Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1894

I Dii BCte SpoorwegverbiodiDg met GOUDA Wiotenllei 1 893 94 AaogevaDgeo 1 October Tyd vao firmnwieh IIOTTIIIDAII f M 44 B0 3 10 4 08 DIM Haas eoiiOA sHage 6 48 7 80 7 48 8 88 46 10 1411 8818 16 1 88 8 18 1 46 8 48 4 16 4 41 6 81 7 8 08 l Voorb 6 64 10 80 1 44 t 4 48 7 01 y 7 11 7 80 Bl Kr 14 1 04 7 81 Ze M 8 1 10 41 8 0 f 6 0 Ooada 6 8 7 80 8 1ÏÏ 68 10 1810 88 18 0811 461 10 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 4 8 86 10 0 BTÏKCHTSOOD Utreoht M8 7 60 68 11 84 18 08 18 60 8 10 Ml 4 4S 8 7 48 STRaraelea S 47 OI 10 0 l 8 4 4 0 4 6 Woerdsa 818 10 10 16 Ji l J 1 r m Oadewsler 7 07 8 1 10 84 18 4 H I4 tOoada 7 80 8 88 8 8410 87 18 08 18 68 l l 8 60 4 87 6 0 7 08 8 10 AHSTEIDA H O U D A AaialerdamO 8 7 86 40 11 10 11 17 1 40 4 10 AaaiardaaWp 1 60 1 1 Ml ll 6 ll LM M tJW M IM lUI IMI M H aaif klimmende laasw ataat nut opgaberen zwaard in dan raehtat Toorklauw Naar het blad meent ta weten ia dit watermerk in Frankrgk TerTaardigd tsrwgi de biljetten gedrakt ign bg de firma Job Esaehadé en Zoon ta Baarlem H t Alg N darUDdKhWerUMdenTarix d bwld ondw ToorziUenchip no d o ha r Heldt op da Pawchdtgeo zgn jurlgkwha Igtmesne T rg d riog it Amaterdam D ha i Haldt opaade hut mat aana politiaka reda orar hat kiaarecht Tnugatak wuria bg t ilotU laida Te Sneek waren jl Dinadag reeda een honderd kievitaeiaren ter markt dia bg het begin 30 cta golden maar op den dag tegen 29 en 28 ets van de band gingen Blen achrgft uit Amtterdam Het boia van dan vermoorden alachtn Schat blgft zeer de aandacht trekken in da baart Uren lang honden groepen nieuwagierigen voor den gesloten winkel stand terwgl zg toch volkomen onkundig blgven van wat daar binnen voorvalt en zich met allerlei giaaiogen moeten trooaten Zoo waa de toeetand ook weder heden morgen toen de officier van justitie mr Ort de substituot mr Palarin en de reebter commiaaaris mr Simona bet onderzoek in loco voortzetten daarin bggeataan door den inspeetear der recherche eu twee lechercbenra Het dienstmeisje ait de buurt dat op Zondagochtend ongeveer kwartier over zevan een man in den omtrek van bet huis mi te hebben gezien moest den heeren opuieUT wgzen door welk raam zg dien man hadzHB gluren eu in welke richting hg zich daarna verwgderd had Hg moet gekleed zgn geweest in eati donker pak en eene pet gedragen hebben Voorta beeft de justitie getracht eene Igst op te maken van de kUnten die den vorigen avond vleescb badden besteld maar natnurlgk niets ontvingen Men zoekt op die wgze zekerheid te verkrggen omtrent h t vermoeden dat er ook vleescb gestolen is Onder die klanten was eene dame uit de buurt dia dea Zondagsmorgens te vergeefs naar haar vleeacb uitziende naar den winkel ii gegaan en aangetcheld beeft daar zij de gordijnen nog neergelaten zag Oeen gehoof krggende verwgderde zg zich zonder te beproeven de deur te openen Zg meent dat dit niet later dan kwart voor acht kan zgn geweest Vreemd genoeg is het weekboek van deu verslagene nog niet gevonden Hg hield er namelijk drie boeken op na een weekboek een winkelboek en een maandboek slechts de beide laataten vond men op hunne plaata liggen De zaak der premieloten is thana geheel opgehelderd Het waren twee loten StadBrusaal waarvan Schut de nummers had genoteerd Bg het opzetten zgnar eigen zaak had hg zgn meiaje menigmaal gezegd deze tot het laatste toe te zullen bewaren daar zg in November aanstaande zouden uitloten Thana is evenwel gebleken dat een zgner familieleden een makelaar da heide loten reeds eenigen tgd geledlTn voor hey heeft verkocht daar hg geld noodig had in zgne zaak Terwgl men nog te vergeefs zoekt naar eenen paardenslachter uit Utrecht dia opdetweeden Faaaofdag in dan omtrek van het hnia werd gezien en zich toen hg de aandacht op hem gevestigd zag met teekenen van onrust snel verwgderd moeten hebben meent het meisje van den verslagene dal de misdaad niet andara dan dea Zoodagamorgena kan zga gepleegd tlchat waa gewoon voor bg aan bat werk toog zgn aloof en gordel met messen aan te doen da winkeldeur open te zetten en de gordgnen op te halen en men vond hem Mechta in boazeroen en pantalon gekleed op pantoffels zonder aloof of gordel ala ware hg in den vro geu morgen opgebeld en na in der haast eenige kleeren te hebben aangeschoten naar voren te zgn gegaan om open ts doen Daar de wondan aau de linkerzgde van bet lichaam agn toegebracbt acagnt het dat Schut na het door den onbekende verlangde stuk vleesch van da haak genomen en op het blok te hebben gelegd sgwaarta naar een zgner meaaen in het meaaenrek recht achter zich heeft willen grgpen en dat de misdadiger toen glinga de bgl gegrepen heeft en zgu Da warklisdao mogea in politiek garoalen Tanchillas wur hat hier niet geldt e n luk waarmede de eene of andere politieke partg gebaat wordt maar waarbji de warkliadaa ala loodanig belang hebben die Toor hen een leranidoal ii waar bat bier geldt o zö al of niet mllan worden ingedeeld bg de mondig Tarklaarda bnrgerg al of niet het actief ataatabnrgerachap lallan erlangen waar bat hier geldt te jn of niet te zgn of men jood ia ot ehriaten roonuch katholiek of ptoteatant en Tan wat kerkelgke klear ook waar het hier geldt het beUng ran den vierden atand ala toodanif daar Tallen alle OTerwegingan weg Toor dit ééne en hooge belang het recht Tan dan Btaatabnrgar in Tollen zin Ona larbond kan geniat zgn en de OTertnigin in zich omdragen ta hebben gedaan wat zgne hand te doen Tond c De beet de Klerk bracht daarna ala afgaraardigde Tan Rotterdam namena die aflaaling een woord Tan hnide aan den Toor ittar TOor zgna flinke houding in zake da Kiaawat in de Kamer en bg dia bolde aiotan de afgefaardigden nit Leiden en Workam Bob krachtig aan terwgl de Tergadering met hat door hen geaprokene door Intd applana kara inatammiog te kennen gaf Das tweeden dag werd in dien zin een aunifeat aan de kiezen Taatgeateld Blgkena bet jaarTerilag telt het Terbond nu 26UÜ leden in 2 J afdeelingen Na breedroarig debat orer de werklooaheid tt in Terband daarmede orer de iuTOerrechten ward op Topntel Tan Leanwarden met 33 tegen 2 atammeif Terklaard dat rrijbandel hoofdbeginaal moet bIgTan bj da herziening Tan om ioltarisf O ft wiaaelde men Toorta ook Tan gedacbIéb OTar den arbeid der goTangenen De aletaom waa dat meu den wensch niUprak dat de Btaat bg Toorkenr zgn eigen werk in de gerangeniiaen zal laten maken an in elk geTal het daar Terraardigde niet dan tegen den gewonen marktprga moet woidan rerkocht Nadat de atemmen hadden geataakt orer de wanacbelpheid ran laudnationaliaatie c wwd mat 31 tegen 1 tem op TOoratel Tan Botterdam bealoten pogingen bg da Rageering aan ta wanden tot betere toepaaaing dar Ontaigei ingawat opdat de gemeenten r iakkeiyk grondan onder zich krggen om warklooihei te kannen beatrgden Aan de onderofficieren Tan het rag gran n jagera ia het Toortiun rergund omavanala dit in andere garnizoenen hei geval ia buiten diauat een pet te dragau torwgl de manaehappen eveneena bniten dienat da kwartiermntt mogen dragen Wjj waiaa in de gelegenheid egt de ATOodpoati een nianw mantbiljet Tan tien gulden ta lian Het komt wat di teekening betreft in hoofduak overeen met de biljetten Tan vgftig galden doch ia van deze tentond te onderaobeiden door aane andere kleur die ooala het kon beilnit van 3 Jan 1892 Btbl No 2 ook aangeeft bruin ia op roae papier terwgl de teekening op de biljetten Tan vghig gulden naar men weet blauw i Aan da Toorzgda liet men rechts het medaillonportret der jonge Koningin De takat w kt eenigermata Tan dien van de biljetten van Tiif gulden af De regiaUatie aan de Toorigde die op da mnntbiljetten Tan Tgftig guldaa jToorkomt Tindt men op het nieuwe bilj t Tan tien gulden niet daarentegeg Tindt man hier op da achtangde een mat blauwe inkt gedrukt oontmièummer Hat watermerk ia geheel nienw en Toor Nederlandaoh geldawaardig papier eer duidelgk Hal nit g ter rachtangda waarvan 11 18 18 68 1 08 1 11 1 11 1 18 10 68 11 08 n o 11 18 11 16 1 40 10 48 01 8 88 8 48 8 4 8 06 7 86 7 18 7 88 7 41 7 68 Senda 8 80 11 18 MO 10 11 01 MlaawyErk Oapalla SoMam 7 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 16 7 47 1 46 61 1 08 6 18 8J1 8 18 8 86 6 8 10 6 11 6 18 6 11 Sottardaa Oapalla Niaawarkark Maordnakt eoada 7 46 8 07 DIN B44S 1 18 10 08 10 11 Gouda 7 IO 8 4i 04 l t 10 4 11 11 H H 1011 17 1 66 4 48 6 17 6 61 7 11 8 18 87 10 46 11 1111 80 Kav M 7 K 8 61 11 01 l l 67 U 1 88 81 88 1 18 1 14 1 18 6 08 8 10 8 68 lO ll Bl Kr 7 47 Z Ie W 7 68 01 N dL d 8 01 Voorb 8 07 i li 11 11 1 88 8 10 lo ii aHaie 8 18 18 84 10 07 11 17 11 41 tl tl 1 48 1 67 4 86 6 16 6 61 8 41 7 48 8 86 10 16 11 16 11 40 II Ooada 6 88 8 40 7 66 I OlT 8J1 U ll 10 18 11 48 8 81 8 18 4 18 4 47 8 18 8 01 7 4t 8 8810 08 Oudew 6 10 8 84 ll Ot 1 87 i t 8 87 7 6 10 81 Waarden 8 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 6 04 1 44 8 17 8 08 10 88 Hatasalan 8 04 7 08 8 48 11 18 8 61 6 10 6 60 8 18 f 10 84 ntieaki 8 11 7 18 8 88 8 41 10 61 11 46 1 10 8 08 8 60 4 48 6 1 4 11 6 86 8 18 10 10 68 OUD A 1 M8TI1D1II 6 40 8 U 10 08 10 66 li U 1 61 4 47 6 88 7 41 10 08 Wn 8t l 10 88 U l 1 l 4 8 48 8 86 47 ll lO OJ LU Ml lUt UJ UI Ml UI Ml ilM alachtaüer den aarsten alag aan da linkangda Tan het boofd beeft toegebracht Nu Ut Ink geheel ontkleed ia bigkt mat welk eene kradit da tweede abg in den hala is toegebncht Het hoofd is bgoa geheel Tan den romp gaaebeiden Giaterenmiddag brachten de met de achoawing belaste geneeabaeren ban rapport aan dan rechter commiasaria nit Ia dea loop der Terbooreu ia thana meer waarachgntgk geworden dat de bewoate poardenalachter nit Utrecht nieta met de laak te maken beeft Uitbreiding van bet kieareoht Volgens berekeoing zonden er door bet amendemeat de Megier ia Weststellingwerf met ruim 15000 inwoners 400 kiezers minder zgn gekomen dan er nu reeda agn en zou het getal dua tot der tegenwoordige kiezers zgn verminderd De directtfur genenial der postergen en telegraphic brengt ter kennis van belanghebbenden dat met ingang van 1 Mei n a drie adspirantingenieura bg den Rgkatalegraafdienat zullen worden aaogeateld op een traktement van f 1200 sjaars Zg die voor deze betrekking wenschan in aanmerking te komen moeten v6or 9 April a 8 daarvan aan het departement Tan waterstaat handel en ogverheid doen blijken bg een op zegel geschreven adrea met opgaaf van naam voornaam eu woonplaats Daarbg moeten wordeu overgelegd lo het bewijs dat de candidaat is Nederlander en geboren in de jaren 1866 tot eu met 1874 2o schriftelijke verklaring van een geneeskundige wiens handteekening door den burgemeester zgner woonplaata moet zgn gewaarmerkt dat de candidaat een gpzond lichaama geatel en geene voor den ingenieursdieost hinderlgke gebreken heeft speciaal is te vermelden dat hg in het bezit is van goede spraak gezichteen gehoororganen en normaal kleurenonderscheidingavermogen 3o een getuigschrift van goed zedelgk gedrag afgegeven door of vanwege het gemeontebestnnr zgner woonplaats 4o het diploma van civieliugenieur verkregen aan de Poljtechnische School te Delft Het verdient aanbeveling bg dit diploma tevens over te leggen eene Igst van de bg de examens aau bedoelde school verkregen cgfers alsmede de Igst van de bg het examen A of bg bet eindexamen eener hoogere burgerschool met vgQarigen cursus in de aarsobillende vakkeu behaalde punten De stad Santander heeft niet geleden door de ontploffing van het dynamiet in den gezonken romp TBQ bet schip Cabo Machichacof maar de opgeschrikte bevolking hier en daar in groepen op straat bgeengekomen verkeert in opgewonden toestand tegen de overheid en vooral tegen de technische commissie omdat l zg niet gezorgd heeft dat de romp van het H scliip dat voor vier maanden zulke vreeaelgke onheilen te Santander heeft aaffgèricht nit de haven verwgdeid werd De vorige week nog heeft de Itegeering op de dringende aanzoeken van de senatoren eu afgevaardigden van Santander zaakknndige ambtenaren naar Santander gezonden om den toestand te beoordeelen Deze zgn begonnen met den onder water liggeoden romp met behulp van electnscb licht te onderzoeken en haalden eene aanzienigke hoevedbeid dynamiet naar boven Te midden nu van het voortgezette werk volgde Dinsdag de ontploffing terwgl de ambtenaren teSagtander verklaard hadden dat alle gevaar geweken was 7 10 8 88 1 14 6 60 t 08 O lb 1 17 8 88 4 60 4 67 6 04 8 11 6 80 7 10 1 44 4 10 4 O D D A 11 10 1140 8 60 8 48 8 80 1 46 1 66 I OI i og 16 11 08 Voorb N d L d6 6 Z Zegwe 08 0 10 88 Een correspondent van het Spaansche blad El Liberal had reeds vroeger den heerTnrpin den uitvinder an het meliniec geraad4ileegd over het gevaar dat de aanwezigheid tan den romp met het dynamiet in de haven opleverde Tnrpin nu had verklaard dat men ten spoedigste tot wegruiming Tan het dycamie moest overgaan want met eiken dag zou onder de wer king Tan bat wfttor da aitni glyMrina door euntatia neh afscheidra Tan da pgpaarda en daardoor het geTaar grootw worden want da minate adiok zon de ala Tloeiatofop den bodem van bet schip gezonken oitro glycarina doen ontploffen Dia raad van den zoo raraa man werd echter in den wind gealagn Hoeveel patoonen bg da niaawa nmp zga omgekomen ia moeielgk ta zeggen want afgacian v n de reeda als dood opgegeven personen worden verscheidene peraonen vermist De Begearing heeft verkUard dat zij zorgen zal Toor de familie der Tcrongelukte peraonen Bg de hegrafeaia der Igkeu bad ar een stormachtige manifestatie tegen de OTcrbeiden de technische commissie plaata De troepen zagen zich genoopt tnsachenbeide te komtn om de bcTolkiog tot bedaren e brengen De Rosaische miniater van biunenlandsche zaken beefc bepaald dat buitenlandache Israëlieten die voor zaken naar Rusland komen en voorzien zgn Tan een pas gateekend door een Rnasiach diplomaat of oonaul zich vrg in Rusland kunnen ophondeu hg heeft de plaataelgke overheden gelaat hen niet lastig ta vallen Eveneens is bepaald dat Israëlieten te Kbiva of Bokhara wonende Euaaiache onderdanen kunnen worden en in de provincie Orenburg zaken kunnen doen Om zicb in het orerige gedeelte Tan Rusland Trg te mogen bewegen hebben zg de vergunning van den miniater van biunenlandsche zaken noodig Willen zg zich bg een handelsvennootschap aansluiten dan zgn daarvoor de verganniugen van de ministers van binnenlandscbe tsu buitenlandscbe zaken en Tan financiën noodig In da laatate jaren is Bokhara OTaratroomd dvior laraSlieten ten eerste omdat deze daar Teel beter behandeld vorden dan in Rnslaud en ten andere omdat de Regeering hen nit alle omliggende hindatreken TerdreTcn heeft Men Termoedde dat Toor de Israëlieten in Ruslaud een ietwat betere tgd was aangebroken en zag eene bevestiging daarvan iu het fei t dat vele hoogwaardigheidsbekleeders in volle uniform de opening der nieuwe synagoge te Peteraburg bgwoonden Op bevel der Regeering zgn echter volgena de sTimSas alle andere synagogen en vergaderplaatsen in de hoofdstad gesloten Als herinnering aan het bezoek van het Russisch eskader te Toulon bidthtan de Rnasiacbe zeelieden voor hun vnmwan dochtera en znsters een souvenir van de Franache damaa mede De Russische dames van haren kant zullen nu binnenkort aan de Franecbe vroowen een adrea van dankbetuiging zenden voor dit bewgs van aympathie Het album waarin dit adres is bealoten ia nu te Petersburg tentoongesteld Het heeft een fiuweelen band bedekt met goud parels en kostbare edelsteenen in ond Rnssiacben styi eu draagt tusschen de Russische wapens het opachrift Van de Russische vrouwen aan de Fransche vroowen 1893 Het adrea is versierd met eeu aquarel het Kremlin voorstellende en bestaat nit dertig bladen met de bandteekeningen van bgna vgfduizeod aanzienlijke vrouwen actrices zangeresseu artsen echtgenooten van zeeofBcieren enz Het adres zelf in ibeide talen opgesteld begroet de verbroedering der twee volkeren als een bewgs van de zegepraal der humanitaire gevoelens welke tegenwoordig bet menschelgk geslacht bezielen bet verheerlgkt den vrede en eindigt met de woorden iMogo de vrede blgven I Wg zenden n vrouwen van Frankrgk deze heiligen weneeh met de uitdrukkiag van onze vurige sympathie en een diep gevoel van eerbied en liefde jegens de Fransche natie c Bovendien hebben de Bossiacbe dames pe som van 10 000 roebels bgeengebracht lostemd voor het stichten van eene beurs aan een der lyceeën voor jonge meisjes dit bedrag zal tot dat do l aau deu Franschan miniater van onderwga worden gezonden 10 41 11 08 1 48 I II 40 47 64 10 1 10 10 UM I OI 11 01 ll H lU 8 10 4 10 4 46 4 16 6 08 6 0 6 16 7 07 7 17 7 84 7 11 7 17 4i 6 8 0 8 6 10 07 10 14 04 10 10 8 a i 8 41 10 40 IM 7 1 M7 7 4 IMIMl U lUO MO 10 a een toonaalTetalag Tan don heer J H Btaing in het N t d D haalt de Arnh Ct de Tolgende zinanedeaan Als mcTronwBeennuun in capater Abendstnnde aan langTerTlogen jaren terugdenkt dan zal zg zichzelve terugzien ala twaal arig meiaje in Turnhout waar zg 3 Mei 1845 geboren werd zittende te borduren voor bet raam der beseheiden vroningt Dit is een geval dat in de obstetric nog nooit ia voorgekomen merkt de sArnb op De naam liberaals geraakt in discrediet De Liberale kiesveroeniging Arnhem heeft bealoten haren naam te veranderen in tVrgainnige kieavereeniging Arnhem In eea kantoor van de spaarbank te San Francisco ia aan moord gepleegd Zekere Fred Bomeman kwam er den kassier Herrick een brief overhandigen met rooden inkt geschreven en met eei doodshoofd en beenderen erop gateekend In dien brief vro hg om geld onder bedreiging het kantoor in den lucht te laten springen De kassier weigerde en haalde een revolver te Toorachgn Maar Bomeman waa ook met een rerolver gewapend en nu volgde een geTccht waarin Herrick werd doodgeachoton Bomeman werd na een heftige worsteling met een paar toegesnelde bedienden der bank gcTangen genomen Bg eene geachte fiimilie te Apeldoorn heeft eene dienstbode de onvoorzichtigheid gehad in den kelder uit eene flesch te drinken welk bleek zwavelznur te bevatten De ongelukkige overleed nog dienzelfden nacht onder hevige pgnen Het Amsterdamsche Nbl v Ned meldt In de Albert Cuypstraat is Woensdag een cafébonder een Dnitscher in hechtenis genomen beschuldigd van verscbrikkelgke feiten Voor eenige dagen lokte de aangehoudene een lieftallig meisje in een café in de QovertFlinc atraat De kreten van het kind trokken weldra de aandacht der buren die de politie wsarschnwden waarop deze een onderzoek instelde dat tot aanhouding van den caféhouder leide Het ongelukige meisje is ziek ea bevindt zich in het gasthuis naar men in de bnnrt vertelt tengevolgen van ergerlgke mishandeling Welke dwaasheden het publiek al niet moet lesen Ieder oonrantenlezer zal ongetwrgfeld bekend zga met een advertentie van eeu juffrouw te Amaterdam die mededeelt dat zg met een ei werkt Dat is heel vreemd niet waar Maar wat te zeggen van de volgende concnrreerende dames F No 1 Mrj 0 C van der Ven van onda beroemdste planeetlezeres enz werkt niet met één Ei maar met twee Eieren en eeu Komkommer nooit vertoond No 2 Mej Claasaens werkt niet alleen met twee Eieren en een Komkommer maar met drie Eieren eu een Augurk Spreekftir Maandags en Donderdags van 2 tot 4 ur Bnltentaodsch Overzicht Wegens het Paaschfeest zgn de politieke berichten schaarsch De onderhandelingen te Pargs tusschen de a evaardigden der obligatiehouders van de Kon Portugoesche Spoorweg MaalscTiappü de vertegenwoordigers van Portugal hebban tot en accoord geleid De houders zullen iu ruil voor de drie tegenwoordige obligatiën een geprivilegieerde obligatie en twee obligatiën met Teranderlgke rente ontvangen Dh obtigatiebouders zullen 7 van de 15 administrateurs mogen benoemen maar do raad van beheer zal slechts besluiten kunnen nemen met eene meerderheid van 2 3 der stemmen De vlottende aohold en de schuldvordering derregeerin zullen vereffend worden door nitreiking van nienwe geprivilegieerde obligatiën Er is nog geen overeenstemming verkregen over de quaestie tot welken prgs de regeering de obligatiën in betaling zal aannemen daarover wordeu de onderhandelingen nog voortgezet Men hoopt tot eene bevredigende op loaaing ta genken Op Paascikondag is te Bmsael het vgfde progreaaiatiKh congres geopend onder voorzitterschap Tan den liberalen kamer afgevaardii e Jonson Deze laa eene door 15 liberale ki vereenigingen geteekende Terkhtring voor waann da weiucb werd uilgeaproken dat de eendracht onder de liberalen en prograsaiston herateld zon worden De heerFerron hield acne rede waarin hg n ft dan wenach uitsprak dat de liberale partg zich zott kunnen onttrekken aan bet kwaad dat baar ta gronde had gericM het kwaad zich niet voldoende in gemeenschap te bobben geatald met de werklieden en de boeren En laat ons er ook aan denken dat VUmingen grieven knnnen gevoelen die wg niet kannen Dè evenredige vertegenwaordiging f moge voor sommigen onzer onaangenaam agn laat ona weten afatand te doen van eenige zetels om aan de liberalen van Vlaanderen de toegang te verschaffen tot het parlement c De motie der Tereenigiog Veldbloem van gelgke rechten toe te kennen aan de beide volkstalen werd met algemeene stammen aangenomen Eveneens werden aldus besloten tot de wenscbelgkheid der oprichting van een arbeidsdepartement en van arbeidsbeurzen van de herziening der wet op de arbeidsraden door instelling van rerzoeningsksmers en landbqnw rechtbanken en tot het geven van schadelooAt lling aan de slachtoffers van rechterlgke vergissingen de volkomen herziening van de bestaands wet op het arbeidsloon eu de verantwoordelgkheid van den werkgever bg ongelukken Een eigerlgk staaltje van tyranie der werklieden vereenigingen 4 wordt uit Rive de Qiez gemeld Daar zullen de glaablezers hot werk staken Ziehier de toedracht der zaak De heer Dériard directeur van een glasblazerg waar 1100 man werken had in December eeu zekeren werkman Darton aangesteld voor een bepaald werk aan den oven Darton was ook speciaal bestemd om voor afwezige werklieden in te springen Door zgn medearbeiders werd hij van het begin af met schaine blikken aangezien omdat hy geen lid van het syndicaat was Men wilde hem overhalen lid te worden maar Darton stoorde zich daaraan niet Toen begon men hem het leven te verbitteren do grofste scheldwoorden werden hem naar het hoofd geslingerd zoodra Dar9on werd aangewezen om voor een afwezig werkman in te springen legde dadelgk de geheele ploeg waartoe hg behoorde bet werk neer Daar dit alles niet hielp begaf een deputatie zich naar den directear om het ontslag van Darton te vragen de directeur zeide dat ieder in de fabriek vrg was om ai of niet lid te wordeu van het syndicaat eu weigerde Daarop ontving Darton een brief waarin hg met eeu bom gedreigd werd als hy geen lid werd Dar9on diende een oaofclacht in en de schrgver van den brief werd tot zes dagen gevangenisstraf veroordeeld De directeur wilde den briefsrhrgver ontslaan maar op verzoek van Dar9on zelf zag hg van zgn voornemen af Woedend over het nnttetooze hunner pogingen hielden de werklieden èen vergadering en bealoten het werk te staken als Dartori niet ontslagen werd Eenige dagen later word Dai ott bg zgn komst op de fabriek met eeu hagelbni van steenen ontvangen maar toen hg toch aan den arbeid toog staakte de geheele dagploeg bet werk eu de nachtploeg volgde dit voorbeeld De directenr liet toen door een deurwaarder procesverbaal opmaken en sloot de fabriek Elfhonderd inenschen waren das werkloos omdat het syndicaat de werkstaking in nlle fabrieken bevoien Men kan eeu langdurigen strgd verwachten want de directiën weigeren te buigen voor deze tirannie Metf acht het nu zeiler dat Panwels dezelfde anarchist is die onder den naam Rabardy in de twee logementen te Parijs een bom plaatste om de politie te treffen zijn handschrift wees het uit Rabardy had naar men weet aan eenige commissarissen van politie in Pargs geschreven Het weinig stichtelgk misbaar dat in Hongarge om eu over het Igk van den vroegeren dictator Lajos Kossuth wordt gemaakt brengt eene oude voorspelling te binnen volgens welke geen ministerie den dood van Kossuth veertien dagen zou kunnen overleven Inderdaad be J vmdt zich het kabinet Wekerle dank zg de handige wgze waarop de oppositie de Kossuthqnaestie exploiteert lu geen geringe verlegenheid De ongeregeldheden van de vorige week zgn ten deele het werk van lieden die zich om dra levenden Kossotb in het minst niet bekom4jhierdeu Het eenige doel der manifestanten is in Weenen deu indruk te doen ontstaan dat de Hongaarsche regeering niet in staat is de openbare orde te handhaven en tegelgker tgd zat men te Buda Pest de bevolking op tegen de politie die de vredelievende Ijorgers op ruwe wgze verhindert de nagedachtenis van den grooteu patriot te eeren Natuurlgk wil de regeering gaarne voldoening geven ftan de openbare meening die eene hulde voor Kossi h eisoht maar tevens kan zg niet uit bet oog Verliezen dat de oude patriot steeds eene rgan ige houding tegenover den koning van Hongarge heeft volgehouden en dat hg tot aan gn dood heeit gestaan op het standpunt van de verklaring van Debreczin Maart 1849 waarbg het Habsbnrgsche Huis vervallen werd verklaard van den Hongaarschen troon Zoo zag de heer Wekerle zich gedrongen aan de oude en de geïmprdTiseerde partijgangers van Kossuth tal van concessiën te doem insohrgving eener dankbaarheidsbe tuiging iu het procèa verbaal der Kamerzitting afzending van een telegram van rouwbeklag nit naam ran de Kamer aan Kossuth s familie schorsing der zittingen tot na Kossuth s begrafenis en benoeming eener commissie Tan gedelegeerden om die begrafenis bg te wonen Maar deu Staat zelven wilde de miniater bg dit alles niet betrekken daarom weigerde hg een voorstel te doen om de bagra si i op 1 staatakoaten te doen plaata hebben en om van staatawaga opanhora Termakelgkhedan t TUbiedpn De bonding van den heer Wakaria is teer verklaarbaar Alleen ia het ta batienren dat keisw Frena Joseph niet zelf nu zgn oude vgand is heengegaan heeft hunnen besluiten om het verleden te vergeven en ta vergelen en in Kosanth nog slechts den patriot en niet den vgand der Habsbnrgsche dynastie te zien Aan zijne waardigheid zou de keizer bierdoor zeker niet hebben te kort gedaan te meer ondat iu Hongarge niemand ernstig mear denkt aan het verbreken der banden tusschen dit land en de Habsbnrgsche dynastie SPECIALITEIT in Dames en neeren Handschoenen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam I7 1CA T Vn krs slolkoart 88 88 101 10 lOls 7lVi 78V 78 78 79 6 s l 61 61 9fi lOSV 104V i 61 8 s l 106 0 86 100 1007 1031 891 17 1017 8181 149V l o 108 18 9 l 60 88 104 108 170 W 18 104 46 46 49 188 18 140 64 y 71 104 7 1841 losy lil 74 74 94 108 18 18 lO l l w s 48 87 Vl 86 18 104f 80 80 UI 108 108 48 61 61 fj 108 108 101 101 IW lU 118 84 108 Wamauuin Ceri Nsd W 8 8iy dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoKOia Obl Qoudl 1881 88 4 Iruiz iDKhrgring 1862 81 6 OosTENO Obl ia papier 1868 6 dito in silver I8 S 6 Poanaii Oblig met tieke 3 dito dito S BIISUHO Ubl üott ie Serie 6 dito OeooDB 1880 4 dito by ttoth 188S 4 dito bij Hope 188II D0 4 dito ia goud leea 1688 6 dito dito dito 1884 6 aruua Ferpet sohuld 1881 4 Tcaitu Gepr Conr Issu lsSO 4 Geo ioening lerie D Geo leetiing wrie C ZtlIDAra Bzr Beo v obl 1898 6 Mlilco Obl Buit Sob 1880 ViNzzciu Obl 4 onbep 1881 AHiriauui Obligation 1861 SV BoiTlauu Stod leen 1886 8 NSD N Afr Hscilel smd Arsndsb T b M j Cartilioaten Duti Maatiobtppu dito Amb Hypotbeekb psndbr 4 Oalt Mi der Voritsnl aand Or Hypotbeekb paiidbr 4 NederlandscHb bank aand Nod UaadelmasUob dito N W kToo Hyplb psndbr I Botl Hypotbeekb paudbr 4 Uu Hymtbeokb dito 4 OosTSKE OoiUHong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 Ahesjka Ëquit hypoth pandb 6 Msiw L G Fr Liea ort S NzD Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V St gpw aand Nad Ind Spoorwegn aand Ned Znid Afrik Spm aaad dito dito dito 1891 dito 6 lTALia Spaorwl 1887 89 A EoU 8 Zuid lMl Spvm A U obl 8 FoLlN Wanobau Weenen aand 4 BnsL Or Buss Spv Mg aand 6 Baltiaobe dito aaad Fsatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk üb Azow Sp kap oand 6 Losowo Bewast 8p Hi oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 Zuid Watt dito aand 6 dito dito oblig 4 AxBaiKA Osnt Fao 9p Mü obl Cbio tNoMb W pr C v aAd dito dito Win SU Foter obl 7 Denver It Bio Gr Spra oerl v i Illinoii Central obl in goud 4 Louisv Na hnlleCert v aand j Mexico N Spw My lehyp o fl Miss Kansas r 4 pot pref aand N ïorkOnUrioliWest sa6d dito Fennt Ohio oblig Oregon Cahf Ie bvp in goud 6 St Faul Minn k Haait obl 7 Uu Fao lloofilliin oblig dito dito Lino Col Ie liypi O 6 CiNAOi Can Soutb Cert v aand VaK CBallw kNav leh d o O Amtlerd Omnibus Hij aand Botterd Tramwog Haats aand Nau Stad Amsterdaoi aand S Stad Bolterdam aand 8 Blioia Stad Antworpenl887 l Sud BtuBSsI 1886 Vi Hon Theiss Beguilr Qeselltoh 4 OosTISK StsaUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SwiHZ Stad Madrid 3 1868 Nan Ver Bos Hyp SpobI ocrt 6 KEXXiSGeriXG De VOORZITTER vi ura RAAD der gemeemeente GOUDA gelet op artikel 31 der Wet van den 4n Juli 1850 Staatshladt if o 37 regelende het Kiesrecht zooals zg is gewijzigd bij de Wet van 6 November 1887 8Uatsblad No 193 Brengt ter algemeene kennis dat delgsten aanwgzende de personen die binnen deze gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zgn door hein gesloten en ter inzage van aan ieder op Pbutaelgke Secretarie nedergelegd gn terwgl deze Lgstan en Staten bovendien op nieuw zgn aangeplakt de eerete in de Stoofsteeg bg de Markt de tweede in de Paterateeg bg bel W eeahnis en de laatstgenoemde in den Korten Groenendml bg de Markt Gouda den 28 Maart 1894 IJl Do Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN APVERTENTIfiN Aan allen die mg zoovele bigken van deelneming betoonden met het overlgden Tan mgne zoo zeer geliefde echtgenoot C H 8CHRIBK betuig ik mgnen oprechten dank Wed C M SCHBIKK jAKsani BURGEMEESTER en WKTHOUDKBS TOn Gouda zullen WOENaDAG den 4n APRIL 1894 des namiddags ten Mt4 ure iu het Raadhuis aldaar bij insclir viiig Aanbesteden Bet AFBREKEN ran den ouden houten KOOELVANQER op bet Sohiet erreln aan den Hoogen Scbielandschuu Zeedijk en het daar ter plaatse maken va een nieuwen houten KOaBLVANQER Het Bestek met Teekening ligt tor inaags op de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegCTcn door den Qemeente llouwmecster DIJKGRAAF EN HÜOOHEKMRADBN VAN RIJNLAND brengen ter kennis ran de Ingelanden Tan het Hoogheemraadschap dat de verkieiHng vai HooftUngelanden en BoofdingelanienPlaatêvervtmger gallen plaata hebben op Donderdag S Aprü 1894 op de plaatsen en uren bg aanplakbil jetten breeder vermeld C COOK 1 Dgkgraaf Mr EGBERT DE VRIES SeoreUria I I TANDAIITSeif l J ilifü i Ui llfl Nleuweod jk 241 Eerste hals v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEREN WoenadagK Donderdag en Vrijdag Taoai Jlneoza Hoest Borst en Markt iM Gopda MELIANTHE Superior Borst lloalg ExtrMt Bekroond met Eero Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille B0L8WARD 1803 Eere Diploma en Gouden Medaille 1803 World s Ujgienic Exposition Claeago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaiüc maagveraterkend en zacht purgatsef Oeneett onmiddeUiJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het besU middel der wereld IkIV vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOKMt Sumatra straat 267 jUeii Haag Verkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda ADVEBTENTIEN üt alle Binnen en BuitenloMdaehe Couranten worden dadalgk opgezonden door het adTcrtentie Burean ran A BRINKMAN ft ZOON te Gouda