Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1894

BEOENTSN ran het BESTEDKIilNGBNHDIS roor Gade Lieden te Gouda roepen bg deze op ëoUtoftanten van middelbaren leeftgd zonder Einderent naar de beirekking van Vader en Uloeder m boTeHgenoemd Gesticht Aan die betrekkingen zgn verbonden Een SaUrii van 300 per jaar benevens genot van Tr e Inwoning Voeding Vaar Lich Bewassching en Geneesknndige hnlp Daartoe inclïneerenden adruseeren zich met franco brieven onder overl ging banner getnigschriften voor of op 21 MAART 1894 aan het adres van den ondergeteekende CbaBvrusraiAT Q 256 te Qouda Namens Regenten F HERMAN Fzn Secretari No 6303 Vrijdag 16 Maart 1894 33sfe Jaargang mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 f A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meef 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OPENBARE VEREOOPING te Q o u d st op DINSDAG 27 MAABT 1894 m nf des Toormiddaga 9 are aan het lo Sf kaal K 252 aan de Peperstraat ten oTerstaan ran den Notaris G C PORTÜUN DBOOÖLBBVER viH eenen netten goed onderhouden IliOlBll bestaande in MAHONIEHOOTEN eu andere staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED iNTIEK POBCELEIN gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien Zaterdag 24 Maart des roormiddags van 9 tot 12 en des namiddags Tan 2 tot 5 uren Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEERBN Woensdag Donderdags en Vrijdags Markt 154 Gouda Mn 6Mi 1909 10t4 18081 1597t 1S801 80882 IM4 5134 79 6 10881 13101 ll 984 18349 20971 2486 8281 797610618 18132 16999 18871 20983 1688 1280 806910884 13316 18154 18462 20998 1880 5841 81l7 lOe8e 13880 16179 18637 8273 M84 6867 8186 10741 13648 16181 18618 8278 n 0 iS7S 816B 10786 Ie Klame 2e lijal Ko 18801 moet tijn No 14801 IKIEU EIII lAALDPAHAPLUIES A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 18 MAAET alotkoera 108 Il 21 Vor krs 881 100 1087 98 A 24 eic 8 220 Va 220 UO s 7ii 102 102 188 s 601 82 1081 102V 171 180 1041 46 71 184 lOS i lUi 187 1881 99 87 24 16 r 60 60 18 199 NlDliUHD Oert Ned W S 2Vt dito dito dito 8 dito dito dito 8 i HONOAS Obl GoadM88188 4 iTUia Iniehryving 1862 81 6 OoetlKE Obl in papier 1808 6 dito in aiWer 1868 6 PovtvukL Oblig met ticket 8 dito dito 8 avtiun Ubl Ooat 2e Barie 6 dito aecons 1880 4 ditobiiBolbe 1889 4 dito by Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 tnxit Farpet sobnld 1881 4 TmuiJ Gepr Conr leen 1890 4 Oeo leeeiüg aerie D Geo leening aerie V 2iriIlArR SlP Bee r obl 1891 6 Miuoo Obl Buit 8ob 1890 VlHUDUA OU 4 onbep 1881 Amriiiiaii Obligation 1861 Vi BoniaOAH Stad Iaën 1888 l K D N Afr HacdeUr aand Arandib Tab Hjj OertiAcaten DeiiMaatiohappü dito Arnh Hypotbeekb paodbr 4 Üttll Mq der Vontenl aand i Gr Hvpotbeekb paudbr 4 Naderlandiohe bank aand Ned Uaudelmaataeh dito N W kPao Hjp b pandbr I Kott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoarasE Ooet Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 l AMEaiKA Equit bypoth pandb 6 t Maiw L O Pr tien eert 6 Nm Holl IJ 8poorvr MÜ aand l Mij tot Eipl T 81 Spvr aand Nad Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTALlLSpoorwl 1887 89 A Bobl 8 l l Znid Ital Spwmy A H obl S PoLlN Waraohau Weenen aand 4 Rou Gr Bun Spv M aand 6 Balliiehe dito aand lil 7 l l 1381 10 Faitowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kunk Cb Azow Sp kap aand 6 Loeowo Sevaat 8p Hij oblig 6Orel Vitebsk dito oblig 6 ZnidWesl dito aand 6 dito dito oblig 4 24 11 nv töv 108 1081 101 1017 117 86 107 AmwKA Cent Pao 8p MD obl Ohio fc North W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Dearer t Bio Gr 8pm eert v a Illinois Central obl in goud 4 LonUr k NaahïilleOert Y aand Mesieo N Spw Mg lehyp o 6 Miss Kansas y 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 8t Paul Minn tManit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Oasada Can South Cert T aand VlK 0 Ballw It Nar Ie h d o O Amalerd Omnibus Mg aand Hottord Tramweg Maats aand Nu Blad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aand 8 Belou Stad AntwerpenlS87 2Vs Stad Brussel 1886 2 UOKO TbeissBegullr Oesellaoh 4 OosiiNR StaaUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Btah Stad Madrid 3 1888 Neb Ver Boa Hyp BpobI oert I 861 ADVERTENTIfiN Dankbetuiging De ondeigeteekende betuigt namens Kinderen eu Familie haren innigen dank voor de Tole bewgsen ran deelneming gedarende de liekte en het orerlgden ran haren geliefden Echtgenoot onderronden en voor de eer den ontledene bg de teraardebestelling beweien WiD A VOGEL SOER ADVERTENTIEN H alle Binnen en Buitenlandtehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het adrertentie Bnrean Tan BKINKHANAN ZOON te Oouda Openbare Verkoopiiig te GOUDA op VKUDAQ 16 MAAET 1894 s morgens 9 nren aan het lokaal wgk K No 252 aan de Peperstraat ten ororstaan ran den Notaris G C FORTöUN DROOGLEEVEB Tan eenen IJNBOËDEL bestaande in staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED KACHELS KLEEDEBEN enz Daags te Toren Tan 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 uren te zien Voor de e Verkooptng kunnen geene Goederen meer worden aangenomen Kaaspakhuis TE HUUR GEVRAAGD geheel aan de Tereischten Toldoende in de nabgheid Taa Qouda Franco brieren met opgare waar en hoe gelegen raimte hnarprg8 enz onder No 2313 aan het Bnrean dezer Coarant Beleefd wordt O Terzochteen PrIJsCourant met afbeeldingen te Tragen die gratig franco wordt toegezonden indien ü nu of later MMVBBLEN moet koopen Of nog beter persoonlgk de Magazgnen Tan Amerikaansch Notenfaonten Meabelen ran E F ED N Holsteeg en Baadhuisstraat orer t Eoninklgk paleis te Amsterdam te bezoeken D kant Terzekeid zgn tegen zeer lage prgzen keurige modellen en solide meubelen te koopen Ë F EDEN Magazgn Tan Amerikeansche Artikelen AMSTERDAM IVederlandsche Stoomboot IMaatschappij De Stoomsohepen HOLLAND kapt i 8MTDT en BATAVIBB kapt J BAÜEE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Tervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqnay de markt van Boter en Kaas te Londen Rijk worden door de iOOl Nacht ü Bericht aan het publiek Gebr Ë k M C Ü H E N makea bekend dat door lieu van de zoo fraaie uitgave De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mat circa 8000 illuslratiéa tekst vbd GËHAUD KËLLEK eeae cieuwe uitgave TeraoliiJDt n 100 AFLEVERINGEN a 85 CENT per aflevering Op dene nietiwe uitgave worden aan duixend inteekenaren cadeau gegeven honderd origineeU Premieloten waarbij véle van eene directe handéUwaarde van f 100 tot 300 Deze loten garen door hu menigte van 100 ataks KOLOSSA L VEEL KANS dat daarop prywn rallou van 200 000 ƒ 100 000 ƒ 60 000 f 86 000 10 000 enz mi Kik inteekenaar ontvaogi onmiddellyk eene aoto op formaat zegel geteekend door de üitgererB en door den te Nijmegea rosideorenden Notaris W OS HIJINK waarin de 100 premieloten met nummer en serie Termeld staan zoodat men elke in de oouranten Toorkomende uitloting zelf kan oontroleeren Om elk idéé ran eigenbelang weg te nemen verklaren de Uitgevers dat de ganoemde premieloten in rollen eigendom ook met de daarop intuMohen gerallen piyien ann de lOCO intookenareu worden afgestaan Zjj behouden dus uooh de loten nooh ds daarop vallende sommen eelf maar geven deze aan het genoemde getal inteekenaren bg loting cadeau Alle in den tussohentijd daarop gerallen prijzen blijven tot het einde der iuteekening bewaard Alsdan heeft de verloting der premieloten onder de inteekenaren plaata zoooals die in het oertiflcaat met titel nummer en serie worden aangegeven ton overstaan ran den te Ngmegen reaideereuden Notaris W E HIJINK in wiens handen wq borengenoomde loten stelden en welke loten gedeponeerd iljn in den brandvrijen kelder der Nijmeegsehe Bankrereeoiging Van Engelenburg en Schippers te Ngmegen De 1001 Naoht is het meest interessante werk over de geheelo wereld De rijkdom weelde en pracht dia in de verhalen der lOOl naoht op zulk eene eigenaardige en bekoorlijke wgze beschreven wordt deden ona het besluit nemen om aan do inteekenaren op dit zoo aantrekkelijke werk eene sohitterenda en aanlokkende kans te geren en do gelegenheid te openen om op gemakliQlijke en minst kostbare wHze rijk te worden tegen eene betaling van slechts 2fi cent wekelijka waarvoor men in 8 jaar tg ds een hoogst interessant en fraai werk bekomt en tevens een kapitaal van 800 000 ƒ 100 000 60 000 28 000 enz enz kan machtig worden Kansrijkor aolieder en billijker oaabieding is wel nooit bij eenig boekwerk gedaan Bij deze loten bevlhden er zich tooh die onmiddeUgk verhandelbaar aqn voor eene waarde ran 100 200 SOO en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in bet bezit komen 1 11 Het moge misaohien berreemden dat wy tegen betaling van slechts SK oent per rreek oene too in hel oog vallende kans geven en bij sluiting rin het wbrk zulke kostbare premies De rede daarran is eenvoudig dat het ons slechts te doen u het fraais boek dat de waarde goed rertegeowoordif t te rerkoopen en wij oiet zooals de kantoren die daarran uitsluitend werk maken door oombinatie der loten eene winst trachten te behalen De loten als pramiën te geven heeft tleohta ten doel da exploitatie van en mooi werk te bevorderen Uitgebreid prospectua met duideluke omsohrgring in eiken flinken Boekhandel rerkrygbotr b j de uitgarers Gebr S fid COHEN te Nijmegen en te Arnhem Sociëteit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN VRIJDAO 16 Maart dee avonds 7Vi nre van den heer 8 WALL ËR Hypnotiseur en Oedaehtenlexer Entree Voor Heeren Leden der Sociëteit en bonne Dames 0 49 per persoon Niet Leden 0 80 Leerlingen der R H B School en Tan het Gymnasinm 0 49 Plaatsen te bespreken aan het bnrean op den dag der Toorstelling Tan 10 3 unr TANUAKTSEH ü Li UlV il UUILU Nieuneodijk 241 Eerste kuis v d Dam AMSTERDAM Onfeilbaar Middel I Ji Dii MELIANTHE Superior Borst HoDig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gouden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de mee t heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maogversterkend eu zacht purgatief Geneest onmiddelWk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H vanSchaik €o Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Sumatrastraat 267 Den Baag Verkrygbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda FfiMSCHE STOOMYEBYEBU SN Chemiscbe Wtsselierij TAM H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Terren TU alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor he stoomen tu pluchemantels Teeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode gererfd Alle goederen hetzy gestoomd of gcTerfd worden onschadelgk Toor de gezondheid en TOgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleTerbaar en 3 dagen te TsrTen goederen in eene wede Zeei Ketie Qesteendiukte EAmASTJES worden GELEVERD door A BRl RMAN en Zn Oouda Seelpendmk Tan A Biniaiuii k Zoom BINNENLAND GOUDA 15 Maart 1894 Het getal kiezer volgeus de op den 3 Maart 1894 vaatgesielde lyatea bedraagt voor de Tweede Kamer 1150 voor de Provinciale Staten 1147 en voor den Gemeenteraad 1143 Bygekomen z n respectievelyk 88 86 en 83 geMhrapt 85 86 en 85 Mejnffronw M Vermaea alhier behaalde te sGravenhage eene aanteekeuing voor nuttige handvrerkeo Gisierennftcbt is aan de Wierickerschana onder Bodegraven ontvreemd 75 Kg enoek en eenig witvïscb Aangifte by de bevoegde macht is gedaan Heden werd een party visch voor de consnmdtie afgekeurd en onder poli tie begraven Ttt het Ütrechtsch Dagblad leest men Daartoe uitgenoodigd waren wg in tPaysBays te Utrecht gezellig bijeen om den beer Wallner te hooren over het gedachtenlezen Onze gastheer bleek een gemoedel k prater die in zyne mededeelingen op den voorgrond stelde dat hy of liever zgne kunst met hebeen door Krebbs en zyne dochter en ook door a nderen die helpera hebben wordt voorgesteld niets gemeen heeft Hy doet nl alles alleen zonder tnaacbeupersonen ea om no raaar dadeiyk tot het essentieele te komen hy gaf daarvan door experimenten het bewys Sen voorwerp in gedachten door een bepaald persoon van de eene plaats naar de andere overgebracht werd door hem in werkelijkheid overgeplaatst terwyl zijo eidsmao hem zyu pols vaat omstrengelend in zijn ronddolen in het vertrek gezelschap bield Hetzelfde werd gedaan met behulp van een horlogeketting welker einde in beider hand berustte en steeds in eene flauwe bocht bleef hangen zoodat de polsslag geeu invloed kon hebben De experimentenr toch deelde terloops mede dat een nauwkeurig waaroemer aan het versnellen van den polsslag kan merken of men in de nabgheid van het bedoelde voorwerp is wat door het aanwenden van den ketting niet mogeiyk heette dat de poUslag een goeden leiddt ad bleek werd bewezen uit het ra FEVILLETOK PEINSES VEEA At meohteQ ook sommigen zqner landgenooten die hem nooU als Lord nooh aligenllemanerkeDdeD lich odnseqnent ver van hem houden tocb had hy weldra eea kring der gouden jeugd om lioh heon verzameld dia zonder bem vbd verveling ziek zou zgn geworden op de eenzame klip Mr Archibald was in weerwil van zija blauwen bril zonder welken nog geen sterveliog op Hetgolaed hem gezien had een beminnanswaftrdig meuaob die als de beste wist te achertsen van eeo goed glas w D hield penig onderhoudend spel kende rertrlIcQ kon op vroolijken trant en dikvgts de beurt open deed voor slaofatoffers van zuinige vaders of voogden In stille zonder dat het door ouingew den ook maar in t mioat vermoed weid had fa j een speelbank opgericht en daar kre h met de eene hand weer wat hij mat de andere soms uitdeelde Onder de bekenden mlke Natalie hier aantrof bevond zioh ook de fainUie van een schatrijken Hambui r koopman uit eohtgenooten zoon en dochter bestaande Kdmond en Clara Hattang had den doh by Natalie en haar gevolg aangesloten eu de jonge man bad zijne bewondering voor Vfta niet verheeld tot de moeder hem in het oor fluis erd b dat dit lieve moi e een voadsliog wal een 1 den van een cgfer tosseben 1 10 liggend Echter geloofde de heer W niet aan dairToyance noch aan spiritiame wat nader werd toegelicht Een merkwaardig staaltje is het volgende Een onzer noteert zonder medeweten der overigen uit Meyer s Conversations lexion pag 705 regel 5 hoofdletter M van het voord Mann en deponeert een speld waarmede nu da heer W na eenig zoeken en na de pagina en den regel te hebben gevonden de bedoelde letter M doorprikt Het papier deed daarna de ronde zoodat ieder zien kon dat inderdaad aan de opdracht was voldaan een opdracht waarvan slechts de ontwerper het geheim kende Voor het overige dient opgemerkt dat hy zich van verklaring der feiten onthield belovende alles nader toe te lichten op de séance van Dinsdagavond a s Het hoogst merkwaardige vau ziJn experimenten die onder controle staan eu het nadeel vaa het cgebeel ouder onsje misten en daardoor zonder fout van stapel liepen wekte de algemeene verbazing en het beboeft geen betoog dat als Vrijdagavond in Ona Genoegen c eene verklaring volgt op hetgeen men te zien kr gt daarmede het effect positief zal worden verhoogd De Bond van Orde is Tooruemeus op Woensdag 14 Maart des avonds ten zeven uur in het lokaal vau den hr Den Oudsten te Lekkerkerfc eene groote openbare vergadering te houden Eeu der ingedeelde lotelingen uit Ammerstol is afgekeurd eu uit den dienst ontslagen zoodat de persoon die bet volgend dienstplichtig nommer heeft getrokken voor hem moet dienen Volgens de ter visie liggende Igsten bedraagt het aantal kiezers voor de Tweede Kamer de Provinciale Staten en den Gemeenteraad 184 Vyf kiezers zgn van de vorige lysten geschrapt De rekening der diaconie van de Hervormde Kerk te Haastrecht over 1893 bedraagt aan ontvangsten 1712 79 en aan nitgaven 1815 43 derhalve een nadeelig saldo van 102 63 Onder de uigaven zyn ook opgenomen ƒ 503 85 aan inleg op de rgkapostspaarbank en 11 82 aac inleg op de nuts spaarbank Vrgdag zou de vrouw van G K te Haastrecht haar eersten kerkgang doen Haar kind zonder naam de pleegdochter vau heel ordinaire burgerluidjes met wie zyne familie zioh tot geeu pr s kou verbinden Zij de moeder verwonderde zioh dat Natalie dit meisje nder hare vleugelen genomen en het gewaagd had haar mee te uemen naar de badplaats en ia te voeren in de fatsoenlijke kringen wat haar beetje Bchoonbeid tooh niet kon rechtvaardigen Docb wat kon men van die geomanoipeerde dame anders verwachten P Ouverklaarbaar was h t vau deo jongen Beimutn dat hg die vroeger het hof maakte aan Otan M sijne liefde had beantwoord geiien thans die aq ntAoze vobdeling naliep en de arme Olara liet zuchten dat was ongehoord meende de diep gekreukte moeder Zoo ontliep de zoon de sohoousto Lorely en kwam met de goudstukken zyns vaders tereoht in de armen van den goedaardigeu vroolyken Archibald die den benen troost voor kern bezat in spel en bekerklank Mylord zooals zijne jonge vrienden hem noemden wist allen tegen Ters op te zetten ffWe euUeu haar mit de herberg terug sendenl Daar zal zij ons bedienen I vNiet te haastig myne heeren I meende mylord Maar weg moet ze want ze past niet iu deze leringen doch attyd gentlemanlike bly veu wg blazen haar weg zoo Mylord blies met volte kaken den blauwen damp zijner echte Eegalia in da lucht en stelde daarna zijn plan vast dat reeds den rolgeoden dag moest worden nitgevoerd door Albions jongelinj ecnap Hebt ge soms ook een blauwtje geloopen my lottiP vroeg Edmond Hartung met zware tong We hebbfB oa allto rerwoaderd over uwe betrek echtgenoot bracht haar per rijtuig naar het dorp Even voorbij ïen korenmolen schrok het paard voor een wagen met tegels zoodat het aan den haal ging Dicht by H kwam het rgtoig en paard in de hoornen terecht zoodat het den persoon zeer moeiiyk viel uit het rütuig te komen Gelukkig kwam juist een landbouwer aanloopen die Bchielyk bet paard greep zoodat de personen een weinig gekwetst er met den schrik afkwamen Het rytuig werd echter nogal beschadigd De alphahetiscbe voordracht voor onderwijzeres aan de openbare school te Haastrecht bestaat uit de dames A C Klem te Gouda A Sytsma te Chariois en E Vecht te AmbtAlmeloo Zondagavond hield de beer Th de Rot van Rotterdam te Haastrecht eene voordracht naar aanleiding vau bet onderwerp I8 met het oog op de uitbreiding van het kiesrecht het vereenigen van werklieden uoooz keiyk Wegens het intrekken der kieswet Tak werd er weinig over gesproken Na de pauze werd Dog de coöperatie behandeld Hoewel er een talryk publiek aanwezig was heeft de spreker uien veel succes gehad daar naar men verjeemt weinige tot het algemeen Nederlandsch erklieden ver boud zyn toegetreden De heer A Graves Kooiman Jz te Schoonhoven heeft zyn ontslag genomen als lid van den Gemeenteraad aldaar Op de voorloopig vastgestelde kiezersiyat te Oudewater bedraagt het aantal kiezers roor de Tweede Kamer der Stateu Geueraal de Provinciale Staten en den Gemeenteraad 273 Door Burgemeester en Wethouders van Oudewater zyn benoemd tot tegenschatters voor de personeele belasting dienstjaar 1894 95 de heeren H J Konings eu H Berkhof tot herschatters voor de drankwet vergunniogsjaar 1894 95 de heer H Berkhof De heer G P Bouwman te Reeuwijk heeft bedankt voor zyne benoeming tot lid van het Burgeriyk Armbestuur dier gemeente Door mej A Fafarenhorst te Reeuwyk is tegen 1 Mei a s eervol ontslag aangevraagd uit hare betrekking van gemeente verloskundige king tot de madame I Mylord dronk behoedzaam oen glas trater rWaarora TqrwonderdP Ik eer den ouderdom yosi Oorzaak Spleen hebben de Britten altgd t De jonge Engelschen lachten dat ze schaterdenom dien witz Alles heeft een oorzaak I riep Edmond mat heete keel Spleen ja hebben alle Engelschen I Maar wat deürt u het Duitsohe meisje mylords en gentleman Ik werp myn hsndaohoen toe aon ieder die Jiaar te na komt 1 Hij waa te zwaar vnn hoofd ggtvorden door den wiJn wist niet meer wat hij zeide of deed gierde het nog eenige oogenblikken uit sarde de Engelsehen zonk dan plotseling met het hoofd op de tafel en was ingeslapen vLateu we hem zgn brutaliteit betaald zetten I werd er geroepen irNeeut riep Aiobibald gebiedend h wittniet wat hg t de 1 Een drenken mensoh openbaart zyne gedachten hij zal er van hebben I Tot geen prijs I Het werd een woelig tooneel in mr Arohibalds salon maar deze bleef deu Duitsoher die don ffslanp des reohtvaardigen sliep besohermen ten laatste zelfs met deu revolver in de hand vWie mjjn woerioozen gast mishandeleu wil dien schiet ik neder als een houd I riep h uit ffOnzin I Wal onzin F Pore ernst ik wil niet met de politie in conflict komen I ik weosoh u allen een goeden nacht Sn aylord praatte de opgewoadsaoa de deur nit I De hoofdeiyke omslag over 1894 ia door den gemeenteraad te Woerden vastgesteld op 8034 Op een verzoek vau den heer van der Ploeg civielingenieur te s Gravenhage om concessie en subsidie iu de kosten voor plannen voor eeae waterleiding waarvan te Bodegrave de prise d eanc zou zyn uit Rynwater is na ingewonnen advies afwyzeud beschikt Het grootste schip bestemd voor de Rgnvaart werd gisteren van de werf Nyverheid van de heeren C van der Giessen Zonen ie Krimpen a d IJsel Stormpolder met hei gewenschte gevolg te water gelaten Genoemd RyoBchip van staal en gzer vervaardigd heeft eea draagvermogen van ongeveer 875 lasten en is gebouwd voor rekening van den heer Karel Schroers te Duisbnrg Op dezelfde werf werd de kiel gelegd voor een derg yk schip groot 500 IsAt te bouwen voor rekening van den heer G A Gapitain te Rotterdam Uit Waddingsveen schrijft men ona Door da benoeming van den heer Bronkhont als tydelyk onderwyzer te Rotterdam verkeert met Paschen school D alhier io bet gunstige geval dat voor ± 180 leerlingen slechta twee onderwyzera zyu de bovenmeester daarin begrepen By eene oproeping 3 weken geleden op een salaris van 500 kwam slechts een sollicitant opdagen Wat zal er anders opzitten dan by een volgende oproeping hettraclement met 50 te verhoogen De Kederlandsche Weerbaarbeidsvereenigiug zal in het laatst dezer maand wa rRchynlijk den 27steu een militairen marseb maken van Utrecht naar Arnhem De verschillende afdeelingen zyn uitgenoodigd De Haagsche afdeeling zal aan dezen marscfa waarby de leden in uniform gekleed en met geweer sabel enz gewapend zullen zyn deelnemen Te Roermond is gevankelyk binnegebracht de dienstbode P v d H uit Lieshout verdacht van tot twee malen oe brand te hebbeu gesticht ten huize van baren meester De marechausee te Nymegen heeft gearresteerd den aldaar verblyfhoudenden Th Konrad ex advocaat uit Breslau tegen wiens internationale swendelary onder fraai klinkende firma namen bet Clever Kreisblatt onlangs vaarBchawde terwyl Eiitnond roortaltep ffDat voorspelt storm dat is de kleine witte wolk aan den horizont mompelde mylord toen h somber op den slapenden Duitsoher blikte pZal ik bem wekken en naar huis sturen Hij Bobreed eenige malen op en neder en b zioh daarna in zyne slaapkamer waar hij een froiieo reiskoffer opende en eene groote brieventasch te roorsohlja haalde welker inhoud hjj zorgvuldig nakeek Nog altyd niet toereikend mompelde hü ontevreden Vier weken waren genoeg ik bad dezen domkop er niet tasschen moeten nemen t zal sobaudalen geven en de politie wakker maken Geen nood Mijn pas is in orde en wij staan hier niet onder Duitsohe controle I Hü sloot do kostbare brieventasch weder en keertfe tot Edmond Hartung terug die nog alt d sliep en snorkte als een beer In diep nadenken verzonken bleef mr Archibald langen tyd voor bem staan tot hy hem eindelük de hand op den schouder legde en tamelyk ouzaoht uit zijn diepen slaap wekte ffWat is hel P droomde de jooge man verwilderd ffwat Ut ge mama ff Word eens goed wakker Wie kan in de tegenwoordigheid van een gentleman slapen F Edmond stond snel op staarde om xieh heen en sloeg zich misnoegd voor bet voorhoofd Helgoland was nl in dien tyd nog Ëngelsch grondgebied Het eiland behoort echter thans tot UuitachUod