Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1894

3Sste Jaargang Zaterdag 17 Maart 1804 No 6304 ZATERDAG AVOIID mimm gohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentie tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jk8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Burgerlek Stand GflBORKN 13 Uurt Andrau Handrions ouden H tbd der LiadeD en C D Peletier Maria ouden A Scttoonderiroerd en C T n dei Palm OTERLEDBN 13 Mtatt A Hnurmtn 7i j £ M Bn Leenwen wed J Kooinu 44 j GEHUWD 14 Maart R Rogalr eu M de Pater J Rearinga na P Schinkel Iteeuwilk OEBOR N Arie ouders W van Dam en W Beichard Heudrili Marina ouden H nra Triet en H tan der Wgngaaid OgsIxrtna oudere J Slappendel en L Jongeneel Adriana Maria ouders J Maederniel en A Tan Hejninge Evert ouders C OosItrwük en H Hoeksel OVERLEDEN Arie Verhoef 2 m Hendrik Stonthart 38 j MIELWEm ZTAALDFAEAFLTJIES A van OS A fl 73 73 Beurs van Amslerdam U MAAKT Vor kn 88 lOS sy m 78u 81 lotkoen 8 101 10 Vi S s 4V I lOB l 60 loo i 101V 104 617 loiv 88 lOt si v 981 4 108 108 1S8V v 601 881 108 108 171 180 104 Va Aa 187 18 78 64 71 1841 1041 1117 941 1097 186 1881 97 98 V 87 94 Al 7 1101 108 50 80 18 199 108 1081 1011 1 88 NmnLun Ceri Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi Xomu OU Goudl 1881 88 i Itaui Iniolirijting 1863 81 B OaenNa Obl inpapior 1868 B dito in zilver 1668 6 FoiTiaii Oblig met tiolcet 8 dito dito 8 KSSUKS übl Ooit Sa Serie 8 dito Qaeoni 1880 i dito bg Botha l88 i dito bü Hope 18SI 0 4 dito ia goud leei 1888 8 dito dito dito 1884 Irum Ferpet sohuld 1861 4 Tnuu Oepr Conv laeu 1890 4 Geo laeoiog lerle D Geo leening aerie U Zllll A Bir Beo v obl 1898 t Unico Obl Buit 8ob 1890 8 Vllliiuil 1 Obl 4 onbep 1881 Aiiainiui Obligatieu 1661 S BomwAH Stad laan 1886 S Nn N Afr Handeliv aend Arandib Tab Mjj GertifioaliD DeuMaatiohappl dito Anili Hypotheekb pandbr 4 Gult Mij der Yorateol aand a Gr Uynotbeekb paudbr 4 Nederlaaüflohe baolc aand Ned Handalmaataofa dito N W k Pao Hyp b pandbr I Bott Hypotbaekb pandbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 Ooamia Ooit Hong bank aand Bnai Hypotheekbank pandb i AHXaUA Equit hypotb pandb 6 1087 8 mv 481 1871 1 i A Maxv L G Pr tien eert 6 Nis Holt lJ Spoorw Mg aand Mij tot Bipl V 81 8pv aand Ned Ind Bpooriregm aand Ned Zuid Arrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTUJI 8j oorirl 1887 89 A Eobl 8 Zaid Ital Spwmi A H obl 8 FoLlM Waraohau Weenen aand 4 Bttn Gr Buaa Spw Mij aand 8 Baltiaelia dito aand 1041 8 l ll Putowa dito aand 6 Ivaog Dombr dito aand K KnraK 0h A ajr 8p kap aaod 8 Loaoiro Beiraat 8p Mij oblig 5 Orel Titebak dito oblig 6 ZaidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 lov 471 8 ê 17 101 117 Va 101 Aiinnu Oenl Pae 8p Mij ebl 8 Okie fc North W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert v a IlUnolaOeotral obl in goud i Loniav k NaahvillaCert v aand Meiico N Spw Mij lebyp o 8 Miaa Kanaea v 4 pot pref aand N Tork Ontario li West aand dite Penaa Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 11 Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O i OltuXjL Can 8outh Cert v aand TlH O Rallir t Nav Ie h d o O Amaterd Omnibaa Mjj aand Botterd TramvegMaata aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botlerdam aand 8 Btun 8tadAntirerpsnl887S t Stad Bruaaet 1886 8 Va HoNA Thsiaa Begullr Geaellsch 4 OoallNR Staataleening 1860 6 8J7 1077 345 Staats loteiiJ leElisae Trakking van Donderdag 18 Maart 1894 No 4174 SOOO No 8877 1800 No 10184 100 Prijnn van SO 4 118 411 7186 9860 18481 14907 17607 M 1871 itti Tt46 9918 1877 U lt7 17616 aoi itOl 016 7 t8 10381 18807 18t6t 11108 K K Ooat B Cr 1880 8 SpiHJll Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Bes Hyp Spob oert 6 7678 10619 7887 10ê89 7819 11094 7988 US77 8581 14584 8761 11848 9868 18861 9448 18878 0600 11887 18S78 18896 13990 18686 18867 13969 14883 14875 14763 16198 18788 16803 18808 16878 19170 1655S 19139 16686 1987S 16690 19876 16706 90060 16786 80165 16978 80660 881 9680 68B4 441 8740 6i94 618 8678 6491 760 8968 6470 1896 4607 6576 1617 4661 6610 1867 4746 6697 SI18 4768 6790 ilSl 4939 6689 8168 ADVERTENTIfiN Bevallen van eene Dochter M J D KABEL LlNNIHlHII Eindexamen Burgera ondscliool De COMMISSIE voor het EINDEXAMEN aan de BUROERAVONDSCHOOL maakt bekend dat genoemd Examen in het openbaar zal gehouden worden op MAA DAG leD2n APRIL a s en de twee volgende dagen des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Houtmanagracht Z j die aan dat Examen wenschen deel te nemen moeten zich daartoe vóór den 17n MAART aanmelden bj den Directeur der School Namens de Examen Commissie De Voorzitter Dr E IJ8SEI db SCHEPPER Sociëteit Ons Genoegen ZAAL iKUNSTMIN VRIJDAG 16 Maart des avonds 7Vi tire vaD deo heer 8 HypnotUvur en Qedaehtenlexer Entree Voor Heeren Leden der Sociëteit en hunne Dames 0 4ff per persoon Niet ieden ƒ 0 80 Leerlingen der R H B School n van het Gymnasium 0 40 Plaatsen te bespreken aan het bureau op den dag der voorstelling van 10 3 uur MT OEVRAAGD om met MEI a s in dienst te treden EEN FLINKE DIENSTBODE goed kunnende Werken en Koken Zich in persoon aan te melden des avonds na 8 uur MARKT A 150 TEEOOFAM EBODEN eo acht Jonge Kippen zes van de 2e leg en twee van de Ie leg Franco brieven ouder No 2314 aan het Bureau dezer Courant Beleefd wordt ü verzocht een Pri aC ourant met afbeeldingen te vragen die gratia franco wordt toegezonden indien V nu of later MEUBBLES moet koopen üf nog beter persoonlyk de Magazgneu van Amerikaanaoh Notenbonten Meubelen van E F EDEN Molsteeg en Raadhuisstraat over t Koninkiyk paleie te Amsterdam te bezoeken D kpnt verzekerd zgn tegen zeer lage prgzen keurige modellen en solide meobelen te koopen E F EDEN Magazyn ran Amerikaansohe Artikelen AMSTERDAM De NIBDWK LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk en zacht is onschadelgk voor de hnid eu verft niet Prns 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar bjj j A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger TT XL OXIS Beleefdelijk noodigen wij onze geachte Cliêil tèle uit het Magazijn te komen bezichtigen BAHLMANN Ê CO T jctoriawater ui f de V cforiaJBron f e Oberlahnsfein byBns Tafeldrank Van h ni nklykef uis derj rederlanden Uaatscliapp tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gëvestigfd te RoUerdain Zuidblaak 8 Rijk worden door de 1001 Nacht l Bericht aan het publiek Gebr S M COHEN maken bekend dal door heu van de xoo fraaie uitgavo De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mal circa 3000 illuatratiën tekst vbq QERABD K ELLEK eene nieuwe uitffare Terschiiat io 100 AFLEVERINGEN 85 CENT por aflevering Op de e nieuwe uitgave worden aan duixend inteékenaren cadeau gegeven honderd origineele I remieloten waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 Deze lolen Keven door hun menigte van 100 atukr KOLOSSAL VEEL KANS dat daarop priiMn Tallou van 300 000 ƒ 100 000 ƒ 60 000 26 000 10 000 ana eoz Elk iateekenanr ontrangt onmiddollgk eone acto op formaat Eegel geteekend door do Uilgerera ea door den te Nymegen rcsidoerenden Notaris W E ÜIJINK waarin de 100 preoiielotan mot nummor eo serie vermeld staan zoodat men elke in de ooaranten voorkomende uitlotiug zelf kan controleeren Om elk idéé van oigoubelang weg te nemen verklaren de Uitgevers dat de genoemde promieloten in vollen eigendom ook met de daarop intusachen gevallen prgaen aan de lOGO inteokenareb worden afgestaan Zij behouden dus nooK de loten nooh de daarop vallende sommen self maar geven deze aan het genoemde getal inteekenaroQ bg loting cadeau Allo in den tusschentijd daaroji gevallen prezen bljjveQ tot het einde der inteekening bewaard Alsdan heeft do verloting der premiuloten onder de inteékenaren plaats zoooals die in het certificaat met titel nummor en serie worden aangegeven ttju overataan van den Ie Ngmegen reaideereuden Notaria W Ë IIIJINK in wiens handen wg bovengenoemde loten stelden en welke loten gedeponeerd zgn in den brandvrijen kelder der Ngmeegache Batikvereeniging Yan Engelenburg en Soh ppera teNymegen De 1001 Naoht ia het meest interessante werk over de geheelo wereld De rijkdom iroeUle en praoht dia In da verbalen der lOOl nacht op zulk eene eigenaardige eo be koortijke w ee beschreven wordt deden ona bet besluit nemen om aan de inteekonareo op dit coo Qantrokkelgke werk eene aohitterende en aanlokkende kaas te geven en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke on mtnst kostbare w jze rgk Ie worden tegen eeno betaling van sleahta 86 oent weketgks waarvoor men in 8 jaar t ds een hoogst interessant en ffaai werk bekomt en tevens eca kapitaal van 300 000 100 000 60 000 85 000 enz enï kan machtig worden Kansrijker solieder en billijker aaabiading ia wel nooit bij eenig boekwerk gedaan Bg deze loten luvlnden er zich tooh die onmiddollgk verhandelbaar zgn voor eene waarde van 100 800 800 en meer en de inteékenaren alleen moeten daarvan in het besit komen f 1 1 1 Het moge missohien bevreemden dat wg tegen betaling van slechts SS eeot per week eene zoo in het oog vallende kans geven on bij stuiting van het WMk zulke koatbare premïea Do rede daarvan is eenvoudig dat het ons slechts te doen is het fraaie boek dat de waarde j oed vertegenwoordigt te verkoopeu en w niet zooals de kantoren die daarvan altaluitend werk makm door combinatie der loten eene winst trachten te behalen Deze loten als premifin te geven heeft sleóhls ten doet de exploitatie van een mooi werk te bdvorderen Uitgo jreid prospectus met duidelyke omsohrgving in eiken flinken Boekhandel verkrijgbaar ea bg de uitgevers Gebr Ë M COHEN te Ngmegen on te Arnhem Kraepelien en HolrrCs Quina LaocheQ i iKSoctE Is dr meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN anbevolen door tal ran binnen en baiienlBndeche geneeeheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkr gbaiir in flacone ii f ISO en ƒ 1 Depot te Gouda bjj den Heer L H TEEFE Apotheker voorheen C THDf Kraepelien êL Holm Hofleveranciers Zeist Ooede Seelpendmk tu A Bukkiun k Zoox BINNENLAND GOUDA 16 Maart 1894 Bg kon be Iuit ia de le luitenant G L J Gerritsen ran het 4e reg infanterie op ïjjoe aanvrage op non activiteit geateld Te ZeTenhnizen is tot geneesheer benoemd de beer Prins van Kvrinkelenberg te Zype De firma Jan Prince Co alhier zal zich op de tentoonstelling te Antwerpen doen teriegenwoordigen met haar fabrikaat Goudscbe papen € In het Weekblad Wielersport leest men het volgende Baan te Oonda Wat zeker niemand verdacht had zal hoogst waarscbgniyk gebenren de oprichting van een wielerbaan te Gouda In Amsterdam Itotterdam Utrecht en mis chien nog andere steden veel grooter dan hot Goudsehe pijpenstadje heeft men de pogingen moeten opgeven en zal men moeten toezien dat dit stadje met de voordeelen aan een baan verbonden zal gaan strijken Reeds een paar vergaderingen hadden over deze aangelegenheid t Goada plaats Leden uit Rotterdam den Haag en natuurlijk Gouda noonden haar by Do quaestie is dat aan de Stolwjkersluis een klein kwartiertje van het station Gouda gratis de beschikking zal zjjn te verkrygen over een stuk land indien de eigenaar die t geiyk restauratiehouder is de eenige hotelhouder wil zyu die buffet by die baan zal hebben Zoodoende beeft het comité dat bereids is gevormd slechts alleen het bedrag voor de cementenbaan lang 400 meter breed 4 en aan de finish 8 meter noodig en schat dit op ongeveer f 7000 Daarvoor zullen worden uitgegeven aandeelen van f 10 rentende 3 pCt en uitlootbaar Naar men verneemt is reeds voor een belangryk bedrag toezegging gedaan De baan zou gemaakt worden van cement met om de 10 ol 12 meter kurken reepen Zy zon des winters onder water gezet moeten worden teneinde een yabaan te krygen en geopend worden in het begin van het ry seizoen met efn invitatierace Bn eene aanbesteding ten behoeve van bet departement van koloniën op 14 dezer was FEVILLETOX PEIirSES VEEA 38 Ingeslapen mompelde hg besobaamd irDaar ia de ohampagno schuld van dat goedje was te sleaht pardon mylord ben ik alleen acbtergeUeren P f Geheel alleen mgnheer Hartnngl O yee de gesüemen waren woedend op n Op mij f In den slaap beleedigt men toch iemand 0 yoB 1 dat deedt ge weteen larren gjj moet boksen yes Hm daar weet ik niets Tan had wal te veel gedronken kan het nij niet herinneren heb ik de £ ngelsohen beleedigd 0 yesl Ik wn in uwe plaats morgen wegstooneo ik wil niets gehoord hebben Sdmond ug tom ich hy beaat nooh den groeten noed nooh de groote Hcbaamskracht om tegen een Bngelaohcn bokser stand te houden fMylord heb Ik nog meer domheden ui gehaald 0 weet bet niet wat ge bedoelt Well vertelde een geachiedanis hm all right van een TondeUnge uit eene herberg o yes hier ook op de klip een schandaal voor de deAtge kringen ge deedt er goed aan mm ui zioh nu ia acht nemen o yes t De jong Utmbuger raohtte o a voor 1500 Kg gew loodwit mioBte lu8cbr Wed Hondorff Block en Broet te Schoonhoven voor f 313 80 Voor de Rotterd Rechtbank werd behandeld de zaak tegen L Ph B 21 jaar koflSehui ïhoader alhier Hem wordt ten laste gelegd dat by een door hem geschreven en voor B Holaderver keukenmeester van do Volkagaarkenken alhier beleedigend artikel zou hebben doen opnemen in het sociaal democratisch weekblad Vryheid nummer van 30 December 1893 Beklaagde was niet verschenen Hel O M vorderde ƒ 26 boete subsidiair 10 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagen Het Handelsblad € deelt mede dat L Pincoffs thans ook te Chicago waar hy verblyf hield is gefailleerd De passiva overtrefiFea de activa mei 65 000 dollars De commiswris van politie der centrale afdeeling te s Gravenhage verzoekt op te iporen aan te houden en vQor hem te doen geleiden H N TempelmsD 30 jaar koetsier laatst wonende Laan Copes van Gatten burch 77 Niet oowaarschyuiyk is het dat hy naar Brussel of Antwerpen is uitgeweken Hy wordt verdacht van verduisteriug en valschheid in geschriften Eergisteren avond is te Middelburg een onbekend persoon die op eene radende tram sprung daaraf gevallen Zyn hoofd werd verbryzeld en beide armen werden gebroken Hy was onmiddeliyk dood Te Steenderen is in de openbare school ingebroken De dieven hebbtn zich door het verbreken van de deur eener kast meester gemaakt van ongeveer 20 M katoen alsmede eenige meter lint en kant hetwelk gebruikt moest worden bg het onderwys in de nuttige handwerken Te Wageuingen is een onderwyzer van do ehristeiyke school zekere H v d B door de politie in verzekerde bewaring genomen als verdacht van het plegen van onzedeiyke handelingen met leerlingen welke aan zgne zorg waren toevertrouwd De commiseiariB der Koningin iu NoordBrabant heeft een detachement van ib mili Dat zal een mooie geschiedenis worden mempelde hij aIIe ongelukkige hoe kon ik er toe komen ï 1 irWat maakt u de dochter van efn herbergier P vroeg mylord veraohtelyk fZal men mij niet verraden F ttO no nol t Is echter t beat dat ge de piek schuurt om niet in oonflikt te komen ff Ja Ja morgen verlaat ik het eiland I Hoe laat ia het al mylord Aï over twee 1 Bdmond Hartung trad na weinige minuten de duisternis van den nacht in Do luoht was zwoel de Bee lag zwart en onbeweget k terwijl geen ster was te ontdekken aan t nachtelijk firmament De jonge man gevoelde een onbehagelijke nijpende drukkiag op de borst en op het voorhoofd en terwijl hg de trappen wilde afdalen om in bet benedentand te komen overviel hem een duizeling zoodat hij met beide armen in de Incht aloeg en achterover tuimelde Op dit oogenblik kliefde een verblindende bliksemstraal de duisternis waarop dadelgk een hevige donderslag volgde WerdaF klonk het plotseling naast hem irEen goed vriend I antwoordde Ëdmond wian het was alsof aarde en hemel met hem ronddraaiden EiCn nieuwe straal van hemolvuur deed hem zien in het gelaat van een dor Ëngelschen Morgan geheeten die reeds aanstalten maakte om hem net beide armen te omvatten en de trappen of te slingeren ffWe hebben allen het spleen be riep h j woedend Nu gaat ge naar beneden en men lol tairen aangevraagd teneinde te Megen te waken tegen het kwaadwillig doorsteken van den Groenendyk aldaar Uit 3 Gravenhage meldt men De Koningin regentes heeft in de laatste dagen ook een onderhoud gehad met den president van dq Eerste Kamer der StatenGeneraal Naar men verneemt komt te Londen weldra de fraaie kunstverzameling van den heer lonides te Brighton onder den hamer Deze bevat een belnugryk aantal oud HoUandsche stukken die gedeeltelgk op de laatste wintertentoonstelling te zien waren van Hembranlt Adr 7 Ostade Adr Brouwer Jan v Goyen Gerard ter Boroh Phil Koninck Jac Uuisdael en Jan Both en bovendien moderne Franschen onder welke de houtzagers van J F Millet uitmunt Het uitgebreide programma is verschenen van de zesde groote internationale UondententoonstelUng welke vanwege de Nederlaudsche Vereenigiug van liefhebbers en fokkers van rashondeu Cynophilia te Amsterdam in het Paleis voor Volksviyt zal gehouden worden op 5 6 en 7 Mei Het bevat 353 unmmers verdeeld over 70 ktasfcen Er worden uitgeloofd 12 eere 77 speciale en 804 gewone prezen de laatste bestaande uit a geld in sommen van SB 24 18 12 en 9 6 zilveren en bronzen medailles De N edertaadsche spoorwegen geven vrachtvry terugvervoer voor honden die onverkocht de tentoonstelling verlaten mits by de terugreis dezelfde wyze van vervoer en dezelfde weg gevolgd wordt By de firma Immig Zoon te Rotterdam is het Ie nummer van den negenden jaargang verschenen van Het Orgel onder redactie van een aantal vaderlandsche musici waaronder ia de eerste plaats worden genoemd Richard Hol en F Blumentritt Het Orgel za voortaan bevatten naast artikelen over orgelbouw en orgelspel ook stukken over andere muzikale vakken Met de critiek heeft zich de heer Blumentritt beUst die voorbopig slechts werken voor orgel of harmonium alleen of in verbinding met zang of met andere instrumenten zal bespreken De inwoners van Santander nog onder den indruk van de vreesseiyke ramp zijn beduoht voor eene ontploffing van de kisten met ni elkander vertellen dat de blikaem of de champagne u heeft verslagen de champague van uwen edelen mylord die geen druppel Britsch bloed in zga aderen heeft Morgen jagen we de vondelinge vsn het eiland die mooie kasteleines 4 dat zal een kapitale grap geven 1 Ëdmond verweerde zioh als een wanhopige hij sloeg met armen en beeneu beet van ztch af als een wüd dior en maakte het zijn sterken tegenstander lastig genoeg Plotseling weerklonk een schellen kreet uit twee kelen en beiden tuimelden wild rollend naar beneden Het hevig onweder had allen wakker gemaaVt men zag in alle huizen Uoht Mevrouw Hartung die in het beoedenland logeerde miste haren zoon en waa in doodsangst over zyn lot Eenige bedienden gingen zoeken en vonden weldra do twee trappen met bloed bevlekt De Biigelsohmnn waa dood do Hamburger zwaar gewond maar nog in leven Uit een der eerste hotels van Hamburg traden twee eenvoudig maur zeer deftig gekleede heeren in welke niemand de beide vrienden uit de wildernis van Caracas herkend zou hebben vooral den kluizenaar niot die nog steeds den naam Katdra droeg Zg waren den vorigea avoad aangekomen De lange wildgroeiende baard was gekortwiekt en geordend hot geheels uiterlijk was dusdanig geciviliseerd dat zelê Felix Rodonburg er verbaasd ran stond en buitengewooo nieuwsgierig was naar den waren naam van d a deftigen besohaafden troglycerine die met het verongelukte vaartuig gezonken zyn Het technische comité der marine heeft onderzocht in hoever gevaar bestaat voor een spontane ontploffing en den minister een rapport uitgebracht Het comité wgst op de onmogeiykbeid om de nitroglycerine te verwyderen en stelt daarom voor den omtrek vaa de haven door de bewoners te laten ontruimen en daarna hei gevaarlyke goedje door torpedisten te doen springen Het groote anti semieten proces te Beriyn waarin als beschuldigden terecht staan twee van de voornaamste aanhangers van Ahlwardt Piack en Schweinhagen ia begonnen De grond van beschuldiging ia laster jegens den als getuige gedagvaarden Minister van Financiën Miqnel gepleegd door de openbaarmaking van de stukken waarvan Ahlwardt die mede onder de getuigen behoort in het vorige jaar bii zgn mislukte aanklacht in den Rykedag gebruik maakte Uit de voorgelezen akte van beschuldiging bleek dat de aanklacht tegen Miquel dat hg als directeur der discontomaatschappy zich had schuldig gemaakt aan ongeoorloofde speculaties waardoor hg oen aanzieniyk vermogen had verworven allen redeiykeu grondslag miste De beschuldigden zyn trouwi na voor geen klein gerucht vervnard en meermalen wegens versohillende misdaden veroordeeld De anti semieten hebben hen dan ook io den teek gelaten en geweigerd hun een advocaat te geven De beklaagden zyn niet in staat zelven de onkosten te dragen eu znl len zichzelven dus verdedigen Toen Jules Verne s Reia om de Wereld in tachtig dagene verscheen nog niet e3n8 zoo heel lang geleden had nog niemand in zoo korten tyd de reis gedaan Het record van Philefls Fogg werd echter sinds dien tyd geslagen door een Amenkaansche dagbladschryfster Miss Bisland die de reis om de wereld in 76 dagen deed en door Miaa Nelly Bly die ze in 74 dagen volbracht Thans heeft een Engelschman de hoer Griffith op zich genomon die dames verre te overtreffen Hy ia Maandagochtend ntt Londen vertrokken en denkt de reia in 60 d en te doen zooveel mogeiyk langs de groote spoorweg wegeu stoomvaartlijnen Griffith zal byna aanhoudend reizen Zgn langste rnst zal te San Francisco zyn waar hy een halven dag biyft De reis zal 250 dl 3000 kosten Fooi den geheim innigen Katara Het was oen prachtige morgen De zon sohMi vrooiyk in de kalme Alitor met bootjes en stoomboot bedekt Terwgl elix als een echte zoon van HambQi f geroerd en verheugd dit beeld der vaderstad in zioh opnam om hei te bewaren als souvenir aohread de Pool somber starend daarheen ffW anneer zegt ge is het sohip binnengeloopeaP vroeg hg plotseling Beeds voor twaalf dagen I Hg heeft dos een bedenkel jken voorsprong want het ia niet aan ta nemen dat bg bier in Hamburg ia gebleven ffWaarom niet Hg beeft er niet het minste vermoeden van dat hg vervolgd wordt Dit is oni voorsprong dat hij zich te Hamburg veilig ui aohteo Eén ding echter vrees ik En dat is ff Dat hg mg herkennen zal O had ik den Jados in de wildernis kunnen te pakken krggen I Ja dat ware mij ook liever geweest ffVóor ik het ouderlgk huis opzoek vervolgde Felix na eenige oogenblikken zwijgens vsou ik gaanu aerit met enkele oude vrienden sproken Hg wenkte een huurrgtuig en vroeg den koetaler naar dan notaris Willing ff Dood Dood t Felix hod aan geen sterven gedaoht De oude notaris was hem altgd als een vi4ar genegen geweest ff Leeft de lankier Gotthardt nog O ja I Daarheen 1