Goudsche Courant, maandag 19 maart 1894

187 18 1 641 111 IS s De heer Bowing Mhrjift in het i N t d D t De heer Bigot de popul ire komiek lal w ar oh8nlgk wegens iiekte en kwa nooit meer Toor het Toetlicht knnncn Terechijnen De toe l nd waiirin hj Terkeert i hoogst rargwAkend Een zeer groot huiehooden vuronder vele jonge kinderen en geen loekomell Wie den komiek het Igden il helpen Terzochten kan lich wenden tot den heer Leon T n Lier lid der firms T Lier om t Teroemen op welke wijze geholpen kan warden Mogen velen die zich zoo vaak de zorgen hebben laten weglachen door den komiek Bigot hem tbana alennen opdat hg op gn benrt glimlache van dankbaarheid Den 19n October 1892 werd in België eene Vereeniging voor Zondagsrust Association pour Ie repos du Dimanche en Belgiqne opgericht waarvan het hoofdbestuur te Brussel is gevestigd terwjl in de hoofdplaatsen der provinoiSn en andere groote steden afdeelingen ign gevormd van welke da gonvenours der provincies het eerevoorzitterscbap hebben aanvaard Weinige maanden na de oprichting telde de vereeniging reeds meer dan 700 donateurs es leden wasronder drie ministers de voorliiters en de meeste leden van Senaat n Kamer en de hoofden van de belangrijkste nvjverbeiüiondercemingen mgneu openbare werken en spoorwegen Den 12n December 1892 kon de afdeeling Antwerpen reeds hare eerste vergadering honden L £scantt schrgft naar aanleiding van eene rede door den heer Leon Uermana aan het slot dier samenkomst gehouden 0m het belang te bewgzen dat het volk in het gelukken dezer hervorming stelt beeft hg nog het voorbeeld aangehaald van den H g waar ten gevolge van eene soort van referendum op eene bevolking van 80 000 fleet 171 000 zielen meer d n 20 000 lees 2000 zich verklaard hebben voor do Zondngrnst der bakkers en die den geest der zelfverloochening zoover gedreven hebben dat ztj zich verbonden hebber dien dag zich met ondbakken brood te vergenoegen Dat t zoo ware en onze stadgenooten dien lof verdienden I Maar helaaA 1 de resoltaten der verdienstelgke pogingen van den heer Borret ender bemoeienissen van de Haagsche afdeelingvan Zondagsrust om aan de bakkers eenvrgen Zondag te bezorgen hebben integendeelbitter weinig medewerking gevonden in devorstelgke residentie waar honderden veelalgeheel onnoodig van Zondagrgst verstokenoliivon omdat het publiek nwl meewerken will H C Bö een gezin op Duinoord te s Gravenhage hebhen zich enkele dagen geleden nn bet gebruik van het middageten verschijnselen van vergiftiging voorgedaan Zes peraonen de beer des huizes zgne echtgenoote drie kinderen en de dienstbode werden ongesteld Een geneesheer constateerde een begin van vergiftiging tengevolge vnn het gebruik van schadelijk vleoaoh De familie is echter gelukkig weer zoo goed als genezen de dienstlwde nog niet Onder de militairen in het fort te Hoek van Holland i een geval van pokken geconstateerd De Igder een s Gravenzander is overgebracht naar de Rgksziekenbarak te Hoek van Holland Naar men verneemt was hg de eenige militair der compagnie die geweigerd had zich te laten inenten Woensdagavond werden te Grave gearresteerd de gebroeders U als verdacht van den diefstal te Dden Op hem werden nog enkele kleedingatokken en een zilveren remontoir gevonden Zg hebben reeds bekend Tot den ISen dezer zgn te e Gravenzande aangegeven 131 gevallen van pokken in 74 gezinnen sterfgevallen 24 herstelden 40 Het blgkt thans dat Pincoffs te New York niet Chicago niet gefailleerd is Pincoffs had een wissel van 65 000 dollars laten protesleeren omdat er geen voldoende dekking voor was Naar men verneemt bedraagt het tekort in de kas van den armen voogd B te Lnngezwa thans te Heerenveen in hechtenis ongeveer f2 XK Zooals gemeld is zal het door de familie worden gedekt Op het congres der chemie te Chicago is door den heer Engler een overzicht gegeven van door hem genomen proeven waaruit zou zijn af te leiden dat petrolenm niet van plantaardige of meneralogische doch van dierlgke afkomst is Inderdaad blijkt dat wanneer walvischtraan onder een drukking van 25 atmosfeeran bg matige temperatuur gedistilleerd wordt 70 pet van dit product zich in petroleum omzet geheel gelgk aan de petroleum en dezelfde verhonding aan natanrigk gas bevattende De heer Ëngler heeft dezelfde resultaten verkregen ten aanzien van boter rarkenavet kunstvetten en dergelgke stoffen Sr moeten dan toch indertgd heel wat walviescben op het droge zyn geraakt als daaraan de vele petrolenmbronnen haar ontstaan te danken hebben merkt het blad op waaraan bovenstaand berichtje ia ontleend B het verongelukken van een reddingsboot op de westkust van Jutland is dezer dagen ook de visscher Lars Krose verdronken die jarenlang met heldenmoed deelnam aan de pogingen tot het redden van schipbreukelingen op die geraarlgke kust en die een zoo grootaantal menBchenlevens heeft gered als slechts weinige anderen Hg was door Holger Dracbmann s boek Lars Kruse en door het penseel van verscheidene schilders rer buiten zgn land bekend en in het bezit van reddingsmedailles van alle natiën BaUeolandsch Overzicht Alle afdeelingeo der Belgische Kamer hebbeo bet regeeriogA voorstel betreffende de evenredige vertegenwoordiging verworpen De Ind beige c Bchryft Volgens onze laatste iatichtingen zoo het ministerie zich niet aan de kansen van het openbaar debat wagen £ r zal een ministerraad gehouden worden en de heer Beernaert en zyne collega schynen vast besloten deo Koning hun ontslag aan te bieden In den Rijksdag is de derde lesing van hei Dnitsch Russisch handelstractaat begonnen Oe beuren Heeremann Radzivil en Thomsen verdedigden het Het werd bestreden door de heeren Heyl Kardorff Maoteuffel en Ham mersiein laatstgenoemde zeide dat bet trac taat in plaats van een gedenksteen een grafsteen zou worden met bet opschrift Hier ligt Duitscblacds landbouw de industrie volgde hem De heer Liebermann von Sonnenberg noemde bet tractaat een nieuw Jena Dr Lieber kenschetste het als van gelyke waarde met de zegepraal van 1870 Nadat Stumm vóór het verdrag heeft g sproken wordt bet voorf tel aangenomen om de algemeene beraadsl ingnu te sluiten By de artikelsgewyze behandeling zegt graaf Bismarck na r aanleiding van eene in den loop der debatten gemaakte opmerlnng dat bet gezegde tde weg naar Konstan tin opel voert door de Brandenburger poort niet afkomstig is van den vroegeten rtjkskanselier die zich ér altoos ingenomen mee betoond heeft i Duitsohlftud geen belang heeft aan de MidJellandscbe Zee en in het Oosten Volgens e couranten is de opmerking afkomstig van den tegenwoordigen kanselier Caprivi antwoordde hierop dat bij bet gezegde geiyk sinds lang als algemeen beketfd mag worden beschouwd heeft medegedeeld als afkomstig nit Pruisische bron Ik verzoek graaf Bismarck zoo zeide Caprivi zich voortaan beter op de hoogte te stellen wanneer by my weder een woord toeschrijft Graaf Bismarck antwoordt alleen met bet oog op de geschiedkundige belangen gesproken en Gaprivi s uitval niet verdiend te bubben Het tractaat is met groote meerderheid van stemmen aangenomen De Byksdag is tot 5 April uiteengegaan Het liberale ministerie in Hongarye staat op dit ooganblik voor een lastig geval Z n meerderheid in het Volksht is is niet buitengewoon groot en om nu zeker te zynvande overwinning in den stryd met de clericalen heeft het de zg onafhankeiyken moeten lijmen dat zyn de radicale republikeinen die leven van den roem der oude patriotten nit den vryheidsstryd van 1849 Maar nu Is er o zeer ongelegen oogenblik verschil ontstaan tdsschen die onafhankeiyken en Weckerlé c s Eerstgenoemden willen dat de regeering hun afgod den 92 jarigen Kossuth die in Turgn woont als nationaal held uitroepe en hem eerbewyzingen doe De oude opstandeling ligt nl ïn zyn ballingschap op sterven en zyn aanhangers bereiden zich reeds voor tot het houden vaii groote betoogingén te Budapest en zelfs in de Kamer Zy verlangen van do regcering dat deze eene proclamatie uitvaardigde waarin Kossuth s verdiensten j flgens Hongarye officieel erkend worden De regeerigg kan echter aan dezen eisoh niet toegeven daar die verdiensten indertyd bestaan hebben in Hongarge s afscheuring van Oostenryk en er tot in de laatste jaren nog van Kossuth pogingen nitgingen om de scheiding compleet te makon Ta 1887 werd Koasnth wel door de algemeene amnestie die keizer Frans Jozef hg de bekende reorganisatie der OostenrykscbHongaarsche monarchie uitrnardigde weer in staat gesteld naar Hongarye terug te keeren maar hü weigerde gebruik ie makon van deze vergunning omdat hy de wettigheid van het Oostenryksch Hongsarsche vergetyk niet wilde erkennen Het zon voor de regeering een uitkomst wezen als do wet op het borgerlyk huweiyk er door kwam vóór Koasath s verscheiden Mur de oppositie heel leep houdt door whiw eindelooza redevoeringen de afdoening tegen in de hoop dat do doodstyding van Kossuth die volgens de meeste berichten niet tang meer kan uitblyven de verdeeldheid tasschen de R raringspartg en de uiterste linkerzyde volkomen eal maken Indien Kossuth vromer mocht komen te sterven zal de regeering denkelgk wel naar een accoord met de independenten moeten streven Deze eischen in geval van hetoverlyden des grysaards dat Qnovernement en Parlement zyn gedachtenis zullen vereeuwigen met een wet zooals men voor Deak en voor Andrasfj gemaakt heeft En tevens dat voor hem een monument worde opgericht op kosten der Natie Hierin echter kan het liberale Kabinet niet komen om de monarchie niet te kwetsen Maar wel zal het naar de ofiScieuse organen nu reeds mededeelen maatregelen nemen om de nagedachtenis van den patriot trot zyne on verzoen yk beid j ens Oosteoryk en het Keizeriyk Huis zooiaoig te eeren dat ook de uiterste linkerzyde tevredeu zal zyn t Het Bchynt haast onmogelyk zulke maatregelen te vinden maar misschien doet het vernuft van Weckerlé e s wonderen In ieder geval is het interressant te zien hoe deze hiB orie verloopt De Roomschen juichen al over d kans op een gerechte vergelding voor liet Kiibmet Het beeft de hulp der KoBsutbiAuen ten gun te van zyn wet ingeroepen en nu zal het misschien door diezelfde Kossnthianen vallen Te Rome is het gerucht in omloop dat de minister van financiën Sonnino voornemens is af te treden daar hij fnziet dat de tegenstand dien zyne fionncieele voorstellen vinden zoo groot is dat hy unmogeiyk kan verwachten ze te zien aannemen Hy zou echter zyne zaak willon afscheiden Van die zyner ambigenooten en alleen uit het Kabinet willen treden Goed en wel zegt een der bladen maar wie zal hem vervangen Waar de geniale finaaci r te Odgemerkt moet hier worden dat de door den ministerpresident gevraagde volmacht tot invoering van groote hervormingen dat wil gen zonder dat die onderworpen worden aan bet parlement evenzeer groote afkenrig vindt by de Kamer zoodat aan de aanneming er van kwalyk kan gedacht worden Men bericht uit Rio Feixoto blyft by den Portugeeechen admiraal aandringen op de uitlevering van Da Gama die zioh aan boord van de Portugeescbe korvet Mindello bevindt de president verzekert dat by Da Gama in allen regel voor een rechtbank zal laten terecht ntaan maar de admiraal weigert het opstand hiigenboofd uit te leveren ViBBOberU Bericbt Ammerstol 16 Maart Van Zaterdi 1 tot en met Vrydag 16 Maart zyn alhier ter markt aangevoerd 174 zalmen prys per kilo van 1 00 tot 1 15 Kralingen 16 Maart Deze week werden ter markt aangevoerd 1745 winterzalmen en 9 elften prys der zalm ƒ 0 90 h 1 20 per 5 oni elft 2 30 a 4 00 per stuk Afloop van Openbare Verkooplngen T n Onroerende Goederen VEILING 16 Maart 1894 gehouden door Notaris J P Mahlstede te Bergambacht Boow answoning met Wei Bouw en Boora gaardland onder Bergambacht en Ammerstol in 18 perceelen Perceelen 1 en 2 gekocht door Js te Hen nippe qq 2300 Perceelen 3 en 4 gekocht door P C en A Kok Wz 1225 Perceel 5 gek door A Kok Wz 305 6 I C Zanen Hz Sr 200 Peroeelen 7 en 8 gekocht door W Visser Cz 775 Perceelen 9 10 en 11 gek door P P Stuurman 1880 Perceel 12 gek door J Faas 175 Perceelen 13 en 14 gek door W Verhoog 3025 Perceel 15 gek door B Noorlander 1125 Perceelen 16 en 17 gek door G de Jong Hz 2625 Perceel 18 gek door P Blan ken Jg 725 IvSal 14360 BurgerlUka Stand GEBOBKN 14 Maart Josephioa Joanna Elizabeth ouders M G F Kabel en M J D Lionemaun 15 Maria Adriana ouders T J Zugdveld en J M ran Ardenne 16 Sander Johannes oaders B M Spek en J 0 de Beun OVERLEDEN 15 Maart C C Kepser 7 j D de Jong 3 m M C de Jong 5 m C A W van Berkol 5 j 16 T C de Moor 55 j ONDERTROUWD 16 Maart A deWee ger 36 j en K van Klaren 27 j T Romyn 39 j en E de Korte 31 j B Kalmeijer 24 j en H T van den Eng 25 j Haastreoht GEBOREN Johanna Cornelia ouders A Bakker en 0 Beukers Johannes ouders W Verboom eh A van Dyk Jannetje ouders P van Leeuwen en J van der KIen OVERLEDEN A A Sirre 2 m H Versteeg 20 m M van Vliet 11 m ONDERTROUWD H Kooyman van Kralingen en J Slingerland ZevenbuiEen GEBOREN Adriaoa ouders G Schipper en D Dullaart OVERLEDEN P Bontenbal 95 j ONDERTROUWD W van Ede en P van den Boa IVIEUWEll ITAALDPARAPLUIES A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam 18 MAAET Vor krs 88 io y 70 781 lotkoen 88V 100 10 njl 78V NsnaauKD Oerl Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8l HoHGU Obl Ooudl 1881 88 4 TiLIB Insohr viDg 1863 81 5 ObsTllia Obl ia papier 1888 6 dito in silver 1868 B PoETUOiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 96 96 104 84 18V 4 J lOi l 60 88V 0V 101 losVs 689V 617 101 87V lOi 819 148V 96 10 189 8Vs 60V 89 104 108V 170 130 104V e v 188 189 104V 184V 104V T 94V 10 1881 1881 1 10 991 48 88 381 148V 961 0SLANP Ubl Oost Se Serie 6 dito Oecons 1880 1 ditobgBallii 18811 dito bg Hope 188 g0 4 dito in goud lasD 1888 6 dito dito dito 1884 S Sfujb Perpet sohuld 1881 4 TuaxiU öepr CoDV leen 1890 4 Gec loeniag serie D Oeo leeaiDg serie C ZvisAia ltip Beo v obl 1898 Maiioo Obl Buit 8oh 1890 O ViNBZDIu Obl 4 onbep 1881 AusTBBOAH ObligstieD 1861 S BoTTiaPAll Sted leen 1886 S Nao N Afr Handelsv aand Arendsb Tsb Mlj Certificaten DonHaatschapplj dito Arnh Hypotheekb psndbr 4 üult Mi der Vorsteal asad s Qr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandscbe bank aaod Ned HaDdeimaataoh dito N W Si Pac Hjp b psndbr 6 Bott Hypotbeekb psndbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTBNK Ooat Hong bank sand RusL Hypotheekbank pacdb 4 Ambbika Equit hypotb paodb 6 Maxw L O Pr tien eert 6 NiD HoU IJ Spoonr lij aaod Mij tol Eipl V St Spv aaad Ned Ind Spoorwegm asnd Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito S TAl ia 8paorwl 1887 89 A Eobl 8 Znid Ital Spwiny A H obl 8 PoLBH Warschau WeeaeD aand 4 Rdbi Or Buss Bpsr My aand 5 Baltisohe dito aand Fastoffs dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Gb Asow Sp kap aand 8 Losoiro SewBst 8p Uy oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig i ZaidWest dito aand 1 dito dito oblig 4 7y ITV jÖv A 4l 171 108 78V 111 10 60 60 18 198 1Ö8 1081 101 101 116 117 88 107V AxBBlBA Cent Pao Sp Uq obl 8 Chic North W pr C v aaad dito dito Win St Peter obl 7 Denver Ie £ io Gr Bpm oert vui Illinois Ceatral obl in goud 4 Lottisv NashvitIeCert v aand Mexico N Spw Mij lebyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref sand N Yolk Ontario it West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goad 6 St Paul Minn fc Maait obL 7 Uo Psc Hoofdliiu oblig 6 dito dito Lino Col le hyp O 6 CjtHAOA Can South Cert v aand Va 0 Hallw k Nav le h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Moats aand Nan Stod Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam asad 8 Bbuiii Bud Aiitworpenl887 i a Slad Brussel 1886 HoNO Theias Begullr Geaüllaob 4 OosTlMR Btaatsleening 1860 6 371 K K Oost B Or 1880 3 SvANJB Stad Madrid 3 1888 Nan Ver Bea Hyp SpobI cert 5 APVERTENTIfiN PaiUisseinent H W OTTO De rangschikking in bovengenoemd faillissement is met de bewjjien ter Griffie der Arrondissementa lïechtbank te Rotterdam gedeponeerd om aldaar gedurende veertien dagen te bljven ter inzage van een ieder De Curator Mr M M SCHIM vin naa LOEFK Advocaat Procureur te Gouda GEVRAAGD alhier met 1 Mei a a eene KEUKENMEID Brieven franco onder No 2315 aan het Bureau deaer Courant GEVRAAGD van doe morgens 7 tot 12 uur een MEISJE niet beneden de 16 jaar tot het verrichten van hoishoudeiyke bezigheden Adres Bureau dezer Courant BËKWABËlïïim voor het Atelier GOUDA Fijne Likeuren WIJNAND FOCKING SLOTEMAKER Co TANUAUTSKN i i m I m m Nieuvt endijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N80LTEEREN Woensdagii Donderdags en Vrijdags Markt 154 Gouda OPRUIMING van een GEOOTE PAETU KAEPETTEN van f H per stuk Vitrages van 9 cent per e van 3 50 voor 1 75 in Oe FINALE VITVEBKOOP bij I S KElSËa Korte Tiendeweg C i BJAmiMIi KORTE TIEN DE WEG Ruime Iteuze In HëERËX DASSEN JBi onts en ManchettenMi Gebreide Kousen en SokkenZwarte katoenen KOUSEN in alle grooten ONTVANWIN een GROOTE SORTEERING Tricot Ondergfoed in alle maten lib Bm WmKEL C9 Si EUX CIIK KOMNKLIikl Suk mvi kvi rm n Ageutonr b de Firma Wed BOSMAN te Gouda Specialiteit in Nieuwste Modellen Toillijlse prijzen BAHLMANi l CO GOUDA BOELHUIS a CONTANT TK Waddiflxveeii aan de Tas schuur tbu den heer FRANS VAN ÜEB BBEGGEN op kavel 9 in den Achter ofschen polder aan den Noord Emdschen weg op WOKNSDAG den 4 APRIL 1894 s morgens ten 10 ore Tan UPAARDElf waaronder de in 1894 in Zuid Holland goedgekeurde 4jarige bruine hengst David twee 2 JBrige bruine merriën van Agamemnon een vier en een vyQarige veulen dragende merrie een 5 jarige bruine ruin 4 aitandB merriepaarden waarvan 2 veulendrageud 2 hengst en 2 merriereuiens Voorts Boerenwagens driewielige Karren Vrachtwagen een zoo goed ais nieuw Charretje voor 4 personen Rijtuigen wagfeh en ploeg tuigen Hooibark Grasmaaimacfaine Sack s en andere ploegen beitel Egge andere Eggen Rolblok Plo sleden Stalgereedschap Voerbakken ond hout en al hetgeen verder zal te Toorsch u worden gebracht Afgenummerd s morgens te bezichtigen Breeder in Billetten Nadere informatiën ten kantore van den Notaris Mr I MÜLENAAa te Waddinxveen Voorloopig tericht In de maand JUNI aanstaande zal om met 1 Augustus aanstaande te aanvaarden in het openbaar worden verkorht Het door wijlen Dr ROMEIJN nagelaten in alle opzichten solide dubbel ERF en fraaien TUIN staande en liggende op het aangenaamste gedeelte van de Gouwe wyk C No 217 met STALLING uitkomende aan de Raam te Gouda Het Huis van Gaa en Waterleiding en van vele j emakken voorzien bevat beneden 4 kamers Serre Keuken en Kelder en boven 5 kamers Zolders en Dienatbodenkamers Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bg Notaris G O FORTDIJN DKOOGLEBVEH te öouda bij wien alle verdere inlichtingen te bekomen zyn Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 10 APRIL 1894 des morgens te 9 nren ten sterfhuize van Mej H W M SMITS in de Crabethetraat wjjk Q No 243 van een netten goed onderhouden waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Ten overstaan van Mr FÜHBI 8NETHLAGE Notaris te Woerden wordt op WOENSDAG 28 svm 11 uur in het HStel DE DUBBELE SLEUTEL aldaar pubhek verkocht EENE MAART Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLKEVER te Gouda EOUWMSWOmS met Wei en Hooiland onder Lang eruig eweide en Hekendorp groot 11 B A 61 A 09 C A breeder bjj biljetten omschreven Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1894 Inmiddels uit de hand te koo i Meerdere inlichtingen geeft de voornoemde Notaris BIËKBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bü voort during beleefdelijk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIMRBD nit de Bronwerfl D GasiooNDB Valk Van Vollenhoven s l xtra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt a v p PRIJSCOURANT E VM WUNGAAEDEN I Tapijt llag azijn BAHLMANN G lu kt A 60 1 6nila Wy hebben de eer te Tjerichten dat wij in ons Heden Avond geopend TAPIJTMAGAZIJK van de onderstaande Artikelen en verder allss tot het vak belioorende de ITIEUWSTE DESSIITS in de grootste verscheidenheid ontvangen hebben Alles in de bekende solide c naliteiten tegen uiterst concurreerende prijzen Axmlnsler Wilton Brussels Balmoral Tapeslry Koehaartapijt Loopers Linoleuius Vloerzeil Tafelkleeden Gordijnstoffen Afgepaste Gordijnen Cocos en Manilla Vitrages Koehaar Velvet en Passementeries Tapestrykarpetten Houtgarnitures WjjUj f mf Beleefdelijk noodig cn wij onze gfeH achle Clientèle uit hel AI lti IZIJI le komen bezichligen Ontvangen Tafel Serviezen in Aardewerk en Porcelein wit en g edécoreerd van af ƒ 17 60 Compleet Compleete Ontbijt Serviesen prachtig e decors en modellen van at ƒ 9 gedecoreerd voorheen TTXed SOE31 ST71v£S GOUDA HOOGSTRAAT € fe iiica 3 o a d a IvdCarlct Ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN Regenmantels Ulsters en 6BOOXB KBVZB in alle Prljxen ITienwa gakleurda STOFPEIT en KATOElTEir ROVER Rijwielen Van I K Starley Coventry uitsluitend verkrijgbaar bij A C Coster Gouwe 76 Gouda Leverancier van de Humber Whitworth Enfield James Bottom enz Machines van af f 150 Jongens Safeties van af 66 Tweedehands Machines met pneimiatie van af 120 Reparaties spoedig sterk billijk Inrichting te Rotterdam onder leiding van een Engelsch werkman Prijscouranten op aanvrage verkrijgbaar A C COSTElt Gouwe 76 Gouda