Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1894

33ste Jaargang Vrijdag 30 Maart 1894 No 6314 m mm kohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst vaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midcl De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is ƒ 1 85 franco per post ƒ 1 70 AÊBonderlijke Nommers V IJJF CENTEN STaOMBlERBROüWERU m Oe Firma der bovenstaande Brouwerij maakt haren geachten begfunstigers bekend dat het LA GEBBIËR gebotteld op Va Elesschwi volgens systeem Dr Pasteur alleen bij H H Kasteleins en Slijters is verkrijgbaar gesteld terwijl LAGEB en GËRSTEBIEREN op fust aan de Brouwerij te bekomen zijn Axmhevelend Firma A KOCK Voor belangatellenden is de INKICHTINO dagelgks te beiichtigen Nederlandsche StoombootJMaatschappij De Stoomwshepai BOLLAND kapt 8MIDT en BATA riEB kapt J 8AÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toot Trïoht of passage rervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loBsen te Brewersquar de markt van Boter en Kaas te Londen Rijk worden door de 1001 Nacht 1 Bericht aan het publiek Gebr S M C O H t N maken bekend dat door beu van de soo fraaie uitgave De volledige Vertellingen der lOOl Nacht met eiroa 3000 illiulratiën tekit ran QERA BD KKLLJiB cene cieuwe uitgare renobijnt in 100 AfLEVEBINQEN i 26 CEKT per afleTering Op dene nieuwe uitgave leordén aan duimend inteekenaren cadeau gegeven honderd ortgineele Fremieloten waarbof vele vah eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 Beu loten garen door bun menigte ran 100 stuks K0L0S3A L VEEL KAtfS dat daarop priJMO ralloB Tan ÏOO OOO ƒ 100 000 60 000 f 86 000 10 000 eni ent Elk inteekenaar ontrangt onmiddellijk eone aota op furmaat zegei gateekand door do Uiigerers en door den te K megeu rosideerendeu Notaris W E HIJINIC waarin de 100 premieloten met nammor en aerie rermeld staan zoodat men elke ia ds ooaranten roorkomende uitlotiog zelf kan oootroleeren Om elk id ran eigenbelang weg te nemen verklaren de Uitgerers dat de genoemde yemieloten in rollen eigeodom ook met de daarop intussoben gerallen prijzen aan de 100 oteokenareD worden afgestaan Zg bebouden dus noch de lotea ooob de daarop ellende somman zelf maar geren deze san bet genoemde getal iateekenaren bij loting sadeau Alle in den UBSobentijd daarop gerallen prijzan blijrea tot bet einde dor iuteakaning bewaard Alsdan heeft de rerloting der premieloten onderde inteekenaran plaats zoooals die in bet oertificaat met titel nummer en serie wordeq aaugageren ten orerstaan ran den te Nijmegen reaideereuden Notaris W E HUINK in wiena banden wij borengenoemde loten stelden en welke loten gedeponeerd zijn in den brandvrijen kelder der Nijmeegsohe Bankrereeaiging Van Engelenburg en Sohippers te Nijmegen Do 1001 Naobt is bet mebstjinteressante werk orer de geheele wereld De rijkdom weelde en praobtUie in de verbalen der 1001 naobt op zulk eone eigenaardige en bekoorlijke wfjie basobraven wont dedetf ons bet besluit nemen om aan de inteekonaron op dit zoo aantrekkelijke werk eene sohiIRrende en aanlokkende kans te geren en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke en minst kostbare wijze rijk te worden tegon eene betaling ran sleohts SS oent wekelijks waarroor men in i jaar tijds een hoogst iutoreaaant en fraai werk bekomt en tevens een kastaal van 800 000 ƒ 100 000 60 000 25 000 enz enz kan maehtig worden Kansrijker aoliedor en billijker aaabieding is wel nooit bij eenig boekwerk gedaan Bij deze loten bevinden er zich toob die onmiddellijk verhandelbaar Byn voor eene waarde van ƒ 100 800 ƒ 800 en meer en do inleekenaren alleen moeten daarran in bet bezit komen mi Het jnoge missobien bevreemden dal wij tegen botoling van sleehts 85 oent per week eene soo in bet oog vallende kans geren en bij sluiting ran het wark zulke kostbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat bot ons sleohts ie doen ia bet fraaie boek dot de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wij niet zooals de kantoren die daarran uitsluitend werk maken door oembinatie der loten eene winst traobten te behalen Deze loten ala pre taiën te geren beeft aUohlB ten doel de exploitatie van een mooi werk te bevorderen Uitgebreid prospoetus met duidelijke omsobrijving in eiken flinken Boekhandel rerkrggbaar sn bii de uitgevers Gebr E k M COHEN te Nijmegen en Ie Arnhem Kraepelien eti Holm s uina LarocheQ u fifARocHE is de meest Krachtige en Versterkende RlNA WUiV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsohe geneesheoren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en ÖOODEN MEDAILLES Verkrjgbaar in flacons i f 1 0 I en i Depot te Qoada bg den Heer A E TEEÜE Apotheker voorheen C THQI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist OoBda Bnelpwsdrak van A Buiituii k ZooK Hoogheemraadschap Rijnland DUKÖRAAP EN HOOGHEEMRADEN VAN BUNLAND brengen bg dezen ter kenni6 van Ingelanden V dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1893 op de Secretarie van het Hooghefimraadscbap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 unr ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd van 31 Maart tot 13 April 1894 en aldaar tegen betaling van 15 cents in druk rerkrggbaar zal zgn 2 dat de Ingelanden hnnne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dns niterlgk op 21 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 30 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 28 April 1894 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Djgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland C COCK 1 Dgkgraaf Mr EGBERT DE VRIEg Secretaris Op een KANTOOR kan een geplaatst worden P U Een goede hand schrgvende wordt verlangd Br onder lett J aan 8WARTSEN BURQ s Advertentiebnrean Kleiweg E 92 2AK W00ROENB0ERJES bevattende de geslachtea der zelfst naamwoorden be nevens eene korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DK VKIES en Dr L A tb WINI EL bij Opruiming i 10 Cent verkrygbaar bg A BRINKMAN ZN Viendeuieg 1 De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glansrgk en zacht ia onachadelgk voor de huid en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dabbele flacon Alleen verkryghaar by J A CATS in den Pai iermolen Gouda Naar baiten franco per poat 15 et per flacon hooger DAMES Attentie tW Het beste ontchadelykite en g maklcclykate poetamiddel voor HeereQ en vooral dames en Kinderachoenwerlc 18 de Appretuur van C M Mttller k Co Berlli B ith Str 14 Men lette oed li op naam en fabrlekamerk VerkpyibMT ky HeiTN Wlnkelltn la tMeHwirk fltlwitHteai ter rfa wi mu tHeraaJ Oeyat kyi W uémv t Araka Dordrecht STEÏJDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Fine balken eo rima Del u Oregon Fine Balked en Delettf gench en gepl Delen Flaathout Ellens Juners Kolders Sparren enz enz Zeer Hette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BBINRMA en Zn 345 Staati löter ie Kiene Treklieg van Woeudag M Maart 1S 4 No BMS 5000 No 6492 000 No 7B99 IBOO No 4818 87eS en 80944 1000 No 8068 en 888 400 No 18486 800 No 6385 en 19963 100 Frijsen vae 80 54 8863 5181 7981 11044 13786 16400 18781 86 8363 5858 8181 11063 13764 16407 18748 8881 6866 8167 11099 13768 16408 18784 88S0 5869 J170 11168 138U 16430 18895 96 8316 5891 8188 11173 18836 16484 18908 118 8884 5897 8194 11843 13368 16530 18B16 114 8331 6368 8815 11881 13860 16559 18991 180 8369 6403 8833 11884 13867 16607 18985 189 8446 5407 8318 11886 13904 16611 18956 191 8460 5433 8107 11807 13978 16676 18965 204 2469 5476 8418 11388 13973 16697 18968 806 8498 5479 8488 11373 UOOl 16731 19040 216 8499 6496 8460 11374 14008 16847 19046 86 8685 5497 8544 11404 14088 16864 19079 S8 2638 6610 8687 11413 14083 16860 19143 33 2668 5638 8630 11464 14034 16868 19160 36 8660 6690 8676 11455 14044 16374 19178 374 2696 6680 8740 11469 14060 17010 19174 879 8702 6648 8765 11478 14069 17017 19841 393 8710 5665 8767 11649 14164 17045 19855 455 8744 5699 8774 11681 14168 17049 19860 466 8818 5709 8777 11666 14161 17076 19863 488 8883 6714 8795 11714 14198 17088 19879 668 8966 6780 8818 11763 14206 17108 19887 661 8992 673U3836 11762 14887 17185 19893 689 3010 6807 8869 11788 11388 17166 19808 595 3046 5816 8927 11818 14889 17238 19333 698 3077 5925 8980 11815 1429S 17877 19376 3134 6944 8986 11848 14301 17880 19401 3140 6068 9097 11866 14310 17886 19408687 3193 6074 9106 11870 14459 17887 19420 692 3878 6087 9149 11893 14511 17304 19437 719 3889 6184 9176 11908 14556 17314 19460 3399 8134 9188 11917 14588 17416 19490 91 6160 9864 11984 14604 17836 19500 769 3397 6180 9286 11965 14645 17355 19610 761 8 88 6817 9307 11973 14673 17365 19516 775 3482 6838 9384 11987 14713 17371 19684 777 3611 6375 9335 12051 14719 17402 19664 869 3686 6838 9336 12078 14737 17424 19587 888 3695 6408 9843 12090 14787 17463 19688 965 3608 6418 9866 12111 14343 17493 19683 968 3670 6434 9369 12349 14846 17563 19690 980 3673 6435 9371 13353 14863 17683 19691 1009 3689 6448 9391 12860 14874 17534 18716 1030 3741 6531 9436 18362 14934 17647 19768 1099 3767 6531 9502 12408 14939 17725 19808 1147 8806 6663 9660 12419 14940 17733 19810 1164 3887 6590 9608 12457 15051 17739 19819 1183 3888 6621 0684 12484 15063 17741 19834 1187 3859 6628 9782 13568 16067 17766 19859 1284 3864 6648 9736 12647 16084 17773 19383 1243 3888 6668 9748 18683 15087 17810 19386 1248 3986 6680 9754 1369 15130 17817 19916 1284 3960 6784 9755 12702 15138 17886 10941 1891 3961 6773 9756 12713 15156 17864 19955 1310 4086 6778 9774 13754 16138 178l 6 19971 1821 4089 6868 9780 12778 15803 17858 S0008 1388 4035 6874 9908 12793 15885 17899 80037 1330 4066 6890 9911 12796 15848 17915 30034 1873 4073 6916 9919 13811 16845 17917 30058 1388 4108 6988 9937 18864 16850 17937 80103 1469 4119 69t8 9956 13936 15388 17953 80U4 146o 4180 6960 9986 18946 15853 17964 20139 1483 4181 696710014 13988 16416 17983 10801 1493 4806 6980 10016 13066 16418 17988 80803 1508 4348 r037 10050 18079 16438 180U 80853 1540 4407 7039 10081 18084 15443 18036 80873 1665 4403 7067 10099 13086 15446 18080 80876 1594 4416 7182 10148 13093 16465 18145 80386 1618 4446 7164 10151 13096 15470 18167 803 3 1664 4456 781410186 13093 15474 18173 30464 1680 4466 733110188 13158 16436 18314 80471 1682 4672 730210191 13163 15661 18824 80186 1689 4618 7373 10861 13167 15681 18240 80592 1700 4667 743110881 13184 15686 18370 80606 1764 4671 7514 10897 13308 15689 18388 30614 4676 7661 10318 13381 16780 18384 30658 4732 7677 10867 13889 15790 J3385 80685 1603 4828 7619 10396 13418 18898 18418 807861861 8836 7691 10494 13480 16002 13419 80768 1928 4853 771810667 13439 16086 18633 808181969 1878 778110583 18180 16074 18660 30886 1988 1893 7738 10586 13495 16098 18603 808891999 1946 7717 10667 13510 16100 18630 80816 8006 1921 776610678 13585 16180 18633 30867 8013 1961 7774 10711 13530 16889 18644 808862130 6001 7777 10783 18584 16839 18654 309383195 6043 7840 10830 13588 16861 18677 809818193 5103 7867 10906 13636 16309 1867S 809638821 5159 7879 10963 13683 16388 18685 809698947 6177 7890 10964 13694 16360 18781 80996 3819 6178 7917 BINNENLAND GOUDA 29 Maart 1894 De volgende motie is in de Kiesvereeniging te Krimpen a d Lek aangenomen De vergadering der Liberale Eiesvereeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lek en omstreken gehouden te Krimpen a d Lek don 28n Maart 1894 brengt hulde aan den Heer T G O Valette over zjn houding tgdens ign lidmaatschap als afgevaardigde voor het district Gouda in zake het kieswet ontwerp Tak P vA i DDE HOOG Voorz J HOEPLAKE Seor In de hedenmorgen gehouden vergadering der Centrale Liberale Kiesvereeniging voor het hoofdkiesdistrict Gonda is men tot geen overeenstemming gekomen Door Gouda Krimpen en Boskoop was voorgeiteld de heer T G O Yalette en door Waddiniveen de heer Bglandt waardoor eene nieuwe bgeenkomst moet plaats hebben welke is bepaald op Dinsdagmorgen Maandagavond zal eene leden vergadering van de Liberale Kiesvereeniging alhier plaats hebben Naar inen ons mededeelt is de afdeeling Gouda van den Ned Bond van OndOuder officieren toegetreden als donatrice van de Vereêniging van gepensioneerden voor de wet 1877 met eene jaarlgkache donatie van ƒ 2 50 Van goed ingelichte zgde vernemen wg dat door de Centrale Anti revolotionaire kiesiereeniging in het hoofdkiesdiatriot Bodegraven op het grostal voor lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal zjn geplaatst de heeren dr A Knyper te Amsterdam C M E van Löben Bels te s Gravenhage J W Valk te Schoonhoven N D Kemink te Alfen a d Eiju en A Brummelkamp te Groningen De heer J van der Leeden te Bergambacht heeft om zijn aanstaand vertrek naar Ouderkerk n d ÏJsel ontslag genomen als lid van den Gemeenteraad aldaar De verkieziug van een nienw lid zal plaats hebben op Dinsdag 10 April a s en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 24 April s e Bg de door Burgemeester en Wethouders van Oodewater gehouden publieke verknoping FEVItLETOX PEIUSES VEEA 48 Moordenaar 1 Judas t riep Katara De dag der afrekening ia gekomen 1 God hoeft u op deze klip geworpen vanwaar geen ontrlaohteB meer mogelijk Ivl Ziet gij dat Kaïnsteekett op zyo voorhoofd Waet dat hij z n troawaten vriend levend in het gVaf beeft gestooten om zijne vrouw te rooven I O het is vreeselijk t Gij gy hebt ook graaf Altorf gvdood moordenaar I iij hebt u onder zijnen naam bij andera familién ingedrongen gij hebt daar eene joDg weduwe bedrogen en een erfdeel gmtolen I Een eohel hoongelach van den besnhuldigde deed Katira verstommen maar op dit oogenblik sprong Bflimann met ean revolver in de hand voor hem De moordenaar waa echter vlug greep Ueimann inminder dan een oogenblik hief hem met reuzenkraoht in de hoogte en wilde hem over de klip in dediepe ne slingeren Allen stonden op dit oogenhl b als verlamd toen er eensklaps een onverwachte verschijning nadervloog en twee zwakke handen den hals des moordenaars omklemden om hem zijn vreeselijk plan te verhinderen Dit oogenblik terwjjl Archibald üoh vloekend omkeerde was Beimann s redding Plotseling wierpen nit de beide Amerikanen zich op hem om den geTMiUÜken booswioht oaeohodelqk te makeOi In de van bnardasch ea atraatvuiUis vermengd met eene aanzienlyke hoeveelheid beer was nog al animo onder de landbouwers uit de omliggende gemeenten Negen pèrceelen meest wintervuilnia konden opbrengen de som van ƒ 196 De landbouwer H te Polsbroek die jl Vrydag een bezoek aan Oodewater bad gebracht was op de teragreis even voorbg PoUbroekerdam toen zgn voor den boerenwagen gespannen paard schrikte en een zijsprong maakte waardoor de reeds bejaarde voerman den dissel kwgt raakte en van den wagen viel Een der wielen ging over hem heen tersyl bet paard op hol sloeg en wel een kwartier voortdraatde zelfa het erf van H voorbg Aan een in een tilbury gezeten boer die het hollende paard zag aankomen en bytydg uit het rytuig sprong gelukte het eindeiyk het dier tot staan te brengen H werd even later thuis gebracht Ofschoon nog ouder geneeskundige behandeliog ia z n toestand zeer bevredigend ïn de gehouden vergadering van de afdeeling Bodegrave der centrale kiesvereeniging Burgerplicht I werd met algemeene stemmen op t na als candidaat voor de Tweede Kanli teld de heer E L Martens bnrgemeesljer der gemeente Bodegrave In de jongste gemeenteraadsvergadering te Oudewater werd den raadsleden meegedeeld dat door den beer H van Veen voor het zoogenaamde Kerkje en het daarachter gelegen gebouw der vroegere openbare aehool ƒ 8000 was geboden Werd besloten de vroeger gestelde eiach van f 12 500 te laten varen en met 9250 genoegen te zallen nemen Dezer dagen overleed te Ngmegen de emeritus predikant by de Remonstrantsche Broederschap B Gr de Vries van Heyat vroeger achtereenvolgena by de gemeenten te Boskoop en te Alkmaar werkzaam Hy waa een man van veelzgdige studie en uitgebreide kennis waarvan hg de vruchten nederlegde in wetenBchappelyke en popolair wetenschappelyke opstellen en beoordeelingen in het Theologisch Tydacbrift de Bibliotheek van Moderne Theologie Los en Vast en andere tydschriften geplaatst Zeldzame arbeidskracht en stalen volharding stelden hem in staat om op meer dan een gebied iets degelyks te leveren Zelfs onder het vreeselyk lyden zgner laatste jaren bleef by werkzaam Wat hem een blyvende plaats in de geschiedenis onzer letterkunde verzekert zyn de hoogatverdienstelijke metrische ie seoonde was Jleimann vrij en richtte den revolver op den moordenaar die als een roofdier met zijn vijanden worstelde Daar viel de blik van den iongen man op een bleek sidderend meisje dat zich weenend afwendde Juffrouw Hartung I stamelde hij verward wat wil u hier U redden ondankbare 1 riep de bankier j Schiet niet ge kondet onze vrienden dooden I Ds £ ngelscben zagen den kampatryd met het grootste genoegen aan Zij wenschten in hun hart dat de fameiuo mylord het tegen de Amerikanen mocht winnen terwijl zij hem gaarne zouden helpen om nit de muiiienval te ontsnappen De beide sterke mannen hadden de handen vol met den woedenden Archibald die boven men schelijke krachten inspande Katara wees alle hulp zelfs van zijnen hond terug Archibald af het op eenmaal verloren hij zonk als levenloos ineen en sloot de oogen ffTouwen hier gebood Katara die nit vele gekrabde en gebeten wonden bloedde Op dit oogenblik echter terwijl hij een weinig losgelaten werd kronkelde Archibald als eene slang omhoog bevrijdde zijnen rechterarm en ontwrong zich door bliksemsnelle rukken aan zijn bespnngers zoo gezwind dat de Amerikanen op den grond tuimelden en de Kngelschen juichten van genot Hij sprong op en snelde naar het plateau waar hij zich westwaarts wendde om den terugtocht langs de klip te vinden Dat alles was sneller dan een gedachte in zya werk gegaan doch even snel waren de Amerikanen achter hem terwijl Keimann en de baron ham net geladen revolvers den terugweg af vertalitigeu van het Hooglied en het tweede gedeelte van het boek Jesaja € die bij onder de titels Sjoelammieten Der Ballingen Troo3ter m het licht gaf en die zoowel om de grondige kennis van het oorspronkelijke als om den vorm waarvan zg getuigen door alle deskundigen werden geroemd Te Krimpen a d IJae schynt het toezicht op de beerputten wel wat te wenschen over te laten althans Tweeden Paaschdag viel daar het 4 jarig zoontje van den heer C V aldaar in zulk een put die niet overdekt was In bewusteloozen toestand werd het knaapje er uit gehaald Dank zy den goeden zorgen van dr Koning bleef het kind in leven Iemand die verleden week uit de kerk te Cabauw ndar huis wandelde ontmoette op zyn weg een haas die in volle vaart op hem kwam aanrennen HoU riep de man terwijl hy een zwaaiende armbeweging maakte en langoor erg verschrikt en erg dom sprong aiet links naar de groenende weide maar rechts en pardoes in de Wetering Nat als een poedel trachtte het arme dier vergeefs tegen den waterkaut op te klauteren waarom de bewerker van zyn ongeluk in een teedere Apwelling van dierenliefde hem by zgn lange Qoren pakte en by een boer bracht om hem 1 op te drogen Op de achterdeel werd het bezwymde beest neergelegd om echter heel gauw te ontwaken eens als een kat in een vreemd pakhuis rond te zien en dan een huppeltocht te maken langs en onder de koeien wat natuarlyk een ware paniek teweegbracht tusschen de staken Om dien storm te bezweren was een jacbt onvermydelyk met hooivorken en bezems ging men op den rustverstoorder los die eindelyk een staldeur open zag eu het een twee drie op een loopen zette naar het vrge veld Het dorp Scheveningen heeft op den Tweeden Paaschdag wederom druk bezoek gehad hetgeen bij het buitengewoon schoone weder met te verwonderen was Op enkele uren waren het dorp en vooral het straud en de hoofdstraten als bezaaid met wandelaars De koffiehuizen van de hotels Ranch en Zeerust bleken nitgezochte pleisterplaatsen te zijn De trams maakten eveneens goede zaken de stoomtram Den Haag Scheveningen van den Staatsspoorweg o a vervoerde ongeveer 3000 personen Wijlen den heer R A van Slooteii gepen sneden Schiet hem niet dood 1 riep Helmuth Den hond er op af Pat hem Brutus 1 hitste Felii doch wederom hield Katfira het woedende dier terug dat thana begon te huilen en te janken omdaf het z n inBiincl dal hem den v and zijns meesters wees niet mocht involgen en den vluchteling nederwerpen Archibald moest den stryd verloren geven hy was letterlijk van alle kanten ingesloten en betreurde niets meer dan dat hg zijnen revolver en zyn scherp dolkmea met z nen jas had weggelegd en zioh zoodoende weerloos gemaakt Hij zag er vreaeelijk uit de anders zoo elegante mylord allei verscheurd eu bebloed het haar verwilderd ala een hyena de met bloed beloopen oogen wild rollend het vale gelaat vertrokken van woede en wanhoop Daar stond hij dan lot den sprong gereed op de laatste kltp I Dat was dan het einde van een misdadig bestaan I Achter de Noordspits verheft zioh eon kolossale klip de Hengst of Hengist genaamd door een smal water van het eiland gescheiden Daarheen scheen de vervolgde te willen wqken hy vlood lot op de laatste klip Gaat ge mee kameraad riep hij Katara met de rechterhand honend wenkend en met de linker naar de zee wyzend O goede beste Btephan Ik waa altyd sluwer dan gy en bederf u nog heden de schoonste wraak Gy zoudt mij gaarne levend hebben hé P Kom vang my grijp mij 1 Zijt ge te bang geworden om mij te volgen Zal ik uwe Hedwig groeten dierbare Staphan Voorwaarts Brutus l riep Katéra en stormde met den hond op tjjnen vijand loa sioneerd Oost Indisch ambtenaar 18 Maart j l te s Gravenhage overleden heeft de Maaiachappg van Weldadigheid te Frederiksoord tot zyn eenige erfgename benoemd onder nitkeeriug van een legaat Haandagmldd omstreeks half twee had J P V R wontfnde te s Hartogenbosch de groote onvoorzicjfiigheid om van den nieuwen Deutersohen wegloop de spoorweglijn Zwaluwe te klimmen feeu voor het publiek verboden terrein en Vlak vóór den locaaltrein nog geen twee metet daarvan verwgderd welke te 1 15 uur uit Waalwijk aankomt heen te loopen zoo at hij midden tusschen de rails door den trein gegrepen en omvei eworpen en hem de linkerarm geheel werd afgereden Terstond na het ongeval stopte de trein en werd de ongelukkige door het peraoneel opgenomen en medegevoerd naar het station Daar wegens sluiting van het telephoonkantoor op Zondag niet naai de stad kon worden getelephoueerd duurde het vrij lang eer een geneesheer en een vervoermiddel aanwezig waren Toen de gewonde op de uit de stad aangekomen draagbaar waa gelegd constateerde een dokter nit een iumiddela aangekomen trein den naderenden dood en op het perron is Van iH een oppassend werkman overleden nalatende eene weduwe en een achtjarig dochtertje dat haren vader veigezelde toen het ongeluk hem trof P N G Een ongeluk heeft Dinsdagmiddag omstreekséen unr op het IJ bg de Handelskade te Amsterdam plaats gehad De stoomboot DeStad Tielf die van het Merwedekanaal kwam sleepte de boot vau den beurtschipper opVreeland waarin de beurtschipper zelf metzgne twee zoneu van 15 jaar bet warentweelingen gezeten waren De benBlBQkip per Van Emmerik geheeten kwam jxiiak f uVreeland en had het plan naar zg4 iKhlp liggende in den Amstel bg de Bak ilat te gaan V Op de hoogte van de Handelskade by den Strekdam kwam eene andere stoomboot opstoomeo eu de golfslag werd zóó h vig dat de boot omsloeg en alle dria te water geraakten De beurtschipper werd met een zyner zonen gered en naar bet Binnengasthuis vervoerd Men hoopt ben nog in het leven te kunnen houden Wat men ook gedaan heeft om te trachten ook den tweeden zoon op het droge te brengen alle pogingen bleken vergeefs Hg liet zgn leven in het water hO God 1 kreet Felix die bet doel van den booswicht doorgrondde om Katdra met zich in zee te slingeren en in de golven te begraven Doch Brutus was nog sneller dan zyn meester wiens ondergang aan éene seconde hing Met een woedend gehuil sprong hij op Archi ld los dia onwillekeurig op den rand van de laatste klip terugweek voor den opdoemenden dood maar op dit oogenblik knalde een schot de getroBene zwaaide onder een vreeselijken gil de armen door de lucht en stortte achterover in de diepte Doodscbe stilte heersohte er terwijl allen naar den rand der klip drongen om het slot van het drama ga de te slaan Katurii en ï elix hadden hem reeds daar beneden gezien c k het scherpziend oog tan Helmuth bemerkte den weerloozen booswicht die een week bed in den modder scheen te hebbon gevonden Het drietal klom ijlings naar beneden terwy l de hond vooruitsprong Heidaar Jndas l riep Katara tZyt ge z6q gemakkelijk daar gekomen Zal ik n tot het leven terugroepon met de boodschap Er valt weer wat te moorden P Krampachtig bewogen zich de vostgealoten lippen van den boosdoener langzaam opende hy de oogen en riohtte ze op Katéra Spreek ellendeling I Waa het Hedwig die voor 14 jaren te Hamburg vergiftigd werd P rZoel haar in Uusland daar stierf zy irWilt ge met een lengen uit bet leven scheiden verrader yXJw kind werd later mijne vrouw I