Goudsche Courant, zaterdag 17 maart 1894

IVo 6305 Maandag 10 Maart 1804 3S8te Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrjeken Oe Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar pl tsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vraagt een proef Tan de eclite TOSATES WIJN aanboTolen door de grootote geneeaheeren Tan het bnis Em Stei Erdo Béoje nabg Tokay 4B 8 Vl IS Vl lS91 84y iV iii Vi 7 V Via kaloM gablaren rloot der trgMring es ineed den aftocht nf Zoo leek ds Crkina alle rerdere tegenaiand nuttalooa Wat nu ran de rovolotie in Rio Grande komen zal eo wat in de staten waar de op tand readi met increg opgetreden waa gebeuren zal ie niet dadplfik te voorspellen Burgerlijke Stand Moordrecht OEIIOBEN 12 Miart Baaliaan onders L Verhoef eo M Slobbe OVERLEDEN 11 Maart M J lan Lakerveld 90 i i IËIJWEl I ITAALDPAHAPLUIES A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdatn 11 UAABT alotkoera 86 1081 Vor kra 8 11 10S 70 Va l ia Dr KH 8 uw 7 81V BI ♦ B 5 1057 601 18 84 lOB 60 lOO ia 101 lOS l 17 lOl a 10 19 108 88 60 88 101 108 170 180 104 B a 48 i8e 189 4 ia 104 184 104 1111 7811 ♦ lOS a usy ua a lO a 47 87 nVia imi 78 1141 4 104 BO Va 18 199 1Ö8 109 loiy 10 7a iisi Il Va 88V 1481 961 NmauilD Ceri Ned W 8 l i dito dito dito I dito dito dito S i Uoiiau Obl Qoudl 1881 8S i IvuJB Inaebrij iDg 1868 81 B Oortnia Obl In papier 1888 dito in lilter 1888 PomuL ObHg mat tioket dito dito B KinLAllD Ubl Ooat Ia Serie 6 dito OeooDa 1880 4 ditob jSotha l88l 4 dilo bij Hope 188II 00 4 dito la goud lees 1888 fl dito dito dito 1884 B trulll Farpet lehuld t881 4 Tnuu Oepr Oonr laeo 18 0 4 Oee loauiog aerie D Geo leanioif aerie 0 Sini Ara B F Beo v obl 189S 6 Muioo Obl Buit Seh 18 0 VlMlzUBLA Ohl 4 onbap 1681 AltnilDUI Obligatieu 1861 8V BornaDall ataa laan 1888 a l Kbd H Ktt Haedelav aand Areadab Tab Hn Certiaeaten DauUaataobappy dito Arab Hypotbeukb paodbr 4 Oalt Hfj lier Voratael aanil a Or Hypolheakb paiidbr 4 Nadarlandacho bank aand Ned Hanilalmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Bolt Hipotbaakb pandbr 4 Utr Uypntbaakb duo 4 OoaTBKa Ooat Hou bauk aand KtiaL Hypotheekbank paudl AusaiKl Ëqutt hypoth pandb 5 Ualw L II Pr Uaiieurt 6 Hn Holl U Spiiorar Ulj aand Mij tot Eipl r et 8p aand Kad Ind Bpoorwegui aand Nad Zuid Afrik Spm aaod 6 dito dilo dito 189 dilo 8 llaui apoorwl 1887 l t A Eobl 8 Zuid llal 3p mg A H obl 8 PoLlN Waraohau WeaoeD aand 4 BmL Or Buaa Spv HIj aand t Balliaebe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand B £ urak Ch Aao 8p k p aaad Loaowo 8ewaat Sp Uü oblig 6 Oral Vitebak dito oblIg B ZaldWeat dito aand B dito dilo oblig 4 lOi i ♦ Va 17 IJl 1011 AaiaiXi Oont Fae Sp Mij obl 8 Cbie fc North W pr 0 r aand dito dito Win St Peter obl 7 Danrar ti Bio Or Spm eert r a Illinoia Central obl in goud Loniar Il KaahvillaCert T aand Meiioo N Spar Mij lehyp o Miaa Kanaaa r 4 pet pref aand N York OnUrio fc Waat aaod dito Panne Ohio oblig 8 Oregon Galtf Ie hyp in goud B Bt Paul Minn fc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O B OaHADA Can South Gart T aaod Tik O Ball fcNar leb d e O Amaterd OnnibuB Hij aand KoUard Tram egMaata jaand Kks Stad Amaterdam aand 8 Stad Bollerdam aand 8 Bnail Stad AntworpanieS Stad Bruaaa 1888 S i HoNa Theiaa Begutlr Qoaellach 4 OoeiniK Btaalaieening 1880 B K K Ooal B Cr 1880 9 Sruin Sud Madrid 8 1888 Nao Ver Bea Hyp Spolil eert B 84 io i 841 ADVERTENTIÉN rrr Heden orerleed onze geliefde Echt 1 1 eDOoi en Vader T 0 oa MOOK iD 1 den oaderdom van rnim 55 jaar Wed T C Dl MOOB Smi 1 Gmi 16 Uawt 1894 ZATERDAGAVOI Opening aaa oïis ir4fïITÜ4 4iïile Beleefdeitjk noodigen wij onze geachte Clientèle uit het Magazyn te komen bezichtigen BAHLMANIN É CO GOUDA torlawater ui f de V ctoriaMron f e Oberlahnsfein byBni Tafeldrank Van h£f oninklykeffuis derjfederlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein Gevestigd te Kolferdain Zuidblaak 8 Kraepelien en Hotrn s Qiiina LaocheQ ü i lfARocÏÏE Is de meest Krachtige en Versterkende KIMA WUN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandacbe geneeBheeren Bekroond met EEKEN DlPLOMJfen GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacone f 1 90 en 1 Depot te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Uraepelion tlolm Hofleveranciers Zeist Rijk worden door de 1001 Nacht IV Bericht aan het publiek Gebr K te M COHEN maken bekend dat door hen ran de aoo fraaie uitgave De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mot oiroa SOOO illuairatien tekat vaa OËUi HD KKLLKR eene cieuve uitgave veraoh nt in 100 APLRVEftlKQEK a 8B CENT per aflovering Op de e nieuwe uitgave worden aan duizend tnteekenaren cadeau gegeven honderd origtnetie jPremieloten waarbif vele van eene directe handelêwaarde van f 100 tot f 300 Den loton i evan door bun menigte van 100 atuka KOL039AL VEEL KAN3 dat daarop pr jieo Tallen van 800 000 100 000 60 000 f SB OOO 10 000 enr eni Kik ioteekeoaar onivaogl onmiddellijk eone aeto op furmaat aegel geteekend duor do Uitgevera en door den la Ngmegm roaideerenden Notaria W E HIJINK waarin de 100 premieloten met nummer en aerie vermeld ataan toodat men elke in de oouranten voorkomende uitloting lelf kan oontroleeren Om elk idAi van eigenbelang weg te nemen verklaren de Uitgeven dat de genoemde premieloten in vollen eigendom ook met da daarop intuaaoben gevallen prgaon aan de 1000 intoekenarau worden afgeauan Zy behoiidell dua noeh de loten noob de daarop vallende aommen aelf maar geven deie aan het genoemde gflal intaekenaren b j loting cadeau Alle in don tuiaohentud daarop gevallen pr aen blgven tot bet einde der inteekening bewaard Aladao heeft de vertoting der premieloten onder de inteekenaren ptaata zoooala die in het oertificaat met titel nummer en aorie orden aangegeven ton overatnan van den Ie Nijmegen reaideereuden Nótaria W E HIJINK in wiena handen wy bovengenoemde loten atalden en welke loton gedeponeerd aijn in den brandvrgon kelder dar Ngmeegaehe Bankvereeniging Van Engelenburg en Soblpperi te Nijmegen De looi Naoht ia het meeat intereaaante werk over de geheele wereld De rgkdom weel lo en praohl die in de varhalen der 11 01 nacht op mik eene eigenaardige en bekoorlijke wgae beaohreven wordt deden ona bet beatuit nemen om aan de inteekenaren op dit aoo aantrekkelijke werk eene aohilterende en aanlokkende kaua te geven en do gelagenheid Ie openen om op gemakkolgke dn minst kostbare wgze rgk te worden tegen eene betaling van sleohts 86 oent wekelgks waarvoor men in 8 jaar tijtia een hoogst intereaaant en fraai werk bekomt en tevena een kapitaal van 800 000 100 000 60 000 ƒ 85 000 om eni kan machtig worden Kanargkcr aoliedar en billgker aaabiedmg ia wel nooit bg eonig boekwerk gedaan Bg dezeloten bevinden er aich toob dia onmiddeltijk verhandelbaar ago voor eene waarde van 100 f joo r 800 an meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in bet beait komen PUI Het moge miaaehien bevreemden dal wg legen betaling van alachla t6 cent per week eene zoo in hel oog vallende kana geven en bg aluiting vin het wark lulke koatbare premlea De rede daarvan ia eenvoudig dat het ona aleobta Ie doen ia het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopeo en wij niet aooala de kantoren die daarvan uilaluitend werk maken door oombinaiie dar loten eene winal Iracbleu te behalen Deie loten ala premién te geven heeit aleehla ten doel de alploilatia van een mooi werk te bjvorderen Uitgebreid proapeolua met duidelijke omachrijring in alken linken Boekhandel verkrggbaar en bij de uitgeven Oebr S ii U COHEN te Ngmegen en ie Arnhem douda Snalperadrak van A BauiEHlK fc Zoojf Jaeobif Sum Premièn Kalender Op No 7483 en 4S 7 ign gerallen de Syphoniums en de Fraaie Sigarenkiêlen in de Ie klaaae der 315e Staataloterg Honden ran deie nommen gelieren de Kalender ala bew a over te maken aan den Uitgever B JACOBS Oroningen Beleefd wordt U renochteen JfrO s Courant met afbeel dingen te Tragen die gratie franco wordt toegezonden indien U nn of later HMVBBLEN moet koopen Of nog peraoonlgk de Magazgnen Tan Amerih Notenbonten Menbelen Tan E F M Moliteef en Baadhaisstnat orer t Koninklgk paleis te Amsterdam te becoeken D knnt Tenekerd zgn tegen ner lage prgcen kearige modellen en solide meubelen te koopen E F EDEIV Te bekomen bg C van VLIET MARKT 158 tÉOPj PDIKE OUDE S m SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIQHTOAP Magacgn ran Amerikaansche Artikelen AMSTERDAM Verkrijgbaar b M PEETERS Jz N B A ls bewija ran echtheid ii oaohet eo kurk iteed roorEten van dan Doam der Firma P HOPPE Een ware Schat Toor de oDgolakki e slncbtoffers der Zelfbevlekking Oname en gebeime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARLIJG Hollandsche uitgare met 27 afb Prbs 2 galden Ieder die san de Tersohrikket ke gevolgen van deze ondea Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB Mf azin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrwf ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland L1J1 I0 Levensverzekering MaatscbappU Opgericht te 1S 0 Venekeringen in geval van orerlgdan ga mengde op een bepaalden dag en gecombineerde UitaetTerzekeringen Lgf renten Zich te rerroegen Toor alle inlichtingen en rospectnsseu bg den Hoofd Agent te Oouda den Heer W C WEBNZyK Bleekereingel R 301 SOLIEDE ABENTEN GEVRAAGD jmïRiiiiPiiiffl Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitcb Pioa Balken en rima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Flaathont Ellens Joffers Kolders Sparren enz eni iH ZAG a PBUzmr BINNENLAND GOUDA 17 Maart 1894 Doei bet ons steeds genoden wanneer we kanopn wyseu op geboowen die onze stad ten sieraad strekken nog meer ia dit bet geral wanneer een bepaald fraai magazyn wordt geopend looala hedenaTond het geyal is met het Üpytm u o der Firma Balbmann ft Co Die zijde der Markt leent zich zoo by aitstek TOor sierl ke aitstalliogen en wanneer dan een onoc lyk winkeltje eensklaps als het ware wordt gemetamorphoseerd in een magazyn dat met dei lyke iariohtingen in groote steden kftn wedyrereo dan verdient genoemde Firma ODgetwyfeld een woord van hoogen lof Wy waren heden in staat Tooraf een k§kje te nemen en moeten cooatatoeren dat het inmndige het uiterlpe nog rerre orertreft Prachtige mime uitstalkasten zoowel benedei ala boren rnim verlicht door het aanbreogen van gAs gloeilampen de Terscbillende appartementen net afgewerkt betimmering schilderwerk alles wedyverende met elkaar heeft een geheel saamgebracht dat den aaonemer den heer G H Wildenburg en den architect den heer C P W Dessiug zeer tot eer verstrekt Dat de Firma natnorlyk zorg zal dragen dat het niaawste en fraaistn op dit gebied steeds voorhanden zal zyn is aan geeo twytel onderhevig Ër is nn al zooveel kies en kenr dat men moeilgk zou kunnen zeggen wat er nog ontbreekt We wekken onze stadgenooten op zelf eens een kijkje te nemen we zijn overtuigd dat ze dan nog meer dan door onze woorden verrast zullen zyn over al het t BchoonSf dat dit magazijn aanbiedt Voor de Firma die in Gouda reeds zoo n uitstekende reputatie heeft hopen we dat ook deze tak het gewenschte voordeel moge opleveren Gisterenavond woonden wy in de Sociëteit cOns Genoegen de Soiree by die gegeven wwd door den heer S Wallner gedachten lexer en hypnotiseur Wat wy daarvan gezien hebben overtrof onze verwachting in hooge mate daar toch alles wat werd uitgedacht precies werd opgespoord en uitgevoerd Om er een uit die allen te noemen was o a de galden van den heer P die in de portemonnaie van den heer S moest wisselen in 4 kwartjes en die by den heer R moest breogeu Op algemeen verzoek zal hy Maandag nognuals een Soiree geven het is te hopen dat ib zaal wat beter bezet zal zyn men behoeft dob een gang naar de Sociëteit piet te hetreoren men amuseert zich bepaald FEVILLETOai FKIirSES VEBA 89 Beiden stegen in en bavondeu zich na weinige miuuten voor de deftige woniDg van den bankier die onder da grootste verbasing op het Daamkaartje Felix Bodenborg las Zyt ge bet werkelijk FelixF De aehadde hem bewogen de hand en sag door sijn tranen been in het e lele gelaat van den gryzen bankier Ja ik ben het dierbare vriend I Ik ben tarnggekeei op m n geboortegrond ia mija Hamburg ik hen teru eerd ik heb er naar veilaugd als een kind naar de moeder I Gre sijt bruin geworden ali een sigaar maar flink en ferm Welkom in uw vaderstad Felix Bodenburg I Oij zult hier veel missen reel en vden t Ja ja de jaren laten steeds hun sporen aohter yDe goede notaris Willing is dood fAoh ja dood I Ed myn vader Somber werd bet gelaat van den bankier Ook naar de eeuwigheid reeds ia bet eento jaar na zgn tweede hnwelyk iGroote God I Hoe loo spoedig fEen ongeluk op de jacht bij nol door sijn eigen kogel Het teesseizoen is in de Berg Ambachtsche vereeoiging Winterlezingen weder afgeloopeu De Vereeniging heeft nn 30 jaren bestaan en verkeert steeds in grooten bloei In den afgeloopen winter werden de spreekbenrten ach tereenvolgena vervuM door de heeren J GBettjnk van Bergambacht D C de Koning van Stolwyk J de Visser van Berkenwoude J C Sander van Schiedam H J Enol van Polsbroek KKlomp van Ammerstol en W A Westbroek van Beyersohs De Raad der gemeente Haastrecht heeit in zyoe vergadering van den 16 Maart 1894c besloten behoudens nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten de jaarwedden van d onderwyzers die f 500 belooning hebben na elk dieostjaar te verhoogen mft f 25 tot maximum f 550 Voor de onderwyzers die f 550 genieten eveneens na elk jaar dienst met f 25 te ver hoogen tot een bedrag ren f 600 Benoemd ala onderwyzeres aan de openbare lagere school te Haastreoht mejuffrouw k Sytsma onderwijzeres te Gharlois aan de school No 4 Inplaats van mejuffrouw J E M Kikkert welke met 1 Mei eervol ontslag heeft aangevraagd Door de classis Woerden van gereformeerde kerken is protest aangeteekend tegen het beroep van ds M H A vau der Valk te Lanj rak Uit Woerden wordt aan de N R Cc ge meld Het bericht dat hier niet langer dan tot 8 avonds elf uur gas geleverd wordt is niet juist Sr is wèl gas te krygen na dat uur zy het dan ook zelden in voldoende hoeveelheid vooral den laatsten tyd Wy beleven hier namelyk met de gasfabriek een tyd van crisis Het wil daarmede altyd nog maar niet vlotten De fitter dien wy hebbén schijnt een kunstje te kennen om den verbruikers weinig en slecht gas voor veel geld te lereren zoodat het gevolg is dat velen geen gas meer verbruiken maar weer tot petroleum overgaan By de vorige commissie kou de fitter alles doen maar de nieuwe commissie die ook tegen den zin van den fitter benoemd en nc niet juist op de hoogte is van alles betreffende de exploitatie der fabriek heeft nn zy den fitter t n heeft eene zware taak In den loataten tyd wordt weinig gas geleverd Wordt er meer drukking verlangd dan wordt door de commissie gezegd dat zulks te schadelyk ia en niet kan Het is dezer dagen voorgeko ffï D zelfmoord P I Plotsetiug weerklonk dit woord en nu eerat merkte de bankier zijn tweeden beeoeker ivMiJD vriend oo de redder van mijn leven senor Kat ra aldus stelde Felix hem voor frdie met my naar Europa is gekomen om een voortvluohtigen boosdoener to volgen De bankier boog diep voor de indrukwekkende gestalte en heette hem bartel k welkom Dus heeft men het aan u Ie danken senor dat deze dolkop aog levend is teruggekeerd ik dank u daarvoor als hadt die weldaad aao mija eigen kind bewezen De bankier en Kat ra drukten elkander warm de hand Uw kindl berhaatde Felix O ja u bad eese doohter f Die zich leer verheugen zal nog ala een schaduwbeeld in uw herinnering te leven sprak de bankier lachend ja ik heb werkelijk eene dochter Kalatie heet ze dooh mijne beeren vergant mg de eer by een glas wijn en een sigaar dns onderhoud Toort te setten Spoedig zat het drittal aan een wetvoorziene ont byttafel Na vele minuten waagde Felix eindelyk eene vraag omtrent de weduwe zgns vaders Zq il dood Dood F 1 beefde het van Felix lippen Dus toch waar I Het is alsof ik in een groot lykenhuis ben teruggekeerd Een jaar na het tragiseh einde van uwen vader is vj hertrouwd met eea Zweedschen graaf Zeker eea gelukzoeker T Dat juist niet da consul van Zweden gaf de men dat een koffiehuis en kolfbaanhouder J die over het weinige gaa klaagde van den L fitter ten antwoord kreeg o de leiding is zeker vuil t Goed de leiding werd uit elkaar genomen maar bleek niet vuil te zyn Uit alles blijkt dat er met onze fabriek iets of misschien veel niet in den haak ii Naar men verneemt is er ernstig sprake van het maken van een nieuw station te Woerden en zou dit niet in oostelyke maar in westelyke richting van het bestaande gebouwd worden terwyl dan denkelyk het emplacement door eene betrekkelyk kleine brug door rails zou verbonden worden met s ryks centraal magazyn van kleediog en uitrusüng en hst Artitterie park De brug zou dan tevens een anderen toegangsweg tot het station verschaffen terwijl de los en laadplaats uit en in de waggons gemakkelijker zou worden dan thans het geval is Maandaf II hield de rereeniging Exelaior te Stolkwyk hare door t reglement bepaalde jaarvergadering Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek dat de fliianciëele toestand der vereeniging niet ongaustig was een verschijnsel dat sich tot heden nog niet had voorgedaan De aftredende bestuursleden de beeren D C de Koning H Westbroek en Job Kramer respeot voorzitter secr en penniugmeester werden met bgna algemeene stemmen herkozen tot adj secr werd gekozen de heer D Kroon J Cz Besloten werd nog om in de eerstvolgende zomervergadering het reglement eene algeheels herziening te doen ondergaan Mat de beste wensohen voor den bloei der vereeniging sloot de voorzitter de b eenkomst 0oor het college van hoofdingelanden én hoofdingelanden plaatsvervangers van de Krimpenerwaard zijn opgemaakt de volgende voordrachten van candidaten voor hoogheemraad vac N Zyderlaan 1 N ZydorUan Stolwijk i 2 N Üogterom Stolwjk 3 0 Oskam Az Bergambacht Vac A Berkouwer 1 ABerkhoQver Lekkerkerk L de Jong Gouderak 3 A Breedveld Lekkerkerk Donderdagavond bad de laatste vergadering plaats van bet leesgezelschap te Beenwyk in dit seizoen waarvoor als spreker optrad de beer Dr J J Schreuder aldaar die zyne toehoorders op zyne gewone boeiende en gevoelvolle wyze bezig wist te bonden met eene Overy selsche vertelliog van Ds P Heering beste inliohtingeo Z j maakten vóór het huwelyk hunne bezittingen op elkander het jonge paar reisde naar Zweden op bet Wettermeer werd een pleisiertochtje gedaao er stak een storm op de jonge gravin sloeg over boord de graaf redde zieh graaf Altorf die nu bezitter werd vau ttw vermogen Wien noemt gij daar F riep Katdra Graaf Altorf de echtgenoot van de ongelukkige die eenmaal rader en zoon scheidde 1 De Zweed AttorfP mompelde Katiirs Onmogelijk I Dat was een edelman een man van onberlekt karakter Hoe lang is het gpleden P Veertien jaren ongeveer Juist wai bier een treurig drama gepasseerd waarin een Poolsoh arbeider een vergiftigde vrouw en een klein meisje ds hWdrollen speelden Dit meisje dat door een braaf echtpaar aU eigen kind werd aangenomen is thsna achttien jaren oud Heeft do Poolsche arbeider zijne vrouw vergiftigd vroeg Kat ra ernstig Ja wie dat wist I De politie tast tot den dag van bedea omtrent dib zaak ia het duister De rergittigde zoo werd beweerd moest van hooge afkomst zjjn Mijne dochter heeft aich zeer druk gemaakt met dat kind en rsitof thans met haar op Helgoland Zy noemde zich zelre Vera Vera 1 mompelde de Pool Ken hoedenmaker vond een medaillon met een vrouwenportret er in dat s rekend op het kind geleek en hare moeder voorstelde Waar is dat medaillon geblevenP vroeg Kat ra zichtbaar opgewonden t ï in bezit ni jaer dochter getiteld aVadan £ ngel Na JeU iMing volgden nog eenigo voordrachten waarna jo voorzitter de vergadering sloot met MO o paaselgk woord Den Sisten Maart e k hoopt de hear A P Zaalberg te Aarlauderveen den den dag ta herdenken waarop hy 25 jaren geleden werd benoemd tot burgemeester dier gemeente Naar men uit Rome bericht moet een thans voortvluchtig onderkassier van do 8t Pietarapenning een som van 400 000 lire rerduisterd hebben Men weet nog niet of de hnip der Italiaausche juititie in deze zaak tal ingeroepen worden De heer Jacob B Citroen ta Amatardam heeft in een sohrqven aan de Kamer nn Kooph zfln leedwezen te kennen ffegerea dat de Kegeering zich het lot der goudsmeden niet meer aantrekt want dan zon over hel geheel een verbetering verkregen worden die niet alleen ten voordeele van de schatkist maar ook aan een groot getal werklieden ten goede zon komen Voor het grootste gedeelte wordt de treurige toestand der goud industrie veroorzaakt doordien een groot getal artikelen frauduleus of bijna zonder betaling van rechten wordt ingevoerd Wel heeft de Regeering eeu poging gedaan ter Toor ming van misleiding waaraan bet publiek was blootgesteld en de ongowaarborgde belastingstempels in een driehoek geplaatst doch dit maakt den toestand niet beter inte gendeel nu is de helastingstempel op een klein bestek door bgbrenging van genoemden driehoek nog minder zichtbaar en kan het das geen verbetering genoemd worden Het ware i i meer afdoende niets te stempelen met den Staatastempel op goedereu die bgna waardeloos zyn De heer Citroen wenscht dat de Kamer bg de Begeering aandringe op voorziening in texen toestand Uit den Haag wordt gemeld H M de Koningin B entes heeft gisteren voor de tweede maal eene conferentie gehad met den heer Gleichman president van de Tweede Kamer daartoe des voormiddag te 11 unr door H M ten paleize ontvangen Eergisteren werd te Amsterdam de inboedel van bet atelier van Krausse verkocht Zooals te verwachten was waren er op de verkooping meer nieuwsgierigen dan koopers Toch scbgnt de opbrengst van den verkoop niet te agn tegengevallen Dat zou ik oeni gaarne zien 1 Dan moet ge een uitstapje naar Helgoland maken senor I Waarachtig Falix I hst zou m ne doohter buitengewoon aangenaam zjjn u te ontmoeten Wat is er met dete vraag wendde de bankier zich tot den huisknecht Uyofaeer Helmnth vraagt belet Laat hem binnen komen Ds man van bet gerecht byna rergrysd trad binnen groette het geselschap en drukte den bankier de hand Zet u neder goede vriend sprak dese ga komt als geroepen I Over crimineele zaken P Altyd met uw crimineele zaken I We vieren een wederzien Neem dien geelgeklaurde daar eens goed in t viiier misschien ontdekt u nog een gevaarleken vluchteling 1 Als dat met Felix Bodenburg is hen ik de soherpzieude H lmuth niet meerl Uw oog heeft u niet bedrogen sprak Pelix hem dö band reikend ja ik ben de ongelukkige die eens als een dwaze jongen wegliep t Juist om die ijdele akelige dame I Ik had u toen het dwangbuis moeten aandoen u en uwen rader ge waart beiden dol Ik hoor dat de Zweedsche aronturier io den vreemde is omgekomen wendde Helmuth lich tot OoUhardt Hy zou dood züa yroeg de bankier verraat Ik kende voor oehtliaa jaren eenen Zweedaoheu gniaf Altorf merkte Kat ra op dat waa een waar edelman