Goudsche Courant, zaterdag 24 maart 1894

Zaterdag S4 Maart J804 No 6310 Zomer enst 24 Kaart 32ste Jaargang SehroefttoomtXMt fiOüDSCHE mmm NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 ft anco per post ƒ 1 70 Afzonderlgke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centert iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ABKTBaBIOHTKN Oond Murt uu QnMMii lud oaxitodard Tirwt ZMamohe t SS l f e iO Uindne dik 50 1 8 76 Afirykeode 4 75 i 5 Ï6 Foldw Mi l 6 to Koode loiner 4 7S i lO dito wioUr S S5 1 i iO Bagn ZwuwKha ƒ 4 76 k 6 Poldor ƒ 4 J6 4 60 BttiInludMho Mr 70 k 4 i 4 10 Oartti WlotOT 4 10 il 4 0 Zomer S 0 i 4 J6 Climillier ƒ 6 86 4 Haror por heet 8 60 8 80 p r 100 kilo 7 86 i 7 76 Henonnuul loundHb 10 86 i 10 60 BoiUnUndiobe 16 il 8 60 Kiuriazud 7 60 l f 8 60 Kool Md l Erwum MMting 6 67 i nUt kokrodo 1 Boouni BnÜMboonoD 7 60 i 9 WilloboODOQ 4 Dalrenboonén fi lO ï t 86 PiBrdeoboonan 6 86 i 6 60 Mau per 100 ilo Bonto Amorikaanwhe 6 76 4 6 86 Donao 6 60 i f 6 76 VnmaiiT Malkra eoeda aanroer Handel en prUzan matig Vette varkani red aanroer handel rr wel 1 i 24 et par balf KO Biggen roor Engeland areinig aanvoer handel flauw 18 4 IB et per half KG Magere Biggen goede aanroer handel frü wol f DM i f 1 76 per week Wei aohapeo weinig aanroer handel flauw 14 it f 80 Nnobtere kalreran groote aanvoer handel flauw 8 i ft ïokkalieren 8 IfU langeroard 6 partyen kaai Handel Bauw lé fual 88 8e qnal 80 i 38 Boter groote aanroer handel rrg wal Qorboter 1 06 i 1 80 Weiboter 0 90 4 1 00 p Kilo BurgerlUka Btand GEBOREN 16 Maart ïooni onder T Bocro en B C Hoerteoa 18 PieterLeondert oudor P h Holatedo en W A van den Beig Margaretha oudera H randerMnaa en A de Grnil 19 Maria Jacomina oudere P Kond en M 8 W Kok 20 Johannca Sttphtnoi ouder H Fataolaar on W C Qroaneiregen Maarten ouder T de Jong en P F Vi er Johanna Cornelia ouder O Jne en E M ran don Berg Pieter ouder A M Verkaaik en 0 van Itugge OVERLEDEN 18 Maart C J ter Boek 6 m J ran Straten 28 j J B T Botoh 64 j 9 O C Schoonderwoerd 2 Hl M Tomé 85 j 20 J C Zantvoort 8 j 21 N van der Pool 19 m N Kabout 32 f GEHUWD il Mnait J Blok en L van Ejjk APVERTENTIBN Een NOODHULP DIENSTBODE wordt tentond OEVBAAOD in bat Ur OndeIfannen en Vroawenhoi Zioh t niToegeu bg do Directrics Turfmarkt H M OEVBAAOD van de morgen 7 tot 12 uur een MËI8JË niet beneden de 16 jaar tot het verriohten van hnishoudelgke bezigheden Adrea Bureau deur Courant Een ervaren Boekhouder sgne Tondann disponibel hebbende veniohie die gMume ie beiteden door het bUhouden van BOEKEN of dergeiyke adminUtratteve wwkmtam heien tegen billgke Tergoeding Omtrent o p iteit eni itaan de beate getuiijenisaen ten diüiita Brieren worden ingewacht onder No 2816 un het Bureau an dit Blad Vow ten beperkt aantal verbruikeri ia nog te bekomen ZÏÏIVEHE EOEMELE ook aear geachikt Toor KlUDERYOBDISOm Vee onder roortdurende oontrAle Voor prgaopgare en verdere inlichtingen geUeTe men ich aan te melden aan t Bureau T n dit Blad BIERBOTTELAKU Korte Tiendeweg D 93 De ondargeteekende beveelt lich bü voort during beleeHelgk aau voor de LEVERING imilvrtte Soort BIBBES uit de Bronwerjj Di GiXKOOKOB Valkc Van Volleoboven s Extra Stoot Toor Bloedarmen Maagigdera Zwakken en Kraamnonwen ali meeit Venteikende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg ateeda belegen afgeleverd Tnagt B r p PRIJSCOURANT E VAN WÜNGAABDEN ae da SMlpendnk vaa A Banuuii k Coon Van Rotterdam naar üouda MAANDAGMIDDAG 12 uur W0EN8DAUV00BMIDDAÖ 7 VRIJDAGNAMIDDAG 2 Van Gouda naar Rotterdam DIN8DA6V00RMIDDAO 5 30 uur DONDERDAGNAMIDDAG 1 ZATERDAGNAMIDDAG 4 J POT Co OPENBARB ERKOOPn a El C3 OIT1DA ten overataan van den Notaria G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB yfj op WOENSDAG 4 APBIL 4 1B 1894 de morgen te elf nren l jl ll in het Koeaehnia HARMONIE f aan de Markt van No 1 tot 3 TWEE HUIZEN ERVEN SCHOOR en HOOIBEBG met een grooten OOFTen MOESTUIN in de Boelekade te Oouda wgk R no 52 groot 8 aren 43 centiaren No 4 Een perceel liggende in den polder Bloemendaal te Gouici over den Spoorweg kadaatraal bekend in Sectie U no 746 groot 34 aren 60 centiaren En No 5 en 6 Twee perceelen best 77 e i 1 a aü d liggende aan het Draafpad in Bloemendaal te Qmdtt kadaatraal bekend in Sectie H no 631 632 737 en 740 tezamen groot 2 hectaren 74 aren en 1 centiare Alle te aanvaarden l iHi 1S94 De perceelen agn te beiichtigen 30 Maart en 2 en 3 April a at van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTOIJN DROOGLEEVEB te Gouda FBMSCHE STOOMVEBVEBU au Chemlsohe WasscheriJ Ti H OPPEKHEIMER 19 KruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Hoerenen Dameegarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor he atoom en van pluche mantel veeren bont ena Qordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden oneohadelgk voor de gesondheid en vogena staal bewerkt Wegen uitbreiding der fabrieken agn de ptgaett 25 gedaald Te atoomen goederen al nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkige alaohtofiéra der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoHandsche uitgfcTe met 27 aib PrQi 2 goldeD Ieder die aan de rerachrikkelgke gerolgeu tku dese ondea lydl moei bet leun d oprechte leering die het ge redt jaMrIyks daiiend van een wkeren dood Te verkrggen bg hetVerlagi Ma sin te Leipsig Nenmarkt 34 fruieo tegen intending van het bedru ook in poetzegeU en ip eiken boekhandel in floUaDd Rijk worden door de 1001 l acht 1 Bericht aan het publiek Gebr E b M COHEN maken bekend dat door hen van de coo fnuie aitgafe De volledige Vertellingen der 1CX 1 Nacht met circa 3000 UliutrattSn tekst ran GEUABD KELLER eene cienwe nttgaTS rerMikqnt ia 100 AFLRVEEINQEN 86 CENT per aflefering n K op de e nieuwe uitgave worden aan duixend inteékenaren oW deau gegeven handerd orlgineele Premi oten waarbif vele van eene directe hamcMswaarde van f 100 tot f 300 Deze lotea Keren door hun menigte van 100 ituki K0LO8SAL VEEL KANS dat daarop prguQ Tallen fan 200 000 100 000 ƒ 50 000 86 000 10 000 enz eni Elk ioteekenaar ontvangt onmiddellijk eene aote op furmaat zegel gateekend door de Utlgerera en door den te Nijmegen reeideerenden Notarii W E HUINfC waarin da 100 premielotan met nummer en Mrie vermeld itaaa toodat men elke io de coaranten voorkomende uitloting zelf kan controleerea Om elk idéé ran eigenbelang veg te nemen verkUraa da Uitgavan dat de genoemde premieloten ia vollen eigendom ook met da daarop iotusschea gevallen pnjien aan de lOCÖ intookanareu worden afgestaan Zy behouden dus oooh de loten noch de daarop vallende somman self maar geven dese aan het genoemde getal inteékenaren b loting cadeau Alle in den tussehentyd daarop gevatien prijten blgvon tot het einde der inteekenïng bewaanl Alsdan heeft de verloting der premieloten onderde iotaekenaren plaats zoooals die in het certificaat met titel nummer en serie worden saugageven ten orerotaao van den te Nijmegen reaideerauden Notaris W E HIJINK in wleos banden wy bovengenoemde loten stelden en welke loten gedeponeerd aga in den brandvnjea kelder der Nijmaegsche BankvereeuigiDg Van Eagelenbui en Sohïppers te Njjmegeii De 1001 Naoht ia het meest interessante werk over de geheele wereld De rijkdom weelde en pracht die in de verhilea der 1001 naoht op zulk eene eigenaardige en bo koorlyke wyze beschreven wordt deden ons het besluit nemen om aan ds inteekoaaren op dit loo aantrekkelijke werk eene sohittereode en aanlokkende kans te goren en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke on minst kostbare wyza rijk te worden tegen eene betaling van slechts 26 eent wekelijks waarvoor men in t jaar tijds een hoogst interessant en fraai werk bekomt en tevens een kapitaal van 800 000 100 000 60 000 36 000 enz enz kan machtig worden Kansrijker aolieder en billyker aaabieding is wol nooit bjj eenig boekwerk gedaan By dez loten bevinden er zich toch die onmiddellijk verhandelbaar z n voor eene waarde van 100 200 SOO en meer en de inteékenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen f 11 1 Het moge misschien bevreemden dat ffjj legen betaling van slechts 16 oeaf per week eene zoo in het oog vallende kans geven en bij stuittog vin het wbrk zulke kostbare premiee Do rede daarvan is eenvoudig dat het ons aleohts ie doen ia het fraaie boek dat de waarde f oed vertegenwoordigt te verkoopen en wij niet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door oombmaiie der loten eene winst trachten te behalen Deze loten als premién te geven heeft slechts ten doel de exploitatie van een mooi werk te bdvorderen Uitgebreid prospectus met duidelyke omsohrijriDg ïn eiken Hinken Boekhandel verkr gbaar lo bü de uitgevers Gabr Ë k M OUKN te Nijmegen en te Arnhem Hederlandsche StoombootMaatschappij De Stoomschepeu HOLLAND kapt J SMIDT en BATAriEB kapt J 8ACER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toor Tracht of passage rerroege men zioh bg de Cargadoors der Haatachapp Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen lossen te Brewersqaar de markt van Boter en Kaas te Londen Gebrf Stollwerck s Chocolade en Cacao t 3 Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitalnttend gebruik van fijne en fijwSe grondstoffen garandeerci len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dai reep Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleyeraHcler ii Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewge van uitmuntend n Êibrikaiit Ueeds 1874 schreef de Accademi national de Paris Houi vona ddoemons nne Hcdaille il ar framière eliuwc en oonaldiratlon de votre exoeUant tkbrloation de Oltooolat bonbons varMa eto ta StOllwwek t fabrikaat ia Tsrkiijgbaar bg H H Conflseura Banketbakkert eni era Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jolias lUtteidaodt Amaterdam Kalveratraat 103 Waarom word ik van mijn zentLwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ta Dtet uiden dat geneEÏng ssnbrengeode middolee toersttlg ontdekt worden dit in de hsudea van een bekwaam geooeaheer ma goed anceee hebban Was niet Prtetnitz de geleerde reatiger eer waterkaar ntethode wiens woonplaats een bederaartseord roor de lijdende menacbheid geworden Ia den eenroudige boor f He fl niet een Zweedaoh majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen rroawanciekten aan de hand gedaan dis hot lancet der chirurgen reeda minder nooclaakeljjk beeft gemaakt en thana gemeengoed ran alle goneeaheeren begint te worden t Ook op het gebied ter beperking ran leoawaiektan begint er licht te komen en ook bier ia een weg geopend gewardea die op de eenroudigate en natunrlgkate manier reauttaten oplevert welke wel in ataat xijn de aodert jaren on eranderd aangewende geaeeaknndige hulpmiddelen xoo ala byroorb Brominm Yaer Anenioum enz geheel te verdringen Kr xija vele meaaoheu die noch ziek noch gezond z jn en toch klagen dat zij zich in liebaam en siel allee behalve wel gevoelen bet geringate niet velen kunnen en zolfii door een rlieg getergd wordeln en SOO lioh aelvon en anderen tol laat zjjn zonder hal te willen Vele worden geplaagd of door rreeeoijke aagat of door droefgeestigheid kunnen niet alapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben rael hoofdpyn congeatie zwakheid van geheugen oonaisea en toevallen Kinilolgk Ijjdeu de ergaten onder hen aan verlamming vituadana en vallende ziekte Al dese ongelukkigen die men op elkan leeftijd onder elk gealaobt en eiken stand vindt zijn sennwiiek en min of meer de alaobloffers der leefwyse van onzen tijd Wie tot eene dezer catagoriën ran Igdera behoort en ingelieU wenaeht te worden onr de war king ener nieuwe metkode adreaaeere zich aan AsHtwtam H CLEBAX t Co Heiligeweg 4S Botterdam P E van SAKTEN KOLFV Korte Hoofdstseg 1 l tncht U BKY POBTO Oudegraoht bij de Oaardbrog ï M door wiea eea onderrichtend g aohri jo over Zenuwiiekteo en Beroerte Voorkoming ea GtMliag rtais ea buoo £ rkr jtbaar geeleld wordt BINNENLAND GOUDA 23 Maart 1894 In de hier ter stede bestaande Debaiingclub il gisterarood een voordracbt gehoadeii orer LeisegelegenheidfC waarb de volgeDde stelliug werd verdedigd Het ia wenscheiyk dat bier ier stede eene openbare leesgelegenheid ge op Dd wordt tegen eene matige contribntic Toor iedereen toegankel k Voor de vacante betrekking van kenkenmaster en keukenmeesteres aan de Volksgaarkeuken HofmansBtichtiDg atbier hebben naac wy vernemen zich 95 sollicitanten aan Dat Gouda op het gebied der knnat b groote steden niet acfaterstfeat maar er zelfs mede mag concnrreeren ie ons dezer dagen weder gebleken Door de jeugdige firma van Staveren en Vergeer is nameigk voor een onzer geachte stadgenooten een plafond geschilderd waarvan wg de verschillende deiaiN hebbeu zien bawerken en kunnen niet nalaten te erkennen dj het gezien mag worden Hetzelve ia behandeld renaissance styl bestaande uit een in aa1 dS mét engelengroep omlijst met een grauwachtige met goud georuBmenteerde grond tervtyi het geheel wordt omsloten door een bloemornament waarvan in elk der 4 hoeken een grauw medsljon met symbolische voorstelling wat met de overige deelen een uitstekend geheel vormt Wy hopen dan ook dat genoemde firma succes moge hebben en in de gelegeobeid zullen worden gesteld hun MMihteD ten beste te geven ok den heer W de Jong achilder komt een woord van erkenning toe voor de restauratie der kamer waar het plafond in is geplaatst welke door hem zeer net is uitgevoerd tPrezikhaafc het landgoed grenzende aan den Vogelen PlantenLuin te Velp js voor krankzinnigengesticht bestemd Aan het hoofd daarvan komt volgens Gelria te staan Pr Jelgersma thans geneesheer op Meerenberg Sen groote smart welke de groote Kossuth wiens overlyden we gemeld hebben in zyn ballingschap moest verdoren was dat by geen a heid kon nemen van zyne stervende moeder De vrouw woonde te Brussel en verlangde seer baren zoon nog eens te zieu Mnar de ioemalige Belgische Regeering het was m 1852 FEVILLETO X PElirSES VE EA ♦♦ Laten we eoo spoedig mogelijk terugkeereD naar Hamburg bad Vera ffH ue heeren vervolgde Natalie wilt u soo vriendelijk zyn om n ar ons hotel te vergezellen Het de meeste bereidwilUghoid werd dit veriEoek ingewilligd en oa weinige minitten was het eenzaam en tül op bet straks zoo drukbewogen punt van het eiland Het gerucht van de afschuwelijke icèue bad zich als een loopend vuurtje over al de badguten verspreid alhoewel beide partigeu er zooveel mogelgk over gezwegen hadden Ds beide dames waren niet meer uil egaao op dien dag doch namen dea votgenilen morgen haar gewoon bad en wandsldea vervolgens langs bet strand in gezelschap van Wuifing en Reimann terW9I Bwdome Borner wegens gevatte kou aog altoos op bare kamer bleef Mevrouw Hartung trad nog dreigender op lerwgt da Bogelwheu op een afstand bleven en myloid Arohibald plotseliDg verdwenen was Kiemaod vrrmoedde ook maar in de verte dst h zich regelrecht lot den Ooavemeur van Helgoland had gewend en deun allbs bad medegedeeld om zoo noodig aquen toragtoeht ta dekken ids kg lyneu tegenstander een wilde den Hongaarscheu patnot niet in bei land toelaten als hj zich niet overal waarhy kwam door een poHtie agent liet vergezellen Kossuth was geneigd ter wilde van zyne moeder te bernsten in die vernederende voorwaarde M j Eoodra z n moeder daarvan hoorde verbood zy hem te komen en zy stierf kort daarna met een zegenbede voor haren zoon op de tippen De beer Liefébre geluidkundige te 8 Graven bage heeft in het hötel Zeerust ie Scbeveningen twee reddingsboten tentoongesteld welke zeker de bezichtiging waard zyn De een bestemd om in zee geworpen te worden indien er een mau overbooid slaat ia opeen afstand van vier zeemylen zichtbaar de andere welke op een vfiste plaats in zee uaby het strand kan gelegd worden en op bare pWts gehouden wordt door twee zware ateeuen moet diensten bewyzen wanneer baders in gevaar verkeeren Deze laatste boei kan drie volwassen personen dragen Vier weken geleden is een der apostelen van het Mormonendom Julitis Billeter nit Utah in PruifliscfaSilezië aaugekomen en heeft nu in de gemeente Mellendorf de meerderheid der itigezt tenen zoodanig bekeerdf dat er eene landverhuizing in massa naar Amerika wordt georganiseerd Midden in het groothertogdom Baden by het dorp Sasbach ligt een stukje grond dat aan Fraukryk toebehoort en daarop staat het monument voor Tnrenne die hier den 27 Juli 1675 viel De bewaking van dit monument wordt steeds toevertrouwd aan een ond soldaat van het Fiansche leger Toen de laatste bewaker in Deo van bet vorige jaar stierf boden zich een mOssa liefhebbers aan voor den opengevallen post De Franache regeering heeft nu tot bewaker aangesteld een Elaasser oud ouderofficier dio den oorlog in Italië en Mexico heeft medegemaakt en na den slag fan Orleans in 1870 het ridderkruis van het Legioen van Eer ontving De nieuwe titularis die den uniform der Franscbe veteranen draagt heeft zich met zyn gezin te Sasbacb gevestigd en is in bet boerendorpje een man van gewicht De liberale kies ver eeniging Ie Koog a d Zaan stride gisterenavond den heer K de fioer Cz burgemeester van Assendelft candidaat voor de Tweede Kamer De heer de Boer heeft verklaard zich te ver eenigen met het programma der radicale party ongeluk mocht toebrengen Dat hg de beleediging van deo jeugdigeu Hamburger met een vuistslag beantwoord bad vond de Gouverneur geheel in orde doch hg wenaohte een duel vermeden te sien wat mylord Archibald beloofde door eene zoo spoedig mogelyke afreis te zullen voorkomen waarom hg een reiipag verzooht daar hg binnen twee dagrn met de stoomboot naar Bremerhaven doofat te vertrukken Toen Walfiog Albioos zoon dio sicb voor de eer van Archibald borg had gesteld nogmaals opeiscbte daar hg zioh niet hel zien of hooren om die eer te verdedigen kreeg hg ten antwoord dat de Gon verneur van alles oaderrioht enkel een boipartg wilde toestaan daar mr Archibald met zgn vmit reeds zijn eer had hernomen Ue oude heer geluofde igne ooren niet on keek den Engelicbman die met de banden in de zakken hem dat antwoord mededeelde en zijn aigarcndamp in zgn gmiicht blies met de grootste verbazing san Hij ging een stap achterait pakte zgn wandelstok vaster aan en suide mol zgn gewone hoffelijkheid die den edelman nooit verlet Mgnheerl ais ik niet mag aannemen oenen fldelauin voor mg te zion dan laat ik de geheele zaak als mijner met waardig eenvoudig vallen In het tegeuo erg i eIde geval zeg ik u kort en goed dat de heer Reima i en ik mr Arobibald en u van middag te zes urb bij Nordhbm verwachten Ik leg u als eerepliohf de stipale geheimhouding op m laat aan a de Keuze van het wapen Goed goed Sir lachte de Engelsofaman spottend Wg kieren de vuist wg boxen I Ge sijt e n lOt of een lafaard I In het Jemer gebergte niet ver van de oude IndiaanHche stad Cochiti in Nienw Mexico syn ryke goudvelden ontdekt Men vermoedt dat dit dezelfde myuen zyn welke de Hpanjaardan reeds in de 17e eeuw ontgonnen Ëen opstand der Indianen togen hunne onderdrukkers waarin alle Spanjaarden vermoord werden was oorzaak dat men tot dusver niet wist waar die mynen zioh bevonden Eene jonge vrouw van 27 jaar die thans te Groningen diende en op wier gedrag niets aan te merken viel zette den 26n Januari baar driejarig kind in den gang van he armhuis te Farusum by Delfzyl neer en verwyderde ich daarop Zy was gedwongen tot de e behandeling daar zy van baar loon dat i GO per jaar bedroeg twee jaren f 52 en een jaar f 40 had moeten afstaan tot onderhoud van haar kind dientengevolge bleef er zoo weinig voor haar over dat zy niet eens het strikt noodige voor kleeding enz kon aanschaffen en baar meester had haar daarover onderhouden en gedreigd hoe ongaarne ook baar uit zyn dienst te zullen ontslaan als zy zich niet beter kleedde Hierop was iy daar haar en te Groningen en te Delfzyl onderstand geweigerd werd op raad van een faraitinhd tot het plegen van bovenvermeld feit gekomen Het O Jkl uischte Hdag n vaogenisslraf De Prins Alexander Stichting inrichting voor jeugdige blinden te Benneltora heeft van wijlen Mej Johanna Elisabeth van Wüles een legaat van duizend gulden ontvangen Aan het 1 O jarig juffertje Ida Wes8aling te Amersfoort is de bronzen medaille met getuigschrift toegekend wegens bet redden van een kind uit bet water Dat schapen door hondeu worden aangevallen is geen zeldzaamheid maar dat een kat een lam of jonge geit aanvalt en vermoordt komt minder voor Toch is het te Bovensmïlde gebeurd De wed J L O aan wie de kat toebehoort had vooreenige dagen jonge lammeren welke zy bg het moederscbaap ter verzorging liet Toen deze drie dagen oud waren vond zy des morgens er een iij it afgebeten hals dood l gen wsarby de kat lekker zat te smullen Qaar buurman had eene jonge geit welke hy nit voorzorg goed in een mand bad opgeborgen doch eenmaal liet hy bet diertje een oogenblik uit zyne kleine woning vry De kat zag dit pa of zy viel ook de jonge geit welke nu 14 da Bub I met grijsaards boxen wg niet slrl We zullen komen om zes our all right I Wuifing ging zonder een enkel woord meer te verspttlöo zijns weegs en richtte zgne schreden naar Reimanns woning trof hem thuis en verhaalde zijn wtidervareu met don insolentiin John Buil Men heeft zich dus achter den Gouverneur ver scholen sprak do jonge man ngdig hoe moet men dat noemen boosheid of slimheid F Alle beidel Die Brillen zijn een koopmanavolk dat altijd de beste kansen berekent I Ik wed met u dat zij ons nogmaals eono val opatellen hun laatste streek wordt missohtec nog erger dan de eerste I Dan komen er ongelukken vnn I En stort ge u moedwillig in t verderf Laten we de zaak kalm overwegen en niet als dolkoppen te werk gaan of we zulten oneen tegenstanders een onverdieaden triomf buroidtn ffBinnen I Er werd op dit ot enblik op de deur geklopt en Henning trad binnen Na eelnige pliohtplegingen nam baron Wulling afuheid ranrdoor Henuing meer op sgn gemak kwam Mejuffrouw Gotthardt begon bij zendt mij tot u zg beeft per telegraaf benoht ontvangen dat baar papa vandaag komt AU na de slimme Helmoth ook vaar meekomt 1 Wie Wat Ja Hvjmnth de flcmte speurhond van dewereld Waarom ir yWel om aylf dl Isb een soberp oc m eea govd gehs fesi m obéor Beimatio 1 gen oud was aan met het gevolg dat fieu betzelfde lot onderging Rotte s Mannenkoor te Rotterdam riert Vrydag 30 Maart a s zyn 40 jarig bestaan met het geven van een vocaal en instrumentaal concert waartoe de orkestvereeniging Symphonia baar welwillende medewerking zal verleenen Een met zorg gekozen feestprogramma aal worden uitgevoerd o a Trost aan iltotte a Mannenkoorc opgedragen door S de Lange waarnemend directeur der Vereeniging in 1874 Warum van C C A de Vliwh aersto di olenr der Vereeniging van 18 4 1873 uitgevoerd op het eerste concert dan lOen Mei 1854 Dens nostra spes van Ludwig Felix Brandts Bn dinnteur der Vereeniging van 1874 1891 en Twee Sterren van Ant B H Verbe den tegen woord igen directeur Voorts zullen nog een aantal nommeri worden uitgevoerd waarmede de Vereeniging by versehitleude sangwedstryden pryien babaal d heeft De Standaarde vindt de uitlegging van de Grondwet nog zulk een gemakkelyk werk niet Onze booge staatswet spreekt veeUl zeer verstaanbaar over wat n koud laat en schier van zelf spreekt maar geldt bet panten die laatigo geschillen moeten uitmaken dau laat zy n m den oteek Joriat staat dan evenals in oaz rechtbanken tegenover jurist En naarmate dan juist de Kamer of de reohtbauk is samengesteld aldus wordt de wet geïnterpreteerd Welk eene droeve proeve geeft art 80 van deze waarheid I Daarom zou het dan ook gewenacht zyn eerst art 80 te wyzigen al ware dit een diep beschamend blyk van ons wetgevend onvermogen Maar mocht het Kabinet dadelyk eene nieuwe kieswet indienen dan staat het b ad er op te verklaren dat het voor de ruimere opviatting van art 80 party kiest Het treedt vervolgens in eene uitvoerige beschouwing omtrent het woord welstand oea relatief begrip dat niet in de Grondwet thuis behoort Slechts het algemeen stemrecht sluit dit woord nit en dat strookt volkomen met onze opvattingen De rnime nitl ging is volgens letterlyke en historische interpretatie de ware Lynreobt daartegenover stond het amendement van De Meyier een man die eenvoudig zyn land en zyn volk niet kende Ware dat aangenomen aan meer don één anti revolutionair kamerlid van hen die voorstemden zou het daar hijzelf syne beste kiezers hielp om koud brengen den parlementairen dood hebbeu gebracht tioed goed maar uwe boodsohapP O ja of u de vriendelijkheid wilde hebben zoo spoedig doenljjk bg mej Gotthardt te komen Üa dames schijnen beiden ziek te ijn soo akelig zien sg er uit 1 Dal badt ga taij ook wel dadelijk kannen seggeal de bodt uw phsntasie over den mylord wel voor u kunnen houden men kan wel iets beweren maar dit beeft weinig waarde als men t niet kan bewgzon denk daar uw heele leven aan vriend het tal u vele onaangenaamhedea besparen Na een klein kwarttor bevond Reimann ziek bij Natalie en de verblufte hoedenmaker alloen op een der wandelwegeu waar hü cicb peinzensmoede op oen rustbnnk had neergezet Hier verzonk hü in diepe drooaieriJen die zich bijna alle concentreerden om de gehoimzinnigo persoonlijkheid van mylord Archibald Hg schrikte niet weinig toen bü onverwachts stappen en luide stemmen vernam en versobeidene heeren zag naderen in wie h Angelsofaen herkende Veze schenen volstrekt geen notitie van den eenvondigen man op de bank te neman maar spraken zeer opgewekt met elkander terwijl tÜ bem langzaam voorbijgingen Hoewsl Henning niet alles verstond begreop hij toch zooveel dat het dreigende dnel tegen den avond zoo plaats vinden en men den Hamburger eens heel gevoelig zon toonen boe sterk Engebohe vuisten zün Ahal bromde de Duitsoher Ik begrip a nu we sullen l afwachten John Ball afwachten l jffordt vtnêtg i