Goudsche Courant, donderdag 22 maart 1894

reeds zoo lang auhangige kiearechthervorming tot atand te brengen Het Bestanr der Libmia Unie Mr H L DRUCKBR Voorzitter P J D WITT Secretaris Duittche bUden maken melding tku het toIgende Toornl dat eene rrouw uit Gosaeo orerlÉomen ïb die uaar Berlga gereisd was om deo Eeiser een leqaeet te orerbopdigen Toeu xg aan het keiieerlgk slot kwanii zeide men haar dat de Keizer wel spoedig zoo komen Na een poos gewacht te hebben sag zfj een rgtaig ïoorkomeu een heer TerKOcht haar in te stappen Wel wat Terbaasd voldeed zg aan dat renoek en na een langen rit in een rgluig dat eig aaar carbol rook kwam zij aan een omgeving die er nn niet direct koninklgk uitzag Gedurende den langen tocht had de Trouw roim tjjd tot nadenken gehad maar dat zy nair het krankzinnigengesticht te Dalldorf gebracht was daarvan had zg niet het minste idee Zg werd door eeu der geneesheeren ondervraagd moest toen de ge ticbtBkleeren aantrekken en mocht toen aftu haar man sehrtjven Deze kwam dadelgk over en eischte ago vroaw op Zg had haar horloge en beun moeten afgeven en die waren niet meer terug te vinden zoodat zg zonder haar eigendom meest vertrekken Door den echtgenoot is een klacht bg de justitie ingediend meer opgebracht don over den thans loopenden turmgn Wat een tol drukken weg beteekent doen die op den Velperweg bij Bronbeek en die op den Utreschen weg bg Kliogelbeek zien Deze brachten onderscheidenIgk 9632 en 5855 jaars op Vroaw H O de stiefmoeder van het te Hengeloo onder verdachte omstandigheden geatorven meisje is gisteren uit vrge beweging uit Duitschland teruggekeerd Zij werd on middeliyk in verhoor genomen doch er werden geene bewgzen gevonden dat zg schuld heeft aan den dood van het kind zg moest dan ook weder op vrye voeten gelaten worden Vrouw O heeft Je openbare meening zeer tegen zich dit bewgst natunrlgk nieta doch het is een feit dat het overleden meisje vaak op ergerlgke manier door haar mishandeld en verwaarloosd is geworden Inmiddels moet thans het onderzoek van den inhoud der maag afgewacht worden Uit Pretoria worij meld Den 21 Februari U aldaar overleden dr Burger de pas nangeslelde taatsprocnrenr der Transvaalsche republiek Zyn heengaan is te betreuren omdat hg pas eene betrekking aanvaard had waarin groote verwachtingen van hom gekoesterd werden en waarin er ook veel voor hem te doen vras Geboren in het district Graaff Itónet ging hg op jeugdigen ouderdom op aanraden en in gezelschap van zgnen oom den gewezen president van de Transvaal naar Nederland waar hg in 1881 te Leiden den doctonüeii titel verwierf Het volgende jaar promoveerde hg ook in den Inner Temple te Londen Znn hnwelgk met den dochter vanden heer Roland van Holst te Amsterdam den voorganger van den heer Beelaerte van Blokland als consulgeneraal van de Transvaal in Nederland werd spoedig gevolg door het aanbod van een rechterschap in de Transvaal welke betrekking hy aannam doch slechts een paar jaar aanhield Na vgl of zes jaar als advocaat gepractiseerd te hebben werd hg gekozen em de plaats van dr Krause als staatsprgcurenr in te nemen en tot vreugde zgner vrienden vatte hg hei werk op met een moed die weldra tosnde dat de president in hem den rechten man op de rechte plaats gevonden hnd en dat hg in staat was eene van de voornaamste betrekkingen in den dienst des lands te vervullen tot eer van zichzelveu en tot nUi van den staat De politie te Amsterdam beeft de hand gelegd op een persoon die uit een perceel op het Leische Plein een bedrag van f lOOOaanbaukpapier en f 22 50 aan rijkdaalders had gesto Te Montfoort en omstreken is het exportslachten van nuchtere kalveren weer in vollen gang Besteedde meu eenige weken geleden nog f7 a 8 per stuk thans ia de p gs meer dan de helit verminderd Schoenmaker Het is voor de laatste ma al dat ik nu met mijn rekening kom Student Man t doei me genoegen dat te vernemen want je begon mg mooi te vervelen Al te eerlijk I Hjj Mag ik dus met uw moeder spreken lieve Marie zy O ja die wacht u al oo lang I In de Pruisische provincie Silesie alsook in het koninkrgk ksen en in Bohemen is r gedurende drie dagen veel sneeuw geralten Ia Silezie lag op verscheidene plaatsen de sneeuw ruim een meter hoog zoodat de communioatie er gestremd was waarbij nog kwam dat de sneeuw door zeer spoedige emeUing ook TOor sleeden onbruikbaar w 3 Op de spoorwegen werd er wel dadelgk begonnen met wegrniming maar toch zgn verscheidene treinen an de stations moeten bigveu en zgn andere met 2 a 3 uren vertraging overgekomen In Saksen moest eergisteren nog op een paar spoortrajecten de dienst stitstaau In Bobemen was de stad Hamburg van alle kanten ten eenenmale ongenaakbaar terwgl tairgke Ignen Tan de Zuid Noordduitsche rerbiudingsbaan den Boheemschen noordelgken den Oostenrgkschen noordwestelgken spoorweg en de verbindingslgnen der Saksisclie staataapüor wegen insgelgks de dienst tgdelgk moest worden gesUakt Baitefiiandsch Overzicht Bg de opeuiug der Belgische Kamer maakte gisteren minister Beernaert als voorzitter van dea raad vau ministers bekend dat het ministerie aan deo Koning zgn ontslag heeft aangeboden Dit ontslag is het gevolg van de beslissing der secties over de evenredige vertegenwoordiging De minister geeft tevens zgne overtuiging te keuueu dat nieuwe voorstellen reeds bg voorbaat veroordeeld zoudei zgn De ontslagaanvrage ia den Koning toegekomen die op raad zgner geneesheeren tot verandering van lucht eenige dagen afwezig is Z M heeft tolegraphisch zgne terugkomst aangezegd In afwachting stelt het ministerie zich ter beschikking van de Kamer tot voortzetting der aangevangen beraadslagingen Om geen tgd te verliezen ging men daarna onmiddellgk tot behondeling van de begrooting van justitie over na eec protest van den heer Anapach die het iu strijd met de parlementaire overleveringen noemde eene beraadsloging voort te zetten wanneer een ministerie zgn ontslag heeft ingediend Iu de redevoering welke de Engelsche eerste mi nieter Zaterdagavond te Ëdinbnrg hield zinspeelde hg op het attreden van Gladstone en op de gebeurtenissen van den eersten verkiezingsvttldtocht in Mid Lothian Daarna merkte hg op dat enn zin van zgn jongste rede ïn het Hoogerhuia anders uitgelegd was dau hj bedoeld bad Ik heb gezegd dat indien men Ierland Home Rule wilde geven men eerst Engeland moest overtuigen en daarbg bigf ik nog Ala men bjj atle groote maatregelen betrekking hebbende op de compagnieschap die men het Vereenigd Koninkrijk noemt op de overheerschende stem van Eugoland wilde wachten zou meu nooit iets tot stand brengen De eerste hervormingswet is door de leruche stammen aangenomen Do tegenwoordige regeering heeft de wet op de parochie raden met de lersche stemmen tot stand gebracht Wy willen bet lid der rompagnieBchap dat de grootste bevolking eu de meeste stemmen heeft overtuigen In 1892 is de Engelsche meerderheid tegen Home Knie van 213 tot 09 ternggebracht Wij z n van plan JKe meerderheid verder ts verminderen en ik geloof dat wg daarin zullen slagen tMaar als ili gezegd had dat een Engelsche meerderheid noodzakelgk is voor het geven van Home Rule zou ik een ongergmdheid gezegd hebben immers het is zeer wel mogelijk in het Lagerhuis eene meerderheid van 100 stemmeo voor Home Rule en tevens een Engelsche meerderheid van 45 stemmen daartegen te verkrggen en ik denk wel dat zelfs onze tegenstanders zullen toegeven dat eene meerderheid van 100 stemmen er voor de lords zal overtuigen Ik heb mg altgd bezigge honden met de lersche qoaestie niet zoozeer om geschiedkundige of sentimenteele redenen dan wel als eene quaestie voor het rgk welke andere volken evenzeer als Ierland betreft en wanneer wjj uit Schotland een nationaal verzoek ontvangen om plaatselyk zelfbestuur zon ik als minister mg daartegen niet verzetten en ben ik geen minister dan hoop ik van de stormloopende partij te zgui Mijns inziens behoort de aanstaande zitting voor een groot deel aan Wales en Schotland gewgd te worden het ontwerp tot scheiding van Kerk en Staat in Wales de kieswetwijziging die hoofdzakelijk Schotland bo treft een ontwerp tot regeling van het plaatselyk bestuor in Schotland een nitbreidiug van de Crofters Act tot pachters en een ontwerp tot scheiding van Kerk en Staat in Schotland Ik wil niet ontkennen dat myne overtuiging is dat een staat evenveel recht heefï een staatskerk te hebben als een staand l er maar aangezien de vertegenwoordigers van Sohotluid met een meerderheid van twee La Familie journal pour tousc 35e jaargang Maart 1894 verechgnende te Lausanne bevat het volgende Het corset c Men heeft niet altgd corsetten gedragen Het is zelts een uitvinding uit den laatsten tgd waarom wg durven hopen dat ze eens van het toilet der vrouwen verdwenen zullen en Tan dat der enkele heeren die ze dragen Het is om dte verandering iu de mode te verhaasten dat wg thans de pen opnemen Welk doel heeft hot dragen van een corset Het heeft een drievoudig doel De meeste Trouwen zullen zeggen dat zg een corset dragen om bare rokken op te honden sommige zullen aanvoeren dat het dieut om de borst te ondersteunen en anderen zullen uitleggeii dat zg zonder corset dadelgk vermoeid zgn en dat haar rug zich kromt Laten we deze drie punten beschouwen Het corset is het steunpunt waarop het gewicht van de japon en van de rokken steunt Ën het corset dan waar rust dat waarop steunt het Een weinig op de heupen en veel op den boik Het zgn dus de edele ingewanden van den onderbuik de maag de darmen de lever die twaalf k veertien van de Tier en twintig uren een aanzienlgke drukking moeten verduren Het gevolg daarvan is maar al te dikwgls eene geheeie vervorming van de lever en nat de maag betreft deze verandert van plaats verlaat haar gewonen zetel en zakt omlaag terwgl ze wat de medici noemen eenemaagTerzakkiug veroorzaakt De gevolgen van de Tervorming van de lever en van de maagrerzakking zijn overeenkomstig congesties malaises onpasselgkheid moeilijke spgsvertering men verzwakt men kan niet meer vermoeidheid of aandoeningen verdragen men is slecht gehnmeard enz De ondervinding in de kliniek bewyst dat alle vrouwen die een corset hebben gedragen op haar twintigste jaar eene grootere of kleinere verplaatsing van de maag i hebben De darmen zgn evenzeer mishandeld als hun lotgenooten in het ongeluk de maag en de lever Altgd samengedrukt in een pantser kunnen zg zich niet vrij bewegen hnn inhoud volbrengt langzaam en moeilgk zgn loop en als gevolg bemerkt men verstopping en haar gewoon gevolg van hoofdpgn zenuwpgn aderspatten enz Beken het het is wel de moeite er over na te denken Als slotsom op dit eerste pnnt zeggen we dat het zeer dwaas is den buik en de organen die hg bevat het gewicht van kleederen te doen dragen de schouders zgn geheel en l aangewezen voor dat doel en de bretels Egn de eenige practische en gezonde middelen om te gebruiken bij het ophouden der kleederen Dat men die bretels mooier make dan die Tan de mannen daar heb ik niets tegen maar mogen ze spoedig het corset komen rervangen Tweede doel Ttn het corset de bont te Te Heerenveen hebben in den laateten tgd herhaaldelgk diefstallen plaats van op de bleek liggende goederen looden pgpen euz Aan den commandant der aldaar gevestigde brigade marechaussee is het gelukt de schuldige te ontdekken waardoor een van de treurigste voorbeelden van exploitatie van kinderen aan den dag gekomen is De dievegge toch die ba fend beeft een vgftiental diefstallen te hebben gepleegd ii hetzelfde zeventienjarig meisje dat voor 14 dagen terechtstond wegens oplichterg van twee banketbakkers Bgna eiken avond werd Wietske K erdoor hare stiefmoeder op uitgezonden en kwam zg met ledige handen te huis of was de buit te gering dan werd zg meedoogenlooa geranseld en haar alle voedsel onthouden Geen wonder dat hare lichamelgke en verstandelgke ontwikkeling leden onder zulk en een itelsel van opvoeding Het kleine verwilderde en toch listige kind zeer vervuild maakte dan ook een treurigen indruk Zoo groot was de vrees voor hare stiefmoeder dat zg smeekte om in de gevangenis te worden gebracht De justitie vond echter geene termen Er is zoowel tegen haar all tegen hare stiefmoeder proces verbaal opgemaakt Te Schoonoord bg Rotterdam tal een gebouw worden gesticht waarin aan jongelieden gratis do gelegenheid zal worden geboden om er eenige ontspanningen te genieten Ook zal daarin een cursus voor huisvlgt worden gegeven waartoe aan het hoofdbestuur der Maatschappg tot Nut Tan t algemeen eene subsidie is aangevraagd Directe SpoorwegverblDdlng met GOUDA Wioterdieost 1803 94 OOUDl ROTTEBDAM 11 68 1 06 1 11 1 1 1 88 1 81 HOTTmDAM a oi 8 18 8 11 8 10 8 86 1 8 S 44 0 0 dODSA DIN HAAS 0 87 10 40 IS U 11 11 1 01 1 17 8 66 4 4 6 S7 0 7 18 8 16 B S7 10 46 11 11 II JO 1 18 8 84 10 07 11 17 11 41 11 61 1 48 1 67 4 16 6 16 6 66 8 41 7 48 8 6 10 1611 16 11 4011 e O I D A U TUCHT Saada 8 40 7 6 8 00 8 11 lO lS 10 66 11 48 1 18 8 18 4 1 4 47 6 18 01 7 46 8 8810 08 Oudew 6 60 8 4 11 00 1 87 S7 7 68 10 11 Woeidsa 6 67 7 018 11 8 40 11 18 1 44 6 04 6 44 8 17 8 08 10 18 1 Hameien 8 04 7 08 8 4 11 88 l l 6 10 6 60 8 18 10 84 Utraekt 8 18 7 18 8 88 8 41 10 61 11 46 1 10 8 08 8 60 4 48 6 10 8 11 8 8 18 8 10 10 61 6 O D D A A MSTKDAH Chmda 40 8 11 10 08 10 66 11 11 1 1 4 47 1 18 7 46 10 08 Awl da Wp I M 8 10 10 66 11 10 1 40 86 1 7 11 10 I U Ji 11 1 IM U O T UM Staten QeDersal Vereenigde vergadering der beide Kamera Tan Dinidag 20 Maart 1894 De Kamara waren bjjeengekomen om door den min Tan binnenl uken daartoe door de Koningia Regeotes gemachtigd de zitting te booren sluiten Vele laden waren opgekomen een tairyk publiek gaf door zyne tegenwoordigheid een blgk Tan belangitelting De miniatcr werd op de gewone wyze ont Tangen en uitgeleid door eene commiaiie nit beide kamara De lede Tan den beer Tak luidde aldui Gedurende de ttiani afgeloopea zitting der Staten Qeneraal werd door Uwe medewerking weder op onbekrompen w ze in de behoeften Tan lUndi dienst ToorTiien Teyena werden Terechillende gewichtige maatregalen Tan wclgeiing genomen voorschriften omtrant het faillissement en de surseance Tan betaling werden vastgesteld Een nieuwe regeling an fabrieks en handelamerken werd io het leven geroepen Een belasting op de bedrgfs en andere inkomsten kwam tot attnd Omtrent de regeling Tan het kiesrecht Toor de Twefde Kamer der Staten Generaal en de PrOTinciale Staten werd geen overeenstemming verkregen De Koningin Weduwe Begeutes overtuigd dat in de tegenwoordige omstandigheden een beroep op de Natie raadzaam is om tot eau bevredigende regeling van het kiesrecht te komen heeft besloten de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten Generaal uit te spreken Eerlang zullen de kiesbevoegden worden geroepen tot de vernieuwde samenstelling van die Kamer De Koningin Weduwe Ilegentes heeft mg opgedragen O Mgne Heeren Haren dank te betuigen voor de lorg en de toewyding door U opnieuw betoond tot behartiging van s lands belangen Door de Koningin Weduwe Kegentes daartoe gemachtigd verklaar ik deze zitting der StatenOeneraal in naam der Koningin te zgn gesloten Een dame te Pargs die onlangs op de begraafplaats Père Lachaisec het graf van haren overleden man bezocht vond dicht daarbg een zwartgesloiarde jonge Trouw wanhopig sohreieud geknield liggen op een graf mei een marmeren gedenkteeken Zy ging naar hot bedroefde vrouwtje toe sprak eeoige woorderf van troost en nu sionte do bedroefde weduwe haar hart uit Zg had kort geleden haar lieven man verloren dien zg altijd altgd beweenen zon en nu drong de maker van het grafgesteente op betaling aan terwgl zg voor het oogenblik geen geld had De goedhartige dame nam het bedroefde weeuwtje mee naar huis en gaf haar daar 700 francs ter leen voor eenige dagen Maar zg hoorde niets meer van hare nieuwe vriendin en toen zg informeerde aan bet opgegeven adres was daar geen dame van dien naam bekend Zg was dus blgkhaar door eeu listige bedriegster beetgenomen Donderdag kregen twee reizigers twist in het logement van den beer Ghr A St te Steenbergen De twist liep zoo hoog dat een der heeren met een biljartbal naar zgnen collega gooide de bal kwam bg ongeluk in een spiegel terecht waarop de logementhouder kwam aanloopen en schadevergoeding vroeg Na lang over en weer praten kwam men overeen de schade op f 60 tr berekenen de logementhouder ontving een bankbiljet van f 100 en gaf f 40 terug Des avonds nadat de heeren reizigers vertrokken waren bleek den logementhouder dat h bankbiljet valsoh waa 8 86 8 48 8 4S 8 68 V 06 Soada 80 Heordieehl Mieiiwtrkerk Oap s f Botterdam 7 7 16 7 81 7 80 7 46 7 56 6 6 10 6 10 6 18 6 81 Botteidon OapaUe Nienwsrkerk Moonhmkl Oouda Ookda 7 80 8 40 04 Zav U 7 41 8 61 Bl Kr 7 47 2 Zeaw 7 68 01 N dL d 8 0 Voorb 8 07 0 18 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 11 11 a In eene vergadering van vnrkensslagers te Zutfen is besloten met ingang van 1 Mei des Zondag hunne wii kels te luiten vno l t het pnbliek verplicht ui ign des Zaterdags tgue inkoopen te doen In de Tranavaalsche Sta taconrant ia op baar gemaakt een wetsontwerp tot het instelUn eeoer ridderorde der Zuidafrikaansche republiek De Volkaatemzegt in eene breedvoerige beschouwing daaromtrent o a het volgende Er zgn op dit oogenblik verscheidene bur n der Z A republiek die decoraties of ordeteekenen dragen hun door vreemde mogendheden verstrekt De staata president vice president commandantgeneraal staats secretaria onderstaatssecretaris en andere hooge ambtenaren bezitten vreemde ridderorden sommigen hunner zelfs drie of vier Ook Volksraadsleden en f irirate burgers onzer republiek werden in den oop der laatste jaren met eene boiteolandseht otde vereerd Het is eene vaste gewoonte geworden dat aan den Volksraad verlof gevraagd werd door den begiftigde om de aangeboden decoratie te mogen dragen eene formaliteit waaraan de Volkirsjid steeds met de meeste hoffeiykheid het gewenschte gevolg heeft gegeven daardoor tevens instemming betoonende met het algemeen beginsel van ridderorden De vraag of het wel raadzaam was voor de regeeringsmanoep en burgers vreemde ordeteekenen te aanvaarden en voor den Volksraad om die aanvaarding officieel te billgken heeft op dit oogenblik niet het minste practische uut meer om te worden gesteld Het feit is daar dat de hoogst geplaatate staatsambtenaren ordeteekenen hebben aangenomen van de Duitache ranache Nederlandsche en Portugeesche regeeringeo Er zgn wellicht personen die dit afkeuren hetzg omdat zy persoonigk tegen het bestaande iiistitont van decoraties gekant zyn hetzij omdat zg van meening zgn dat eene republiek geen ridderorde mag verleenen en evenmin dus door hare borgera mag doen aanvaarden Maar er zgn er ook die op gronden van politiek goed keuren dat de itaatspresident commandantgeneraal en andere bewindsmannen de opderscheidings teekenen niet afgewezen hebben hun indertgd door Europaesche mogendheden aangeboden Men staat dus voor het onloochenbaar feit dat op den huldigen dag verscheidene Enropeesohe regeeringpn de Transvaalsche bewiudsmauneu met ordeteekenen hebben vereerd Nu doet zich de qaaestie voor is het al of niet gcwenscht ja zelfs noodzakelgk de regeeriog der Zuidalrikaansche republiek in staat te stellen die internationale beleefdheden te beantwoordt n Men vergete niet dal juist als in bet verkeer tusschen private personen zoo ook in het verkeer van regeering tot regeering de regel geldt dat eene aanvaarde beleefdheid vroeg of laat verplicht tot het beantwoorden met eene soortgelijke beleefdheid Wanneer men de saak uit dit oogpunt beschonwt zal er Ongetwgfeld aan de republiek niets verschrikkelgka overkomen wanneer er geen Transvaalsche ridderorde tot stand komt maar dit zal het ook niet als die orde wèl totstaodkomt integendeel menig man die de republiek welgezind is zal een aangenaam momeut doorleven wanneer hg een brief krggt uit Pretoria meldende dat het de regeering behaagd heeft hem te benoemen tot ridder of officier van de orde van Terdienste der Z A R En wanneer de regeering werkelgk met tact en omzichtigheid te werk gaat in het aanbieden dier ordeteekenen kan daaruit meer nut voor onzen staat voortvloeien dan de meeste menschen deuken Vandaar dat de Volksstem geen reden kan vinden om er tegen te velde te trekken 18 08 10 66 11 08 ll OS 11 1 11 86 11 18 7 16 0 61 7 47 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 U 8 18 8JI 8 81 8 8 6 80 10 11 Aan het station te Sittard werd door de brigade commandanten der marechaussee van Roermond en Sittard op verzoek der ouders opgespoord en aangehouden zekere Maria R van Hom die met zekeren D te Azerge by Roermond gehuwd en vader van acht kinderen hg wien zg als dienstmeid woonde naar elders de wgk bad genomen Het meisje werd door den brigadecommandant van Roermond medegenomen om aan hare ouders te warden teruggegeven Aan de kiesvereenigingen leden der Liberale Unie is het navolgende schrgveo gericht Door de Liberale Tnia is reeds vroeger met overgroote meerderheid instemming betuigd met den inliond der kieswet ontwerpen van de tegenwoordige regeering Daarom is zeker door n evenals door ons met ingenomenheid en dankbaarheid begroet de tyding dat Hare Majesteit de KnninginWeduwe R gentes na de Intrekking dier ontwerpen wegens aanneming van een met de strekking daarvan strgdlg amendement besloten heeft een beroep te doen op de kiezers Over de bg de aanstaande verkiezingen te volgen gedragslgn heeft nu ons beslnur zich bermden Het is daarbg gekomen tot de vaststelling van denkbeelden die het aan u ter overweging wenicht aan te bevelen Indien de tgd het toelaat wenscht het die denkbeelden te maken tot een onderwerp van bespreking in eene algemeene vergadering Maar het is denkbaar dat wegens het tgdstip der verkiezingen en de wenschelijkheid om spoedig tot candidaatstelling over te gaan het houden van eene algemeene vergadering die immers door vergaderingen der kiesTereenigingen moet worden voorafgegaan practiach eene onmogeIgkbeid bigkt te zgn Voor dat geval wenscht het bestuur dus met het toezenden en verspreiden van deze circulaire te volstaan Of het houden van eene vergadenng mogelgk zal zgn zult gy zoo apoedig doeniyk vernemen In ieder geval vertrouwen wy dat ook iu uwen kring deze denkbeelden met sympathie zullen worden ontvangen Voorop zg gesteld dat dere verkiezingen de samanatelling beoogen van eeue Kamer die in hootizaak zal zgu eoue Kamer geroepen om de kiesrechthervorming tot stand te brengen Het spreekt du van zelf dat de kiezers zich erustig en vast zullen moeten rekenschap geven van het vertrouwen dat zg ten aanzien van dit vraagstuk iu de caudidaten kunnen stellen Reeds ia door de groote meerderheid der Tweede Kamer op voorstel der regeering het beginsel aangenomen dat het voorzien in eigen onderhoud en in dat van bet huisgezin voldoend kenteekeu zal zgu zoowel van geschiktheid als van maatschappelgken welstand Bij de uitwerking van dit beginsel zgn de gevoelens niteengegaan Tegenover hen die de opvatting der regeering deelden stonden anderen die deels bedacht waren op inkrimping van het aantal kiezen deels grondwettige bezwaren bleven zien In dien strgd van gevoelens nu zal bg de itembus beslist moeten worden partg gekozen Ën dan meeuen wy dat alleen die caudidaten mogen worden gesteld die met volle overtuiging aan de finale kiesrechtuitbreiding verlangen mede te werken iu den zin waarin de regeeriog haar voorgesteld en de minister Tak van Poortvliet haar met kracht verdedigd heeft dat voorstanders van wgiigiogen waardoor het doel der voorgestelde hervorming niet zou worden verwezeniykt bebooren te worden bestreden dat ook wat de opvatting der grondwettige quaestiën aangaat van de liberale candidaten instemming mag worden verlangd met de zienswyze der regeering die uit de verkiezingen van 1891 voortgekomen tot dusver eene staatkunde heeft gevolgd waardoor het in haar gestelde vertrouwen volkomen gerechtvaardigd is Vermits in den lande het besef vry algemeen is dat het hier geldt eene verkiezing voor de vaststelling der kieswetten zoo schgnt het op dit oogenblik gewenacht dat aftredende Kamerleden die olschoon niet onder liberale vlag gekozen besliste voorstanders der voorgestelde kiesrechthervorming zgn van onze zgde niet worden tegengewerkt Bg de herstemmingen zullen nit den aard der zaak de candidaten tusschen wie dan te kiezen valt uit datzelfde oogpunt moeten worden beoordeeld Op het gewicht der te nemen beslissing behoeven wg wel niet nader te wgzen Het zal ook uw wensch zijn dat in de Tweede Kamer eene sterke meerderheid worde gebracht bereid om met deze regeering de AaoAevangeo 1 October TUd van Greenwlcli 1 84 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 68 8 08 8 10 17 16 8 11 S 40 0 47 a 64 10 1 10 10 10 41 11 08 1U8 11 H IU 7 80 1 44 4 10 O O U S A 11 60 11 10 8 40 0 08 11 01 l iO 1 60 8 48 1 46 1 6 1 01 i oa 1 16 4 10 4 46 4 66 6 08 6 0S 6 16 6 86 10 7 07 7 17 7 14 7 81 7 7 11 40 6 66 MO 10 8 48 8 10 4 08 4 40 DEN H A A O 60DDA iHage 6 48 7 10 7 48 S K B 46 10 1411 8811 16 1 88 1 16 8 46 8 48 4 1 4 41 6 11 7 8 0 M 10 10 4 48 f 1 44 1 40 1 68 8 04 1 00 7 0 T n 7 10 7 1 7 1 10 88 4 Toorb 64 N dL d6 6 Z Zegw 0 Bl Kr 8 14 Zev M lS 00 0 64 M 10 41 Gouds 6 80 7 80 8 18 9 88 10 1810 51 If OS 1S 48 S SO S 4S 8 1S 4 18 4 48 B IO 8 81 7 48 8 88 10 08 ü T B B C H T G O O D 8 09 6 60 10 07 10 54 f 9 04 f 9 1010 88 f l l w 8 41 9 88 10 40 11 J6 Utnoht 6 88 7 50 0 9 8811 84 18 08 18 60 8 10 8 68 4 49 6 86 7 48 HtrD t D 6 47 8 08 10 09 11 19 t S 84 4 06 4 66 Woenl D 6 6S 8 10 10 15 18 86 4 18 t ÜndawRter 7 07 8 19 10 84 18 4S v t t Gouda 7 80 8 S8 B 84 10 87 18 0618 68 l BS 8 B0 4 87 8 80 7 08 8 80 IHSTBKDi H O O U D A Atutordun 0 8 7 68 9 40 11 10 11 87 1 40 4 10 4 10 T SS 9 47 AKrtodmmWp 6 80 8 10 9 81 11 18 11 4 8 68 4J8 4 08 7 49 10 08 7J0 M9 10 44 1S 18 XtM MO t N Ml 9 U lUO steunen Hier i sprake van een verwarriDg van woorden het is niet steunen maar wel verbrgzelen Het corset belemmert de vrge ontwikkeling der borst terwgl bet den bloedsomloop aan de oppervlakte en meer inwendig stoort dit is een feit waar niet over te twisten valt erkend door alle geneesheeren Waar zgn d Romeinsche en Joodsche moedera die hare kinderen twee a drie jaren zoefden eo heu zoo bewaarden voor cholerine Engelsche ziekte en dood De zuigflesch ligt niet in de Voorzienigheid het corset beeft haar geschapen en wanneer men geen corsetten meer zal dragen eerst dan zat zg slechts als ergste uitweg in geheel buitengewone gevallen gebruikt worden Ten derde zou het corset een beschermer zgn zou t het lichaam recht houden Wat gebeurt er De wervelkolom wordt gevormd door eene reeks kleine werveji welke aan elkander verbonden zgn door lagen kraakbeen en spieren Wanneer reeds op baar twaalfde jaar de meisjes corsetten dragen ontwikkelen deze lagen kraakbeen en spieren zich slecht zg steunen op het Corset en wanneer mevrouw of mejuffrouw eens zonder corset blijft dan voelt zg zich diep vermoeid hare rugspieren zgn niet genoeg ontwikkeld om haar te steunen en zij komt tot het corset terug dat een noodzokelgke steun is geworden Ik hoor uwe tegenwerpiugeu Mgn corset is iu het geheel met stgf dichtgeregen het is nooit te nauw Neen het is nooit met kracht aangehaald wil ik gelooveo maar het perst n een weinig samen laten we aannemen een heel klein beetje gedurende reed tieu jaar twiutig jaar en drie honderd vgt fn zeetig dagen in het jaar Deze langvfltme sameupersiug heeft uw le er vervormd uwe maag verplaatst uwe darmen belemmerd uwe borst verbrgzeld de spieren van uwen rug verzwakt £ u wilt gg hot bewgs Blglt drie maanden zonder corset en tracht daarna eens holzelfde nummer weer aan te doen de natuur zal gedeeltelgk hare rechten hernomen hebbeu uwe taille zal van vorm veranderd zgn en wanneer uw lichaam niet meer volgens de mode van de negentiende eeuw ia zoo zal het in gelgkenis genaderd zgn tot dat van de VennG van Miio die immers toch nooit een corset gedragen heeft Welnu dat is io orde zal mg misschien eene mgner lezeressen zeggen ik geef mg gewonnen ik zal geen corset meer dragen maar zeg mij toch waardoor ik het vervangen moet Nauwkeurig hierop antwoorden wanneer men noch costumenaaister noch liunennnaister is is geen gemakkelyke zaak evenwei ik zal het probeeren Het beschermd corset van de wervelkolom zal zich van zelivervangeu de natuur zal zich belasten met aan de rugspieren eeue voldoende kracht te geven om het lichaam recht te houden zooals zij dat doet bg de vrouwen die de beschaving in dit opzicht nc niet bereikt heeft In de plaats van het cortiet als ondersteuning van do borat is het gemakkelgk als dat noodig is banden aan te brengen welke van de scboudera uitgaande steunen zonder te verdrukken Wat betreft hel corset als atenn als puut om de kleederen aan vaat te hechten zou het gemakkelgk zgn het te vervangen door eene taille met brelelfi waaraan handen of riageo die opperbest de japonnen en de rokken zouden ophouden Het staanpuot van de kleederen zou op die wijze van de maag naar de schouders verplaatst zgn dat wil zeggen van eene zachte gemakkelgk samendruklare en vervormbare plaats naar een van die deelen van het lichaam die het meest weerstand kunnen bieden Reeds maken vele corsetnaaistera met bekwaamheid tailles zonder baleinen voozien van breede bretels Zij dte ze gedragen hebben willen niet meer van het corset weten Een belachelgk wetvoorstel kwam nog zeer onlangs in behandeling in het wetgevend lichaam van den Amerikaanschen staat Conecticut Een der vertegenwoordigers stelde voor de bonden die een leelgken gewoonte hebben te knorren of te bgten een boete op te leggen van 7 dollars by niet betaling twee maanden na den dag waarop het vonnis in kracht van gewgze zal zgn gegaan te vervangen door hechtenis van 10 dagen Een der vertegenwoordigers die niet zgn eersten dwazen streek uithaalt betoogde in alle ernst aan de vergadering dat hoe natunrlgk bet verlangen ook mocht zgn van personen die door een ngdige hond in de beenen waren gebeten om zolk een dier daar door te laten boeten geen der Toorgestelde bepalingen doeltreffend zonden blgken Immers de betaling der boeten wordt in geen enkel opzicht gegarandeerd daar een bond gewoonlykzgn portemonaie uit vrees voor zakkenrollers maar thuis laat en wat de opsloitiog betreft ook daardoor zal geen duur zame verbetering worden verkr en aangezien het weder op vrge voeten gestelde dier daardoor in geen geval van karakter veranderd zal blgken te zyn In Gelderland heeft de openbare verpachting der rgkBtoUen ditmaal ongeveer 50000 jaars tegen een voor de scheiding lyn i mgnemeening van g en praetisch belang De regeering is van oordeel dat alle wetsontwerpen op Schotland betrekking hebbende mareen groote Schotsobe commissie verwesen moeten worden j Lord Rosebery beloofde ten slotte dat de regeering de wettelijke invoering van den achtuurswerkdag voor mijnwerkers zal steunen Hy wees op de noodzakelgkheid de Britache oppermacht ter zee te handhaven betoogde dat het Hoogerhais zooals het nn samengesteld wordt een ernstig gevaar voor dan Staat is maar merkte op dat hy vertrouwen had in een Tweede Kamer indien het een goede wos en deed uitkomen dat hervorming in de wijze waarop het Lagerhuis de zaken afdoet noodzakelgk is Rosebery s verklaring over Home Rule sobynt de Ieren tevreden gesteld te hebben eenigszins zonderling daar de tTimes uit zyn woorden opmaakt dat Home Rule nu voorgoed op zy gezet is Dillon die de rede aanboorde verklaarde later by het feest vooi St Patrick te Dublin dat hy de overtuiging verkregen had dat de zaak van Ierland in Rosebery een rechtschapen eu eerlyk verdediger had gevonden Healy sprak te Birmingham eveneens zyne tevredenheid uit hoewel er aan herinnerend dat Ierland met niets anders dan Gladstone s HomeBule plan genoegen zon nemen De groote manifestatie van do werkliedenvereenigingen tegen het Hoogerhnis eergisteren in Hydepark gehouden was wat de getalsterkte betreft inderdaad indrukwekkend Op de Theemskade kwamen naar men berekent wel 100 000 personen bgeen die iu optocht naar het park togeu Behalve door de politie werd langs den geheelen w de orde door oommissarisaen met roode rosetten op de borst bewaard Er waren in het park twaoU spreekplastsen opgeslagen waarvan de bekende Burns en andere Parlementsleden het woord voerden Het begin en het einde der aanspraken werd met de trompetgeschal afgekondigd Burns trok tegen het Hoogerhuïe te velde en kwam op tegen een uiting van lord Rosebery in de te Edinburg gehouden rede volgens welke gezegd Huls niet afgeschaft maar hervormd diende te worden De werklieden zeide Burns zagen de noodzakelgkheid van tweeërlei vertegenwoordiging volstrekt niet in eu verlangden kortweg opruiming van het uitgediende Hoogerhnis Ook verschillende andere redenaars spoorden aan om nimmer op eeu candidaat te stemmen die zich niet verbinden wilde om tot die afschaffing mede te werken Ten slotte werd van elke tribune een motie iu stemming gebracht en bij acclamatie aangenomen de verwerpiug van het ontwerp regelende de verantwoordelgkheid der patroons door het Hoogerhnis afkeurde en het Kabinet uitnoodigende om dit Huis te doen afschaffen Nu ook de Frauache Ueuaat met overgroote meerderheid zich vereenigd heeft met het voorstel der regeering om een ministerie van kolonie op te richten is de beer Boulanger tot minister van koloniën benoemd De Senaat is evenals de Kamer van afgevaardigden na de stemming uiteengegaan tot 24 April Tgdens de parlementaire vaeautie wordt de voorjaarszitting der gewestelyke Eaden gehouden Deze is öen man van 62 jaar ouddirecteur generaal der registratie en tbans lid van den Senaat linkerzijde Laatstelgk was fag rapporteur von de financieele commissie KaDtODgerecht te Gouda ZUting vao Woensdag 21 Maart 1894 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Rjjden met een ingeschreren hondenkar tonder de honden rau muilkorven te hebben voonien P van der B te Goada Vierde kade tot 2 of 1 dag heobtenia eu A H V te Gouda Spieringstraat vrygeaproken s Avonds ryden met een ingeachreren hondenkar zooder de honden van muilkorven te hebben voorzien en londer helder brandend licht J van W te Moercapelle tot 2 boeton van 1 of 1 dag hechtenis Toor elke boete Jachtovertreding D 8 te Reenwflk vrjgesproken Buiten openbare waterbakken verrichten van datgene waarvoor die inrichtingen beetemd vin W van D ïonder bekende woonplaata tot 1 of 1 dag hechtenis Ie Openbare dronkenschap 2e Buiten openbare waterbakken verrichten van dagene waarvoor die inrichtingen bestemd zgn D 8 te Gouda Peperstraat tot 3 en 1 of 8 dagen en 1 dag beohtenia Openbare dronkenschap L Q V V te Jonda Hootmanigracht tot 3 of 3 dagen hechteni A L Peperstraat tot 2 of 2 dagen hecbUnis D van D te Gouda Komjjnsteeg W N zonder bekende woonplaata M van L to Gonda Korte Akkeren en K M zonder bekende woonplaata allen tot 1 of 2 dagen hechtonii penbaren dronkenschap bg 3e herhaling