Goudsche Courant, zaterdag 31 maart 1894

che beweging werd aangegeven één graad in Z O iyke richting De r k zou dua cjaier avond hebben moeten bedragen 149 n Z O iyke richting De r k zou dua cjaier avond hebben moeten bedragen 149 q de declinatie Si 32 Werkelyk went de komeet op de sterrewacht te Utrecht ook Wlnterdleost 1893 94 AanRevaogeo 1 October TUd van Greenwich 30UDA ROTTEBDAM Directe SpoorwegverblDdiog met GOUÜA 80 10 ftOTTERDA M fl O U D A 9 61 10 17 11 60 1S 80 1 46 w 10 87 M M 1 88 10Jt4 8 08 10 41 n 8 09 10 47 18 08 18 40 8 16 6 0S 6 18 6 81 8 89 6 86 9 48 3 10 4 08 i DEN HAAO GOUÜA a Hage 6 48 7 20 7t4S 9 28 9 4610 1411 8318 181 88 8 18 8 46 8 48 4 16 4 42 6 81 7 8 08 9 8f OOÜDA OEN HAAG Gouda 7 80 S 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 81 l Ol 1 27 8 86 4 46 6 87 8 BÖ 7 18 8 86 9 87 10 46 11 1111 80 1 44 1 49 1 68 2 04 8 09 Zev U 7 48 8 69 Bl Kr 7 47 f Z 2egw 7 88 9 01 N dL d 8 09 nZri 8 19 9 18 9 84 10 0 7 loVllil 18 81 L48 1 6 7 4 26 6 28 8 66 6 41 7 48 8 66 10 1611 18 11 4018 OOl D A UTBIOHT Gooda 8 88 6 40 7 88 8 09 8 21 10 19 10 66 9 4f 8 28 8 18 4 16 4 47 8 88 6 01 7 4B 8 8810 08 Oudew 6 80 6 84 H O 8 87 7 89 10 29 W rf 8 67 7 018 11 8 40 11 16 2 44 J Jj SS Sannelen 6 04 7 08 8 46 11 28 2 61 B IO 6 60 8 18 10 84 üteeokl 6 18 7 28 8 28 8 41 10 81 11 48 1 20 8 08 8 60 4 48 8 8 6 81 6 88 8 38 9 10 10 82 1 Q O U U A A USTERDAU Oonda 6 40 8 81 10 06 10 86 18 11 2 81 4 47 8 M 7 48 10 08 Amsteidam Wp Ï 89 9 10 10 88 19 19 1 MO MS 6 88 9 87 11 10 i oX U Ml 11 10 U4 l li IM lO 9 IT IIJI 10 41 9 0 8 09 Oouda 6 80 7 60 8 18 0 68 10 1610 68 13 08 Ï8 48 8 20 8 46 8 16 4 IS 4 48 6 90 8 61 7 49 8 88 lO Ot U T R E C H T G O ü D A Utrecht 6 83 7 50 9 9 68 U 84 12 08 191 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Harmeteu 6 47 3 08 10 09 1S 19 t 8 24 4 06 4 66 Woerden 6 88 8 10 10 16 19 26 f v 4 12 r v Oude ter 7 07 8 1 10 24 18 49 4 94 Gouda 7 90 8 82 9 84 10 87 12 06 18 66 1 S8 8 60 4 87 6 20 7 08 8 20 A M 8 T E WD A U G O V D A Amsterdam G S 7 88 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 4 10 T IS 9 4T Amsterdam Wp 8 80 8 10 9 68 11 918 11 4 9 88 4 96 4 86 7 40 IMI Oooda TJO 1 89 10 44 11 14 IS B 80 8J0 I 8S 0 89 UUH In eene eerste brochare Aan de kiezei tot Toortichtingc besproekt het Rfgetredeii Kamerlid mr W H de Beaufort in de eerste plaats de reeds rry algemeen verbreide legende dat alle liberale leden der Tweede Kamer die ia 1891 by de periodieke verkiezingen verkozen werden daardoor Btilzwygend op zich hadden genomen om zich geheel ea onvoorwaardelgk aan te ttaiten aan wat destijds in een program door de cLiberale Unie vattgesteld werd verkondigd Hy weerspreekt dit o a ten aanzien van zichzelf Openiyk heeft hg vÖór de verkiezingen verklaard zich wel met de hoofdatrekking van het program te vereenigen maar zich zjjne volkomen vriyheid ten opzichte daarvan voor te behoeden Daarna sQhetst de heer De Beaufort den loop dien de behandeling der kiesrechtontwerpen heeft genomeo Over het amende mentDe Metier sprekende zegt de heer De B dat toen de voorsteller hem over de indiening van dit amendement raadpleegde hg hem dadelgk verklaard heeft dat hg zyne poging onvoorwaardelgk toejaichte en dat hy onder de gegeven omstandigheden bereid was aan bet aldaa geamendeerde artikel zyne stem te geven Wy deelen hier verder woordelyk het volgende mede wat de beer De B over de ge hiedenis van het amendement zegt Op Woensdag 7 Maart terwyl ik na afloop der zitting nog In de zaal vertoefde kwam de heer De Meyier my vragen of ik met en kele liberale leden met hem zou willen confewren over wyzigingen ia de redactie van het amendement waardoor aan de bezwaren van de regeering kon worden tegemoetgekomen Juist op dit oogenblik waa ik in gesprek met een der katholieke leden die my had medegedeeld dat onder de katholieken nog al sympathie was voor het amendemeot De Meyier en my vroeg of het nog gewyzigd zou worden wat hy gaarne wilde weten met het oog op eene partyvergadering die de katholieke Kamerdnb den volgenden morgen vóór de openbare zitting zou houden Ik stelde den heer De Meyier voor om waar de steun van leden van alle partyen voor de totstandkoming van zyo amendement noodig zou zyn bedoeld katholiek lid nit te noodigeu om de conferentie by te wonen Wy begaven ons derhalve naar de commissiekamer waar eenige liberale leden reeds byeen waren Kauwelyks varen onze besprekingen begonnen of een anti revolutionair lid kwam ons vr en of wy er bezwaar in hadden om hem en een zyner staatkundige vrienden aan onze byeenkorost te doen deelnemen ledereen was hiertoe gaarne bereid Naar aanleiding van verschillende opmerkingen wyzigde hierop de heer De Meyier zyn amendement terwyl tevens nog andere wyzigmgen werden voorgeslagen voor het geval dat de minister van biunenlandsche zaken uog tegen het een of ander in bet amendement voorkomende bezwaar mocht maken Men kan hiernit zien hoe by alle partyen de ernstige wil tot samenwerking bestond om de zaak der kiesrechtregeliug met de regeering tot een goed einde te brengen 8 10 8 86 8 48 8 48 8 68 8 06 ftoada Uooidnolit Ninmrknk t Chpdla Sstienlui f 7 88 7 88 7 8 7 48 7 65 B 6 10 6 19 6 96 5 88 BoitndiB hpalle Vinwerkuk Hoordnolit Sosd 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 01 11 10 11 18 In de ritting van den rolgenden dag bleek het amendement meer en meer by val in de Kamer te vinden Het werd naar aanleiding van de bezwaren van den minister van binnenlandsohe zaken alsnog gewyzigd Deheeren Mackay en Van Alpben trokken hun amendement in ter wille van dat van den hf er De Mejjier De minister eindigde zyue rede met de woorden Ik kan de Kamer niet aanraden om tan het amendement hare goedkeuring te schenken Eene dergelyke uiting tegenover het amendement van een oud vriend die gevraagd had om eene openhartige verklaring indien het amendement onaannemelyk werd l oordeeld was voor ieder die met de parlementaire taal bekend is bet teeken dat de minister zich by de aanneming van betamen dement zou nederleggeo In die overtuiging ging de Kamer dan ook uiteen het amende mentDe Meyier zoo was de algemeene iadrnk zou den volgenden morgen worden aan getionjen en de regeering zou het zy het dan ook a contrecoBur accopteeren Ik geloof niet dat eeoig lid van de Kamer er anders over dacht Den volgenden morgen te half elf een nnr TÓÓr de stemming was ik in het gebouw der Kamer om met den president van gedachten te witselen over de aanstaande stemming Wij bespraken voornamelijk in hoeverre voorkomen kon worden dat het wetsartikel dat wij door het amendementDe Meijier als gered besebouwden door de aanneming van een der overige amendementen alsnog in gevaar werd gebracht Dit achtten wy dat tot eiken prys moest vermeden worden Omtrent de houding der regeering ten opzichte van het amend ment D Meyier meenden wy volkomen zeker te zyn Wat verder gebenrde is bekend Het amen dementDe Meyier werd aangenomen en oogenblikkelyk daarop volgde de intrekkiag De minister had de Kamer laten stemmen in den waan dat hy het amendement zou accepteeren Hy zweeg Over dit onverklaarbare stilzwygen moge de natie oordeelen De beroemde ontdekkingsreiziger Cameron is op Paasch Maandag te Londen van het paard gestort en aan de gevolgen bezweken Cameron waa de eerste Europeaan die Mid denAfrika doorkruist heeft van hetTanganjikameer tot den Atlantischen Oceaan Oorsprookeiyk marineofficier trad hy in 1872 in dienst vau de Maatacbappy van Aardrijkskunde te Londen en werd aan het hoofdgesteld der expeditie die den door Stanley opgespoorden reiziger Livingstone nieuwe hulpmiddelen zou toevoeren Den 18n Maart 1873 verliet Cameron met Dillon en Morpby de stad Zanzibar den 4n Augustus ontmoetten zy de bedienden van Livingstone die bet lyk huns meesters naar de kust vervoerden IVrwyl Murphy de zorg voor het Igk op zich nam trok Cameron verder westwaarts Ditlon schoot zich kort daarna in een vlaag van waanzin dood In Februari van het volgende jaar bereikte Cameron het Taoganjika meer vaudaar trok hy dwars door Afrika en bereikte na vele omwegen in November 1875 den Atlantischen Oceaan De e reitt had uit een wetenschappelyk oogpunt groot belang Cameron toch verrichtte niet minder dan 4U00 hooi tebepalingen en vermeerderde de kenuia omtrent byrivieren van den Congo Na zyn terugkeer in Europa maakte bij reizen in het gebied van den Eufraat en den Tigris om de mogelykheid van een opoorwegverbindiug tusschen Indig t u de Middellandsche Zee te onderzoeken In 1882 keerde hy naar Afrika terug met den reiziger Burton en bracht bij van de Gondkust een ryke Verzameling naturalia voor het Britach Museum mede Hy schreef belangryke werken over Afrika en nam bovendien een werkzaam aandeel aan de stichting van den Oongoataat Hy richtte een der groote Anglo Belgische Iiandelmabtschappyen op en reisde door geheel Europa om geestdrift te wekken voor de nieuwe kolonie Aan Cameron en Stanley heeft de Oongoataat voor een groot deel zyne tegenwoordige ontwikkeling te danken 18 08 10 48 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 12 S8 1 06 1 18 1 X9 1 88 1188 11 06 7 88 7 47 8 8 1B lO OS 10 11 7 48 9 49 4 67 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 6 08 6 80 10 11 Men meldt uit Nieuw Lelikifl and van 28 Maart Gisteravénd omstregk cbt our werden de bewoners van iietHïöfendeel dezer gemeente opgeschrikt door het geroep van brand het bleek al spoedig dat een vry felle uitslaande brand was uitgebroken in het pakhuis tevens paardeustal van A Pot winkelier De apuit van het dorp was zeer spoedig aanwezig en slaf de er niet dan met de grootste moeite in de belendende perceelen voor liet vuur te bewaren Vooral de smedery van W Schrey liep groot gevaar van mede in brand te geraken Zyue woning alsmede die van P v d Perk werden nog aangetast door het vuur maar by beiden werd de voortgang hiervan spoedig gestuit Het pakhuis waarin de brand uitbrak ligt geheel in asch Omstreeks half tien was men het vuur geheel meester De Maasbode meent er op te moeten wijzen dat De Btand eigenlyk de schryfproef laat vallen schoon zij het tegendeel beweert Immers De Stand zei Is onder schryfproef te verstaan elke daad van schryven die van den kiezer mocht gevergd worden Natuurlyk niet Ëischte men b v niets anders dan d it een thuisgezonden biljet ingevold en onderteekend worde dan is het de booze schryfproef niet meer en simt dus onze leuze zulks ook niet uit c Daarop teekent De Maasb c aan Hier leert men Dr Kuyper kenaen in al zyn handigheid Een schryfproef neen in geen geval maar zyn handteekening kunnen zetten dua kunnen schrijven ja dat kan er door Of de antirev uu ook deze handigheid zullen slikken c De Koninginnen brachten gisteren een bezoek aan de fabriek De Pletterij te sGravenhage Aan bet administratiegebouw werden zy ontvangen door den Directeur de heer H Enthoven Lz en de Commiflsarissen K Enthoven Lz A C Wertheim Mr A F K Hartogh en A E de Jonge In de fabriek waren alle arbeiders aan het werk In de constructie werkplaats werd het klinken van bruggen bezichtigd in de machinekamer was eene stoommachine van nieuwe constructie iu werking By de vuurwerkery werden de Koningionen met een vunrregen vau sissend nederstortend yzer begroet In de groote gietery werd een Hulde aan Uwe Majesteiten onder een Koninklgke Kroon en omgeven door de Nederlandsche wapen in kleuifen voor de oogen der Vorstinnen gegoten Verder werden de roodkoperamolterij belangstellend bezichtigd alsook de koperplettery Op het terrein aan de overzyde werd het dok voor de haven Tandjong Priok bezichtigd waarvan door het Departement van Marine aan de plettery de levenug is opgedragen en dat zyne voltooiing nadert Ofschoon het eerst in Jnliisafteleveren zal het werk binneu eenige weken gereed zyn Met groote ingenomenheid namen de Koninginnen van dit product der Nederlandsche nijverheid kenuia en roemden de fabriek als eeu der belangrykste induatrieele ondernemingen des lauds De rechtbank te Haarlem uitapraak doende in de zaak van Marytje van Leeuwen te Roelofareudsveen het meisje dat beweerde dat het in de kast van hare tante spookte doch die zich ondertusachen 40 aan hare tante toebehoorende bad toegeëigend veroordeelde haar heden tot 14 dagen gevangenisstraf Keizer Frans Jozef is gister naar Abbazia gegaan om keizer Wilhelm te bezoeken De berichten over een aanstaand bezoek van den tsaar aan den Duitschen keizer houden aan Het vertelsel van the Times over o a ontwapeningsplannen wordt niet geloofd Een meisje van oirca 20 jaar kreeg te sGra venbage in de Koningstraat ernstige brandwonden door t omvallen van een petroleumtoestel Ze werd naar het gasthuia gebracht Een 20 jarig meiaje te Arnhem werd eergisler avond op straat dooreen zenuwtoeval getroffen Bij een bakker binnengebracht kwam zy spoedig tot bewostzyo Hare moeder die door een der omstanders was gewaarschuwd en dadelyk was toegesneld bleef toen zy by de bakker was aangekomen van den schrik plotseling dood 6 83 7 10 1 84 8 68 6 66 6 08 fl lO 6 17 6 86 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 7 80 1 44 4 10 Voorb 6 64 N dL d6 60 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zer U 6 10 10 32 Prof Oudemans deelt ïn het IT D mede dat op de sterrewacht aldaar het teirgraphisch bericht ontvangen is van de ontdekking eener lichlzwakke komeet door den heer Denntug te Bristol den 26eii dezer te 9 u 30 min zy stond toen op 148 45 rechte klimming eii 32 15 noorder dechnatie Hare dagelijk Werkelyk werd de komeet op de sterrewacht te Utrecht ook gevonden op die declinatie maar op eeu rechte klimming die 15 minder is Zy ii uiterst lichtzwak en vertoont een klein vlekje zonder eenigen staart Men schryft nit s Gravenhage aan de N a Crt € By koniuklyk besluit van 21 Mrt jl zyn de roeien vastgesteld die voortaan zullen worden in acht genomen by het opmaken van voor drachten voor directeur van een vereenigd poat eu telegraafkantoor Dit koninkiyk beslait werd met de meeste voldoening ontvangen door de postambtenaren daarent en met ongenoegen door de telegraafambtenaren En toch toen het koninkiyk besluit op initiatief van den directeur generaal der posteryen en telegraphie verscheen verrichtte hy eene daad van groote reQhtv iurdig heid Wat toch was het geval Het overgroote deel der vereenigde post en telegraafdirectien ia en wordt nog bezet door telegraafambtenaren Het bezetten van een post en telegraafdireotie door een postambtenaar is vooral in de laatste tjjden zeldzaam De oorzaken zyn niet ver te zoeken In de eerste plaats is het korps telegraafambtenaren grooter in de tweede plaats bezit een groot deel van dit korps poatradicaal d w z hebben zy bevoegdheid verkregen directeur van een post en telegraafkantoor te woi en 6y het korps postambtenaren is bet tele graafradicaal slechts in handen van een klein deel van het korps en voornamelyk onder de jongere ambtenaren Het bezit van het telegraafradicaal door de oudere postambtenaren is sporadisch Wanneer nu een post of telegraafdireotie vacant komt is men thans baast zeker dat een telegraafambtenaar de directie zal verkrygen om de eenvoudige reden dat hy byna altyd ouder in dienst is dan de mededingende postambtenaar De postambtenaren die nog mede mochten dingen naar eeue post en telgraafdirectie bespaarden zich veelal de moeite van solliciteereu Men zeide eenvoudig die of die directie krygt toch weer een tel rafist c Door het kon bealnit van 21 dezer is nu recht gedaan aan de billyke wenschen van de postambtenaren om met meer kans van slagen in het bezit te komen van eene post en telegraafdireotie De vereenigde post en telegraaf kantoren zgu voor den post en telegraafdienst ieder afzonderlijk in éene klasse gerangschikt Om een voorbeeld te noemen het vereenigde kantoor te Alfeo is voor den postdienst ge rangschikt in de 5e klasse voor den telegraafdienst in de 7e klasse het vereenigde kantoor te Albiasserdam 8e klasse voor de post en y7e klasse voor de telegraaf Nu ia bepaald dat voortaan by vacaturen de voorkeur voor directeur wordt gegeven aan den ambtenaar van bet dienstvak waarvoor het kantoor in de hoogste klasse ia gerangschikt By vacaturea wordt dus liet post n telegraafkantoor te Alfen bezet door een postambtenaar dat te Albiasserdam door een telograafambtenaar Is bet kantoor voor beide dienstvakken in geli ke klasse gerangschikt dan dingen de ambteuaren van beide dienstvakken op den voet van gelykbeid mede echter weder met de zeer billyke beperking dat het aantal directiën weder tusschen de beide dienstvakken zooveel mogeiyk geiykelyk wordt verdeeld en dat dus de voorkeur genieten de ambtenaren van het dienstvak dat iu de rnbriek waartoe het vacante kantoor het minste getal directiën heeft bezet 10 48 11 06 11 81 9 40 9 47 9 84 10 1 10 10 9 08 11 08 11 S6 IU 4 80 6 88 4 48 4 66 8 08 8 09 6 16 8 10 9 81 9 44 0 60 7 07 7 17 T 94 7 81 7 S7 8 68 JO 10 7 06 7 U 7 90 7 86 7 81 9 41 9 b4 8 8 09 8 60 10 07 10 14 9 04 k H 9 1010 93 f 9 19 8 41 9 89 10 40 11J Het vereenigde post en telegr aal kantoor te Helmond is b v zoowel voor den post als voor den telegraafdienst gerangschikt in de 5e klasse By vactnre wordt dit kantoor dns bezet of door eeu post of door een telegraafambtenaar naar gelang het aantal vereenigde 1 kantoren der 5de klasse door meer post of wel door meer tetegraalanibtenaren zgn bezet Niet alleen dat door dit koninkiyk besluit wordt voldaan aan de gelijke aanspraken die beide dienstvakken behooren te hebben op vereenigde posten telegraafdirectien de dienst zelf wordt daarmede ten zeerste gebaat Heeft oen kantoor een booger nummer voor de post dan voor de telegraaf dan biykt dat het postverkeer op die plaats belangryker is dan het telegraafkantoor De dienst wordt er dan mede gebaat dat aan het hoofd een postambtenaar staat die gedurende zgne loopbaan meestal uitsluitend postdienst verrichtte Omgekeerd is het wenscheiyk dat aan het hoofd van een vereen d kantoor een telegraafambtenaar staat wanneer dat kantoor een booger nummer inneemt voor den telegraaf dan voor den postdienst Dezer dagen worden de post en telegraafambtenaren nog in keunis gesteld met eene op het oog vry zonderlinge orde n 1 dat het gebleken is dat sommige vele ambtenaren op naamkaartjes ens een anderen titel voeren dan waarop zy volgens hunne aanstelling recht hebben Het uitvaardigen van eene dergelgko orde bleek echter hoogst noodzakeiyk het uaurpeeren van titels door interieure ambtenaren had eeue ontzettende hoogte bereikt De titel van commies der posteryen was vooral begeeriyk Massa s ambteuaren zoowel van den post als jan den tel aafdienst namen dien titel aan hoewel zg daarop niet het minste reobt hadden Men schiep verder do titels van commiezeu der posteryen en telegraphie adsistentcommiezen adsistentdirecteuren enz titels die al to gader niet bestaan My werd eens een voorbeeld medegedeeld van het usurpeeren van titels Een adaistent der poateryeo rang boven brievenbesteller werd geplaatst op eeu groot postkantoor Van deze plaatsing werd door hem zegt men kennis gegeven aan een groot blad mededeelend dat hy benoemd was tot adsistent directeur Dergelgke voorbeelden bestaan meer Hoeveel klerken der poatergen of der telegraphie nemen niet den titel van commies der postergen of commies der telegraphie aan Door deze nieuwe orde is het te verwachten dat een einde is gemaakt aan het zich toeëigenen van titels waarop men in de verste verte geen recht heeft In de karzerne te Leeuwarden kwam dezer dagen een eigenaardig geval voor Eeu der miliciens van de lichting vau dit jaar kreeg by de nitdeeling van de equipementstukken iu een der schöenzakjes een bankbiljet van 100 dat na onderzoek is gebleken echt te zijn Bedoelde loteling kende het ding niet en vertelde dat hy een aardig prentje bj zijne uitrusting stukken had ontvangen Zyne superieuren hielpen hem echter uit den droom Diusd middag ia te Boden gevankeUjk binnengebracht en in verzekerke bewaring gesteld de wed B te Foxwolde verdacht vau den 9en Maart heimeiyk te zyn bevallen eu het kindje te hebben verduisterd De politie kreeg lucht van deze zaak en stelde een onderzoek iu met bet sncce dat zy gisteren het iykje van de kleine een meisje heeft gevonden Naar men meldt heeft de vrouw reeds bekend de grnwelyke daad te hebben bedreven Te Nieuwe Pekela is een man die een wondje uu het Ifeen had en gekleurde wollen kouseu droeg aan bloedvergiftiging overleden De Londenscbe omnibus en irambeambten hebben een vergadering gehouden om te protesteeren tegen den overmatigen werktyd De Voorzitter zeide dat hun toestand zoo verschrikkeiyk waa als in geen enkel land der wereld son geduld worden zy leefden slechts om te werken en te slapen Hun werktyd is 16 tot 17 nur per dag en het loon slechts 3 stuiver per nnr terwyi de mannen van de stadsreiniging 6 stuiver per uur verdienden Men besloot voorloopig het werk nog niet te staken omdat men nog niet voldoende georganiseerd was Gedurende de twee heeriyke Paaschdagen it er bijna een uittoeht nit Farys geweest Voor eent was het bosch van Boulogne en dat vau Yincennes als bezaaid met menschen Voorts waren SaintGermain Germainen Laye Sain Cloud en Versailles door eene onafzienbaren massa mensohen bezocht vooral de vreemdelingen vond men er in groote menigte heengetrokken Waar men kwam zag men hoopen btcyclergders De Parijsche spoorweg stations waren als het ware bestormd Op de beide dagen heeft alleen deweateiykespoorweg maatscbappy meer dan 500 000 penonen vervoerd de maatscbappy van den ooster spoorweg vervoerde r 300 000 De lykkist welke het stoffelyk hulsel bevat van wijlen Z M Koning Willem Hl eu in een nis staat met de kist welke hetstoffelgk bnlsel omsluit van wylen Z K H prins Alexander doch onder de laatste stond is van daar naar de bovenste nis in de j Koninklyken grafkelder te DeUt verplaats en iu de onderste nis vervangen door de lykkist van wyien Z K H priua Alexander Dit geschiedde in tegenwoordigheid van den koninklyken commissaris van den grafkelder den heer F M De Vries van Heyst terwyi op laat van H M Koningin Regentes HDr particuliere secretaris jhr S M 8 De Ranitji adjudant van H M de Koningin daarby aanwezig was In de groote zaal van Maison Strouckencte Amsterdam had eene nationale worstelwedstryd plaats voor amatenra uitgeschreven doorde eigenaars der Amsterdamsche Sportbarc met medewerking van de athletenclub Hol landia In de afdeeling voor minder geoefende worstelaar namen 19 kloeke mannen deel ouder wie 8 uit Rotterdam De uitslag was als volgt Ie prys P Dieke Rotterdam 2e pr M Joosteu Amsterdam 3e pr L Tromp Rotterdam 4e pr J B C Mann Amsterdam 5e pr C Jansen Rotterdam In de afdeeling voor geoefende worstelaars namen 4 mannen aan den strijd deel Ie prys D J van den Berg Am iterdani 2e pr C van Dyu Rotterdam 3e pr M D Spyer Amsterdam Ëen talryk publiek woonde de wedstryden by die door muziek werden opgeluisterd In Nieuw Zeeland is dezer dagen een volksstemming gehouden betreffende den verkoop van sterkedrank Ëlk district heeft by een nieuw ingevoerde wet de bevoegdheid verkr en op deze wyze te doen beslissen over de vergunning tot verkoop van geestryke vochten Evenwel was bepaald dat eeu verbod op den verkoop alleen kou uitgevaardigd worden wanneer twee derden d r opkomende kiezers kiezer is eltce volwassen man of vrouw zich daarvoor verklaarden terwijl daarentegen om den tegenwoordigen toestand te doen voortduren of het aantal vergunningen te verminderen slechts de eenvoudige meerderheid voor een dezer beide gevallen noodig was Ten slotte was nog bepaald dat in geval slechts de helft der ingeschreven kiezers of minder ter stembus ging de toestand by het oude zon blyven Do stryd was zeer hevig In het distriet Dunedin ontbraken 18 te Port Chalmer 50 stemmen aan de meerderheid voor het verbod op den verkoop in Oaraaru en Glatha werd dit verbod aangenomen Te Wellington werden in de vergunningscommissie d i de commissie welke de bepaling moet uitvoeren drie voorstanders vau hervormingen die de drankholeu afschf ffen maar het aantal vergunningen behouden willen en dria extremisteu gekozen In de vorige districten zal het aantal vergunningen verminderd worden Zulk een langdurig eu lastig oponthoud als eeu aantal spoorwegreizigers de vorige maaud in ZuidAfrika ieugevolge van zwaren regen hebben gehad zal wel tot de zeldzaamheden behooren Er waren byna dertig passagiers in den trein die Donderdag 22 Februari van Kimberley vertrok naar Vrijburg en in de uabyheid van Phokwani bleef steken De hjn was aldaar zoodanig onder water geraakt dat men niet voorwaarts kon gaan en in de achterhoede was de locomotief vau een goederentrein uit het spoor geraakt waardoor terugtocht onmogelyk gemaakt werd Men was dus verplicht op die plaats te vertoeven en dit heeft gedunrd van Donderdag tot Zondag Gedurende de eerste twee dagen bleef de regen in stroomen nedervallen De oppasberswoning in de nabyheid vau den trein stond onder water en was afgesloten door een sterken stroom waarover niemand zich kon wagen De rytuigen werden langzamerhand van binnen nat en dit verhoogde de ellende Toen de kost van de passagiers begon op te raken verdeelde de coudncteur al de provisie waarvan er gelukkig eeu aanzieulyke voorraad voorhanden was Eene bezending versche visch geadresseerd aan eene firma te Vryborg werd met veel smaak verbruikt Het koken en braden kon alleen door den stoker by de locomotief verricht worden en schoon hg zyn best deed was het hem toch onmogelyk meer dan vier passagiers tegelyk te helpen zoodat ieder maar een maaltyd per dag kreeg Een paar vette schapen behoorende aan een slachter te Vryburg waren spoedig verdwenen Toen het water een weinig aftrok zond de oppasser een paar brooden over planken naar de getftranden en daar was de aanvraag zoo groot dat zyne ecbtgenoote en dochter van des mor ens tot b avonds bezig waren met broodbakken Daar het huis half vol water stond en er geen roimte voor deeg en baksters tegelyk op de tafel wus moesten deze drie liefdadige menschen tot aan de knieën in het water staan om het brood klaar te maken De passagiers verleenden zooveel hnlp als zy konden q het overbrengen van de bverige kinderen it dat buis om in de rytuigen te slapen Gelukkig waren er geen rrouwen of kinderen onder de reizigers en deze hebben geen by zonder kwade gevolgen geleden van hun vervelende picnic te Phokwani De trein kon des Zondags eiudelyk opstoomen Men weet dat jaariyks aldus wordtaau het Centr geschreven eene collectewordt gehouden voor den gewapenden dienstin Nederland Ryk en arm brengt een offervoor dat doel Nu zou men mogen verwachtendat die giften zouden besteed worden op eenewyze overeenkomstig de bedoeling der gevers Meestal zouder onderscheid wordt evenwel dit smartegeld onder dezen naam ia het by demilitaireu bekend uitgekeerd en ontvangen door personen begiftigd met een flinkpensioen sommigen nog bezittende eer ebiirgerlyke betrekking Onder deze personenluoet zioh zelfs bevonden hebben een gepensioneerd adjudantonderoflScier het ambt vervollende van burgemeester Aan het eerste jaarverslag van de op 15 Dec 92 te Utrecht opgerichte Damesvereeni ging Neerlands Weldadigheid ontleeneu wy het volgende By de oprichting traden 63 dames toe als leden en werd een voorloopig bestour gekozen bestaande uit de dames Mevr C Pabst mej C Kerkhoff mej W M S de Gooyer mej W Bronsveld en mej J M van der Hoeven Een tweede vergaderiug waartoe de leden en ook een groot aantal andere dames war n ui enoodigd word 12 Jan 93 gebonden ter vaststeUing vau reglement en definitief bestuur Dit laatste werfl echter eerst gekozen op 28 Febr 93 en bestond uit de dames mej M Co kuyt vicepresidente mej J M van der Hcwven secretaresse mejonkvr M E M van Heeckeren van Brandenburg thesauriere mevr G Pabst commissaresse De vereenigiog telde al spoedig 15 eereleden en 100 leden Als begm van de eigeniyke werkzaamheden werd in de week van 28 Sept tot 1 Oct een tentoonstelling niet verloting gehouden tot oudereteuning in den nood van oud stryders van 1830 Intnsschen was het gftlukt een presidente te vinden nl mevr Van Nederhaaselt Van der Lindeu De uitslag der tentoonstelling was schitterend na aftrek van alle kosten kon aan het bestuur der Vereeniging Trouw aan Koning en Vaderland die zich reeds vroeger tot taak had gesteld den nood telenigen der oud stryders van 1830 31 f 1928 02 worden ter hand geqteld Ook in ledental was ondertusschen steeds de Vereeniging vooruitgegaan zoodat zy op bet eind vau het vereenigiugsjaar 200 leden en 38 donateurs en douatrices telde Wat een goede exploitatie vermag moge uit de volgende cyfers blyken Door de voormalige Use Istoom tram Maatschap py werdeu op haar lyn s Gravenhage Leiden in 1890 vervoerd 164 345 personen Na overneming der lijn door de Maatschappy tot exploitatie van tram wegen steeg dit vervoer in de jaren 1891 1892 en 1893 respectieveiyk tot 214 838 294 934 en 315 590 personen zijnde alzoo in drie jaar een vermeerdering van 151 245 personen Waar zulke cyfers spreken mag de heer Vas Visser directeur der Maatschappy er trotsch op zyn dat de vroeger zoo kwyuende lyn tot zulk een bloei ie gebracht Eeu woord van hulde mag hem dan ook niet ont houden worden voor zyn voortdurend streven om den dienst voor het publiek zoo geriefeiyk mogelyk te doen zyn Nu de zomermaanden en de daarmede gepaard gaande uitstapjes weder komeu zal zeker een reisje per tram reeds op veler program staan tdn eiude aan De Vinkc te gaan visschen aan de Wykerbrugc te gaan roeien of iu het bekende hotel De Zwnauf te Voorburg een glas boerenjongens te gaan drioken Dat van de tram reeds veel gebruik wordt gemaakt bewyst dat met du Paascbdageu ongeveer 2300 pers werden vervoerd Bultenlaodsch Overzicht Het Eogelscfae Lagerhuis heeft beden zyne zittingen hervat en by eerste lezing aange nomen het wetsontwerp tot gelykmaking van de plaatseiyke belastingen in de verschillende districten van Londen en het wetsontwerp tot het instellen van scheidsgerechten voor het oplossen van arbeidsgeschillen De Amerikaansche president Cleveland heeft zyn veto over de Blandwet tot aanmnnting van het in de schatkist aanwezige zilver uitgesproken In de boodschap waarbij deze beslissing ter kennis van het congres wordt gebracht zegt de president dat deze wet het ontwakende vertrouwen zou verzwakken zoo niet geheel vernietigen Hy wyel er verder op dat byna elk artikel vaag is en de zin onduideiyk en dringt aan op de noodzakelykheid om de pariteit van goud en zilver als betaalmiddel te handhuven De wet Blaod zou een groote vermeerdering van de zit veromloop veroorzaken en een daarmede correspond eerende verminde ring van het goud in de schatkist dit sou een gebeele oniwerping zyn van een gezonde financieele politiek welke een redelyk bime talisme handhaaft De boodschap eindigt met eene aanbeveling om de bevoegdheid van den secretaris der schatkist te vergrooten tot het uitgeven van obligatieo met lagen interest ten einde de goudreserve te bescheitmen In dat gezal zou men kunnen overgaan tot de aanmnnting van het in de schatkist aanwezige zilver De nieuwe Belgische minister president De Burlet was reeds minister van biunenlandsche zaken in het kabinet Beernaert Hy ia een advocaat nit Nivelles waar hy eerst gemeen terandslid daarna bnrgemeester was by werd in 1884 tot afgevaardigde gekozen en deed zich toen kennen als een vurig aanhanger van het beschermende stelsel In 1888 werd hy niet herkozen drie jaren later bo d Beernaert hem de portefeuille van binnenlandsche zaken aan welke hg aannam De Burlet is niet welsprekend maar wordt zyn toorn opgewekt dan krygen zyn redevoeringen iets piquants door een zeker galachtig vuur een buitengewone scherpheid De nieuwe minister van financiën de Gent sche afgevaardigde De Smet de Naeyer behoort tot een groote induetrieele familie In de Katner ontplooide hy een groote werkzaam heid hy heeft zich in menig debat onderscheiden en de bewyzen geleverd dat hy een groot assimilatie vermogen bezit De nieuwe minister is een der voornaamste prekers der Kamer en toch geen redenaar Hy spreekt evenwel gemakkelyk met een koortsachtigen haast wanneer tegenspraak hem prikkelt Zyn mede afgevaardigde Bergerem de nienwe minister van justitie heeft zich als afgevaardigde weinig onderscheiden Hy is advocaat en oudlid van den provincialen raad van OoQtVlaanderen By de begrafenis van het ministerieBeer naert geeft de Indépendance beige een zeer waardeerende lykrede Zeker zegt het liberale blad de heer Beernaert was een partyman Maar na langen tyd naar een kiesrechtherziening in den geest zyner party te hebben gestreefd door zyn voorstel betreffende huismanskiesrecht het laatste overblijfsel van het censnsstelsel valt by omdat hij ten laatste ondanks het gros der rechterzyde een zoo veel mogelyk rechtvaardige hervorming heeft beproefd Als partymau valt by ten slotte als slachtoffer van den partygeest zyne bekeering is oprechte hulde waard Hy heeft zich geleend tot algemeen kiesrecht getemperd door de meervoudige stemming een verzoenende en bevredigende oplossing wier beginsel hy reeds aangaf vóór de beslissende rede van den liberaal Féron en bet door Graox gewyzigde voorstelNyssens Jammer zegt de Indépendance dat niet het gebeele herzieningswerk op de hoogte stond van het nieuwe artikel 47 en vooral dat de herziening van het kiesrecht voor den Senaat slechts tot een onsamenhangende onpractische transactie heeft geleid Welke grief de openbare meening volkomen te recht tegen de staatkunde van het bestuur van den heer Beernaert moge inbrengen bet is niet minder waar dat het nieuwe artikel 47 der grondwet zyn historisch werk zal biyven De iMoniteur zal heden een Koninkiyk besluit bevatten waarby de oud Ministers Beernaert en Lejeune tot Ministers van Staat worden benoemd Er waren Woensdag op de nitnoodiging van den heer Ohampoudry den afgetreden voorzitter van den Paryschen gemeenteraad ruim 50 leden opgekomen om te beraadslagen over hetgeen den Raad te doen stond nu de regeering besloten heeft den prefect der Seine in het Raadhuis te doen huisvesten De telegraaf heeft reeds medegedeeld dat er drie voorstellen waren ingediend waarnit biykt dat men volstrekt niet geneigd is zich goedschiks aan het besluit van de regeering te onderwerpen Opgemerkt zy hier nog dat aan de drie bedoelde voorstellen iets toegevoegd was dat de telegraaf onvermeld heeft gelaten Het houdt in dat de te benoemen nieuwe voorzitter het karakter zal bobben van wezenlykan maire van Pary8 Nadat over de bedoelde voorstellen vry uitvoerig gehandeld was is er besloten aan het bureau eene commissie van vier leden toe te voegen om de voorstellen te onderzoeken en er rapport Qver uit te brengen Intnsschen heeft de prefect der Seine eer hy voor eenige dagen op reis gegaan was zich naar het Raadhuis bleven in gezelschap vanden heer Bouvard gemeente architect om instructiën te geven omtrent het in gereedheid brengen der voor den prefect bestemde vertrekken Het Parysche publiek is ditmaal niet op de hand per booze Raadsleden Men ziet niet in waarom de prefect die reeds zyn bareau heeft in het Stadhuis er ook niet zou mogen slapen Men moest zich schamen om over dergelijke kinderachtigheden te discnssieeren zegt de Figaro dat de Gemeenteraad zich hierhy zoo belacheiyk maakt zal er toe bijdragen om deze opgeblazen collectie van municipale kikkeiSi die roor osun willtt MUi