Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1894

uitvinding dastgds wal de aanda t trok en o a het Kamerlid Mr Smaenge dan miniatuurspoorweg te Heerenveen in oogenschouwkwain nemen Indertijd werd in Het N v d D f eene beschrgving opgenomen van de uitvinding van den heer Z welke nu misschien op de spoorwegen zal worden toegepast en dus wel practisch hiykt te zgn Te Alkmaar kwam gisterenochtsnd een toer aan het lotergkantoor van den heer P eis J kocht een heel lot Een half nor later kwam er een telegram oit Den Haag dat op z n nommer de f 20 000 was gevallen Ëeuigs dagen geleden werd de dienstbode van den burgemeester van Haarlemmermeer des avonds in de nshgheid van diens woning door een onbekend persoon aangevnllen en van het in haar bezit zgnde geld ongeveer 10 gulden beroofd zonder dat het de politie is mogen gelukken den dader te ontdekken Maandagmorgen vond men in een der bnitenvensterkozynen liggende de gerolde portemooDsie met het geld vergezeld gaande van een schrijven waarin gezegd wordt dat de dienstbode voor een volgenden keer op hare hoede moest wezen Den lOu dezer is door den Engelscheu rechter uitspraak gedaan in zake de aanvaring van het stoomschip Minister Tak van Poortvlietc met de Regalia waarbij het schuldig over den Minister Take werd uitgesproken Opmerkelijk in deze is dat dit oordeel werduitgesproken daags na het ontstaan der crisis en nog opmerkeljjker is dat de Engelscherechter van oordeel was dat de MinisterTak van Poortvliet in den mist te grootevaart maakte en dus de schuld der aanvaringmoet dragen Tel Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA WlDterdieost 1893 94 SOBDS ROTTkEDAll AaogevaDgeo 1 October TUd vao Greenwicli 1 44 4J0 KOTTIKDA U O O n S A 7 30 8 40 08 3 10 4 08 4 40 SÏN HAAO eODOA sHage 6 48 7 807 438 88 9 4510 1411 3318 15 1 38 8 15 8 45 3 43 4 15 4 4 5 8 7 8 05 80Voorb 5 54 10 80 1 44 4 4 7 08 N dL d6 6 1 4 7 11 Z Zegw 08 10 88 1 68 6 7 80 45 Bl Kr 14 8 04 7 8 Zev M l 10 41 8 0 6 0 7 31 64 ümét 80 7 60 8 13 8 6810 1 10 68 18 0319 45 8 80 8 45 3 15 4 13 4 48 5 80 5 51 7 48 8 86 10 01 C T K B O H T G O ü D i UUeoht 33 7 50 8 0 58 l l 84 18 08 18 50 8 10 3 68 4 48 S 7 48 £ Harmelen 47 8 03 10 08 18 1 jt sWoeHen 63 8 10 10 16 18 8 lÉ üudewster 7 07 8 1 10 84 18 48 pWlr o Oonda 7 80 8 38 34 10 87 18 00 18 65 1 88 3 60 4 87 5 80 7 08 8 80 PAHSTBBDA U e O C D A Amsterdam C B 7 65 8 40 11 10 11 87 1 0 4 10 AutardtaWp 8 10 1 10 8 15 Ean dime uit den beKhaafden atand met dlndtlaiDdMtioaluu Mn gekleed in bont en zijde itond giiteren roor da reclitbank ta Amtterdam terecht wegens diefatal Ze bad den 15en Morember jl nit den Franaohen bazaar een aantal artikeleu weggenomen maar werd aangebonden toen ze er zich mede wilde verwijderen Da directeur der inrichting deed haar fouilleeren door eene zgnerrrouwelyke bedienden en men Tond toen in baren zak het ontvreemde Had zg toen 8 betaald een paar gulden meer dan de priji der artikelen dan zou men haar nog hebben laten loopen doch dat bedrag wai haar te boog Zg werd dut naar een politiebureau gebracht waar men haar in baiit vond o a van 157 De verdachte gat een valschea naam op en onderteekeude bier ede het pfo ea verbaal Ter udit vaa diefatal ea valtchheid ia ge ekrifke ia eene aatbentieke akte vorderde het 0 U eene gevangeniaatral van 5 maanden De verdediger mr D HimonB meende dat niet aan dit dilemna kon ontkomen worden of de verklaring van bekt dat zy had willen betalen maat geen bediende zag wae juist of beklaagde geestetoestand was op het oogen blik van de daad abnormaal Pleiter vestigde er nadrnkkelgk de aandacht op lat zg de gevorderde acht gulden niet wilde betalen zoodat zg werkelgk voornemens kon ziJn geweest te willen betalen en dus niet meer wilde grven dan dan prgs welke in bet nagazgu werd gevraagd Voorta betoogde pi dat geen authentieke akta valsckelgk kon zgn opgemaakt door iemand anders dan door eened ambtenaar tenzg zulk een akte valschelgk met den naam van dien ambtenaar onderteekeud was Bekl kon dus niet veroordeeld worden geljjk het O M had gevorderd volgene art 225 W V 8 Wegens vergissing het doel gemist Deier dagen kwam de volgende vergiftiging voor Een landbouwer had van een zijner kennissen ontvangen een zakje staverzaad pulv sem sabadill om dit met groene zeep te vermengen voor uitslag van een houd Tevens h d hg ook ontvangen een zakje poeder van laui ierbessen pulv baccae lauri om dit vermengd met zwavelpoeder den houd in te geven Tbuis gekomen vergiste hjj zich echter en gaf bat voor uitwendig gebruik bestemde poeder in en maakte van het andere poeder zalf Onder vreeselijke stuiptrekkingen stiert de hond spoedig Tronwent ook de valschheid bedoeld in art 147 en art 227 waa niet begaan o a volgens uitspraak van E Smidt in diens bekend werk deel II bldz 260 dat nl hü die leugenachtige opgaven doet in een proces verbaal aiet beschouwd kan worden als falsaris In ten overvloede was bet proces verbaal doer den inspecteur niet afgesloten alvorens gebleken was dat beklaagde anders heette en daie haren waisn naam had opgegeven PI eoncludeerde ten aanzien der beide feiten tot vrüspraak tsn aanzien der valschheid subs tot eatslag van rechtsvervolging Zaterdag zgo er te Barendrecht weder vier gevallen van pokken geconstateerd Dinsdag is er uog een geval bijgekomen In een gezin liggen uu vader moeder en twee kinderen aan deze ziekte Voor het geval dat de rechtbank den diefstal bewezen mocht achten merkte pleiler o dat de vader van beklaagde Igdende was geweest aan kleptomania Het kon mogelyk zgu dat hier sprake was van hereditaire zucht Dit diende in aanmerking te wordeu geuoqien hg het bepalen der straf De president had gezegd dat beklaagde uit hebzucht scheen gehandeld te hebben dan was het maar het beste haar ta treffen in bare beurs Na re en dupliek werd de uitspraak in deze t ak bepaald over 14 dagen Evenals vorige jaren zal do Bzploitatiemaatschappg ook thans weder bjj gelegenheidvan het Faaschfeest een groot aantal goederentreinen laten uitvallen teneinde machinistenen conducteurs zooveel mogelgk vrgaf te kunnengonn De leertingen der rgkslandbonwschool te Wageningen zijn voornemens Zaterdag een gekostumeerde optocbt te honden door Wageningen Renkum en Bennekom Volgeas berichten in verschillende bladen heeft de heer J W Verloop ingenieur hg de Centraal Spoorweg Maatsehappg een toestel uitgevonden om te voorkomen dat trainen door onveilige seinen rijden ook al merkt de Bacfainist het onveilige sein niet op Te Poortugaal is gisterenavond circa half elf de bouwmanswoning en schuur bewoond door T L totaal in asch gelegd Paarden en vee werden met groote moeite gered Uit Haarlem wordt gemeld Jaap Eden is gisterenochtend hier teruggekeerd Hg heeft eene slecht reis gehad en blgft in Holland Uit da omschrgiing van dat toestel bigkt dat dete uitvinding zeer sterk gelgkt op die vaa den horlogemaker Zanstra te Heerenveen dia in 1891 hetaelfde toestel uitdacht en een miniatuur Ioeomotief op rails maakte waarop de uitvinding was toegepast Van verachillende zgden oordeelde men die uitvinding zeer eenvoudig en als van groot belang De heer Z bood zjjne uitvinding geheel belangeloos aan de Spoorwegmaatschappij S S aan doch het antwoord luidde dat zg practisch onuitvoerbaar was 8 40 10 46 10 56 11 08 11 08 11 18 11 86 18 58 1 05 1 18 1 18 1 88 Ooada Mootdrsebt Nisawerkerk OspeUa Bottardaai De uitvinding van den heer Verloop moet bg de proefneming seen verbazend success gehad hebben Hat toestel van den heer Z weid indertijd niet geprobeerïl ofschoon de 7 85 8 85 7 88 8 48 7 8 8 48 7 4 8 5 7 56 0 05 7 18 88 18 88 8 80 It 7 85 7 47 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 BotterdaB 5 9i OspeUs 5 10 IS Nisawerksrk 6 18 81 Hsordnokt 5 S 8 8 Souda 5 SS 85 7 45 8 07 8 18 10 03 10 11 4 57 5 08 aOUDa DEN HiAO 1 13 1 18 1 84 1 38 1 38 8 11 1 88 81 8 11 10 Zev M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Z w 7 58 8 01 N dL d 08 Voorb 8 07 18 lUoge 8 18 18 84 10 07 11 87 18 4118 51 1 43 1 57 4 86 5 85 6 56 41 7 48 8 65 10 15 11 15 1 40 18 I Ol DA BTSÏOHT Gouda 6 85 40 7 55 8 0 8 81 10 18 10 66 18 48 8 83 3 18 4 1 4 47 5 83 01 7 46 8 J8 10 08 Oudaw 5 50 54 11 0 8 87 5 37 7 5 10 88 Weaidea 6 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 6 04 5 44 17 8 0 10 88 Hsraelso 04 7 08 8 4 11 83 51 5 10 6 60 8 13 10 84 Utraekt 18 7 88 8 88 8 41 10 51 11 45 1 80 1 08 3 50 4 48 5 8 8 81 35 8 88 10 10 5 OU u 10 0 ïï 7 45 10 0 7 U 1I Mf A i È AUaTailDAII 18 1 11 I II Ml Aan de AmsterJ wordt getchreren Hen hegrgpt d it de inhechtenuneming van het lid van het burgerlijk armbestuur in Opsterland P Bosker te Langezwaag vrgw4 opschudding heeft verooriaakt Ruim een week lang verwachtte men het daar reeds den Torigen Zaterdag allerlei geruchten omtrent de zaak de ronde deden Wellicht is het vermoeden dat de verdachte een welvarende tioer met Trouw en zes kinderen zgu vee had verkocht en naar Amerika de wgk wilde nemen de reden dat de justitie thans uiet langer gednald heeft de hand op hem ie leggen De klachten van een pa ir der bedeelden over te geringe bedeeliog bg den wethouder van Zinderen Bakker ingebracht zgn de aanleiding geweest tot de onthulling Laatstgenoemde ging na het vernemen van die klachten naar den boekhouder van de armvoogdg te Gorredgk om te vernemen of zjj gegrond waren en zag toen dat voor de bedoelde armen meer geboekt stond dan zg ontvangen hadden Hierop werd ook van andere bedeelden nagegaan wat Bosker voor hen had opgegeven en wat zg inderdand hadden gekregen en bleek er heel WAt verechil te bestaan Daar geen kwitanties voor de bedeeling worden afgegeven was dit bedrog heel gemakkolgk vooral nu de tweede armvoogd te Langezwaag er zgn in elk dorp twee armvoogden zoo het schijnt alles maar aan zgn collega overliet en zelfs de tgsten van uitgereikte bedeeliug niet meeteekende Intusschen moet de verdachte ook tegen ander soort van bedrog niet hebben opgezien Er zijh kwitanties van leveranciers van turf en andere waren tot een hooger bedrag dan waarvoor zij hebben geleverd en deze leveranciers verklaren dat de daarop voorkomende hsndteekeniug niet van hen afkoms ig is B is jaren lang armvoogd geweest en het bedrag dat bg verduisterd kan hebben zou over duizenden kuunen loopen Elk js r ging van de 40 a 50 duizend gulden die het burgerlgk armbestuur ia Opsterland uitdeelt ongeveer een tiende deel door zgne banden De recbtbink te Heerenveen zal een en ander moeten opheldereu Een Duitsch sterrenkundige Ideler heeft berekend dat wg ons iu onze jaartelling zeven jaren hebben vergist wg leren niet in 1894 maar eigenlgk al in 1901 Voor da wetenschap is dit zeker van belang maar de maatschappij zal er niet toe komen in de jaartelling waarmede men nu eens goed op streek is verandering te brengen merkt de Arob Ct op Met de uren il est ikê accommodements maar met de jaren kau men niet zoo losjes omspringen en liever zal men zich houden aan het oude dat onwaar is dan bet nieuwe invoeren omdat het waar is In een buitenlandsch blad word bielding gemaakt van eene nieuwe methode gebezigd in Spanje om anarchisten tot bekentenis te brengen niet alleen van bun eigene schuld maar ook van de namen der medeplichtigen enz Aan de mannen van de theorie der omverwerping wordt als voedsel alleen verstrekt gedroogde visch en droog brood van water geen sprake Maar wanneer zg voor den rechter van instructie verschijnen is het eerste voorwerp waarop hun oog moet vallen een karaf met helder water Doorgaans houden ze t niet lang nit en komt de tong spoedig iu beweging Twee zoons van den schilder Lanstra te Alkmargn Fr kwamen van eene reis per zeiltioot terug Ju het vaarwater de Geeuw bij Terhorne gekomen woei van een van ben de pet af Om die terug te krggen werd nu het roer gewend Doch nauwelgks was dit gedaan of een geweldige windvlaag woei het vaartuig omver Eoodat beiden te water en onder het zeil géraakt 5 88 7 10 1 84 4 50 4 67 5 04 5 11 6 80 6 6S 03 10 17 8 6 40 11 50 18 80 8 50 3 48 1 46 1 56 8 08 8 08 8 15 tik 18 08 18 40 De visscher Zigtema die uit de verte het ongeluk zag schoot ijlings met zijo vaartoigte holp en had het geluk beiden nit hnn qa ligen toestand an van een wissen dood te radden hetgeen niet zonder moeite geschiedde wgl een der dreokeliugen in de toawen van het zeil was verward geraakt Een nieuw laven van Jezus is deier dogen door een Rossischen reiziger in Thibet China gevonden Bet boek van Jezus Issa is bï een deel der Bnddhisten een heilig boek dat uiet minder hoog vereerd wordt als de Rig Veda bij de Brahidanen De reiziger Nicolaas Notovitch zag het boek na veel ergeefsche pogingen in het klooster Hemis waar hg verpleegd werd na het br kea van een been Een priester vertfl d het gwl geworden handschrift vers voolt vm an l j schreef die vertaling op Volgens dat boek heeft Issa in IsraSl geboren zgne ouders arme lieden die afstamden van een zeer vroom geslacht dat zgn vnx fere grootheid vergat om den Schepper ia TarhéerIgkeo en hem te dankan voor de rampen waarmee het Hem behaagde hen ta inzoekan op ISjarigen leeftgd verlaten cm met reizende kooplieden naar Sind N W Indië te gaan sHg bezocht er Jaggeruaut I aimfa en Benares waar bg de Veda s leeide 7 Mi es verstaan maar hjj verliet de Brahmanen omdat hg den goddelgken oorsprong der Veda s niet wilde erkennen en de vleeschwordmg van Par Brahma loochende ln Vishma werd zgn leven bedreigd door de blanke priesters Hg vluchtte naar da Gowtamides leerde Pnli en wa binnen iw maanden ingewgd in de mysteriën vwi het zuiver Boddbisme Toen ging hg naar het westen den eenigea God verkondigende wat hg van kindsbeen af bad gedaan In Perzië predikte hg tegen den godsdienst van Zoroaster en hjj moest ook daar vluchten voor de priest ers die hem dreigden te dooden Op 29 jarigen leeftgd kwam hg terug in Judea waar hg terstond begon te prediken en weldra een populariteit verwierf welke den Romeinschen landvoogd Pontius Pilatus ongerust maakts Deze liet Issa terechtstaan voor een rechtbank van priesters en schriftgeleerden maar die rechters spraken den proleet vrg Issa ging voort met prediken Hg vermaande tot gehoorzaamheid aan den £ eiaer en eerbied voor de vrouw maar de spionnen van Pilatus zonden steeds onrustbarender bfr richten over de geestdrift die hg wekte Pilatus die een oproer vreesde liet hem opnieuw gevangen nemen en met twee dieven terechtstaan voor het Sanhedrin ec kocht valscha getuigen om die verklaren moesten dat Tsas 7Jch Koning van Israël had geuoemd Het zal u vergeven worden is zei lm tot een dier getuigen omdat wat gg zegt niet komt uit nw hartct en tot den landvoogd zeide bjj Waarom vernedert gg uw trots en leert gg uw minderen in lengen te leven t rwgl gg ook zonder dat een onschulf ig man kondt veroordeeIen c Toen werd de Landvoogd toornig en h gaf last Issa ter dood te brengen terwgl hg de twee dieven vrg liet De rechters beraadslaagden en zeidaii tot Pilatus Wg willen de zonden der veroordeeling van een onschuldige en de vrgspraak van twee dieven niet op ons nemen dat strgdt tegen onze wetten Doe gg wat a goeddunkt cc Daarna gingen de priesters en schriftgeleerden heen en wieschen zich de handen ia een gewgd vat zeggende Wgzgnonsohnldig aan den dood van dien rechtvaardijpcc Issa werd gekruisigd tusschen twee misdadigers Maar den derden da vond men zgn graf open en ledig c Er is een vertaling van het boek Tersohenen 8 88 8 48 40 47 54 10 1 10 10 10 48 11 08 11 11 11 01 u m 11 4 4 80 6 85 4 46 4 56 6 08 5 0 5 15 8 10 T 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 86 8 44 50 lo 5 56 8 80 8 0 8 6010 0710 14 04 I IO 10 33 l 8 41 8 88 10 40 U Jl 4 1 7 81 1 LU 4r 11 01 Maandagavond omstreeka 8 nur hoorde de broodbakker W V I Doorn nabg zjjne woning kindergesohrei hg ging nur builxn kpen en vond toon bg zgne deur een kind liggan dat bü onderzoek bleek niet onder dan een of twee dagen te zijn behoorlijk gekleed en goed verzorgd Nadat de politie hiermede in kennis was gesteld is den volgeoden morgen gebleken dat het arme schaap zon zgn van en te vondeling gelegd door een gehuwde vrouw te dier plaatse die voor haren echtgenoot bare bevalling weoscbte geheim te houden Bet Vaderiand achrgft Nadat de Minister van Binnenlandsche Zaken Dinsdag een onderhoud vsn een nur ipt B M de Koningin Regentes had gehad is Ministerraad gehouden De Regentes ontfj toen den Leer Gleiohmori voorzitter der fireede Kamer Woensdagochtend den vicepresident van den Raad van State en des mid kgs voor de tweede maal den Minister van Buitenlandsehe Zaken Q t lègblad c meldde Naar wg vernemen zou W Kabinet collectief ontslag aan H M d Kfa4 gihRegentes hebben gevraagd Die vraag lOu door de meerderheid van het bewind in anderen zin dan door de minderheid zijn m ti td Vg hébMn gegronde reden om aan te nem Art dit niet zeer positief gestelde bericht nat juist is Wel moet het gebleken verschil van gevoelen in den Ministerraad zich in een tweeledig advies aan de Kroon hebben geopenbaard Het is niet zonder belang te weten dat de meerderheid staat aan de zgde van den Minister van Binnenlandsche Zaken Ook een jubilé Advertentie voorgekomen iu een Arnbemsch Adverteniitblad Op deh hoopt mjjn lieve tante Jans Vei den dag te berdenkeu waarop zg vóór 12i jaar werd belast met de reiniging der privaten op het station Arnhem en gedurende dien tgd met veel jjvar die werkzaamheden getronw heeft waargenomen Kaatje Smit Uit Rotterdam wordt aan het U D c geschreven Het bericht dat de personen die door middel van het blad De Vlinders chantage plegen meerendeels jongelieden van goeden huize z n die anu lager wal zjjn geraakt is niet nit de lucht gegrepep Alleen maar moet daaruit uiet worden opgemaakt dat bedoeld zgn jongelieden die tot de voornaamste families van de stad behooren want dat ligt in de uitdrokking van goeden huize uiet bepaald opgesloten Gisterenavond brak een fells brand uit in een krnidenierswiuket perceel 256 in de Faulua Potterstraat in Den Haag vermoededeiyk ontstaan door bet springen van een petroleumreservoir De brandweer werkte met 2 waterstralen en moest een gedeelte van de straat opbreken ten einde zand verkrijgen om de vlammende olie te dooven De vrouw van een zeer rijken industrieel in Hongargen verliet op zekeren dag onverwachts de echtelgke woning Haar echtgenoot die onmiddelijk tot de zekerheid kwam dat de ontrouwe in den trein was gestapt zond terstond aan de politie in de plaats waarheen de dame was vertrokken bet volgende telegram Arresteer vrouw komende per trein signalement 83 kilogram Al de dames die er vrg zwaar uitzagen werden op de schaal gezet en t wufte vrouwtje van 83 kilo werd gesnapt t kwam precies uit Een goed recept voor mannen die reden hebben te meenen dat hunne vrouw oen weinig te licht is Dnitsche anecdoten Op een bekend klein theater te Hambarg verschenen de Hohenzollern s op de proppen en werd er gevraagd naar wat des ouden Keizer Wilhelm s stopwoordje was cich bab keine Zeit müde zu sein I En Keizer Friedriob sLerne zu leiden ohne zu klagen En Keizer Wilhelm II cAnjustI hol mir mal den Rei ekoffer hemnter 1 1 De politie kwam er by te pas en verbood onder bedreiging van hooge boete dat oneerbiedige wtwoord Volgenden avond zelfde voorstelling zelfde vragen zelfde replieken behalve het laatste Was aagt Kaiser Wilhelm 117 I darf icb nicht sagen sonst msas ieh 500 M Strafe zahlen En no in Berlgn Warum bat Prinz Heinrich nicht dasOpperOommando fiber die Marine erbuiten Weil der Kaiser das Geschwaddere Geachwadder = eskader te Berlgn geleuter und die Bederf fSt lich aelbst behalten will Wer iit der stabielste Saugiiug Bismarck ireil der Eaiaer ihm nach vier jahriger EutwShnnng wieder die Plasohe gereicht hat Warum hat der Kaiser Bismarck nicht ein ganzes Fass geschickt sondern nur eine Flascho Weil er eonst den Böttcher BStticher hStte mitschicken mussen 1 DON QUIXOTE Te Onde Pekela is een treftend stokje Verloren Zoon afgespeeld V6or 25 jaren verliet zekere Kalmer Stoppelman het ouderlijk huis en de familie bleef in bet onzekere omtreut zijn verbigf Nu arriveerde daar dezer dagen een pseudo Keizerlijk Russisch Hofjager met gedresseerde beren Een paar kinderen hadden gehoord dat de baas van t spul had geroepen Karl Karl I Stoppelman en vertelden te huis dat er ook een Karel Stoppelman bij den bereuleider was Ondervraagd ontkende bg en verklaarde geboren te zgn te Mannheim Den volgenden dag vroeg de familie aan den baas om do beren eens te mjgen zien wat gereedelyk werd toegestaan en de knecht nam de honueurs waar Eensklaps greep een der broeders Karl hg den kraag en zei Zegmjj of go mgn broeder zjjt of En overbluft en bevreesd stamelde hg Ich bin dein Bruder lebt mein Vater noch Men kan zich de gewaarwordingen voorstellen van de familie die hun doodgewaauden broeder en zoon weder terug zagen Zaterdag was het ver van ruslid onder de arbeiders in de gemeente Gaasterland Pr aan wie sedert eenigen tjjd werk verschaft was wijl zg werkeloos waren Op dien dag tooh kwam de mededdetint dat het verschaffen van werk ophield En corps trokken zü daarop naar Balk de hoofdplaats der gemeente en trokken in trnep doordestrateu nu bü den een dan bg den ander om werk vragende dat niet toegezegd werd Beducht voor herhaliug dier samenscholingen en bet plegen van baldadigbeden is de politie te Balk roet rgksveldwachters versterkt en ih het er rustig gebleven De burgemeester jlir van Swinderen lid der Eerste Kamer heeft weer tal van arbeiders in dienst genomen Reeds sedert dertien jaar diende K v G als meesterknecht op de stoomolieslagerg van de hr Koopmans te Gorredgk en genoot aldaar een volkomen vertrouwen Eerst dezer dagen bleek bet dat dit misplaatst was Bet is toch gebleken dat bjj gedurende geruimen tgd zich schuldig maakte aan oplichterij Belast met de uitbetaling van bet msallöon aan de overige knechten betaald hg steeds minder nit dan op de briefjes die aan de firma ter hand gesteld werden stondgeuoteerd De zaak s in hauden der justitie De verdachte is gehuwd en vader van vjjf kinderen Hjj verdiende een vrij o g loon Nu gaan de onneozele boerinnetjes ook al nan t flesschentrekken Op de laatste marktdag te Breda namelijk was eene burgervrouw naar de markt gegaan om boter en eieren te koopen en tgdons bare afwezigheid vervoegde zich te haren huize een boerinnetje dat aan den man des huizes de betaling van 45 centen vroeg welk bedrag zgne vrouw bij hare inkoopen zon zijn te kort gekomen De man was goedgeloovig genoeg om de centeu af te geven doch toen moeder de vrouw tehuis kwam bleek het dat men te doen bad gehad met eene sluwe oplichtster Do heer Weymor Schultz inspecteur der comptnbliteit bg de Staatsspoorwegeu te Breda zal den dienst der Maatschappg met pensioen verlaten Buiteoiandsch Overziclit In het Eugelsche Lagerhnis kondigde Harcourt naar aanleiding van bet aangenomen amendement van Lahouchére aau dat de Regeering het adrss in den tegenwoordigeu vorm niet kon aanbieden Hoewel de Regeering volkomen en in den ruisten zin de verklaring van Gladstone over het geschil tusschen de beide Huizen van het Parlement heeft aanvaard is de qnaestie toch van zdo erostigen aard dat zjj door de Regeering en Kamer na onderling overieg behoort te worden beslist De Regeering zal dus nndat de discussie over het adres zal zgn gesloten verzoeken het te verwerpen en een eenvoudige dankbetuiging aan de Koningin voor baar welwillende Troonrede voorstellen Balfour en Gbamberiain verklaarden daarop dat zg de Begeering op dien weg zonden steunen Gbamberiain meende dat de tgd waa gekomen om een beroep op het volk te doen In de volgende zitting is in den geest der Regeering besloten een ander adres is aangenomen Het verzoek van Harconrt om de Regeering tot 29 dezer tgd te Uten voor de afdoening van de loopende Regeerings zaken werd toegestaan Ziehier Toorioopig eene algemaene opgave omtreut de Fransche staatsbegrooting van 1894 Het geraamde tekort van 140 millioen fr znl gedekt worden door de 68 millioen welke de conversie heeft opgebracht terwgl de overige 72 millioen zullen gedekt worden door eene reeks van belastingen met name eene inkomstenbelasting gebaseeerd op de huurwaarde der woningen In de Fransche Kamer nog altg d praten over de Grondwetjherzieuiug wat natuurlijk niets geeft want er is geen meerderheid op dit oogenblik voor te vinden In de gehouden zitting werd ook nog het voorstel behondeld van den heer Ponrquery de Boisserin strekkende om een door hem ingediend ontwerp urgent te verklaren waarbjj alle openbaarmakingen omtrent strafrechtelijke instructiën en van de namen der gezworenen verboden worden De man hoopte daarmede een einde te maken aan de beroemdheid welke de pers den anarchisten pleegt te verschaffen en bangmakerg van de jury te verhinderen Verschillende radicalen en socialisten kwamen natunriijk op tegen het spoedvereisohend verklaren van een zoo vrijhejdbelageud voorstel Toch werd roet 256 tegen 214 stemmen daartoe besloten Op een feestmaal van een werkliedenver eeuigiog protesteerde de sooialistisolie afgevaordigde Jaurès tegen de dageiykscbe huiszoekingen der politie in de woningen van vermeende nnarchislen De ondervoorzitter van den Pargsolien Geraeenteroad Caumeau hield op dien maaltyd een redevoeriog ter verdediging van de Commune en de uitroep Leve de Commune werd door alle uanwejigen herhaald Het anarchisti oh blad La Kévolte zol ophouden te verschgueu AU reden daarvoor wortit in het laatste nummer opgegeven dat de politie de voor het bla stemde brieven Spent daoruit de adressen dor correspondenten ïioteert en aldus een Igst van verdachten samenstelt die bij latere huiszoekingen en arfestatiëii to pas komt Wg houden nu op te Verschijnen om niet tot moizonval te dienen Stoor de compagnons verklaart do redactie De Egksdag heeft bet wetsontwerp tot opheflSng der herkomstbewgzen voor granen jieflnitief aaugenomen te gelijk met het bo niddelingsvoorstel van Von Bennigsen Het aatste houdt in dat de Bondsraad nadere bepalingen zal vaststellen over het gebruik van iEinfuhrscheine als douane quitanties De tweede lezing vnn de begrooting is afgeloopen Overoenkomstig bet voorstel der fommiasie werd de opbrengst der suikerbeMing 6 000 000 mark hooger gesteld dan lorspronkelijk geraamd was Het hoofdstuk betreffende het nationaal gedenkteekcn voor keizer Wilhelm I werd a augenomen in den door de oommissie voorgestelden vorm Het gedenkteeken zal bestaan ip een ruiterstandbeeld waarvoor in het geheel 4 000 XX mk wordt toegestaan waarvan 1 100 000 mk op de begrooting van dit jaar wordt gebracht Alleen door de sociaal democraten de vrijzinnige volkspartg en de Zniddoitecbe volkspartg werd tegen gestemd De aangevraagde som voor een adviesjacht ter vervanging van de Falke werd met 157 tegen 127 stemmen geweigerd Op een feestmaal van Gemeenteraadsleden te Berlijn werd een telegram gericht aan den Keizer om hem deuk te zeggen voor het tot stand komen van bet Duitsch Russisch handelsverdrag Vertrouwen werd uitgesproken in s Keizers streven dat den vrede en de bevordering van den welstand van het volk ten doel heeft De Keizer heeft hierop met een telegram van dankbetuiging geantwoord Men vertelt te Berlgn dat de vice president van bet Ministerie Bötticher zjjn ontslag heeft gevraagd en zal worden opgevolgd door den opperpresidout Nesse Het Oostenrjjkscbe Heerenbuis en de Hongaarsche Magnatentafel hebben het wetsontwerp tot het sluiten van een baudelsovereenkumst met Rusland aangenomen Volgens den correspondent van de Times te Madrid maakt het nieuwe Spaansche Ministerie een slechten indruk Hg gelooft niet dat het stand zal honden ook omdat Sagasta vele vganden bg zijn eigen pnrtg gemaakt beeft en onnoodig Castelar s partg tegen zich in het harnas heeft gejaagd Amerikaanscbe bladen durven reeds melden dat de burgerooriog iu Brazilië ten einde loopt Dit achgnt optimistisch genoeg al wordt ook bevestigd dat admiraal Da Gama voor de overmacht moest bokken Toen Zaterdag jl bet lang verwachte Regeerings eskader de baai van Rio de Janeiro had bereikt werd Da Gama terstond gesommeerd zich over te geven De admiraal weigerde echter gehoor te geren aau deze opeisching en maakte zgn schepen gereed alsof hg bereid was den laatsten slrgd te aanvaarden President Peizoto deelde toen aan de vertegenwoordigers der buitenlandsehe Mogendheden mede dat hij 48 uren na deze aankondiging tot den aanval zoo overgaan De Duitsche Amorikaansche en Eugelsche oorlogsschepen verlieten toen baar ligplaatsen en lieten het anker vallen tusschen de forten Lage en Santa Grnz Te midden van de toebereidselen tot den strgd beeach Da Gama Zondag de witte vlag 4B litt weten dat hg aioh wilde OTergeTtn mita hem een sohnilplaati Werd Torleend aan boord van het Portngeesch oorlogsvaartaig hetwelk zich bij het eskader i bevond Admiraal Benham de ko4mandant van de Noord A merikaansche schepen hield toen een conferentie met de bevelhebbprs der andere eskaders ten einde over Da öama s voorstel te beraadslagen De oitalag der beraadslagingen was dat men Da Gama aan boord van een der schepen zon ontvangen mits hg President Peiioto zoodanige voorstellen dead dat dientengevolge het einde Tan den strgd was te verwachten Toen admiraal Da Gama beloofde dat lijj zich zon onderwerpe i werd besloten dat de bevelhebbers als bemiddelaars zouden optreden Men veronderstelt dat de President de voorwaarde van Igfsbeboud voor Da Gkma en zgnaanhangers zal inwilligen om een einde aanden strgd voor de hooUstad te maken waardoor zulk een ontzettende hade wordt aangericht 1 Maar bet hoofd van het oproer admiraal De Mello bljjft meester te Dpsterro en ook in Rio Grande is deopstand pariü debaas tZiet er dus nog niet naar uit o de burgeroorlog ten einde is al mag men hojen dat de hoofdstad spoedig weer voor den handel vrg zal open staan wat al veel gewonnen ion zgn Volgens de laatste berioht i hebben de opstandelingen zich overgegeven en wordt dit ook van De Mello verwacht REKXlSGE iXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA gelet op de Wet van den 4ilon Juli 1850 Stnatsbladl no 37 rege lende het Kiesrecht Brengen ter algemeene kednis dat de Igsten aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van LedSn van de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zjjn zoodanig als die Lgsten nu gn herzien alsmede de Staat ben aanwgzetfde die van deze Lijsten zgu moeten worden gesohrapt gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags l ure ter inzage van een ieder op de Plaatselgke Secretarie zgn nedergelegd terwijl bovendien deze Lgsten en Staten zijn aangeplakt de eerste j aau den ingang van de Stoofsteeg bg de Markt de tweede in de Paterstoeg bg het Weeshdia en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Groeuoudsal bg de Markt Voorts wordt herinnerd dat elk de vereiscbten van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de Lgsten bezwaren in te dienen wanneer daarop lo Zijn naam of die van leen ander tegen de bepaling van Art 8 der Vfet niet of niet behoorlgk voorkomt 2o De naam van iemand is gebracht die betzg een of meer der iu dé Kiezers gevorderde vereiscbten mist of uitgesloten is hetzg op de Kiezerslijst eeuer audor gemeente staat En eiudelgk dat de bezwaijen binnen veertien dagen na de dagteekeniilg dezer kenniigeviug bg verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aan den Gemeenteraad behooren te worden Inge diend ƒ Gouda den 13 Maart 1894 ƒ Burgemeester en Wethouders Toornoenid VAN BERGEN IJZENDOOEÜf De Secretaris BROUWliR MARJETBliBICHTEN QOUda 16 Maart 1394 Granen met voldoenden aanvoer Voor Tarwe bestonil meer kooplusl ea werd voor dit artikel grif vorige prijzen besteed Tarwe Zoeuwiohe 6 86 a 6 90 Mindere dito 6 50ii B 76 Afwijkende 4 76a 6 85 Polder 6 26 a ƒ 6 90 Boodo zoinsr 4 76 J 6 10 dito winter 6 88 a 6 60 Eogio Zeeuviehe 4 7B Èi 6 10 Polder 4 2 i 1 60 Bui tenlnndBohe por 70 k 4 a 4 10 Gerst i Winter 4 20 i 4 60 Zomer 3 80 a 4 90 Cliovallior B 96i 9 Hsvor per heet 9 60 a 8 80 por 100 kilo 7 S6 a 7 76 Hsnnopzasd lulsndsob 10 26 a 10 60 BuilenhndMhs f 8 25 i 6 60 Kausriezsad 7 50 i 8 50 kookaod a Erwten Kookorwten 8 S0 a 9 60 niet kokende 6 76 i Boonon Bruinolioonen 7 60 a 9 Witleboonon 10 60 i 11 60 Duivenboonen 10 i 6 50 Faordenboonon 6 26 i 6 0 Mals por 100 Kilo Bonta Amorikoanaolie 6 70 i 6 86 Donsu 6 50 i 6 75 VlBMAaira Molkvee rod aanvoer Handel en E rijzoo matig Vette varkens goede aanvoer andol vrij wol 21 k M ot por half KQ Biggen voor Engeland weinig aanvoer hapdel flauw 191 i 90 ot per half KG Magere Biggen goede aanvoer handol v ij wol 0 80 a 1 85 por week Wei ohapon red aanvoer handol llanw 18 a 20 Nnohtore kalveren groote aanvoer handel lUuw 8 i fi Fokkslveron 8 i l4 Aangevoerd 8 partyen kaas Handel matig Ie ijuol 26 Se qual 1 k n Zwaardere J Noord HoUandloho 28 4 Boter groote aanvoer handel red Qoebolor 1 10 4 1 10 Weibotsr 0 80 i 100 p Kilo