Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1894

V Aaui evaugeo 1 October Tyd vao Greenwicli WlDterdieost 1893 94 GODOA ROTTIKDAM 11 01 11 11 ii e l H 1 0 1 11 1 1 1 18 Directe Spoorwegverblodiog net CiOUÜA 4 0 4 67 Xt04 11 1 44 4 10 10 H O T T 1 K D A U 0 O V D A I 1 10 17 11 0 11 10 1 4 I S5 1 01 i o 11 01 11 40 l l i 40 8 48 4 10 10 1 0I 10 1 II 8 11 It l il l l Oowd 7 80 4il 1 04 I7 10 4 11 11 iwï f O II 4 4 17 7 18 l l I7 10 4 11 1111 80 Zaf 11 7 4ll il 11 01 Bl l£i 7 47 Li Zj ta W 7 M 01 r H IO 4 N d L d 1 01 J 1 88 4 4 4 01 00 3 10 4 08 4 40 1 SIN Haas ooitDa i H a t 48 7 10 7 43 I8 4810 1411 98 11 18 1 88 l l 1 4 4S 4 1 4 41 11 7 8 0 Ml x j 1 4 1 88 1 04 10 G nd 10 7 0 a lS 1 88 10 08 I AsuUüdilil CS IM 1 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 1 I II 0 47 11 10 iKitanUmWp O l l M 11 1 11 4 M Ml 44 7 4ir IM U I a id 14 Mf 1 4 IM IMI U 14 Ml Ml 114 10 17 10 84 10 41 10 47 Sn fa ut 40 7 8 0 8 11 W 0 lV4 l M 8 11 4 18 4 47 8 01 7 4 8 8 10 0 1 5 u 840 J J I 4l i r To ri iiS i ir oii ioJ 51 Jo4 X5J iJ 5olS i S O tJ U A A HSTIIDAII Ml 10 00 10 11 11 I 1 1 10 10 11 11 l r l 8 Mi lU 114 U I H op de teatooiuteUing t Rottwdun behulde d neer G J Bier bloemift te Nienwerkerk ft d Usel 2de pr geto iefar roor 20 bUdbeg 2de pr getaigschr voor 25 coleiu 2de pr brouen med root 10 GenUU i kroon op lUm l te pr re xUr med voor 6 Iiouifco pbyltom Itie pr Etlr med roor 15 DeotsWs gimeillia lite pr eilf med Toor 20 reneh Ceneiftrift i lite pr bromt ned voer 15 PrimnU Obeooiee lite pr eUt med toot 10 Spinue AitiU boïdei 1 beetaonpr xUt med Toor24diT Pftlmen 1 1 RaMeleeDom Oertnerfi en 1 KaMeleenam Mekoyeoa De heer Ad t d Hoff boomkw te Boikoopbebulde op de tentooDitelttog te Rotterdamde lete pr br med voor 10 Hoteia iaponica arw reticaUt t en de heer W C Boer boomkw te Boikoop 2de pr si med voor 16 Tericb Hnliten De heereo gebr Bteeoim athier behaalden te Rotterdam 1 beetuanpr verg ztW med Toor 80 handeltpUoten Dat eigenaardige gebrnikenvomilangbïgreD Toorlleren zien we te Oadewater bewaarheid Op den xoogenaamden Kieren Maandi dal k dk dag na PalmEoodag itaat daar nl elk Jaar Un kraamnje op de markt waarin allerlei Eoete waar te koop ii en de jeugd zooalfl ze dat ijioemt roor een cent kan draaieD D4t kraampje na ii bet overblyf ran een kermis die jaren geleden op boTengenoemden dag ftier leer floriwnt moet tyn geweeit Zaterdag werd Tan de se heep timmer weri Tan den heer A Panoevis te Alfen met goed Ï iTojg te water galaten de gzeren motorboot nnft Maria groot oageTeer 30 laet en gebouwd roor rekening Tan den heer N 8 Bleigraaf te Haarlem De petroleum motor ran 10 p k effectief patent Jaitcfim wordt geleVnd door den heer J M £ KieTiti te Haatlem Onmiddeiyk daarna werd de kiel gelegd Toor èeoe j ren ileepkaan groot ongereer 220 last Toor rekening Tan den heer L C Joogenburger Cz te Alien Votgena een bericht uit de reiideniie zoude Koninginwednwe regen tea het Toorgenomenbexoek aan Amsterdam in geen geval in demaaud April brengea Wy Terheages ooi iohooge mate over dat besluit hetwelk wg eene wyse daad dïk Regentes Bchtèo Dat d Regentes na men eeft willen beproeren ia Terband met den portieken toestand demonstratiesuit te tokken di ten doel hadden de Kroonin den partystrp te sleepen de gelegenheiddaartoe afaugdt zal door ieder die et aan booht dat onze ca itiitioneeI initeUingenBoiver worden bewaard met groote Toldoening n OftakbMrheid worden Terttomen N R Ct i Ife lOcaTanbaM ie dod df politie tongehoBden en 3 jftri tfiftk ankifeoht verdacht tich te hebben ifiWdig gemaakt aan overtreding Tan artikel 245 Wetboek Tan Strafrecht met een ongelukkisjl meisje dat borendiao niet in bet volle genot Tan hare Terstandetyke vermogen ii Het kind Terkeer reeds ti uden in eene belangwekkende positie uaind t M 1 8 7 11 8 41 7 M 8 40 7 48 l i 7 1 0 1 01 Md 1 10 Maodifckt f NiMimktrk kpdU 7 SotlardtB f ottardui hpdh mninrknk Mgorlnekt e id OindA Dudnr Woudn Hum l UtmU 1 40 7 U SMd Awtwdui Wj St oning Milan i weer getrouwd en wel me zgne e n vrouw Het mag gesegd worden dat hy den tyd dien hg als jeuue fao me heeft doorgebracht niet verloren heeft laten gaan Althans hg beeft in die jaren te Parys als graaf van Takovo een stormachtig beotaan Releid in 1874 21 jaren oud huwde hy Nathalie de rgke docbtw van eemm Rassiachen kolooet De politiek bracht heijoige bnishouden in de war De prinses sedert 1882 kooingui Heef zeer RnssiHch gezind de koning koc terde eene sterke sympathie voor Oostenr k In 1888 vroeg Milan reeds om ecbtecheidiag maar de metropolitaan Midiaël was niet van zins aan zgn verzoek gerolg te geven er waren geene geldige redenen Maar xgue weigering was Toor den Konmg geen bezwaar hg werdeeovondigafgexet en verrangen door een williger priester Nathalie werd Terbaonen maar de koning moMt kort daarna afstand doen tan den troon Te Biarritz waarheen hg tich ran Pargs oit begcTeu had ontmoette hg zgne rronw weer in Jannari tbq het Torige jaar Herkemiiog en b drroeting en s aronds ilIuminMte in de Servische hoofdstad Het feest kan nn worden voortgezet en uitgebreid als de beide aouvereioen getrouwd gescheiden en faertrtfiwd aan hunne verbaasde onderdanen het ichoutfspel vertooneo hoe een Ookt £uropeetcbe mooftrch met de kcrketgke instellingen van n land omspringt Hiltoriseb In 4e provincieitad W was in enkele jaren het boi meesterechap door overlgdra sis audersinds twee of driemaal in andere handen gel d Telkens trad bg die gelegenheid iemand als sollicitant op die zich voor dat ambt naluarlgk uiterst geschikt achtte en meende op de voorspraak van zgu vriend den officier van jnstitie te R te mogen reken Deze oordeelde hem echter geenszins in de wieg gelegd voor dat gewichtig ambt doch kon dit moeilijk den bewasten sollicitant vlak in het gezicht zeggen waarom hg hem steeds met een kluitje in het riet stoorde Nogmaals geraakt de atad W zonder hoofd door het overlgden van den bargemeMter Onze onvermoeide sollicitant schept weer moed en in zenuwachtige haast telegrafeert hg aan den off van jaititie Burgemee8teroTerled a wat nu te doen en het vooruit betaalde antwoord luidt Begraven c Tot narioht dieue dat de kansen van den adipirant burgemeester sedert een paar jaren Teel geleden hebben door het OTertijden vaa zgn vriend den geeftigen off vtn justitie iNaïere definitie c Kleine Piet zietTOor het eerst een rélocipède Toorbgkomen en kondigt deze zgn waarneming aan met de woorden Kyk Moe een scharensliep op hol 1 De waarnemende commissaris van police te Nieower Amstel bericht dat jl Vrijdagochtend omatreeks 11 nar uit ds rivier De Amstel ter hoogte van den Watertoren is oi ehaald bet Igkje ran een pasgeboren kind Tan het maouüiyk geslacht om welks halsje een tonw met een metselsteen bevestigd was terwgl het geheel zich bevond in een zakje Aangaande een vermoedelgk geval van vergiftiging dat te Pernis zou ztjn Tooi komen wordt van daar aan de D C gemeld dst in een gezin waar de verhouding der echtgenooten ofichoon eerst sedert vier jaren getrouwd nogal te wenschen scheen over te laten de man Donderdag van zgne bezigheden thnia kwam om te eten Al spoedig bespeurde hg n zgn maal een zonderlingen smaak en toen hg daarop onpasselgk werdenbegon te braken rees bg liemhït vermoeden dat men hem door vergif uit den wpg had willen ruimen Terstond deed hy daarTan aangifte g de bevoegde autoriteit die het ove hot van het eten in beslag nam ten einde dat scheikundig te doen onderzoeken terwgl zg de Dordtscbe jnatitie met het gevat in kennis stelde Naar aanleiding daarvan begaf deze zich naar Pernis en kenneiyk heeft ag voldoende gronden TOor haar Termoeden gOTonden om de vrouw gevankeiyk naar Donrecht te doen brengen 10 8 11 01 11 01 U K 11 1 II M 11 18 11 0 1 4 7 1 7 47 7k4 8 07 l li lO Ot 10 11 40 I 11 18 8 11 0 81 80 0 10 11 U 7 4 I 1 17 MO MT 4 47 Een oud BpaanKh gebruik wit dat op Witten Donderdag tüdens de godsdieustoefeoing in de konininkljke k iel de Minister van Jnstitie aan den V t de doaeiers der ter dood veroordeelden aanbiedt Dtf Vorst de banden nttatrekkende orer het zilveren blad waarop de stokken zgn gelegd schenkt dan aaa de veroordeelden gratie onder heinitspre ken der woorden Dat Qod mg vergeve zooals ik hen Tergeef c Zoodra deze woorden ottgesproken zgn Tervangt de Minister van Jnstitie de zwarte bandjes die de dossiers Mq elkaar biwden door witte Deze ptechtiglfeid heeft Dooderd Wederom te Madnd plaats gehad De Koningin llegentn heeft niet minder dan elf veroordeelden wier terecbtstelling ophanden was het leven geschonken Uit Amsterdam meldt m De eij naar eener slachterg op den faoek van de Ceinta urbaan en de Van der Helststraat J J Sehut een jonge man die eerst kortelings eene eigen zaak was begqnnen is Zondagochtend door zgoeo knecht die omstreeks half negen den winkel binnenkwam in het voorhuis vermoord gevonden De versli ene lag in half zittende bonding tegen bet slacbtblok geleand met zgne kleederen op de borst opengeschenrd en met eene gapende wond aan bet voorhoofd en eene diepe snede aan den hals In zyu onmiddeliyke nabgheid lag een byi met bloed bevlekt zoodat het vermoeden voor de hand ligt dat de misdaad met dit wapen is gepleegd De slagerskneebt op gn bellen geen gehoor krggend had bemerkt dat de deur niet gesloten was en vond binnentredend den toestand als boven bewhreven Natuurlgk maakte hg alarm en werd de politie gewaarschuwd dr Pgnappel bg het bloedende lichaam gebracht kon slechts den dood constateeren De slagader aan den hals was dooi esneden en het bloed moet met zolk eene kracht opgespoten zgn dat de toonbank op eenigen afltand bevlekt werd Bene kleine wond aan een der handen doet vermoeden dat Sottnt den eersten slag op zgn voorhoofd gemunt heeft trachten af te wenden gevallen is en dat daarop de wond in den hals is toegebracht Bloedsporen waren van het Igk tot de achterkamer te volgen waar men een byi bij eeu opengebroken kist vond Toch is nog niet uitgemaakt ol diefstal is gepleegd Wel werd door de familieleden vertelt dat Schat in die Irist geld bewaarde io een blikken trommeltje Het trommeltje werd gevonden geheel ledig Maar op het Igk Tond men een bankbiljet vnn veertig gulden in de portemonnaie en de meeuing der bedienden Tan den rerslagene dat er omstreeks f 30 in de toonbanklade moest ziJn geweest ook deze was ledig bleek later onjuist te zijn Terwgl dus niet met zekerheid aan diefstal kan worden gedacht blaek uit het Terhoor ran familieleden buren en kennissen Tan den Terslagene welk Terhoor door de justitie ter plaatse werd ingesteld dat Schut geene vganden had Onlangs had bg eenen knecht moeten ontalaao wegens beperkte geldmiddelen maar was vun dezen in der minne gescheiden Het bed in de achterkamer was nog warm zoodat de moord waarscbgniyk eerst in den morgen is gepleegd terwgl Schut reeds aan het werk was getc n er lag een atuk aangesneden kaltavleeacb up het slacbtblok Een der buren meende des morgens omstreeks half acht dos eea uur TOor bet rerschgnen Tan den knecht een man nit den winkel te hebben zien komen die eeae beweging maakte als groette hg iemand in den winkel Die man is echter nog niet gevonden II I I 7 10 0 03 19 7 80 t 40 t ll l tO I IO 1 41 10 10 10 Voorb e 54 N d I d s Z Z gv0 0t n Kr 14 Z T S 1 10 41 Schut had verkeering met de dochter van een behanger lo de Albert Cuypstraat en zou binnenkort gaan trouwen Ook dit meisje en hanr vader zijn door den rechtercommissaris en den officier van justitie di tot laat in den middag het onderzoek in het buis zelve bleven voortzetten gehoord Zy kannen echter niet de geringste aanwgzing doen Des Zaterdags aronds was bet meisje mrt hare moe r hg Schut geweeat Na afloop der zaken was te ongeveer 1 anr de vloer van den winkel aangedweild en daarna moet Schat nog even een glas bier zgn gaan drinken in een biefbuii in de baart Reeds een hall uur later mecnen eenige beeren hem weder te hebben zien thois komen Heden morgen zgn bet meisje en de vader weder door den reehter conmüssaris gehoord maar evenals gisteren zonder eenig resultaat Niemand weet ook maar een enkel persoon aan te wgsen met wien Schat ook fvnstige twist zon hebben gehad En behalve de re genoemde voorwerpen vond men nteb dat de aandacht kon trekken Alleen werd in de papiermand een lapje met wat bloed gevonden Het winkelhois is onder bewaking van politie gesteld en ook bet Igk van den veralageiw is daar tot heden nog achtergelaten Het spreekt Tan zelf dat de misdaad in de buurt Teel sensatie heeft Tcrwekt en men allerlei gissingen waagt Zoo brengen sommigen zelfs het voorval in verband met het feit dat in de naeht van Zaterdag op Zondag een politieagent in bnrgerklewen in die buurt door een paar mannen is aangcTallen en mishandeld Het gerechteiyk onderzoek heeft eTenwel reeds de zekerheid ge ven dat de moord in geenerlei Terband tot die zaak kan staan Op weg naar buis Kalm met iete landerigs en sombers op zgn gelaat stapt gistermiddag een boertje nit het Kuilenborgsche afkomstig van het Vreeburg te Utrecht hai8waa ti De man had reden om landerig te zgn At vroeg bg t krieken van den morgen had hg zgn paard t eenige dat hy bezat oit stal gebaald en waren ze met z n beiden naar de stad t n de boer met de bigde hoop dat bij zgn paardtje voor een goeden aom op de markt zoo kwgt raken Ze kwamen op t Vreeburg het panrdwerd aan de lyn gebonden en na stond het daar Toor elke liefhebber te kgk Kgkers kwamen er maar koopers niet een En toen de markt eindelgk werd gesloten zat er niet anders op dan de w maar weer naar hals en naar stal aantenemen £ a zoo stapte het boertje dan heel landerig en heel somber de Elisabethstraat alt en de Mariastraat in Daar liep hg tegen een troepje heeren Komaan riep er een tegen ons boertje dat peerd lykt me Laat m eens watdichterbykgken En het paard werd naar den eiscb gekeurd Laat m eens drsTent heette het verder En daar kwam bigdecbap in het hart van den boer bigdschap dat zich eindelgk een kooper scheen op te doen Hg litrt zgn eerd draven draafde self mee totdat zg zich allebei in t zweet draafden Ik moet m nóg eens even wat nader lien of ie geen spatten heeft klonk bet uit den mond Taa den liefhebber die hoe langer boe meer laat in het dier scheen te krggea laat m n eens draven cEn weer moest het paard draren de Mariaplaats op en neer totdat én boer én paard liepen te hggen Zeg er eens jij daar ben je zestig om hier op de Mariaplaate te gaan draven ga jij naar t Vreebui ff riep een politiei eot die op eens om den hoek Tan de Zadelstraat te voonchgn schoot Ik Ik doe t niet Toor me o eigen ik doe het Toor die heeren daar die het peei willen koopen Welke heeren Troeg de agent WeI die daar wou het boerde ze n maar hoe en waar bg keek hg zag die heeren daar geen ran allen meer Ze waren allen mejt de Noorderzon Terdwenen en t dnnrde geen rgf minuten of de arme stakker begreep dat bij het slachtoffer was geworden ran grappemaken Door de Lib Unie is de volgende eircnlaira Terspfeid Aan de EISSVËREENIOlNaSN 11 1 lUt 40 10 41 47 f I 4 10 1 10 10 11 01 11 M MO I OI lU I U I M M 7 07 7 17 7 14 Ml 1X1 MO 1 i li 4 4 7 01 7 11 7 10 1 4 74 711 M4 O lieden der Liberale Unie Mgne Heeren Nn de Terkiezingen bepaald zgn op den IOq April e k ku e iie Algemeoie Vargidering TU da Idbenle Unie niet meer worden gebonden In unsinitiog un onze circnleire Tan 19 Muri j 1 deelen wy n dit thani mede Wg inllen no ook niet meer de gelegenheid hebben nwe afgeriardigden toeteepreken en in penoon een woord ran opwekking róór den amitigen en xwaren stryd die te roeren staat tot ban te richten Onder dia onutandighedeo ii het om eene behoefte bg deien nog een beroep te doen op uwen grer om de kieiere roor te lichten op nwe krachtige inspanning om het uiterste te doen opdat de orerwinning behaald worde Wordt die behaald dan aal het kennen komen tot eene afdoende kiesrechtherrormiog dan zal dit rraagetnk niet langer onopgelost of half opgelost aan de verdere staatkondige en maatscfaappelgke ontwikkeling ran ons land in den weg staan dan zal integendeel de onmisbare Toorwaaide rpor èlgrende rerbetering roor goed rerrold zgn dan ook zal de grondslag gelegd wezen tot samenstelling ran een Kamer die wortelt in het geheele tolk Nooit was het oogenblik gunstiger Sinds Jaren was niet een liberaal kabinet san bet bewind dat z M krachtig den wil tot faerrorming toonde en in staat bleek daartoe da leiding op siob te nemen Van de onder liberale vlag gekozen afgeraardigden in de nu ontbonden Knmer was de meerderheid eepsgf ziad met bet kabinet nopens hei kiesrechtvraagstak Het komt er dus slechts op aan deze krachten ia e nieuwe Kamer te behouden en te ver tarken door gelijkgezinden Waar dit ran de kiezers wordt gevraagd mag ar op worden gerekend dat zji onder den tndrok xgn ran het debat weken lang over hat wetsontwerp tot uitbreiding van het kiesncht in de nu ontbonden Ksmer geroerd Bet Tolk dat naar de uitkomst vraagt moet geroeid hebben dat bg een zoo groote verscheidenheid van inzichten en wenschen als zich in die Kamer uitsprak een zoo gewichtige wet niet op bevredigende wgze kon worden tot stand gebracht Het heeft blijkens de tallooze betuigingfin van instemming die de Minister Tak van Poortvliet na de intrekking der wetsontwerpen dag aan dag ontving begrepen dat hg stond aan de zgde van de onbekrompen milde uitlegging der Grondwet san de zgde van het grootste vertrouwen op het volk dat hg bezield was met de zucht om aan den biliyken eisch van uitbreiding van kiesrecht het verst tegemoet te komen Daarom moeten de kiezers gevoelen dat bg Aa vertronwbare leider ia dien men met Tartrouwbare medestrijders behoort te omringen Hopen wg daarom dat na deze verkiezingen aen krachtige mwerderbeid de hervormingsgezinde RageeringPSEèune dat zg hare ontwerpen behoede voor verbeteringen die zich vooral in de goedkeuring der tegenstanders verheugen en dst zg den grooten maatregel van hervorming in veilige haven brenge Of die hoop werkelijkheid worden zal moet Toornamalgk afhangen van de inspanning die thans van U gevraagd wordt Een ieder zg dus op zgn post en bescbame het vertrouwen niet waarvan het beroep op da kiezers getuigt Het Bestnnr der Liberale Unie Mr H L DRUCKBR Voorzitter P J DE WITT Secretaris VAS b EieaTereenigi g Bu erpUcht Zaterdwavond ten acht ure waa een groot aantal leden dezer Vereeniging naar OnB Genoegen gestroomd om daardoor een bewy te leveren dat niet onverschillig zyn omtrent den critieken toestand dea land op t oogenblik Dl W Jnlins Traarn voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secretaris de notulen oor te lezeu Dsaraan voldaan zgnde deelde de waam voorz mede dat het ledental met 29 nieowe leden was vermeerderd en nu geklommen was tot 193 Van de heeren L D Keus en G van Veen Az die bij een vorige gelegenheid tot be tqtnlïd waren verkozen nam de eerste die beiRwming aan maar de heer ran Veen meende da TOor te moeten bedanken daar de drnkte agner saak het niet toeliet Ik zgne plaats werd nn gekozen de heer A J Sobüt die na eenige bedenkingen welke door den hr Jolios zoo aardig werden opgeheTen zich bereid rerklsarde de benoeming Mn te nemen De hoofdschotel het stellen tsu een candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Ka mer werd xê o ediend Vooraf echter bracht d w Toorz een woord van hulde aan het aftredende lid die getrouw was gebleren aan agn mandaat en aan het beginsel in het midden dezer vergadering uitgesproken Applaus S nr hi nnerde verder Inie de heer Valette voor de fiiuuuaeele belangen Tan Qouda had geyrerd en daardoor een woord van erkentelijkheid had Terdiendi wat hy hem by deie bracht De heer Spit stelt daarop als candidaatden beer Valette welke eaudidatunr ondersteund werd door de heeren G J G Ho ndijk en J C Götte De Voorz deelde daarop mede dat de heer Valette voornemens was Vrgdag a s in deze zaal voor de kiezers een lezing te honden Ue beer dr IJssel de Schepper vroeg of het dan niet gewenscht tou zyn de candidaatstelling tot na die lezing te verschniren De Voorzitter merkte op dat de denkbeelden van den hr Valette bekend geno zyn dat uitstel nu wy zoo dicht by de Terkiering Btsan practische bezwaren zon opleveren Tooral ook daar Donderdag a s de Centrale Kiestereeaiging zon vei ftderen Nadat de hhr C J C Hoogendyk en M Tan Dantzig nog eTen het woord hadden geroerd Terklaarde de beer Valette zich bereid eenige vragen omtrent de jongste crisis te willen beantwoorden De hr dr IJssel de Schepper merkte op dat het niet in zyne bedoeling lag eenige Tragen te stellflo Alleen wenscbte hy van den br V te vernemen hoe hy dacht over de groote scheuring in de liberale party ontstaan waardoor liberalen van de bovenste plank als het ware op stal werden gezet Of zouden de hb leden die voor het nmeuclement Meyier stemden radikaal geworden zya ja dan neen De heer Valette wyst er op dat da vraag om zoo uitgebreid mogelyk kiesrecht op het oogenblik alleen beslissendis Het parlyverband zal heel wat andera worden dan tot heden bet geval is Na repliek van de heeren dr J de Schepper en Hoogf ndyk werd de heer Valette met 53 stemmen 1 blanco als candidaat der Vereeniging geproclameerd Na een harteiyke gelokweusohing Tan deu voorzitter en een kort woord van deu hr Valelte die het kieswetontwerp Tak rechtvaardig bl ft vinden en een woord van dauk voor het vertrouwen in hem gesteld Vrydag a s v rzuime men niet de hr Valette te gaan hooreo met die opmerking werd de vergadering gesloten Brieven uit fwenthe Zooals ik reeds in myne vorige aanstipte Hengeloo is aangegroeid tot 8000 inwoners ruim Vandaar een uur gaous de straatweg derwaarts eeue frauie allee of sporens 10 minuten komt men te Enschedé Deze stad m wel bet glanspnnt der Twentscbe Nijverheid worden genoemd Met linrt en ziet zyn aldaar de indnstriëelen en handelaars echte peetvaders Zy verlangen niet naar protectionistische tarieven seer terecht maar weten buune ondernemingen door energie en wya overleg te doen concorreeren met de beste van het buitenland Vooral de fabrieken van de heeren van Heek ter Kuile en Moriman Scholten en vele anderen hebben deze stad en hare vlijtige ingezetenen tot de grootst mogelyke welvatrt gebracht Na in 1863 geheel te zyn afgebraiid ia het een der schoonste plekken de er streken geworden Alles doet n zien dat hier met voordeel wordt gewei t en met onbekrompenheid de atraten en wandeldreven worden onderhouden Van de waterleiding wordt hior een praktisch en ruim gebruik gemaakt üet achoone Volkspark geschenk van wylen den veel te vroeg ontslapene beei van Heek trekt den railden gever en de atad tot groote eere De Fabrieksschool en alle du andere inricbtin gen van openbaar onderwys zyn men kan het zien ook uit onbekrompen beurs doargestetd tGÉieel is van dien aard dat men zich in een lein Rotterdam waant althans wat betreft de bezigheden ea andelsbeweging uatourlyk ontbreekt hier scheepvaart ten eenenmale Het nabygelegen dorp Lonneker vol villa s en buitenplaatsen is zoodanig aan Enschedé gelegen als Knlingen bg Rotterdam Eene wandeling naar de Glane beek langs de Qronausche grintweg doet u zien boe ook hier het buitenleven wordt gewaardeerd t Is ook eene sieor schoone lée met hare vele jaren onde eikenboomen Van Enschedé nit loopteen loeaalapoor naar Borknlo Haaksbergen Kourlo Groeolöo Winterewj Aalten alsmede naar Oldpnzaal In 20 minuten spoort men van Enschedé naar Oldenzaal vroeger slechts oen landbouwend stadje thans ook door de groote Stoomwevery van de heer Geldemans en die van Molkenboer de Linnen en Damastfabriek van de beeren Beodien Zoon te Almeloo dö rak ken weverij van Cohen alles een Try belangryk infl triël stukje Men heeft er de R C Kathedraal een oude maar prachtige kerk waarin men de kogels nog In de muren ziet zitten om ons getuigenis te geren v n de onzalige historie en oorlogen uit de overoude tydén De heeren Geldeman hebben er ook eene VolksgaarVeuken gesticht eene zeer doelmatige inrirhting waarvan de arbeidende klasse een druk gebruik maakt De daarin verstrekte warme ipyzen ign dan ook aanbevelingswaard In de nabgheid van Oldenzaal aaa de s g bmnenw naar de buurtschap ede Lutte vindt men fraaie buitenplaatsen ran de beeren Geldeman en eenige lustboeTen Tan anderen t ts eene aangename wandeling geheel natuur en alles netjes onderhouden Gaan wy de w de grintweg van Oldenzaal naar Benthum dan heeft men tot de Lotte ook eene prachtige allee eu kan men in het Zwaantje zich Terkwikken naar de Lntter berg gaan ran waar men een prachtig vergezicht heeft terwyl een bezoek aan bet nabgzynde de Lutte u eeue prachtige B C kerk met daarbg liggend boacbsaadje vol Wfmdelplaatsen te zien geeft t Ia een oTtrheerlyk plekje die buurtschap de Lntte Aan het station Tan de Almeloo Salzberger lyn staan oninibusaen die n brengen eenerzyds naar Denekamp anderzyds naar Oot marsu n Dat station Oldenzaal heeft druk bezoek doordien hier toTena bet Nederlandscbfl grenskautoor is alwaar de goederen met de AlmelooSalzberger lyn Tan Duitschland koaiende ook die der passagiers moeten worden ingeklaard en gevisiteerd Zoo door het een als door het ander is hetvroegpr zoo stille Oldenzaal een r er levendigplaatsje geworden en mi zich verheugen int vooruitzicht van meer en meer te zullenontwikketen en uitbreiden B Almeloo 26 Maart 1894 BalteDlaodsch Overzicht Het Belgische Staatsblad zal Woenadagochtend de aamenatel 1 ing van het nieuwe ministerie openbaar maken Persoonljjk ontvangen inlichtingen maken het den correspondent der N It Ct mogelyk reeds nu mode te deelen dat nis prfBÏdent van den ministerraad belust met de poriefeuille van binuenlandscbe zaken zal optreden de heer De Barlet TOor wpoorwegeu de heer Vandenpeereboom TOor openbare werken de heer De Brnyo voor oorlog generaal Brasaine voor buitenlandsche zaken de prins De Mérode De heeren Beernaert en Le Jeune worden vervangen door de beeren De Smet de Naeyer voor financiën en Begerem voor justitie beiden afgevaardigden voor Gent De rod unionist Joseph Chamberlain hield Woensdag een belangrijke rede ta Edinburgh eenigeriiiate een antwoord op de rederoering eenige dagen geleden door lord Rosebery daar Ohamberlain konsebetate den nieuwen premier ala cToorwaardelyk Home Ruler ma r beweerde tevens dat ofik by zich den voet der terfcbe party op den nek plaatste Hy spotte met Kosebery s betuiging dat by ten opzichte van bet Hoogerhuis de kiezers uitspraak wilde laten doen De regeering zeide hy verder had zich verplicht in twee latfden kerk en staat te scheiden vier nieuwe parlementen tn te stellen en een wetgevende kamer af tn schaffen een werk aan hetwelk de unionisten nietwillen medehelpeu Wel verklaarde de heer Chamberlain zgn volkomen instemming met Uosebery s jongste rede over den County Council Tan Londen in welk opzicht hg als deskundige vau langer ervaring in het gemeenlebestunr van Birmingham kao gelden Toch geloofde hy dat de politiek van den graafacbapsraad in sommige opzichten Tcrkeerd is en dat de ondernemers elTcn dit tot hun spyt zullen moeten ervaren Voor bet monument ter eere van Kossuth is reeds lUO OOO florynen ingekomeo De begrafenis zal Zondag 1 April plaats hebben het lijk zal vermoed gk reeds Donderdag te Budapest aankomen Het stolfelyk overschot van Kossuth s vronw en dochter is to Genua opgegraven en reeds nanr Tutyu vervoerd het zal obk naar de Hongaarscbe hoofdstad worden overgebracht en met bet lyk van Kossuth in één graf worden bijgezet Omatreeks 6000 Hongaren zyn te Turyn aaugekomen Het bericht dat de koning van Italië eeu telegram Tan rouwbekl beeft gezonden aan de familie Kossuth ia onjuist Vrgdt stond eeu onafzienbare menigte voor het gebouw der Kamer opgehoopt benieuwd wat de afgevaardigden omtrent bet buldebetoon zouden faéalissen Er beerichte groote opgewondenheid omdatde roowvlaggen den vorigen dag door het volk aan de schouwburgen aangebr icht later waren weggenomen Botsingen met de politie bleven niet uit verscheidene personen onder wie twee journalisfen werden in hechtenia genomen De afgevaardigden waren allen in ronwkleeding Met l wogen stem kondigde de voorzitter het overlgden Tan Koasutb aan hetgeen door de leden staande werd aaugehoord Vervolgens stelde de president Toor in de notulen te constateeren hoe groote diensten Kossuth aan Hongarye bad bewezen en eene deputatie naar Turyn te zenden Jostb de leider der ouafhankelyken roemde de door Kossuth bewezen diensten Hg stelde Toor te besluiten dat de begrafenis op staatskoeten zoo plaats hebben t de herinnering aan de diensten van Kossuth in eene wet zon vereeuwigd worden dat de schouwburgen gesloten aond wor en o ne daak ntoi ging gericht aan het koninkrijk ItaliS en de stad Turyn voor de aan Kossuth verleende gastrrybeid Graaf Apponyi stelde voor te verkUuren dat de gehaele natie roow draagt over Koesnth en om ayne b rafenia op kotfeeu dw Kamer te doen geschieden Nadat echter minister Weckerle rerklaard b zich bg het Toorstel Tan deu president aan te sluiten werd dit met een aanzienlgke meerderheid aangenomen De minister Criapi aldna wil men te Rome weten weigert Tolatandig de Toorstellen der commissie ren de Kamer betreOende de beininigingen op de b ootingen Tan oorlc en marine goed te keuren ie meer daar hg aich overtuigd houdt dat bg de groote meerderheid des landt aan zgne zgde beeft Indien hg by de Kamer geen gewonnen spel krygt dan zal zg ontbonden worden om gelgk de minuter verwacht goedkeuring te verkrggen op hetgeen de regeering heeft voorgesteld De generaal Mocenni minister van oorlog heeft zijnerzyds op een feestmaal hem te Sienna aangeboden zich nadrukkeiyk tegen bezuinigingen op zijne begrooting verklaard De regeering op besuiniging bedacht en daarbg in aanmerking nemende dat verscheidene universiteiten slechts weinig studenten tellen heeft besloten tot opheffing van 6 universiteiten namelyk die te Modena Farma Catania Metaina Sassari eu Sienna Is de correspondent der New York Herald goed ingelicht dan zal president Peixoto van Brazilië een onzettenden wraak nemen op de opstaudeKugen door op grond van een paar oude besluiten allon die reebtitieeks of tgdelinga aan den opstond hielpen ter dood te brengen De leiders intusscben zgn gevlnoht en latten voornamolyk in de staten Rio Grande Punna en Haota Cathariua de bewuging voort op welke de ontknooping te Uio Janeiro tot dusver weinig invloed beeft De Mclto is te Deaterro tot hoofd van het voorloopig bewind uitgeroepen BurgerlUko Btand I G EBOREN 23 Maart Johannes ouders F H de Moree en R Schouten Johanna uderB P do Jong en G Nieowveld Anthonia ouders G Breukman en A Tugnenbui 24 Adrianna Franciacns ouders J Brugatena en H van der Kroef Adriana oodera W K F de Jong en J C de Bruyn 25 Maria Willemina ouders W van Oosten en 0 van Hansen van Untnpn Johanna Gerarda ouders J O Kromme overletlen eu M van Groningen 26 Jacobus Cornells ouders H G Brinkman en N Alblas OVERLEDEN 24 Maart G W de Korte 5 w 0 M atolwyk 10 m 27 G Fokkers 6j AD VERTENTIfiN V Bevallen van een Zooti Mevrouw QBITEL gcBomvuD vax nn Ouin Oeuda 26 Maart 1894 I Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden tgdens de ziekte en na het overlijden van mgn geliefde echtgenoot T£UNIS CüRNELIS na MOOB betuig ik ook oamena mgne kiBdnren mgn oprechten dank D T C Dl MOOB Bni Vraagt een proel van de echt mm WIJN aanbevolen door de grootate geneeaheeren van het buil Sm SMn Erdo Bénje nabg Tokay Uongarge Xe bekomen bg C van VLIET MARKT 156 GEBR TERWINDT I WaalsteeBfabrlkanteo I JAAKLIJKBCHIJ PKODOCTIS vu I 26 MilliMii Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd I Oümuntmdt Kaaliteü I C oncurreerende Prijzen Grootste Stoomwaaltteenfabriek ini Nederland Vraagt Piijiim en Montterê