Goudsche Courant, maandag 2 april 1894

I C ie 11S € GOUDA MARKT Ontvangen de Nieuwste Modellen 2 MANTELS Groote keuze in alle prijzen Nieuwe Regenmantek OUterenochtend werd nit het huis van bewariog te Arnhem aan de Duitsche regeering te DaBKeldorf orergalererd de persoon van Th Eöbmen om aldaar to worden tereohtgoateld Toor diefatal ran twee paarden en rijtuig welke hg Toor eenigen tijd geleden by den stalhouder Voetman te Arnhem te gelde wilde maken voor welk feit de Daitsche regeering zgn nitleTering had aangevraagd Onder de slacbtoffera van den Matabelenoorlog is ook de Koniog Lobengela s lyfarts de toovenaar Maagbene die voor onsterfelijk gehouden werd Die onsterfelijke c was bg de Matabelen evenzeer gehaat als gevreesd om ziJne wonderbaarlgke eigen schappen Hg kon namelyk b Koninga v anden rnikeo en ieder aan wien hg iets verdachts rook werd op laat van den Koning onthoofd Toen hg in handen van de Ëngelschen viel werd hg wegens een wreeden moord door hem gepleegd op staanden voet doodgeschoten tot grnote verbazing van de toegestroomde Matabelen Zg gelooven ook thans nog niet aan zgn dood omdat hg naar hnn zeggen vroeger al eens uit den doode is opgestaan Op grond van verkregen inlichtingen kan De Tgd mededeelen dat het bericht omtrent den pofferbakkerc in substantie juist is Er worden alleen eenige opmerkingen gemaakt De PofEerbakkerc heet Bofiebakkerc Boffta is een dikke pannekoek en Bolleprikkeri heet Bollenpikker Nngenoeg alle Yoleudammers hebben eeu bgnaam Hat weefsel van verzinsels dat boffebakker en zgne dochter hebben saamgevlochten ia nog erger dan het bericht van de N Kt Ct laat vermoeden o a is bg die historie van Ilpendam ook de bisschop van Haarlem betrokken geworden De zienater de dochter die beweerde omgang te hebben met de zielen in het vagevuur had toch beweerd dat Mgr midden iu den oacht per rgtuig te Volendam was geweest om den pastoor 300 te brengen voor de geloovige zielen Beiden vader en dochter hebben schandelijk misbruik gemaakt van de devotie die te Volendam algemeens is voor de geloovige zielen en door alterlei praatjes gemaakt dat de waarschuwingen van den pastoor geen geloof vonden Sedert Vrgdag wordt te Haarlem vermist H J Kloet oud 16 jaren van beroep letterzetter Hg beeft op dien dag te twee uur de Quderlgke woning verlaten gekleed in duffelscbe jaa donkere gestreepte broek mdière schoenen vuilachtig witte pet met twee sale plekjes op het achterhoofd Sedert hg de woning verliet heeft men nieta meer van hem vernomen Men vreest dat hem eeu ongelnk ia overkomen en verzoekt ieder die eenige inlichtingen kan geven daarvan mededeeling te doen aan den commissaris van politie te Haarlem Voor den tentoonstelling te Sttu Francisco is eene aanvraag ingekomen tot het oprichten T li eene Justitia de bekende weegschalen in de baud houdende Het beeld zon 45 meter hoog wordeu Iedere schaal zal 50 personen kunnen dragen die op een gegeven teeken bg wijze van een wip 88 meter hoog opgevoerd zullen worden Een aanbevelenswaardig toestel in verkiezingstgd Er gaan juist honderd menscben op de wip Een gezin uit 7 personen aan de Langekade te Kralingen werd gisterenavond wegeua huurschuld gerechtelgk uit de woning gezet Nadat dit was afgeloopen en de ontruimde woning door den deurwaarder gesloten en deze vertrokken was maakte men de deur weder open en de uitgezette familie trok mai het huisraad woder daarin binnen alsof er nieta gebenrd ware To Mnnohen zal de Vereinigongder taubstnmmen bildenden Künstler dit jaar eene internationale tentoonstelling aanrichten van werk van doofatommeu KulteDlaoilsch Overzicht Tal van Oostenrgksohe kranten de officieuse vooraan geven artikelen over de Keizer ontmoeting te AbbazziB natunrlgk met bet afgezaagde refrein Driebond en vrede De Delegaties zullen dit juar te Pest vergaderen in het laatst van Mei of het begin van Juni De begrooting bedraagt 152 milUoen 4 millioen meer dan het vorige jaar Het üostenrgksche sociaUstencongreB heeft een paar dagen beraadslaagd over de vraag of een algemeene werkstaking raadzaam zon zgn als middel om het algemeen kiesncht af te dwingap Meer dan 100 sprekers voerden daarover het woord doch zg konden het niet eens worden Als uitweg werd eindelgk besloten zich in beginsel voor een algemeene werkstaking te verltlaren doch de wgze van uitvoering in het midden te laten Vervolgens werd met 66 tegen 42 stemmen verklaard dal de door de Regeering beoogde uitbreiding Tan het kiesrecht een beacfaimping van het volk is Met 82 tegen 16 stemmen besloot het congres te blgven strgden voor ten werkdag van acht uren en daartoe allereerst de pogingen van de mgnwerkers te ondersteunen Er is belangrgk nieuws in verband met de achturen quaestie Het parlementslid Mather beeft namelgk aan de patroons in het vak van yzerwerken en machinebouw alsmede aan de bg deze industrieën betrokken werk lieden vereenigingen een verslag toegezonden betreffenden den uitslag van eeoe over twaalf maanden zich uitstrekkende proefneming met den achtuurschen werkdag zonder loonavermiodering aan de Salford Ironworks Deze proefneming blgkt over het geheel opmerkelgk goed geslaagd te zgn Volgens het rapport is niettegenstaande de vermindering der werkuren van 54 tot 48 a weeks het afgeleverde werk feitelgk nog iets grooter geweest terwgl een klein deficit op de exploitatie toe te schrijven aan de ongunstige tgden voor de gzerindustrie jpist gedekt werd door eene besparing in slgtage brandstof verlichting enz Kortom de arbeid leed geeue schade en de verbeterde stemming der arbeiders bleek uit eene ongekende vingheid willigheid en welgezindheid De firma heeft dan ook besloten met het stelsel van 48 uren a weeks voort te gaan En dit niet alleen Zóó klaar heïfft de heer Mather den goeden uitslag van dit experiment onder de oogen weten te brengen van de Regeering dat deze terstond besloten heeft het ook in het arsenaal te Woolwich en op de marinewerven io toepassing te brengen De Time8 waarschuwt tegen voorbarige gevolgtrekkingen uit dit ééue geval Men generaliseere niet te spoedig Wat in ééa vak gedurende één jaar goed ging behoeft daarom nog niet voor alle vakken en te allen tgde raadzaam te worden geacht De Pall Mali Gazetle € steeds eene voorstandster van bekorting der werkuren doet uitkomen hoe de goede uitslag van de proefneming te Salford geheel te danken ia aan de wederzgdscbe vrgwilligheid er van Het experiment zou mislukt zgn indien het of den patroons of den werkliedan ware opgedrongen geworden Een acht uren stelsel goed Maar slechts kracbteus minnelgke overeenkomst niet krachtens wettelgken dwang De Igkdienst voor Kossuth is Woensdag in de evangelische kerk te Turgu onder groote deelneming gevierd De straten en balkons der buizen waren met een dichte menigte bezet in de kerk waa goen plaats meer te krggen De studenten vormden een eerewacbt om het Igk De lijkdienst duurde een unr die predikant Payrot hield iu het Italiaansch een lofrede op den overledene na hemspral Mide Hongaar Vercs en de Franschman Appia Na afloop Taa de plechtigheid werd het Igk naar het station overgebracht waar bet aan den vice burgemeester van Boedapest overgegeven werd Bg de opening van het Geneeskundig Congres te Rome werden behalve door de ministers BacelU en Crispi en den burgemeester Huspoli nog verscheidene andere redevoeringen uitgesproken o a ook door prof Vircbow eu door prof Stokvis aan weikeu laatste de eer te beurt viel dat koniug Umberto hem persoonlijk de hand kwam drukken Crispi betoogde vooral de noodzakelgkheid van den vrede als de hoop der moderne wereld President Cleveland heeft getoond beter te wezen dan zgue partg en tgn veto uitgesproken over het partgdige gevaarlgke wetsontwerp van den afgevaardigde Blaud dat reeds door beide Kamers was aangenomen Er is overvloed van ongebruikt geld in alle groote banken en de aanmunting van een paar honderd inillioen zilveren dollars zou de depressie vermeerderd hebben en het ruilmiddel nog sneller naar de groote vergaarbakken hebbeu doen terugvloeien In de preside ntsboodschap waarbg op den laatsten respgtdag daar na aftrek van vier feestdagen juist 10 dagen na het besluit van den Senaat verstreken zgn deze beslissing wordt medegedeeld wgs de president op de gevaren der wet Het vertrouwen dat door de intrekking der Sberman wet gewekt is zou plotseling vernietigd worden De vermeerdering van den zilveromloop zou een evenredige vermindering van de goudreserve in de schatkist ten gevolge hebben de geheele financieele toestand zou weder ie onzekerheid worden gebracht Eerst nadat de goudreserve beschermd is door uitgifte van obligatiè n met lagen intrest de president beveelt het Congres aan daartoe machtiging te verleenen zou men tot aanmunting van schatkistzilver kannen overgaan De vrees was dat de president het ontwerp zon laten wet worden ten einde de tarlefwet te redden Cleveland werd daartoe aangespoord door invloedrgke vrienden die groote belangen hebben bg suiker whiskey of lood in de trusts die bet monopolie dezer producten bezitten en zich bg de nieuwe tariefwet gunstig wisten te verzekeren die millioenen waard zgn Andere invloedrgke vrienden van den president hebben groot belang bg buitenlandsche steenkoolmgnen of bg den invoer van buitenlandscfae producten welke door de tariefwet begunstigd worden Al deze prachtige vooruitzichten worden nu ia geraar gebracht door het dreigement der Tolkspartg en der zilvermannen dat zg aU de muntwat valt de tariefwet zouden verwerpen Eeu nieuw muntwetsontwerp volgt het thans iagetrokkene op den voet Het senaatsHd Stewart van Nevada beeft in den Senaat de vrge aanmunting van zilver voorgesteld Stewart beeft een verbazend vermogen grootendeels gewonnen uit de zilvermgnen in Nevada waarvan hij nog een groot aantal bezit Indien de regeering kon gedwongen worden zgn product te koopen zou de waarde zeer stggen Er is geen kans dat zulk een ontwerp wet wordt Zelfs als het door beide Kamera werd aangenomen zou het veto van den president het eveneens voroordeelen als de Bland Bill Dat men zulk een voorspelling durft doen is de groote zedelgkebeteekenis van Cleveland s kloek besluit ten opzichte van de muntwet ViSBoherU Bericht Ammerstol 30 Maart Van Zaterdag 24 tot en met Vrgdag 30 Maart zgn alhier ter markt aangevoerd 123 zalmen prgs per kilo van 1 25 t 1 40 Kralingeu 30 Maart Deze week werden ter toarkt aangevoerd 786 winterzalmen en 600 elften prgs der zalm ƒ 1 20ÖI 1 50 per 5 ons elft 1 50 é ƒ 3 00 per stuk SPECIALITEIT in Dames en Heeren Handschoenen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 30 MAAET Vor kr lotkoera 88 88 100 lüüll m 102 n U J 71 8 7 78 l 21 l 28 66 9 95 103 Siït iiVl f 106 61 39 100 loov 100 391 626 101 871 108 8181 149 98 96 102 108 187 99 99 601 31 104 108l 171 1891 1041 v 46 481 138 1401 1401 68 e 72 104 1841 1081 111 7iy 94 102 IS 1341 10 101 991 60 60 87 26 1 7 18 103 79 siVi UI 1081 1087 60 60Vb 61 18 200 108 111 V 101 loiy 118 86 S8V 108 Nbdbeland Oert Ned W 8 a dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi KONQAR Obl Goudl 1881 88 4 Italib InflcLry ing 1862 81 B OosTEHiL OM in papior 1868 B dito in2üverl868 B PoBTUQiL Ublig mot ticket 3 dito dito S BiTJBLAND Obl Oost 2e Sflrie 6 dito OoooQa 1880 4 ditobg Aoiba 1869 4 dito bij Hope 18SÖ 90 4 ditoingoud leoo 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spakjb Ferpet lobuld 1881 4 TURKKiJ Gepr Oonr leen 1S90 4 Geo loeuing serie D Geo ieenin serie C ZuidApb Ebp Eeo F obl 1892 B Mbxioo Obl Buit Soh 1890 6 Vbnbztjela Obl 4 onbep 1881 A isTEBDA u Obligiitien 1861 S i BorrxRDAH Stad leea 1886 3 Nbd N Afr Hacdelsv aaod Arendsb Tab M CertiSoatea Duii MaatBobappg dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult MiJ der Vorateal aand s Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaatscfa dito N W Pac Hyp b pandbr 6 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTENB Oost Hong bank aand EtJSL Hypotbeekbatik pandb 4 t A UBBIKA Ëquit hypotb pandb 5 Maxw L G Fr Lien cert 6 Kbd Holl IJ Spoortr Mig aand Mij tot Ëxpl T St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TALiE 3poorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwmy k M obl 8 Polen Warsobau Weenen aand 4 RusL Or Euss Spw Mij aand 6 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 Ivrang Dombr dito aand B Kurak Gb Azow Sp kap aaad B Losovo Sevaat Sp Mq oblij B Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 A UBKnu CeQt Pao Sp Mij obl 6 Ohio k Nortb W pr 0 aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm oert r a Illinois Ooatrat obl in goud 4 Lonisp NasbvtUeCert v aand Mexiuo N Spw My leUyp o 6 Miss Kanaaa v 4 pot pref aand N York Ontario b West aand dito FenuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B 8t Paul Mino Se Manit obl 7 Uu Fao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert r aand Vbk C Eallw b NaT Ie h d c O Amsterd OoinibuB My aand Rotterd Tram weg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 Bklbie Stad Antvrerpenl887 S i Siad Brussel 1886 S i HoHG Theiflb Regullr Gesellach 4 OosTENR Staatsleening I860 B K K Oost B Cr 1880 8 I Spanje Stad M drid 8 1868 Nbd Ver Bei Uyp Spob oert S KEXXISGEFIXG IneICHTINOÏK WBLKB GEViAE HOHAD Oï MINDEE KUNNEN VEROOBZAKEN BURGEMEESTER en WETHOÜDBKS aii QOODA Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Jnni 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene keimis dat op de Secretarie ter visie zgn gelegd verzoeken met bijlagen van D Van Diik om vergunning tot hetoprichten eener bakkerij iu bet perceel gi legenaan de Doelesteeg Wgk L No 224 K uiasterSectie O No 1970 F van Utrecht om vergunning tot hetoprichten vau eeu miiieraalwaterfabriek gedreven door een gnsmotor iu het perceel gelegenaan de Turfmarkt Wp H No 158 KadasterSeclie B No 1688 Dat op Zaterdag den 14 April 1894 des namiddags ten 1 ure op het Randhuis gelegenheid is om bezwaren tegeu de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden keuuis gebomen Gouda den 31 Maart 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENOOOEN De Secretaris BROUWER KOEPOKINENTING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kenni dat vooreerst elkea Maandag eu Dinsdag voormiddags ten 9 uur in het St Catharina Gasthuis aan de Oosthaven gelegenheid zal bestaan oq zich kasteloos te doen inenten en herinenteii Gouda den 31 Maart 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretari BROUWER BurgerlUke Stand GEBOREN 30 Maart Pieternella ouders B Schinkel en P Melkert OVERLEDEN 29 Ma rt A M Janmaat 19 j P Boot 3 m 30 J J van Wjik 50 j U m M A G Vorstman 88 i ONDERTROUWD 30 Maart C van Veldhoven te s Gravenhage 22 j eu L M Herngreen 27 j A Amesz 26 j en G Oomeen 20 j A G vnn Willigen 271 en J Ejjkhoff 23 j J Abbema 23 j en K van der Draa 26 j Uaastreoht GEBOREN Geertrnida ouders Th Lakerveld en S van der Mispel GETROUWD H Kooiman en J Slingerlaud ONDERTROUWD M den Ouden van Stolwjjk en J O Slingerland ADVERTENTIEN Heden overleed onze hartelijk geliefde Echtgenoot en Vader de WelEerw ZeerGel Heer Dr M A G VORSTMAN Emeritus predikant in den oaderdom van 88 jaren Wed M A G VORSTMAN geb Pbiuib MARIA VORSTMAN Qottda 30 Maart 1894 Bg akte op den 30 Maart 1894 tooi den Notaris G C PORTÜIJN DÉOOGLEEVER te Oouda verleden is de Vennootschap tasschen de Heeren PIETER GOBDEWAAGEN thans zonder beroep en AART 6ÜE DEW AAGEN fabrikant en koopman beiden wonende te Gouda onder de firma P GOBDEWAAGEN en ZOON betrekkelgk het maken Ton Pgpen waaraan later is toegevoegd Aardewerk en hetgeen daarmede in verband staat alsmede den handel in Pgpen Pgpaarde Meerschuim en Barnsteen en hetgeen verder met gemeenschappelgk overleg zonde worden goedgevonden by acte den 12 November 1880 aangegaan ONTBONItEIl te rekenen Tan den 1 Januari 1894 terwgl de zaken door den Heer AART GOEDEWAAGBN voor eigen rekening onder de genoemde firma zullen worden voortgexet ADVERTENTIEN in Wfi Binn i en Buitenlandache Couranten worden dadelyk opgezonden door het adTertentie Bureaa van A BBINKMAN ZOON te Qoudcu Jaeoha Bum Premièn Kalender Op No 743S en S04S zgn gevallen de kostbare SehUderlJen m de Vogelkooien met Standaar i in de 2e klasse der 345e Staatsloterij Houders Tan deze nomniers gelieven de Kalender als bewgs over te maken aan den Oitgever B JACOBS Groningen ËenSinidsjoiigen eenigszins met het Tak bekend by A VAN DUIN Kleiweg ZEER OUDE JENETEB Lucas Bols BIJ SLOTEMAEEB k 00 I j m i Nicu eD Njk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Woensdags Donderdags en Vrijdags Markt 134 Gouda OPRUIMING van een GEOOTE PAETIJ KAEPETTEN van f i per stuk Vitrages van 9 cent per el Tan 3 50 Toor 1 75 in de FIS ALM VITVERKOOP bij I S REISER Korte Tieiideweg Bnaa WINKEL 9 pEuxnK KOMINKI 1 1111 Sr IOMVr B VKRIJ m riiLjiis iiiiw ssniKRi i Ageutanr bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda EENI DEFOT TIN THEE Men wordt verzocht op t lltEttK te letten ÜIT HET MaGAZUN VAN M RAVEMSWAAYZüi E QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en fPr B voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepoJneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ £ ENia DEPOT derfijnsteUaagsoheBeachnit Openkre Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 FOKTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 2 APRIL 1894 des morgens te elf nren iu het Koffiehuis Ha monik aan de Markt van No 1 tot 5 Twee gunstig gelegen goed onderhouden doelmatig ingerichte en ruime Kaaspakhuizen STAL met K0ET8HÜIS KANTOOR ERVKN en GROND staande en liggende aan den IJsel langs het Molenpad am b Oosthaven te Gouda als late Het Kaaspakhuis wyk B No 117 2de Het Kaaspakhuis daarachter lugang Molenpad oogeonmmerd met den grond daarvoor 3de Het Koetshuis met Stalling voor 2 paarden en Kaaspakhuis daarboven en deu grond daarvoor eu daarnaast wgk B No U7a 4de Het Kantoor met den gang daarneveus 5de Het Kaaspakhuis met Kantoor en Open Grond wgk B No 115 van ouds de Volmolen No 1 en 2 zgn te aanvaarden 1 Mei a st f o 3 en 5 zgu terstond te aanvaarden en No 4 is tot 1 Juli a st verhuurd voor 75 per jaar No 6 Een ruim ingericht tot verschillende doeleinden geschikt van vele vertrekken voorzien HUIS en ERF en TUIN met onlangs gebouwde SCHUUR aan de Turfmarkt te Gouda wijk H No 64 thans dienende tot Onde Mannen en Yrouwenhnis groot 2 aren 60 centiaren Te aanvaarden 1 Juli a s No 7 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht HÜI8 en ERF aan de ViJTerstraat te Gouda wijk F No 124 Verhuurd bó de week voer ƒ 1 85 No 8 tot 10 Drie naast elkander staande goed onderhouden HOIZEN en ERVEN met TUINEN aan de Karnemelksloot Smallezpe te Gouda wjjk R No 476 477 en 478 Verhuurd bij de week elk Toor 1 80 en No 11 tot 13 Drie naast elkander staande HOKEN en ERVEN met afzonderlpe Bovenhuizen aan de Bogen te Gouda wijk O No 141 Ula 142 142a 143 en 143a Verhuurd bij de week voor 1 70 1 60 1 60 1 65 1 70 en 165 De perceelen zjjn te bezichtigen 27 28 en 29 Maart a s van 10 tot 4 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen WOENSDAG den 4n APRIL 1894 dea namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving Aanbesteden Het AFBREKEN van don ouden houten KOGELVA NGEB op het Sohietterrein san den Hoogen Schielandschun Zeedijk en het daar ter plaatse maken van een nieuwen houten KOGELVANGER Het Bestek met Teekening ligt ter inzage op de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester BIKKBOTTËLAKU Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voort during beleefdelgk aau voor de LEVERING der Eefste Soort BIERES uit de Brouwerg db Gbkeoohde Valkc Van Vollrnboveii s l xtra Sioul voor Bloedarmeu Maaglgders Zwakken en Kraamvronwen als meeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VM WmiGAAEDEN OPENBARE VERKOOPING TE O OUIDA ten overstaan van den Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 4 APRIL 1894 des morgens te elf uren in het KoGSehuis HARMONIE aan de Markt van No 1 tot 3 TWEE HUIZEN ERVEN SCHUUR en HOOIBERG met een grooten OOPTen MOESTUIN in de Boelekade te Gouda wgk R no 52 groot 8 aren 43 centiaren No 4 Een perceel hggende in den polder Bloemendaal te Qoudi over den Spoorweg kadastraal bekend in Sectie H no 746 groot 34 aren 60 centiaren En No 5 en 6 Twee perceelen best 7 © i 1 s aa cL liggeade aan het Draafpad in BloemendaaJ ie Oouda kadastraal bekend in AUea te aanvaarden 1 Mei 1894 De perceelen ign te bezichtigen 30 Maart en i en 3 April a t van 10 tot 3 nren en 0 den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda BO EL H UI S k CONTANT TE Waddinxveen aan de Taa schuur van den heer FRANS VAN ÜER BREGGEN op kavel 9 in den Achter oftchen polder aan den Noord Eiodschen weg op WOENSDAG den 4 APRIL 1894 s morgens ten 10 ure van ié PAARDEN waaronder de in 1894 in Zuid Holland goedgekeurde 4jarige bruine hengat David twee 2 jarige bruine merriën van Agamemnon eeu vier en een vgQarige veulen dragende merrie e n 5 jarige bruine ruin 4 aftands mernepaarden waarvan 2 veulendragend 2 hengsten 2 merrieveD lens Voorts Boerenwagens driewielige Karren VracHtwa gen een zoo goed als nieuw Gharretje voor 4 personen Rijtuig en wagen en ploegtuig en Hooihark Grasmaaimachine Sack s en andere ploegen beitel Egge andere Eggen Rolblok Ploegsleden Stalgereedschap Voerbakken oud hout en al hetgeen verder zal te voorachgu worden gebracht Afgenammerd smorgeoa te bezichtigen Breeder in Billetten Nadere informatien ten kantore van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen Benigste en goedkoopste ADRES voor GEBREIDE GOEDEREN 1 BOGEN 0 133 Bestellingen worden spoedig en net afgeleverd OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING rjay De Notaris J P MAHL8TEDE fffS B te Bergambacht is voornemens op WOENSDAG den U APRIL 1894 des voormiddags ten 9 ure aan de hofstede geteekend 641 in Zuidlroek onder Bergambacht in het openbaar te verkoopen 22 KALPZOEIEU 1 VARE KOE 6 PINKEN 1 STIEK 1 aftands zwart MERRIEPAARD a ZEUGEN 8 BIGGEN Boerenwagen met broeden loop Tentwagen volledige Bouwen Melkgereedachappen Handwerk 3 Schouwen en MEMMMEDEM OPENBARE Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE fcC Bergümhacht is voornemens op WOENSDAG den 18den APRIL 1894 des morgens ten 9 ure aan de Hofstede geteekend B No 19 in Bovenkerk te Stolwijh bewoond door D VERHOOG in hetopenbur te verkoopen il Ralfkoeien VARE KOEIEN PINKEN Eenige KALVEREN 1 uitstekend aftands bruin MERRIEPAARD voorts Blokwagen Speelwagen Tilburrie Stortkar 2 Arresleden met Bellentuigen Berhnerzilver en andere Tuigen Bouw en Melkgereedscbappp 2 Wringtobben met toebehooren Staren Kuipen Emmers Kaagpere 2 Karns met toebehooren Pekelbak Kaasplankeo Kaasvaten en Volgers Kaasatanders Schalen en Gewicht Koekenmolens Bruggen en Vlonders 2 Schouwen Handgereedschap Slieten Brandhout en Takken Vervolgens Kabinet Secretaire T els Stoe len Klokken Porceleinkast Glas en Aardewerk en vele andere Goedereu meer De ondergeteekende heeft van heden af beschikbaar Lijkkoetsen enVOLGKOETSEN voor Begrafenissen Ie en 2e klasse zoowelbinnen als buiten de stad Zich beleefdelgk aanbevelend J N BOTH StalJwHderU Crabethstraat Firma j W eller Wijdstraat A No 42 UITZETTEN voor de LUlËRMüND KOUSEN HANDSCHOENEN van af de minste prijxen