Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1894

Directe SpoorwegyerblDdlog met GOUDA WlDterdleDSt 1893 94 AaogevaogeD 1 October 18 68 1 06 1 18 1 1 i 88 1 88 KOTTXRDAM 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 I 8 10 4 08 4 DEN H A A G GOUDA iHage 6 48 7 807 48 8 88 46 10 1411 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 81 7 8 06 9 86 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 Gnudl 6 80 7 60 8 13 68 10 1610 68 19 08 18 46 9 80 8 46 3 16 4 18 4 48 6 80 8 61 7 48 8 36 10 08 D T E K O H T G O D D A UtrMbt 6 83 7 60 9 6311 84 19 03 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 ï Hirmelen 6 47 8 03 10 09 18 19 8 84 4 08 4 66 tg Woorden 6 63 8 10 10 16 18 96 4 19 Oudowiter 7 07 8 19 10 84 18 49 4 94 Qondt 7 80 8 38 9 84 10 87 19 0818 66 1 88 8 604 87 6 80 7 08 8 90 AHSTERDA H G O V D A Anutcrdun G 8 7 66 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 AiutwduiWp 6 10 8 10 9 16 11 11 11 4 8 61 446 Oandi TJO 1 18 10 4 11 18 18 11 8 10 8 1 Het werk was er zwaar ze stonden dagelgks in drassig leem te werken Een proef te Hemboi genomen met het invoeren van Australisch ossevleesch in bevroren toestand heeft zeer goed voldoen De toestand van Mevr Niemann Seebacfa die onlangs overreden werd is bevredigend maar de genezing vordert langzaam De beroemde tooneelspeelster ondervindt veel be langstelling van alle zgden De Duitsche Keizerin zond baar nog U Zondag een fraaien ruiker van orchideën Uit Warnsveld schrijft men omtrsnt den diefstal met inbraak bg den heer Thoden van Velzen nog het navolgende De dief heeft zich toegang tot de woning verschaft door het openbreken van de glazen deuren van de tuin of achterkamer lüwaar hy uit een daar aanwe7 ig buffet heeft ontvreemd 11 dessertlepel 9 11 deBsertvorken 1 viscblepol 1 melkkan 1 kindervorkje 1 busje met muskaatranp 1 bengHel lo erukt van een kristallen snikerschaaltje alles van zilver zonder bgzondere merken benevens 2 kinderlepeltjes en vorkjes Verder wordt uit de keuken vermist 1 zilveren eetlepel en vork mede ongemerkt ter tvyl pogicgen zgn gedaan die evenwel zgn mislukt om de brandkast die in een zykamertje stond te openen Aan de buitengewoon vele sporen van het afdruppelen van een atearinekaara waarvan hg zich bediend heeft vermoedt men dat de dief alleen is geweest Op BMr ffeheimzinnige wgze spreken de Belgieche bladen orer eene strafrechielüke instraciie der jnatitie te Antwerpeu welke aU zg leidt tot de bevefltiging van het rermoeden TBu het parket selfa nog grooter sensatie zal maken dnn indertgd het proces der gebroeders Peltzer zegt het Joarnai de BraxeTlesc Te Antwerpeu is TÓor eenige dagen onverwacht gestorren zekere A verwant aan eene der aanzienlgkste famUies aldaar maar het lyk is eergisteren weder opgegraren en na door den achtergebleven zoon als dat zgns vaders te zgn erkend aan eene zorgvuldige schouwing onderworpen Er zou in deze zaak naar het gerocht wil sprake zgn van vergiftigiag van drie leden eener zelfde familie in 1892 1893 en onlangs waarvan verdacht zon worden een hooggeplaatst ambtenaar Men beweert dat deze ten slotte volgens de wet erfgenaam zou wezen van de op die wgze gecnmoleerde rgke erfeniseen Van dr Jameson den administrateur der Britsche ZuidAfrika maatschappi is een telegram ontvangen dat in EogeUud veel opsien baart Het is uitgekomen dat Lobergula reeds op 3 December drie boodschappers naar majoor Fmjbei zond met een geschenk van 1000 pond sterling in good en het aaobod om tioh over te geven mits de vervolging gestaakt werd Met goud werd den boadschappen door een paar manschappen van de rijkspolttie afhandig gemaakt en de boodschap niet overgebracht zoodst majoor Forbes er onkundig van bleef De verdenking is gevallen op twee manschappen die dadelijk in hechtenis zyn genomeu Eene geleerde Japansche dame Mejuffrouw Bone Tern eene Japansche die ook eenige jaren geleden de verschillende landen van Europa bezocht heeft nl een zeer merkwaardigen levensloop gehad Zy verliet in 1885 Japan en ging naar Amerika om zich te ontwikkelen en te eenigertyd voor de maatachappeiyke en geesteiyke verbetering der Japansche vrouwen te kunnen etrgdpo Het geld dat zy medenam F eiioeg om drie jaar van te leven verloor zg door tegenspoed zoodat zg na te San Francisco aan wal gestapt te zgn gedwongen was haar brood te verdienen in dienstbaarheid desniettemin liet zg baar liereliogsplan niet varen en behaalde dan ook in 1890 eeu graad iu het Engelsch en Fransch aan de Mameda Uuiversiteit Door de hulp van een invlofdryken landgenoot werd zy in staat geateld aaar Chicago te gaan en eene inrichting van ouderwga te bezoeken Spoedig daarna werd zg als leerares in het Japansch te Nieuw York benoemd bleef daar tot 1891 en begon toen een reis door de Vereenigde Staten en Europa waarop zy na acht jaar studie naar Japan terugkeerde Dr Jameson voegt er bij dat een streng onderzoek zal worden ingesteld omdat de dieven xedeiyk verantwoordelijk zyn voor den dood ran majoor Wilson en van Lobengala De Standaard zt dat het verbaal te pgulyk is om het dadelyk te kunnen golooven ofschoon het voorloopig als bewezen schynt te worden aaageoomeu dat i n daad van ongelooflyke laaghartigheid bedreven ie Voor de eer van Ëngelaud en de menschheid is het te hopen zegt het blad dat deze zaak on bevredigende wijze zal worden opgehelderd of weerlegd Dowe de uitvinder van de kogelwerende stof waarmee verleden jaar te Maonfaeim proeven werden genomen heeft nu te Ueriyn nieuwe proeven genomen met zyne uitvinding welke hy sinds dien tyd nog verbeterd en vereenvoudigd heeft De stof daarbg ia kngelsicher De kogels van het Dnitsche leger welke vier mannen achter elkaar kunnen doorschieten drongen op een afstand van 175 meter afgeschoten niet door het pantser van Dowes stof heen De kogelwerende stof is echter wat te zwaar om haar zooals men eerst wilde voor uniformen te gebruiken Te Hilversum hebben zich een week ofvyf geleden eenige dames en heeren dilettanten vereenigd tot het vormen van een klein koor a capella onder leiding van prof dr J van Reee De repetition worden geregeld wekelijks gehouden en nen stelt zich voor na Paschen en wel den 28n dezer maand eeue uitvoering te geven in de oude concertzaal van het Hof van Holland omdat de klank van die zaal beter geacht wordt dan die van het nieuwe concertgebouw De opbrengst is geheel bestemd voor een liefdadig doel Eenige gunstig bekende zangers vsn beroep zullen medewerken By de Beriynsche politie komen nn ook photograph ietoestellen in den vorm van een tooneelkyker in gebruik waarmee men tot op vrg grooten afstand verdaobte personen kan photographeeren terwyi men schgnbaar alleen naar hen ziet De Parysche politie gebruikt deae toestellen al sinds eenigen tijd Onze landgenoote Jeauoe van Olden Mejuffr Raedt van Oldenbarnevelt is verleden week te Keulen met veel succes opgetreden in een concert van Kamermuziek De Köln Zeitung gaf een zeer gunstig oordeel zoowel wat betreft techniek en stem als omtrent de roordracht van da door haar gezongen aria en liederen e ss 8 48 8 49 8 88 08 18 08 18 18 9 40 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 7 88 7 88 7 8 7 46 7 88 Qoudt 8 80 Uosrdnoht Minwnkerk Onpalla t Battndui 7 Van de arbeidere uit Sohoterland F dievoor drie weken naar Sleeswyk Holatèio vertrokken om te werken aan het kanaal dat deNoordmet de Oostzee zal verbinden zyntwee teruggekomen Zg hadden gemiddeld perdag ƒ 1 65 verdienden moesten 6 koslgetdbetalen waaronder begrepen was de bydragevoor het ziekenhuis om by ziekte daarin tekannen worden opgenomen De barakken waarin zg gehuisvest waren beantwoorddenvrg goed aan de behoeiten Zy kouden naaftrek van onrermydelyke uitgaven per week lechte 3 40 aan de achtergelaten huishoudingen overzenden 80 10 11 08 46 7 47 8 08 0 18 8 81 8 8 8 86 8 8 10 6 1 8 80 6 88 CiRdla Niwmrkirk MooidiMkt Oottda 7 88 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 4 8 68 4 67 6 08 GOUDA DEN HAAG Ooud 7 80 8 40 8 04 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 8 86 9 87 10 46 11 11 11 80 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Zer M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Ze ir 7 68 8 01 N dL il 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 10 11 18 8 11 8 18 8 88 8 81 8 88 6 80 10 11 iHM 8 18 8 18 9 84 10 07 11 87 18 41 18 81 1 48 1 67 4 88 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 18 11 4018 Oudtw 6 60 6 64 WMidin 6 67 7 018 11 HimoltD 8 04 7 08 Utrwbl 6 18 7 88 8 88 8 41 00 I D A BTBIOHT Ooild 6 86 6 40 7 66 8 0 8 81 10 1 10 66 18 48 8 88 8 18 4 18 4 47 6 88 6 017 46 8 8810 08 i 11 0 8 87 6 87 7 6 10 88 8 40 r 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 888 48 V11 88 8 61 6 1 6 60 8 18 10 84 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 8 81 6 86 8 88 10 10 68 6 O U U A A H8TIBDAH I 8 40 Wp 7 19 OX 8 U Oouda AattsrdaiD W AiutKdMi 8 81 10 06 10 66 18 11 8 81 4 47 6 88 7 46 10 08 10 10 88 18 19 1 1 40 8 48 6 88 9 87 11 10 Ml 11 10 11 1 UI Ml 8 10 I 8T Ul Het lichtgeloovig pnbliek heeft zich weer eens danig laten beetnemen Sedert een paar weken kwam in de Amsterdamsche bladen Au en dan een advertentie voor waarin Mohrman s LintwormmiddeU vrerd geannonceerd Lgden zouden kosteloos geholpen worden indien zg zich vervoegden oan hef adres Westermarkt 27 te Amsterdam waar het spreekuur werd gebonden Vervoegde nu een argelooze zicb aan dit adres dan werd bg te woord gestaan door twee heeren die een aanbeveling gaven voor een apotheek te dezer stede op vertoon waarvan Mohrman g middel zou veratrekt worden Voor die kaart moest echter aan de heeren drie gulden betaald worden Maar in de apotheek bleek men dan van die kaart niets te weten het middc l werd wel veratrekt maar t moest betaald worden Nadat op deze wgze vQi cheidene lieden ook velen die van buit n waren gekomen wareu beetgenomen deed eindelgk een hunner aangifte bg de politie Deze ging onderzoeken en toen bleek dat de heeren volstrekt onbevoegd waren tot uitoefening der geneeskunde Het wareu Duitachera de een was horlogemaker en dtf ander oefende in het geheel geen beroep uit Zg zgn in hecbtenni genomen en zullen nu of vervolgd worden wegens bet onbevoegd uitoefenen der geneeskonde of indien dit moeilgkheid oplevert omdat t vreemdeligen zgn als zonder wettig middel van bestaan zgnde over de grenzen worden gezet Inmiddels zgn weder een aantal licht eloovigüu dupe geworden evenals de bewoner van het huis op de Westermarkt die argeloos zyn vertrekken aan de oplichters verhuurd had Te Steenwgk heeft Zaterdag de politie het veertienjarig zoontje van J D t Opeinde gem Smallingerland dat gedurende een paar dagen met het cirus gezelachap van Schuitevoerder was medegereiad aangehouden en naar zyne ouders teruggebracht In Friesland ia te Kudaard het eerste kievitsei gevonden door bet acbt jarig zoontje van een werkman Dit kan oen buitenkansje zgn voor dien knaap wgl voor het eerst gevonden ei in de laatste jaren ƒ 15 wordt uitgeloofd Men schrgft uit Utrecht aande N R Ct Voor menschen die gewoon zgn over den tgoeileuc ouden tgd te zeuren is het dunkt mi om ecu zucht te slaken over al de vervlogen glorie van onze aloude Palmpaar den markt Waut de Palmpaardenmarkt dezer dagen is bg vergelgkiog met die van voorheen gespro ken en men vergeve mij die vergelgking niet veel meer dan wat eeu rotte appel is hy eene versch gepinkte Vroeger overal muziek ïn de grootste koffiehuizen zoowel als in de kleinste kroegen Waar geen ruimte was voor een behoorlgk orkest dan werd maar een bedstede ingeruimd en zoo passend met draperiën versierd dat het oog der marktbezoekers nog voldoende aangenaam werd gestreeld als er een paar dames in het wit en met lange sleepen in plaats namen Eu als een barer dan begon te kweelen Ich bin ein Voglein Dur im Neste wel meneer dan was het publiek tot tranen toe bewogen en bestelde maar teeda nieuw grogjes ook voor Das Vögleia im Neste c Maar het publiek onzer dagen ia zóo veeleischend geworden dat we nu ten slotte geëindigd zyn met nergens meer muziek te hebben 7 10 1 84 8 68 6 66 8 03 8 10 6 17 6 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 44 7 80 G O D D A 11 60 18 80 8 80 8 48 1 46 1 66 9 08 8 09 8 16 18 08 18 40 10 80 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zgr H 6 1 10 88 10 41 De Nieowe Bak in de Lynmarkt ia schreit het niet naar de sterren een lampenwinkel geworden I Hoevele duizenden zyn er nog niet in ons vaderland die zich dien Nieuwen Bak herinneren als de plaats waar zy de vrootgkste dagen hunner jeugd hebben doorgebracht I En op Palmpaardenmarkt Ja dan werd er wel altijd gevochten en kattodl gemaakt maar ook die muziek van de rydende artillerie uit Amersfoort overstemde alles en maakte alles weer goed Ik zie die kerels door nog zitten met bonne gzoote laarzen aan de beenen en nog grootere tnba i om den hals en aan den mond blazen alsof het om hun leven te doen was en toen zg alles stil en alle bezoekers de deur nitgeblozen hadden nam een student die boven een kapper ia de buurt woonde hen mede naar zyne kamer om hen daar tot slot van bet feest diep in den nacht nog op een borrel te tractoren Maar de jofirouw was ziek zeide hy ea daarom verzocht bg het corps om op de stoep de zware laarzen uit te trekken en heel zacht den trap op te loopen Dat gelukte Zonder dat iemand van de ploertergi wakker werd kwam het geheele orkest behouden op de atudentenkaat aan en toen deed de bewoner ramen en deuren hermetisch op slot en commandeerde aan de muziekanten met de 0eseh in de hand als een middel om de geestdrift te prikkelen het Iö vivat met het gevolg dat de kapper en zyne vrouw en al zyne kinderen en de bedienden als radeloos uit hun bed sprongen I In ken lOnden Bak waar vroegere jaren Beyerbroek en Martens of Humbert Sanvlet hunne keurige nitvoeringen gaven en zelfs dronken paardekoopers tot luisteren dwongen verkeert thans het Militair Tehuia in vollen bloei en in de zaal naast de komedie waar mevrouw Coryn liefelyker gedachtenis hare eerste schreden mede op de planken zette daar worden tegenwoordig oude stoelen en fornuizen of geheele failliete boedels verkocht Nergens is meer vroolykhcid 1 Aan de Bilt ontbreekt de oude Saar die zoo heerlgk op de guitaar kon apelen en u zoo smachtend kon aankijken als zy daarby zoog ob ich dich liebe Wee hem wiens hart door die woorden niet zóo bewogen werd dat hg een dubbeltje op haar flesschenbakje liet vallen want was bet maar een cent dan kon zy onder terngtrekking van dat bakje met zoo n boosaardigen nadruk zeggen koop daar vergif voori dat een christenmensch de schrik om het hart sloeg Er zgn nog wel menschen aan De Bilt O ja het was er heden zelfs vol maar het zyn stille bedaarde menschen geworden I Alleen de boerenjongens dio zgn nog precies als vroeger even slap en die worden dan ook nog met dezelfde volharding en resultaten als voor dezen genntt d De Tres dat vermaarde studentengezelschap doet ook nog elk jaar haren rit naar De Bil met het rytuigvol muzikanten vóörop en tal van rytuigen met drie paarden bespannen en met drie studenten er in daarachter Maar de muzikanten mogen niet blazen Van wege den borgemeester en de Zondagswet en ook de Tres brengt dus niet meer de vroolykheid teweeg die vroeger bij haar verachgnen aan De Bilt ontstond En als dan s avonds olies weer naar Utrecht teraggestroomd is en co pieua gedineerd heeft dan rest er niets taxden dan om naar Tivolic te gaan Daar tntd heden avond een spectacle coDcert zelachap van Stroober uit Rotterdam op maar alle goede geesten bewaren dergelgke gezelschappen voor een optreden hier op Palmpaardenmarkt Er waren zangers en zangeressen die ik met open monden en onder allerlei grappige en elegante bewegingen op de planken heb zien staan maar bet is my niet mogen gelukken ooiook maar een enkele noot uit hunne kelen te voorBchy n komende op te vangen evenmin afff zy er in geslaagd zgn het helsch rumoer van stokslagen op tafels en stoelen te overstemmen Er waran nog dames onder bet auditorium ook en die liepen zelfs zeer vroeg met eene uitdrukking van verontwaardiging op het gelaat weg ik hoop dat die verontwaardiging alleen de heeren gold die haar op Palm paardenraarkt dien heeren dag by uitne mendheid medegenomen hadden Om half elf was er reeds geen mensch in de zaal van Tivoli meer te zien en bodden al de vroolyke luydeu reeds een goed heenkomen in de stad gcKocbt Waar ze dat gevonden hebben is een raadsel I Want er is bier niet veel te doen dat zal ieder zelfs verstokt bewonderaar van Utrecht moeten TlJd vao Greenwich 40 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 S 11 4 8 10 M t 9 44 9 80 10 48 11 08 11J 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 80 10 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 6 6 09 9 41 9 64 8 09 8 60 10 07 10 14 9 04 1010 88 9 1 8 41 I9 10 40 11 U 4 10 7 88 47 4 81 7 40 10 061 8 M8 11 10 4 46 4 66 8 08 6 0 6 16 toostemme l Misschien woa een Palmpaardenmarkt wel een geschikte gelegenheid voor onze Vereeniging voor vreemdelingenverkeer om tens te tonnen wat zy vermag Dan zyn er vreemdelingen die allicht een paar dagen blyven ook Men behoeft dan niemand meer door kunstmiddelen te lokken maar alleen te zorgen voor een aangenaam vertoef Er is hier een tyd geweest het is nog lang niet een menschenleven geleden dat er op Palmpaardenmarkt met ledige champagnefleaschen gegooid werd in de koffiehuizen waar het een weinig luidruchtig toeging Die ohampagnefiesschen zyn van lieveriede ontaard in Beierschbierglazen en beden ten dage vermoedelgk ten gevolge van onze zeden verbetering gooit men met niets meer Maar het is nog even ongeraden als vroeger om met dames uit te gaan en het zou m niets verwonderen als de schraal bezette zaal van hedenavond het bestuur vaa Tivoli aanleiding gaf om de Palmpaardenmarktsconperten die al elk jaar minder bezocht worden maar voor goed te staken Het hulpatationagebouw van de Staateapoorwegen te Nymegen dat na de voltooiing van het in aanbouw zgnd groot centraal stationsgebouw aldaar zal weggeruimd worden zal dan naar men ons van daar mededeelt overgaan aan de aan nemers firma Terwindt en Wiegerink die zooals onlangs voorloopig werd gemeld bet voornemen hebbeu te Nijmegen een groote scheepswerf met daarby behoorende yzergieterg machinefabriek en andere uitgebreide werkplaatsen op te ricbteu Door die firma is een aanzieulyk perceel grond en water aangekocht om daarop hare omvangryke inrichtingen te doen verryzeu Alvorens tot het bonwen en stellen van het een en ander zal kunnen worden overgegaan zullen met het oog op eventueele overatroomingen van de zgde der Waal belangrgke grondwerken moeten gemaakt worden Door de agentuur Ernst Weidemann te Liebeaburg aan den Harz wordt onder den naam van Homerianathee eene theesoort als middel tegfl borst en keelziekte aangeprezen De BerlijngJlie politie heeft daaromtrent eene waarschuwing uitgevaardigd onder kennisgeling dat bet middel hetwelk in pakjes van 60 gram voor den prya van 1 mark wordt verkocht maar slechts eene waarde van 5 6 penning heeft niets anders is dan dat BOOrt van gras gelyk iu straten met weinig verkeer tuaschen de straatsteonen groeit en dat het ook volstrekt geene bijzondere geneeskracht heeft Zftteidog werden te Helder door den burgemeester gouden reddingsmedailles uitgereikt oan kapitein J J Bakker gezagvoerder van de sleepboot tHereules en Th Rijkers fechipper der reddingsboot en zilveren aan C Bot J Byl J Minneboo C Lastdrager R Spit S Diedenhoven 8 Bakker D Bot i van Brederode en 0 Klaasen roeiers der reddingsboot welke medailles hun door de Ëugelsche regeering zyn toegekend ter erkenning van hunne dieneten by de redding der schipbreukelingen van de Eng stoomboot Wandie die 7 December op den Razen den Bol geitrand is Het Gerechtshof te Amiens heeft voor eenigen tyd het testament van de Markiezin DuPlessis Bellière waarby deze dame den Paus haar geheele vermogen 40U 000 fr en haar kasteel te Moreuil vermaakte nietig verklaard omdat het zichtbaar Hoofd der Katholieke Kerk niet was gelgk te stellen meteen buitenlandsch souverein en in Prankryk niet kan erven De Paus kwam van dit vonnis iu hooger beroep en het Hof vau Gaasatie te Parya heeft DQ tegen den eiscb van het Openbaar Ministerie aan dat hooger beroep rechtsingang verleend en een nieuwe behandeling van de zaak gelast Zondagavond werd in een der drukste straten te TJtrecht een jongeling van goeden huize pas tot een eervolle positie benoemd door twee agenten van politie aangehouden en gelast mede naar het hoofdbureau van politie te gaan Daar hy b reep dat verzet niet haten zou ging hg gewillig mede doch verzocht zich niets bewu t dat de agenten een eiudweegs oohter hem zouden blyven Dit werd hem achter niet toegestaan en met een agent naast hem en een anderen achter hem werd de jongeling door de Cboorstraat naar de Gansenmarkt gebracht Daar werd by gefouilleerd en bleek al spoedig zyne identiteit waarop hy met vele verontschuldigingen na een kwartier werd losgelaten onder mededeeling dat zyne orreatatie had plaats gevonden op grond der ooniifzing eener oude vrouw die aan zyne lichte demisaison den heer had meenen te herkennen die aan haren zoon een valsch bankbiljet vau f 100 had in betaling gegeven Ongeveer een jaar geleden werd by Antwerpen nii da rivier de Schelde bet lyk van een man opgehaald die geen andere papieren bg zich bleek te hebben dan eeu kwitantie voor betaalde belastiug Onderzoek werd ingesteld en wrrkelyk bleek dat in de stad en man vau dien naam uit zgn woning werd vermist Dien a vrouw werd eeua ontboden om te verklaren of zy dien doode herkende Werkelyk was dit hoewel het lyk reeds tot ootbinriing was overgegaan het geval Er werd een acte van overlyden opgemaakt ten name van Vian en de drenkeling begraven De weduwe trouwde vooreen paar maanden voor de tweede maal wie zal haar ontsteltenis beschrijven toen onlangs aan haar deur werd geklopt en zg eensklaps tegenover haar eersten man stond Hg had vol vertwyfeling dat bg geldelgk ten gronde was gericht het land verlaten Toen hg ook in hel buitenland niet gelukkig was geweest keerde hy zonder geld eu geheel hopeloos terug Zyn vroegere vrouw die in haar tweede huwelyk zeer gelukkig was weigerde Vian op te nemen De man diende een aanklacht wegens dubbel hawelyk tegen Zijn vrouw in Zg beriep zich echter op de acte van overlijden els hewya dat zij ter goede trouw had gehandeld Men ia er t Brussel zeer benieuwd naar boe deze zaak zal afloopen Aan den Dubbeldamschen W te Dordrecht was iemand bezig een snoek van byzondere grootte te strikken Toen het dier de strik aangeregen voelde rukte het zgn belager te water en zwom met het vaugtuig dat het eindelyk verloor weg tot groote hilariteit der aanschouwers Een dieustboda met valsch getuigschrift Door de politie te Utrecht is proou verbaal opgemaakt tegen eene 23 jarige dienstbode wegens het gebruik maken van een valsch getuigschrift om eeu dienst te krggeu Dezer dagen door mevrouw S aldaar by wie zg slechts enkele maanden dienstbaar was ontslagen had zg deze reeds een paar malen verzocht om getuigen te willen geven hetgeen deze evenwel verklaarde niet te kuunen doen Begrypende dat zg zonder getuigen er niet gemakkelyk in zou slagen een dienst te krggeu schreef zg zelf eeu heel mooi getuigschrift en onderteekende dat valsobelgk met den naam van mevrouw S Alius toegerast bood zy Vrgdagavond haar diensten by mevrouw M aan die echter na lezing van het getuigschrift al dadelyk hwrad vermoeden kreeg en haar zeide de zaak tö zullen onderzoeken Natuurlgkkwam de waarheid al heel gauw aan het licht en werd aan de polilie van het gebeurde kennis gegeven die daarop tegen het meisje eene vervolging instelde Als gegadigden voor de directie van den Koninklgken Frauachen Schouwburg te VGravenhage hehbeu zich tot Zaterdag den dag der sluiting van de Bollicitauten lgst aangemeld de heeren A Voitus van Hamme directeur der opera te Rouaau L Desuiten directeur der opera te Verviers Gebr van Lier theaterdirecteuren te Amsterdam en Adr Barbe ex tenor bij de Fransche Opera te sGravenhage Eeu aanvrage van den heer Ch de Beer ond regiseur generaal was niet ingekomen Naar men verneemt is de toestand van den Am sterdam schen commiasaris van politie Stork die reeds geruimen tgd ziek is hoogst ernstig Zondagavond is te Leiden iu de Hooglandsche kerk die overvol was de JohanuesPaaeion van Bach opgevoerd door de afd Leiden der Maatschappg tot bevordering vau Toonkunst Eigent zich zegt onze correspondent aldaar zulk een prachtige kathedraal als van zo f voor t onderwerp machtig is dan ook den indruk geweest dien deze uitvoering oni er directie van den heer Dan de Lange heeft achtergelaten Uit het rapport der Commissie van onderzoek inzake de Weesinrichting te Neerbosch is reeds gebleken hoe de hoofd beschuldiger de heer van Deth fantaseerde en met groote Woorden schermde Dezer dagen deelde hg op een lezing te Groningen mede dat als hg over f 2000 beschikken kon hg den heer van t Liudenhout in de gCTangenis zon brengen Het doet ons nu genoegen dat Dr Louis A Bahler te Groningen den heer van Deth verklaart van de gevraagde 2 a 3000 verzekerd te zyn als hy zich tegenover de bgdragendcn slechts wil verantwoorden Men chryfi aan de Prov Gron Ct uit Harlingeu Naar wy vernemen moet mevr B die met voorbeeldelooze aanhankelijkheid horen man getrouw bleef er eindelgk in toegestemd hebben echtscheiding aan te vragen Trouwens ook bniten het vreeselyk tragisch voorval zou daarvoor nog wel reden zyn geweest Voor en UB komt het uit welk een Quilp de deugniet voor zyn zachtaardig goed vrouwtje ii geweest Toen i aan B die een mengsel is van zedelyke verdorvenheid en huiebelarg bji een laatste bezoek vroeg Kan ik nog iets voor je doen moet zyn antwoord geweest zgn Ja zorg dat ik myn uagelschuier krgg Meu zegt dat hg aan de agenten die hem bewaakten toen ze hun ontbgt gingen gebruiken de vraag deed En gaat dat hier zoo maar zouder bidden In allen gevalle is het waar dat hg zyn ontbijt aanvaardende den morgen na den ntoord zich niet schaamde te bidden en na het gebruik te danken Te Sprondel N Br was het drie jarig zoontje vou d B alleen thuis Toen de moeder terugkwam vond zg het kind dat met nur scheen gespeeld te hebbeu met brandwonden overdekt Het ia kort daarna oan do gevolgen overleden Te Sydney Nieuw Zuid Wales heeft eenigentyd geleden een schandaal heel wat opschudding veroorzaakt Het daar ter stede verschynende blad Evening News had namelgk eenige leden van het Hnis der Volksvertegenwoordiging beschuldigd van dronkenschap en apeelzucht Toen het Parlement nu den 17den Januari byeenkwam stelde de Oppositie voor de censuur toe te passen Gedurende het debat dat uu vulgde stond een der ministers die in eeu eigenaardigen toestand een lid der Oppositie vestigde M de aandacht op dat in qnaestie bood daarop aan zgne nuchterheid te bewgzen door zgn lasteraar een pak alaag toe te dienen Den volgenden dag dacht het hem beter zgn ontslag in te dienen de minister president weigerde echter hem dit te verleeneu De Evening News leverde daarna commentaar op dit vooral door te verklaren dat dronkena9hap gekrakeel eu spel in Huis mets ongewoons waren De verontwaardigde Volksvertegenwoordigers daagden nu den uitgever van het blad ter verantwoording Vóór deze verscheen maakte hij de zaak echter nog erger door zgne beschuldigingen te herhalen eu door ronduit te verklaren dat er zelden eene belangrgke stemming was waarbg niet eenige leden in een zeer beschonken toestand verkeerden Men werd echter eenigezins bevreesd voor s uitgevers lot toen het Huis later met eene groote meerderheid verklaarde dat hg zich aan den eerbied jegens hetzelve vergrepen had door te weigeren den den naam van den schrgrer van het artikel te noemen By een tweede stemming redde echter het Haia hem of zichzelf door te besluite l at Jjj niet gestraft zou worden De Evening News liet er dus geen veeren bg en heeft daa na in hare kolommen de beschuldiging tot in de walgelybste hgzonderheden herhaald Een vroeger lid heeft gezegd dat hg herhaaldelyk Volksvertegenwoordigers zelfs miuiaters in den beschreven toestand gezien had en dat hg een minister en een ambtenaar van het Huis tegen elkandea aan had zien leunen om staande te blyven De hooze tongen zeggen verder dat het kwaad voortkomt uit de mildheid waarmede de Regeering voor gewichtige stemmingen hare medestanders op champagne pleegt te onthalen BalteolaDdsch Overzicht Nadat Zaterdag de Kamer met eene grootemeerderheid het krediet voor de instelling vaneen afzonderlgk ministerie van koloniën badtoegestaan heeft de Senaat denzelfdeu dag deberaadslaging over dit punt verdaagd en datwel ondanks het verlaugen vanCasimirPrerier om de voordracht aanstonds in behandeling tenemen De Senaat heeft daarop zgne zittingentot 24 April geschorst Na het eiude dervergadering hebbeu de presidenten der republikeinsche groepen zich tot Casim irPeriergewend en hem verzekerd dat de beslissingniet vgandig tegen het Kabinet bedoeld was De ministorpresident toonde zich dankbaar voordeze verklaring maar zeide toch dat hg nietaan het bewind kon blyven zonder een votumvan vertrouwen van den Senaat CasimirPerier heeft toen onmiddellyk aan den president van den Senaat geschreven om hem teverzoeken den Senaat tegen heden Maandag bgeen te roepen De president van den Senaat heeft daarop eene vergadering tegen tweeuren uitgeschreven Casimir Perier heeft metCarnot over den toestand gesproken en é ministerraad is bgeengeroepen De zitting va l Jden Senaat heeft dus allen schyn belatigim te zullen worden l l De zaak is volgens de laatste berichten reedsTK geschikt Een groot aantal senatoren woonden gisteren de zitting bg Dadelyk na de opening besteeg de minister president de tribune dankte eerst den voorzitter voor het bijeenroepen dezer vergadering en verklaarde daarop in welke verlegenheid het ministerie gedurende het Paaschreces zou geweest zgn als de Senaat geen beslissing had genomen in zake het departement van koloniën Eenige sprekers verlangden van de regeering waarborgen betreffende het indeelen van de afdeelingen oorlog eeredienst enz van bet departement van koloniën by de verschillende ministeriën In antwoord daarop verklaarde de minister precideut dat de r eeriug daarmede rekening zal houden en een voorstel tot inrichting vou het nieuwe ministerie zat indienen Het door de Kamer reeds gevoteerde wetsontwerp werd nu aangenomen met 225 tegen 32 stemmen en het krediet van 150 000 fr dat noodig is voor de oprichting van het ministerie van koloniën goedgekeurd met 216 tegen 31 stemmen Zondag de herdenkingsdag van de Commune is het te Parys zeer rustig geweest Den avond te voren werden bier en daar vergaderingen gehouden maar het ging er kalm zelffl vroolijk toe Er werd ergens ook een broedermaal genuttigd Ieder had zyne eetwaren meegenomen daaronder was opmerkelyk veel dat rood zag kreeften roodgeverfde ammerkaasjes en eieren Was het ontplooien der roode vlag verboden bier had men eene manifestatie van rond waartegen wel de grimmigste agent van politie geen bezwaar kon hebben Men zong en danste Men amuseerde zich eu bepaalde zgne nnarchistische propaganda tot krachtige by valsbetuigingen voor de woordvoerders Zoo was het den geheelen dag Zelfs op Père Lachaiae viel niets bijzonders voor Ook te Marseille en te Bordeaux was het rustig Lord Rotebery heeft Zaterdag eene rede gehouden voor zyne pratygenooten te Edinburg Het is nog nooit voorgekomen dot een eersteminister reeds in de eerste week van een met grool moeilykheden beginnende zitting een politieke rede uitsprak Maar lord Rosebery s optreden gaat gepoord met allerlei verrassingen Er moet allereerst orde geschapen worden in den verwarden poHtieken toestand De Ieren en ultraradicalen moeien ontwapend en vervangen worden door eene party op welke het ministerie heter rekenen kan Lnrd Rosebery s verklaring in het Hoogerbuis dat Home Rule voor Ierland mo t wachten tot Engeland van de noodzakelgkheid er van overtuigd was viel als een dynamietbom in de vergadering der lersche afgevaardigden Een nieuw protest van de Parnellisten is sedert gevolgd Lord Bosebery moest zoo dacht men in zgne rede te Edinburgh zijne woorden intreklten Iu plaats daarvan beeft de eerste minister er een vervolg op g even waartegen ze h de Ieren raoeilgk iets kunnen inbrengen Het parlement zal onthouden worden nieuwe verkiezingen zullen pfaofs hebben ea ISSrS fiosebery verklaarde te gelooven dat de oppositie t en Home Rule bg de aanstaande verkiezingeu veel verminderd zon zyn Veel kan uitgelegd worden zooals men wil Men moet afwachten wat de kiezera zeggen De strgd zal echter niet loopen over HomeRule maar over de vermindering van de bevoegdheid dor Lords Daarom liet de eerste minister er onmiddellgk op volgen dat het Hoogerhuia een gevaar voor het land is en de regeering op de hulp des volks rekent om dit gevaar te bestryden Ook dit zal aan de kiezers worden overgelaten Zondag hielden reeds een paar duizend werklieden hun rustdag opofferende eene betooging in Hyde Park als protest tegen de wgziging der wet op de werkgeververantwoordelgkheid door de Lords In een motie tot afschaffing vou het Hoogerhuis gaven zg lucht aan hunne ontevredenheid Een ontbinding van het Lagerhuis in Juli is een noodzakelijk en logisch gevolg van de ontbinding in het ministerie Er is geen kans dat de regeering langer de zaken aan den gang kan houden Zelfs tusachen Paschen en Juli kan zg ieder oogenblik een nederlaag verwachten wegens de ontevredenheid der Ieren en Walen die alleen door hooge beloften in bedwang gehouden kunnen worden De Pali Malt noemt den toestand evenhacheijjk als de vorige week en het ministerieis geheel afhankelgk van de lersche antiPar neilisten alles hangt er vou of of dezengenoegen zullen nemen met het thans aangekondigde uitstel ka Sir Edw Grey vice ministej an buiten landsche zaken deelde in het Lagerhuis mede dat Engeland nangenomeu heeft de quaestie van de grensregeling op het plateau van Matti9 a door ern scheidsrechter te doen uitmaken minister Morley verklaarde dat over het itwerp betreffende de hervorming der ïlysten het eerst zal beraadslaagd worden iconservatieve afgevaardigde Lord RanChurchill stelde eene motie voor waarin verklaard werd dat de redevoering van Lord Rosebery te Edinburg eeue schending ia van de privileges van het Lagerhuis Op verlangen van minister Harcourt ging het Huis over tot de orde van den dag By de beraadslaging over da begrooting van marine verklaarde de heer Robertson Lord der Admiraliteit dat de regeering op de morineetoblissementen een werktyd van 4d nor per week beeft ingevoerd