Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1894

No 6307 Woensdag 21 Maart 1804 32ste Jaargang Firma J Welter Wijdstraat A No 42 p AJEtza a OITZËTTEN voor de LCIERMAI O KOUSEN HANDSCHOENEN i af af de mtnate prüten Beleefd wordt O venochteen JPrijaCourant met afbeeldingen te vragen die gratia franco wordt toegezonden indien U nn of later MMVBBLEU moet koopen Of nog beter persoonl li de Magazgnen van Amerikaansch Notenhonten Meubelen van E F EDEN Molsteeg en Raadhniastraat over t Koninkiyk paleis te Amsterdam te bezoeken D kunt verzekerd zgn tegen zeer lage prgzen keurige modellen en solide meubelen te koopen E F EDEI Magazijn van Amerikaansche Artikelen AMSTERDAM Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco fier post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Alom te bekomen BE SODBSCnE SLM of de besohrgvinK der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Qlazeu der carton teekeningen enz wanrbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Olasschilders de gebroeders Dirk en Wouter Crabcth PRIJS 80 Cents A BRINKMAN dieuttgd nn de weerpliobtigen in bet geheel 400 000 dügeii rermioderd UtefifeDgeo rroeg dedriDgencl Terklaring oor sgn oorftel en spnik de hoop ait dat de oplossing ran het politieke conflict zoo spoedig mogelyk zou gelukken MIË13WR I NAALDPAEAPLUIES A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 17 MAAET Vor kra 88 100 10 9ftV O a 78V n u IV 4 a te 96J 4 104 oy S é S4 lOSV 00 38 100 101 108 6291 17 lOI A 87V 101 S19 148 losV loi A ftOV SS lOftV 108 170 180 1041 4ft 48 187 189 71 104 184 104 lll e 78 4 l 10S 188 184 10 99 V 87 Vl n i 108V T 111 10 49 iO 18 199 108V 108 101 101 U5V 117 alotkoara 89 79 9U 6 96 88 96 Kmnum Oart Ned W 8 dito dito dito t dito dito dito t Ho iaia Obl aoudl ISSl SS 4 iTUn InnlirÜTing Ue 81 5 Oonim Obl inpafiiorlSM B dito in lilror 1868 6 FoBTDOiL Oblig mat ticicet 8 dito dito RtHLiM Obl Oott Se Seri 6 dito Otooni 1880 4 ditobüBolhi 18811 4 dito bg Hopa 188U gO 4 ditoingoud lean 1888 6 dito dito dito 1884 S 8ru Farpal lohuid 1881 4 Tuuiu Oapr ConT laan 1890 4 Gaa loeDing aaria D Qeo leaoioK aaria C ZllIDA t B P Jiao T obl 1892 Uiuoo Obl Buit 8oh 1890 6 Vmnizuila Obl 4 onbap 1881 AliniIDU Obligatien 1881 8V BOTTUSUI Stad laan 1888 8 i NTbd N Afr Handetar Baud Arandib Tab Mu OartUaatan DailMaataahappy dito Arob HjpotheelEb pandbr 4 Oalt Mij der Vorateol aand a Gr Hypotbaakb paudbr 4 Kadarlandaoha baniE aand Nad HaDdttlmaataah dito N W fc Pao Uyp b pandbr 6 Botl Hypotbaaicb pandbr 4 Utr Hypothaelib dito 4 OoaTlKB Ooat HoDg bank aand RuaL llypotbeekbauk pandb 4 i Amkbika Kouit hypotb pandb 6 41 48 18 V TÏ li Muw h O Pr tisn aart S Nbd HoU U Spoarw My aand Hy tot Kipl V at Spir aand Ned Ind Spoorwegm aaud Ned Zuid Airik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B lTUjB SpoorirI 1887 89 A Bobl S Zuid Ital Spwmg A H obl 8 PoLBH Waraobau Weanen aand 4 RoaL 6r Buaa Sptr Mij aand ft Baltiaohe dito aand 8 94 Faatova dito aand ft Iirang Dombr dito aand 6 Kurak Cb Aaow Bp kap aand 6 Loaowo Sevaat 8p Uij oblig ft Orel Vitabak dito oblig I ZaidWeat dito Baod ft dito dito oblig 4 48 S4 108 11 117 AMBBliCJL Gwit Pao 8p Itg obl t Ohio k North W pr G t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Sanrer k Bio Gr Spm oart r a liliaoia Oeotral obl in goud 4 Louiaf k NaahvillaCert T aand Mexioo N Bpw My lebyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot prof aand N York OnUrio k Weit aand dito PeDna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud ft St Paul Mian k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 0 dito dito Lino Ooi Ie byp O ft OiHADA Can 8outh Cart T aand riN O Ballw k Nav la h d o O Amatard Omnibua M aand Rottard Tramweg Maata aand BD Stad Amatanlam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BlLGll SUd Antwerpen 1887 l i Sud Bruiael 1888 S a HoKO Tbeiat Kegullr Qeaellaoh 4 OoaTBNil Staatalaening 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 BruiB Stad Madrid S 1888 Nbd Var Bea Hyp SpobI oart 8 87 107 ADVERTENTIfiN 1 MBl wordt te Amaterdam gevraagd in een deftig gezin met Kinderen eene bekwame EEÏÏEENMEID die goed kan koken en haiawerk verrichten Br fr no 321 uui J H Q vjm HETK RBN Boekh HertwiatreBt 26 te Amtltrdam Advertentiën n i B mten m JBuitenlandêche Cou rantett worden dtdelgk opgeionden door het dTertentie Bareen tu A BaiNKMANAN ZOON U Owdo TE PARIJS Zenden gratisnfranco bet praclittff reiUustrcerd MK iLHI mei nederlandKchon of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomaa modellen voor tiet Zomepseiioen t kleederen hoeden enz voor beeren dames en kindoren op gefrankeerde aanvraag un IM JULES JILÜZOT è C PARIJS Stalen van zijden vollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens fHnco toegezonden docb men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliohüngea welke vror de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Bniellvigen vun Si fruna en hooQvr worden met epne verliooKioff van 5 0 0 fra io oraoht enorij oan Inkomênda no itiit trt ati pUtiilsen van Nederland aan ftuis bêZOrgd De Ulantttn hebben geene formaliteiten voor Ie inklaring of andersints te vervullendua ons rÉêXpéültl hul $ te Rozendaal Noord tiuhnnl ilfivU iöodo bolast is Sociëteit Ons Genoegen ZAAL liKUNSTMIN Wtr Op veelvuldig verzoek MAANDAQ lÖMaart dea avonds 7 nre van den heer S Hypnotigmir en Gedachtenlexe Entree Voor Heeren Leden der Sociëteit en hunne Dimea 0 49 per persoon Niet Leden 0 80 Leerlingen der B H B School en van het Ojmnaaium 0A9 Plaatsen te bespreken aan het burean op den dag der voorstelling van 10 3 nnr OBBEEt SZEÜW PBOOBAMMA die aan hoest Keeaehheid alijmhoest hola hitraten longziekten kinkhoeat enz lyden vinden door den ait de edelste wgndruiven bereiden HIJNLANDSCHEN ORUIVEN BORST EONIO uit MaÏDZ spoedige hnlp en verzacliting Gegarandeerd echt verkr gbaar Th Gouda by F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht by J D n Hertog Oudewater bij F Jonker ldenburg Bodegraven by P Versloot eu G Hjjnekump Stolwyk by C G v d Berg Bergambacht by J d Dool Hazerawobde by Wed W Hendriks Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbertekking Oname en geheime nitspattingen is neb beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWAKIl G Hollandsche uitgave met 27 afb Prns 2 golden leder die aan de verscbrikkelyke gevolgen van dece ondeugd lydt moet het lezen de opreohte leering die het geeft redt iaarlyks duiiend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlags Magaain te Leipsig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Vraagt eeo proef van de echte TOmES WIJK aanbevolen door de grootste geneesheeren van het huis Ern Stein Erdo Béoje naby Tokay Hongarye Te bekomen by C van VLIKT MARKT 156 FBAKSCHS STOOMVEBYEBU au Cheiuisclie WssscheriJ VAK fl OPPE HEIMEB 19 Kruiskade Botterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen floofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor he stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadelyk voor de gezondheid en vogens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw afleverbaar en 3 dagen te verven goederen in eene week Kraepelien en Hoini s Qiiina LaocheQ J ififARSSE Is de meest Krachtige en Versterkende KiiXA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandecbe geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotlieker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Xeist Rijk worden door de 1001 Nacht 1 Bericht aan het publiek Gebr Ë M COHËN makea bekend dat door beu van de zo3 fraaie uitgave De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mot oiroa 8000 illuatratiën tekst vaa OËR BD KËLLKR eene cieuwe uitgave rersohljnt in 100 AFLKVEKINQEN a 26 CENT per aflevering pp deite nieuwe uitgave worden aan duUend inteekenaren cadeau gegeven honderd orlgineele Premteloten waarbij vele van eene directe hand swaarde van f 100 tot ƒ 300f De loten geren door hun menigte van 100 stuks KOLOSSAL VËËL KANS dat daarop prüuii vallen van 300 000 ƒ 100 000 60 000 f 26 000 10 000 enz enz Kik loteekeaaar ontvangt onmtddellqk eone aota op formaat segel geteekend door do Uitgevers en door den te N megen resideerendea Notaris W K aUlNK waarin de 100 pramieloten met nummer en serie vermeld staan i Kidat men elke ia de couranten voorkomende uitloUng zetf kan controleeren Om elk idés van eigenbelang we te nemen verklaren de Uitgaven dat de genoemde premialoteo in rollen eigendom ook met de daarop intusschea gevallen pryien aan da lOCO inteekenaren worden afgestaan ZiJ behouden dus noch de loten nooh de daarop vallende sommen zelf maar geven deze aan het genoemde getal inteekenaren by loting cadeau Alle in den tusacheotgd daarop gevallen pryzen blgreo tot bet einde der inteekening bewaard Alsdan het ft de verloting der premieloten onderde inteekenaren plaats Eoooals die in het certiflcaat met titel nummer en serto worden aaugegerea ten overstaan van den te Nijmegen reaideerenden Notaria W Ë HIJINK in wiens handen wy bovengenoemde loten stelden en wdlke loten gedeponeerd tyo io den brandvrigen kelder der Ngmeegsohe Baukvereaniging Van Engelenburg en Schippers te Nijmegen De 1001 Naoht ia het meest interessante werk over de geheele wereld De rijkdom weelde en praoht die in de verhalen der lOOl nacht op Eolk eene eigenaardige eo be koorlijke wgse besobreven wordt deden ons het besluit nemen om aan da inteekenaren op dit eoo aantrokketyke werk eene sahitterende eu aanlokkende kans te geven en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke en minst kostbare wgze ryk te worden tegen eeno betaling van slechts 85 oent wekelijks waarvoor men in S jaar tyds een hoogst interesaant en fraai werk bekomt en tevens een kapitaal van SOO OOO ƒ 100 000 60 000 36 000 enz enz kan machtig worden Kansrijker solieder en büljjker aaabïeding is wel nooit bij eenig boekwerk gedaan By deze loten bevinden er ticb toch die onmiddellijk verhandelbaar xya voor eene waarde van 100 300 300 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen F 1 1 1 Het moge miaaahien bevreemden dat wy tegen betaling van slechts Ifi oent per week eene zoo in het oog vallende kans geven en by sluiting via het wbrk lulke kostbare premies Da rede daarvan ia eenvoudig dat het ons slechts te doen is bet fraaie boek dat de wurde goed vertegenwoordigt te rerkoopen en wij niet looals de kantoren die daarvan aitstuitend werk maken door oombinatie der loten eene winst trachten te behalen Deze loten als premlen te geven heeft slechts ten doel de exploitatie van eeo mooi werk te bevorderen Uitgebreid prospectus met duidelyke omsohryviAg in eiken flinken Boekhandel rerkrijgbaar n by de uitgerera Gebr Ë 8c M ÜOHËN te Nymegen en te Arnhem öonda Snelpendrak van A Bumkiian fc Zooifi BINNENLAND GOUDA 20 Maart 1894 De Commissaria der Koningin in Zuid Hol land heeft bepaald dat de eindexamens der Ho ere Bui erecholeu in die Provincie voor dit jaar znllen worden gebonden in Scbiedato Tot leden dier Commissie zyn o a benoemd de heeren dr F W Raabe en H W F Bonte leeraren aan de rgka hoogere burgerschool alhier Om naar Indië te gaan kr gt Willem van Zu rlen zoo lezen wg in het Volksbelang ƒ 40 000 vrüe rei heen en terug en 1000 Toor uitzet Bovendien houdt hjj twee avonden in da week vry om nog voor eigen rekening op te treden Bg Kon bealmt ia met ingang ran den 21 dezer aan den Minister van Buitenlandiehe Zaken mr G van Tienhoven eervol ontslag verleend ouder dankbetuiging voor de vele eu belangrgke diensten door hem bewezen en is het beheer van het Departement van Baitenlandsche Zaken t delgk opgedragen aan den Minister van Marine den heer Jansen Volgens den Haagsoben correspondent van 4e N Gron Ct zou de vice president van den Baad van State Jhr van Panhuys H M tot Kamerontbinding hebben geadviseerd de beide Kamerpresidenten echter niet Dezelfde berichl ever weet mee te doelen dut een breoke tosschen de ministers Tak en van Tienhoven onrermydelijk gemaakt zou z n idoor zekere minstens onledige diplomatieke onderhandelingen die de premier reeds tydeus de Kamerdebatten had geroerd over eeneventueele reconstructie van het Kabinet Daarby wordt zeker gedoeld op de elders gedane mededeeling dat Mr van Tienhoven de portefuenille van Binnenlandsche Zaken reeds zon hebbeu aangeboden aan Mr Pjjnacker Bordyk Da diredtie van de christelijke normaalschool Op den Klokkenberg te Nijmegen heeft d ptaataen opengesteld om kosteloos tot onder wyaer te worden opgeleid Er worden pogingen in het werk gesteld bm ook te Hilversum eene wielerbaan te krjjgen FEVILLETOOI PEINSES 7EEA Erger eqhter ug het er met de andere syde van de historie uit daar alle Sageltohen eu deze WV6D E er aterk op Helgoland vertegenwoordigd in een vormel kmi opstoDd woren gekomen en de strengste straf voor den Duitsclien ymoordenaar eiiohteu De zwoargewiMida kou rolgens da verklaring rau dtn dokter nog niet in verhoor worden genomen de jeagdige gentlemen die in de Bamoozwering tagan Vera betrokken waren zorgden er echter met allen yror voor dat bet voorval zooveel mogelijk verbreid en do beleedïging der Kngelacben door Sdmood Hartung alom bekend werd om ailer sympathie op den verslagene te vereenigen Zooots gewoonlgk wendde zicb ook ia dit geval de algemeene antipatfaie tegen de onschuldige aanleiding van het drama yWaarora vroeg de zwaarbeproefde mevrouw Hartung moest die exentrieka Natalie ie altgd vreemde kuren heeft gehad en niet zonder reden een oudmongejuffroav ïs geworden waarom vraag ik heeft zg die vondeling io ons midden gebracht baar ons als het ware opgedrongen F Is dat niet een alag in het aaogezicht een beleedigingP Staat die geëmaDcipeerdo dame dan alles vr P ïr waren er hier velen die er smaak in vonden Namens de Koningin is door de KooiugioRegentes aan de Maatschappy van weldadigheid 500 geschonken Het bestunr van een ziekenfonds te Amatei dam plaatgte onlangs eene advertentie waarin een bediende voor kantoorwerk gevraagd werd op een salaris van 700 Hierop kwamen niet minder dan zeshonderd vijf en tachtig soUicitatiSn in Sommige sollicitanten zonden zelfs een telegram met betaald antwoord Te Groningen hebben de 82 jarige Bernardua Slettenanr en de 80 jarige Jeune Eiikholt die den tiendaagachen veldtocht mederaaakten hunne 55jarige echtverbintenis gevierd De driekleur wapperde uit de woniug en van onderscheidene z den ontvingen de uog krasae oudjes bewezen van belangstelling Zaterdagavond werd te Vorden aan de Baaksohe brug het lyk gevonden van eenen boerenknecht die sinde vastenavond werd vermist Het is zeker niet algemeen bekend dat de Chineezen zelfs aan hunne kanonnen offers brengen Zulk eene offerplechtigheid had naar de Ost Asiatische Lloyd mededeelt onlangs plaats op last van den brigade geno raal en de hoofdofiScieren der regimenton die in Tschinkiang garnizoen houden Voor do monding van elk kanon op den vestingnal werd een varkenakop eeoe levende kip en een grooie visch geplaatst de officieren knielden neder en smeekten de geesten die de richting der vuurmonden hestoren hen in den kr gte helpen opdat de kogels steeds het doel zouden trefièn het kanon niet zou springen enz Na deze plechtigheid werden kanonnen geladen eii afgeschoten de offerdieren werden door de lading weggeblazen en waren thans naar de mceniug der Chineezen op de tafel der geesten aangeland By koninkiyk besluit zyn benoemd tot gedelegeerden van Nederland by het in den herfat van dit jaar te 8t Petersburg te houden congres van ooftknndigen W A Viraly Verbrugge te Rotterdam lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en oud voorzitter der Ned Maatschappy van tuinbouw en plantkunde en P F L Waldeck te Loosduinen voorzitter der vereeniging Het Westland en secretaris der Hollandsche Maatschappy van laodbouw aan deze kleine ateeaiging deel te nemen ffMaar mama waagde Clara Hartung op te merken hoe kon Edmond zich ook zoo diep vernederen en waarom ging hij de Engelscben beleedtgen F ffiSwüg I onderbrak haar de vertoornde moeder rHet post u niet zoo te spreken 1 Haar blik ontmoette den pas aangekomen Beimann dien zg verachtend aanzHg Kaimann scheen m een toestand van groote opgewondenheid te verkaereo fflk vind het ongehoord riep hü dat ook Duitschers een komplot hüpen smeden tegen Duitaahersl Ër kleeft geen vlek op de beide Hamburgsohe dames I Ik had een hoogere opvatting gedacht van mgne medeburgers I Al wie de onschuld en de viekkelooze eer vaa baar wil krenken vindt iu mij den ridder dia den handsohoen voor de beleedigde dames opneemt dan zal ik toonaa wat ik geleerd heb io don veldtocht tegen Frankrjjk I Ik strijd voor Haraburgf eer I Reimaan wilde zich verwijderen daar niemand lust gevoelde te antwoorden maar plotseling riep hg uit Ginds komen zij juist aau mgne beeren I Bekent nu kleur als ik u verzoeken mag I Blijft mgne haereu I riep mevrouw Hartung op gebiedenden toon toen eenigon aanstalten maakten om zich big de aankomst der damea ongemerkt weg te stelen Ik wil niet hopen dat gg als bloodoards gaat loopen waar het geldt voor uwe overtuiging op te komen I Da heeren keerden aarzelend en beschaamd terug eu wierpen zulke onheilspellende blikken op mevrouw Hartung dat s J besorgd werd voor de gevolgen van De f St Ct bevat de statuten van de Werk lied en vereeniging Hulp in Nood te Zevenhuizen ÏSuidHollaud Tegen 1 Mei a a ia door den Baad der gemeente Moordrecht eervol ontslag verleend els onderwyzec met hoofdakte aan de openbare lagere school aan den heer Mochall eo in diens plaats benoemd de heer G Engels te Noordwyk binnen Daar een krukas der brug naby de aan sloiting Moordrecht van de lyn Gouda Rotterdam in het ongereede ia geraakt gaan de treinen langzaam over de brug Ben jongen te Nieuwvliet die een portefeuille met 150 aan bankpapier vond en aan den recbtmatigen eigenaar teruggaf kreeg als betooning voor zyne eerlykheid 10 oen ten Ëen Duitscber beeft by de politie te Amsterdam aangifte gedaan dat hy door landgenooten in een bierhuis in de Paardenstraat was gelokt eu tot kaartspelen is verleid Men heeft hem daarby 320 Mark afhandig gemaakt zynde bet reisgeld dat voor zyn overtocht naar Amerika T as bestemd De heer Bigot wiens ziekte het N v d O van dien aard waande dat by de planken niet meer zou kunnen betreden verraste de f Amst Ct Zaterdag met de blyde xltededeeliug dat by nagenoeg van zyne ziekte hersteld is Er is nu maar alleen quaestie van zwakte en van been vliesontsteking in myn rechtervoet doch die zullen my echter niet beletten den 3en April e k weer voor het Amsterdamscb pnbliek ia het Graod Théatre op te treden als Gottlieb Kadecke in Het hoefyzer succes blyspel in 4 bedryven dat alsdan voor mijn benefiet wordt opgevoerd Te Nieuw York wil men ontdekt hebben dat de befaamde deun Tarara boemdiee oorapronkelyk herkomatig ia van een ter dood veroordeeld soldaat die do wys den avond voor zyno terechtstelling componeerde en Vaarwel aan het leven betitelde Alleen is de maat versneld Te Liverpool stond dezer dagen zekere Manuell een man van25 jaren terecht wegens bigamie of eigenlyk wegena trigamie Hy had haar plan Met de gewone gratie en lieftalligheid groetten de beide dames die ditmaal bij hooge uitzouderiog zonder madame Bomer en mylord Archibald waren het gezelschap wandelde ia levendig gesprek verder zouder van de gebaren barer laiidgenooten notitie te namen die den beleefden groet ignoreerdea en zioh verachtend afwendden behalve Karel Keimann en Clara Hartung die hierdoor den boogston toorn harer moeder gaande maakte omdat zg den soooden aanslag tegen haren broeder hiermede in bescherming nam Karel Baimann had de beide dames die reads het straud genaderd waron on zioh verheugden in den aanblik der onbegrenade zee spoedig ingehaald en naderde haar met hoiïolgkon groet ttGoeden morgen ragnbeer Eeimann I riep Natalie hom levendig toe nKomt gij ons gezelschap houden en nieuws brengen F Wat is er toch eigenlgk gabeurd F Hoe ia da arme Hartung xoo op een maal tot een Hinaldini geworden F Helaas do jongen had te veel champagne gs dronken en in dronkenichap de Engelschen beleodigd A ziedaar de oorzaak van alles I IVat den val van de trappen betreft Morgan greep hem aan toen Hartung rustig huiswaarts wilde kaeren alhoewel de Ëngetacheu het juist andersom uitleggen Ik houd het eersU voor waar dat ik uit den mond vaa den zwaar gewonde zelf vernam Ik heb aan Helmutb gesohravan Dat is goed godaan van u sprak Katalia la vandig f Helmath ïs in zulke zaken de rechte man Ik mis mylord wenddo de jonge man plotseling het gesprek fis bjj oatronw gewo enF achtereeovolgena drie vrouwen getrouwd ea twee daarvan verlaten Zyn derde vrouw klaagde hem aan hy het gerecht Manuell werd veroordeeld tot 7 jaren dwaii arbeid Naar the World verhaalt heeft iConingin Victoria onlanga geweigerd een halaanoer met oorringen en broche van Maria Stnari te koopen omdat die Koningin niet tot hare gnnstelingen behoorde Tot het koopen van een fraai portret van Karel II voor de verzameling van koningaportretten in het paleis te Windsor waar een afbeeldsel van dien koning ontbrak was de oude dame slechts met veel moeite te overreden lk geef myn toestemming c schreef zy maar slechts dralend want ik houd niet van Karel lU Men eohryft nit Hengeloo Alhier ia het 7 jarige dochtertje van zekeren H O Vrydag onder verdachte omstandigheden gestorven Men vond het dien dag eerat a midd s 12 uur dood in bet bed waarin het a nachta met een broertje geslapen had terwyi de wangen op sommige plaateen ontvleeacht waren en het been bloot lag Onwaarachynlyk acht men het echter dat het vleeach er door de ratten afgevreten is Do heeren Köbler en Maaa artsen hebben Zondag middag in tegenwoordigheid van den officier van justitie den recbter commissaris en den griffier by de rechtbank te Almeloo de lykschonwing verricht Het bewijs icbynt daardoor geleverd dat het kind niet tengevolge der ontvleeschingen overleden is De stiefmoeder die het kind dikwyls erg mishandeld moet hebben heeft zich inmiddels naar Doitschland verwyderd Zaterdagavond vond men te Zaandam een gezin bestaande nit man vrouw en elf ki deren in eenen toestand welke aan eene ernstige vergiftiging deed denkon Uit het onderzoek bleek dat de man daaga te voren aan den weg een zakje met kruiden gevonden en deze voor Boepgroento aangezien had Waarachyulyk zijn de kruiden die aan de aoep die kwaadaardige uitwerking gaven dolle kervel geweest De vergroote pupillen der slachtoffers wezen daar heen Wat er van de soep nog over was is ter onderzoek naar Haarlem gezonden Dank zy de geneeskundige hulp was het gezin Zondag grootendeels hersteld Alleen de vader en een loon lagen met de koorts te bed Dien dag was ook de officier uit Haarlem overgekomen Er glaed eeu schaduw over Natahe a voorhoofd Misschien hoeft een droom hem medf edesld dat madame Bomer zware hoofdpge heeft Vera was intussoheu onwillekeurig verder gewau deld en met eeo ou leQ bekenden bülgaat iu geap ek geraakt Dacht ge vervolgde Natalia dat Archibald mcdepliobtige is F fZikar denk tk dat In zgn hotel ia het begoanfn Onder ons gezegd t is daar een speelhol Zoo 1 Dan heb tk mg niet in hem bedrogen 1 Bn ik niet Hij koestert eeu plan Natalie zag hem verwonderd aan Qelooft u mejuffrouw dat de fiere mylord madame Borner werkelgk genageu is F Waarom niet F Weet u dan ook nog alat wglk een komplot er tegen u en juffrouw Vera gesmeed ia in mylorda hol F Dat klinkt ernstig I O zeg m alles wat gH weet I Ik had reeds verdachte teekeneu bespeurd op onzen weg De Engelschen beleedigden oni zelfs onze Duitschers ignoreerden onzen groet ff Ik zal u da volle waarheid zeggen meu wil u beiden van Helgoland vordrgven Vera eu u om haar Natalie wierp een bezorgden blik op Vera die argeloos voortwandelde en rooribabbelde Zij mag niets weten I sprak zij ernstig ff Hoe ellendig van dien Hartung om zioh dusdoende te wrekea op een onschuldig meisje dat zjjne vrouw niet wenaobt te worden