Goudsche Courant, maandag 26 maart 1894

32ste Jaargang Maandag 26 en Dinsdag 37 Maart 1894 No 6311 mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN an kMg iBTOtrmbt nooik too goedlnsrea Hot u o k hitr wadtr dk atrgd tanchaa da bcltngon dra HoogMncha landbouwan an dia dar Ooitenrgkfccbe induvtria Nn de Toorloopigr oteraaokomaian Diet io warUiig tradau biyit hat roonhandn bj dau tbaaluildan toatUnd dia op lich ulf wel tamal k hondbur in mur den OoiUorvlnehan bbrikkgtan bet gefaar hoita bet boofd Inat hugan dat Rniland alk oogenblik igo hoogatc luia op koD infoar kan toepanaa Mat da in werking trading van bet DuiUicbBoaaiiab tractaat is Dioidag op de greni van Oppar SilaziS een battengewone levendigheid oatataaa Te Myilowiti ifattowiti Tarnowitz DC baar eht thani e n drakie ala er in jaren giat gexian if Da bestellingen van allerlei koopwaren haddan zich aan beide zgden van it gima vooral in Hasaiseh Polan opgehoopt n Iwaman na allen tegelgk los Ooitachland a njiverbeid krijgt daardoor iprooteren alzet voor mocbines locon otieven en jandbonwwerktuigeo Kuslaod s landbouw goedkooper prodnctiamiddelen an aan mimer debiel toor ign graan wat voor het Dnitsehe volk goadkooper brood beteekent Biamarck i Hamburg Nachr moge nog aoharp opmerken dat hat Duitacfaa volk zich aindï 189091 er aan gewand bealt by alle Tardragen nat het baitenhind ataeds aan bat kortste eind ta trekknn en dal het vrgwel onverSGhillig is of de Duitecbe Prodoction aan 12 oi aan 13 wonden doodbloedt gn waarscfaoiringeD helpen nu niet meer SPECIALITEIT in Danesen Beeren HaDdscboenenL van OS Al E 73 73 Beurs vaa Amsterdam Vor krs l oV iVi OB BV 4V 10 l 1 84V iob V 60 88 100 100 108 17 101 87 l6l 10 188 60 M 104 IM Vl AIO in 104 4B1 m M r 1 7 V45 i A iiiv 74 4 10 188 1 4 l r 111 BI 108 IS 100 108 tl MAABT islotkoeri 88 lOI 78 7 l i NloiauiiD Oart Ned W 8 dito dito dito I dtb dito dito Homia Obl aoudl 18 I 88 4 luui laubrUvlag IStS ll i Uos BKa Übl iu pii rl8 8 I dito In lilvu 1888 B PsaniOiL Obllg mot tuAal 8 dito illto 8 96 104 88V 96 Brauiio Ubl Ooit Ie Serie B ditoGeooM 1110 4 ditobjHolhilBSa 4 ilitu b llope I88V V0 4 diluuiaoud leun 1S8S t ditu liilo dito 1884 B triHll P rpet lebiild 1881 4 TtiaaaiJ 0 pr Oonv leen ISIPO 4 Oae iMuing lerie D Gee leeninpr lerle O ZulsApa Hsp Uta v obl ISUi B Mliioo Obl Buit Bob 18 U Vbkb iibi a UIiI 4 onbap 1881 AHSTiaUAa ObllKStiou 1881 S l BoTTnuK Steil leon 1888 8 j NSD S Afr lUi ileUr uiid Arendib Tiib Mij OertiAoaten DoiiMulMibappiJ dito Amh Hy iolliMkb psndbr 4 Uull Mu d r Vonlonl aand Gr il polbeekb pandbr 4 NedarlaaaHbe bask sand Nad HanilelmutHib dito N W k Pao H p b pandbr B Bott Hvpothaekb pandbr 4 Utr Hjtpotbsakb dito 4 OoariKa Ooit Hong bank sand kOBL Uypotbeekbank pandb 4 AMBBIK4 Rquit hypotb pandb B Ifaiw U i Pr Uunoert Nbo Holl U Snoorw Mü aand H j tot Kipl 8t 9p r and Nad Ind Spoorwagm aand Nad Zuid AMk Bpm aand 8 dito dilo dito 1801 dltoB lTUJB Bpaorwl 1887 88 AKobl l f MV löv 49 JBV 17V 8oy 105 i Zaid Ilal 8pwnlD A H obl l Fou Warsohau Wainoti a nd 4 IdsI Or Bus Bpw H j aand Baliiaeba dilo aand ïaatowa dito aand B Iwaai Dombr dito aand B KaruE 116 AMIBnu Oant Pao Bp Hij obl Okie k North W pr C v aand dito dito Win St Veter obl 7 Denver k Rio Or Bpm oart v a lUiaoiaOantral obl in goud Loolsv k NiahviUeOarl v aand Mallioa N Bpir Mü lafayp 0 Uiaa Kauas v 4 pol pref aand N YorkOolariokW u aand dito Panu Obio oblig 8 Dragon Osllf Ie bvp in goud B 8t Paul Mina k Haait obl 7 Ua Pao Hoofdlijn obllg dito dito Lino Col la bjrp O B Cill4lu Can South Uart v aand Tm 0 Ballw k Nav la h d o O AmaUrd Omnlbai Hij aand Battard Tramvag Haala aand Nis Btad Anutardam aand S Stad Bollardam aand S BlUll Stad Aotaerpanl887 Stad Hruaael 188S i Hom Tbaiaa Begullr Uanllioh 4 Ooanxa BtaaUleeDini 18 0 B ♦ K K Üoat i Cr 1880 8 Bruo Slad HadriJ 8 1888 Ku Ter Baa Hjp Bpobl aart I FOBT EIRXJ mTST LUBT van brieven geadreaaaerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Maart 1894 en torug ta verkrijgen door tnaacheokomat van bat Foatkantoor te Qoud t VeniHiden van Gouda 8 J Bik Gent Wed Simona Haaatncht H Hegaman Haaaelt W U Varkleg Raeuwgk O J da Jong idem W da Jong idem Wed J van Ëgk Rotterdam O van der Wegde Zevenhnizeii Oonda 23 Haart 1894 Da Directeur van het Postkantoor VORSTER ADVERTENTICN Een ervaren Boekhouder tgae arondaren diapoolbel hebbende wenichte die gurne te besteden door het bUhoudeo van BOEKE of dergelgka admtnittratieve teerkmmmheden tegen billgke vergoeding Omtrent capaciteit eni ataan de beate getnigeniaaen ten dieoate Brieven worden ingewacht onder No 2316 aan het Bureau van dit Blad Voor n beperkt aantal wrbruikéTê ia nog te bekomen ZUIVEEE KOEMELK ook Mar geschikt voor KINDBBFOEDIHO Vaa onder voortdurende contrAle Voor prgsopgave en verdere inlichtingen gelievB men zich aan te melden aan t Bnrean van dit Blad Abonneert ü op het 8 KATHOLIEKE TIIVKUSWAGAZMV onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgka verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als iiomnrm KoveUen limtorUehe Ver halen JoinU AUerM Baaaêel Logogrief Uebae eita en voor den teer U en prgs van OS VEXTfer 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste miunilsclirin van Nederlanil P 8Ï0KVIS WATEBRKÜ8 UlTOKVBR a BoBOH Da NIBUWK LONDON doethet se Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrgk en zacbt is ooscbadelgk voor de huid en verft niet Prgs 8b caut per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrggbaarbgj A CAT8 in den Papiermolen öourfo Naar buiten franco par post 16 et par flacon hoogar TANUAHTSliM 11 BLIÏÏ Ei ii llfZ NieuHUdUk 241 Eerste kuis v d Dam AMSTERDAM C Tandarts Lion Blitz TB C0N8ÓLTEERBN JfToentdag Donderdag en Vrijdag Markt 154 Gouda LÏJÏÏÏOS LcveDSVcrzekerIng Maatschappij OpaerUsht tu aSM VerMkaringao in geval van oTarlgdan ga mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uittatvenekaringan Lgf renten Zich ta verroegen voor alle inliohtingan en roapectuaaau hg dan Hoofd Agent te e wiiii d i Beer W C WBBNISK Bleekeraingel R 201 80UB0 AGENTBN GEVRAAGD Oottdik Baelpirtdrak vu A BuMxiuv li Soon Rijk worden door Ie 1001 l acht I T Bericht aan het publiek Gebr K k U COHEN mtkea bekeml ÓAi door hen fu de too fruie nitfBre De volledige Vertellingen der lOOl Nacht Dêt circa 8000 lUuiintién telut rto QKH RD KELLKR eeor cieuwe nitgare TendtiJBt in 100 AFLKVEUINGKN i 6 CEKT wr ikferiiig Op dene nieuwe uitgave werden aan duixend inteekenaren eadeau gegeven honderd origlneele Premleloten waarbif vele van eene directe handelëwaarde van f 100 tot ƒ 300 Dex letM gateu door bua meoigta aa 100 stuks KOLOSSAL VEBL 1CAK3 dat daarop prü B ralteo rait 800 000 100 000 60 000 88 000 10 000 eaz eoz Kik iateekeaaar oDtvaof t oamiddellyk eeoe acts op formaatHMgel tsekaod door da Uilgerars en door deo t Ngm ea rosideerendeo Kutaris W K nlJINIC waaria de 100 prsmielotaa det OBiniBer D icria ranneld staan zoodat müd elke m da ooorsaten roorkomeada uitloting lelf kan cootrolseren Om Ik idéé vaa eigeubetsDf we te nemea rarklareo de Uitgerera dat de genoemde pramielotMf in voll a eigeadom ook met de daarop intiuscbeD geTallen prygoa aan de lOCO loteekenareu irord i afgestaan Zg behotiden dus noch de loten noch de daarop Ueade sommen ulf maar geren Aas aan bet genoemde grul inteekeoareu by loling cadeau Alle in dan tustobeatgd daaroji gerallea pryeen blgren lot bel ainde dar ioteekeofng bewaard Aladan beeft de verloting der pronietoten onder de iiiteekenareo plaats soooala die ia bet iwrtifieaat met titel nummer en serte orden aaiig even tuu overaUan ran den te Kgbrgen reaideerendao Notaris W E HLIINK in wiens buiden wg borengenoemite loten stelden en welke loteo gadepooeerd sgn ia den brandvrijen kelder der Ngmeegsche Bank Teredo tgtng Van Engelenburg en Schippers te Njjmegm De 1001 Kaoht ia het meest intereisante werk o er de gebeele wereld De rgkdom weelde en pracht die in de verbelen oer lUOl nacbt op lalk eene eigeaaardïge ea be koorlijke wgaa beaobrsieD wordt deden ons het besluit nemen om aan de inteekenareo op dit eoo aantrekkelgke werk eene sahitterende en aanlokkando kana te geven en do gelegenheid te opeooe om op goraakkelgke on mluit kosibsre wgze rijk la worden tegen eeno betaling ran sleohta 85 oent wekolgka waarroor men in 8 jaar tijds een hoogst interessant en fraat werk bekomt ea torens een kapitaal van 800 000 100 000 50 000 25 000 enz enz kan machtig worden Kansrijker solieder en billgker aaabiedïng is wal nooit bij eenig boekwerk gedaan Bg deze loten bevinden er zieh tooh die onmiddeïlgk rerUandelbasr ejjn voor eene voanle van ƒ 100 800 800 en meer en de inlcekenaren alleen moeten daarvan in bel bezit komen f l Het moge miiaahieo bevreemden dat wg tegoa betaling vu slechts 85 eent perweek oene zoo in bel oog vallende kans geven on bg sluiting van het wbrk zulke kostbare premies De rade daarvan is eenvoudig dat het ons slechts ta doec is het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopon en wg niet zooats de kantoren die daarvan ttitaluitend werk maken door oombmaiie dar loten eenr winst trachten te behalen Deze loten als premien te geren beeftstorhts ten doel de exploitatie van een mooi werk In bevorderen ï Uitgebreid prosf ectus met dutdelgke omscbrgriitg ip eiken flinken Boekbaodel rerkr g r eu bg de uitgevers Gebr E k M OOHKN e Nijmegi n efl lo Arnhem De Zwitsersehe Pillea van den Apotheker Rich Brandt ladart 10 Jaran door Profaaaorai praatttaamda Oanaaakaann an door bat PnbUak toagepaat an aanharolaB ali madkoop aanganaan lakar werkend en onaahadaUJk GenoeS en HulSmiddeL BapniaM oor fti r R Vl ehow a aK m lr r rrwttiu a n T Oletl MOMinv dmMl V Swniont wane Reelam uH e fl jÊM J Witt T Muaabanm aatatat ÉBSSÊ êUI e Zdakaoar at n Harte n a JSH Soadaratadt ic T Koroiynakl raa T mM Umbl Brandt Munnaurg n w 1 Foratar Bin inih ii blJ Storingen In de M Mgf p nderbulks organen kwalen der lever laat van 0P Jn aamballan tragen stoelgang voortdurende ver K XpS S atopplng en den daaruitvoortkomende ongesteld imH imH hedea aaoalsi hOOfdpUn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust en Dio Zwitserwihe Pillen van den Apotheker Blchard Brandt wordeu om hare sacbte werking door vrouwen gaarne ingenomen en itjn ta verkiesen boven da acherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Uengeels ena BV Om het koopende publiek tegren bedrog te beseharmen Va wordt men r nog in het bijionder opnierkzeam op gemaakt dat er Zwitaenwhe Pillen In den handel aijn gebracht die op bedrlegelijke wijse er bijna evensoo uitBien en verpakt zijn als de ecbte Daarom moet men bij den aankoop aich overtuigen dat het tiket bovenstaande afbeelding een wit kruis in een rood veld en da handtaekening Bchd Brandt draagt Hen moet daartoe de om da doos larolda pbnukaaanwljzing er afnemen Ook wordt men er bi t biisondar op geweaaa dat de Zwitaaracbe Pillen van den Apotheker Blek Bnndt die bn da Apothakara Tarkrllgbaar 4 n aUaen ia doosen i 70 Cents geen klelnera dooajea veAoeht worden V Roofddepot F B Tan Santankolaf ta Bottardan Gebr StoUwerck s Chocolade en Cacao Dffilmatl door de nieuwste uitvindingen op maulunaal gebied Terbeterd kbrleatie en uitalnitend gebruik van Qjne en fljuste graudatoSen garandoerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao eon aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den iphoad der Kf Etiketten De Firma behaalde 87 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles oen bew ran uitmuntend n fabrikaat Beeds 1871 achreef de Aocadrania national de Paris Houa vona ddoamona nne HadalIIe d ar pmaalère elaaae sn oonalddntlaai da Totra azoellaota dabricatlon de Oliooolat bonbona vaiMa ato ata Sttilwtrek t fabrikaat ia rerkrügbaar h j U H ConSsenra Banketbakken eoa eu OaMtaalrertegenwoordiger Toor Nederland Jdiu btteidaodt Amaterdam Kalverrtraat 103 s De Pbou IEDIGIHALE LEMTRAAI J TEN DOESSCHATE te Zwolle Xondaida laaMhaa vakrllakaM mt firma DE Li4T VAN SON Markt Goida Bê C fit hoofde van het Paasch feest verachljDt de Ooudsohe Oourasit Kaandag niet BINNENLAND GOUDA 24 Maart 1894 B de r kanormaalleuen alhier werden by het einde Tin den carsoa bevorderd Vaa de Ute near de 2de klaeee t J Viieer K H S Niermana J H VermealeDtA A Leopold A M Teeling W M Tan Kampen Tm de 2de naar de 3de klas t J Kriek t C J de Jong t J A Zitwing t f L Jaoeen A Burgerad k M J Huber J M PoBthomoe E Cate Van de 3de naar de 4e kleese f J P Tan Breukelen f P Tan Dwen f N Swi enburg f C A Emeis To orwaardeiyk M N Dirkzwager M Vermaee G Schinkel De met een f geteekende namen f n die der macnel teerlingen Aanstaande Maandeg hoopt de Wielrljdersrereeniging tde AatÜoop haar eerste clabtocht t honden en wel nnar Rotterdam Deplaatp Tan b eeukomat zal zyu t café t t Scfaaikbord aftit 10 nnr enelbeid 15 K M per nnr Bg Toldoend aantal deelnemers zat eeret een tocbt door de stad gehouden worden Wy hopen dat ook t weder mede znX werken tot t ilagen Tan dezen tocht Dinsdi 27 Maart des namiddaga ten 3 Bor zal in de Zaal Oran e en Nederlaod alhier eene algemeene rergadering plaats hebbeo Van de Centrale A K KiesTfreeniging Ne derland en Oranje c Op de agenda komt o a TOor Bespreking ïn zake onze bonding Toor ds R I Terkiezing De Termoedeiyke daders Tan den diefstal by ie Wed Tan Vliet op den Katteneiogel zyo door de politie alhier aangebonden FEViLLETOiy PEIITSES VEEA Na eenige oogenblikken atond hij vp eu ging aaeht neuriëad in tevreden stemniDg verder tot bij U eenige minateo asej Hartwig ontinoétte die in tgeselachsp van nog een andere dame waa vMsg ik eea woord oader vier oogen met a spre ken mejuffrouw vroeg hy beleefd terwyl de dames verwonderd bleven sttta Het gcno en wat heefl u my te uggen P iZiobt sla t u belieft ueht fluiaterde Heaning bM geldt een geheim Aok het dael P Jnist van avond om sea uur bij Nordhora dlvset aa aankomat der stoomlïoot Ik woft alles Mk wat de Engelsebon vaa plan z n Nu weea Mi aiot biag juffrouw Ik ben er ook oog e lal la reobter tijde weten op te trodea Altoaa en Ham jbWK beboordea bg elkaade als de dooier en hel wit van het ei I We sullen met John Buil wel klaar worden I Oadertusschen bad BcimsDo kalm en in de bette ÉamaiDg met mej Gouhsrdt een onderhoad lk n wat U j sprak Natalie eiadelgk fdat papa komt tk brand vaa rerlangeo om bet silaad t0 verlaten ilat mij icbier tot een bel iS geworden De daiUB zullen hare eer ta goeden naam terug hebbea of ik beo geen Daitscker meerl m I Een hunner die te Oordreebt de gooden pu ziltereu Toorwerpen heeit Tcrkocbt ia door dö opkoopers zeer stellig herkend Deze hepft reeds meer Tonnissen ondergaan Het zyn een paar RoUerdamitche sjouwers Ëen groot aantal lombardbrieQes zyo by hfn bevonden Zg biyven alle schold evenals zü dat omtrent Troegere diefstallen deden hardnekkig notkennen I Door de politie alhier is aangebouden Tj ËveK die m bet politieblad staat gesignaleerd I om nog eenige straf te ondergaan I Tot keokenmeeater en keuken meesteres aan I de Volksgaarkeuken zgn benoemd F den Hertog I en echtgeaoote I De 2e lait H G Post thans gedetacheerd I te Woerden keert 31 dezer naar zyn garniI soan te Utrecht terug I Door de Tereenigiog de Kerkeiyke Kas e te I Reeuwijk ia een perceel grood aangekocht van I Mej de wed J van Leeuwen gelegen aan I de straatweg Gouda Bodegraven teneinde I daarop eene pastorie te etiehten r In de laatste Nirtsvergadering van dezen I winter te Berkenwoode trad als apreker op de I h er J deVisaer die als lezing TOordroeg £eu I Wipkelhü Tertelling Tan f QBWftm jthd I Boekeron Na de panze werden bydragen geI levord door den spreker en den heer Z Vink I Met het grootste genoegen werd alles aanI gehoord I Van de nieuwelingen diej I Woensdag zich I onijerwierpen aan het toetatings exaiden voor I de Voorbereidende klasse by de Rykroormaal L lessen te Schoonhoven werden 9 5 m en 4 I vr geplaatst en wel 1 m en 3 vr Amtuer I atol l m nit Groot Ammera 1 m en 1 vr I nit Schoonhoven en l m uit Streefkerk 13 1 m uit Aramentol en 2 vr uit Bei I ambacht hadden den vereischtett leeftyd nog I niet ten voUe bereikt maar mogen toch de I lessen volgen 2 m uit Ammerstol werden I Toorwaardeiyk toegelaten en 2 vr ultJÖchooo I boven moesten worden afgewezen I De verkiezing voor een lid van den g meen I teraad te Schoonhoven zal plaata hebben op I Dinsdag 10 April a tegeiyk meVde ver I kiezing TOor een lid Tan de Tweede panier De Toorloopige commissie Tan werkgevers te Haastrecht teneinde eenige instellingen Toor werklieden aldaar in het leven te roepen be I der Staten Generaal v Het deze woorden uam bg aficbeid un verliet met een lachje op de lippen het huis De stoomboot welke de nieuwe badgasten braobt was in t gezicht gekomen en onder loob en soHefii werden de nioawelingon volgfna aloud gebruik ifgewacht l e bankier Gotthardt die reeds dikwijls Helgoland besooht had was tegeo de zeeziekte en derbslvo ook tegen den ipotlust gestaald iusgelgksde juatitieman Uelmuth die onverscbillig bet strand betrad en met een lachje van verraaBtng zijn ouden kennis Henning die naasT mej Gattbardt in bet voorste gelid stond de hand gaf 0y ook hier iZooala u ziet mijnheer I t Doet m groot genoegen dal u 18 gekomen werkelijk groot genoegen Ma r lief kind I aprak de bankier tot züne dochter i ik zie noob Vera noch mad Bomer hg u Ut ge geheel alleen P jilienaiDg wa too vriendelijk mg te vergezellen Vera en mad Bomer zijn beiden siek tia een ongehoorde geBobiedenia papa die ik n hier zoo dsdelgk niet kan mededeeleo Welke hoeren zgo dat voegde vj er zacht bg Amerikanen als ik goed verriaan heb ant woordde de bankier mrt goedgespeelda ooVeraebdligbeid men zegt dat zq zoo regelrecht uit de tropiaehe KewMteo snn overgekomen i famouse kerel Uf jrJi dat lykt wel teo tnate op het eerste gozicbt zy hebben werkelijk iets wildemiiaobtigs in hun oUerlqk waarroor dit klippeoeitaad toeh eigenlek staat it de h h P Blanken P C Muller G Jongeling G Raateland J VersUegt P C den tiartog en D Renenian Na de heer Van Velzen het antireTolntionaire lid der ontbonden Kamer Toor Bode graven niel meer in aanmerking wenscht te komen vryst de Maasbode c reeds een opvolger aan Zooals men zich cal faerionerei bleef in 1H91 de gematigd libera1e heer Bastert by heratemming slechts 9 stemmen 1790 tegen 1781 onder Van Velzen omdat hg ook gesteund werd door een aantal katholieken dio den behoudenden liberaal stelden boren den antirevolutionair Dinsdagavond trad te Haastrecht io de laatste openbare vergndering in deze bondsafdeeliog als preker op de heer Keiler van Hoorn nit Dordrecht Naar aanleiding vin het in het openbï r optreden van enkele dames in by eenknmsten en vetgadenni en van den Ned Protestantenbond sprak hy over de taak en roeping der vrouw ia onze dagen en toonde I door enkele treffende voorbeelden duidelyk aan I hoe de vrouw door aanleg en karakter in sommige gavallen juist de meest geschikte 1 persoon is om in onze maaUchappeiyke toe I standen verbetering te brengen en als ver K tegenwoordigster Tan al wat t a n litfelQ is op te treden De leden van het muziekgezelschap £ uterpe te Oudewatér vereerden 1 1 Donderdag bon directeur den heer J Posthnmua een fraaien met zilver gemonteerden dirigeerstok als bewys van waardeering voor den yver en de bekwaamheid door hem inde oitoefeniogzyner fanctie in zoo hooge mate betoond Ter verlevendiging der Maandagache kaasmarkt te Alfen a d Üyn zal te beginnen met 16 April 4en landbouwers uit nasm van ec e commissie het mnrkt waag en stalgeld worden gerestitueerd terwyi den kooplieden dio in e n jaar de meeste kaas koopen f 250 f 100 en f 50 als premie lal worden nitbetoald De Belgische postadministratie heeft thans ook de postzegels van 10 en 25 centimes oitgegeven gedrukt ter gelegenheid der wereldtentoonstelling die in Mei te Antwerpen geopend wordt Deze egels voorzien met het wapen der stad zyn blauw op rosé 10 centimes en karmyn te klem u Juist juiit laohte de bankier ffWe enR de biwlkuur zullen sjj Helgoland ook wel niet bezoeken ik Vernam dat zij sleobts zeer kort blgvanIk heb op de boot kennis met hen gemaakt en zal later nog wel gelegenheid vinden u aan ben voor te stellen alt ge dat verkiest Uelmuth die met Heoning volgde was met dezen ia een zacht maar druk gesprek gewikkeld geraakt en Bohudde herhaaldelijk oiigrioorig bet hoofd nAla ge maar geen apokenzienerzyt goede vriend sprak bg tis zeer gevaagd na zoo vele jaren oeu mensch aan zijn btik te willen herkennen en dobbel gewaagd bier een Ëngulsobmna aau te grgpen Ik zal eobter mgne oogeu goed openen z ae rol Is bepaald dubbeUtnnig dat geef ik loe Maar hoe laat is het al ff Alle weert reods half v l Om half sea moeten we bg Noriihorn zijn 1 fËD brbt ge Retmann geen woon vaa den beraamden aanslag dor Kngoltofaen gezegd jr een hg laebte mg uit in mgn gezicht I Ia dat palriotiame man God weet welk onheil gjj geatieht kebtl öpoed n naar Reimann en deel hem alles mee misschien komt ge nog bgt ds Henning zag dea voorzicbtigen msn versobrikt aso waagde goen tegenspraak maar Ijlde met Uuge sobreden weg Uelmuth voegde zich thans bg den bankier en zgne doebter ff Wat had de hoedenmaker voor nieuws Woedt er weer een oswaer i zgn hoofd De man heeft werkelijk zijn beroep niageloopen hfi had bg de poUtie thois bdibord Hoe Hiwkt op blanw 25 centimes Deze zegela zgo in afwerking volkomen gelgk aan die van 5 centimes reeds vroeger nitgeseTen Het ia dus bgna onnoodig te seggen oafe sjj bapaald leelgk lyn Door eenige leden der Utreohtsohe KiesTsreeniging is aan het bestuur dier Tereeniging een Bcbryven gezonden waarin verzocht wordt eene algeraeeue vergadering te beleggen zoo spoedig mogeiyk uiterlyk Dinsdagavond as ter behandeling eener motie waarin de bonding Tan den afgevaardigde mr ROelt bg de beraadslaging over de kieswotont werpen wordt betreurd en de wenschetykbeid uitgesproken om Toor de naderende verktesingen alleen die personen candidaat te stellen die eene kietrechtuitbreiding voorstaan welke niet minder ver gaat daa bet ingetrokkea vetioatwerp van deo minister Tak Den 21 April vertrekt uit Amsterdam perstoomschip Prinses Marie van de maalaclu rpy Nederland naar Oost lodiS een deta btmaDbaanvulUttgstroepen Ut sterkte van 3 oodtvofficieren en 45 minderen onder bevel van 4 iiverlof terugkeerenden kapt der infanterie 0 1 leger J F Versloys en onder medeg l idevan den voor dat leger bestemden 2elaitc prinfanterie L Corver £ De sPersis vereenigiogc te AmsterdaB welke reeds gedurende 23 jaren tot steun van de weesinrichtiog te Neerbosch is werkuMDi geweest ontving over het afgetoopen jaar aan Tericbillende inkomsten f 1649 61 De uitgaven bedroegen met inbegrip van f 1496 welke aan genoemde inrichting is getondsn f 1C44 191 voordeelig slot t 5 92 Door den brigade commandant der marechaussees te Venloo is proces verbaal opgemaakt tegen eenen Tsder en zoon te Zwolle die op arglistige wgze goederen wisten los te krggen tot een bedrag ran roim f 200 en nn e betsling halsstarrig weigeren zalft na dagTaarding De zoon meent als minderjarige niet onder de termen der strafwet te vallen eude Tader vrg te zgn omdat kg TOor ea namens zgn minderjarigen zoon ontvangen heeft Te Jonre was gteteren een oppassend huisvader veehouder van beroep op zgo erf bezig eenen zwaren boom te vellen De boom kantelde ep de man geraakte er onder Zgno liorst werd dermate ingedrakt dat bjj bgoa onmidflellgk een Igk lAv M het den jongen tlariunK juiïrouw lotthaidt O tamflgk wel I Kan du gfschiedenii ook gevaarlijk voor hem worden Wie weet Da Engelsohmaa is doodr Heisas 1 zuchtte NsUlie Ik geloof dal n lekere Archibald de btite verklaring vao hst voorval zou kannen geven want het ia in woning begonnen Arehibatd Dezelfde die lieh hier bfj uw gezelschap beeft aangesloten en de voetstappen van mad Borner zoo trouw volgde P NsUlie moeit lachen terwyl de bankier het ultsohaterde Heeft d babbelzieke Henning u dan alias al verraden f Hg ziet overat spoken 1 zei Natalie Nu s zullen hem sens bfj t heldere daglicht io de oogen kgken waarde juffrouw I Wat men verstand der verstandigen tiet ontdekt tw n weet dikwerf bet eenvoudige gemoed Hoe maakt bet Vera Zg is ziek i het arme kind is geheel verpletterd j Dwaasheid I De mensehen bleven zioh overal gelijk in hunne boosheid dsartegeo helpt alleen koele onverschilligheid en eert dubbele hoereelkeid telfbewualzijn aa eigenwaarde daar zloh aües in de wereld spoedig overleeft en alleen het nieuwe belang inboezemt Wie zioh buigt voor de mensohalijke boosheid wordt verpletterd Is mad Bomer ook verpletterd Ja gebiiel en al dat rampzalige doeU Wie Wat riep de bankier veraohrikt Ik beji al op de hoogte 1 Reimann heeft slok komiek gedragen viel Helmnth si el in