Goudsche Courant, donderdag 29 maart 1894

gast den Chicago is tit ijn Aest We o ver iH i met ge AanfievaogeD 1 October TUd van Greenvicb WlDterdlenst 1893 94 GOUDA SOTTBEÖAM Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA 9 80 10 HOTTBBDA M 0 O 17 D A 9 51 10 17 11 60 18 80 10 87 10 34 10 41 10 47 6 01 6 13 6 81 6 89 6 85 I 3 10 4 08 4 DEN Haag GOUUA g Hage 6 48 7 80 7 48 9 88 9 4810 1411 3318 16 1 38 8 16 8 46 8 43 4 16 4 41 6 81 7 8 06 Ml QOÜDA DEN BAAO Gouda 7 80 8 40 9 04 0 8710 40 18 1118 811 011 87 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 8 15 9 37 10 45 11 11 11 30 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 I 7 60 8 13 0 68 10 1810 58 18 08 18 46 8 80 8 46 3 15 4 18 4 48 6 80 5 61 7 48 8 36 10 08 U T B E O H T G O U D 4 Ulreolt 8 88 7 50 9 9 68 11 34 18 03 18 60 8 10 8 68 4 48 6 36 7 48 Harmsleil 6 47 3 03 10 09 18 19 8 84 4 08 4 68 Woerden 6 68 8 10 10 16 18 88 4 18 OudBwaler 7 07 8 19 10 84 12 48 4 84 Gouda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 08 13 66 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AMSTBEDAHOOÜOA Ametodam 0 8 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AmatardamWp 6 60 8 10 9 66 11 16 11 4 8 56 4 11 Oiwda MO 1 19 10 M 11 16 11 11 1 10 1 10 Hage 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 43 1 67 4 86 6 86 6 56 8 41 7 43 3 66 10 15 11 16 11 4013 OOl D A ÏTKIOHT Gouda 6 36 8 40 7 56 8 09 8 81 10 19 10 55 18 48 8 88 3 18 4 18 4 47 5 83 8 01 7 46 6 8810 08 Oudaw 6 60 6 64 11 09 8 37 6 37 7 69 10 83 Woardan 6 67 7 01 8 11 8 40 11 16 8 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Ha meUn 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 10 6 60 8 13 10 34 Ulreokl 6 18 7 98 8 88 8 41 9 10 61 U 45 1 80 3 08 8 60 4 4 6 89 6 81 6 85 8 88 9 10 10 68 6 O U U A A USTEBDAU Oouda 6 40 6 81 10 06 10 56 18 11 8 61 4 47 6 23 7 46 10 08 AlMtardam Wp 7 60 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 46 6 85 9 37 11 10 Aautudan OA i li 9Ji lUO ll i UI li 6 6 10 0 67 ll l Moord te Oa Het yonnia T n hét Hof te HertogenboBch luidt als volgt Van Gelderen lerenslange gevangen isatrsf Van Perkam tien jaren Gebr De Bie vyftien jaar Bg J H SÜniernm te Goriachem u een vlagacbriit verschenen getiteld £ ett jnar badarts van Klein Wörishofen De schryrer dr S C M Soer arts heeft daarin de waarnemingoD en ondervindingen neergelegd welke hg heeft opgedaan in zyne in den titel reeds gen emde koudwater innchtlDg te Wörishofeo Was deze Nederlandscbe geneesheer reeds vroeger een der vurigste vereerders van den waterfipostel c zjjne eigen praktgk heeft dit gonatig oordeel door vele verrasBende resultaten thans in alle opzichten bevestigd Volgens R v A werden toen de socialistiacbe drukkerg in de Westerbaenstraat te VGravenhage te klein werd en men moest uitzien naar middelen ter verkr giog van een nieuw terrein eenige woningen aangekocht en werd de party daarbg geholpen door een Duitich HolUndschen socialist die nu te Weimar woont nl den heer J Bahlmann broeder van het bekende Kamerlid De heer B gaf ƒ 20 000 op eerste hypotheek en de heer Domela 15 0U0 op tweede Thans heeft de heer B de hypotheek opgezegd en zullen 9 April de gebouwen weer verkocht worden Op de voordracht voor dijkgraaf vau R nland opgemaakt door hoofdiogelanden zyn geplaatst mr Egbert de Vries mr Cock en mr Viruly Trefieud overladen vau den predikant In den avond van Goeden Vrydag schynbaar gezond trad da H F W Grottendick Evangelisch Luthersch predikant te Groningen voor E ne gemeente op om met haar den Goeden Vrgdsg te herdenken en avondmaal te houden waaraan de nieuwe lidmaten voor het eerst zouden deelnemen Uy sprak naar aanleidingvan Joh 19 vers 30 Jezus zeide Het is volbracht En bet hoofd buigende gaf hy den geest c Even voor du bediening van het avondmaal toen hg de woorden had uitgesproken Komt allen tot my die vermoeid en belast zgt en ik zal uruat geven zakte de predikant ineen Dat dit een algemeene en vreeseiyke ontsteltenis veroorzaakte behoeven wy zeker niet te zeggen Terwijl de gemeente snikkende het kerkgebouw verliet werd de heer Grottendick naar zgu huis gedragen waar hg spoedig bet bewustz n geheel verloor en weldra overleed Op den sterfdag van den stichter van hetChristendom diens dood herdenkende de laatstewoorden van den Christus in herinneng brengende volbracht ook hy zyn werk hier op aarde Pr Gr Ct In verband met den op den slachter Schut te Amsterdam gepleegden moord heeft de justitie thans twee personen doen aanhouden den meergemelden paarden slachter dien men eindeiyk gevonden heeft en een polderwerker Beiden hebben reeds een verhoor ondergaan en zyo met het meisje van den gedoode geconfronteerd Deze heeft de beide mannen echter nooit gezien De aanhouding vau den paardenslachter schijnt slechts gegrond te zijn op het feit dat hij by voorvallen als het onderhavige steeds haantje de voorste placht te wezen en zich ÜMiIIIt toen hij zich den tweeden Paoscbdag ia 4e nabyheid van den slachterswinkel ophield JBB bemerkte dat hy door rechercheurs werd gadegeslagen snel verwyderde 8 36 8 48 8 49 8 66 06 6 30 7 86 7 88 7 sg 7 48 7 85 Soiid Hoordraohl Nieawgrknk OipeUe Bottardui Bottndm OaptUe KiaawArkerk UoordrwU Ooudi 6 5 10 6 19 5 S6 6 88 1 13 1 18 1 84 1 33 1 38 11 01 Zer H 7 48 8 68 BI Kp 7 47 Z Zegw 7 58 9 01 N dL d 8 0S Voorb 8 07 9 18 11 18 De aanhouding van den polderjongen berust op het volgende Deze heeft dezer dagen in beschonken toestand twist gehad met iemand die min of meer op den slachter Schut geleek en hem zyn dronkenschap verweet De polderjongen dezen in zyn benevelden toestand voor Schut zelven aanziende hepft hem daarna drpigend tnp epopgd wacht maar ik weet wel wie je bent je bent de slager van do Ceiutuurt n Biykt dit geval later inderdaad iu nauw verband te staan met den moord dan zou de arme Schut door een misverstand het slachtoffer zyn geworden In den loop van den di is nog de hand gelegd op een derden persoon een grondwerker De drie aangehoudenen zyu naar het huis van bewaring aan de Weteringschans vervoerd en schijnen dus voorloopig in hechtenii te tallen biyven De nitalag van de te Utredht gehouden herstemming oor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad is als volgt Geldig uitgebracht 1639 stemmen Er warden uilgebracht op de heeren mr G H van Bolhuis 1065 stemmen P N Kooien Pzn 574 stemmen Mr Q H Bolhuis is dus gekozen De heer W R Hauff schryft in het N V d D In de laatste jaren zyn zoowel te Amsterdam als te Haarlem en elders moorden gepleegd waarvan de daders onbekend bleven Dit geeft my aanleiding tot de onderstaande mededeeling die u wel zoo vriendelijk witt zyn in t algemeen belang op te nemen Het netvlies achUr de kristal lens in ons oog bestaat uit een verbazend aantal kegelvormige celletjes dicht naast elkander geschaard waarvan elke cel de voor haar bestemde telegraphische zenuwleiding heeft die naar de henenen het centraalstation loopt Het licht van t geziene voorwerp valt nu het eerst door de kristallens van het oog op t netvlies evenals het in het toestel van den photograaf door het objectief op de geprepareerde plaat valt Het netvlies is ook een scheikundig geprepareerde plaat Het wordt ieder oogenblik opnieuw met een wonderbaariyk werkende parperkleorige vloeistof waarvan wij de samenstelling nog in de verste verte niet kennen bedekt die eveozoo gevoelig is voor lichtin drukken als de photographische plaat Dit eerst voor een tiental jaren ontdekte gezichtspurper verliest namelyk zeer spoedig zyn kleur zoodra het met licht in aanraking komt en wel sneller naarmate het licht heiderder is Er ontstaat derhalve eene purperkleurige photographic van het geziene voorwerp op bet Detvlies dat zelfs eenigen tyd bewaaM k n blyven Op deze wyze is het dRukbair jat men in het oog van een verslagene het naa v keurig photographisch afbepldsel van diens moordenaar achtergelaten vindt gel k U en inderdaad by gedoode diereu de getrouwe afbeelding der voorwerpen op die purperkleurige laag in de diepte van het gebroken oog heeft weergev o lilden die zy in den doodstryd bet laatst zagen Elke cel vau het netvlies telegrapheert nu de verandering die het gezichtspurper door het invallende licht onder licht ondergaan heeft naar het centraal station in de hersenen en nit de millioeuenvoudige depêches van alle cellen vormt zich ten slotte in bet ondoorgrondeiyke verstandeiyk vermogen van den mensch de totoal voorstelliog van de lichtende buitenwereld MiHschien kunnen boveuRtaande opmerkingen in voorkomende gevallen dezen en genen ten goede komen Dat is de reden myner mededeeling Dit gezichts purper is door professor Boll in Rome ontdekt en professor Kdhne te Heidelberg heeft door proefnemingen op gedoode dieren aangetoond dat het netvlies inderdaad evenals een photographische plaat werkt en in staat is de laatfat ontvangen indrukken gedurende eenigeu tyd vast te houden Zie ook Muller s Pbyaik H 1 bladz 301 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 18 68 1 06 l lï 1 19 1 88 11 06 18 88 8 7 86 7 47 7 46 8 07 8 l8 10 03 10 11 6 11 6 18 6 38 8 31 6 88 0 58 Te Leut by Nymegen had da voerman van eene met hooi beladen kar het ongeluk onder een der wielen te geraken met hel gevolg dat hy op de plaats dood bleef In de Friesche gemeente Menaldumadeel is door B en W by den Raad een voorstel ingediend om den onderwyzer D te die gemeente te ontslaan omdat deze zich in een door hem onderteekend stuk in het Weekblad volgens bun oordeel heeft doen kennen als anarchist die alle staatsverband noodlottig acht en van God niets wil weten Het voorstel is gesteld in handen van eene Raadscommissie van vyt leden welke in de eerstvolgende vergadering rapport zat uitbrengen Te Zoetermeer doet zich een geval van pokken voor De kapelaah der R K pastorie aldaar is er door aangetast Door Verax is onder dei titel De ontbinding een staatsgreep c een vlugschriftje in het licht gegeven waarin o a wordt gezegd dat de groote meerderheid der ontbonden Tweede Kamer het ingetrokken regeeringsvoorstel in stryd achtte met de grondwet en dat de kiezers nu geroepen worden om naar aanleiding van dat verschil van opvatting der grondwet uitspraak te doen Verax laat zich daarover volgenderwys uit Dat eene toepassing van het ontbindingsrecht op zulk eene quaestie de uitlegging vau de grondwet moeilyk met eene nauwgezette en gezonde practyk van het constitutioneele staatsrecht te rymen valt zal ieder beoefenaar van dat recht moeten toegeven Maar er is meer De stelling der regeering dat hare regeling van het kiesrecht aan de eischen der grondwet beantwoordde is door de meest bevoegde autoriteit door het Staatscollege in de eerste plaats geroepen om daarover in het openbaar te oordeelen nadelyk door de Tweede Kamer der Staten Generaal veroordeeld en daarmede is vastgesteld dat zonder voorafgaande grond wets wyziging de door de regeering beoogde regeling niet mag ingevoerd worden Doch nu beproeft de regeering toch haren wil door te dryven door middel eener Kamerontbinding nu noodigt zy de kiezers uit door het afvaardigen van andere volksvertegenwoordigers haar in staat teetellen de formaliteiten die de grondwet voor g rond wets wyzi ging gebiedend voorschryft onvervuld te laten Waar de regeering voor hetgeen zy beoogt het fiat van Vg er stemmen volgens de grondwet zou behoeven beproeft zy na t der stemmen tegen zich gevonden te hebben eene eenvoudige meerderheid te verkrygen om haar te helpen de grondwettige bezwaren waarvan gebleken is op zyde te schuiven en dus de grondwet in effectn te veranderen zonder de bepalingen van het Xle hoofdstuk op te volgen Dat is het waartoe de regeering de kiezers uitnoodigt Dat is het pleit hetwelk thans gevoerd wordt en beslecht moet worden Dat is het wat niet anders dan als een staatsgreep te beschouwen is Geheel afgescheiden van de vraag tot hoever uitbreiding van het kiesrecht wenscbelyk is heeft deze Kamerontbiuding daarom eeu zoo hoogst hedenkelyk karakter heeft het antwoord dat het kiezerskorps te geven heeft daarom zoo veel gewicht omdat hier op hft spel staat de ongeschonden handhaving van de bepalingen der grondwet omdat nu hlyken moet of hut iu Nederland aan eene regeerit g mogelijk gemaakt zal worden ich by de doordry ving van hare plannen uiet te storen aan de grondwettige voorschriften Geschiedt dit thans ten bate van uitbreiding van volksreühteu zoo zal het onder andere omstandigheden evengoed in omgekeerde richting kunnen beproefd worden Het precedent zal de toekomst beheerschen Hoe men ook reactionaire staatsgrepen door plebiscieten kan dekken leert de stautsgeschiedenis der laatste honderd jaren door menig voorbeeld 7 10 1 84 3 68 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 5 66 6 03 8 10 8 17 8 86 1 44 4 10 1 46 1 66 8 03 8 09 8 15 18 08 18 40 Voorb 1 64 N dL d6 69 Z Zigw6 08 Bl Kr 8 14 ZaT M 8 19 Gouda 6 81 10 41 Principiis obsta Men wachte zich hier te lande voor den eersten stap De officieele Madridschö Gaceta c deelt mede dat aan zekeren Benito Ocana die twintig jaren geleden te Grenada wegens moord tot levenslangen dwangarbeid werd veroordeeld thans gratie is verleend op grond van zyn goed gedr in het Bagno Hij verwierf zicht zoo getuigt de Gaceta de genegenheid van orerheidspersonen en particulieren zoo zelfs dat verscheidene voorname inwoners van Cluta hem belast hebben met de opvoeding eo het onderwys van hunne kinderen t Door Gebr Cohen te Nymegen is aan ruim driehonderd boekhandelaren die allen ezempl van hun werk plaatsten het volgende telegram verzonden U kunt doorgaan met het aannemen van inteekensren op onze nitgave 1001 Nacht met 100 premieloten als premie voor duizend inteekenaren Wegens de vele bestellingen hebben wy nu de eerste duizend exemplaren geplaatst zyn opnieuw dito 100 premieloten gekocht voor het tweede duizendtal inteekenaren als Serie B De certificaten hiervoor zyn de volgende week ge ifeed Gebiroeders Cohen c Dat die eerste oplaag reeds zoo spoedig zou uitverkocht zyn was wel te voorzien Voor hen die tot heden nog verzuimden zicb als inteekenaar op te geven js boveustoand telegram eeue geruststelling Te Meppel hebben op verzoek en op initiatie vau het Bestuur der Afdeeling van den Nedert Protestantenbond de heeren B Stroben Dr J H de Ridder ds B P Plantenga M DeHes en anderen zich vereenigd tot eene voorloopige commissie met het doel aldaar Wykverplegingt iop te richten onftfhankelyk vtmparty of kerkgenootschap De verschillende bewoners van paud no 48 der rue Locépède te Parys werden dexof dagen opgeschrikt door de kreten Hnlp Moord die van de derde étage schenen ta komen bewoond door echtelieden Momyi Die kreten waren afkomstig van een vrouw dié zich krampachtig aan een vensterftozyu vast klemmend alle moeite deed om haar man dielf haar uit het raam wilde werpen vat zich affce 1 wereu Een voddenraapater die juist voorbg ging schelde onmiddelyk aan eq riep den portier die met haar en eenige llnren naar boven ging doch op de derde étag gekomen de dear gesloten vond En intussohtin hielden de hartverscheurende kreten niet op plen wilde er juist toe overgaan de deur ïn t trap eUf toen het plotseling stil was gewordt Snel liep men naar beneden en toen men op straat kwam vond men daar badende in baar bloed een vrouw worsteiend met den dood Meu herkende in bet slachtoffer ter stond de vrouw van Momy Haar beenen een der schouders en de hersenpan naren verbryzeld Terwyl men haar hulp verleende waren eenige huren den commissaris van politie gaan verwittigen die onmiddelyk met eenige inenten ter plaatse arriveerde Maar om den moordenaar te bereiken moest men eerst de deur die gebarricadeerd was forceeren Midden in de kamer barrevoets stond Momy met een lange witte blouse aan een zwarte zydeu pet op het hoofd hoog boven zyii hoofd een houweel zwaaiend en allen bedreigend die het wagen duifden hem te naderen Ondanks zyn kk iue gestalte Momy ia nauwelijks 1 M 50 kostte het heel wat moeite en kracht hem te knevelen Naar bet commissariaat van politie overgebracht weigerde Momy die 46 jaar oud is en metselaar van beroep mede te deelen wat hem tot de misdaad heeft bewogen Bet gezin leefde oogenschynlyk in de beste verstandhouding en zelden was er twist Sedert 15 jaar woonden zij in de rue Lacépède en nooit viel er over hen te klagen De rampzalige vronw is inmiddels bezweken Zy was 35 jaar oud Haar man is in verzekerde bewaring 11 08 iija 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 16 IU 8 10 M f 9 60 V 8 80 10 6 86 4 46 4 66 6 08 6 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 9 64 5 09 S 8 09 8 50 10 07 10 14 9 04 9 1010 88 R 9 19 8 41 9 88 10 40 11 M 4 10 7 11 MI 4 36 7 40 10 06 6 6i Il 11 80 Zatcêrdagavond had te Maasslnis een treurig Toorval plaats Het 13 j rig meisje M Van Banren iu dienst bij den heer Maus in de Stationstraat aldaar on terwjjl de joffronw even Toor een boodschap afwezig was de kaïoerlamp aansteken Ongelukkigerw s kwam de brandende lacifer in aanraking met den papieren lampenkap waardoor deze in brand geraakte Het meisje wilde den kap in haar schortje doven Helaas ook haar schortje vloog onmidelyk in brand In vlammen gehuld liep zjj naar buiten waarop da kreet een mensch in brand de inmiddels toegesehoten bewoners dier straat met kleeden de vlammen doofden Na ten huizo van den loods Cordia verbonden te z q werd zg naar den woning van dr W v d Starp gebracht en door den waarnemeuden geneesheer verder behandeld Overdekt met vreeselyke brandwonden aan borst aangezichten handen is zy Zondagmorgen aan de gevolgen overleden Wekt dit voorval algemeene deelneming niet minder treorig zal deze tiding voor den beer en ihevrouw v d Starp die oitstedig zijn wez u Dit meisje toch behoorde tot de kinderen van het gezin voor wiens opvoeding zjj op zoo liefdorjjko Wyze zorgden By Ganuea is Zondag een luchtreiziger Austenk genaamd door het breken van een touwwaaraan hij hing van een hoogte van 500 meter in zee gestort Er werd ontuiddeiyk vanland af een boot naar hem gezonden maar men vonSbem dood i 1 n paar relieken van Qaribo di afkomstig e nï atenschap van den bee uhouwer ÏBrlEosa worden eerstdèags te R me verkocht een hoed Panorazia zflnj een ma el pij qMb j den Italiaani hen heli te f terechUtei moordenaar vanwpllfe Vrijdag hal gesMd voor een Jideri Jek omtiver4 gens U Prendergsst gaf HP de recbts i advocaat dat uitbel vroeg ech wende blyken van waanzin y scheurende kreten en men moes weid de zaal nitsleepen Te Zuidbroek werd 28 dezer eene gerecht teiyke vf tkoop wegens iwanbelaling ryks belasting gehouden bij eOn fabrieksarbeider wiens inkomen met dat van zyneu inwon nden 19jarige zoon 1000 h ilOO bedraagt Iu de vergadering van den Soc Dera Bond afd Zoidbroek werd eeue week te voreu deze verkoop besproken en in den vooravond traden in het koffiehuis van Kroon Urban van Groningen en Luitjes van Sappemeer Op Des morgens om 10 nar waa eene sterke politiemacht op de been de borgeraeeater was ona ebroken op het terreiu Toen de uitveiliug begon werden door den president van de afdeeling eenige huishoudelijke artikelen voor geringe prya gekocht totdat eene kloh waarde 2 a 3 gulden onder deu hamer kwam voor welk stuk geboden werd tot f 30 De deurwaarder verklaarde tot niet geringen schrik der bedienden dat het geboden bedrag voldoende was de kooper de president voornoemd moeat betalen en daarmede was de verkoop afgeloopen Het Uyk verkreeg de belasting de bondakas een niet gering deficit In een herberg te IJselmuiden werd Zondagavond door eenige militairen van het inst octiebataljon te Kampen op erge wyze huisgehouden Nadat hun was aangezegd de betaling van eenige gebroken glazen werden eeu paar hunner aoo woedend dat de bedienden werden aangegrepen en mishandeld eu ieder die iu hunne nabybeid kwam met de inmiddels getrokken sabel kon kennis maken Iemand uit Kampen bekwam o a eeu nogal hevige hoofdwonde Ook den gemeente veld wachter die was komen toesnellen en een der belhamels naar hun naam rro wilden ze te lyf Doch deze een pootig man moest er een eind aan maken en loste eindelyk een paar schoten ten gevo waarvan een korporaal in t been geifoiïm IM 6 i t hospitaal is opgenomen Te Hodimont speelden Zaterdag drie jouge kinderen in de buurt van het water toen een van hen de negenjarige Bory zich wat al te veel aan gevaar blootstelde De beide kameraadjes namen daarop de vlucht luid Bohreeuwende Bory is in het water gevallen Di droevige tyding brachten zy by de ouders vn de kleine Dudelyk liepen honderden te hoop en men begon terwyl vader en moeder schreiende en met wanhopige gebaren langs den oever liepen pogingen tot redding aan te wenden Of men al dreigde en zocht men vond niets toch bleef men yverig en onverdroten aan den gang Omstreeks 4 uur iu den middag vroeg eene vrouw die stond te kyken aan haar buurvrouw Naar wien zoeken ze toch € Naar den jongen van Bory hoor ik € I De jongen van Bory Maar die staat daar 11 Zy wees een kind aan dat o enigen afstand stond en dat zy zeer goei l nde Het was werkelyk het geval ijpftar stondde kleine Bory te midden vau de toeschouwersook ftl heel nieuwsgierig te kyken DaM deknaap t btom ia had hij er niet het m besef vefltiat hy de onschuldige oorzaak vanal die drukte was Darfelyk werd de knaap naar zyipouders gebracht wier bittere droefh 8Ïd in vreugde veranderde Het publiek had ook veel schik in de onverwachte ontknooping en er heerschte atgemei pret eu er werdi druk over bet geval De twee kwAjongens die zooveel idden teweeggebracht hadden inmides de plaat gepoetst en dat was ied ook want ze konden wel eens een happeiyke maar gevoelige vermaning ekregen om in het vervolg wat voor te zyn met hun verhalen fdlende wereld Nogera bij Verona werd Donderdag lopeling met de bal r op een tandem kerk gereden Zestig vrienden van den irmdeu een doopatoet op rywielen nacht van Zaterdag op Zondag is bauk in het Vonllelpark te Amsterdam het lyk van eei 27 jarigen Duitscheif Amerikaan eety pachter nit Omah jwedldat hyUe At van dia stad naèr isjo lOdO filometer A zal gaan yan twaa fi kippen die y gedres ift leu die hom irer vonderl e blyken ha dende gracht gegeve moeten TT 5 iif v eil zynl in 4iel laat nbrflke pieti diefat olitiQ th ns getakt eJ de geSjtolen vlor vei tija on dtfders iBD itji zyn bekintijrevMi ti revMi ti n ders dhèu If et is op t 4 buis ti Tin eii eo hem tot ïlol èdi is té i l ren eD Behoor nès töt 0l nai feocia il demod atftóTva dei zekere il jffidurende dpjr7ong iyj win van hllllcomlté voor do werklor vrouw vau iougWQktl l in de Euiperstraat te Jmstardam oud er een iiagen te geraken Zy kreeg een hevigen trap jvan het paard en was onmiddeliyk een lijk Gisterenmorgen ia uit den Singel by le Brouwersgracht te i msterdam het lyk opgehaald vau eeu manspersoon men verzekerde dat hy reeds sedert den beracbten mist niet meer was gezien Naby Pittsburg is een dynamiet fabriek waarin zich 10 000 pd dynamiet bevond in de lucht gevlogen Drie arbeidsters on twee arbeiders zyu gedood In het station te Piome is Zaterdagnacht een posttrein in botsing gekomen met deu hoftrein van den Uuitscbeu Keizer welke daar stond Een salonwftgen van dien trein werd vernield De schade bedraagt 10 000 BQitenlaodsch Overzicht Na den haastigen spoed waarmede de Franscbe kamer de senaat gedwongen heeft vrywillig toestemming te geven tot de instelling van een ministerie van koloniën geloofde men dat de organisatie van het nieuwe departement zonder verdere moellykheden zou geschieden Deze rekening faalt By de benoeming van den minister van koloniën doet zich een kwestie voor welke er feiteiyk geheel vreemd aan is de installatie van den prefect der Seine op het Hotel de Ville Deze kwestie raakt een conflict van zeer onden datum tusschen de prefectuur der Seine en den gemeenteraad van Parys Volgens de wetsbepaling moet de prefect zyn zetel hebben op het raadhuis m aar de gemeenteraad weigert hem ouder de zwartste bedreigingen den toegang tot zyn apartementen Herhaaldelyk in de laatste drie vier jaren heette het dat de toenmalige ministers van binuenlandsche zaken den knoop zoude doorhakken door den prefect op het Hotel de Ville te installeeren maar het bleef by ydele woorden zy het dat het ministerie beducht was voor de bedreigingen van den gemeenteraad zy het dat de prefect zelve niet wenscbte zyn bekoorlyk domicilie in het Pavilion de Flore in den Jardin des Tuileries te ruilen voor een verblyf in het rumoerige Hotel de Ville Eeu feit is dat de prefect bleef waar hy was en men in langen tyd niet meer hoorde van zyn mcgeiyke verhuizing Thans is deze kwestie opnieuw te berde gekomen doordien de heer Boulanger de nieuw benoemde minister van koloniën ook zijn woning wil vestigen in het Pavilion de Flore waar reeds naast de prefectuur de bureau s van zijn ministerie een onderkomen vonden 0e heer Poabelle prefect der Seine ziet zich aldus gedwongen naar het Hotel de Ville te verhuizen en een verblyf op te zoeken niet door hem gewenscht hem nog minder door z n gastheer gegund Van de Paaschvacantie wil men gebruik maken om deze verhuizing te bewerkstelligen Z odat de gemeenteraad zich by zyn terugkeer voor een tfait accompli ziet gesteld Bet is e hter de vraag of die verandering van woning van den armen prefect zoo vlot zal afloiopen als men zich voorstelt Nog van een andere zyde moet de heer Biulanger reeds doen vermoeden dat hy met z a autoriteit niet den spot wil laten drijven ï n groot bezwaar tegen de oprichting van Jn ministerie van koloniën bestond voor velen arin dat men daarmede een derde militair ni nisterie zou bezitten wat met het oog op dt maar al te talryke oorlogzuchtige avonturen in de koloniën niets uitlokkends had Nadiokkehjk echter heeft de heer Casimir Perier in den senaat die vooral op dit punt zyn rese ve maakte verklaard dat de koloaiale tri iepen zouden blyven onder het beheer van oorlog en marint Het sèhynt evenwel dat de nieuwbenoemde minister van koloniën nie i van zins is zich kalm neer te leggen by deze verzekeringen van den minister president zoodat men kan Vf rwachton dat zich binnen niet tft langen tyd yan die eigenaardige conflicten zul n voordoen tn esehen koloniën oorlog en m irino geiyk men in Prankryk meer dan eens aaiBChouwde tusschen beide laatstgenoemde 4e iartemeriten De staatkunde iu België zal weinig veran leren met bet optreden van den heer De Bi riet als minister president althans niet vr jzinniger worden De flrma krygl een ander hoofd maar ze zal onder de leiding van Bejernaert s geweien ichef de bureaus op depzelfden voet worden voortgeyei De heer D Burlet is zeer gezien ini hofkringen maar doof en door protectionist ten cl rikaal Zoowe hy als de beide ministers de Gentache afgevaardigde De Smet de NaeW en Begetma zyu voorstanders van de evenredige vertlgenwoordiging Het is dus evea Jzonderiing dajj zy de heer Beernaert zuUeli pogeuf te rerVaugeu ak dat de biyvendë ministers die v ozoo voo de erenr vertegenilr zyn den Ijeèlf Beernaert in zyn ballingschap geen gezelijtólap zijn akan houden Onwaarsiihynlijk is f da een miHisterie volkomen gelyk als het ka inet Beeri aert maar zonder diens gezag beider slagen Jtou É E het eibde van Bèernaert s tienjarig bel ware een ministerie Woeste logischer wt doch zelfs een groot deel van de kalen bestreed dezen clerikalen dryver hy voorbygegaan werd zal de raeerderhe in de Kamer zeker niet ganatiger voor hei nieuwe kabinet stemmen Niemand voorspftlt dit daaroii een lang leven Over de verdere behandeling van Miquel s finuncieete wetsontwerpen zyn de geleerden hetj niet eens d w z de officieuze bladen zel en verschillen onderling in gevoelen Terwy byv de Bürs8nzeitung op verdere pailementaire behandeling aandringt en vooral voi Caprivi die in legerwet en handelstractattn zyn ziu heeft gekregen verlangt dat hy nu ook voor de noodzakeiyke dekkingsquaestie mtii meer warmte dan tot dusver het geval was zal optreden geeft de Post den raa L om althans het Ontwerp Tabakabelastiug tot een volgende zittingsperiode te verdagen als wanneer de kanseu wellicht beter zullen atai n dan thans Of de wynbelasting in behandeling komt doet er minder toe zegt zy daa die toch verworpen wordt zoowel later als thans ï eden begint te Rome het Internationaal Geneeskundig Congres hetwelk nog belangryker beUoft te worden dan dat vau 1890 te Beriyn Cinn 4000 geneesheeren nit alle oorden van de vereld en 32 volken vertegenwoordigende zuil m onder presidium van professor Baccelli den Italiaanschen minister van Onderwys in het amphitheater £ l Dorado de algemeene vergaderingen hoaden nadat de officieele opejiingsplechtigheid m tegenwoordigheid van Kor ing eu Koningin in het theater Costauzi zal hebben plaats gehad De zittingen der afdealingen of commisaiën zullen in de Polyklin ek gehouden worden De ernstige werkzaai iheden zullen dagelijks worden afgewisseld met uitstapjes naar het Kapitool de musea de omstreken Napels en Sicilië Ook zal te Kon e een bloemencorso georganiseerd worden eu een luisterryk d jeu er in de voormalige bad n van Caracalla Ds Paus heeft een euoycliek gericht aan de Poolïche bisschoppen die in Rusland vermanen e te waken over de belangen van den godslienst met vermydiog van allen geest des aans oots jegens de wereldlyke overheden De gelo vigen iu Ooatenryk worden aangespoord tot lankbaarheid voor den godsdienstyver des Keiz trs en die iu Pruisen om Ie bouwen op de rechtvaardigheid van huu Keizer en om de vletten in acht te nemen Op de nationale Pole i moet die encycliek een slechten indruk hebbm gemaakt zy hadden natuurlijk liever gewi d dat de Paus eenige fantasieën over het groole Polen der toekomst ten beste gegeven had Het hoofdorgaan van de Oostenryksche Polen dat te Lemherg verschgni alast een zeer bitteren toon aan tegen het Vaficaan FOSTEE IJ BlSr Hot kantoor to Poerbolingo residentie Banjoemaas NederlandschIndiê is mede voor den dienst der pakketpost opengesteld Verache vrnchten en groenten zijn thans ten invoer in Algiers toegelaten en knnnen derhalve ter verzending par pakketpost naar die kolonie worden aangenomen De bfl no 17 der Verzameling v n 1892 bedoelde tabel worde dienovereenkomstig gewyzigd Verplaatst tot on met 14 Maart 1894 1 Maart de surnnmerair der poster en mej B 3 van Gich van öorinohem naar Middelburg in verband met hare benoeming tot commies der posSergen van de 4e klasse 1 Maart Ingetrokken op zyn verzoek de benoeming van C H Verbeek als surnumerair der PosIeryen en Telegrafie SPECIALITEIT in Dames en Heeren Handschoenen A Wan OS Az E 73l73 euTs van Amsterdam 23 MAABT Vor krs Vi ï8 l 81 lï lotkoers my 104 611 88 V 106V 60 881 100 loov 1081 6S l 6 7 101 102 1891 90 801 82 1047 108 170 1191 104 133 140 4Vs 7 104 1841 11 W 7l 108 1891 1811 r 861 18 Vé 104 79 111 108ii 48 A 60 187 200 108 108 101 loiy iisVs inv 86 108 ei s 391 NanWiiK Oert Ned W i il dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOia OU Goudl 1861 83 4 ITALIB InBcbrijvtDg 1862 81 5 OosTBHB Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1368 5 FoBTnoii Oblig met ticket 8 dito dito 3 RiisuNS Ubl Ooit 2a Serie 6 dito OeooDi 1880 4 dito bij Botlis 1889 4 dito bi Hope 18S0 9O 4 dito in goud leeo 13 3 6 dito dito dito 1884 5 8p4KJ Perpal schuld 1881 4 ToBKlH Gepr Oonv leen 1890 4 Gec leeeing serie D Geo leeüing serie U ZuioAfB Bjlp Beo v obl 1398 S Mixioo OU Buit Bob 1890 6 VenbzueLjl Obl 4 onbep 1381 AusTBSnui Obligstien 1861 8i BoTTBBDi H steil leen 1886 3i ïllD N Afr Hscdel v aaad Arendsb Tab M Certifioeten Dmi Maatsohsppg dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mi der Torstenl aand s Gr Hypotbeekb paiidbr 4 Nederlandaobe baak aand Ned Handelmaatioh dito 96V N W iiPacHyp b pandbr 6l Bolt Hypolheokb pandbr 4 Ulr Hypolheokb dilo 4 OoBTBNft OoBl HoDg baok Band Bust Hypolhoekbank paodb 4 1 Aheeika Equil bypoüi pandb 6 Maiw L G Pr Lien oert 6 Nan Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Dxpl V SI Bpgr aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dito 6 IlulE Spoorwl 1387 89 A Eobl 3 15 ny Znid Ilal Spwmg A H oU 8 FoLBN Warwbau Weenen aand 4 Bdsl Gr Buu Spw Mij aand 6 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwaag Dombr dito aand 6 KuralÉ Ch Azow Sp kap aaod 6 Loiowo Sewast Sp Ui oUig 5 Orel Vitebsk dito oblig 5 74 Zuid We l dito aand 6 dito dito oblig 4 Ambeixa CouI Pao Sp Mij obl 6 Chio tl North W pr C v aand dito dilo Win St Peter obl 7 101 Denver Bio Gr Spm oert v a lUiaois Central obl in goud 4 Louiiv k Ns hvilleCerl v aand Ueiioo N Sp Mij lebyp o 6 88V UIm Kansas v 4 pol pref aand N Tork Ontario li West asad dito Fenni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k lilanit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dilo dilo Lino Col le hyp 0 i CASAni Can Soulh Cert v aaSd VBN C Balla Nav leb d o 0 Amslerd Omnibus Mij aaud Botterd TramwegMaats sand NiD Stad Amsterdam aand 8 Blad Bollerdam aiad 8 BiloiB Slad Anlwerponl887 27 S d Brussel 1836 J HoNO Thoiss Bcgullr Ge ell ob 4 OosTBNR Slaalsleening 1860 6 87 MARKTBERtOHTBN QOUda 29 Maart 1894 Id granen ging beden zeer weinig om Tarwe Zeeuweohe 8 85 h 6 30 Mindere dilo 6 60 i 6 76 Afwijkende 4 7S il 6 86 K K Cost B Or 1330 3 Sfanjb Btad Madrid 8 1868 Nsn Ver Bez Hyp SpoW cert B