Goudsche Courant, maandag 26 maart 1894

Woensdag 38 Maart J$94 33ste Jaargang No 6313 60IIM1E COHAAIT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Verhuizingen zoowel l innen als buiten de Stad Bericht van ontvangst der Nieuwste Dessins TAPIJTEN KARPETTEN GANG en TRAPLOOPERS BehaDgselpapiereo eoz enz Alles van prima kwaliteit gepaard aan de meest concurreerende prijzen M ten zeerate in de gunat mijner geachte clientèle aanbevelende FIRMA B DE J01 G De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijg per dne maanden ui ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Verliuizingen zoowel binnen als buiten de Stad nuux k Zooir Q Wegens Opheffing der ZAAK Hnsle üf f lllOdf Van alle voorhanden zijnde Goederen tot buitengewoon Lage Prijzen h Contant I F F Knalmnan T 7 a 3clstra a t Ontvangen Tafei Serviezen in Aardewerk en Porcelein wit en gedecoreerd van af 17 50 Compleet Compleete Ontbift Serviesen prachtige decors en modellen van at 9 gedecoreerd Til SCÏÏlvdlIlDT voorheen GOUbA H0008TRAAT G S BERLIJüV l lEl WERKERE Hoek GOÜWE HAVJJN heeft ontvangen een Oroote Sorteering Linten Veeren Gitten enz Biliyice E=rij zonJan het afde ad re kun een LEBBLINO yeidnaM worden van een Brandassurantie Maatschappij toet Jaarlijksche Maandelyksche en Wekelyksche Premivbotahng Alleen die voldoende relatiëu bezitten voor het afsluiten van postep kunnen in aanmerking komen Brieven franco letter H adres HEEGEB Co Westermarkt Amaterdam Hoofdagentschap aangeboden OPENBARE YERK00PIN6 te ca o a d e op DINSDAG 27 MAABT 1894 Ê jlf des Toormiddaga 9 ara aan het loWmBf kul K 252 a D de Pepemtraat teo OTentaan ran den Notaria G C FOBTUIJN DBOOÖLEEVKE ïab eenen netten goed onderhouden bestaande in MAHONIEHOUTEN eu andere staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEüDEGüED ANTIEK POBCELEIM gewerkt GOUD en ZILVER enz Te tien Zaterdag 24 Maart des roormiddags ran 9 tot 12 en des namiddags in 2 tot 5 aren OPENBARE YERROOPING a EI C3 OTT3D A ten OTentaan ran den Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEBVEB y op WOENSDAG 4 APRIL yiim PB 1894 des morgens te elf uren 4 in bet Koffiehais HARMONIE aan de Markt ran No 1 tot 3 TWEE HUIZEN ERVEN SCHUUR en BOOIBERG met eengrooten OOFT n MOESTUIN in de Boelekade te Oowia vgk R no 52 groot 8 ar 43 oentiaron No i Een perceel liggende in den polder Bloemendaal te Gouda orer den Spoorweg kadastraal bekend in Sectie H no 740 groot 34 aren 60 centiaren En No 5 en 6 Twee perceelen best sj © JË 1 SU ïi d liggende aan heR raaipad in Bloemendaal te Omda kadastraal bekend in Seetie H no 631 632 737 en 740 tezamen groot 2 hectaren 74 aren en 1 centiare Allee te aanvaarden 1 Mei 1894 De perceelen tjjn te beiichtigan 30 Maart en 2 en 3 April a st ran 10 tot 3 nren en op den rerkoopdsg ran 9 tot 11 J m Nadere inlichtingen geeft rooHWe Notaris FOBTDUN D tOOGLEBVEI f 9oii Openbare Verkooping te GOUDA ten orentaan ran den Notaris 6 C FOBTUUN DEOOQLEBVXB op MAANDAG 2 APRIL 1894 des morgens te elf nren in het Koffiehais Hiiiiaim aan de Markt ran No 1 tot 5 Twee gnnstig gelegen goed onderbonden doelmatig ingerichte en mime Kaaspakhuizen STAL met KOETSHUIS KANTOOR EBVKN en GROND staande en liggende aan den Usd langs het Molenpad aan da Uoatharen te Qouda als 1ste Het Kaaspakhnis wgk B No 117 2de Het Kaaspakhnis daarachter ingang Molenpad ongenammerd met den grond daarroor 3de Het Kostshnis met Stalling roor 2 paarden en Kaaspakhnis daarboren en den grond daarroor en daarnaast wgk B No 117a 4de Het Kantoor met den gang daamerens 5de Het Kaaspakhnis met Kantoor en Open Grond wgkB No 115 ran onds de Volmolen No 1 en 2 agn te aanraarden 1 Mei a st No 3 en 5 zgn terstond te aanraarden en No 4 is tot 1 Jali a st rerhonrd roor 75 per jaar No 6 Een rnim ingericht tot rerscbillende doeleinden geschikt ran rele rerirekken roorïien HUIS en ERF en TUIN met onlangs gebouwde SCHUDB aan de Turfmarkt te Oouda wgk H No 64 thans dienende tot Onde Mannen en Tn wenhnis groot 2 aren 60 centiaren Te aanraarden 1 Jnli a s No 7 Een goed onderbonden gemakkelijk ingericht HUIS en EBF aan de Vgrarstraat te öoarfa wgk F No 124 Verhaard bg de week roer 1 85 No 8 tot 10 Drie naaat elkander staande goed onderbonden HUIZEN en ERVEN met TUINEN aan deKarnemelksloot Smallezgde te Gouda wgk R No 476 477 en 478 Verhaard bg de week alk roor 1 60 en No 11 tot 13 Drie naast elkander staands HUIZEN en ERVEN met afzonderlgke Borenbniien aan de Bogen te Gouda wgk 0 No 141 Ulo 142 142a 143 en 143a Terbnard bg de week roor 1 70 1 60 1 60 1 66 1 70 en 165 De perceelen zgn te beiiohtigen 27 28 en 29 Maart a s ran 10 tot 4 nren en op den rerkoopdag ran 9 tot II urenNadere inlichtingen geeft voornoemden NoUris FORTUIJN DROOGLEEVER t Gouda BO EL H U18 è CONTANT TI Wadd inxveen aan de Tas schnur ran den heer FRANS VAN DER BREGGEN op karel 9 in den Achtei o chen polder aan den Noord Eindschen weg op WOENSDAG den 4 APRIL 1894 s morgens ten 10 ure ran i4 PAARDElV waaronder de in 1894 in Zai4 Holland goedgekeurde 4jarige bmine hengst David twee 2 jarige braine merriSn ran Agamemnon een rier en een rgQarige renleüdragende merrie een 5jarige bmine min 4 aftands merriepaarden waarran 2 renlendragend 2 hengtten 2 merrierenleni Voorts Boerenwagens driewielige Karren Vnchtwtgen een aoo goed als aianw Charre a roor 4 personen Rijtuigen wagen npfoegtuigen Hooihark Graamaairaachine SaokV en udenploegen beitel Egge andere Eggen Rolblok Ploegsleden Stalgereedsohtp Voerbakken ondbont en al hetgeen rerder aal te rooraobfnworden gebracht A enammerd s morgens te beaiohtigan Breeder in Billetten Nadere informatün ten kantote ras dan Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxrem Osad anelpersdnik raa BINNENLAND g6UDA 27 Maart 1894 We ontringen het Programma roor de te bonden Tentoonstelling der Afd Gouda en Omstr ran Holl Maatsoh ran Landb en ootleenen daaraan bet volgende De Tentoonstelling lal worden gehouden te Qoada in de Sociëteit 0o Genoegen c ran af Dinsdag 10 lot en met Vrgdag 13 Jnli 1894 roor Zuivel Tuinbouw Bloemkweekerij Werktuigen voor uivelberelding Zadelmakerswerk en Handgereedschappeu voor Land en Tuinbouw Op Donderdag 12 Juli roor Paarden Rundree Schapen Varkena en Pluimgedierten op het aan de Sociteit grenzende Land Ingang Karnemelksloot De Tentoonstelling wordt geopend op Dinsdag 10 Juli des middags 12 uur orerige dagen des voonniddags 10 uur Sluiting te 6 uur s avonds Aangifte roor deze Tentoonstelling moet geschieden voor of op 15 Juni 1894 aan den Secretaris der Afdeeling A van Veen Fluweelensiugel te Gonda mot schriftelgko opgave naar welk nummer van het Programma men wensoht mede te dingen Bg de Igsten van inzending moet tevensvrorden overgemaakt Voor iederen Hengst Paard of Venlen Stier Koe of ander Rundvee 1 Wolvee Varkens ofPluimgedierte f 0 25 per nummer bij niet inzending kumendeze gelden ten bate der kas Het tentoongestelde moet vraebtvrg worden ingeionden voor of op Maandag 9 Juli 1894 voor s middags 12 uur afgesneden Bloemen 10 Jnli 1894 voor s morgens 10 uur Paarden Rundvee Schapen Varkens en Plnimgedierte op Donderdag 12 Juli 1894 tnsacben 6 en 8 uur s morgens hetgeen later komt kan door het Bestuur worden afgewezen Het Vee en Plnimgedierte blgft geheel voor rekening van den inzender deze moet met de zorg daarvoor een bekwaam persoon belasten die gedurende de Tentoonstelling dasrbg moet blgven eventueel te maken schade moet door den inlander worden vergoed De Jury heeft de bevoegdheid de Kazen te boren en kan van iedere inzending iéa doorsngden roor de partgen Kaas die ter mededinging aijn aangegeren en worden ingezonden zal een afzonderigke plaats op de Kaasmarkt worden aangewezen De partyen moeten op de Markt aangeroerd zgn des morgens ten 8 uur en daarop blgven tot bg de sluiting der Markt FEVILhETOOI PEIIISES vera H gut reohton met d a ubbidder ouser nu d me eu diaram la zg ziek 1 Aoh ja dat ii mq trearige historie tuohtte 1 Ulie Zij ild nadat Rcimann over het duel had geiproken een weinÏK alleen wandelen daar ik Vera niet moobt verlaten Daart is ü oMf den loogcDaamden mylotd op wian sij werkelijk enige hoop had Kebonwd gegaan ont te tfachten het tweegetecbt te keeren Zy bfeef ODgeToon lang uit tot eindetijk Henning haar behouden thuii braaht hij had haar op de klip geTOideo all een waannimige over de zee Marend Zy as g eel terneergealagen e liet net h handelao aU en doodtiek kmd Inmiddeta wa het geMlaohap roor Nitalie a woaing aaDgekomen De Mtt gaarne een paar woorden met haar wis alan aprafc Helmuth miwohieD ia eij resda ont vaakL Ik ui dua maar tonder kompUmentfu bin neagun en onze madame self mededeeling doen tsq ontt bobctuden overkomat En werkel k hij aupte ongegeneerd Tooniit en tond na e n paar aeeïinden naast madame Boroer die inderdaad wu opgeataan en roor haar bed zittend geheel ÏD gedaehtra renonken op een portret taude De Premiëa znllen naar rerkieztof aan de bekroonden worden voldaan va Qeld en Medailles naar den volgenden maatstaf Voor eeo Gooden Medaille 50 Verguld Zitveren Medaille 15 Zilveren Medaille 10 Bronzen Medaille 5 De iDMnders moetea dit hun Terlangen flchrÜtelgk te kennen geven op de hjst van inzending Het Bestanr neemt geene verantwoorde ykheid op ïich voor verliea of aofaade aan eenige inzending Rgstieren moeten een ring door den neas hebben en Varkens geringd zyn bet overige Vee behooriyk van tonw of haUter doorzien De tentoongestelde Paarden en bet Vee znjien op de nren door het Beatuur te bepalen in den daarvoor bestemden ring moeten worden rondgeleid Het tentoongestelde Vee moet tot 4 aurop het terrein verblgven Ingezonden voorwerpen zollen worden afgegeven op Zaterdag 14 JoH van des morgens 7 tot 12 ure Behalve de prgawi bg dit Programma uitgeloofd kannen nog door de Jury eervolle vermdldiugen worden toegekend en Medailles of geldprijzen aan het Bestanr worden aangevraagd AM Paarden Hengaten geb in 1S91 of vroeger Hengsten 1892 Merriên en Venlen Paarden geb in 1889 en 1890 1891 1892 1893 Tnigpaarden ingespannen Bpannen Tuigpnarden ingespannen Afd Rupdvee to Rgstieren inl ras geb ia 1892 U 1893 2 Melkgevende Koe inl ras van 4 7jaar Melkg Schot int ras geb ia 1891 Vaarzen van inl ras Stierkalf geb in 1894 Koiskalf Afd Vet Vee De beste vettd Oi het meest geschiktvoor de slachtb De beste vette Koe id Twee stuks vette Schapen Vet Varken Afd Wolvep Engelsch Ramlam Inl Ramlam Twee ËngeUcbe Ooilammeren Inl Helmulb wm zacht zonder bemerkt te worden aan hare c de getreden en beschouwde ereneeca met aandaoht de beeltenis in hare hand t Was een op ivoor geiahilderd pastelbeeld van eene jonfce dame en de man dar justitie herkende haar op het eerste geziebt Zga orimïnaliatiache blik scheen bebalre aan dat portret ook nog een byzoodere opmerkzaamheid te schenken aan een samengevquwon papier dat op den schoot der geheel in gep oa vertoren dame lag en nu terwijl z bet beeld werktuigelijk liet vallen met een dtepea zucht opgenomen eA ontroawd werd Het bevatte slechts weinige roeien een uitnoodiging voor eeo eoupei op eeo bekends villa op den Uilenhorat te Hamburg De tint van het handschrift was verbleekt het fijne velinpapier geel g irorden maar Halmuth gevoelde op dit oogenbUk ieii ongewoons in t JDe borst een sterk kloppen van het hart hy kon het oog niet tbq de naamteekeniog der sefarijfster vanihet invilatiebrieQa afwenden er rezen beelden uit het verleden voor dat ao op H is het h is hot zuchtte madame Borner met berende lippen Dat geloof ik ook lieve madbmel sprak Hclmuth met vast stem Het zou echter volstrekt geen ongeluk sqn he Het e D uohten kreet van achrik wendde mad Bomer zich om en aiaarde Uelmuth sprakelooa asn Geef mjj die dingen mgn waarde I Zonder twijfel heeft a ze niet met verlof van den eigenaar in het bent gekregen I Ach mgn goede God jammerde de geheel oetatelde dame nu hen ik verloren I O mgn he r UaloAth heb sudelgden nwt mg I 25 Schoonste ven Schapen minsten 5 stuks van een eigenaar Afd Varkens Boeren groot soort geb in 1893 klein Zengen geb in 1893 of vroeger Een toom Biggen minstens 10 stuksniet ouder dan 8 weken Afd Plnimgedierte Toom Kippen minst 4 henn ééahaan Klok met kuikens Toom Eenden miut 4 eendeu éénwoerd Collectie Duiven minst 8 st 84 De ch en voll verz Ploimgedierte ft93 9 Kalkoenen 1 haan en 1 hen Verz Postduiven Afd Zuivel Party zoetem Oondscbe Kaas gemaaktin 1894 van minst 10 Kg 40 stuks Party zoetem Goudscbe Kaas gemaaktin 1894 Diet lichUr dac 5 Kg 40 stuks Drie atoks Export Kaas Goudsch model ieder wegende 3 fc öi K G gemaakt in 1894 Drie taks Hooikaas gemaakt in 94 niet lichter dan 4 K G 4i Vyf stuks Edammer Kaas gemaakt in 1894 niet lichter dan 2 K G Vyf stuks Ëdammer Kaas gemaakt in M niet lichter dan 4 K Q Twen stuks Leidaohe Komende Kaas in 894 gemaakt fiist lichter dan 5 K G Boter Grasboter licht gezouten tot dadelijkgebruik 2 K G Grasboter gezoaten iulegbotei minstens 5 K G Weiboter minstens 5 K G Hooi boter Afd Tuinbouw Verz Fruit Verz Aardbeaiën van 6 versoh gr van ieder 6 st Verz AardbeiiSn van 12 versch gr van ieder 6 st Verz van de meeste verscheidenheidAardbeziën De grootste Asrdbeziën 50 pi Verzameling Frsmbozen Verz Groenten Afd Bloemkweek g Verz Planten in potten gekwaakt totojuiering 20 st Verz bl Planten in potten of kuipenter opsiering Tafelbloemntnk Twee tafel bouquetten Bulbouquet iirN u goed als u mg heel gauw mededeelt hoe jr m t bezit van die zaken is gekomen maar kort en bondig ik heb aiet zooveel minuten over f Aob ik wilde mylord Archibald smeeken om het dreigende duel achterwege te laten doeh h was reeds uitg aan Zijne kamer was eoht r niet gesloten ik wilde op hom wachten merkte spoedig dat hg bezig was geweest met inpakken zag dit portret en dezen brief op de tafel liggen raakte geheel buiten zinnen b het zien er van nam beide in m ae handen en zag hen plotaellng uit de nasslUggende kamer komen zond r bril 1 Ik vlo als een waanzinnige de deur uit rerder allyd verder en wilde my in wanhoop van de kli slorte toen Henning mij ontmoette en huiswaarts bracht zonder dat ik wist wat er eigenlgk met mij gebeurde Aeb mijn JodI lag ik maai in de zee waar zij het diepst ia Holmuth wierp een bl op t n horloge en ging met snelle schreden in de woonkamer nadat hy de twee belangrijke documenten voorxiobtig bg tich had gestoken die zeide hg beter bg hem dan by madame Borner bewaard wareo ffLet en weinig op haar beval hy NalaUe de anw madame ia zeer ziek iy nipet nut hebben aiTBlapen Adieu ik kom spoedig weer Jaog voor het vastgestelde aur bevonden cioh Von Wulflng en Reimaon op den liohttoren om van bier uit het geheele eiland te obsarvaeren en de toflbereidseleo der tegenstanders te l ei pieden fZiat ge daar ods baron riep Reimann na esa iroot half nor plolseliog net den vinger naai 60 Bruidsbooquet AM Werktuigen voor Znivelbereidiog De meest voll vars VITerktnigan bfrnoodigd bg het verv van Kau De meest voll verz Werktnigan ba noodigd by het verv van Boter Afd Zadelmakertaterk 63 Verzameling Zadelmakerswerk Afd Haudgereedscb voor land en tninbonw 64 Verz Handgereedschappen De verkiezing voor een lid van den Ge meenteraad alhier is btpaald op Dinadag 17 April a s De onderaCdmling van het Alg Ned Werk liedenVerbond afd Gondn en omatreken ver stte gisteren de leden met hunne vrouwen van genoemde afdeeling op eere gesellige byeenkomst door het honden van eenige voor drachten en het nitvoeren van een paar t neelatukjes De zaal was stampvol en mèn amuseerde zich nttstakend Een 13 al deelnamen maakten gistaren d B tocht naar Rotterdam uitgescbreven door de W V de Antiloop alhiar mede Gisterenmorgen ongeveer 11 uur schrok een paard van W Vnlcaik voor en vat pftpier fay trapte de boel stak ran kei waïfenlje waarvoor hg gespannen waa viel en ontliep zgn bestuurder op de Hanepraai werd het gegrepen De bestuurder kwam met den schrik vry Zaterdi viel op de Raam een kind te water dit werd opgemerkt door J Vei r die niet aarzelde onmiddellnk naar bet kind te duiken hetwelk tweemaal te vergeefs de derde wm met goed succes bekroond werd Zondagmiddag circa 5 uur geraakte een meisje in deu Turfmarkt te water doch werd gelukkig spoedig weer op bet droge gebracht Door den minister van koloniSn is de heer D C poortman geiteld ter beschikking van den gouverneurgeneraal van NederlandschIndiS om te worden benoemd tot derdestuurman by de gouvernementsmarine daar te lande In zijne vergadering van 21 Maart j l benoemde de Raad der gemeente Zevenhuizen den heer D van Cooten onderwgzer te Barwoutswaarder eu Rietveld tot onderwgzer aan school no 1 dat de laatste huizen van het bovenland wyzend is zoo waar mylord met zyna bende I Ds oude baron tuurde door den verrekyker Ik zie beh lve ben nog m Rngelaohen en dan z ae seoondsoten derhalve publiek in overvloed 1 Jal riep Reimana reeds opgewonden Ik itie een groot schandaal oene twaohimpiog der Daitache oeif tegemoet Uaar bemam de baron met fonkelende oogen vwg zyn zonder vrees Kom myn jonge vrieudt Zy verlieten den teren en schreden fcwygend naar hun doel Zou het niet beter en voonichliger zgn dat ook wy roor een pusende Igfwacht lorgden merkte plotseling ds oude heer op terwijl hg staan bleef Ge weet wsl ook de mecnit rechtvaardige zaakmoet wyken voor de overmacht en den overmosd en heeft dan iu den regel nog U uitlachen op den koop toe I irlk geef toe mompelde Beimann somber dat a de waarheid spreekt ik voel by dne gedaohtan mgu bloed koken en ik heb tegelgk bet veorgevoel dat wg in een onvermydeiyk igeluk kHSpan Daar wie zullen we nemen vleder landgenoot die bet hart Reimajio staarde scherp roor siob uit en riep E lotseUng verheugd Dal lyo vrienden I Ibn nrgera Dien eenen herkso ik rorAsineV M 3 i é 1