Goudsche Courant, maandag 2 april 1894

ï No 6317 Dinsdag 3 April 1804 SSste Jaargang ftOUDSGHE COHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN y BINNENLAND GOUDA 2 April 1894 ZaterdsgsroDct bezorgde de Aideeling Gouda vao den Ned Bond vao Oud Onderofficieren aan hare leden en dooatears een recht gezelligen avond in den vorm eener soiree musicale et déclamatoire De voorzitter de heer Van Frankenhoizen heette dn aanwezigen hartelgk welkom wees er verder met genoegen op dat de Afd ook door nietleden zoo ijverig werd geetennd en deelde mede dat de heer Joh G Arentz de leiding van het muzikale gedeelte van dezen avond welwillend op zich had genomen Behalve eenige heereu zon ook me uffr Scholten bg verscheidene nummers tie piano b leidiug op zich nemen By voorbaat bracht hy aan alle medewerkers vooraf reeds een woord van dank Daarop werd met begeleiding het BondsUed aangeheven dat zich niet alleen ondersoheidt door een Heve zan r e w s maar evenzeer door krachtige kernachtige woorden Van hét muzikale gedeelte frappeerden on 9 het meest de solo voor viool en de quatremains voor piano By beide nummers waren de heer Arentz en mejoffr Scholten zoo echt in hun element By den heer A weet men niet wat meer te roemen de aiistekende techniek of de zuiverheid en liefelykheid van toon Hij is als het ware een met zyn instrument en de toehoorders vergeten alles om zich heen en worden meegesleept door die heerlyke klanken Ook mejuffr Scholten is op het klavier geen vreemdelinge en niet alleen by de begeleiding maar vooral in de 4 mains toonde zy groot talent De jongeheer Nobel ia op de clarinet goed thuis zyn spel waa zeer verdieostelyk het duo der beide cornets was niet altyd even zuiver bepaald jammer daar het overige ge deelte zoo fraai werd voorgedr eu De voordrachten vielen eveneens byzonder in den smaak iHet nette menBch € door den hr Arentz Tooi esteld wekte door dat het niet alles wat het z uitbazuinde aller sympathie De Generaals inspectie c door den heer f a hnys op de hem e en onverbeterlyke wyze vooi edragen deed militairen en ond militairen schateren van lachen Het koddige Recept door den Voorzitter en den heer Schultz voorgedragen viel eveneens bijzonder in den smaak Voor de pauze begon werd door het bestoar aan de echtgenoote van den heer Arentz en aan mejuffrouw Schollen eene fraaie bouquet vereerd als een klein bewijs van erkentelykheid Het waa by elven voor de pauze begon hei tweede gedeelte woonden we niet by Dit moet echter ons nog van het hart dat ook dezen avond weer uitmuntte door den gezelligen en kameraadBchappelgken geest die ons steeds trof Laten de leden voortgaan elkander het leven zoo aangenaam mogslyk te maken dan zal dezo afd Bltyden voortdurend in meerdere mate op du sympathie barer medeburgers knunen rekenen Zoonis aan onze lezers bekend is is onze Gemeente in een procedure gewikkeld welke het Hoogheemraadschap van Schieland tegen Gouda by de Rotterdamsche Rechtbank instelde Evenzeer ia het bekend dat Gouda het proces verloor tot betaling veroordeeld werd doch van dat vonnis in hooger beroep kwam bij het Gerechtshof te s Gravenhage De advocaat generaal mr Telders concludeerdu heden tot bevestiging van het veroordeelentt vonnis Uitspraak Woensdi f 16 Mei e k Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Maart het volgende resultaat I3 Febr 9 7 Mg permang kalicus per 1000 cc lu y 1 t 1 1 li I 24 10 1 OÜ Ü O 1 tt M II De R K Kiesvereeaiging Recht voor Allen alhier zal by de aanstaande verkiezing de candidatunr steunen van den hr mr C J Ëgraaf van Bylandt Het oude kegelspel dat in Gouda uitgediend scheen te zyn om plaats te maken voor nieuwere soorten sport begint toch weer te herleven Naar men ons mededeelt hebben eenigo jongens een kegelclub opgericht onder deo naam Wilhelmina c en alles geschoeid op een leest zooala zulk by dergelijke clubs te doen gebruikelyk is Een bestuur is gekozen elk lid heeft een insigne een W met daarboven een roset van de Goudsche kleuren ja er isaleenalgemeene vergadering gehouden waarop een donatrice terdeeg heeft getracteeurd Een eigen baan heeft ze echter nog niet zo behelpt zich echter in eene fabriek We wenschen die in alle opzichten jeugdige v reeniging een wasdom toe zoo sterk als aar eenigsziua mogelijk is want kegelen ia en blijft o i toch een gezonde gymnastische OjBfening Aan het Postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkaatoren werd gedurende de maand Maart 1894 in de Rykspostspaarbact ingelegd f 4909 13i Terugbetaald 5226 87 Het laatste door dat kantoor nitg even boekje draagt het nummer 3777 De heer H Boelhandel commies 4e klasse tydelyk geplaatst zynde te Gouda wordt op den eersten Mei a s verplaatst naar Beek provincie Limbnrg Onze stadgenoote mejuifr B zou in gezelschap van den heer K een tochtje per vélocipope door de Plas maken Onderweg geriskte bedoelde juffr in een sloot en na nit haar neteligen toestand te syn verlost bleek hft dat een arm enstig bezeerd waa Op een molen in de nabyheid liefderyk opgenomen werd in alleryl naar dr S alhier gezonden die eerst meende dat de arm alleen uit het gewricht wai Later bleek dat de rm even boven den elleboog gebroken was De lust tot fietsen zal b haar daardoor wel een gevoeligen knak hebben gekregen De heer G Tuithof heeft zyn café als het ware in een nieuw kleed gestoken en vooral het front is zeer ten voordeele veranderd De Unie ne mt daardoor een waardige plaats in onder soortgelyke inrichtiugen en blyft een bezoek ten volle waardig Een woord van lof aan den heer Tamae die hel schilderwerk verrichtte op een wyze die hem tot alle eer verstrekt is hierby zeker niet misplaatst Gisteren werd opnieuw een geval van pokken aangegeven en wel by Bruistens op de Kamemelksloot De gesignaleerde C v P die nog een dag hechtenis moeat ondergaan ia door de politie alhier aangehouden De roomach katholiekekieavereeniging Recht maakt machte te Woerden heeft tot voorloopigen candidaat voor de Tweede Kamer gesteld den heer A J T Hofman likeurstoker aldaar Vrydagochtend had te Oudewater een ongeluk plaats dat zeer erge gevolgen had kunneii hebben Een jong paard van den veehondn W D stond voor een wagen dien men faezig was te laden Eensklaps zette het paard het op een loopen en in woeate vaart ging het weldra nog rakelings voorby eenige kinderen met een kinderwagen den koronmoleuwal op Hier liep het hollende dier regelrecht in eon huisje waarin zich eene vrouw en eenige kinderen bevonden Verstomd van schrik toen deze eenklapa zoo n vreemde verschyniug op den vloer s en konden ze zich nergens bergen daar de wagen den nii ang versperde Met het verwoede dier dat inmiddels alles in de woning kort en klein had geslagen en zelfs de voordeur uit hare voegen had geloopen moeaten deze menièhen zoolang samen zyu tot er hulp van buiten kwam die gelnkkig niet lang nithloef Toen de wagon die zeer gehavend waa weggetrokken e men het paard uit het huisje had gehaald me teynen wat schade er was aangericht en moest men zich ten hoogste verwonderen dat niemand der bewoners eenig letsel had bekomen De heer D heeft alle schade vergoed Voor de vacante betrekking van 2e bewaarster in het rykaopvoedingageaticht en de byzondere strafgevangenis voor meisjes te Monfoort hebben zich 7 soUcitanten in persoon aangemeld De Keizer van China is nog fijngevoeliger op zyne Majesteit dan de Europeesche Keizers Het heeft Z M zeer geërgerd dat niet attyd overal in zyne tegenwoordigheid een eerbiedig stilzwygen heerschte zooals toch behoort Onlangs toen de Keizer terugkeerde van een offer aan het Opperwezen hoorde hij zoo zegt hy in een manifest in de nabyheid van de poort van zyn paleis een vry sterk gedruisch van stemmen Hy ziet daarin een bewys dat het volk niet genoegzamen eerbied heeft voor den Souverein en een plichtsverzuim der officieren die daar de wacht hadden Die ofEicieren zullen daarom door den Minister van Oorlog gestraft worden De hyacinthen in de omstreken van Haarlem staan thans in vollen bloei Daar door de meeste bloembollenhandelaars besloten is dit jaar geen afgesneden bloemen te verzenden zullen de velden thans ongeschonden blyven en kunnen de liefhebbers gedurende een bloeityd die een paar weken duurt naar hartelast den schoonen aanblik genieten FEVthLETOm PEIirSES 7EEA BI fflk eau het anders zoo gaarne hebben om onze Yera die zich sohsmen moet als hij zijn mond opendoet en altijd door hem in plat Hamburgsob wordt loegesprokeD Ja meo heeft wat te stellen met die mannen vorvolgde zij mat oen gelaten zucht wü hebhen nu eenmaal onze Vers een deftige opvoeding gegeven heblMD haar de dunrate kostschool laten bezoeken raosoh laten leeren en veet ik het wat al 1 Juffrouw Gotthardl heeft er een dame van helpen maken en zij is een aohoone dame geworden een Hare engel maar nu mort MóUer altijd over de manieren Ik geloof dat z graag langer op Helgoland zou ign gebleven Ja dat ia een wonderbare gesohiedenis in vertroavflD ik kan er niet i eoht wys uit worden wat daar loa is geweest Vera wÜ niets zeggen sg ver telde mij alleen dat er twee bekenden van juffrouw Gotthardt uit Amerika waren geland en dat de eene zwaar ziek was geworden waarom de juffer onze Vera naar huis had gezonden fis juffrouw Gotthardt ginds gebleven F ffJa als verpleegster van den armen man die geen vriend of maag had Maar wat ik nog Z6g gen wilde onze Vera ia opvallend veranderd in een paar weken j i j Uat het hoofd hangen en is leer zwaarmoedig fcewordon wat zij vroeger niet voor do mode bod Ëen steenen bart zou er medelijden mee krijgen Ih heb zoo mijn oigen gedachten beste vriendin en waarom Omdat Karel Keimann zich volstrekt niet meer laat zien eu verloofd is naar ik geboord heb met juffrouw Hartung Ja die is rijk genoeg maar ik vind het toch gemeen van hem 1 Zoo Ewetalen die beide vrouwen b j het gebruikelyk kopje koffie terw l bet jonge meisje eenzaam in baar kamerve zat en treurig voor ziob been staarde Het fftropisohe gelaat zooals Natalie Felix Bodenburg noemde hield Vera don vre de verre had voor de eerite maal baar bart met een onrast vervuld waarren zij ziob geen rekenschap wist te geven Was dat liefde F Z waagde bet niet daarover na te denken wijl het woird van bare vriendin dat een man van z ne jaren roads lang een eigen haaid moeat hebben als honigiUuw op de eerste groene kiem van baar hart wat gevallen Zg gevoelde dat deze man haar gansche zijn al hare gedaobten omvangen bield en bad van Bohaamta daarover wel in de aarde willen kruip osddat die gevoelens haar een misdaad schenetï en Wer vroa welyka fierheid de diepste nederlaag Ofeigden te bereiden Neen neen dat niet fluisterde zij olider tranen rDezen smaad niet I Ik wil Karel R imann die zooveel voor m gedaan beeft terstond mijneband reiken om de gedachte diea man te n minnen verre van mü te houden eu my te betohej ientegen mijn eigen bart I Intussobeo was r gebeld en juffrouw MoUer gitig zelve zien wie daar was vZoo u mijnheer ïottliardt I riep z verheugd den bankier binnenlatend dat doet me nu pleizïer u te zien I jfVera thuis P Ja ja op hare kamer I Kom maar meel Vera werd geroepen en versobiikt over haar gelaat greep de goede bankier bare hand Nog altgd zoo troosteloos over die John BuUbistorie boste F rroeg b j laobend Ge neemt u dat veel te na lief kind I rAoh ja het is niet meer zooals vroeger zuchtte Vera Noch Clara Hartung nooh Karel Keimann die vroeger altyd zoo voorkomend en vriendelyk jegens mij waren laten ziob meer zien vBat heeft zgn reden t Een bruidspaar ffZy verloofden F vJa ja zeker zeker 1 0 dat doet mij van harte pleizier I Dus daarmee basta I ëd al het ovorigo is onzin I Ik heb u nog een tweede en veel inleresranter verloving mede ta deelen die nu juist mg zoo bgzonder verheugt Een kolossaal voorbeeld van vrouwelyke inconsequentie Natalie is verloofd 1 Vera keek Nstalie s vader met verschrikte wydgeopende oogon aan en tot sneeuw verbleekten hare wangen en zij perste onwillekeurig de hand op het bart Verloofd t Met wïen FI Met Feliz Rpodenburg Vreeselijk was de uitwerking dezer woorden op Vera Hare bevende trillende lippen onderdrukten met geweld eenen zielekreet hare banden grepen iteuD oomaohtig sonk het arms mei e ceder Dat ontbrak er nog aan mompelde de bankier waait de wind uit dien boek P Dat bad ze meende juffrouw MöUer volgens harengewonen trant vooruit gezien Wat een opstand eiiieen drukte by bet goede mensob Mynheer Oottbardt werd resoluut uitgenoodigd later maar eensterug te komen Zeer weinige oogenbUkken later wandelde d bankier op de straat Het draaide hem door bet hoofd In die onbehagelijke gemoedsstemming b jegonde hem zijn vriend Helmutb die zonder omstanden met hem voortwandelde Beste vriend I Ik heb geen tyd Doet niets ter zake Daar om dien boek gaan wy binoen waar Felix wacht Ja wie had dat gedacht I Maar ikw tdaar jttial big de lieve Vera een wondervreemd toonael Toen ik haar het nieuws mededeelde viel zy in onmacht Och zei Helmutb wat hebt ge daar weer uw oens voorby gepraat maar hier waoht ons Felix Zij waren genaderd aan Helmuth a woning en hoe de bankier ook tegenstribbelde hy werd zonder oomplimenten naar binnen geduwd Ja daar wachtte hem Pelix maar daar waren ook Katdra en zijne dochter Natalie Hij stond te kyken als van den donder gelToffen maar Helmutb klopte hem op den aehouder en zei Wat sta je daar nu ongelukkig ta kyken zie je dan niet dat er geen verschrikkelyke dingen gebeurd zyn of nog gebeuren moeten daar myn gasten ar toch alles behalve melankoUek uitzien