Goudsche Courant, dinsdag 3 april 1894

Winterdienst 1893 94 AangevaogeD 1 October TUd van Greenwicli ROTTÏEDAM 6 14 a 7 80 8 10 0 KOTTKRDAH 10 17 10 87 10 81 10 11 10 17 3 10 1 06 Hlge 6 18 7 Sa 7 45 t SS 9 K 10 1111 8818 16 1 88 8 16 8 16 8 18 4 16 1 18 6 81 7 8 06 9 M 1 11 1 19 1 68 8 01 Slo M r 10 11 J 0 6 0 7 81 9 61 Onnd ao 7 60 8 18 9 8810 1610 6818 0818 16 8 80 8 16 8 16 1 18 1 18 6 80 6 61 7 1 8 86 10 0 D T E E C H T G O ü D A Utrecht 88 7 60 9 8 6811 84 18 08 12 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Harmela 8 47 8 08 10 09 U lÖ 8 84 4 06 4 66 j WMFdeqff 8 58 g jo 10 16 18 96 4 19 Oude ter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 v öouü 7 80 8 89 9 84 10 87 18 06 18 56 1 88 8 80 4 87 6 80 7 08 8 80 4 7JrdaraC a 7 61 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 fitardan Wp 1 60 8 10 9 16 ll U U 4 1 66 M la de Nederl Zendingsbode komt de rolgende waanchawiog Toor Wij zien ons genoodzaakt de aandacht van onze lezers te vestigen op den onder borenstaand opschrift herbaaldeiyk in ons blad geplaatste waarschuwing Een slawe oplichter maakt nog Toortdarend onder den naam Tan EerkhoTen of Kerkhof of wel onder een anderen naam een menigte slachtoffers onder de goegemeente Dezer dagen werd weder ons bericht dat men een heer 25 Toor den zeudin arbeid te Ërmelo had ter hand gesteld Herhaaldeiyk komen dergelyke berichten an Kerkboren tot ons Om dergelijke praktijken voor goed te Toorkomen zg hier nogmaals Termeld dat niemand in opdracht bwft voor den arbeid der zending vanait Ërmelu ie collecteeren Men vertroawe dus geen heerc niemand hoe ook ni emst met aanbeveliDgsbrieven ook niet TOor gelden yoor dit blad Br BoddéDeinam goed berolmachtigd is dezer dagen bezoeken hg enkele vrienden gaan afleggen door den wetbonder zelven die evenwel niet kan lezen wat da briefjes inhouden De wetbonder V antwoordt dat hy toch de briefes teekenton er voor verantwoordeiyk is De Voorzitter is het volkomen met den wethouder eens Die voorzitter gaf daarop nog als zgn meeuing ie kennen dat het gesprokene in raadsvei aderingen onder de leden moest biy ven zooals vroeger Laat hy niet boos op ons zyn omdat vy trots het laudelyk zedelyk van zyn advies toch meehelpen om wat stof te geven aan der menschen lachlust Zaterdag rgn te Amsterdam weder drie personen allen slachters vtn beroep in zake den moord op den slachter Schnt gepleegd door den rechter commissaris gehoord Een student te Parys sprong op een trein toen deze reeds in beweging wus viel en kwam terecht op den spoorweg zelf iusichen twee waggons De gebeele trein ging over hem heen maar o wonder de student was volkomen ongedeerd Hy was plat en onbewegelyk op den grond gebleven Terwyi iedereen aau het station hem gelnkwenschte naderde een gendarme hem OU zyn naam en adres te vragen De student had tegen het reglement gezondigd door op den trein te springen en de gendarme dacht alleen aan zyn consigne Men schrgft nit Schipluiden aan de D Ct Bij kon besluit zgn benoemd tot vertegenwoordigers Tan de regeering op bet in de maand September dezes jaars te Budapest ie honden achtste internationale congres Tan hygiéne en demographie mr W A baron van Verschuer ie VGravenbage Toorzitier van de centrale commisBie voor de statistiek dr G van Overbeek de Meger te Utrecht hoogleeraar in de gezondheidsleer aan de rgksnniTersiteit aldaar dr W P Haysch te VQravenhage adviseur Toor de medische en veterinaire politie bg het dep van binnenf zaken G J de Jongh te Hotierdam directear der gemeentewerken aldaar en lid van deu Eaad van bestuur van het £ ouiukiyk Instituut van ingenieurs mr H Goeman Borgenius te 8 Gravenhage ondervoorzitter van de centrale commissie vjor de statistiek en dr C A Yerrgn Stoart te s Qravenbage secretaris van de centrale commissie voor de statistiek De vaccinatie en revaccinatie b yfi in sommige kringen nog altyd tegenstand ontmoeten Wanneer de anti vaccine mannen meeuen een of ander feit te kunnen gebruiken als bewy dat de vaccinatie geen voorbehoedmiddel tegen de pokziekte zyn zou dan komen zy met alles wat de ondervinding ons leert in atryd en btykt hun redeneering geheel de plank mis te slaan Om het pnbliek niet door verkeerde voorstellingen van de vaccinatie ie doen afschrikken diene bet volgende Den oden Maart j l overleed te Schipluiden de eerste poklydei Den zelfden avond wordt het lyk verwyderd de woning ontsmet enz Met die ontsmetling wordt belast de veldwachter H die zich laat vaccineeren en 2 uur later met de ontametting begint Een arm werkman te Mnhlhauaen Elzas die slechts met moeite den honger z oer zeven kinderen kon Biillen heeft van den Daitschen consul te Londen bericht ontvaogeu dat h Tan den broeder zyns grootvaders die onlangs in Engeland overleden is en een vermogen van 17 000 000 Mrk heeft nagelaten 2 00 000 Mrk heeft geërfd Den 5den Maart verricht hy de ontametting den 16den Maart wordt by onwel den 20iten Maart blykt hy hevig door de pokken ia aangetast den SOsten ia hy overleden Elke geneeskundige weet dat de pokziekte zich openbaart 12 14 dagen na de besmet ting Er is dus geen twyfel mogeiyk of de lyder had den 5den Maart de besmetting opgeloopen terivyl hy met zyn arbeid bezig was Twee uren ie voren was hy ingeënt 1 Een arbeider te Berlgn kwam Zondagnacht of liever Maandagmorgen om 6 uur de eohteiyke woning biunenstrompelen Zgn vrouw die vakker werd meende dat er inbrekers waren en sprong in doodsangst nit t venster Gelukkig kwam ze t was op de vierde etage te recht op een afdakje en brak slechts een paar ribben Hoe zou nu deze inenting hem tegen de besmetting hebben kunnen vrywaren daar toch iedereen weet dat de vaccinatie pas werkt wanneer de koepokstof geheel het lichaam heeft doordrongen en de bekende entpokjes op den arm verscbeoeu zyn doa omtrent 8 dagen na de inenting Deze geschiedenis pleit toch zeker niet tegen het nut der vaccinatie Er was eens vergadering van den Baad van Stratom een gemeente van omstreeks 3000 sielen gelegen onder den rook yan Eindhoven Aan de orde was een kwestie betreffende de Commissie van Fabricage die daar Commissie van de werkene Bchynt te worden genoemd en aan het verslag der raadszitting in de Prov Noordbrabantsche en s Hertogenboische Courante ontleenen wg het navolgende 0p de vraag van het lid Van Dgk aan wien de wekeiyksche bons of betaal briefjes Toor den arbeider worden afgegeven antwoordt de Voorzitter door deu wethouder V die tevens voorzitter is der Commissie van de werken Het lid Van Dgk bevreemdt het dat daarmede juist iemand belast wordt die lezen noch ekrijven kan Bet lid Van der Kallen voegt daarby dat bedoelde briei es worden geschreven door de dienstmeid vnn don wethouder en ondcrtepkend Er ia dit jaar groot gebrek aan goed beetwortelzaad In Duitschland hebben eenige snikerfabriekanten vroegtydig een grootere boeveelheid bietenzaad ingekocht dan andere jaren met het oog op mogelyke herzaaiingen maar er zyn er ook velpu die wellicht niet genoeg zaad zullen hebben en later in grooie moeilykheden zullen geraken Nu hebben de Duitsohe fabrikanten besloten dat zy die luier blyken te veel te hebben dit zullen bekend maken teneinde hen die niet genoeg hebben te kunnen helpen Het is niet onmogeiyk dat dergelyke maatregelen van onderlinge hulp ook in oos land dit jaar in toepassing zullen gebracht worden De Tergouwsche bevat onder het opschrift Eigen Candidatenc de volgende wenk aan hare geentvprwanten Directe Spoorwegverbinding met GOUDA lO lO 10 66 11 08 U O 11 18 11 86 18 68 1 06 1 18 1 19 1 88 M 8 86 8 18 8 19 8 6 9 06 7 96 7 88 7 89 7 1 7 66 mda Uoordnobt Nlamikark i hpdli Bottndui 7 18 88 8 88 9 80 10 11 06 7 17 7 88 6 6 10 6 19 6 88 6 88 09 8 1S 81 89 86 lott rduB OapaU Vltaimknk Moordnoht ttonda 7 16 8 07 8 18 10 08 10 11 OODDA DXNBAAB Ooud 7 80 8 10 01 9 87 10 1 18 11 18 81 1 01 1 87 8 86 1 16 6 87 6 69 7 18 8 88 8 87 10 16 11 1111 80 U 8 1 88 81 8 1 18 1 18 1 81 1 88 1 88 11 10 n 11 18 Z T U 7 18 8 68 Bl Kr 7 17 Z ZIVW 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 Hue 8 18 8 18 9 8110 07 U J7 18 1118 61 1 18 1 67 1 86 6 86 6 66 11 7 18 8 86 10 1611 16 11 1018 Ol DA DTÏlCHT Ooüdl 6 86 10 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 Oudow 6 60 64 11 0 Wo rdw 6 67 7 018 11 8 10 11 18 Humelen 8 01 7 08 8 16 11 88 Dtnokl 18 7 88 8 88 8 11 9 10 61 11 16 18 18 8 88 8 18 1 18 1 47 6 83 01 7 16 8 3810 08 8 87 6 87 7 6 10 88 8 11 6 01 6 118 17 8 0 10 88 8 61 6 19 6 60 8 18 10 81 1 0 3 08 3 60 1 18 6 8 81 36 8 88 9 10 10 68 1 17 6 98 7 16 10 08 6 16 8 86 9 87 11 10 8 0 9 67 11 6 Ooada 10 8 81 AmtiimOA 7 6 t io 11 M o O n U A A U8TIRD1H 10 0 10 66 18 11 8 6110 66 18 1 1 8 10 U l 18 1 UI 8 86 Na de resolutie giateren op de Depntatenvergaderiug ie Utrecht aangenomen zou men zoo zeggen dat nu alles verder wel goed van stapel zal loopen Dat voorstanders van finale uitbreiding nu reeds zeker geen candidaat met gemoedsbezwaren tegen de grondwet op het schild zullen heffen en ook geen eigen candidaat zullen stellen in de districten waar het aflredend lid al behoort hij tot eene andere party niet getoond heeft onze wenschen op het punt van het kiesrecht te besiryden Het is wel aangenaam een kieswet uit de handen van eigen geestverwanten te ontvangen streelend nit het eigen district een wapenbroeder uit het anti revolutionaire corps op het Binnenhof te zien Doch daar gaat thans de stryd niet om Het is voor of tegen het conaervatisme alleen by deze verkiezing En dan heeft men o i voor het komen met eigen candïdaten in districten waar het oud lid ons niet in den weg stond op het pont van kiesrecht wèl te overwegen of men door de kracbteif te verdeelen de overwinning op hei conservatisme niet in groot gevaar brengt Denk tegenover welk een groote macht van geld en invloed de voorstanders Tan finale uibreiding ditmaal zullen staan Welk een wanhopige poging het conservatisme nog zal wagen om langs allerlei sluipwegen ons de zege te betwisten Hoe het vooral in twyfelachtige districten de menacheiyke ydelheid zal prikkelen om toch vooral mei een eigen candidaat te komen opdat daardoor in een ander district en ook by herstemmingen de gevoeligheid geraakt zal worden van hen die in vereeniging met ons thans het conservatisme kunnen verslaan Wie eenigszins studie heeft gemaakt van krygsmankunst en goede tactiek zal het met ons eens zyn dat thans vooral groote wysbeid en waakzaamheid noodig is om niet met den kona op den kob uit den stryd te komen Hoofdvraag is tians niet om een liberaal van zyn zetel ie amoten maar om het con aervatisme uit de Tweede Kamer te houden Daar gaai hei om Wat zou hei ons baten in één district een anti revolutionair vooratander van de finale in de Tweede Kamer te brengen zoo daardoor het lang niet denkbeeldige gevaar ontstond in andere districten in het zand te moeten byien Zoo zou men onbewust medewerken tot iets wat men niet wil tot de uederlaog van de voorstanders van finale uitbreidiug nu reeds en bet Conservatisme kon lachen in zyn vuistje dat bat de overwinning had behaald door de domheid der anti revolutionairen Met eigen Caudidaien te stellen in twyfelachtige districten waar aftredende liberale kamerleden de finale uitbreiding voorstonden zooala wy dat wenschen speelt men in de kaart van het Conservaiiüme Men zy gewaarschuwd Te Erfurt is een jonkman gevat wegens een eigenaardige majesteitschennis Die majeateiiBchennia werd echter niet gepleegd mei gesproken geschreven of gedrukte woorden De jonge voratenhater had zich verscheidene socialisiiaoheen anarchistische leuzen laten tatoeëeren op borst en rag By zyne keoricg voor de militie zagen de militaire dokters de majesteitschennende lectuur die hun zoo onverwachts voor oogen werd gesteld De jonkman werd toen onmiddellyk naar de gevangenis gebracht waar hy nu wacht op zyn vonnis De levensverzekering Maatschappg Dordrecht t hield in het Hotel Ponsen aldaar haar 19 jaarvergadering onder leiding van haren commissarisvoorzitter mr H A Nebbens Sterling De aanwezige houders vertegenwoordigden f 1 070 000 aandeel met 68 stemmen 1 81 1 60 1 67 6 01 6 11 6 80 7 10 6 68 08 8 10 GOUDA U 60 18 80 8 80 8 60 8 18 1 66 f Ot 6 09 16 Toorb 6 61 N dL d6 69 Z Z gwS 08 Bl Kr 8 11 Zaf M 11 10 11 81 11 16 Ooi 1 19 fJO 10 44 Uit het verslag van directeuren bleek dat ter verzekering f 4 107 000 kapitaal en f 34 000 jaarlyksehe rente werd aangeboden waarvan f 556 000 kapitaal en f 2000 rente werd geweigerd ierwyl f 106 000 kapitaal en i 1900 r nie by hei einde van het jaar onafgedaan bleef De nieuw gesloten verzekeringen overtreffen die van hei voorgaand jaar met i 506 000 kapitaal enf ll 000reDie De totaal verzekerde som bedroeg by het einde van het jaar 17 172 000 of 2 377 000 meer dan by den aanvang De jaariyks te ontvangen bruto premiën voor de verzekeringen welke 30 September 1893 van kracht waren bedragen f 746 000 In de afdeeliog Levensverzekering ste het gemiddeld bedrag per polis van f 2567 tot f 2661 De sterfte bedroeg in de afdeeliug Levensverzekering 70 pCt hy de Arbeidersverzekering 82 pCt van die welke de sierftetafel deed verwachten De inschryving op de tweede helft van het maatschappelyk kapitaal werd niet voor het publiek opengesteld Toen de termyn verstreken was waarbinnen zich de bonders van aandeden in de eerste helft van het kapitaal omtrent den hun aangeboden voorrang te verklaren hadden waren de aandeelen geplaatst De uitgifte had plaats tegen 11 pCt aan de bestaande aandeelhonders binnen de grenzen hunnir deelneming zynde 10 pCt storting en 1 pCt bijdrage in de kapitaal reserve Voor zoover zy bun aandeelen bezit tot meer dan de dubbele hoogte wensohten op te voeren i ivhuu 12 pCt in rekening gebracht zynde 1 pCi boven de genoemde 11 pCt welk procent den aandeelhouders is afgestaan die niet of in zoover zy niet van den aangeboden voorrang gebruik maakten Uit de inkomsten werd na dekking van alle uitgaven f 9700 bijgeschreven by do risico reserve f2800 by de effecten reserve f 10 500 by de kapitaal reserve ierwyl de onkostenreserve iuiact bleef en de premie reserve werd verhoogd met f502 000 Het geheel vermogen der vennootschap bedraagt f2 333 000 ongerekend het niet gestort gedeelte van het kapitaal De netto premie reserve voor eigen risico ia geklommen tot f 1 687 000 en is volgens de verklaring van den wiskundigen commissaris prof dr W Kapieyn ruim voldoende tot dekking der aangegane verbiqienissen zoodat besloten werd 5pCt voorloopig dividend aau aandeelhouders uit te keeren over het bedrag hunner storting De commissarissen Mr J Hejligdra Mr E H Karsten en W H f Baron van Heemstra die volgens rooster aftraden werden met bgua algemeene stemmen herkozen waarna de Voorzitter aan directeuren hulde bracht Toor hun yver en toewyding aan de belangen der Dordrecht Hun en alle getntereSaeer n m6t da verkregen nitkomsten geluk wenschend De correspondent ie Parys van bet vHbLt meldt Jules Levy heeft door een pistool schot zich op 48 jarigen leeftyd gedood Hy was bekend als een der grootste ptetmakers bei erkende hoofd en de ziel van de Incohérents c Welnu in de kracht van zgn levenpleegde hg ondanks zyne goede maatschappeIgke positie zelfmoord omdat hy zooals hg in een nagelaten schryven verklaart aau ongeneeslyke verveling lee c Er blgft van hem weinig anders bewaard dan de herinnering van wat zonderlinge poëzie en burlesk proza en van incoherente bals waaraan hy in vastenavond tijd een yver wijdde eene betere zaak waardig Voor de rechtbank te Alkmaar heeft diend de zaak van den heer A P Staalman ie Helder die in zyn blad cExira Tyding hei een en ander omtrent een paar vrouwen uit de brochures van den heer Van Detb bekend bad medegedeeld en waarover door haar een aanklacht was ingediend 8 88 8 10 18 11 08 IIJI g io 8 17 8 61 10 1 10 10 11 08 11 88 lU 8 10 81 8 14 60 Ê 8 80 10 1 80 1 16 1 66 6 08 8 09 6 16 7 07 7 17 7 81 7 81 7 87 1 18 7 08 7 11 7 80 7 8 8 09 8 60 llaai 10 64 9 04 9 1010 88 9 19 6 41 9 88 10 4011 96 4 10 7 88 9 47 4 8K 7 40 10 06 I IS 9 88 UJO 11 87 U 4 11 11 8 16 l t Door het O M werd tegen den heer A P Staalman 60 boete subs 20 dagen gevangenisstraf geeischt De verdediger mr J Korthals Alies nit Amsterdam vroeg vryspraak De iCorrespondance de l Estc meldt dat zooals onlangs ontdekt is twee Grieksche afgevaardigden in hun vryen tyd als rooverhoofdlieden opÉraden De volksvertegenwoordigers c die zulk een prachtige opvatting van hun taak hadden waren de heeren Hadjigakis afgevaardigde van Trikrla en Ghianoussis afgevaardigde vnn Kalalwka Zy hadden drie rooverbenden onder hunne bevelen iedere eenigszins welgestelde werd gebrandschat en geplunderd onder de oogen der overheid Wanneer zy gedurende de kamerzitting in Athene vertoefden stonden ztj in drukke correspondtie met hunne gezellen in t gebergte En riak kwamen een paar roovers naar de stad om inkoopen te doen Op aanklacht van een paar uil eplunderde kiezers werden door den rechter van instructie ie Trikala een bevel tot inhechtenisneming van de beide afgevaardigden eu een bevel tot huiszoeking oiigevaardigd Men vond er vele gestolen voorwerpen en een geheel depot van wapenen Hajigakis en Ghianoussis werden in arrest gebonden en zulten weldra voor de jury moeten verscnynen Door drinkwater vergiftigd Te Steenbergen is een talryk gezin plotseling ongesteld gewordeu ten gevolge van het gebruik van loodhoudend regenwater Uiterlgk vertoont het water niets bgzouders is zelfs friscb en helder om heeft een goeden smaak De ziekte openbaarde zich in den beginne vooral door krampen en buikpijn doch naar Tan bevoegde zgde wordt medegedeeld kan een vooridorend gebruik verschillende kwalen zooals verlamming en zelfs den dood ten gevolge hebben De oorzaak dezer vergiftigde eigenschappen van hei water ligt in oude looden pypen of bekleeding der dakgoten De gevangenis te Neurenberg is het tooneel geweest van een ontzettenden moord In een cel waren preventief opgesloten de slotenmaker Aloïs Huber uit Passau de stukadoor Joseph Samson uit Doiwagen en de kleermaker Ülrioh Krempel van Blueglenchenfeld De beide eersten hadden bet plan opgevat te ontvluchten maar Krempel weigerde hun zgn steun en dreigde zelfs hen aan te wyzen Daarom besloten beiden hem nit den weg te ruimen Erempel werd geworgd en de moordenaars begonnen toehereïdselet voor de vlucht te maken Een hunner maakte evenwel zoo n leven dat het de aandacht van den schildwacht trok die daarop naderbg kwam en toen door den misdadiger verzocht word den eipiéf te roe ien omdat er iets in de cel gebeurd was De bedoeling der ellendelingen was dezen beambten te dooden hem zyn sleutels te ontnemen en op de vlucht ie gaan De cipier evenwel kwam mei twee andere beambten en opende het raampje Huber die zag dat de kans verkeken was riep daarop Wy hebben Krempel gedood omdat wy wilden ontvluchten c De moordenaars werden naar andere cellen gebracht en afzooderiyk opgesloten Huber heeft bekend Samson houdt hardnekkig zgn onschuld vol Gisterenavond nam de politie in de BataTierstraat ie Rotterdam in beslag een zak gevuld mei waschgoad kleediog kopereu traproedenenz die door eenen man was weggeworpen ophei geroep van houdt den dief De man ontkwam door evenals de bewoners der straat houdt den dief ie roepen waardoor hg deaandacht van zich afieide De zak mei inhoudis bg de politie in de Witte de Witbsroai gedeponeerd a De veroordeelden in de zaak Hoekman hebben alle vier cassatie aangeteekend tegen het gerechtshof te VHertogenbosch waarbg zy resp tot levenffltfnge tien en vgftienjarige gevangenisstraf worden veroordeeld Te Brussel is Donderdag een droevig ongeluk gebeurd Twee inspecteurs der riolen ontdekten in de Rue de Cologne een defect en daalden achter eikaar in het riool neder Toen geen hnuner weder naar boven kwam stelde een daar geposteerde politie agent een onderzoek in maar ook deze keerde niet terug Toen werd de brandweer gealarmeerd die met verplegers van hei Roode Eruisc aanrukte Een brandweerman Platte geheeten daalde met eenen respirator voor den mond in het riool neder en bracht achtereenvolgens de drie slachtoffers der rioolgassen te Toorschyn Een der inspecteurs een huisvader met 8 kinderen bleek reeds overleden Er ie thans weer op een lialiaanschen spoorweg eene misdaad gepleegd nadat men sedert Februari 1893 van geene dergeiyke aanslagen meer gehoord had Toen werd zooals men zich herinneren zal baron Notarborfcolo op den spoorweg tusschen I lermo en Termini vermoord en tot hiertoe gn de misdadigers nog niet ontdekt Nu heeft er enkel een diefstal plaats gehad maar ougetwgfeld werd bloedvergieten alleen hierdoor verhinderd dat de aangevallene geen den minsten weerstand bood De ingenieur Confalonierie die mei deu gewonen trein te middernacht van Bologna naar Florence reisde zat alleen in een rgtnig eerste klasse Hy was ingesluimerd toen hy tusschiin de stations Porretta en Molino del Palone door twee onbekenden gewekt werd die hem met revolver eu dolk bedreigden Nadat hij hun zijn gooden horloge en eene portefeuille met 60 lire overhandigd had verlieten de roovers het rgtnig en men heeft ze niet meer gezien Meu denkt dat de dieven op den trein zyn geklommen bg de grooie helling waar hg zeer traag voortrgdt en zij hem op dezelfde wijze weer hebben verlaten Drie personen zyn aangehouden mBar men meldt nog uiet of Confatonieri onder hen de daders herkend heeft Dat moeten wy zien voor wghetgelooven Te Judbega in Friesland doet zich volgens de bladen bet zeldzaam verschynsel voor dat een lam dat zgne moeder verloor gedrenkt wordt door eene vrouw t Beestje is reeds zóó gedresseerd dat het op den schooi der vrouw springt en naast het kindje van de moeder gaat H en om de melk nit de vrouwenborst te genieten t Lammetje moet bg uitstek best groeien I=OSTEE I0 EJlsr De koera voor de postwissela uit Curacao is nader bepaald op 103 50 Toor elke f 100 in Nederlandsche maot In tabel A behoorende bü n 17 der Verzameliug van 1892 worde hiervan aanteekeoing gebonden Te Mohorre op de Oostknst van Afrika is een Daitsch poatagentachap gevestigd hetwelk mede voor den dienst der pakketpost is opengesteld Pakketten bestemd voor die plaats knnnen ter verzending worden toegelaten op denzelfden voet als die bestemd voor Bagamnyo Benoemd 1 Maart stuar der Elompe 1 April Tot 2en klerk bg het HoofdbePoster en en Telegraphic F A Tot 2en klerk bg het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie L Quartel Tot klerk der Posterijen en Telegraphie Ie klasse H Vermeer te Amsterdam Tot klerk der Posterflen en Telegraphie Ie klasse A M L Hondrickx te Amsterdam beiden thans klerk der Poateryen en Telegraphie 2e klasse Tot klerk der PosterjjeB Ie klasse A van der Wal te Gouda J Ovordiep te Heerenveen C A Struict te Nijmegen W Schermers te Rotterdam T Veuninga te Appingedam C Boawinkel te Borne R N Bagenbeek te Delfzijl G Boer te Émmen Mej G M van Hulteo te Enschede J H A Buissink te Gemert Mej H Prak te Goor Mej W F E Hoveling te Groouloo Mej Th C Diest Lorgiou te Harderwjjk B H Millenaar te Henaden A Oldenburger te IJaeletelstein W Navor te Koevorden A Verheij te Leerdam G Ejjkelhoft te Mydreoht J L J Remmers te Osch W D van der Meulen te Beukum J H Eohn te Valkenburg H E Mefler te Weert Mej M Balk te Winschoten 0 van der Helm te Wintorawjjk Th h A van den Bogaard gedetacheerd bij het Hoofdbesiuur der Postergea en Telegraphie allen thans klerk der Posterijen 2e klasse Benoemd 1 April TotklerkderTelegraphie Ie klasse S van Kleef te Rotterdam N Schikker te Middelburg P de Bree te Maastricht G F h den Breugom de Ha te a Gravenhage E de Jong te Utrecht J J C van der Maas te Amsterdam Mej C S Vermere te Haarlem W J Blom te Delft J L Smits te Brouwerahaven allen thans klerk der Telegraphie 2de klasse Tijdelijk werkzaam gesteld ter hunne voorloopige oefening 1 April M H Muller te Enkhnizen Mej W K M Klerk te s Gravenhage B J baronnesse van Dedem van Driesberg te Oudenbosoh a C van Schaick te Amsterdam J R de Jong te Gorredflk Mej A J E Soholten te Hensden R Huizing te Wildervank Overleden 16 Maart De telograflst J W Kronenborg te Amsterdam Verplaatst 1 April De telegraüst P Verhagen van Schiedam naar Rotterdam de klerk der Poaterjen en Telegraphie 2de klasse Mej M M W de Koning van Rotterdam naar Schiedam BQitenlandscb Overzicht De Frysinnige Zeiting zegt betreffende de geruchten van een samenkomst tusschen den Duitschen keizer en den Czaar dut gedurende de onderhandelingen over het handelsverdrag en onmiddelyk na de sluiting van dat verdrag een levendige briefwisseling tusschen den Keizer en den Czaar is gevoerd Misschien ia toen gedacht aan eene hernieuwde persooniyke ontmoeting tneschen de beide vorsten Met zekerheid is echter volgens bet blad nog niets te zeggen De Weener cPolitische Correspond en z schrgft De onderhandelingen tot het sluiten van een Oosteurgkscb Russisch haudelnverdrag hebben geleid tot eene volkomen overeenstemming wat betreft de grondslagen van het toekomstig tractaat dat tot 1903 van kracht zal zyn Tot de definitieve sluiting van het tractaat zdllen de conventioaeele tarieven toegepast worden Vrydag hebben de meeste leden van den Paryschen gemeenteraad weer eene vergadering gehouden in het kabinet van den heer Cbamboudry die het voorzitterschap waarnam Er werd lang en breed beraadslaagd over hetgeen men doen zou tegen het besluit der regeering om den prefect der Seine in het Raadhuis onder ie brengen Eerst laat s avonds was de beraadslaging ten einde Er is besloten bg wijze van protest een manifest tegen het in bezit nemen van het Raadhuis tot de kiezers uit ie vaardigen Die maatregel heet het in dit stuk is tegen de wet en in elk geval eene schending van den herhaaldelgk door den gemeenteraad geopeubaarden wil sedert er eene republikeinse he meerderheid in deu raad is eene schending ook vaa den wil van den gewestelyken Raad die bet recht opeischt om zelf te voorzien in de woniug van den prefect Heden wordt de voorjaarszitting der gewestelgke Raden geopend Zes ministers zyn er lid van Vyf hunner zullen by de opening tegenwoordig zijn wat den heer Casimir Perier betreft die minister president is en Hd van den gewestelgken Raad van Aube hy zal enkel de zitting op Woensdag en Donderdag bgwonen De Deenscbe minister president tevens minister van financiën de heer Estrup verklaarde in het Laudsthing dat de regeering zich verheugde over hei tot stand komen van een regelmatige staatabegrooting Ook hy voor zich was daarmede ingeuomen omdat bg nu van een moeilgke taak word ontheven Hij kondigde zyn ontslag aan De staat hegrooling is in de beide Kamers aangenomen De Zwitaersche Standenraad heeft zonder veel ophef te maken een wet op de anarchisten aangenomen De nieuwe chef vau het Departement van Justitie Ruffy verzocht de behandeling van het wetsontwerp betreffende misdryveu tegen de algemeene veiligheid In de memorie van toelichting wees by op de maatregelen in naburige Staten tegen de anarchisten genomen en deed uitkomen boe tegen sommige misdaden noch iu het Zwitsersche Bonds Strafweiboek noch in de kantonnale wetten voorzien was zoodat een afzonderlyke wet tegen de anarchisten noodzakelgk was Zeer heftig opruiende geschriften toch werden niet minder dan elders in Zwitserland verspreid dynamietdiefstallen hadden plaats gehad enz Daar niemand tegen onverwglde behandeling bezwaar maakte werden achtereenvolgens de acht artikelen eu eindelgk het ontwerp in zyn geheel eenstemmig aangenomen Daarbg wordt op het gebruiken van ontplofbare stoffen met misdadige bedoelingen opsluiting gesteld voor den tgd van 10 jaren Die dergelgke stoffen bereid of aanwgzingen geeft ter bereiding is strafbaar met vyf jaren Helers en vervoerders zyn eveneens met opsluiting strafbaar Het aanhitsen tot misdrijven tegen personen en goederen is strafbaar met een half jaar opsluiting ook wanneer dit door middel van de pers geschiedt De verkiezingen voor het Engelsche Lagerhuis noodig geworden door de vervorming van het Ministerie loopen tot heden nogal goed af Te Berwickshire werd ter vervanging van Marjoribanks den tegenwoordigen lordTweedmouih gekozen de liberaal Tennaut met eeu meerderheid van 565 stemmen Zes scbrgvers hebben medegewerkt om in het Apritnummer van de Nineteenth Century e verkeerdheden te doen uitkomen van eene instelling als het Engelsche Hoogerhuis Eet best geschreven vau de 4 artikelen is dat van lord Wolmer den heer George Curzon en den heer Si John Brodnck wien alle drie in de toekomst hei pairschap te wachten staat Zij klagen dat een kool een kool blyft zelfs al is ze verguld De wereld zoo schrgven zy noemt den oudsten zoon den gelukkigen erfgenaam van wat men hei toeval der geboorte noemt in waarheid is het ongelukkige slachtoffer van hei toeval van den dood Er is geen ontsnapping mogeiyk Hg kan niet afstand doen hy kan niet worden afgezet of hy moest bankroet gaan hy behoeft wel niet deel te nemen aan de beraadslagingen der Kamer vavrvan hy nolens volens lid wordt maar niettemin wordt hy voorgoed binueu de vier muren van dit constitutioneel gebouw opgesloten als een kapel in de glazen kast van een eniomoloog Een nieuw teekeu van de toenemende beweging tegen de lords zyn deze artikelen Zoo heeft het Hoogerhuis in zyn tegen woordigen vorm zyn tyd overleeld dat bekwame en voortvarende mannen geen lid willen worden De conservatieven geven toe dat verandering uoodzakeiyk is Zg zelven ondervonden het nadeel vau den toestand by de overplaatsing van den leider der unionisten lord Hartington naar het Huis der Pairs op het hachelgk oogenblik toen de separatisten weder aan het bewind kwamen Er zgn thans 569 pairs van wie 6 leden der koniukigke familie 26 bisschoppen 43 Schotache en lersche pairs Men mag niet vergeten dat van de ruim 330 nieuwe erfelyke pairschappen die sinds 1830 werden in gesteld omstreeks twee derden op rekening komen van de liberalen en dat niet minder dan 85 pairs voor het leven benoemd zgn ierwyl de heer Gladstone miniater preaidani was IN GEZONDEN M de R Mag ik door middel van Uw geacht blad de aandacht der beroegde autoriteit vestigen op het late aanstekeu der lantaarns op den Fluweelensingel Hoe laat zy aangestoken werden kan ik U niet zeggen maar te 7 55 toen ik gisterenavond t huis kwam heerschte op den geheelen singel Egyptische duisternis By voorbaat myn dank voor de plaatsing X SPECIALITEIT in Dames en Heeren Handschoenen A vaa OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam SI MAABT Vor krs 88 u lOOn ii loavu 78i SlVa 6B A Vs 96 9M 104 81V 841 V 84V 106 61 ii 89V 100 lOOVa 98 689 1 j 6ÏB lOl i 87V 108 818V 96V 101 108 187 4 601 81 1047 9 189 wu 46 481 187 140 MVl 7 V IMV 184V 1081 10 188 1831 10 v 601 87 5 9 V 103 80 1111 4 1081 60 SI 18 soo 108 lOl 1011 1161 118 8 108 slotkoers 88y lOJi g 78 78 7 82 661 108 8 V 867 96 NaoiauLHD Gert Ned W S S s dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNQ a Obt Goudl 1881 88 4 talie InsoUryviDg 1862 8l S OoSTBNa Obl iu papier 1888 6 dito in zilver 1868 6 PoaTUQAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 RusLiND Obl Oost Se Serie 6 dito Qeoons 1880 4 dito by Eotba 1889 4 dito bij Hopel83 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanjb Perpet schuld 1881 4 TuBKHiJ jepr Conv leen 1890 4 Geo leeuiag seria D Qeo leeniDK serie C ZuidApb Rbp Beo v obl 1892 5 Mexico Obl Buit Sob 1890 6 VfNBZüELA Obl 4 onbep 1881 AusTSBDAH Obligatiea 1861 S i BoTTBBOAH Stad leen 1686 3V KzD N Afr Hacdelsv aand Arendsb Tab My Certificaten DüiiMaatiobappij dito Arnh Hypotheelcb paodbr 4 Cult My der Toratenl aand Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandache baak aand Ned Handelmaatsoh dito N W Pao Hyp b pandbr B Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBKK Goat Houg bank aand Busii Hypotheekbank pandb 4V Ahbbika Ëquit hypotb pandb ft 46 49 189l i Maiw L G Pr Lien cert 6 Nbb Holl IJ Spoor w My aand Mij tot Expl T fit Spw aand Nfld Ind Bpoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALiB Spoorwl 1887 89 A Eobl S 7V Zuid lul Spwmy A H obl S PoLBN Waraoh u Weenea Band 4 Edsl Gr BuBs Spw My aand 5 Baltisohe dito aand Fastonra dito aand 6 IwBDg Dombr dito aand 6 Kursk Cb Azotv Sp kap aaad S Loaovo Sewast Sp My oblig ft Oiel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 iiy 61 6l 187 811 ind 8 lOlV AHBaiKA CeQt Pao Sp Mg obl 6 Chic North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm eert v a lUinoiB Ceatral obl in goud 4 Louisv NaahvilleCort v aand Mexico N Spv Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp ia goud fi St Faut Mian Slantt obl 7 Uu Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie byp O 5 Canada Cao South Cert v aand Vbk C BsUw k Nav Ie h d c O Amiterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botlerdam aand 8 Bbloib Stad Antirerpeiil887 S i Sud Brussel 1886 S i HoSQ Tbeis Begullr Geaellsch 4 OoiTBHR Staatalewiing 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1868 Kin Ter Bso Uyp Spobl oert 5