Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1894

S28te Jaargang f T ÈN worden geplaatst vai Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd den ongelnkkigen oo gieter nit sija vreeaelyken toestand die in de verte eeaigszins aan dien van Miaa Helyett doet denken bevrijdden Sea jong Belgisoh o£Scier lait Deoamp heeft draagbare rijwielen uitgevonden tweewielers welke dichtgealagea en op den rug gedragen kannen worden Zoo zullen de rgwielen vooral voor het leger veel bruikbaarder worden Te Beuniagen is aangespoeld bet lyk van een drenkeling waarop gevonden werd eene pensioenaakte ten ntrae van Hermanns Willigen gepensioneerd korporaal kleermaker van het Indisch leger hebbende een gagement groot f 260 s jaars alsmede de polis oener levensverzekering intgelijka ten name vaijH Willigen Het lijk is door de politie naar het lyken hail vervoerd Eigen Haarde van deze week bevat o a een gellloatreerde beachryring met historiaohe en andere byzonderheden over de bekende tuinbouwinrichting van de firma E H Krelage Zd te Haarlem benevens eeo afbeelding met beachrijring van Alma Tadema s schilder Bezoek van Keizer Hadrianui aan de Eugelsche pottenbakkery ff welk stak thans in het bezit il van de Koningin Regentes 101 lÜ 87 8PFX iALITEIT in Dames en Heeren HandsctioeneD A van OS At £ 73 73 Beurs van Amslerdam ia MAABT iVor kri lOOV 10 T 8V i lotkoera ssy 101 IV 78V siVi i Vu v 104 ui lOS 80 88 loo 101 108 lOlf 819 149 10 101 18 87 tov 81 108 108 170 ISO 10 4511 188 18 1841 104 111 78V 4V 108 J V 111 io 49 80 1011 101 lie 86V 108 96 9 NiMiiim Crt K d W 8 VI dilo dito dito I dito dito dito SVi Ha au Obl Ooudl 188188 4 ITIIII InicbrÜTiiig 1881 81 Oomxi Obl liipipiorl8 8 i dito in zilnr 1868 6 FoaTuaiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 Brauill Ubl Ooit Se Serie 5 dito Cfeeou 1880 4 ditabf Botbi l88 4 dito by Hope 188 90 4 dito iojioud leen 1838 6 dito dito dito 18S4 6 tMHJi Ferpet lobuld 1881 4 Tbwmu Gepr ConT leen 18 0 4 aee leeelngnrieD Oee leenioKMrieO ZntDAn BlP B e T obl 18 I Uuioo Obl Buil Sob 18 0 8 ViNiiuiL Obl 4 onbep 1881 AIUIUDAH Obligetien 1881 S i Bonnsxii Sted leen 1888 8 NlD N Afr llecdelir und Arendib Tib Hu Certiloeten DeiiMaetHbtppg dilo Anib llypolbeekb pandbr 4 Oalt Mij der Vonlenl aind l Or llypolbeekb paudbr 4 yederlandiohB bank aand Ned Handeimaataoh dito N W fc Pao Uyp b pandbr 6 Bolt Hjpolbeekb pandbr 4 Ulr UjróotbMkb dilo 4 OoanxE Óoat HoDg bank aand BusL Hypotheekbank pandb i Amkeika Equit hyptb pandb 6 48 48 188 140 8 V Huw L O Pr Lien oerl NlD Holl U 8paarw Hg aand Uy tol Bipl T 81 Spv aand Km Ind Spoorvegm aand Nad Zuid Afrik Bpm aand dito dilo dilo 1891 dito Iiiln Spoorwl 1887 8 A Sobl SI Znid Ital Bpwmü A H obl l PoilN Wanebiu Weenen Band 4 Bdii ar Buaa Bpw Hlj aand 8 Balliiebe dito aand 74 Flet ir dito aand 6 Iwang Dombr dilo aand fiEnnk Ch Aaoir Bp kapMnd 6 Loeowo Bewaat 8p Ui oblig 6 Or l Vitebak dito oblig S Ztid Wait dito aani B dito dilo oblig 4 4 84V ITV 7 V AiauXA CIent Pao Bp Hq obl 8 Obie k North W pr C r aand dito dito Win Bt Peter obl 1 Denver Ie Rio Gr Bpm aart r a liiinoii Oeotral obl in goud 4 Loular h NaahvilleOert r aand Heiieo K Bpw H j lehyp o Ifiaa Kaniaa t 4 pot pref aand K TorkOatariofcW t aand dilo Fonni Ohio oblig 8 Oitgon Oallf Ie hvp In goud 8 81 Paul Minn k Manil ol l 7 Ui Pu Hoofdli n oblig 8 dilo dilo Lino Ool lehyp 0 8 OiMSl Can Soulh Cert r aand Tn O Ballir fcNav leb d o O iaatatd Oonibui My aand Botlafd Tramireg Maali aand Nbd Blad Amatordao aand 8 Blad Uollerdim aand 8 BcLau BladAntworponl887 Stad Brunei 1888 IVi HoHQ TbeiuHegullr Qeiellaoh t OoenNR Btaatileeoing 1880 K K OoaLB Cr 1880 8 Spitiui Blad Madrid 3 1888 Nis Ver Bei Hyp BpobI oert 8 APVERTEWngW Voonpoedig beralleo tui ean Dochter M 8 W ROND KOK GKTRAAOD nn daa morgena 7 tot 12 uur een MEISJE niet benadtD da 16 jur tot het Teniohtan Tan haiahoadeijjka bwiigheden Adrea Bureau deur Gounmi OKVRAAQD alhier met 1 Mei a a eene KEUKENMEID Ürieren franco onder No 2315 uu het Bureau dezer Courant VAN BlOMM STEIN S Inkt I i roi fonderv mdelijk de E lESTf i olKomen ONSCHA DE LUK APCLDOC 1 R N H 0 L L fl N D Qoada Bialpandrak tu A Binuu k Zoox Rijk worden door de 1001 acht 14 Bericht aan het publiek Gebr £ k U CO HEK makea bekend dat door hen fan de too fraaie uitjiaTe De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met eiroa 8000 iUulntieD tekit no Q£fi ED KELLSB eene cieuira oitgare renohgnt in 100 AFLEVERINGEN it SS CENT par tU enng Op dene nieuwe uitgave worden aan duizend inteékenaren cadeau gegeven honderd origtneele Premieloten waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 Deu loten Keven door hun menigta ren 100 itaki KOLOSSAL VEEL KANS dat daarop prgsen rallea van SOO OOO 100 000 50 000 S6 000 10 000 eaz enz Elk inteakeoaar ontraagt oDmiddell k eene aote op formaat Eeget geteekoDd door de Uitgevers en door den ta N megen retidaerendea Notaria W E HUINE Traarin de 100 pretnieloton met nummer en aerie vermeld ataan zoodat men eïke ia de ooaranten voorkomende uitloting setf kan controloeren Om elk idéé vau eigenbelang weg te nemen verklaren de Uitgeven dat de genoemde promieloten in vollen eigendom ook met de daarop intuiacben gevallen pnjaen aan da lOCO inteokenarati worden afgestaan Z j behoadeo dua nooh de loten noeh de daarop vallende sommen zelf maar geren deze aan het geooemda getal inteékenaren by loting cadeau Alle in den tuiachentgd daarop gevallen prgeon blijven tot het einde dar inteekaning bewaard Alsdan heeft de verloting der pramtebtea onder de iotaekenaren plaata toooala die in het certificaat m t titel nummer en seria worden aangegeven ten ovaritaan van den te Nijmegen reaideereuden Notaris W E HUINK in wiens handen wy bovenganoamda loten stelden en welke loten gedeponeerd z jn in den brandvryan kelder dar Nijmeegsohe BankvereenigiDg Van Eagelaobarg en Sohippari to Nljmegeo De 1001 Nacht is het meest intarasaante werk over da gebeale wereld De rijkdom weelde en pracht die in de verhalen dar 1 J01 nacht op zulk eene eigenaardige en bekoorlyke wgxe beacbreven wordt deden ons het besluit nemen om aan de inteekonaren op dit zoo aantrekkelgke werk eene schitterende en aanlokkende kans te garen en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke on minst koatbare wgie rijk te worden tegen eene betaling van sleobta 8S cent wekelijks waarvoor men in 2 jaar tgds een hoogst interessant en fraai werk bekomt en tevens een kapitaal van 200 000 100 000 60 000 S5 000 enz enz kan machtig worden Kanargker aolieder en billgker aaibteding is wol nooit bg eenig boekwerk gedaan Bij dete loten bevinden er zich toch die onmiddell k verhandelbaar zga voor eene waarde ran 100 200 800 en meer en de inteékenaren alleen moeten daarran in het bezit komen Fill Het moge misschien berreemdeo dat wij tegen betaling van alechta 86 cent per week eene zoo in hel oog vallende kans gaven en bg sluiting ran het wbrk zulk koatbare premies Da rede daarvan is oanroudlg dat bet ons slechts te doen is bet fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wij niet looals de kantoren dia daarvan nitsluitand werk maken door oorabiuatie der loten eene winst trachten te bahAlen Deze loten als premién te geven heeft alechta ten doel de exploitatie van een mooi werk te bovorderan Uitgebreid proapactas mat duidelgke omsebrgving in eiken flinken Boekhandel varkrggbaar en bij de uitgevers Gabr E h M COHEN te Ngmagen ap ta Arnhem THEE Bg 1 ons Kop Sc Schotel Lepel fc Vork Broche 35 Griften enz V SVi P r Beelden Schaar Lampenkap Melfcpan 6 Zakdoe doeken ens 6 ona Boutsohort Fantalpn nikkel Eiservies Pudding Saus Trekpot Suikerpot enz Bij meerdere hoeveelheid in eens of bij gedeelton Horloges Lampen Tafels Stoelen Naaimachine enz enz Keuze uit meer dan 1000 Artikelen Drink BOl US THEE Kwaliteit is puik CADEAUZ nuttig en fraai Vnag de Tolledige ig t met afbseldiagea dor Cadeau b j M J KAMP HUUZEN die gaarne mUchtiDgen ui reritrekken Q Keblenliriiik Jr Co Hotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word ik 7a m n zenuwlijden niet genezen omdat G j tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevatlfg ontdekt worden dis in de handen van een bekwaam geneesheer een goed sncoes hebben Was niet Priesnitz de geleerde veatiger eer waterkuur methode wtena woonplaats een bedavaartsoord voor do Igdende menscbbeid geworden ia den aenroudige boor He ft niet een Zweadaoh mj oor Thure Brand genaamd een middel tegen vronTsnziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodiakelgk heeft gemsakt en tbans gemeengoed van alle geuaasheeren begint te worden Y Ook op het gttbied ter beperking van senuwziakten begint er licht te komen en ook bier la een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de aedert jaren oufaranderd aangawende geneeskundige hulnmiddalen zoo als bgroorb Bromium Yier Arsenicum enz geheet te verdringen Er lijn vele mensohun die nooh ziek nooh gezond s n an toob klagen dat zg zich in tiobaam en liel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en selh door een vlieg getergd wordeln en aoo aioh zalven en andaren tot last z jn zonder het te willen Vale worden geplaagd of door vreesegke angst ot door droefgeestigheid kuuneu niet slapen an worden door benauwde druomeo gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuizeo en toevallen Eindetgk Igden de ergstan onder hen anu varlammiDg vitusdans au vallende ziekte Al tleze ongalukkigen die men op eiken leeftgd onder alk geslacht en eiken stand vindt zgn zenuwziek en min of maar de alaohtoffers der laefwgze van onzen tgd Wie tot eene desar categorien van Igdera behoort en tngalioht wensoht te vordaa ovur de wer king eener nieuwe metbode adreaseere ziob aan ABBtertUm M CIiBBAÜT k Co HeUigawag 4S RottcrdUI r E TU SANTEW KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 rtreebt LOBRV A POKTOK Oudagraoht bjj de Gaardbrug IS door win een onderrichtend geaohrtf e over Zenuwiiekten en Beroerte Voorkoming en Qeneiing grUia en f aoo verkrijgbaar gesteld wonlt Abonneert V op hei 8 KATHOLIEKE TUIVËKSMAGAZMIV onder RedacUe der beate Eath Letterkandigen Maandeiyiu Terachgnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectnnr la Bomana Novellen BittorUehe Verhalen Poêxts Mlerlet BaadKei Zogogrief Jiebut en enx voor den zeer lagen prja Tan BS CBNI per 3 maanden franco per poal 80 cent Goedkoapsle muodschrift Tao Nederlaod P 8TOKVI8 WATBEBEDS DlTOI VBoacH Beleefd wordt O renochteen PrijsCourant met afbeeU dingen te Tragen die graltU franco wordt toegezonden indien ü na of later ME VSELES moet koopen Of nog beter peraoonlgk de Magaignen Tan Amerikaanach Notenbonten Menbelen Tan E F EDEN Molitesg en Baadkniaatraat oTer t Koninkigk paleia te Amsterdam te bezoeken D kont Terzekerd zgn tegen zeer lage prgzen keurige modellen en aolide menbelen te koopen Ë F EDEK Uagaign Tan Amerikaansche Artikelen AMSTERDAM FRANSCHE ST00M7EHVEHU IN Cbenilsche WasscherIJ TAK H OPPE HEIiUEU 19 KruUkade Botterdam OebreTeteerd door Z M den Koning der Belgm Boofddepöt Toor 60UDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en Terren tu alle Heeren en Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor he atoomen Tan pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onscha elgk voor de gezondheid en TOgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ign da prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eene week BIËRBOTTËLARU Korte Tiendeweff D 93 De ondergeteekende beveeH zich bg Tooriduring beleefdsigk aan Topr de LEvERINO der Eer te Soort BIBBEU uit de Bronwerg DB Qskboohdb Talkc Van Vollenhoven s Extra Storit Toor Bloedarmen Maaglüders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mij steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H YAÜT WUNGAAHDEU TANUAIITSEIV t i m Ei il iiiz NieunendiJk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEREN = Won iS4tga Donderdagê en Tr féUig Markt 154 Gouda Alom te bekomen BE mm BLAZEN of de beschrgTinff der beroemde geschildwde KerkglBcen ran de Qroote of St Ja akerk te Tgr Qoudêf benOTens de gflsohiedeiiis der 8t Janskerk der Glazen der outonteekeningMi waarbg ia toegevoegd een afxonderlQk lerenibericht der beroemde Glaaachilders de Öebroadm Dirk en Wonter Grabeth PRIJS 80 Cents A BBUiKlUN No 6308 Donderdag 22 Maart J894 MIISCHEIIBAIVT De üitgfave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderii ke Nommers VU F CENTE meu s en Ad tentMlad oor Go üi Z trln de aanitaande rerkiezing niet weder in aanmerkiug te komen A T d ontvanger der dir belast en ace te Ouderkerk dIJ el midlien te Bat f BINNENLAND OOUDA 21 Maart 1894 De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren B T d B opperman en C Ü ïjoawer beiden te Gouda wMjena diefstal van eene hoeveelheid steenen ieder tot veertien dagen Terecht atond C W Y 33 jaar arbeider zonder V89te woonplaats ter zake van op des 248ton Februari j l te Haastreoht P aan den ryicfl veld wachter Dirk Rietveld op eene van den openbaren weg zichtbare wyze bedelend om eeuo aalmoes te hebben gevraagd 2o opzettelijk en wederrechtelijk eene jas van deo veldwachter dier gemeente J 3 Oosterling te hebben beschadigd door daar met een mes eene aoede in te geven Beide feiten werden door de verklaringen der veldwachtera bewezen Uij het orerb engeu naar den burgemeester had bekl eerst eene sngdeude beweging gemaakt met een mes naar den veldw bter R Deze ontweek bem waarna hy zich omkeerde en met zya mes opzettelyk eene aoede toebracht in de jaa vanl den veldwachter O Het O M achtte het hoogst gewenscfat dezen man die zich ala een woesteling aanstelt zoo lang raogeljjk nit de maatschappij te verwyderen en vorderde veroordeeliug tot 3 dagen hechteuis plaatsing in eeue rgkawerk inrichtiog voor den tfld van drie jaar en drie maanden gevangenisstraf Yervolgena had zich te verantwoorden C V 18 jaar laudboawer te Mydrecht onder aanklacht als zoude hg op den 16 Februarijl te Bergambacht aan de Dyklaao raoedwillig den 16jarigen koopman Gerrit de Mik eeo alag met een atuk hout in bet aangezicht hebben toegebracht en daardoor bloedend hebben verwond De president vroeg den mishandelden getuige of er van geen schermutseling uit gekheid sprake kon zyn De Mik antwoordde dat bij het geen gekheid noemt alazejeeerst gooien en je daarna oveJ je smoel snyeo De eisch luidde f 10 boete aubi 5 dagen hechtenis Naar wg vernemen zal het Studenten muziek gezelschap la Phalange Lyriqne uit Delft op Dinsdag 3 April e k eene soiree geven bestaande uit voordrachteo zang en muziek waarvan de opbrengst na aftrek der kosten ten bate komt van de algemeene armen Ala medewerkers worden ous genoemd deHeeren Ogsberti Hodeupijl Voordracht m 24 bilietten Xf S beer tI Verhol n T xu vertioeven te Deventer voor f 10 900 Krantz Tan Geuns Alt Modderman Cello Van Hnmalda van Eysinga Zang Hst tijdstip der byeenkomst van de Provinciale Staten van Zoid Holland den 3den April ter verkieKing van een lid van de Eerste Kamer is bepaald op s nam 1 uur Gallny Piano en saI het uit ta voeren programma o a bestaan uit De rerkieziogen voor de Tweede Kamer zjJD bepaald op Dinsdag 10 April de her stémmiogeD zoo noodig op Dinsdag 24 April De nieuwe Kamer zal byeenkomen op Woensdag 16 Mei Les maris sout Esclsves Voordracht Strgkkwartet No 4 Mozart Aria uit die Sohöpfoogc Baydu Viool olo a Vlaamsche novelle tr j i t 5 b Le vieux paysau Voordrachten 0 Violoncel Solo a Elegie Massenet 7 b Du bist die Bufa Zang Schubert c Spielmanns Lied Nicols Te Oosterwijk N Br ijn Sfondegavood wederom ernstige oogeregeldhedeo voorgevallen JBene talrijke joelende menigte trok tot des nachts 12 a 1 aar door de straten enmaakte bet der politie zeer lastig Ëeaige ruiten in bet Stadhuis werden door sfeenen verbrijzeld met steenen werd de politie geworpen en lelfs verwond I Tot bandbaviug van de orde zag de marechaussee zich verplicht vy f karabjjnschoten te lossen tot hare verdediging was het noodzakelijk met uitgetrokken sabel op de belhamels io te houwen eo kolfsl en met het geweer toe te brengen Als oorzaak van al deze ongeregeldheden eo dit verzot tegen de politie wordt alleen genoemd zucht tot baldadigheid Versterking vaq politie wordt door velen gewenacht Manna R r Bochcrlni fb Aubade printaniêre Lacomlo Men maakt te Rome groote toebereidaelen voor feestelijkheden ter gelegenheid van het geneeskundig congres aldaar Daartoe befaooren een feestelyke ontvangst van de congresleden door het gemeentebestanr op bet Kapitool een archeologische tocht door het oude Rome roeiwedatrydea een bloemencorso een feestmaal biJ de warme bronnen van Caracalla enz Verscheidene Romeinache dames hebben zich vereenigd tot een comité dat zich ten doel stelt da dames der congresleden bet verblyfin de eeuwige stade zoo aangenaam mogelijk t makeu De goede naam dien dit gezelschap zich heeft verworven verzekert ous een afond vol kunstgenot en durven wg wol vertrouwen dat het Gondsche publiek een gretig gebruik zal maken van de gelegenheid die het dezer dagen zal warden aangeboden om voor dit concert te teekenen op de circuleerende Igsten De persoon van J J Annaas pas uit de gevangenis ontslagen heeft ran zgn vader eeo paard waarmede hg een schip moest jagen ontvreemd en te Leiden verkocht Hg is door de pohtie opgespoord terwyl het paard te Leiden in bewaring ia gesteld Om de koiten van het öe eaawfeest van Hendrik den Zeevaarder te Oporto te dekken geeft men herinneringspostzegels nit 13 verschillende soorten postzegels ter waarde van 5 tot 1000 reis eo briefkaarten van 10 reis voor een gezamenlijk bedrur van 672 000 Er waren den 17n dezer reeds 5 700 000 van die postzegels verkocht in de voornaamste postkantoren van Portugal Te Lokereo Oost Vlaanderen werd dezer dagen een loodgieter door eeo stormvlaag van een dak afgewaaid BiJ bleef met de voeten haken in zyn val en met bet hoofd naar beneden hangen Zoo hiug bij geruimen tyd ten aaoschouwe vau een menigte toeschouwers die hem geen van allen durfden helpen tot eindelijk een paar kloeke mannen naar boven klommen en De kieavereeniging Gemoflntehelangc te to Wnir l r J vergadering R lth T P d heer H KenJn den beer Benoemd tot onderwgzer aan de Cfar school te Kampen de heer A Van Dgk te Nieuwer kerk a d IJsel Naar wg vernemen weiischt de heer Van TelMn lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Bodegrave om verschillende redenen bg gozoodbeid Henningl merkte Beimann op Wi sat bg eulk wedrenaen de bodkuur baten P Aoh ik wou dat ik dit eenzame nest nooit gexien had dese eerlgke vistohers plunderen a letterlyk uit I begon bg eindelgk met horten en stooten Maar daarom reode ik nu jutst niet ik wilde sleobta zegden d t ik dien kerel dien mylord tbans tbnis weet te brengen 1 Ssstl fluisterde Reimann Zulke zaken schreeuwt men de wereld niet in apreek zacht Na ja goed er is mij plotseling een licht opgegaan ejuffronw hennnert gij u nog dat ik eens iemand achtervolgd heb Voor ongeveer veertien jaren P Juist I Die deftige mgnheer ontpopte zich toon uit de arbeidersplunje en was later zelfs zoo brutaal om in Oe gouden Druif naar de kleine Vera te komen vragen ik verwed er mgn kop onder dat hg het isl Hg is mg al drie malen oolloopen ik wou dat ik nu onzen Helmuth eeoa bier had Dat zal juist gebenttn ik denk moigen reeds merkte Beimann op Bravo 111 Stil toch I Nu ik bea al weer stil maar blijde mag men toch wel zgn h j ontsnapt mg niet weer I ffOo Bchijnt zeer ceker van uwe zaak te zgn merkte Natalie op die buitengewoon bleek was geworden ala ge a maar niet op een verkeerde vaart beriadt en door ewe voortvarendheid zetf in hot net komt te ritten We in niet in Hamburg goede vriaod I füoo il kei merkte ook fieimaoD opi een toersllige overeenkomit geeft u het recbt nog niet tot een dorgelgke bewering gg boeohouwt hem als een groot misdadiger ik waarschuw u voor de ËngeUohsn die zich niet laten beleedigen ik waaraohow n oprecht Goed goed 1 Ik zal onzi n Helmuth afwachten eer ik mgo mondje weer open doe OegroetI BIn voort alApte de dappere hoedeamaker met snelle atappen We hebben hem nijdig gemsakt sprak Beimann i hg is sltgd zao voortvarend hjj kon oni in ernstig coudikt brengen mei z Jne dolle praatjes Natalie antwoordde niets atil blikte eg naar den verren horizont zonder toch ieta waar te nomen zg waa bozig met het verleden en overwoog de mogeIgkheid of de rerschnkkelgke man die naar allo waarachgnlykbeid Vera s moeder vermoord had kou terugkeeren ztjo rochien op het kind doen gelden of hare toekomst bedreigen Het meiaje was baar dierbaar geworden als eene zuster zg beminde en bewaakte haar met gverzuchtig hart en vafda hiermede eene leegte iu haar efgeo leven aan Met klimmendon angst zog zg verschillende zakon zich ontwikkelen en rorn e hot vaate besluit om met de eerste de beate gelegenheid Helgoland te verlaten en Ver in veitigbetd te brengen Heeft de ho eomaker a met zÜne spookachtige gestalten verschrikt juffrouw F klonk plotseling Beimano a stem als uit eone andere wereld in Natalie s oor Ja men zon werkelgk seauwaohtlg worden bü zulke geschiedenis I lachte zg ietwat gedwongen Vooreent het veemgerioht en dan die berioneringeD uit het verieden 1 Ik wensch Vera in te halen on met baar voort te wandelen dus tot later vriend 1 Ik vraag versohooning voor mijne rrgmoedigheld masr ik geloof dat mgn gezelsohap u len zeerste noodig kan zjjn Ik kan mg nauwelijks voorstellen dat beschaafde fatsoenlijke menschen ous leed souden willen doen daarbg ik ben ni t ban I U zal zien dat ik gelgk heb dat men a op dusdanige wiJze zal baleedi stt dat er geen andere keuze dan de terugtocht blgft I Uw eigen landgenooten trekken party togen u zij hebben xioh roor bet grootste deel om Haitungs vaandel gesohaard Dat ia schandelyk I riep Natalie zioh fter opriohtend tot de volle lengte en ik herhaal dat Hartnng ziJn verdiende loon heeft ontvangen Kom lieve Vera vervolgde zg rich tot het jonge meisje wendend dat weer biJ haar gekomen Natalie s laatste woorden mot verwondering had geboord kom we willen uog wat wandelen Zg nam buigend afscheid van Beimann greep Vera a arm en de beide dames wandelden huiawAarti Beimann bleef eenige oogenblikken besluiteloos atooo in welken tijd een deftig badgast een Oostenrijker ham naderde Zullen we de domei ona geMliohap niet aanbie den ja desnoods opdringen F vroeg faij zaeht Juffrouw Gotthardt heeft mijn aanbod bealUt afgeslagen antwoordde Reimauo irvawr u heeft gelÜk Kom dan vervolgde de oude heer M n naam is Wnlfiog en u il een Hamburger niet waar f Een stadgcBOOt van de beide danwiP FBVILLBTOai PEIirSES 7EEA HU i er vel iirtar roor gMtnft en irst ui er roor bem no uit roorlrloeieaP Helaas h f ïs eeo xvak karakter die zich geheel door zyoe moeder iMt leiden hy heeft er diep berouw orer ea aprak er Tol obaamto met mg van soodat ik medelgdeu net bem kre Ik bood mr Archibald roor den aftolegger rao de gaascbe lameniwipg VitA too hy er aan hebben f Ik zie iets anders iu hem dsu ean luierenduo Eogelschmao Ik heb m voor miij bsIts geschaamd dat ik dit ook eerst heb gedaao t waa inbeelding rn tooh heb ik ODoit geheel de gedachte vso mg kannen setten dat ik hem rioeger m andere verhouding heb ffofien Hericwaardig dat de hoedenmaker Henoiag aït AJtoDe een braaf man beteelfde beweert Oolc bg wü bem eei er genen hebbeo heeft telfa meer boo geroeleiu nsdat hg mylord sonder bril zag Ah I all men rao dn wolf spreekt is hg niet rer Daar komt mynheer Heantng jnist aan I Inderdaad daar kwam hg vreeaelgk opgewoodeo aansBeUen recht op Beimann too groette beiden nrhengd eo moeit tot adem komen eer hg eeo voord kon leggeo Qe ipeelt op onrenutiroordelljke vjjie met awe