Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1894

6 88 7 46 10 08 6 86 9 87 11 10 8 60 9 67 11 86 Naar aanleiding van de daartoe door B en W van VGavenhage gedane aanvragen hebben Djjkgraaf en Hoogheemraden van Delfland zich bereid verklaard bon vergunning teverleenen a tot het duen vun gj ondroering in de zeewering te Scheseningen tot het uitbreken van riolen en het aanleggen van nieuwe riolen in de Gevers Deynootweg de Badbuiskade en de Havenkade of naar de boezemkade aldaar en b tot het aanleggen van eet nooduitlaat tnsschen bet bestaande riool in de Harinffkade te 3chevening n en bet boezemwater aldaar Onder de voorwaarden waaronder het Hoogheemraadschap bereid is deze vergunningen te vertf enen komt voor xdaf de oooduitlaten alleen mogen worden gebruikt in het geval van buitengewoon waterbezwaar veroorzaakt door hevige stortbuien terwgl van iedere gebruikmaking onverwgld achriftelgk kennis moet worden gegeven ann den Ingenieur van Delflnnd Mocht van deze nooduitlaten zonder noodzaak gebruik gemaakt worden welke noodzaak geheel en al ter beoordeeliug van Diiktrraal en Hoogheemraden staHt dan wordt de vergunning ooniiddellgk ingetrokken eu moeten de nooduitlaten binnen een maand naeeovoudif eaanzeifgiog van Dgkgraaf en Peemraden zgn opgeruimd bg gebreke waan an dit ten koste der gemeente door of vanwege Dgkgraaf en Hoogheemraden zal geachii d n waartoe in dat Koval Burgemeeater eo Wethouders bij deze aan Dgkgraaf en Hoogheemraden vergunning verleenen tot het daartoe verrichten van werkzaamheden aan gemeentegrond c Met het oog op het politierecht der gemeente waarvan B eu W geen afstand mochten doen werd ernstig bezwaar gemaakt tegen deze overeenkomst vooral wat de laatst ver melde voorwaarden betreft B en W hebben de tussclienkomst van Gedep Staten ingeroepen doch deze wenachten zich in dit geschil niet te mengen Op grond evenwel van het advies der EaadacommiflBie ad hoc hebben B en W thans den Rasd voor eateld goed te keoren dat door ben in de door Delfland gestelde voorwaarde worde bernsi Het Vaderland € meldt Ten vervolge op ons bericht van Woensdag kunnen wg mededeelen dat de grootst mogeIgke meerderheid in den ministerraad staat aan de zijde var den minister van binnenlandscbe zaken Het rapport aan de Koningin draagt zeven onderteekeningen terwgl het afwgkond rapport der minderheid van één lid uitgaat Te duidelgker blgkt hieruit de onjuistheid van het Dagblad bericht betrekkeIgk de collectieve ontalag aaovrage Midden Europeesche tgd Tn een ingezonden stuk in bet Handelsblad wordt door den heer C L R E Meoges te s Gravenhage over dit onderwerp het volgende gezegd In bet laatste nummer van het Elektrotechuiecbe Zeitachriftc komt over bovenstaand onderwerp een stukje van prof O Heim te Hannover voor waaruit een gedeelte in het bgzonder voor de tgdr eling in Nederland van belang ia Na er op gewezen te hebben dat voor plaatsen tusschen den 13en en 17ea graad het verschil met localen tgd an geen beteekenis is gaat de schrgver aldus voort In gleÏL her Weise werden Orce in deuen die M E Z eine halhe Stunde und etwas mehr vor der Ortazeit voreilt bezüglich des KouBums für Beleuchtung durch die Einführung der erateren oicht berührt da man hier die Tageseintheilung durchweg um Stunde verlegt bat Von Deutschen Stadten die fCir ans hier in Betracht kommen sind zn nennen BarmenElberfeld Köln Düaseldorf Aachen Mülhauaen Volgens dezen schrgver is men alleen in Directe Spoorwegverblodiog met GUUÜA Winlerdlenst 1 93 94 AaogevaogeD 1 October Tyd van Greenwich 9 40 10 48 1 18 18 68 1 01 l U 1 1 1 88 l 8 1 KOTTÏBOAM 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 0 10 8i 8 44 60 8 0 8 13 e ti 8 6 86 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 OODDA DEM HAAS Ookdl 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 It U 1 81 1 01 l 7 8 66 4 46 i 7 6 69 7 18 8 86 9 S7 10 46 11 11 11 80 4 86 6 6 6 66 8 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 401 Hue 8 1 9 18 9 8410 07 11 87 1 41 li Bl 1 48 1 67 60UDA VTBICBT 6kiadl 6 86 6 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 88 6 017 46 8 8810 08 Oud w 6 60 6 64 11 09 87 6 87 7 69 10 WMrdai 6 67 7 01 8 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 8Uumeln 8 04 7 08 8 48 11 88 61 6 U 6 60 8 18 10 S4UlrwW 8 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 8 1 6 86 8 88 9 10 10 6 BOUD 4 UBTXXDAH Gsida 4 8 1 10 08 10 86 18 11 8 61 4 47 AAlludu Wn 7 6 l0 10 66 l l 1 8 40 8 46 1 14 48 11 10 lt l U8 8 66 8 De beer J n HLindenhoot directeur der WeeaiorichtiDg heeH de Tolgonde ciroolaire rerzonden De donkre wolk die Toorbydrgtt £ en donkerder wolk als sedert negen maanden orer de Weeiinrichting T n NeerboschheeH gebsngao zal hopen wg nooit wederkomen Nu deze afdryft is het de grooteTraag Zal dese onweertbai door een mildenregen van zegen Toor de oaderloozen wordengeTol d Zeker beeft deze storm heel wat ellende gebracht Enkele familieleden hebben hanne kinderen teruggehaald Hun getal bedraagt 43 En onder deze zgn er dïe bedelende boga de straten van onze steden ia lompen gebuid ronddwalen Niemand bekommert zich uu orer hen Dit zgn de droevige gevolgen van laster en leugen Vele ouderloozen waarvoor plaats bg ons ge cht i waehtpu op hulp en verkeeren in groote tgdf yke en gceetelgke ellende In bet rapport is gewezen op vele verbete riagea die in de Wcesiorichting moeten worden aangobraobt Er m eubter Id noodi sullen deze tot stand kunnen komen Daarhg ons ziekenhuis is nog niet voltooid eu ook daarvoor is het bouwfonds uitgPfMit Het is daarom dat we tot u komen met het riendelgk verzoek ons e n bandje te willen helpen om de noodige gelden hiervoor te verzamelen We itcmen de vrijheid hierbg een lijst in te sluiten Hebt gg reeds uwe f aven voor dit doel geofferd en gn er geen vrienden van de weezen te Neerbosch aan wien gg deze IgH knot aanbi deti beschouw deze dan als niet aan n gezonden Z jt gg in de gelegenheid ons in onze geldelgke behoeften te steunen we zullen u hiervoor ten hoogste dankbaar sijn De Vuder der Weezen zegene a voor alles wat gg voor de ouderloozen hebt gedaan en nog wenscht te doen Ons in uwe liefde en voorbede aanbevelende heb ik de eer te zgn Uw dw dienaar J VAN t LINDENHOUT Neerbosch 1 Maart 94 n de Kroniek der Weesiarichting c voorkomende in Het Oosten lezen wg het volgeitde Woensdag 7 Maart höd onze maandelgkeohe bestdnrsvergadering plaats Van de 10 leden waren 8 t enwoordig 2 waren afwezig wegens ziekte Na de behandeling en afdoening van de agenda der loopeude zaken werd de iryziging der statuten ter hand genomen en werd van gedachte gewisseld over do reorganisatie door de commissie van onderzoek bedoeld in het door baar uitgebrachte verslug Het zou voorbarig zgn nu reeds melding te maken van den inhoud der gehouden alge meene beschouwingen De opgenomen taak dient kalm en weldoordacht onder de oogen te worden gezien De historische grondslag der Weei iurichting is bg ons allen een zaak van groot principieel belang de Stichting heeft op dien grondslag bgna 51 jaar be taan Menige samenkomst tot bespreking van dit belaogrgk onderwerp ook met de leden der Vereeniging zal nog moeten worden gehouden eer w j gewagen van een eenigszins afgerond geheel Wg meenen echter bet buvenalaande nu reeds te moeten mededeelen opdat de vrienden weten zouden dat het bewerken van wgzigingen in de statuten en bet rt gienient ons bezighoudt t welk ter jaarvergadering in 1892 reeds was besloten maar wedfrom was ter zgde gesteld totdat wg meer zouden zgn genaderd aan dn exploitatie der loopende rechtspersoonlijkheid c 9 01 8 86 8 4 8 49 8 68 9 06 emd 8 80 UMidraoU Wnnrknk 0 I Ut Bottardus 7 7 86 7 8 7 8 7 48 7 66 6 6 10 6 19 6 88 6 88 RoUndui Ot U Nlnmrkwk Uoordiwlit OowU 1 18 1 18 1 84 1 8 1 88 11 01 Z T M 7 4 8 6 Bl Kr 7 47 Z Ze W 7 68 01 N d L d 8 08 Vootb 8 07 9 18 11 18 SS Het is goed dat de taak kalm en weldoordacht wordt onder de oogen gezien Er zal ook nog menige vergadering moeten worden gehoudfn Alles goed en wel Maar de steeds blijkende en hier weer duidblgk uitgesprokengehechtheid aan de historie van 31 jaren ende verzekering dut men reeds sedert 92 aande herziening van de statuten bezig is geveoniet veel hoop dat er thans groote haast zalworden gemaakt uiet de toegezegde hervormingen Indien de ireorfcanisatie die door decommissie van onderzoek bedoeld evenveelvoortgang heeft als de reglementsherzieniogsedert 1892 dan zoo vreezen wij zal de commissie de vruchten van baar arbeid niet spoedigzien rgpen l Üd 6g de hperen Nggh eu Van Ditraar te Rotterdam is onder dagteekening van 7 April het proefoanimer verschenen van een nieuw weekblad Wereldkroniek geïllustreerd uienwsblad voor iedereen waann zullen worden behandeld actualiteiten merkwaardigegebeutenissen mannen vanbeteekenis wetenswaardigheden kunst oudheden stads ezicbteu typen architectuur Dit eer te nummer bestaat twaalf blad gden en bevat o a geïllustreerde artikelen over Jaap Eden In bet Noorden de kieswet met portret van Minister Tak Nperbosch He salsche bankbiljettfn do anarchisten Bismarck en de Keizer Gladstone eo Ruaebery Von Bülow Bitlrotb den komiek Solaer Indische kroniek en architectuur door Jan de Quack de Koningin Wilhelmioa Mevr Atbregt Engelman euz Aan het abonnement op dit weekblad is een verzekeriugS premie verb nden van de Onderlinge VerzekeringMaatschappg tt ea de getdpigke gevolgen van ongelukken te s Oravenhage De Paus erfde van zekere markiezin De Ple sis Beilière verschillende huizen te Pargs en 400 0 X frs om die in goeden staat te houden De erfgenamen der markiezin betwistten het legaat op grond dat de Paus in Fraukrgk geen bezittingen kan hebben Het hof van Amiens was van hetzelfde gevoelen daar de Paos het hoofd is der Katholieke Kerk Thans dient de zaak voor het bof van cassatie te Pargs De raadsheer Cotello concludeert in zgn rapport tot verwerping van het beroep tegen de door het hof van Amiens gedane uitspraak De wedstrijd Pnrga Havre is door Paillard met zgo merrie gewonneo Hg kwam in den nacht van Dinsdag op Woensdag om half 3 te Parga aan De voetganger Ramogé moest vermoeid en ziek onder weg blgven rusten Hij kwam omstreeks 4 uur s middag te Parga Paiilard beeft verklaard dien wedstrgd met den hardlooper Ramogé alleen aangegaan te hebbeu om te bewgzen dat een paard als het welverzorgd en goed afgericht is het van den mensch Itan winnen Hg laat daarom zgn mededinger den inzet vaa 10 X francs over eo biedt hem daarenboven nog 100 francs aan als hulde voor zgne kloekheid Het winnende paard de merrie Merveilleoasec is achttien jaren oud maar het was uiet buitengewoon vermoeid door den langen rit van 426 kilometer 111 66 11 0 11 0 11 16 U 6 7 47 9 49 4 67 8 11 6 16 8 6 81 8 86 10 11 6 80 In het geding waarin tengevolge van eene door den gedaagde opgeworpen exceptie de vraag moet worden haautwoord of het r k parochiaal armbestuur van Zegveld een rechtsgeldig bestaan beeft heetl het O M bg de rechtbank te Utrecht waargenomen door mr van Geuns conclusie genomen De officier van justitie acht het wettig bestaan en de recbtspersoonlgkheid van dit bestuur eischer iu dit geding bewezen Den gedaagde die in een vroeger rechtsgeding in 1892 gevoerd betreffende dezelfde onroerende goederen eu ook bg het aaugaan van de huurovereenkomst die thans bet onderwerp van geschil is hetrechtageldig bestaan van het bestuur heeft erkend en dit eerst heeft ontkend toen het op betalen van de huurpenningen aankwam kan de door hem opgeworpeif exceptie dns niet worden toegewezen Uitspraak over drie weken die plaatsen het maatachappelgk leven als vromer naar de klok blgven regelen waar het verschil met localen tyd gemiddeld niet meer dan 25 minuten bedraagt In ragu stukje Avondblad I 10 December 1893 heb ik er op gewezen dat waaneer al de vooren nadeelen die men ons van den M E T en G W T Midden Europeeschen en Greenwich tgd voorspiegelt werkelgk bestonden de toestand in bet oosten van Duitschland oihoudbaar zoude zgn Uit de omstandigheid dat men juist in het westen van Duitschtand niet geheel met den M E T is kunnen medegaan volgt dus wel ten dnideIgkste dat de beweerde voordeelen of niet bestaan of door zoovele andere omstandigheden te met gedaan worden zooals ik bgvoqrbeeld in mgn stukje Avondblad I 4 Februari heb aangetoond De bewering der voorstanders M E T dat wg on8 maatschappelgk teven in geen enkel opzichte zullen wjjzigen manr ongemerkt de winst in daglicht en actief haudelsverkeerc zullen realiseeren wordt dos reeds door de ondervinding in Duitschland weerlegd want wanneer het daar al hg een tgdsrerschil van meer dan 25 minuten niet mogelijk gebleken ia om met den M E T mede te gaan dan zal dit voor onze voornaamste steden met 40 minuten en meer tgdverschil toch zeker wel ondoenlgk zgn Wg zouden dus onze dag verdeel ing evenals in genoemde Duitsche steden i uur moeten verschniren Maar als men zich dien tast wil getroosten dan kan men met G W T precies tot hetzelfde komen dezelfde besparing aan kunstlicht enz door namelgk de dagverdeeling nur in tegengeatelde richting te verplaatsen In de discuKsie over de tgdregeling heeft men langzamerhand het eigeolgke doel geheel uit het oog verloren De vraag ïs niet geweest of wg G W T of M E T willen apnnemen maar of wg ons hg de internationale tgdregeling den zoogenaamden zönetgd willen aansluiten Wellicht heeft deze wetenschappeIgke geheel onjuiste benaming van zone of gordeltgd er toe medegewerkt om de zaak onduidelijk te maken De nieuwe tgdregeling berust op deverdeeling der aarde door meridianen cirkelbogen die van de eene pool naar de andere loopen in stukken met juist één uur tgdverschil Die stukken zgn dus sectoren naar de polen puntig uitloopende strooken maar volstrekt niet wat men gewoon is zöue of gordels op de aarde te noemen Meent men dat aansluiting aan dezenieowe tgdregeling voor ons moeilgkheden zal opleveren welnu dan behonde men den toestand zooala die is Ik zie daarin volstrekt geen bgzonder bezwaar en een werkelgk nadeel voor den handel ligt daarin niet want de tgd van aankomst of vertrek van treinen goederen en brieven blgft feitelijk volkomen onveranderd of de fpoorwegmaatsohappijeu naar G W T of localen tgd rekenen Wil men zich echter bg de internationale tgdregeling aansluiten dau moeten wg natuurIgk den tgd aannemen van den sector waarin wg werkelgk liggen dat is dus G W T Nog wensch ik even op de tgdregeling in de Vereenigde Staten te wgzen Daar zgn sedert 1883 vier meridianen gebaseerd op G W T aangenomen die van Washington Chicago Denver en San Francisco De Western Union Company distribueert den tgd door eleotrische uurwerken aan 10900 abonnés waarvan 1100 iu New York Heeft in de Vereenigde Staten ook een comité gewerkt om aansluiting bg een meridiaan buiten den sector te verkrggen Zgn daar ook oadeelige gevolgen geconstateerd TOor steden die zooala wij oostelgk van een mnridiaan liggen De toestand van den handel bgroorbeeld ia New York geeft zeker geen reden om eene nadeelige uitwerking te onderstellen Als een middel tegen verkoudheid wordt aanbevolen het inademen van ande cologne geur twee nf drie minuten lang 7 10 6 6 68 6 08 6 10 6 17 6 88 8 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 48 1 S4 4 60 4 67 6 04 6 11 6 S0 UM 08 o O II D A 11 60 IS iO 11 0 11 18 11 4 4 46 4 66 6 08 6 0 6 18 8 10 1 46 1 66 S O 09 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 60 8 48 8 80 10 1 08 18 40 8 48 3 10 4 08 i DEN H A AO GOUDA iHage 6 48 7 807 48 9 88 9 4610 14 7 08 7 U 7 0 7 i6 7 81 1 44 1 49 1 68 8 04 8 0 9 41 ff 9 64 Vootb 6 64 N dL d6 6 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 ZeT H 6 ig 6 0 10 41 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 6 18 03 1S 46 8 90 S 46 8 16 4 18 4 48 6 S0 6 61 7 48 8 86 10 01 U T E E O H T G O U D A Utnoht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 1S 08 18 60 8 10 8 68 4 43 6 86 7 48 f 8 09 8 10 10 07 10 84 9 04 f 9 1010 88 19 8 41 9 8S 10 40 IIJI 4 10 T M7 4 86 7 40 10 01 1 11 9 8S lUO Harmelea 6 47 8 08 10 09 1S 19 f 8 84 4 0A 4 60 f t Woerden 6 5S 8 10 10 16 18 16 f 4 19 r Oudewater 7 07 8 19 i 0 t4 IMS 4 S4 Gouda 7 S0 8 SS 9 84 10 87 18 06 ia 66 1 S2 8 50 4 87 5 S0 7 08 8 80 AMSTERDA M O O 17 D 1 Amsterdam CS 7 66 9 40 11 10 11 87 iM 4 10 AEstardamWp 5 60 8 10 9 S6 ll fl 11 4 1 66 4 81 Gouda TJO 8 19 10 1 U De overheid van Glasgow beeft een gninje nitgeloofd voor een politie agent die van nu af tot 1 Mei bet grootste aantal onbeheerde Bwervende honden opgepakt zal hebben De agenten hebben zich van touwen en strikken Toorzien met groote mischien wel overgrooten flver den wedstrijd aanvaard Een hunner bad Zondag al 23 honden opgebracht De B geering van Victoria die than de 1 spaarbanken der kolonie ouder haar eigen fbeheer heeft genomen wil een deel der fondsen leenen aan landbouwers als voorI schotten voor verheterinfjen I De landbouwer in Victoria koopt zijn land I van den Staat op zeer voordeelige voorwaarden dl 2 prfla of ƒ 24 per acre of 60 per hecI tare is een lage pr s in de open markt maar I kan bet land van den Staat krijgen tegen f betaling van ƒ 0 60 per acre of ƒ 1 50 per I hectare gedurende 6 jaren en 14 Hcbillings of ƒ 8 40 per acre of ƒ 21 per hectare aan hot I einde van dien termijn Wel is waar moet hg op iet land wonen en eenige verbeteringen uitvoeren maar dat is alechts om te maken 1 dat men dergelijke voordeelen alleen aan wer kelgke kolonisten verachaft De Staat gaat I hem thans ook voor zyne verbeteringen helpen I Ten gunste van dit stelsel pleit dat de land I bouwers in Victoria vlytig arbeidzaam en I welvarend z n dat zg het land gedurende den I laalsten crisis voor geheele ondergang bewaard Hebben eo dat het gewenacht i de stedeUngen naar tiet land te lokken Met dit al bl ft het eens proefneming waarvan men de resultaten j met belangstelling volgen zal want de Staat 1 zaX verwacht worden het geld voor te schieten 1 beneden de rente in de opene markt en als hy I het monopolie van dergelflke transaction ver1 kr gt zal veel meer kapitaal gebruikt worden I dan de spaarbanken eigenlek mogen vastleggen I of misschien zelfs bezitten I Ta Barendrecht zgn sedert 20 November I 89 personen iu 21 gezinnen aangetast Van deze 39 waren 10 ongevaccineerd en 5 van l die 10 z n gestorven terwijl er 2 nog onder 1 behandeling zün Van de 29 andere lijders 1 waren er 28 minstens in de laatste vp jaren 1 niet gevaccineerd en van dezen zyn er 7 overleden en 5 nog onder behandeling De 1 aangetaste die wel in de laatate v f jaren 1 waa heringeënt is hersteld I Aannemende dat de nog niet herstelden allen I beter worden is de rekening ala volgt 1 gevaccineerd Qn gerevacoiueerd geen I sterfgeval I niet behooriyk gerevacdneerd 25 pCt L overleden 1 De werklieden vereeniging Vooruitgang z ons DoeU te Tiel heeft een telegram aan minister Tak gezonden waarin zg haar vertrouwen in den minister en haar waardeering van z ne houding in de Kamer uitspreekt Tegelijk werd een adres aan de KoninginBegentes verzonden waarin op Kamerontbinding wordt aangedrongen niet gevaccineerd 50 pCt overieden I H Ct c Zulke gelukkige huisvaders moet men met een lantaarntje zoeken I Te Stevensweert Limburg heeft iemand bij den ambtenaar van den burgelgken standaangifte gedaan Tan de geboorte van zgn 27e kind Eerlang wordt te Amsterdam naar bet N w s b I V Ned meldt een algeheele reorganisatie van het politiecorps verwacht waarbg op afdoende wgze voor de veiligheid van personen en goederen zal worden zorg gedragen In eene vergadering der afdeeling Delft van Patrimonium c waar bgna alle leden t enwoordig waren werd met aüe stemmen aangenomen de volgende motie De aid Delft van ï Patrimonium c met smart bemerkende hoe er scheuring dreigt te komen in de anti revolutionaire party door het van zekere z de wantrouwen wekken in het beleid van dr Kuyper als leider dier party spreekt als baar overtuiging oic dat de gevolgen van zulk een partgbreuk komen voor rekening van hen die het bevorderen der Christeiyke democratische richting in den geest der Standaard redactie zoeken tegen te houden of Terdacht te maken protesteert tegen de w ze waarop in verschillende persorganen en door sommige Kamerleden de leider dier party besproken wordt en betuigt Gode niet dankbaar genoeg te kunnen zgn voor de gave in hem geschonken daar bg als Ghristen atnatsman de vaan des Evangelies van de aoti revolutionaire veste fier laat wapperen er roet veel talent voor waakt dat de inhoud des Bgbels door de oitlegkuode niet van lieverlede geheel verwaterd wordt en naar vermogen medewerkt om den Bgbel meer en meer te doen worden een levende kracht op kerkeiyk staatkundig en maatschappelijk gebied c De afdeeling heeft voorts als bare meeniug uitgesproken dat de afgevaardigde van het district Delft mr H A v d Velde hg de stemming over het amendement De Megier het vertrouwen niet heeft beschaamd dat de afdeeling sedert zgne verkiezing als volsvertegenwoordiger in hem heeft gesteld Te Comblain an Poot Luik hebben ernstige ongeregeldheden plaats gehad Toen de leden van den gemeenteraad die b een waren geweest tot het benoemen van een onderwgzer het raadhuis verlieten werden zg lastig gevalleö door eene volksmenigte welke zelfs door handtaatelgkheden haar ontpvredenheid over de benoeming wilde betuigen Toen de meoigte eindelgk ook de woning van den burgemeester wilde aanvallen kwamen de gendarmes tosscbenbeide Herbaalde opeiscbingen om uiteen te gaan bleven niet alteen zooder gevolg maar gaven aanleiding tot beleediging der gendarmes van wie eenigen gewond en ontwapend werden De commandant gaf toen hevel om te vuren Een der betoot ers werd door een kogel gedood terwgl vele anderen gewond werden Eerst toen gelukte het den gendarmes de menigte uiteen te drijven Een geboren vechtersbaas zekere Lefebure stoud dezer dagen te Brussel terechti Hg sloeg erop bg de minste aanleiding dikwijls ook zouder eenige aanleiding Als hg een man tegenkwam wiens gezicht hem niet beviel dan wierp de sterke kerel hem op den grond en ranselde hem tot hg dood bleef liggen Wilde een vrouw of meisje hem geen ko8 geven als hg er om vroeg dan onderging zg hetzelfde lot Lefehure stond nn terecht wegena tien gevallen van slaan toebrengen van verwondingen mishandeling enz Zgn advocaat pleitte krankzinnigheid Maar de Rechtbank achtte hem toerekenbaar en de gevaarlgke kerel w örd veroordeeld tot lOjaren gevangenisstraf en nog 10 jaren politietoe zicht Een jonge dame uit Californië Mias Kay Frank heeft met grooten lofbg de Hebreenwsche faculteit te Cincinnati bare theologische studiën volbracht Zg ia te Oakland als rabbijn geplaatst In het Volk8huia te Pargs ia dezer dagenf voor de derde maal een burgerlgke doopplechtigheid gevierd onder leiding der Vereeniging ter bevordering van het atheïsme Aan 15 kinderen werd daar de burgerlijken doop toegediend Een feestvooratelling besloot de plechtigheid welke geacbiedde onder voorzitterschap van het Kamerlid Walter Een 20 jarig Engelschman Sydney Goldman is dezer dagen erkend als wereldkampioen in het pisnospelen Hjj speelde onafgebroken door van zes uur 8 morgens tot s avonds half elf zestien en een half uur Wie weet hoe spoedig de een of andere liefhebber of liefhebster dat record gaat slaan 1 Bg H A M Roelanda te Schiedam veraehgnt in zeer aantrekkelgken vorm een derde vermeerderde druk van Haver Schmidt s Familie en keunÏBsen met itlusratiën naarteekeniugen vao J Hoynck van Papeodrecht In de vorige drukken waren maar slechts 12 vertellingen opgenomen deze echter zal er nog een zestal meer bevatten De eerste van de vier afleveringen waarmede het werk compleet zal zgo bevat o a bet VerhaaI van Oom Jan Mijn ouders huis De pastorie van mgn grootvader en andere dezer geestige en gevoelige verteliugen De teekeuaar Hoynck is bgzonder gelukkig geweest zijn keurige illostratiëu sluiten zich volkomen bg den tekst aan en verboogen de waarde van bet werk zeer Men schrijft uit Zevenaar aan de Tgd Twee landbouwers van welke een onderde gemeente Duiven en een aldaar woonde en die melk moesten leveren volgena contract aa i de boterfabriek aldaar verdunden hun waar met ongeveer 100 pCt water Tegen beiden ia proces verbaal opgemaakt Wat zg aan hun vervalsching hadden is moeielgk te vatten daar toch de melk aan de leveranciers naar het gehalte wordt betaald Als een bewgs dat er gebrek aan onderwijzend personeel is kan dienen dat er geen enkele sollicitant zich heeft aangemeld voor de betrekking van onderwgzer aan de openbare schojol No 1 dorp te Zwtónmerdam Jaarwedde f 600 Baiteolandsch Overzicht In de Madeleine kerk te Parijs ia een bomgebarsten die den aaolegger zelf het levenkostte Het slachtoffer is een hekend anarchist Désiré Joseph Pauwels Belg geboren te Conrcelles in 1864 door de ambtenaren van den anthropomoliriachen dienst werd zgn identiteit vastgesteld Hij is bet eenige slachtoffer Men veronderstelt dat Pauwels ïgn bom had willen werpen wanneer de kerk gevuld was MibBchien duurde het hem te lang en is toen hg de kerk wilde verlaten de tochtdeur van het voorportaal welke door een krachtige veer gesloten wordt hem tegen het Igf geslagen en door den achok de bom ontploft Op bet oogeublik der ontploffing waa de kerk bgna leeg In de Kamer werd het nieuws bekend gemaakt door de afgevaardigden Gotterron en Sttint Germain Zooala zich denken laat veroorzaakte de tgding groote opschudding en werd de minister van justitie bg zgn komst in de couloirs van het Paleis Bourbon met vragen ovestelpt De minister verklaarde dat alles er op wees dat het slachtoffer de dader zelf van den aanslag waa De prefect vao politie acht het niet onmogelgk dat de gedoode man de anarchist ia die voor een paar weken in de hotels rn6SaintJacciueac en boulevard Saint Martin de bommen plaatste Zooala men zich herinnert ontplofte toen alleen de bom inhet eerstgenoemde hotel met bet noodlottiggftvolg datde logementhoudster Mme Calabresigedood werd de andere bom hebben de ambtenaren van het atedelgk laboratorium op deplaats zelve doen springen De verontwaardiging in de stad is algemeen De avondbladen eiacheu dat de regeering met nerdubbelde strengheid tegen de anarchisten zal optreden In de Kamer heeft bet voorgevallene geen incident ten gevolge gehad De regeering weet trouwens dat zg m deze op de algemeene medewerking kan rekenen In Engeland heeft Lord Uosebery zgn eerste moeilgkheid spoedig overwonnen Toen m het Lagerhuis h t amend Labou chere aangenomen werd stond sir William Harcourt met de handen in het hnar De vertegenwoordiger der regeering beging zelfs de onhandigheid het besluit eeu votum van wantrouwen te noemen Maar na raadpleging met lord Eosebery werd bedacht voor te stellen dat het geheele adres op de troonrede verworpen werd en een nieuw aangenomen waarbij eenvoudig aan de Koningin dank gezegd werd voor de troonrede zonder meer Dit voorstel werd aangenomen De heeren Balfour en Chamberiain leiders der tegenpartg steun den de regeering De heela zaak wa § de acbuld der Ieren die ontevreden waren over de verklaringen van den nieuwen premier omtrent Home Rule c Ze werden afgelegd in bet Hoogerhuis waar Sahabury als woordvoerder van de oppositie der Lords er zijn verbazing over uitsprak dat in de Troonrede met geen enkel woord van de zelfregeeriog voor Ierland werd melding gemaakt Eerat bracht nog de markies eeu eeresaluut aan den tgraud old man Hg noeiAde hem een der schitterendste figuren in den dienst van oen Staat sedert de parlementaire geschiedenis van dit land begon prijzende zgn moed zgn vastberadenheid zijn zelfbeheersching Uit den mond van Salisbury die lang niet fair de oppositie der Lords tegen Gladstone aanwakkerde en ii rtgd in Ierland onder de Protestanten oiiMWRnkeliike wgze agiteerde klinkt zoo u lorBm nogal vreemd maar het 18 meer gezien dnt de tegenstanders eerst gewaardeerd CU geprezen werden als ze onscbadelgk geworden zgn In het Lagerhuia liet een even scherpe opposant op gelgke wgze zich over Gladst e u t Het was Balfour de aanvoerder der Tories die den afgetreden premier het groote voorbeeld noemde van schitterende welsprekendheid en parlementaire vaardigheid Meer trof de eerbiedige hulde door Rosebery gebracht aan den grootsten leider die ooit eenige party beeft bezeten en de bartelgke ontboezeming van Harcourt den minister van financiën Niemand zeide hg o a die hier in dit huis zetelt zal het groote parlementslid dat wg hebben verloren den tol van bewondering en eerbied onthoudeu Wat hemzelven iH trof en zgn collega s zoo verklaarde sir William geen beminnelijker en trouwer vriend te kennen Hg herdacht Gladstone s onuit puttelgke kennis diens groote ervaring diens nooit falende hulpmiddelen djens scliitterende welsprekendheid het feu aacré dat den hartstocht breidelde en de geestdrift deed ontbranden Gladstone zoo eindigde deze spreker zal aitgd als een herinnering aan de grooische tradities van het Lagerhuis blgven leven Waarom zoo vroeg Salisbury in het Hoogerhuis stelt de regeering in de nieuwe zitting het bomernle ontwerp niet weer aan de orde Eu daarop antwoordde Rosebery t zg hier nog eens uitvoeriger herhaald dit Het Gouvernement is volstrekt niet van p an de lersche quaestie te vermijden In de Troonrede is er alleen geen melding van gemaakt omdat het niet in de bedoeling der regeering ligt reeds in deze zitting een nieuwe thome rule bill in te dienen Het Lagerhnis aofat de regeering niet geroepen om zich maanden laug bezig te houden met een bill en dan tot de ervaring te komen dat het Hnis der Lords ze over boord werpt Het Gourernement zou er niet voor terugdeinzen een beroep op de natie te doen zoodra de tgd daar rgp voor is maar nooit zou het toegeven dat het erfelgk Huis der Paria het recht bezit om tot ten ontbinding te dwingen Een conservatief eere minister Lord BeaconsBeld ging Rosebery voort heef in Februari 1844 in het Lagerhuis een redevoe ring gehouden over de lersche quaestie en toen doen nitkomen dat wanneer godsdienstvrgheid ingesteld en onrechtvaardigheden uit het lersche Iwstuor verwgderd werden binnen 50 jaar de lersche hoeren gelukkig en tevreden zonden zgn De laatste maand der 50 jaren is voorbg j en hoewel de conservatieve partij haar beboorlgk aandeel in de regeering in dien tgd gehad heeft zie ik niet dat wg nu zooveel dichter bg bet geluk en de tevredenheid zgo waarop Disraeli zinspeelde En indien er al meer teekenen van geluk en tevredenheid bespeurd worden dan zgn zg niet ie danken aan de spoorwegen en andere maatregelen door lord Salisbury opgesomd maar bieraan dat de liberale partij aan leriand de hoop gegeven heeft dat het een plaatselgk zelfbestuur zal krggen voor zuiver locate aangelegenheden voor zoover dit te vereenigen is met het overwicht van het rgksparlement De opgaven omtrent agrarische misdaden zgn merkwaardig in dit opzicht Behalve de dreigbrieven ten getale van 101 werden in 1893 207 agrarische misdaden gepleegd het geringste aantal sedert 1878 toen 181 met de dreigbrieven medtf 301 genoteerd werden Na deze kloeke woorden kwam eindelgk de verklaring waarover thans nog het meest te doen is Rosebery wilde wel beamen dat niet zonder toestemming van Engeland de zelfregeeriog aan de Ieren kan gegeven worden alhoewel hg geloofde dat indien Ierland zich maar kalm hield de bekeering van Engeland den vooroaamsten deelgenoot iu de Britsche vennootschap spoedig zou volgen Deze verklaring bracht begrgpelgkerwgze eeu groote beroering te weeg onder de radicalen maar vooral ot k onder de lersche nationalisten Zg beheerscht en overheerscht nu den ganschen politieken toestand Noch met de verklaringen van den Premier in de vergadering der liberale party noch met het program van het ministerie Glad stone toen het aan bet roer kwam valt naar men meent een dergelgke verklaring te rgmen In bet eerst dacht men aan een haastig ontvallen woord maar Lord Rosebery zelf heeft zich dien terugweg afgesneden door nadere verklaringen zoodat men wel moest aannemen met een wel overwogen uitlating te doen hebben De regeering heeft dus wel weer gezegevierd maar de kleine nederlaag dïe ze leed mag haar tot waarschuwing strekken Er ii eeu kiem van ontevredenheid onder de radicalen en de nationale Ieren om nu van de onverzoenlgke parnellisten niet te spreken De laatste zeggen ronduit dat de regeering de quaastie van ho merule voor altoos aan den kapstok heeft gehangen en een hunner bladen spreekt zelfs van verraad aan de lersche zaak gepleegd Rosebery moet dus voorzichtig zgn Hg heeft met het prestige vad Gladstone noch zgn populariteit en een flauwe afwgking van de oude Ign zou hem reeds den steun van radicalen en Ieren kunnen kosten Daarbg konit dat de Welsche leden die de scheiding van kerk en staat voorstaan met den premier in geschil liggen over de plaats die bnu eisch op het werk program zal innemen Een en ander maakt zgn positie zeer critiek en hg mocht wenschen twee deelen van Gladstone s grooten geest te outvatigen om door de moelykheden zich been te slaan Do opstandtlingen in Brazilië hebben zioh overgegeven Dat ia het groote nieuws En aangezien ons niets bekend is van een toegeven door Peixoto aan de voorwaarden welke da Gama bedongen had hebben zg zich op genade en ongenade moeten overgeven Dan is bet lot van da Gama vreest men in officieele Amerikaansche kringen beslist en zaleen krggsraad na kort recht hem tot den kogel veroordeelen Zelfs gelooft men dat de gezagvoerder van het Portngeesche oorlogschip Mindello aan boord waarvan da Gama gevluchk is op Peixoto s verlangen den admiraal zal moeten uitleveren Van de Mello eindelgk tgding Hg zon met de Aquidaban en do Bepublica te Ilha Granda zgn en zich waarscbgolgk ook overgeven Men mag wel aannemen dat de afwezigheid van deze twee voornaamste bodems der opstandelingen uit de baai van Rio veel heeft bggedragen om da Gama tot het nederleggen der wapenen t brengen De overmacht werd na te groot De forten der regeering niet alleen maar ook de battergen in de stad zonden bet vuur openen De bewoners van Rio badden reeds aanzegging gekregen de stad te verlaten Peixoto stelde dus de Stad aan een bombardement bloot begeerig er nu een einde acn te maken En voor do baai Utg d loo lang wer