Goudsche Courant, maandag 19 maart 1894

No 6306 Dinsdag 20 Maart 1804 S2sie Jaargang mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per djne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlpe Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mldd DE STAD PARIJS Mode Magazijn voor Heeren en Kinderkleeding De nieuwe Collectie onzer Artikelen is gereed en bevat de meest ruime keuze in NOUVEAUTETS lElf ei EIlBlBElllBIIt VOOE Goederen op Maat Speciale afdeeling voorzie i van de laatste nieuwste Stoffen in alle genres Wed A PINO Gouda Iff ar kt A 6 Gouda JU ar kt A 6 Verhttiz iiigoii zoowel tinnen als tuiten de Stad Bericht van ontvangst der Nieuwste Dessins P TiPUTEN KARPETTEN Fp Tisn Tur T t t m t t t tvt M MIMMB m Jï M 1 JJJ J N H GANG en TRAPLOOPERS Bekangselpapieren eoz enz b Alles van prima kwaliteit gepaard aan de meest concurreerende prijzen My ten zeerste in de gunut mijner geachte clientèle aanbevelende FIRMA B DE JOIXG Verhuizingen zoowel tinnen als tuiten de Stad E oig8te en goedkoopste ADBKS voor GEBREIDE GOEDEREN 19 BOGEN 0 133 Bestellingen worden spoedig en net afgelererd Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ia het goedkoopste dras tu Nieuwe paraplulen es reparatie Uitslaan ran ROEKEN EN LUIERS Wegens Opheffing der ZAAK Hiftld llïf 111®®E VAN ALLE voorhanden zijnde Goederen tot buitengewoon Lage PrUzen h Gootaot WÊ F F Knalmann Sociëteit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN HP Op veelvuldig verzoek MA ANDAQ 19 Maart des aronds 7 nr imm van den heer S WALLIVER HvpnotUe r en Qedaehtenleaer Entree Voor Heeren Leden der Sociëteit en hnnne Dames 0 49 per persoon Niet Leden O SO Leerlingen der H H B School en Tan het Ojmnasiom 0 49 Plaatsen te bespreken aan het bniean op den dag der Toorstelling Tan 10 3 nnr OBBMML SIBÜW PBOOBAXMA Opentare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan Tan den Notaris G C FORTUUN DEOOGLBEVKB op MAANDAG 2 APRIL 1894 des morgens te elf nren iu het Koffiehais flii io ni c aan de Markt Ti n No 1 tot 5 Twee gunstig gelegen goed onderhouden doelmatig ingerichte en mime Kaaspakhuizen STAL met KOETSHUIS KANTOOR BRVKN en GROND staande en liggende aan deo IJsel laoga het Molenpad ain de Ooatharen te Gouday als late Het Kaaapakhais wgk B No 117 2de Bet Kaaspakhais daarachter ingangMolenpad ongeDommerd met deo grond daarToor 3de Bet Koetshnis met Stalling Toor 2 paarden en Kaaapakhuis daarboven en den grond daarroor en daarnaaat wyk B No 117a 4de fiet Kantoor met den gang doarneTenfi 5de Het Eaaapakhais met Kantoor en Open Qrond wgk B No 115 ran onds de VoImoJen No 1 en 2 zgn te aanvaarden 1 Mei a at No 3 en 5 eïju terstond ie aanraarden en No 4 ïa tot 1 Joli a at Terhanrd voor 75 per jaar No 6 Een rnim ingericht tot Terachillende doeleinden geschikt van vele vertrekken voorzien HUIS en ERF en TUIN aan de Tnrfmarkt te Qouda wgk H No 64 thans dienende tot Oade Mannen en Vronwenhnis groot 2 aren 60 centiaren Te aaoTaarden 1 Juni a s No 7 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht HUIS en ERF aan de VgTarstrsat te Gouda wp F No 124 Verhuurd bjj da week Toer 1 86 No 8 tot 10 t rie naast elkander staandei goed onderhouden HUIZEN en ERVEN met TUINEN aan de Earnemelksloot Smallesnde te Oouia wgk R No 476 477 en 478 Verhuurd by de week elk Toor 1 60 en No 11 tot 13 Drie naast elkander staande HUIZEN en ERVEN met a onderlgke Borenhuiien aan de Bogen te Gouda wgk O No 141 141a 142 142a 143 en 14Sa Verhnard bg de week TOor 1 70 ƒ 1 60 1 60 1 66 1 70 en 165 De perceelen ign te heiichtigen 28 29 en 30 Maart a s Tan 10 tot 4 uren en op den Terkoopdag Tan 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Toomoemden Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda mmm verkooping t © 0 o u d a op DINSDAG 27 MAART 1894 M Jc Toojmiddags 9 nre aan het loiWSr kaal K 252 aan de Peperstraat ten OTerstaan Tan den Notaris G 0 FORTUUN DROOGLBSVBE TiH eenen netten goed onderhouden IIBèlBll bestaande in MABONIEBODTEN en andn staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEUDEGOËD ANTUfK FOBCELKIN gewerkt GOUD ei ZILVER enz Te zien Zaterdag 24 Maart das roormiddags Tan 9 tot 2 en des namiddags Tan 2 tot 6 uren Oeoda Saalpaidndi Taa A BamiUH t loai DE OOTBIITDING De beslissing die door H M de Ko ninginregentes genomen is in zake het hangende Terachil Tan meening tusschen het ministerie en de Kamer is anders uitgeTBllen dan wg verwacbt hadden Het kwam ons voor dat het in het belang eener spoedige totstandkoming der kieswet zou zijn eerst te trachten tot eene oplossing te komen in den geest der tegenwoordige meerderheid ten einde later te beoordeelen of men werkelijk niet reeds zoodoende tot de grens der grondwet genaderd was IntuBschen in de hoogste regeeringskringen heeft do andere oplossing meer sympathie gevonden en een beroe t zal vt orden gedaan op de kiezers Van dit oogenblik af is dus de vraag hoe is de meening van de meerderheid des volks Mocht het inderdaad blijken dat de voorstanders der ingetrokken kieswet gelijk hadden toen zij beweerden dat de groote massa op hunne zijde staat dan is de gekozen weg de kortste om tot afdoening der qnaestie die tot een beslissing komen moet te geraken Wij znn echter beducht voor de kans dat de uitspraak der kiezers niet beslissend genoeg zal zijn zoodat de partijen tegen elkaar opwegen of slechts eene kleine meerderheid voor Tak s denkbeelden werd verkregen waarmede de Eerste Kamer geen genoegen zou kunnen nemen In dat geval lou nieuw oponthoud er het gevolg van zijn Zeker is het raadplegen der kiezers de koninklijke weg Het laat zich aanzien dat het centrum des lands den doorslag geven zal In het noorden zijn de liberale en anti revolutionaiie radicalen over het geheel meester van het terrein terwijl ia het zuiden de conservatieve katholieken onbetwist de macht in handen hebben En juist in het midden des lands zijn zooveel twijfelachtige districten dat het wonde zijn zou indien er dadelijk een besliste uitspraak volgde Waar is het echter dat de opinion over het electorale vraagstuk in alle partijen zoo uiteenloopen dat vroegere verhoudingen thans niet als maatstaf kunnen dienen Tijdelijk zal er een schifting in alle kampen plaats hebben waarvan op dit oogen FEVILLBTOK PEIHSES VEEA 40 Ja maar daar worden er oolc mat eere begra ven ipruk Helmuth met oadrok die galg of rad verdiüfid hadden Ik geloof nog altyd dat er mUbruik van uBam in het spel ia geweest De Pool ricbUe Eioh kaarsrecht in de hoogte en zag den man der vet verrast aan yDat kon mogeljjk egn zeer goed mogeljjk I riep bg zwaar en diep ademhalend Ik heb iemand gekend hg wai de demon mgna lérens o als het zoo eens ware I Ja ja wij hrbben eenon draad die ons leiden kan naar ons doel t Daar ii iemand schnldig aan verschillende misdaden uit de Nienwe Wereld naar Europa gevlucht hij ia de oorzaak van onse komst van onsen terugkeer in de Oijde Wereld 1 Dan beu ik inderdaad als geroepen bier gekonen lachte Helmuth ge moet mij de gansche geachiedenü eena mededeelen Onder een gul glaa vaa den bankier werd alles verhaald zoo uitvoerig en nauwkeurig mogetijk ten alolte ook de ontmoeting in de wildoraia en hoe de zdoht mar wraak beiden had doen besluiten naar Boropa terug te keeren yAUe weer t riep de handhaver der wet plotseling op bet borlc e kijkend frvegens die interessante geiehicdenii a ik bgna het doel vaa mijoe komat blik de gevolgen niet zijn te berekenen Ook en niet het minst bij de liberale partij Manpen die in geestesrichting en politieke inzichten overeenkomen zullen thans voor een wijl tegen elkander overstaan Het gevaar is groot dat in de hitte van den strijd harder woorden zullen vallen dan noodig is dat er mannen zullen worden verketterd en reputation afgebroken met wie wij later gaarne zouden willen samenwerken Temeer daar het verschil eigenlijk loopt over eeno quaestie waarvan de groote menigte het fijne niet vat Het gros der kiezers kan moeilijk beoordeelen of Tak s ideaal valt binnen of buiten de lijn die door de grondwet ia getrokken Wij die van den beginne af van meening waren dat de gestelde kenteekenen niet beantwoordden aan den eisch der grondwet hoewel wij persoonlijk overigens niet opzien tegen zeer uitgebreid kiesiecht hebben genoeg de ondervinding opgedaan hoe weinig de moesten voelen voor dergelijke gemoedsbezwaren Men laat zijn oordeel over de wet bepalen door eigen sympathiën of autipathiën en breekt zich met de rest het hoofd niet Wij zouden dus wel ieder kiezer willen toeroepen Wees voorzichtig in uw oordeel over politieke geestverwanten Kies bij de stembus partij dit is uw recht en uw plicht maar verketter niet degenen die anders denken Dat kan nooit bevorderlijk zijn aan de zaak die ge voorstaat Wij lezen in de de Standaard van heden de volgende behartigenswaardige woorden Vooral zij men bij het beoordeelen van geestverwante op zijn hoede om te beslissen naar aanleiding van één enkel punt van staatsbeleid en bovenal met het oog op de electorale quaestie Het is toch volstrekt niet ondenkbaar dat men bij zulk eene keuze ad hoc voor een enkel maal mannen moet loslaten met wie men daarna weer in uitnemende harmonie zal saamwerken Zoo moet een leger dat optrekt bij het overgaan van een smalle brug of bij het doorwaden van een stroom soms zijn orde opzettelijk verbreken maar straks als men saam aan den overkant is wordt de marschorde oogenblikkehjk hersteld Wij vergeten Ik wilüe u komen vercoekea met mij naar Helgoland te stoomen waar uwe doobtaar zich bevindt mijnheer Outtbardt ffWal heeft die met u te maken O in ciimineelon zin niets mijn waarde lachte Helmuth ffik zon mg alleen graag met haar in betrekking stellen ter nasporing ran oen geheimzinnig persoon uw gezelschap zou mg beter verdekt houden Ër mag nl niets vermoed worden dan kon ik wel thuis blgren 1 ffZoo 1 zoo I bromde de bankier 0p Helgoland is iets vreemds gepasseerd dat ik beden te weten ben gekomen U kent den jongen Harlung P ffZeker zeker die maakt Vera het hof 1 fHg is van doodalag beschuldigd ffODmogetük 1 Hg zon ia t holle van den nacht een ËngelBch man van een trap hebben gegooid dood De jonge Keimann heei het mg geschreven on nit naam van Hartungs mama om mgue spoedige overkomst verzocht daar de Bagelsohe kurgaiten een vreeselijk leven over de zaak moeten maken en den moordenaar willen lynchen Mgn hemel 1 riep de bankier ontsteld jydat is vreeselijk Die arme f milie I Weet do vader het alF fik weet het niet Vera Moller wordt er ook in betrokken Gaat u mee P ffZeker t Lieve deugd I dal ontbrak er nog aan dat mgne dochter wegene dat vondelingskind in opspraak komt I Ik heb baar genoeg gewaarschuwd nu is het te laat morgenochlend vertrekken we Gg vaart mede mgne heeren P wondde de bankier sioh tot lyn beide gaaten t Ii een plei hopen dat ook bij de liberalen dergelijke verstandige taal ingang zal vinden Men eerbiedige elkanders meening en onthoude iSoh vaa alle bitsheid verschil van opinie lliit niet onderlinge waardeoiing uit In ons district hebben wü het voordeel tan eenigszins georiënteerd te zijn door de laatste verkiezing waarbü reeds de Itrijd liep over de kieswet De meerderheid hem nch toen uitgesproken vóór Tak s ontwerp en het is waarschijnlijk dat in den stand der partijen iet veel Wijziging is gekomen De vraag zal dunkt ons alleen zij n wordt er een antirevolutionair of een liberaal voorstander der loogenoemde finale uitbreiding der kiesbevoegdheid gekozen Ken persoonsquaestie dus Wellicht worden beide fraotiën het daaromtrent spoedig eens nu het alleen een Kamtf betfift speciaal samen te stellen voor de kieslfet Diegenen die grondwettige beswaren hebban kunnen een protestp ndidatuur stellen maar zij moeten zich niet met eene overwinning vleien Indien zij van ons een raad willen aannemen laten zij dan zorgen dat de naam van hun candidaat inderdaad een vlag is speciaal voor deze gelegenheid Yan Houten Van Tienhoven Van der Kaay D Meijier of iemand wiens meening wereldkundig is geen Bastert of ander middenman die zich tot eenige algemeenheden bepaalt Ome gedragslijn is duor do omstandigheden vanzelf Toorgeschreven Wordt er een candidaat gesteld die onze grondwettelijke bezwaren deelt doch overigens bereid is binnen de grenzen der grondwet mede te werken tot de ruimst mogelijke toelating van nieuwe kiezers dan geven wij dien bij eerste stemming onzen steun Mocht bij herstemming evenwel de keuze staan tusschen een antirevolutionair en een liberaal voorstander der kieswet Tak dan geven wij oTenals vroeger beslist de voorkeur aan den liberaal BINNENLAND GOUDA 19 Maart 1894 In de giBterenaroud gehouden baitengewons vergaderiDg vau de afdeeling Gouda van bet Algemeen Nederlandscb Werklieden Verbond zierige overtocht en ge kunt dan meteen het medaillon zien ffWelk medaillon P vroog Helmuth snel V kent het wel dat zoo precies op Vera gelgkt ii w zoo P Hoe kan u dat belang inboezemen vergeef mij uw naam is my onbekend Katdra sprak de Pool ernstig ff Ah I een Griekscheu naam niet waarP f De naam is dikwijls met het karakter van den monsch Dnafscbeidelijk verbonden ijprak Kat ra zwaarmoedig er rust een vloek op mg en ik viees eene misdaad te hebben begaan toen ilc de wildernis verliet om de wrekende Nemesis te spelen Mogeigk se or sprak Helmuth droog de mensch is gewoonlijk zelf de schuld van de meeste ongelukken dte hem treffen omdat hij het leven als een drama en zichzelf als de hoofdacteur beschouwt Gooi alle fantasie overboord on deel mg van avond by een goed glas Duitsoh bier uwe geschiedenis mede gg zult een opmerkzaam toehoorder in mg vinden die de Nemesis practiscb weet te handhaven Waarom moet iemand als gij zich in de wildernis levend begraven in plaats van het leven te genieten en mede te werken aan het heil der Maatschappg nik geloof niet dat dit de moeite loont de wereld is ondankbaar en wreed Wat men onder Aroenschhoid verstaat is een bont door elkander geworpen gezelschap welks hoofdbestanddeelen zijn zelfzucht leugen ralsohheid bniohelarij en gdelheid een grzelsobap dat ik niet zou willen inruilen legen de dieren der wildernis 1 Nu dat laat eioh hoorea I Ik heb er aobter is mgn veelbewogen levon reedt velen op dergelijke waarin de heer W L Schram ran Haarlem het onderwerp behandelde t Q rechten Tan den werkman werd mede aan het besIfQ r machtiging verleend aan den minister Tak Van Poortvliet een bew s van ermpathie te zenden in zake zyne houding bij de befaandeling van bet kiesrechtontwerp Ten einde daaraan te voldoen ia ondentaand telegram hedenmorgen verzondea Minister TAffVAN POOETVLIBT eGravenhage De vergadering bel d door de afdeeling Gouda Algemeen Nederlandach Werkliedenverbond op 18 Maart j heeft my opgedragen U hulde te brengen voor het intrekken van het kiesrecht ontwerp en verwacbt dat de kiezers lullen beeefien dat eene uitbreiding van het kiesrecht als door U is roorgeflteld een eiacb der rechtvaardigheid is B HOLSDERVKR Voorzitter Vanwege de Vereeniging tUet Vaderland getrouw gevestigd te s Hage wier doel is onderstand te vcrleenen aan Weduwen en Weezen van ond itr ders der Nederl Zee en Landmacht van Ned Indië van alle gezindten zal ingevolge vergunning door den Commiisaria van Politic alhier op Dinsdag 20 Maart met gesloten verzegelde bussen voortien van een stempel der Vereeniging worden rondgegaan tot inzameling voor gez doel Wfl twijfelen niet of velen znllen offervaardig bevonden worden en door het schenken van ruime giften mede willen werken dat genoemde Vereeniging aan baar schoone doel kan biyven beantwoorden Op Goeden Vrijdag s avonds 7 uur zal in de Afd tOudewater en Omstreken van den Ned Prot Bond als spreker optreden de heer J Bruinwold Riedel van Amsterdam Door den burgemeester te Kapelle a d IJsel is aan den gemeente veldwachter C J Lamau de dienst medaille voor 20 jarigen dienst toegekend door het hoofdbeatuur van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond op plechtige wijze uitgereikt In t begin der volgende maand zal de rederijkerskamer cBorger te Oudewater haar 40 jarig bestaan eenigszins feestelijk herdenken Bij die gelegenheid zal zij voor hare kunstlievende leden een drama en een blgapel opvoeren waarin zoo mogelijk alle werkende leden zullen optreden Tevens zal de voorzitter der kamer eene feestrede uitspreken en een zangkoor enkele toepasselijke liederen ten wijze hooren redeneeren dat het woud wegens de boomon niet zagen en die door de eigen zelfzaoht zoodanig verblind waren dat zg anderer gebreken door het vergrootglas vao eigen feilen aanwhouwden £ en sleoht meosoh geloof ik heeft uwen levenaltut en bet geloof in het edele deel der mensohheid vernietigd Kat ra 1 Moogt gg daarom de Maatschappij haten F Ik geloof dat gjj trots uw langdurig verblgf in de wildernis trots uwen baat nog altgd te veel idealist rgt gebleven en dat gi in plaats van het heden en de toekomat in het oog te houden altijd maar door bigft staren op een smartvol verleden Dat is even dwaas ala uwer onwaardig I In elk geval ik ben zeer nieuwagierig om iets meer van uwen r dood vijand te hooroot dus tot van avond I Hg drukte den in niet geringe mate verbluften Pool de hand weakte de beide anderen toe ea was in een oogwenk buiten Felix zag zijnen vriend bezorgd aan die op eenmaal luidkeels begon te lachen om de strafpradicatia vaa den politieman Helmuth Is een ferm man sprak de bankier i een eerlijk en reohtschapen karakter aan wien gij u zonder terughoading knnt openbaren We zullen zien mompelde Kal Mr Morgan had bg den ootzettenden val vao do trappen zijn overmoedig leven moeten laten terw l Ëdmond Hartung er nog tamelgk gelukkig was afgekomen in zooverre eenige wonden aan hoofd en schouders alsmede een gebroken been niet tot de doodeiyke kwetsaren konden gerekend worden rerAMne 1 Ml 3