Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1894

No 6313 Donderdag 20 Maart J804 33ste Jaargang mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen 0e prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AÉEonderlflke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaat t van 1 5 regels k öO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Atotuteert V op Hel S KATHOLIEKE TUiVEKSMAGAZIJN oadn Badactis d betU K lh Lettarkundigen Muodelgka TerKhgnen 48 pag groot formut over 2 kolommen pricbtig lectaat Bomnnê SovMen JlUtariêehe Verhalen Polinis AHerlel BaaAeele Logogrte Bebut en en Toor d n zeer ligen prji tu OS CBST per 3 mundeu franco pet poel 80 cent Goedkoepsle maandsehrin van Nederlaid P BTOKVIS WATEBKEÜS DiTOITIIB a IioKu FfiMSHE ST00M7EBYEBU BH CkeiDisehe WasMkeriJ H OPPE HEIIIIER 19 Kruiskade Botterdam OebrsTeteeid door Z H den Koning der Belgen HoofddepAt roor QOVOk de Heer A VAN OS Az BpeeiKliteit roor het etoomen en rerren tui lle Heeren en Duaeeguderoben alwok alle Kindergoederen tipeciale inrichting roor he itoomenran plnche msnteli reeren bont eni Oordgnan tafelkleeden ent worden naar de nienwite en laatite methode gererid Alle goederen hetig geetoomd of geverfd worden ouchadelgk roor de geiondheid en rogene itaal bewerkt Wegent nitbreiding der fabrieken zgn de prgian SS gedaald Te itoomen goederen ali nieuw aflererbaar ia 8 dagen te rerren goederen in eene week Een ware Schat root de ongelnkkige ilaobtoffera der Zelfberltkkina Onanve en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWARiniG Bollandaohe nitgare met 27 afb Prna 2 gulden Ieder die aan de rarachrikkelgke gerolgen ran de ondeugd Igdt moet het leun de oprechte leenng die het geeft redt jurlgka dniiend van een karen dood Te verkrggen bg hetVerUga Magaain te Leifoig Neumarkt 34 franoo tegen inundmg van het bedrw ook in poatcegelt en in eiken boekhandel in Bolland Cognac fin Boift S X 40 d Utor D OOOir JlO FIV BOU i a iê Baëtm AneiiÊtmt iloor kat lekMla lud om EuvRoote boeualf htdea nutli buuisd wordt aUvora In TarifKeld bemtiit flouotien v a 6 LlMr Inhouit voomino vm httktlftl Tuilir K VANHAUKLaoUl Ululuil nd TerkrlJgbMr hif P H J V WANKUM J MËLK RT OoathBvaD firn Wed F B U Oouda Alom te bekomen IS mum ium of de beechrgving der beroemde geaehilderde Kerkglaien van de Qroote of 8t Janakerk te Ttr Oouib benevena de geaobiedenia der St Janakerk der GlaBeu deroartonteekeningen eni waarbg ia toegevoegd een afionderlgk levenabericht der beroemde Qlaaachildera de Oebroeden Dirk en Wouter Crabelh PRIJS 80 Cents A BBINKMAN TANUAilTSKM I J llïï li NlcuweidUk 241 Eerste kuis r d Dam AMSTERDAM ndarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEBBBN Voetudagn Donderdag en Vr Jdag Markt ltS4 vouda Rijk worden door de 1001 IX aehl 1 Bericht aan bet pabliek Gobr B k M COKBX niakni bek nd dat door beo tu de loo fra i uil re De volledige Vertelliugea der lOOl Nacht mat oiret 8000 UlaatntiJn takit tib ClEEA ftD KKLLKE eme oiaaw uitnra rerKhiiot ia 100 AFLRVBBINOEN i S5 CENT par afleferiDg Op deMe nieuwe uitgave worden aan duUsend inteekenaren cadeau gegeven honderd origlneele PremMoten waarbij vele van eene directe handelswaarde tian f 100 tot f 300 Des tot B garea door haa menigta an 100 atub K0L0S3AL VEEL KANS dat daarop prijieo talUo raa 100 000 100 000 60 000 $ 5 000 10 000 en on Kik tatookouar oatrangt ouffliddethjk eea acto op formaat ugol goteekond door ds ÜUgevors en door den te Nymagen rMidearendea NotarU W E HUlNfC iraaria ds 100 premtelotoQ met nammor m aerU rernield itMo xoodat man elka ia de coaraatea roorkommde uitloling self kan ooatroleereo Om tik id vao etgoDbolang 9 te nsmeo rarklarao de Uitgeveri dat de gonoemde premteloten ia Tolleo eigeodom ook met do daarop iataHcheo geralleo prijeeo a a de lOGO inteokenaren worden afgaitaan Z j beboudea dua noch de lotea i ph de daarop allende aommeo ulf numr geren deie een het gaaoemde getal inteekenaren by loting eadeau Alls in deo tuiecbeutijd daarop gevallen pryun blijrea tot bet einde der ioteekening bewaard AUdan heeft de verloting der preaiieloten onderde inteekenaren plaata zoooals die in bet certificaat m t titel nummer en aerie worden aaugegevao ten overvlaan van den te Nijmegen resideereuden Notaria W £ liUlNK in wiena handen wy borengenosmde lot n telden en wdlke loten gedeponeerd tgn ia den brandvr en kelder dar Ngmeegaobs Bankrereeoigiag Van Kngt leoburg en Sohippers te Nijmegen De 1001 Naobt ia het meest interesisnte werk orsr de gebeele wereld De rgkdom wseld ea pracht dis in de verbalen uer lUOl nacht op ruik eene eigenaardige en be koorl ke w te beaebre n wordt deden oni hst beiluit nemen oto aan de inbiekonarea op dit zoo aantrekkelijke werk esiia obitterende en aanlokkende kaoi te geven en do gelegenheid te openen om op gemakket ke en minat koaibars w e rgk te worden tegen eene betaling ran aleehta h cent wekelqki waarvoor men ia 2 jaar tgda een boogit intereaaant en fraai werk bekomt en terena see kapitaal vu SOO OOO 100 000 60 000 3S 000 enz enz kan macbtig worden Kanarijker aoliedsr en bill ker aaabieding ii wel nooit bg eenig boekwerk gedaan Bjj deze loten bevinden er zich toob dis onmiddellijk verbandelbaar zgo roor eene waarde van 100 ƒ 200 SOO en meer en de inteekenaren alteen moeten daarvan in bet beitt komen f It I Uel moge mlaeehieo barreemden dat rfy tegen betaling van tieohta 15 oent per week eene o In hst oo rallends kana geven en bij stuiting van bet wbric zulke koetbare premies Ds rede daarvan ia eeuvoadig dat het ooa aieohts te dosc is het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en w niet cooals de kantoren die daarrnu uitsluitend werk maken door oombinatis dsr loten eene winat trachten te behalen Dete loten ala premien te geven beeft sleohls ten doel de eiploitatie van een mooi werk te bjvordersn Uitgebreid proapeotua met duiilel jke omsebrijriag m elkea Hinken Boekhandel verkrggbaar en bg de uitxevers Oebr E k M OOKEN te Nymegen en te Arubem Mederlandscbe StoombootMaatschappij De Stoomacbepen BOLLAND kapt 3 SHIDT en BA TA riSB kapt J 8AÜEB N vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vraeht of paaaage vervoege men zich bg de Oargadoora der Haauchappg Boompjes 72 te Botlerdam De Stoomachepen losaeo te Breveraquay de markt ran Boter en Eaaa te Londen Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao CoBlmatlge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied TCrbetord kbriesU OU uitaluitend gebruik van ne en fijnate grondatoSen garandoerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevalenawaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende au den inhoud dar rop Ktiketten De Firma behaalde 87 Brerets als Hoflererancler 44 Eere Diploma s gouden enz HedailleR eon bewtja van uitmnntnul n bbrikakt Keeda 1874 achreef de Acoademia national de Paria Noua nu déoamona tme dallle i or i Baiir clanc en eon ldft tlon daTotr loallamt ikbrloatlos da Ohooolat bonliona vurtëa eto etc Stollwarek a Ikbrikiat ia verkrygbaar by U H Cunfiaeora Banketbakkera enz enz Oanantlverteienwoordiger voor NederlandJdiia Hattenklodt Anaterdam Kalveratraat 103 s De Pbiu HEDICni au LEVIRTRAAI J TEN DOESSCHA gggjl e V MBtlK ftMordaeU l da Qaaeesk Oearam doM nrf H Wirus BmtirB to Omekl aaabafl oud nds flsaaohan varkrtJgbMT blJi Vaekblfti flroia DR LAAT VAN SON Narkl Gouda Kraepelien en Holm s IQiiina LarocheQ u i ïSSE Is de meest Krachtige eo Versterkeode KINA WUN I aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandache geneeaheeren Bekroond met j EKUEN DIPLOMA en GODOBN MEDAILLES Verkrggbaar in aaoona k f ISO en i DepAt te Gouda bg den Eeer L E TBEPE Apothekei Toorlieen C THQI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist LTIVIOI Leveosverzekering Maatscbappd OpterkiU ta MS Venekeringen in geval van overlgden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitietvenekeringen Lgf renten Zich ta vervoegen voor alle inlichtingen en roapeetnaaeu bg den Hoold Agent te Oouda den Beer W C WBBSISK Blaekeraingel B 301 80LIBDE AGENTEN GEVBAAGD 345 Staat8 loteriJ ie Klam Trekking van Dinidag 7 Maut 18t4 No 741 0 000 No 14994 1600 No 14990 1000 No S894 n Ultl 400 No 10e89 900 No S8S4 6S5S 9589 9817 11488 18998 14809 17798 an 19968 100 Prqiea van 80 to 1891 6867 8019 10499 19940 16108 18440 49 9899 6388 8070 10486 19947 161SS 18491 66 8906 6393 8076 10698 19968 16188 18504 61 9916 6417 8193 10636 19093 16140 18646 76 1988 6499 8189 10663 13016 16S48 18848 79 8989 6499 8168 10i 58 13089 16301 18660 146 9941 6 18 8196 10660 13094 16339 18697 169 9983 6688 8897 10678 13076 16346 18661 948 3009 6689 8347 10688 1306B 16869 18694 829 8008 6684 8388 10693 13109 16379 18698 866 8094 6613 8393 10696 18143 16384 18610 864 3083 6637 8403 10693 13144 16411 1 648 400 3047 6673 8408 10631 18161 16446 18733 410 8106 6879 8447 10660 18189 164IS 18788 418 3189 6896 8464 10677 18366 16466 18746 468 8993 5998 8483 10791 18966 18618 18769 494 8896 6711 8489 10796 13968 HJl 18790 496 3888 6786 8498 10864 13875 16619 18798 664 8344 5798 8616 10895 13292 16642 18884 697 3368 5786 8531 10914 13448 16609 18896 608 3400 6809 8633 10926 13638 16806 18868 897 8447 6B14 8669 10987 13540 16667 18868 3487 5831 8569 10987 13596 16881 18879668 8641 6837 8670 11078 13688 16899 18966 3554 6878 8573 11088 13740 16706 18938746 8568 6883 8687 11101 18780 16786 18994808 8678 6968 8593 11106 13807 16787 19090815 368 6997 8874 11116 1881S leSOO 19011819 8807 8081 8799 11188 ISSIS 18833 19098861 8685 6098 8781 11161 13868 16880 19049667 8645 8177 8766 11168 13999 16884 19069878 9696 6946 8778 11169 13947 16939 19188880 3714 6366 8816 11858 18987 16939 19161918 3750 6879 8867 11980 14013 16943 19188 1087 8765 6995 8878 11894 14086 16964 19187 1046 8767 6348 8979 11336 14046 16967 10861 1068 3770 6378 9004 11969 14116 16980 19879 1079 3833 6984 9018 11381 14188 16988 19309 1098 8939 6401 9098 11417 14904 17020 19318 1116 9999 8493 9041 11499 14897 17060 19391 1171 4098 6446 9066 11487 14884 17106 19961 1966 4098 6463 9071 11465 14331 17140 19389 1970 4117 6474 9087 11497 14368 1Ï218 19498 1898 4149 6543 9098 11582 14368 17226 19471 1851 4164 6634 106 11616 14378 17888 19476 1403 4834 6835 9108 11640 14889 17186 19613 1460 4346 6663 9110 11648 14436 17149 19642 1504 4352 6691 9130 11651 14468 17M2 19651 4964 6699 9169 U674 14473 17268 19648 1844 4426 6780 9186 11676 14589 17318 196501601 4488 6786 886 11701 14639 17436 10736 4471 6764 9138 11719 14640 17488 197731638 4475 6789 9856 11769 14664 17448 198051735 4496 6800 9973 11779 14715 17466 198481804 4604 6863 9999 11800 14848 17634 19866 1832 4667 6878 9296 11803 14867 17660 19867 1844 4570 6916 9298 11844 14871 17561 19898 1909 4689 6920 9302 11871 14890 17661 10930 1966 4606 6981 9317 11891 14031 17618 199991986 4691 698t 9392 11991 14964 17894 19996 1991 4692 7045 9995 11967 14969 17653 199491998 46SJ 7057 9338 11967 14973 17669 19999 4639 7222 9329 11976 14980 17668 19094 4649 7289 9339 11988 14994 17720 20061 1126 4647 7319 9551 11014 14995 17763 90063 2190 4663 7327 9877 12039 14996 17780 MIOO 1160 4678 7331 9988 18040 16040 17668 101221808 4688 7364 9400 18041 15045 17870 801268817 4701 7460 9447 12139 15085 17874 201412911 4760 7481 9674 11165 15091 17887 20144 lasl 4793 7621 9616 12189 16178 171193 20167 2360 4910 7640 9672 12286 15396 17924 202591362 4935 7659 9687 19259 15401 17950 202711868 4983 7666 9740 12309 16416 17972 203621478 4987 7679 9750 12848 16541 17986 204031498 4996 7701 9761 12399 15660 18015 204131501 4997 7718 9805 18451 16571 18039 205231613 6006 7740 9847V11474 16586 18056 10655 1634 5016 7771 9893 l546 15708 18116 106711656 5083 7780 9899 660 16736 11147 88687 1668 6068 7838 9960 11606 16747 18178 105941689 5096 7861 9970 1 614 15761 18181 108381699 6098 7883 9977 12691 15775 18196 10888 1611 5148 7886 10099 18691 15778 18106 10784 3623 6144 789710053 12700 15831 13237 20742 1708 6111 7906 10117 12709 16896 18146 20798 9789 6163 791410160 19766 16916 18255 20799 9743 6187 7980 10190 11794 16960 18313 t 87 1761 6113 798110901 11803 16019 18858 M 9t 1804 5168 7971 10334 18936 17047 18404 lOMS1606 6301 8012 10947 11886 16078 18408 ta U 1839 6318 8014 10348 12868 18083 18431 Oeiria Soelpatadnk vaa A BataKux k Zai ii BINNENLAND GOUDA 28 Maart 1894 B g koniiikiyk bealait is benoemd tot griffier bg het kuitOD 3 erecht te Leiden mr G A G thuis griffier bjj hat kantongerecht te Qoada Giflterenavond werd een gefal van pokken aangegeven teu hnize van W J Knapera in de 4de Kade en hedenmorgen twee gevallen ten faaite van A Brugatens en F J Brugstena op de Karnemelksloot De beer M H A ran der Valk beroepen predikant te Langerak tegen wiens beroei door de clasaii Woerden protest ia aangeteekend heeft aan deo kerkeraad te Lnagerak rerklaard geene besliasing te znlleu nemen Toordat de proTinciale eynode over hem geoordeeld heeft De BloemeDtentoonslelling te Rotterdam in gednrende de beide Paaschdagen zeer drulc bezocht geworden en beeft algemeen bewondering gewekt Vooral ook de aTouds by Itetritche veriicbting en vati muziek lererdu de tentooDiteÜing een phantastisch achonw fpel op Omtrent de bekroningen is nog te vermelden dat de Koningin It egentes een medaille had beschikbaar gesteld voor hem die de meest bekroningen kreeg en een van Koningin Witbelmina voor den winner van de me68t gooden medailles Beide eereprgzen vielen ten deel aan den beer J G de lAoge bloemiit te Rotterdam De jongen te Nieuwvliet die 10 cent belooning kreeg voor het vinden van eene portefeaille met f 150 aan bankpapier heelt na nog 10 van den eigenaar gekregen Door tw e Utrecbtsche ingezetenen ia in de nabgheid van het Hoogeland te Utrecb een stnk grond aangekocht om dit in te richten tot een Utrechticb sportterrein Reeds in het begin der maand Jati zal dit gereed zijn en o a de wielerbaan geopend worden door eenige wedstrgden georgaoiseerd door de Utrechtsche Wielrgderssocieteit In den Bokatelschen gemeenteraad maakte un der leden de opmerking dat de politie beter toezicht diende te houden op de naleving FEVlLLETOrt FBINSES 7EIIa iJa dat is Helming die sekar lont geroken heeft Dat il een vraeseljjk nieawsgierij wezen 1 Ug ui wel aUurm bebben geslsgen Hoera en dat is de bankier Qotthardt en by hem zie ik den beslisten politieman att Hambargl Sin verder nog twee vreemde heeren met een reus vsn oen hond 1 Voortreffeiiik Kom laten we ben tegemoet gaan 1 v Wat voor den dmrol wilt ge mthalenf vro de bankier terwgl hij Heimann groetmd de hand gaf De dank deo hemel dat gq juist op het rechte oogenblik ujt komen opdagen sprak Eeimano de beide bskeode heeren de baod schuddend en verTolg deu ouden heer aan hen voorstellend Demmkier dankte den edelman hartelijk dat hy soo ridderlijk zyne dochter en Ven had verdedigd waarna de voorstelling van de belde Amerikanen Kat ra en xijn broeder plaats greep Xb korte woorden deelde fieimana al het voorgevsllme mede en het plan voor Tsadaxg De Engelsohen xuUsn in elk gevsl bokatn merkte Felix op f Zoo is het bevesti e SFut og Laat my dan het veld her m Felix fik beo ael dat soort sport bekend van art 90 der plaatselgke politie verordening het reinigen der straten De veldwachter die onder het publiek aanwezig waa tot het bewaren der orde riep dat hd toe dan kan ik bg nw broer wel aanhoudend proces verbaal maken c De vergadering werd ala ware er niets voorgevaUeo voortgezet Het dak van het aloude koor der ried Herv kerk te Hippolytushoef op Wieringen ia thans door de jongste stormen grooteodeel ingestort zoodat hei dringend noodKakelgl ia dat men eindelgk tot de restanratie ovsrgu In het kerkgebouw worden sedert gernimen tgd geen godsdienstoefeningen meer gehouden Zaterdag werdnn ter beschikking van deu officier van justitie te Haarlem gesteld de Ut jarige Pieter B kleermaker van beroep eo d 17jarige Wessel Y verdacht van diefstal Eerstgenoemde die ook het beroep van bardlooper uitoefent is reeds wegens diefstal tot gevaogeuflltraf voor één jaar en zes maanden veroordeeld en de ander komt thans voor de vierde maal in banden van de justitie Gisterenmiddag zgn te Utrecht nabjj het Stedelgk Ziekenhnis twee kinderen nit één huisgezin door de paardentram overreden im t het ongelukkig gevolg dat het oudste van O jaar werd gedood en vag het andore dat 4 jaar oud is een der armpjes verbrgzeid werd Volgens het g e jaarverslag van prof Forel den directeur van het asyl van drankiydeiH Eltikonc in Zwitserland zgu aldaar in 1893 uit bet asyl out l an C8 verpleegden Daarvan werden tgdena de behandeling wegens krankzinnigheid of ernstige ziekte of o andere oorzaken ontslagen 9 patiënteii Van de overblgvende 59 zgn 34 gebeel ontboudergebleven 15 zgn geen dronkaards meer maar matige drinkers geworden 7 zgn opnieuw ingestort en van 3 Ontslagenen kwam geen bericht va Van de in 1889 verple den bleven 23 pCt geheel onthooderj van die in 1890 verpleegd 32 pGt fan die in 1891 verpleegd 35 pCt en van die in 1892 verpleegd 55 pGt De uitkomslen wordeu dus steeds ganstiger In het geheel bleven 96 verpleegden geheelonthouders lo den nacht van 26 dezer is de hofstede van D B te Lexmond tot den grond afgebraod Die hofstede wai bewoond door tweo gezionen terwgl het voorste gedekte gebruikt werd tot het hooden van odadienstoereniogeri flËn ik voedde ICataia er bg tk zal mgoen broeder met piriiier seoondeereD pBravoV riep Helmuth Dan kunnen we de komende dingen kalm tegemoet gaan Men zal my eeoea lafaard schelden merkte Beimaon somber op Onzin man riep de bsukier kortaf Qij hebt immers geen boksen geleerd T U heeft gelijk aprak Wullïng de heeren bewijzen ons in dit moeilijk geval inderdaad een onsohfttbareo dienst Xu riep Beimann opgewonden dan Toorwaarts opdat mon ws niet waohte I De partyen kwamen ongeveer gelykt dig bij Nord hom de afgesproken plek aan De Ëngelsohea waren niet weinig rerrast toen tjj zooveel Dmtschers tegenover zich sagen terwyi mylor l Archibald met langzame bewegingen de handen in de zakken verzonken het gebeele gezelsebap den rug toekeerde en over da wjjde zee ging staren Of de blik achter den blauwen bril misschien vol heimwee in du verte zweefde was niet te bespeuren Flutseling wendde hg zieh langzaam om en beBchoQwde schiM r onverschillig het gezetiohspZijne gelaautrikkea waren op eenmaal geheel veranderd hy was bleek geworden en de gebeele gestalte scheen in éene seconde gebroken Doch niemand vermoedde er ieU van behahe de sluwe Helmnth die zich op den achtergrond had gehouden en al syne opmerkiaambeid tan den mylord wydde All right sprak deze eemge woorden met zyne Bcittea onhoorbaar wisselend 0 i Os ziet begoQ thans Reimaan rdat wijvrssent ly a t Ala ge gereed zyt nur Arobibald l Zooals Jporde gereformeerde gemeente De bewoner D Jk heeft een paard een geit en vier ideren in de vlammen zien omkomen beMvens een groot deel van zgnen inboedel lleederen enz terwgl de andera huurder G Wink koopman schier alles heeft verloren owel inboedel als kruidenierswareu graan aardappeleu enz Ook alles wat aan de gereformeerde gemeente behoorde waaronder hetgebeele ameublement is verbrand Niets vaual die onroerende zaken waa verxekerd alleenhet huis wel i Om half I uur is alarm gemaakt en om 1 Bur was de brandweer op de plaats des onheil maar aan binsschou viel geen oogenblik te deoken De kinderen van D Bogers z u met moeite gered Donderdagmiddag rd te Geldermalseo esu meisje yan 14 k 15 jaar dooreene der wieken Tan den in vollen gang zgnde korenmolen getroffen en vreeselgk aan het hoofd verwond Na 2 dagen in bewusteloozeu toestand te hebben doorgebracht is het meisje Zaterdagmiddag overleden k Zatwdagochtend it in het iiddên van het Alexander veld te a Graveuhage een man gevonden stervende Gedurende het transport is hg overleden De man is 1 77 M lang niet zwaar van postuur bad blauwe oogen dun donker haar dito kneveltje grgzeod dikken gebogen neus gave taoden rond gezicht Hg droeg een fantaiaiehoed zwart waarin William Hili Hatter 136 Edgware Road W Londen In zgn zak hftd hy 0 18 een Engelsch geldstuk penning De man ichgnt eeu gewildadigen dood te zijn gestorven De commissaris van politie der centrale afdeeling verzoekt beleefd spoedig inlichting omtrent dezen persoon Te Amersfoort zgn valache rgksdaalders in omloop gebracht Tweo werden den correspondent van de Nederlansche Bank aldaar ter verwisseling tegen ander geld aangeboden Donderdagnamidag werd te Heerenveen eeno vrouw vermist Men had haar nit hare woning zieu komen zg was do Paatorielaan ingegaan en kort daarna was zij verdwenen Algemeen werdgedacht dat iij verdronken was Geruime tijd werd naar baar in het water gpdregd doch niets wprd opgehaald ge ziet heb ik piitoot en degen meegebracht kies Bah 1 lachte mylord verachtolyk wy boksen I Ik ben geen veiatveohter riep Beimann toornig Gelyks zon gel e wapens myne hoeren I Ik vrees uw kinderspvelgopA niet hoonde mylord maar meet liever de otgen kracht 1 Hy wierp zgn jas uit stroopte onversebiltig de hemdsmouwen op en nam een elegante box positie aan Tbans trad de bankier voor dan gereedstaandtin mylord eo sprak op vasten toon Hoor eens een os sou toch nog sterker zyodau gy als het alleen op kracht aankwam I Uy hebt u vermeten rayoe doobior oponlyk te beleedigen weerlooze dames te iMsabtsipfln en a gentleman te noemen Nu goed ik neem als vader de uitdaging tot het vuiatgerecbt aan en draag het wreken derSer myner doehter op aan rayn waarden vriend difl ier naast ralj stast Straks kant ge dan nog kennis maken met het kinderspeelgoed mylord 1 Ftflix had den jas oek reeds afgelegd en presenteerde zich den blykboar ooaaogeoaam verrasten mylord Archibald All right 1 mompelde hij weder zieh op hetzelfde oogeablik op Felix stortend om dezen door een viistslsg neder to werpen Dooh de slag mlsluktOj Felix was hem lenig ontweken en had m de volgeode seconde zyn t enstander met renzenkraeht gegrepen en op de knieei geduwd tcrwyl h j den blauweo bnt vsn mylords oogeu rukte en weg slingerde w fHeurekal riep Felix m dit OTgeublik op b oa Ëindelgk kwam de tgding dat de verloorne gevonden was Zg was namelgk uiC de keukenkast waarin Kg sioh verborgen had wter te roora fagn gekomen i L Uit Delfzgl schrgFtl4i De daders van de diefsullen te Holwierde en te Eanum Gr agn thans allen bekend dank zg de gverige bemoeiingen van den bri gadiertitulair der Rgksveldwacht Trost te Delf yi en vooral van deu brigadier Hgmersma te Appingadam Aan dezen heeft een der verdachten K Kuipers nu ten huize van zgne moeder eene brave vroaw ernstig ziek li nde eene volledige bekentenis afgelegd en als medeplichtigen genoemd de gebroeders Dering die gedetineerd zgn H Altiog slager te Holwierde J van Dgken en J de Weert Op zijn aaowgsiogen gelukte het tevens aan de politie een deel der gestolen voorwerpen in eene sloot te Uolwierde te vinden o a een tinoen koffiekan waarin zilveren lepels zilveren en gouden spelden broches en andere kostbaarheden terwgl in den tuin van de gebroeders Dering nog gevonden werden eene koffiekan en eenige militaire kleodingstukken waarin het tweetal zich tgdens de diefstallen vermond had om zich het uiter gk van politie agenten te geven Altiug en Weert zgn Zaterdag gelankelgk naar Groningen gebracht Tegen v Dgken die jMt sinds onlangs onder dienst is en inmiddel 8r zgn garnizoen te Hoorn was vertrokken werd eeu bevel tot inhechtenisnemiog uitgevaardigd De daders wier gevangneming velen een pak van het hart heeft genomen hadden elkander genworen dat verraad vaneen banner door de anderen met den dood zon gestraft worden Uit El Paso in Texas Ver St wordt een wreede moord bericht Vier meisjes twee van 10 een van 9 en een van 7 jaar zgu op den terugweg van lohool op een eenzaam pad langs een bosoh door nog onbekende misdadigers vermoord Men vond de kinderen dood liggen in het boseh met gekruiste armen me wilde bloemen beetrooid en een bloedde wond aan den hals Onder Apeldoorn zgn drie hectaren heide behoorenda aan de Uddelsche maatschappg en grenzende aan de boaachen van het kroondomeiu in vlammen opgegaan Daar men aan kwijHplUigbeid meent te moeien denken stelt de politie een onderzoek in mmmmÊmmmmmSÊBiÊÊBÊÊmmmÊmmÊimmÊmÊmmatifm jubolondea toon en met vau woede verteerde trekken blikte mr Arehibald nu m de vlammaD cbieteodo togen vso deu Pool die by den zegekreet vsn Palix was toegssproi n om dan met bovemneDAhol ke krtoht worttelendea mylord te knevelen Neem hem gevaagenl riep Felix met heesohe tem tot Helmath yH j is aoch een Engeltohman nooh een gentleman maar esn voor de galg hs temde booiwioht die den Amerikainsohan kerker onUprongen is De ÉngelKben waren door de bliksemsnel ontwikkelde toèae geheel van bun stuk gebracht en hadden nieuwsgierig toegekeken Op eenmaal echter ohreeuwden zg wild door elkander en sprongen nsar voren zoodat de Ameriksnea in het gedrang taakten ff Bedaard myoe ha 0b I sprak thans de man dor wet met stantor t rin naam des Gouverneurs breng ik dit bevel torgevsngonnemtng tegen dezen persoon tot uitvoering die xioh heden irmylord Arobibald heet voor vele jsien echter den naam Oraaf Altorf voerde gn sioh voor een Zweed uitgaf eo die verder onder verdenking staat niet sllsea in Amerika mhKladen gepleegd maar voor 14 jaren ook te Hamburg eene vrouw vergiftigd te bebben t De Engelsohen weken bij kze krachtige vreeselyke taal met verbazing ent ontzetting terug vol afschuw van hua vermeenden landgenoot die met vslea blik en rollende oogejL een beehl voorstelde van plotseling outhalde misdnd van de versohrftkelgliste boosheid vao ontdekte schuld