Goudsche Courant, maandag 26 maart 1894

De Beeren W H t d Vdiien Roarmood ra Jouke J BgUnui LekknuSf lubben ophna Jaoobe Ham Prem Kjilender No 4527 ieder een fretie Öigarenkist getrokken De honden tsd Nu 7483 Uten d otete vu Bieb faooreo Den 27tten Jftsuri I kveni H N een gepeatiopeerd O I mUiUir oit Üreote ïa OroniDgcD om zijn peoeioen in oatTiogft te nemen Qetooid met hel bekeDde kruis ging OQze oodgediende tad het tetioo tadwaerte Naiiwelgki aan d n stap werd hy door tenen hem onbekende aangesproken in het Maleixrb ODie oudgediende antwoordde en de kaoniimaking wae klaar N deelde zijn nieuwen kennia mede dnt bij in de ttad gekoiuen wai om pensioen te beuren Welwillend bood de nieuwe kennii een zekere K L ook een ge C Duioneerd O I militair aan N naar bet ntoor van den beiaalmeeater te leideo N ontving zgn peniioen een kleine f 100 en ging met F L zoo hier en daar eetie venoapering koopen Zoo kwamen ze ook by ene vroow 8 die zy na ten haren huite mtA verwjjld te hebben meenamen naar de kroeg van W Aldaar kreeg N die inmiddels duchtig beneveld was geworden twist met een bezoeker Op raad van L trok N zgn jas waarin een tachtig gulden aan muntIntjetten nit om bg bet vechten zich wat tniBT tê kunnen bewegen Dit baatte weinig want door een welgemikten vuistilag stelde lyu t enpartg hem hutten gevecht Toen n later zgo jas weer aantrok miste h het geld De jas was door hem un vronw B gegeven eooals deze getuige beweerde en vronw 6 had de ju aan L gegeven en gezien dat II uit de jofl eene portefeuille nam Later had tuige S aan een der Singels 8 muntjes fan L gekr n lig zelf had des avoods in zgn kosthuis aan do houdster daarvan f in montjei ter bewaring gegeven die bg later opgevraagd had om er nieuwe kleeren voor te koopen Ontkend werd door hem dat hg eene portefeuille oit de jas gehaald had eveneens loog vtonw 8 dat hg haaf f 20 gegeven had De f 20 die bg aan zgne kostvrouw gngeven Ittdi waran hem geschonken door den eersten fetill i N wat deze ontkende Qift O M vroeg gevangenitstraf voor één Naar men verneemt is de beroemde Hampoort te Grave dezer dl en in beheer overgag D van het departement van financiSn Dur dat van binnenlandsche zaken Dsarnit valt af te leideo dut thans definitief is besloten tot het aanbrengen der hoog noodige herstellingen aan het Coehoorn gedenkteeken Photographieën iodertgd op Inet der r eering genomen geven sen trouw beeld van den erTatlen toestand voorul van den buitengevel dat hei voornaamste deel is nit een knnsthtstoriach oogpunt beschouwd De gemeente ontvanger van Schiedam In de giitermiddag gehoudeu gemeenteraadsxittlng te Schiedem deelde de heer Maan mede éit hetgeen op 21 Februari den dag van de Mdiorsing vanden gemoente outvanger in diens kw behoorde aanwezig te zgn en hetgeen zy werketgk bevatte een nadeelig venohil dus een tekort van f81 844 80 opleverde De dienst over 161 3 was behoorlgk in ordeberondoD de onregelmatigheden daietireu trouwens al van jaren geleden 7 Qodnt dan nu ook een deskundige bezig is de rekeningen van 1 Januari 1878 af den dag dat de ge meen te ontvanger in dtenit trad zorgvuldig na te gaan Het merkwaardig Teit derd zich voor lat eau bedrag van ÖwÜ wel degeljfk op richtige mankten was uitgegeven maar de boekiag eenvoudig niet had plaats gehad omdat dan aomniige posien van de b grooting zouden zgn overschreden en Gedeputeerden dan de gemeentarekeoing niet zouden hebben goedgekeurd Ook bleken gelden in outvangnt te zgn geboekt dia in werkelgkbeid door den ontvanger niet walan ontvangen Zoo was jaAn achtereen de nienwe dienst aangevangen met een fictief overschot nit vorige diensten dat wet op het papier maarniet in de kas vao den ontvanger aanwezig was Tea slotte verklaarde de beer Maas op eene vraag van den beer de Qroot dat Burgemeester en Wethouders zullen waken dat de schold niet ongestraft btgft maar dat voor alles juist met sakerheid moet uitgemaakt worden welk bedrag t lal moetenu verhaald worden Veel leer veel wordt te Pargs thans vsn n zelfmoord van zekere dame MKe Pinard gaaproken welke in betrekking stond met den geweien predikant Dide die negen jaren lang aenator is geweest en bg de Isatste verkiezingen niet herkozen is Zg heeft hem beschuldigd bat hy haar trouwbelofte had gedaan en dat hg dientegevolge daar hg getrouwd was apne gereohtelgke scleiding van zgne vronw aon aanvragen Dit is geechied en de scheiding ia gevolgd maar de dame Pinard heeft hg niet hertrouwd wel eene andere De brieven ü at haraa aelfoioord openbaar gemaakt agn geven een omstandig verhaal van da zaak gelyk zg die voorstelt Daarin wordt onder anderen med ideeld dat zg twee aanzoeken tot een schitterend hnwetgk van de hand had gewezen omdat zg zich verbonden rekende aan Dide gelgk zg memde dat bg verbonden wu aan haar Dide daarentegen verklaart dat hg nooit do minnaar van MUe Pinard is geweest en dat liy in hare brieven aan hem hetzelfde getuigde Zg waa van nature romaneek n bad alleen eene platonische liefde voor hem opgevat Zg teekende hare Inieren aan hem met den naam van cBeatrice en zeide dat hare liefde jegens hem gelgk was aan die van i3eatrïce voor Daote Het wa eene vrouw van eene machtig opgewoodene natuur Zg beeldde zich in en zg gaf het in hare brieven te kennen dat zeer voorname ppraooen haar ten huwelijk gevraagd hadden Hg had voor het overige hare brieven onbeantwoord gelaten en nonif beeft hg haar aanleiding gegeven om te denken dat h liefde voor bad opgevat Alleen aan zgn titel van feuator had bg bet e danken dat zg hem als een barer p udenten beschouwde Dezer dagen werd beripfat at ergens in om land een kind van enkele dagen een tand had gekregen De heer J A van Ketel ie Amsterdam schryn naar aanleiding daarvan Het te vroeg verschgnen van melktanden zooala bgv bg het door u medegedeelde geval bg een kind vau een week oud ia een verichijiisel waarvan in de literatuur vele voorbeelden bekend zgn Zelfs worden er gevallen vermeld ran kinderen welke in het bezit van ééa of meer tanden ter wereld zgn gekomen In den regel ii dit tevroeg tanden krggeu een gevolg van de oppervlakkige ligging der taudkiem en niet van eene verhoogde ontwikkeling Daarom zijn deze tevroeg te voorscbgn gekomen tanden meestal vau zeer gebrekkige strnctuur en zeer verschillend gevormd In deu r el hebben ze geeu wortels eu zgn ze slechts los in het tandvleesch bevestigd Een kind zal daarom in het aigemeeo van deze tanden geen nut maar veeleer onaangeuaamhAden hebben zoodat eene extractie gewenscht ii Het komt echter ook voor dat deze tanden beter ontwikkeld zgn zoodat reeds een gedeelte van den wortel gereed is deze tanden btgven dan ook tot den gewonen wisseltgd op bun plaats en zgn als een teeken van vroegtgdige ontwikkeling te beschouwen Natnurlgk beeft zich ook hier gelgk bg zoo vele vreemde zaken het bggeloof doen gelden en schreef hflt kinderen in het bezit van zulke vroeg verichene I tanden niet alleen kracht en een lang leven maar ook grooten invloed zoowel op het private als op het politieke Ieren toe O a wordt van Mirabeau beweerd dat bgin het bezit van kiezen ter wereld kwam In de Donderdi i gehouden zitting van de Rechtbank te Heerenveen bleek tot welke betrea rena waardige daden het in deze environs in ztvHOg zgnde fitranieii het op de erven loopon om minnende paren te beglureu aanleiding kan geven Bg een derg Igke ge legenheid in het begin dezes jaars ontstond er een vechtpartg tos chen twee jangelingeu die zich mot hun meisjes iit de woning der wed Woudstra te Oldeboorn bevonden eu een vgftal anderen die eveneens binnengelaten wqnscbten te worden Een der indringers de 20 jarige Kise üütema te Oldeboorn greep toen dit geweigerd werd zekeren Huurd 81ottjp eveueeds uit Oldeboorn aan en bracht hem met een mes zulke hevig bloedende wonden in bovenarm en rog toe dat hg zich thuis gekomen niet meer op de been kon houden en oumiddelgk geneeskundige hulp moeet worden ingeroepen Thans nn da zaak behandeld werd waren nog zijn vingers stgf en vreesde hy dat hg voor altoos het gebruik daarvan sou moeten missen In deze zaak werd 2 jaar gevangenisstraf gevorderd In de aan elkaar grenzende deeleo der meeute Echteld en Doodewaard Betuwe dezen winter en vooral in de laatste aauden tetkenagrove biUdadigheden gepleegd bedrgvers daarvan koelen naar men aldaar meent op die wgze hunne wraak op personen die bg een gere telgken verkoop iets durfden koopen De wraakneming Itestaat dan in de eerste plaats door jonge vruchtboomen af te schillen hetgeen bgvoorbeeld jl Zondagnacht met 24 het geval is geweest eu zoo geheele boomgaarden te vernielen Ook daar aanslagen op bet leven Ken der idachtoffers vrerd reeds ooor een sohot verwond Tegen een persoon bestaan wet zware vermoedens doch de bewgzen ontbreken De in gevaar verkeerend personen hebbeu machtiging verkregen om een revolver te diageo De Amsterdammer fl meldt dat de kapitein van den generalen staf de heer M Ouoen wegens zgn vrymuedig optreden in een openbare vergadering te Groningen bg zgn wapen de genie wordt teruggeplaatst Dai dit vergryp hem Kg kwalgk wordt genomen regt het blad blgV ojt den spoed waarmede met dezen dilinqnent wwdt a erekond en uit het garnizoen dat m voor hem ui ekozen Niet io een der best gelegen plaatsen als b r Amsterdam ftreeht Haarlem of Zutphen waar hy als kapitein der genie met zgn talenten zoo konnen woekeren behoort deze kundige officier tehuis maar te Gorinchem waar hem een wekkriog wacht die doodend is voor alle energie en waar hem de lust om de burgerg tegen de onverantwoordelgke geldverspilling voor oorlog en marine t waarschuwen wel zal vergaan Wie er nog aan twgfeit dat het militarisme doodend is voor alles wat zelfstandigheid en karakter heet beaeft niet wat er in ona miliUir wereldje omgaat In de Revue des deux Uoodesc heeft Charles Benoii een beschouwing aan de kiesrechthervotaite in ons land gewgd Hg gpeft daantt aardige schetsen van enkele politieke personen Tak van PtHirtvliet Van Houteu Schaepman en dr Koyper Van Minister Tak weet hg te vertulleu dat men hem den kleinen Bismarck c noemt een man van het hoofd een man van de daad koel correct niet meer sprekend dan noodig is een man als de stille waters met diepe gronden Van Houten wordt geschetst als een voorstander van een soort van doctrinair ïiberahstisch en wetenschappelijk anarchifmi als men dat woord mag toepiusen op den fatioeolgksteïi man ter wereld die elf de anarchisten als krankzinnigen wil behandeld c als een man die zich vau den heer Kerkdgk van wieo hg vroeger onafscheidelgk scheen als twee vingers van een hand heeft vervreemd omdat hg iu Aevn de kiemen zag vao Staatssocialisme een man die zoo ongaarne hoort dat hg van politiek is veranderd De heer Schaepnian toekent de Fransehe schrijver als een figuur van Iteubrandt of Frans Hals als den eersten dichter den eersten redenaar een der eerste parlementaire toctici een der uitnemendste mannen van het hedeuda üch Nederland wiens welsprekendheid indruk maakt op den vreemdeling die hem niet verstaat Dr Kuyper door de liberalen soms de paus der calvinisten c genoemd heeft zegt de heer Beooiat inderdaad iets plechtigs augusle eu priesterlyks iToen ik hem voor t eerst te Amsterdam bezocht in zgn studeerkamer waar in het midden een kerklezeoaar stond met den bgbel op een kleed met goadttl randen hg zelf gekleed in eea kwnerrokt in snit en kleur gelgkend op het kleed van nn goestelg ken orde terwgl hg zijn woorden nadruk byzette met een gebaar dat dnn predikaotenng dien hg dnu t deed glinsteren zag ik een Homeïnsch gelaat voor mg en herinnerde ik my andere geestelgke vorsten eu rezen de beeltenissen van pausen voor mij op die half Cesars waren bezweerders als t ware scheppers en leiders van menscben De tgd heeft het benedenste deel van zgn marmeren gelaat aangedikt maar zonder de fierheid der trekken te verminken zonder een rimpel te graven in het voorhoofd zonder het vuur te dooven dat nit de oogen Btnalt verwarmt en verlicht Onder deze paraplu Ben Engelscbe firma heeft de gewoonte bg wgze van reclame aan eiken oieuweo premier een prachtige paraploie te sturen Lord Rosebery kre dezer dagen het gebrnikelyke regenscherm en schreef eon bedankje waarin hg zeide Als zy even solide bhjkt ale de cgrnnd old umbreU la van mgn voorganger kan ik rustig slapen Bjina alles wat tot een pap kan gekookt worden knn dienen om tut papier te fabriceeren Voor de papierfabrloatie wolden meer dan vyftig soorten van boomschors gebruikt verder schillen van Imnanen erwtenranken vliezen van den cacaoboom stroo klaver riet zoetwater en ze as Verder wordt er voor gebruikt haar dierenvellen en wol Asbest wordt gebrnikt om onbrandbaar papier te maken Van sommige boombladeren wordt een zeer sterk soort van papier vervaardigd Alleen in de Vereenigde Staten zgn ruim 2000 octrooien voor de papierfabricatie Onze jeugd Ken jongen komt bg een drogisteen pakje verf halen Een paar uren laterkomt hg terog en vertelt dat hy iets andershad moeten hebbeQ en dat hy zyu geld terogverU gt tegeu teruggave der verf De drogistweigert beslist en de jongen wordt zoo gebelgd dat hg dreigt gy moet weten wat gedoet doch de volgende week sta je in Rechtvoor allen Bistoriech Fgngeroeligheid Zaterdag had haar man zmb meteen broodmee den hals afgesneden waarvan door de politie proresverbaal was oj maakt met inbeslagneming van het bebloede mw Maandag j verleed de man aan de verwonding Eu Dinsdag kwam zgne vronw aan de politie vra n of ae haar m i terng kon kr en omdat zg het noodzakelijk noodig had om t brood te sagden Waar gebeurd in een dorp dïd t bij de residentie BoiteffllaDdsch Overzicht De Koning Tan België ia gisterenochlend te 74 ore te Bruwel aengekomen Te 10 ure heeh hy cieh near de kerk begeren Tergezeld TM de Koningin de pricee Clementine den gr f n VUenderen den prine Ttn Hobenzollem en de prinnsien Joiéphine en Henriette Toen de Koning in het paieie wis teniggekeerd beeft bg den niinieter preeident Beernaert ten geboore ontrengen met irien bij een onder bood ran bgna een nor heeft gehad Ten ééne ore namiddag ui de koning de andere demmionaire minietere beurt roor beurt ontrangen Eeret m1 de minieter de Burlet ten geboore worden toegelaten Verrolgem zal er een kabinetaraad onder roorzitterKhap dea Koning plaati hebbei Eeret ala die geëindigd zal zgn zal men omtrent bet lot ran bet minieterie ingelicht zgn De bladen maken bespiegelingen orer den afloop dor erisi maar de eene reroüderetelling i al minder waarMhgnlgk dan de andere De Conrier de Bruielle poogt den beerWoeete tot minister ran joetitie baron Surmontdo Volsberghe tot minister ran financiën denheer Descimps tot minister ran bnitenl lakante maken Hierran zon alleen de candidatuurWoeste rolkomen logisch zgn daar bg de beerde erenr rertegenwoordiging te hebbeu doenmislukken en dos het aftreden der ministerste hebben reroorzaakt Intrekking ran het ontslag tou een rerdeeld kabinet zonder gezag wgziging een onthoofd ministerie aan het bewind laten Echter zon zegt de Ind Beige een kabinet Woeete unpopulnir zgn De Kéforme acht een ministerie Woeete of de Burlet onmogelgk en beschonwt eea ministerie d affitires genomen uit de rerscbillende partyen als de eenige oplossing De groote patriot Kossuth wordt te Peet begraven De Gemeenteraad ran Pest besloot een deputatie te zenden naar Torgn teneinde Kossuth s stoffelgk orerschot naar Pest te brengen waar het op kosten der stad ter aarde zal worden beateld Tereni werd besloten de Hatranerstraatte herdoopeniuKossuthstroat en roor rekening der stad een gedenkteeken voor Kossuth op te richten De Regeering blgft dus ia zoorer buiten het spel Alle partgen hebben genoegen genomen met deze schikking met oitzondering ran de uiterste liukerzgde welke in de Kamer op roll dhje nwilliging barer eieobeu zal blaren aanfmgen Men rertrouwt echter dat de meerdeiheid het Ministerie zal steunen Een nuer bericht meldt Het Htiis ran afgaraardigden rereenigde zich met bef geroclen ran den minister president Weckerlé de vooorstellen van de rerschillende partgleiders werden rerworpen Met aanzienlyke meerderheid werden de roorstellen ran den roorzitter ran het Huis aangenomen hierin bestaande dat in bet proces rerbaal der zitting zal gewaagd worden ran pe dienaten door Kossuth bewezen en dat een deputatie naar Torgn zal worden geionden Voorloopié is de orerbrenging run Kossuth s Igk rastgesteld op Maandag In Hongarge rertoonen alle plaatsen teekenen ran rouw De Beurs te Pest waa gisteren gesloten de meeate achonivbnrgen rolgdeo dat roorbeeld en die het niet deden werden door de atudenten met geweld gealoten De ond miniater Qladstone heeft een schrgren gericht aan zijn kiezen waarin hg hnn zegt dat zgn werkzaambeid in het Lagerhuis waarsehijnigk niet reel meer zal kunnen beteekenen Verder geeft bg een orenicht ran de groote poHtieke gebeurtenissen der laatste 14 jaren let jprootste resultaat legt hg lal eerst bereikt zgn wanneer bet Parlement aan Ierland bet recht zal hebben toegekend waarop het aanspraak beeft Zoolang de Home rnlMuaestie niet opgelost is zullen de recflfmatige eisohen nn Schotland en ran andere deelen des landaonberredigd blgren zal het Britscbe rgk het toppunt igner macht niet bereiken eo ui de eer ran het land met een zwarte riek b smet blgren Het onderzoek ran Gladstone s oogen geschiedde door Dr Nettleahip een der meeat bekeiide Eufrelscbe oogbeelknndigal Hettoastemming ran den grand old man werd een bulletin uitgegeren waarin de oogarts rerklaart dat bg in beide oogen caianct waarnam dat dit de eenige oorzaak ia nn da stoornis in het gezichtarermogèn en dat zich geen complicatiëa roordoen Yoorloopig wonH eene operatie niet noodig geacht maar OT r emke e maanden lal dat miiachieii wd M geral zgn Een balongrgke berrorming ui gebnoU worden in de Rnasiaehe rechtipruk D Caaar beeft bepaald dal door den Staal betaalde adrocaten zollen aangesteld woidea om onbemiddelde personen roor bet gerecht t rerdedigen In OoetenrgkHongatgs bo taat een detgelgke instelling TOor stntzakw allaeu Da president ran dv rechtbuk be noemt in zgn district een raad ran adrocaten die de onrermogenden zonder rergoeding moet rerdedigen Voorr b trgerlgke zaken ia een rereeniging opgericht die zich ten deel stelt den armen kostf looe rechtageleerdea bgstaud te rerschaffen Zg heeft voornamelijk joDge adrocaten zonder praktgk lu dienst In Rusland zal de instelliug een veel wgdere strekking hebben Men is uitgegaan van bet denkbeeld dit als het rechtvaardig is dat de Staat den rechtsgeleerde betunit die aanklaagt bg ook de rechtegfletrden luoel bezoldigen die rerdedigen De Czaar iril hierdoor den boerenstand te gemoet kouieu waar roor hg zeer reel hart beeft Eens zou hg tot eenige borelingen dia hem i Alxaoder den Rechtraardige noemden gezegd hebhen dat hg lierer he Boerenczaar wilde breien De nieuwe iDstelling tal ook de rechterlgke administratie belaugrgk goedkooper maken VissoberU Bericbt Ammerstcd 20 Maart Vsu Zaterdag 17 tot en met Vrgdag 23 M uirl zgn alhier ter markt aangeroerd 62 ulmen prgs per kilo ren 1 15 tot ƒ 1 85 Kraliogen 23 Maart Deze week werden ter markt aangeroerd 822 winterzalraen eu 28 Uten i prgs der zalm ƒ 1 25 i 1 75 per 5 ons elft 2 00 i f 4 00 per tuk BurgerlUke Stand GEBOREN 22 Maart Henrirua ouders H van Meerten en P W Siuouis Pieter onders S G Kielliger en M de Knegl 23 Arie oudi ra C W ron Reenen en N Tumenburg Jan ouders T Gibbon eu k Khirerreld OVERLEDEN 22 Maart J C Brandt 83 j J de Pater 10 w ONDERTROUWD 23 Maart P Zwambog 28 j en A M van Veen 21 j C Bonmans 64 j en C M Melkert 39 j J H Rotseheid 30 j en J C M J Mol 20 j C Roepers 28 j en N Ketel 29 j Het Bureau ran den Burgerlgken Stand zal a s Maandag 2e PaaachJag ran des roormiddaga 11 tot dea namiddags 1 nar geopend zgn tot het doen van aaogihen van Geboorte en Orerigden Uaastreobt GEBOREN Maria ouders S den Ooden en W van der Laan Wdlem Loendert W de Graaf eu G Brouwer ONDERTROUWD A J Berkelaar en Maria Kompier J Zgtreld en J M Blanken Been wijk GEBOREN Johanna onders H Ballening en M Verbg Kor oudere J Vernieg en L Jonganeel Geertje oodera P Maedaniel en N ran der Leeden Geertruida ouders A Vogelaar eu J Groenendgk Wouter ouders C BIgleren en M Vermeulen Hendrik ouders P Hoogeudgk en J Wensreeo ADVERTENTIËN Ondertrouwd CORNELIS BOtlMANS Weduwnaar ran CATOaaiüA Deciczes BS CATHARINA MARIA MELKERT Qouda 22 Maart 1894 Paaschfeest Beuk i om en vergeet t niet VeUe afwerking WMiike praten 6 Stnks Viaiie Formaat 1 6 StnkE Kabinet Formaat 3 Salon Formaat per Stnk f Z SPECIALE INRICHTING roor Vergrootingeu in Crayon en Fastel E C VM STAVEREN Fotograaf Raam hoek Nonnenwater HP 2 ets HANDSIGAAR Eenig adre voor Gouda LOmS BlSSCJlOp Dubbele Buurt Tegfen MEI g evraajyd door hnwelgk der tegenwoordige eene flinke Dienstbode kunnende Koken en netjes Werken Zich te rervoegen WIJDSTRAAT A 171 De ondergeteekjnde heeft van heden ai beschikbaar Lijkkoetsen e VOLGKOETSEN Toor Begrafenissen Ie en 2e klasee zoowel binnen als baiten de stad Zich beleefdelijk aanbevelend J I BOTH stalhouderij Crnbethstraat rANUAIITSKIV l I llïï i lil NieuHeDiiljk 241 Eerste hais v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEKEN Woenadagg Donderdngë en Vrijdags Markt IS4 Gouda Firma J Weller Wijdstraat A No 42 UITZETTEN roor de LUIERMAND KOUSEN HANDSCHOENEN van at de minste prijzen Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 18 het goedkoopste adres ran Nieiive parapluien en reparatie Uitalaan ran ROKKEN EN LUIERS Eenigste en goedkoopate ADRES voor GEBREIDE GOEDEREN W BOGEN 0 133 Bestellingen worden spoedig en net atgelererd OPRUIMING ran een GEOOTE PAETU EAEPETTEN van f a per stuk Vitrages van 9 cent per el ran 3 50 roor 1 75 in de JPINALB VITVEBKOOP bIJ I S REISER Korte fadewcg Ten orerataan ran Mr FüHRI SNETHLAGE Notaria te Woerden wordt op WOENSDAG 28 MAART a a arm 11 nnr in het Hotel DE DUBBELE SLEÜTELc aldaar pubUrk rerkocbt EENE EOüwuNmras met Wei en Hooiland Langeruigeweide en Hekendorp groot li a tt 61 A 09 e A breeder bg bilieitan o raschreren Te aanraarden bj fle betaling der kooppenningen op l Mei 1894 Inmiddels uit de iiand te koop Meerdere inlichtingen geeft de roornoemde Notaris eabare Vrijwillige Verkooping De Nolariaaen rAN WUN GAARDEN NÜLEN ra sideerende te R tUrdam tis laathebbende van hnnne principalen en krachtens berel ran de Arron diasementa Rechtbank te Rotterdam ign ran meening om op DONDERDAG 12 APRIL 1894 dea middags ten 12 nre in het HStol 01 Zti Mc op de Markt te Gouiii in ééne zitting in het openbaar te rerkoopen Il mmmwm NOOIT GEDACHT bestaande in HUIS SCHUUR drie ryfroeden HOOIBERGEN rerdere GETIMMERTEN en ERVEN TUIN BOOMGAARD BOUW en WEILANDEN ataande en gelegen in deu ZülDfUSÉLDER Mn dea Middelweg onder de gemeente Zevenhuinen kad 9 otie B tó noB 89 90 93 94 96 97 960 en 954 samen groot 9 hectaren 5 aren 8 centiaren Belend de Heeren 0 de long te Uotlerdam J Troost en G F ran der Meer te Zevenhuilen K ran der Torren Ki te Waddingtveen en de 4e tocht Ia huor bet Bouwland tot het ontblooten der schoof in 1895 het Wei of Hooiland tot Keratmia 1895 en de Gebouwen tot l Mei 1896 by den Heer Ary de Vrg roor 405 s jaars Grondbelasting orur 1894 4Q 64 Aanalag orer 1893 in de Polderltaten roor 9 eu in Schielanda Penninggeld l flO beide per hectare De kooper geniet de hanr rerschynende l Hei 1895 en 1 Mei 1896 Betaling der koopi enningen 1 Jnni 1894 Nadere information lyn te bekomen ten kantore ran roornoemde Notarissen aan de Znidblaak no 24 te RotUrdam OPENBARE VRIJWILLIGE VERÜOOPIXG Da Nolaria J P MAHL8TEDE te Sergamèacht is roornemens op WOENSDAG den 11 APRIL 1894 des rowmiddiga ten 9 nre aan de hofstede geteekeil4 G41 in Zuidbroik onder Bergambacht in het openbaar te verknopen 2 Kalfkoeien 1 VARE KOE O PINKEN 1 8TIEB 1 aftanda zwart MERRIEPAARD 2 ZEUGEN 8 BIGGEN Boerenwagen met broeden loop Tentwagen rolledige Bouw en Melkgereedacbappen Handwerk 3 Schouwen en TOMBE B02SESEK OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDEte Bergambacht ia roornemens op WOENSDAG den 4 APRIL 1894 des roormiddags ten 10 nre ten hniie ran O BEZEMER aldaar in het openbaar te rerkoopen DE KAPITALE geteekend 641 met SCHUREN TUIN BOOMGAARDeu EUP benevenR diverse perceèlen WEI EIT HOOHAITD BOUWLAND BÜSCHHAKHOUT WEG en WATERING staande en gelegen in Zuidbroek ouder de gemeeuta Bergambacht groot 29 BectareD SS Aren SI Cenbareii Te aanraarden de Landerijen bg de toewg zing bet orerige 1 MEI a s Breeder bg notitiën omscbreren en inlichtingen bg genoemden Motuis OPXNBARB VBmnUIQK VERKOOPING gg D Notari J P MAHL8TEDK jJH Bergambacht is Toomemei S op K VRIJDAG den APRIL lgJM dM roormiddags ten 9 ure aan de Bonwmuuwaning D 25 in Benederhenl onder de gameuite STOLWIJB in het openbaar te rerkoopen 8 kalfdragende of gekalfd hebbende 2 PINKEN 1 twart aftands MERRIEPAARD Tentwagen Tilburrie Arreslede Tnig en Bellentoig COMPLETE BOUW n lELKEBIJGEREKDSCBAPPEN 2 Planken Bruggen Palen Slieten Planken Schouw Koek en Bietenmoleo Kaaipen Trapwaaohmachine en eenige Meubelen en Eüsraad 11 BockBier Gnineideb Semad BIËRBOTTELARM Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt lich by rovtt during beleefdelgk aan roor de LEVEURO der Eerate Soort BIBBBH uit de Bron werg di Oiiceoohdb ViLm Van Voilenhoven s Extra Stout roor Bloedarman Maagigders Zwakken en Kraamrrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanberolen wordt door mg steeds belegen afgelererd Vraagt s r p PRIJSCOURANT ïï VAN WUNGAARDEN sr t FDIEB ODDB SCHIEDAMMER GEKEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrijibsar bij i M N B PEETER8 Jz All bewjji ran echtheid la OBobot oil kurk steeds roorzien an don naam der Firma P HOPPE ijjaUiduki InUn i lmtliiiif sedert 2 § jaren met steeds klimmend succes in gebruik ii het edelste aangenaamste en krachtdadigst Hnia middel bg hoest heesehheid verêlijmlng keel m borttktmUen ktnderAoest eat Door tal ran aanberelingen n getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt rerkrjgbaat in Flea chonllfl 2 fl 1 en 65 cent Te Oonda bg P H A Wolff Boskoop bg J rao Bergen Haastrecht b j J D daU Hertog OnJewater bij F Jonker ldenbiirg Bodegraren by P Versloot en G HgaalnAp Stolwgk Ig C G r Berg Bergambacht bg J d Dool Haienwoiida hÜ td W enitlln