Goudsche Courant, zaterdag 31 maart 1894

3Sste Jaargang Zaterdag 31 Maart J894 No 6315 Rijk worden door de 1001 Nacht mmmi mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt i g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Npmmers V IJ F CENTEN Pold r i f Hoode joniet ƒ 1 dito winter ƒ Bogge Zeeuwaohe Polder ƒ l Baitenlandiohe per 70 k 4 a ƒ 4 10 Qent Winter f if Zomer i ChetelUer ƒ S 86 4 6 Harer per heel 8 B0 i S 80 per 100 kilo 7 86 it ƒ 7 75 Honnepiaad InUndseh lO ÜS i f 10 50 Buitenlandsohe 6 86 i f 6 60 Eauariezaad f 7 60 i 8 60 Koolzaad a ƒ Erwten Mesting niet kokende ƒ i ƒ Iloonen Braiceboonen ƒ 7 60 l f 9 Wlltebooneo i DuiTenboonen l f Paardenboonen i Mail per 100 Kilo Bonte Amorikaanuhe 6 70 It 6 80 Donee 6 60 i 5 76 YsSHABltT Melkvee goede aanroer Handel en prijzen minder Vette varkens weinig aanvoer bandel vlug 81 l 83 ot per half KQ Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flatiw 18 a 181 of per half KG Magere Biggen goede aanvoer handol vrij wol 0 80 a ƒ 1 76 per week Vetta schapen handel van geene beteekenie i Nuobtere kalveren groote aanvoer handel aanw ƒ 8 i 6 ïokkalvoren 7 i ll Aangevoerd 9 partijen kaas Handel fiauw lo qual ƒ 88 8o nnal ƒ 19 i 30 NoordHollandioho 871 Boter groots aanroer handel vlug Oopboter ƒ 1 15 ü 1 80 Welbeter 0 86 i 0 96 p Kilo 345 Staats loterij ie Klasse Trekking van Donderdag 89 Maart 1894 No S0686 1000 No 17969 ƒ 400 No 4057 9461 10869 en 17866 800 No 8868 18614 en 18998 100 106 8866 6536 190 8638 7061 194 8151 7165 818 3441 7818 1418 3988 7816 1476 3997 7385 Prijzen van ƒ 80 96 8888 6998 8686 10488 13767 16167 19116 8776 10768 18778 16894 19163 8776 10918 13816 16486 19177 8818 11870 14071 16610 10196 8885 11498 14416 16840 19764 9030 11899 11463 16905 19072 906 18016 14880 16948 80053 1587 4061 7387 9138 18884 16017 16966 2O097 8036 4441 7S46 9143 18005 16117 17307 80190 8060 6768 7446 9868 18088 16669 17676 80718 8188 6889 7456110888 13688 16754 18054 30946 8171 6983 8068 No 7871 moet ign 7378 BurKerlUke Stand GEBOREN 26 Maart Priedrioh Carl oudere A C Oeitel ea M k Schooeveld van der Cloet JohnDOa Margaretha ouders A Borghoorn en E van Hoorn 27 Johannee onder J Radix en M Vossaert Marl Margaretha oudere A O Soholten m G Tfaennis 28 Catharina Maria ouders J A L Stringa en C M Sabée 29 Johanna Alida oudere J van der Zwalm en A Heerkens Johanna onders P S Nghiel en P Mikkera OVERLEDEN 28 Maart D van Ingen 9 m GEHUWD 28 Maart T Romnn en E de lorte Beeuwijk GEBOREN Gerrit ouders P Oom en D van Priel ADVERTENTIfiN Oproeping van Belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der provincie ZUID HOLLAND roepen by deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te versohynen in de openbare vergadering van hnn College welke zéX gebonden worden iu het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 16 APRIL 1894 des ntoiddage te ééa ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake het door den heer J PAZmo TF n te Woerden ingediend ver oek om vernietiging van het besluit der Vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van den polder Papekop on IHemerbroek dd 8 November 1893 om door bfldragen uit de polderkas mede te werken tot verbetering TSB den UmaiKainaimPapekopperdiik De ter zake betrekkelgke stukken liggen tot en met Dinsdag den 10 April 1894 lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des naiiiMdags 4 unr ter inzage aan het Gebouw T B het Provinciaal Bestuur n Ormenhage den 20 Maart 1894 De Gedeputeerde Staten voornoemd get FOCK Voorzitter P TAVENRAAT Griffier ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandiiche Cou ranten worden dadel k opgezonden door het advertentie Burean van A BRINKMAN ZOON te Oouda De Deorwaarder A Bosman 1 Schiedam is voornemens op WOENSDAG 4 APRIL 1894 voormiddag 10 ure op de Scheepatimmerw rf soa Hoopc aan de Plantage aldaar pubUek i contant te verkoopen EU Uzer en Tonwwerk IJzeren en Houten Vgzels met bybefaoorend Eettingwerk Lieren elf Hellingen de Sleden Blokken Kettingen Stroppen en Stutten der Hellingen twee Vletten Kelderwinden domme krachten Trysblokken Kraanzagen Blokken Aambeeld Bankschroef Spakers Nagels Bascule met Gewichten Gereedschapskisten Dakpannen enz AUeS behoorende tot den faillieten boedel van A den Houting Daags te voren te zien Informatiën te bekomen hg de Denrwïarders BOSMAN te Schiedam en GOOVERNE en LORWA te Rotterdam Op een KANTOOR kan oen geplaatst worden F O Een goede hand schryvende wordt verlangd Br onder lett J aan 8 WARTSEN BURG s Advertentiebureau Kleiweg E 92 HËll EKEl S 9 Ct per Fl 5 Ct per V Fl prachtig helder en goed werkeod p Ajaia 9 Dep6t A NORTIER Gouwe C 34 35 D E anANUS MA OABINS DXT Frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd lODE kllUI met nederlandschen of franachen tekst bevattende de af beeldiDgen der laatst uitgekomen modelleiv voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op f errankeerde aanvraag aan MM JULES JALUZOT C PARUS Stalen van zijden wollen en katoenen Btoffen laken enz enz worden eveneens fï anco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de rijzen te be palen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompio uitvoeringen der bestellingen benoodigd zyn Besiellmgen van 25 francs en hooger worden met eene verl ooi ing van 5 0 0 fro loö oracht enorlj oan Inkomenda nehtan tn alU ptaalien van Nederland aait ftuls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réêXpéditiBhuls te Rozendaat Noord Bralmnl daarmede belast is BIGRBeTTELARU Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich hg voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING der JEerste Soort BIE EJI uit de Brouwerij D GSKEOOSDB VaIK VaD Vollenboven s Kxtra Stout voor Bloedarmen Maagljders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VAN WUÜTGAARDEN Oeudi Snelpendnik vu A BaniuiAN Ie Zoon P Bericht aan het publiek Gebr K M C O H E If maken bekend dat door hen van de zoo fraaie uitgi De volledige Vertollingen der lOOl Nacht mot circa 8000 illustratiéD tekst van GEKMtD KËLLËE eene clenire uitgara rendiijnt in 100 AFLEVERINGEN a 36 GENT por aae cring Op deste nieuwe uitgave worden aan duixend inteekenaren eadeau gegeven honderd ortgineeZe Premieloten waa rhij vele vofi eene directe handelswaarde v n f 100 tot 300n Deze loten gOTei door hun menigte ran 100 stuks KOLOSSA L VEEL KA N3 dat daarop prÜaen vallen van 200 000 100 000 50 000 35 000 ƒ 10 000 ent enz Elk inteekenaar ontvangt onmiddellijk eene acte op formaat segel geteekead door do Uitgevers en door den te Nymegan rosideerenden Notaria W E UIJINEC vaarin Aa 100 premieloton met aammer en serie vermeld staan zoodat men ellce ia de ooaraeten voorkomende uitloting zelf kan controleeren On elk idéé van eigeubolaag veg te asmeu verklaren de Uitgevers dat de genoemde premialoteo ih rollen eigendom ook met de daarop iatuascben gevallen prijzen aan de lOCO inteekenareü worden afgestaan Z behouden dus noch de loten uoch de daarop allende lommeD zelf maar geven deze aan het genoemde getal inteekenaren bij loting cadeau A lle in den tuascheatijd daarop gevallen priJEen blgvea tot het einde der inteekeuing bevaard Alsdan heeH de verloting der premieloten onder da inteekenaren plaats zoooals die in het certificaat mat titel nummer en sene vorden aangegeven ten overataan van den te Nijmegen resideereuden Notaris W E HIJINK in wiens handen wij bovengenoemde loten stelden en wdlke loten gedeponeerd zijn in den brandvrijen kelder der Ngmeegsohe Bankrereeoiging Van Engelenburg en Schippers te Ngmegen De 1001 Nacht is het meest interessante werk over de geheele wereld j De rgkdom weelde en pracht die in de rerhalen der lÜOl naoht op zulk eene eigenaardige en bakoortijke wgze besobreven wordt deden ons het besluit nemen om aan de ieteekonaren op dit zoo aantrekkelijke werk eene schitterende en aanlokkende kans te geren en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke on minst kostbare wijze njk te worden tegen eene betaling van sleohts S5 oent wekelijks waarvoor men in 3 jaar tijds een hoogst interessant en fraai werk bekomt en tevens oen kapitaal van 300 000 100 000 50 000 25 000 enz enz kan machtig worden Kaaerijkcr aolieder en billgker aaabieding is wqI nooit bij eanig boekwerk gedaan Bg deze loten bevinden er zich tooh die onmiddellijk verhandelbaar zijn voor eene waarde van lüO 300 300 on meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen Pilt Het moge missohien bevreemden dat wij tegen betaling ran slechts S5 cent per week eene zoo in het oog vallende kans geven on bij sluiting van het wt rk zulke kostbare premies De rede daarvan is eeuroudig dat het ons slechts te doen is bet fraaie boek dat da waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wij niet zooala de kantoren dte dnarran uitsluitend werk maken door combinatie der loten eeoe winst trachten te behalen Deze loten als premiëu te geven heeft slechts ten doel de exploitatie van een mooi werk te bijrorderen Uitgebreid prospectus met dnidelijka omschrijving in eiken flïnken Boolthandel rerkrygbaar ta bij de uitgerers Gebr E M COHEN te Nymegen on te Arnhem Wc u Y c e Vïctor aSron te Oberlahnsfein byBns Tafeldrrnk Vanhé ni nklykeffuis derjl èder anden Uaaischappij tot Ezploitatis der Victoria Bron te Oberlahnsteia Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 De Zwitsersehe PUlen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoren P ttajwn e GeMeshoer n wertJnd Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam aeker weriena enonsehadeuk Genees en Huismiddel b p = Pmr B Vlrchow e njn W ï T ï V Seanzoni wontar e Witt Kofwh zdekaner i P rt s Soederstadt lu Lamhl w ForSteP 01rii lnaH m Onder bulks organen v qietl Mii i Beelam L IP4 w y Nnssbanm Hertz AnwUrdi A Storingen In de kwalen der lever last van gang voortdurende ver v KorezynBU K i Brandt tragen stoelden daarnit aambeljen stopping voortkomende ongesteldduizeligheid benauwdheid heden seoaU hoofdpijn kortademigheid gebrek ain eetlust enz Die Zwitsersehe Pillen van den Apothekez Eichard Brandt wordeu om hare saclite werlüng door vrouwen gaarne ingenomenï en sijn te verkiesen boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengeels ena IIV Om het koopende publiek tegren bedrage te beschermen r wordt men er nog in het b zouder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsereoho Pillen in den handel aijn gebracht die op bedriegelijke wijse er bijna evenzoo nitzien en verpakt zijn als de echte Daarom oet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kruis In een rood veld en de hand teekoning Echd Brandt draagt Ken moet daartoe de om de doos gerolde gebndcsaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersehe Filleu van den Apotheker Bich Brandt die t ü de Apothekers verkrijgbaar zijn alleen in doozen 70 Cents geen kleinere doosjes verkocht worden Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam W Nederlandscbe Stoombootilaatschappij De Stoomschepen HOLLAVD kapt J 8MIDT en BATAVIEB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vraeht of passage vervoege men rich bj de Cargadoors der Maatsehapps Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersfluay de markt van Boter en Kaas te Londen BINNENLAND GOUDA 30 Maarfc 1894 In eene bgeenkomst Tan liberale kiezers ait hefc kiöBdiatrict Goada zoowel uit deze gemeente als uit omliggende dorpen welke zich niet kaneen Tereenigen met de ontwerpen Tak is besloten een candidaat te stellen die ruime uitbreiding der kiesbevoegdheid wenscht binnen de door de Grondwet gestelde grenzen Met algemeene stemmen werd candidaat gesteld de hr mr 0 J £ graaf van Belandt lid van Gedeputeerde Staten van Zuid HaUand die bereid is deze candidatnor te aanvaarden Sen tb tal kiezers waren ter vergadering verschenenf terwyl verscheidene anderen hun adhaesie achriftelök betuigden Een uitvoerend comité zal zich met de aanbeveling der gestelde oandidatuur betasten De heer J E N baron SchinSmelpeoninck Tan der Oje heeft de benoeming tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal aangenomeq De heer de Ras heeft z oe kiezers in het hoofdkiesdistrict Maastricht ingelicht omtrent het standpunt dat hy tegenover de kieswet Tak inneemt en waarvan bg geen duimbreed zal afweken Ik heb zegt h art 3 helpen aannemen ik ben bereid daarop voort te bouwen ïk ben bereid m neer te leggen bjj een uitgebreid kiesrecht Ik ben bereid den fatsoenleen werkman het kiesrecht te belpen verschaffen Maar ik ben niet bereid art 80 der Grondwet als eene doode letter te beschoawen den eed op die Grondwet af te leggen om die naar mgne meeniug althans eenlge dagen later te verloochenen Willen anderen dit doen het zij zoo Ik eerbiedig hunne opvatting maar bet is de mgne niet c De polderwerker te Amsterdam een der drie personen die gisteren in verband met den moord op den slachter Schut gepleegd gearresteerd doch weder vrg gelaten werd is thans opnieuw Gisteren te 11 45 is de wisselwachler Brandenburg te Delft by het afspringen van het hooge perron door eigen onvoorzichtigheid door een losse maohine aangereden en onmiddell k gedood FEVlLLBTOft PEIKSES VEEA 49 ïNeenl Naen Dat kon God niet gedoogen I Gü liegt Gg die mijnen ïriend Altorf vermoor det om onder zijaen naam meerdere misdaden te bedrijven 1 Ja ja die dwaze ik Het baar in het WettBrmeer en nam hare erfenis muar uwe d chtar haha mijne rrouw Uy wilde Eioh opriohten wilde nog meer zeggen manr mnk de verglaasde oogen op Kalara gevestigd dood terug Kat ra zonk onmachtig in elkander hy stortte na en blik op tijn vijand als een gebroken eik ter neder Pelii die zijnen vriend in de armen opving teaobtte hem met behulp van Helmutk met frisoh witer weer tol bewuBlzijn te brengen wat eindelijk ook gelukte Wezenloos staarde hij zijn vrienden au en gaf nieta dan verwarde aDtvroorden op da tot hem gerichte vrageD zoodat de vrienden ernstig bezorgd werden over zgnen toeBtaQjd ttMiHchieo sprak Uelmuth tot den bankier en Baimann zal hy gevaariijk ziek worden wellioht bereikte de booawicht zijn oogmsrk toch I Ach ja I sprak Fehx fde weinige woorden hebben als dolkstooten gewerkt fhy is in het hart getroffen Hy mag om hst groote opxien niet naar het Het atoffel k overschot van Hana Von Bülow is Dinsdag te Hamborg naugekomen Donde dag worden daar de l plechtigheden gevierd en daarna wordt het lichaam volgens verlangen van den overledent verbrand De heer W de Meijier lid der ontbonden Tweede Kamer gaat binnenkort op reis naar Zwitserland Aan den Heischendyk onder de gemeente Pernis wordt een jonge vrouw beschuldigd door vergif getracht te hebben haren man van het leven te berooven Zy isgevankelijk naar Dordrecht geljracht Een jjsschol aan de kust van Newfoundland waarop 9 robbenvangers aan den arbeid waren is losgeraakt en in zee gedreven Zoo spoedig mogelyk werden eenige stoomhooten afgezonden om de ongelukkigen op te sporen Na twee dagen zoekens vonden z hen nitgehongerd en verkleumd van koude Zeven waren nog in leven de twee anderen waren reeds overleden De Paus heeft den aartsbisschop van Florence kardinaal Banza opgedragen de Koningin van Engeland by hare komst in die stad uit zflu naam te begroeten en haar zyne dankbetaiging oter te brengen wegens de aan de katholieken in het vereenigd koninkrgk toegestane godsdienstige rrgheid Ludwig Barnay zal weldra de eer hebben zoo als eens Talma voor een Parterre van Koningen op te treden Bij het huwelyk van den Groothertog van Hessen met de dochter van Hertog Alfred van Saksen zullen vele Torsteiyke personen tegenwoordig zijn o a de Keizer van Dnitschland de Koningin van Engeland enz Ludvvig Barnaj heeft de uitnoodiging ontvangen by die gelegenheid te Coburg in het paleis op een speciaal op te richten salontooneel eeoe voorstelling te geven Te Monceau les Mines is in den nacht van Faasch Maandag op den buitenkant van een vensier van een huis waar een openbaar hal plaats had eene metalen doos gelegd geruid mei myngas en schroot Omstreeks middernacht volgde de ontploffing Het mag een wonder heeten dat niemand in de zaal die gevuld was met dansluatigen gekwetst werd door de projectielen die allerwege heenvlogen hotel zeide bottbardt müne dochter beeft eene mime woning laten we daar samen heengaan daar vindt hy rust en betere verpleging ala dte noodig mocht zijn j Duizendmaal dank I aprak Felix Het gelaat van Katara wai doodsbleek eon starre glans flonkerde in het donkere oog de hooge geatalte wankelde en moest gesteund worden door de vrienden Felix meende zelfs de voorboden van waanzin te bespeuren in Katfira a woeste blütken De bankier was vooruitgegaan om zyne dochter op het zeldzame bezoek voor te bereiden en hare bnlp voor den krnnken vriend te vragen Zij verklaarde zioh daar dadelijk toebereid terwijl zij tetnèns bierin met haren rader overeenstemde dat heii onder de ontwikkelde omstandigheden verkieslgk zoa zijn Vera zoo spoedig mogelijk naar Hamburg tff laten vertrekken I Natalie had over éen punt groot bezwaar de falslagen onbekendheid mei het verleden en de verI oudingen vau Katdra Zie hem straks zelf aan sprak de vader en I ordeel dan of men hem zijn vetrouwen magsohonken en bystand verleenen Be droeve stoet was genaderd ff Het ia Hedwig niet ook niet zijne vrouw i lde de atme Katara hy heeft haar begraven Waar is mijn kind f Gij zijt een ware Samaritane aprak Felix totNatalie ik vrees dat wig te veel van u wrUngen We zullen zien antwoordde Natalie kortaf maar de eerste nrg zal wel zijn een dokter te h bn De commissaris van politie waarnemende de Ie sectie te Amsterdam verz oekt de opsporing van den Franschraan Boux den man dia ia de Belgische couranten adverteerde dat by hem geldelijke voorschotten zyo te bekomen zonder eenigen waarborg onder toezending van postzegels 5 procent rente en 1 procent commissieloon die gelden zouden worden verstrekt Wanneer 20 francs 45 centimes waren toegezonden aan het adres Banque de Commerce et da l Industrie no 334 N Z Voorburgwal te Amsterdam Roux circa 40 jaren middelmatig groot en gezet van postuor met gedistingeerd voorkomen heeft het laatst gewoond ten haize van J Ph G Löerd N Z Voorbargwal 334 Amsterdam n was vóór Februari 1 1 gelogeerd by den tapper Gnnthers in de Wt enstraat te s Gravenhage en in het Palais Royal 1 te Amsterdam In het begin van Maart is hy spoorloos verdwenen Een aantal brieven önz per post nit het buitenland aan bovengenoemd adres te Amsterdam aangekomen zyn door de politie in beslag genomen als zynde hg verdacht van bedrog Op het kantoor van den ontvanger der accynzen te Haarlem is een valsche rijksdaalder in beslag enomqn hebbende het stempel van koning Willem IIÏ en dragende het jaartal 1871 Het randschrift ontbreekt Het stuk wordt naar de Munt opgezonden Op Paaachmaandag werd in het kanaal by het station Dedemsvaart het lykje gevonden van een pasgeboren kind Moeder en schuldige in dezen is volgens eigen bekentenis aan de politie de jeugdige A v 4 S aldaar wonende Gisterenmorgen ongeveer 9 uren is er brand uitgebroken in de fabriek der Koninkiyke stoomververy drukkery en chemische wasschery der firma Winkel Co aan den Arnhemschen straatweg te Apeldoorn Het gebouw waarin de kleinere machines werkten is uitgebrand door spoedige hulp is verdere uitbreiding voorkomen Persoonlyke ongelukken hadden niet plaats De Oorlogskreet geeft een verslag van den tocht door generaal Booth in ons land gehouden In het geheel kwamen op deze reis van den generaal in ons vaderland 198 zielen tot het krnis Het blad deelt nog mede dat de groote nationale veldslag van het Leger des HeiU hier te laude dit jaar op 25 Juli of 1 Augustus zal worden gehouden Generaal Booth is voornemens tegenwoordig te zyn Beimann spoedde zioh naar eenen geneesheer terwgl Helmulb naar den Gouverneur ging om verslag te doen van het gebeurde Dagen en weken waren na de opzienbarende voor vallen welke geheel Helgoland in beroering badden gebracht vervlogen Niemand betreorde of beweende het veraohnkkelyk einde van den afschuwelyken moordenaar niemand behalve Heimuth die het zoover had weten te brengen dat da jonge Hartung door de rechtbank werd vrijgesproken omdat zijne ratkomen onschuld daghelder was gebleken Natuurlgk had mevrouw Hartung na afloop van hot geding en het herstel van haren zoon niets spoediger te doen dan terug to keeren naar Hamburg met de bigde zelfvoldoening dat uit de booze historie toch dit goede gesproten was oen vroeger vriend van hare lieve Clara dien zi reeds als toekomstig schoonzoon met moederlijke oogen had gadeslagen tot het meisje teruggebracht te hebben Inderdaad was Karet Uoimann door Clara s moedige daad zoo begeesterd iVoor haar geworden dat rgn hart wederom tot haar heenneigdc nadat bij van Natalie de oodubbelzinuige verklaring had ontvangen dat hg op Vera s hart nimmer durfde hopen Keimann zei het eiland en al zgn drukte spoedig vaarwel om zijn oude liefde te volgen waarmede hg tot groot hartzeer van den rentenier MoUer weldra voor het altaar knielde Waar is toch onze kleine prinses vroeg de bankier Ik heb haar waarachtig nog niet eena goeden dag gewenscht Kom Felix 1 Hst arnie nii fl ia door de kwaadiprekery ala Terwyi het vijfjarig dochtertje van P Krol in het Vledderveld op den 2en Paasofadag met andere kinderen een Paaschvuurtje ontstak vatte haar kleedje daaraan TUur De verschrikte kleine vluchtte yiings weg en toen er eindelyk hnlp kwam opdagen was het te laat Nog voordat de in alleryi gehaalde geneeskundige hulp aanwezig was was de arme kleine na een ontzettend lyden aan de be komen brandwonden overleden De afdeeling Westland der Ned Moatscbappy tot bevordering der Geneeskunst heeft nu de pokken zich meer verspreiden een circulaire in het Westland rondgezonden waarin krachtig wordt aangedrongen op inenting en herinenting De epidemie te sGra venzaude leert tot heden dat onder de 142 aangetaste personen waren 2 tydig gerevaccineerden en 9 die drie of vier dagen na inentiog ziek geworden zyn en bg wie dus de stof nog geen nut kon hebben gedaan Overleden zyn 11 personen die nooit zgn ingeënt 17 die niet gerevaccineerd vï aren 2 die binnen te korten termyn waren ingeënt terwyi geen enkele tydig gerevaccineerd overleed Te Arnhem werd Dinsdag groote ontsteltenis teweeggebracht door eene koe Nadat het woost geworden dier verschillende straten had doorgerend en eenige menschen omver geworpen werd het op de Jansfiugel door een politieagent met vier schoten uit een met hagel geladen jachtgeweer neergeveld en vervolgens door een slagersknecht verder afgemaakt Een paar omstanders werden door hagelkorrels licht gekwetst De 68 jarige V kreeg tengevolge van den schrik een beroerte en is dientengevolge eenige oogenblikken later overleden In den Scala schouwbnrg te Milaan waar onlangs kabaal gemaakt werd omdat het den geabonneerden verveelde geruimen tyd achtereen de Walküre te moeten hooren is Zondagavond opnieuw een rumoer ontstaan wegens het niet verschijnen van den tweeden teno Mario Armandi die nergens te vinden was De voorstelling moest midden in het eerste bedrijf gestaakt worden en de entreegelden werden terugbetaald Het publiek siste floot en uitte dreigende kreten tegen den directenr en het Bchonwburgbestuur en het duurde geruimen tyd voor do zaal ontruimd en de verontwaardigde operaUefhebbers naar hnis waren gegaan van een adder gestoken antwoordde Natalie op einatigen toon booze tongen hebben haar het bart vergiftigd Zg wit hare kamer sleohts verlaten papa om met u huiswaarts te keereo Dien braven MoUer zoo te beschimpen t is schande ik vergeef het Hartung niet licht 1 De goede bankier klopte aan de kamerdeur Vera Mgn bestel riep hg wat een gezicht voor een jong levenslustig meisje 1 Kom zeg den ouden Qotthardt eens goeden dag Wil mijn wit zwaantje het kopje in de veeren steken om de nijdige kraaien en hun valsch gekras F Zie kind I een oaderduikelen in den vloed van het gevoel van eigenwaarde en der eere reinigt u van allen modder des lasters welken geen mensch op au de ontgaan kan Ge zgfc intussohen reeds gewroken boste meid 1 Daar stond de lieve Vera als de zachte teedere lotosbloem zoo schoon zoo onbevlekt zoo rein Feliï Eodenhurg als van een zonnestraal verblind trad onwillekeurig een schrede terug en maakte vervolgens een eerbiedige buiging als voor een hooger wezen Zie Vera sprak de bankier ernstig en liofderyk iedereen moet er op voorbereid zgn belogen en belasterd te worden doch onthoud dit heel uw leven wee doon kan n de lasteraar maar werkeiyk schande brengen de eigen schuld alleen I Kgk dezen vreemden heer met zgn gebronsde gelaatskleur eens goed aan voer de trouwe bankier voort zijn naam is Felix Bodenburg te Hamburg aan de Elbe geboren en getogen ja ja en verwend 1