Goudsche Courant, zaterdag 31 maart 1894

No 6316 Maandag 3 April 1894 33ste Jaargang miwm mwm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks me uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco peipost ƒ 1 70 Afzonderlijke Npmmers VIJF C JVTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k öO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd A guieo worden in miscrediet te brengen Za ke nitdrnkkingen zalleu echter de Raadsleden nog boozer maken Dezer dagen hebben zm verkiezingen Toor het Engeleche Lagerhuis plaats die noodig geworden zgn door het aftreden om gezondheidsredenen of de beTOrdering Tan vroegere afgevaardigden tot leden van bet Hoogerhnie 6f ook wel door de wettelgke bepaling dat nieawe ministers zich aan een herkiezing moeten onderwerpen Aangezien les dier thans vacante zetels vroeger door liberalen werden ingenomen valt er voor de regeering veel meer te verliezen dan te winnen en by de geringe meerderheid waarover zg in het Lagerhuis beschikt geldt het dus een zaak van groot belang Harerzyds zal dan ook al het mogeIgke worden aangewend om te behouden wat zg heeft teneinde de maatregelen die met het oog op de mitischieu onverrngdelgke parlementsoutbinding dringend noodig zgn te kunnen doorvoeren Zagen de Gladsionianen bg de verkiezing te Leith hunne meerderheid met 600 stemmen geslonken in de Border Burghs een ander Schotsch district mochten zg de voU doening smaken van baar met een driehondertal gestgfd te vinden Ue beer Shsw werd daar gekozen met 3203 stemmen tegen 2556 op den unionist FoUarton Eene meerderheid dus van 647 Bg de vorige verkiezing bedroeg 7 g slechts 365 SPECIALITEIT in Dames en Heeren Handschoenen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam MAAKT Vor kri 88 I s m alotkoera 88y 8 V 78 7 IVs 66 8 7s 4 108 isl lOBV 611 8 Vs 100 loov 100 6891 6iB 101 i 108 108 1891 S8 a BOl 81 104 1031 170 1891 104 Va 48 188 1401 64 104 184 lOSV luy 108 18 18 10 88 18 104 79 Ul s 800 108 111 101 101 116 118 W 108 1087 89 Vs 99y Nniuuin Gert Ked W 8 9 i dito dito dito dito dito dito S i Homu Obl Qoudl 1S81 88 4 ITALII IiuchrijviDg 1862 81 5 OosTlNa Obl in papier 1808 t dito in silver 1868 t Poanioii Oblig met ticket 8 dito dito 8 BosLUID UU Ooit Se Serie 5 dito QeeoQi 1880 4 ditobq Botlil 1889 4 dltobijHapel8S 0 4 dito in goud leen 1888 dito dito dito 1881 5 Sruin Ferpet lohuld 1881 i Tmuuu Gepr Oonv laen 1890 4 fieo leeiiing serie O Sen leenio serie U Zun Are Eip B o v obl 1898 5 Uinoo Obl Buit Soh 1890 6 Tkiuuiu Obl 4 oabep 1881 AMniaBAH Obligstien 1881 8i ÏOTTMDAH Sted leen 1886 8 NlD N Afr H ndel v s Ld Arendsb Tsb Hu Oertmoaten Dwi Miatsohsppij dito Amh Hvpotbeekb paedbr 4 Oalt Mg der Toratenl aand s Gr Hypolheekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Hiadelmaatsoh dito N W Pae Hyp b paudbr B Botl Hvpotbeekb pandbr 4 Ulr Hjpotheekb dito 4 OosTlKX Ooat Hong bank aand Bdsl Hypotheekbank pandb 4 i Akisiu Equit hypotb pandb B Uaxw L O Pr Lien eert 6 Nm Holl U 8poorw Mij aand Mij tot Bipl V St Spw aand Nsd Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Airik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B Ilili Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 140 64 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 FouN Warsohsu Weeuen aand 4EüSL Gr EuB8 8p Mg aand 6 Balliscbe dito aand 111 VastowB dito aand 5 Iwaag Dombr dito aand 6 Knnk Cb Atoir Sp kapaand B Losowo Bewast Sp Mu oblig B Orel Vitebsk dito oblig B ZaidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 lOV SO 86 18 108 BOl 110 86V AxnnUL Gent Fan Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Eio Gr Spm eert v b Illinois Oeatral obl in goud 4 Louisv i NaskvilleCert v aand Mexioo N 8p r Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N Tork Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Mina ii Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B OiKADi Can Sonth Cen v aand Vm C Kallw Nav Ie b d o O Amsterd Omnibus Mij aand Kotterd TramwsgMaale aand NlD Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdam aand 8 Bawni Stad Antwen onl887 8 l Stad Brussel 1886 HOKO Theis Eegullr Gesellsch 4 ÖosimK Staatalesning 1860 B K K Oost B Cr 1880 8 Btuia Stad Madrid 8 1868 M Tas Bai Hjrp Spobl oert ADVERTENTIfiN i Aan allen die my zoovele blgken van deelneming betoonden met het overlgden van myne zoo zeer geliefde echtgenoot C M SGHRIEK betuig ik mynen oprechten dank Wed 0 M 8CHRIEK Jansseh Volksgaarkeuken lal van af ZATERDAQ 31 MAAKT tot en met MAANDAG 2 APRIL gesloten zijn Namens Bestuur W BEGEEB SeerttarU TE KOOP aangeboden een goed onderlmuden PIANINO Adres franco brieven onder No 2317 aan het Bareaa dezer Ooarant Kan geplaatst worden een fataoeniyken handig BïïHQEHMEISJE P G geschikt om met een net publiek om te gaan Zg die kennis van het vak hebben genieten de voorkeur Brieven franco onder No 2318 aan de Boekhandelaars J va BENTOM ZOON alhier FEANSHE STOOMVEHVEEU BK Chemische WasscheriJ VAN H OPPEWIIËIMEB 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindorgoederen Speciale inrichting voor he stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsohadelgk voor do gezondheid en vogena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pfgzen 25 i gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverhaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfhevlekking Onanie en geheime oitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARiniG HoUandaohe nitgare met 27 afb Prjia 2 galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondea d l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariykei duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlaga Magazin te lieipzig Keumarkt 34 franco t en inzending van het bedriie ook in postzegelcü en in eiken boekhandel in flolland Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAA TJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Kraepelien en Holm s Qiiina LaPOcheQlj i lfArocHE is d meest Krachtige en Versterl ende KII A WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe geneesheeren Bekroond met IBKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLB8 Verkrggbaar in flacons il f 1 90 en f 1 Depot te Öoudo bg dea Heer A H TEEFE il otbeker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Rijk I worden Berilht aan het pbbliek Gtibr E k M C O H K I maken bekeml dat door en vaa de eoo fraaie oor de fÖOl 1 Nacht tgave De volledige erteMngen dbï tp t Nicht met oiroa 8000 U stratieo tekai vaQ OEaA iD KKLLtóB leoe oieave uitga versknat ilq étO AFLEVÊaiNGgN a 26 CENT M nfieve in T T ï Op de e nfeiiim uitga orden aan duidend inteekeiiarvn cadeau óegeveiê hSidetd ortgineele Pretnieloten waarb D vaneene dfrecte hanMiswaardei van f 100 tot 00 f Deze vaUea van lotoa Keir n door bua minigt in 100 stuka K3L033AL VEEL kInS dat dkaVop prtjten Q 200 30 lOO OOoi BOIOOO f 25 000 10 000 en enz j Ëtk inteekoDsap ontvangt oamtfldeilijlc e na acte op fiirÜiaat zegel geteokaDa door dei UÜueirera ti door den te Nym tfim rüsideorenden Notaru W Ë tlIJIMEC waarin de loo i etnielbten n namntor en serie vermBl fliaaji zoodat nlan ellc9 iu dt3 oour mtea voorlcomenjle uitlotini zelf ikan ccMrolureti Om elk id iliwlfdigeubeiaDg vra te pemen iérklareu de Uitgo erd dat de genoemde pnmielotónin vollen eig 6doR ook mét de daarop iatuaacbeü i evallen pr zon aan de lOCO InteoK nar wor nafgestaan Zij betonden dua uooh do oten DOoh de daarop alleude lammelt zelf max vaa doze i aan het geaoflmdö getal inteekenara bij i loting éaduu l f i Atle in den tuBSobentgd daarop gevallen prH on btijrea tot het einde d r iateeireninj bewaard Alsdan heeft dd verloting der premieloteo onder di loteekenaron ptasta zoaoats die in het oeriin aatm t titel nummerien aerte worden aangegeven ten ofcerataan van den te Nijmegen reaideareuddni Notari W E UlJlmK i in wteoa handen wy borengeoóljrade loten stelden en wülke loten gedeponeerd zijn ÏD den brandvrijen keMar der t meegsohe Bant vVrejnigiag Van Engelenburg en Sohippera te N jmegea De 1001 Nacht ia het meest interessante welk over de geheele wereld De rijkdom weelde ea pracht dia in da re ha en der 1001 nacht op zulk eepe eigenaardige en bekoorlijke wyzé beaohrevon woj dt deden ona het besluit nemen om aan do ii teekonarea op dit zoo aantrekkelijke werk eene schitterende en aanlokkende kans te geren en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke en minst kostbare wijze rijk te worden tegen eene betaling ran sleohts 26 cent wekelijka waarvoor men in 2 jaar tijda een hoogst interessant en fraai werk bekomt en terons een kapitaal van 200 000 ƒ 100 000 50 000 ƒ 26 000 enz en kan machtig worden Kaosrijker sotieder en btUyker aanbieding is wel nooit bij eenij bookwerk gedaan Bg deze loten bevtndel er zich toch die onmiddellijk verhandelbaar zgn roor eene waarde ran 100 200 300 en meer en de inleekenaren alleen moeten daarran in het bezit komen IU Het moge misschien bevreemden dat wij tegan betaling ran ateohts SS cent per w ek eene zoo in het oog vallende kana geren en bg sluiting nn het werk zulke kostbare premies De rede daarvan is eenvoudig dat het ons alechis te doen i het fraaie boek dat de waarde f ed rertegenwoordigt te rerkoopen en wij niet zooals de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door combinatie dar loten eene winst trachten te behalen Deze loten als premien te geren heeft slechts ten doel de exploitatie ran een mooi werk te btirordereu Uitgebreid prospectus met duidelgke omschrijving in eiken flinken Boekhandel rerkrggbaar d bg de nitgerers Gebr E M OOUËN te Ngmegen en te Arnhem ictoriawater a Y de Vïctoria ron fe Oberlahnsfein byJEms Tafeldrank Van h£ ninklykef uis derXederlanden Maatsch ppij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Cievesligd te Rotterdam Zuidblaak 8 Waarom word ik van mijn senuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toerallig ontdekt worden die in de handen ran een bekwaam geneesheer een goed succaa hebben Waa niet Priesnitz de geleerde veatiger eer waterkuur methode wlena woonplaats een bedernartsoord voor de Igdende menscbheid geworden II den eenvoudige boorP He ft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheeren begint te worden P Ook op het gebied ter beperking ran teuuwciekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewsrden die op de eenroudigste en natuarlgkste manier resultaten oplevert welke wel in staat z n de aadert jaren ou eranderd aangewende geoeeakundige hulpmiddelen zoo als bgroorb Bromium Yzer Arsanieum enz geheel te rerdrin gen Er zijn rele menscben die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zg zioh in liohaam en zielallesbehalvewelgeroelen het geringste niet reien kunnen en zelfs door een rlieg getergd wordelneq 00 zioh aelvcn en anderen tot laat zgn zonder hot te willen Vele worden geplaagdof door vreesegke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde drooman gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid ran geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk Igden de ergsten ondoi hen aan verlamming vitusdans en rallende airitte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand rindt sga zenuwziek dtt min of meer do slachtoCfers der loefwgze ran onzen tgd Wie tot eene dezer oategorien van Igdera behoort en ingalioht weaaoht te worden orer de wer king eenei nieuwe methode adrasseere zioh aan Amsterdam H GtEBiX go Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTBN KOiFF Korte Hoofdsteeg l L trecbt LOBBY POKl lV Oudegraoht bij de Gaardbrug F 82 door wisn een onderrichtend geaohriftjo orer Zénuwziakten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franco rerkrjjgbaar gesteld wordt j Gouda Saelpersdruk rao A BbinkhaV fc EooK Dit nummer beslat uit twee bladen BINNENLAND GOUDA 31 lMaart 1894 Heden mOrgfin h wederom aangifte gednaii Tan een geval vatt pokken op e Raam Het kind vaa D Niea renl uizea ia aangetast 1 Ook ten huize ran den h r DerckaeüJ ia wederom eeta geval ran pokk i Jiaugegev n lil eene g terenivond gehoijlfc algeme ne V vergadering t der Weerbaarliei yereeniging iBu4 erplichU wwd de rekenfnu en verantwoording khx ft afgeloopeiflaar goedgekeurd Tot bestnifBledeu werde herkozétt de hh H vai 1VJn aarden en I lHoogepd k Dit Onderierk d IJsel schrift men ons dat de heer T G ï Valette a ïaar zaï optreden en Bprekenli over KiearechthervoAningop Woensdag a e1 4 April Er zal gel genliöid tot debat worden gegeven Bg de godsdienstoefeningen in bet kerkgebouw der Nfldi ftorv gemeente te Berg Ambacbt Werden op ï sch Zondag o a gecollecteerd 2 gonden tienines n op Paascli Maandag weder een Heilaaatal giften voor de diaconie by d godadieMtoefeuing n aldaar gecollecteerd is voortdnrend zeer aanzienlek zoo zelfs dat in 1893 geene collecte roor de diaconie langs de huizen heeft plaats gehad ofschoon het aantal bedeelden tamelyk groot is Nog nimmer is het aantal leerlingen der Ie nbare school te Stolwyk hooger geweest daa 238 Bg het begin van den nieuwen oürsua zal dat getal echter stggen tot ± 260 Ook daarom maar voornamelgk met het oog op de bestaande vacature heeft de gemeenteraad besloten dat de toelating van nieuwe leerlingen dit jaar eene maand later dan gewoonlgk dus met 1 Mei zal plaats hebben Id de zitting van Woensdag jl is door burgemeester en wethouders van Reenwgk uit de acht sollicitanten naar de vacante betrekking van gemeenteverloskundige vastgesteld het navolgende drietal de dames 1 Ëlena Letzer 2 Annigje Ëngberts 3 Klazina Brouwers Door de kiesvereeniging Borgerplicht f te Woerden werd met bijna algemeene stemmen FEVILLBTOIV PEiirsES veea SO irToeD hem bet allereerste harteleed werd aaflgedaao liep hg weg de wjjde wereld in de frroote a orer ia plaata raa man te zijn en eyn raderlglc erfdeel te beschermen en te verdedïgcD Nu dat waa zgn zaak Maar thaaa Peliz Bodenburg on Yera MóUer 1 deu mond houden en het hoofd op omdat boren ons een doodkranke roan ligt die vooraeker in sijn leren meer harteleed heeft geleden dan wq allen te zamen Kom Vera den hoed gepakt we gaan wandelen 1 0 neea I neen I Dwaas meisje 1 Aaa mgne zijde zijt ga bewaard ala in Abrahams schoot I Gaat ge mee Felix P t Zal ook u goed doon 1 Natalie en madame Bomer kunnen de waoht houden bij den zieke I Weinige minuten later wandelde hot drietal op de hoofdpromenade van Helgoland t Was een prettige wandeling aprak Vera nog denzslfden avond tot Natalie de natuur lachte op eenmaal weer om mij heen heerlijker dan ooit de meaaohen waren weer vriendelijk fHo vindt ge den Amerikaan t Ia papa s afgod Vroeger viel hg niet in myn smaak hg had mg te veel hantaisie voor een koopman 1 O ik vind hem zeer interessant de eroat staat hem goed eu bet apaanaam lachje brengt een waar beslpten den heer A Knnffj Hzn te ietveld tot candidaat voor de T e de IC merï te kiezen Ia afwachting van de verg defing der Centrale Kiesrereenigiog te Ëodegraven besloot men pvenwel nog eene af aohtend oQding aan te Ktemén bü i I In do gisteren in de sociëteit 0 fi6ono gen gehouden Tergadering van defcentrale kiesvereeniging 6argerplicht te ïmegraven werd de definitieve candidaatsteliingliVoor de a s Terkioiilng uitgefteld tot eene volgende vwgaderin le caadidaten werden jgenoeind de hh m ff burgemeester van Rietveld Martens bürgemeeHter van Sodegraven elvelder Uleichman Eoëll Van Houten en Bastert 1 i Doo r de vergadering werd tot ïice orzittergekozeA de heer Dr P Wijn te Hazei wonde tot algetn secretaris de beer J A Yi GheselGrothe e tot algemeen penningmeest n de heerDe Ridder 3 De liberale kiesvereeniging te Scboonhoven hield Woensdagavond eene vergaderjag welke door 24 leden werd bijgewoond Alvorens tot d keuze van een candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer over te gaan werd op voorstel van een der leden in omrraag gebMbcht of men zioh al idan niet met het kiesrechtontwerp Tak geheel kon vereenigen Met i6 tegen 8 stemmen werd deze vraag bevestigd beantwoord Hierna overgaande tot de verkiezing ran een candidaat werden de meeste stemmen uitgebracht op den heer A Kngff Hz te Rietveld die alzoo aan de Centrale Kiesvereeniging werd voorgedragen Uit de door de verschillende liberale kieavereenigingen in dit district voorgedragen candidaten zal alsnu in eeue tweede vergadpring eene keuze geschieden waarna het stemmental by de Centrale Kiesvereeniging ingekomen den definitieven candidaat zai aanwezen Men meldt uit Ameide In eene vergadering van de liberale kiesvereeniging is besloten vooralsnog geen candidaat te stellen doch eene afwachtende houding aan te nemen Bijna algemeen waa men tegen de kieswet Tak De liberale kiesvereeniging iBurgerplicht te Delft plaatste nadat beslist was met een eigen candidaat op te treden op de grosiyst de heeren J M Telders mr A Kerdgk C Lely J M Pynacker Hordijk G Knnttel en mr W K S van der Mandelle zonnestraallje op zgn gelaat vOho 1 gij vindt dat bronzen gezioht dat hem een waar Kabglen uiterlgk geeft werkelgk bekoorlijk ik wil zeggen behoorlijk ffFoei plaaggeoatl Ia hg dezelfde ïïodenburg ran wien ge mg vroeger verhaaldet P Het ia dezelfde I Hij zal wel rijk uit Amerika zgn teruggekomen anders was bg ginds wel stilletjes gebleven want hier is alles roor den goeden man o pi Papa meende dal ik hem niet herkenneo zou maar dat viel hem bijster tegen 1 Twee digen later rerhet de bankier met Vera Helgoland zonder Natalie zonder madame Borner die als om strijd ala pteegzusters van den krankeu Fooi offtraden en zonder dat de wandeling ran Vera ro Felu herhaald was geworden Deze hoorde later de tijding ran Natalie dat Vera bem duizend groetea zond en zeer rergenoegd afgereisd was zwaari oedig aan ffNaltuurlijk merkte hg op j wat zou die stralende jfee ook doen in ons droevig lazareth P Zij leeft n tiert uleohts daar waar licht en vreugde zgn en trekt als ik mg niet rergis een zokeron mag neet ea die zioh roor hare eer wil opofftren U meent den dapperen ridder Ueimann P rroeg Natalie met een soholmacbtig lachje Nn ja mogen wg het euvel duiden wanneer ag haar hart schenkt aan een nan die alle beproevingen heldhaftig doorstond F Voorzeker neen alhoewel i Nh wat alhoewel P Alhoewel ik dien jongen man hoeveel eer hijook waard zij als Vera a eohtgenoot mg met denken kan I Dü heer A Plate lid van de ontbonden Tweede Kamer zal den 9en April in de vrgzinnige kiesvereeniging Burgerplicht te Charlois als spreker optreden Alle kiezers hebben tot deze vergadering vrgen toegang Als de knoopen der ooftboomen beginnente zwellen zijn ook weldra den rupsen present En dan ib het jftroegere voorjaar hoe klein zeook mogen wezen zg ze het sch8de1gkBt danrzg de knoppen doorknagen en de ventneelevruchtzetting daardoor onmogelgk maken Daarom zie de boomen na en maak jacht opde rupsennesten die de woonplaats zgn dezerscfaadelgke dieren Zeer te vreezen zgn derupsen van den donsvlinder van den bastaardsatgnvlinder vau het groote geaderde witje en deringelrupsen i I Maandagavond werd te Leuken Weert zekere H D door vier personen drie er van uit het beruchte Nederweert zwaar mishandeld Hg bekwam eene diepe messnede in den rog waardoor eene slagader geraakt werd Met ingang van 2 April a s zal iu dekoninkiyke bibliotheek naast het bureau derleeszaal eene nieuwe zaal voor het publiekgeopend worden bgzonder bestemd tot hetriadplegen van plaatwerken m i Ct De gemeen te veld wachter R Hassefraa te Schipluiden de tweede pokkenlgder in die gemeente is gisteren aan die ziekte overleden Als getrouwe ambtenaar is hij belast met het politietoezicht hg het eerste geval als slachtoffer van zgn plicht gevallen Te Horsen reed de landhoowerskneoht W S met kar en paard over den Lentschen dgk toen plotseling het paard verschrikte en tegen zgnen geleider sprong met het noodlottig gevolg dat bg onder deze kar geraakte en onmiddellgk een Igk was De gezondheidstoestand van de Koningin van Rumenië Carmen Sgiva moet weder verergerd zyn De Koningin kan dit jaar niet naar Fallanza gaan Zy zal te Neuwied blgven bg haar moeder de Vorstin weduwe In den omtrek der Spaansche stad Yigo 1 IjgOft men een partg van 360 kisten dynamiet Waarom niet moet ik weer vragen Here mond 1 Karol Reimann is hupsch kloek rgk eerzaam rier eigenaohappen die toch wel toereikend znllen zgn tot een gelukkig huwelgk f hDooI er niet toe zg passen niet voor elkaar 1 Doch inderdaad juffrouw Natalie rerrolgde hg met anelle godaohtenwending het rerwondert mg ten zeerste u nog ongetrouwd terug te zien on ik zou het bgna als eene leiding des Hemels dntren beschouwen dat ook ik mijn hart en mgne hand roor nieuwe ketenen bewaard heb en in ons Hamburg teruggekeerd ben We waren reeds ala kinderen goede rriendjos weet u nogP Zeker snikte Natalie met een warm lachje Oe waart mij echter als koopmanszoon te dichter Igk waarom ik mijnen Icarus den vryen teugel liet I ffDe dichterlijke droomerg is uitgedroomd uitgedroomd tot het laatste restje phantaaie ik ben een koud prozamenech geworden die zich nergens meer mede bezighoudt dan met de werkelijkheid de jeugd begrijp ik zelfs niet meer I Mnar gij Natalie gij kant den moeden pelgrim in uwe bobchermendo hoede nemen hem holpen aan oen eigen haard gij kunt de zonneschijn van zgn leven worden eu zgn vereenzaamd hart blijder doon slaan Wil u deze hand aangrijpen P Alfl trouwe vriendin ja lieve Felix 1 antwoordde Natalie kalm Wg willen gelgk eenmaal als kinderen ook thans woor goede kameraden zijn en elkander het leven veraangenamen Meer kan ik u voorloopig niet beloren Dank goede vriendin duizendmaal donk T I sprak Felix hare hand met vasten druk ornklnn I ondekt afkomstig van een tien jaar geleden verongelukt schip Het huis waarin die gevaarlgko waar geborgen was is op last van de overheid ontroimd Onlangs is gemeld dat het totstandkomen van een traml in Grave Ngm en verzekerd was Dit biykt echter nog niet zoo zeker te zgn als vermoed werd Wel hebbon da gemeenten Grave en Over Asselt eene belangryke subsidie toegezegd doch het welslagen van het plan zal hoofdzakeiyk hiervan afhangen of de andere daarbg betrokken gemeenten eveneens bereid worden bevonden om de onderneming geidelgk te steunen Dit laatate ifl echter tot dasver nog niet gebleken De heer A J W Wilbrenniok directeur van het sanatorium voor zenuwlgders De Sterrenberg te Ede zal zich met 1 Mei a s te Dieren vestigen en eene gelegenheid openen tot liefderyke opneming en verpleging zoowel van zenuwlgdenden als van andere hulpbehoevenden Te Arnhem is gisteren een tweede vergadering gehouden van het Bestonr der Vereeniging tot Restauratie der Groote Kerk en een veertigtal jonge dames die zich bereid hebban verklaard om bgdragen in te zamelen voor dat doel Het bleek uit de mededeelingen van eenige dames dat de pogingen om op deze wgze tot de vereischte som van f 18000 te geraken veel kans hebben te zullen slagen Immers o chooa nog sleohts twee weken waren verloopen sinds de eerste bgeenkomst werd reeds f 4000 bggebracht Besloten werd dat ieder op zgoe wgze zal collecteeren en dat eerst op het laatat het houden van een fanoy fair zal worden overwogen De knecht van den landbouwer Cruijssen te Vierlingsbeek een stier naar de keuring te Boksmeer geleidende werd door dat dier op de horens genomen een eind ver weggeslingerd en ernstig gewond Zgn toestand is hoogst bedenkelijk daar ruggegraat en ribben gebroken zgn Gistermiddag had in de stoom touwspinnerg van de firma N en A W Hoos in het Jaffa te Kralingen een I4 jarig6 jongen het ongeluk met den linkerarm tusschen een in werking zgnde machine bekneld te geraken waardoor dat lichaamsdeel ernstig werd verwond mend mogou de droomen en illusion der jeugd ona ook verre blgven toch wenkt ons een schoon en blij geluk op welks fondament wg den haard van trouw en eendracht bonwon zullen de sympathie dar vriendschap eo hoogachting I Natalie zag hem lachend aan en zweeg IntuBschun was de kranke uit zgn onrostigen sluimer wakker geschrlkl woelde in het rond en sprak woorden in de Foolsohe taal soader gedachte en zonder zin Snel trad Natalie aan het ziekbed om haar pleeg zuatoraambt te vervullen terwijl Felix met innige deelneming de koortsachtige hand van zynea armen vriend omvatte Dat was een treffende groep In de villa Moller te Hamburg ging alles zgnea ouden regolmatigen gang daar de vroegere waard uit Da gouden Druif die workelgk goud uit zgn druiven geperst had de burgerlgke huishouding in eere bleef houden en niett wilde jrelen van de fijne defiigo gewoonten welke zgne wakkere wederhelft zoo gaarne had ingevoerd Moller heeft op dat punt een harden kop lieve vriendin Henning I sp ak juffrouw Moller in vertrouwen tot hare oude kennis Ik kan h auders om den vinger winden en hg doet mij allee ten gevalle maar ala aristocratisch man op te tredeu en Tooniame maniereu aan te nemen daartoe kaa ik hem niet overreden noch met zachtheid noch met geweld zooals ik het ook geprobeerd heb