Goudsche Courant, dinsdag 3 april 1894

No 6318 33ste Jaargang Woensdag 4 April 1894 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco peipost 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEM Afloop van Opanbar Verknopingen van Onroerende Goederen VEILING 2 April 1894 3 Kaaspakhnizen met Eoetahnis en Stalling aan de OoathaTen B 117 en 117o 6680 k H J Nederhont Een Kantoor aan den Uiselkant 83S k A K van der Garden Een Kaaepakhnii met Kutoor aan het Moleu pad B 115 3700 k H LambertenZn te Botterdam Een Hnie en Erf aan den Turfmarkt H 64 3175 k C H Wildenbarg Een Hnia en Erf aan de YnTentraat F 124 f 1260 k P Home Een Uaii en Erf aan de Earnemelkeloot R 476 i 1020 k J Valk Een idem No 477 f 990 k A Dekker Een idem No 478 i 980 k W Groe Een Haia en Erf met Borenhnis aan de Bogen O No 141 en 141a f 1120 k J C BokhoTen Een idem No 112 en 142a i 1200 k P M Roosendaal Een idem No 143 en 143a f 1060 k h h Tan Borat ADVERTENTI£N Heden overleed onie hartelgk ge liefde £ chtgenoot en Vader de WelEerir ZeerGel Heer Dr M A Ö V0B8TMAN Emeritns predikant in den onderdom ran 88 jaren Wed M A Q VORSTMAN geb PaaiiB MARIA VORSTMAN Oouda 30 Maart 1894 Heden overleed onte jongste lieveling ELISABETH ENOELINA ons den 8n September a p geschonken C H W KAHLE H 8 M KAHLE SOHWKHUEB Oouda 2 April 1894 B vonnis der Arrondissements Reohtbank te ê QravMfia e den 5 Januari 1894 geweaen is verklaard dat de Echtelieden Vrouwe ADBIANA ULISABMTB van den BBRO zonder beroep en de Heer O0SI3 van der TOORN GBOOTMNBOBB grondeigenaar beiden wonende te t Oravaihagi ign gescheiden van Tafel en Bed De Procnrenr der eischeresse W VAN R0S8EM Bi Advocaat en Procureur FBMSCEE ST00M7EBVEBU BH Chemische WasscheriJ H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomen en verren ran alle Heei n en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederon Speciale inrichting voor het stoomen van plnohe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en Tolgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prüzen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelokki slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARiniG HoUandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft i dt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magasdn te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland Rijk worden door de 1001 acht 1 Bericht aan het publiek Gebr E k U O O H E N makeo bekend dat door ben vaa de loo fraaie uïtgaTo De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mei oinsa 8000 illutlrstlên tekst n QEEAUD KBLLEE eene cieuiro aitnve verMbijnt in 100 APLEVEEINOBN i it CENT per Strering Op dene nieuwe uitgave teerden aan duinend inteekenaren cadeau gegeven honderd orlgineèle Premieloten waarbij veile van eene directe handelêwaarde van f 100 tot f 300 Deze lotaa geven door hun menigte van 100 ituks KOL033AL VEEL KANS d t daarop ptÜMn vallen van 800 000 100 000 50 000 f 86 000 10 000 eau eni Elk inteekensor ontvangt onmiddellgk aone auto op furnsat iegel getsekend door de Jilgevera en door den te Nijnwgen roaideerenden Notaria W B HIJINK raario de 100 promiololon mot nummer en aene vermeld ataan zoodat men olka in de ooaranten voorkomende uitlating aelf kan controleeren Oni elk idéé ran eigenbelang weg te nomen verklaren rle Uitgevera dat da genoemde promieloten in vollen eigendom ook met do daarop intusaohon gevaUon prijaon aan de lOCO intookenareii worden afgeataan Zy behouden dua nooh de loten nook do daarop allende gommen aelf maar geven deze aan het genoemde geul inteekenaren by loting cadeau Alle in don tuaachentu d daaroft gevallen prijzen blijvoa tot het einde der ioteekening bewaard Aladan heeft do verloting der premieloten onder da inlsokenaron plaats zoooals dio in bot certificaat mot titel nummer en aorie worden aaugsgevon ton orerstaan van den te N jmogen reaideeroudon Notaris W E HÜINK in wiens handen w i bovengeaoemde loteu stelden en wolke lotou gedeponeerd zijn in den brandvrijan kelder dar Nymeagsohe Bankrereoniging Van Engelenburg en Sohippera te Nijmegen De 1001 Naoht ia het meest interessante werk over de geheele wereld De rijkdom weelde en praoht die In da verhalen der 1001 nacht op zulk eene eigenaardige en bekoorlijke wjjze beschreven wordt daden ona bel besluit nemen om aan de inteekenaren op dit zoo oantrekkalijlio werk eane achitterende en aaolokkonds kans te govon en do gelegenheid te openen om op gemakkolijko on minst koslbora wgze rijk te worden tegen oono boUling van slechts 36 oont woklgks waarvoor men iu 8 jaar tijds een hoogst interessant en fraai werk bokoml en toiena een kepitaal van SOO OOO 100 000 80 000 36 000 enz enz kan machtig worden Kansrijker aolieder en billijker aaabieding is wel nooit bü eenig bookwark gedaan Bij deze loten berinden er zich toch die onmiddeügk verhandelbaar zgn voor eene waarde van 100 800 800 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen Mil Hot moge misschien bevreemden dat wij logon betaling van slechts 86 cent por week eene zoo in hel oog vallende kans geven en bg sluiting van hel wi rk zulke kostbare premies De rede daarvan ia eenvoudig dat hol ons sleohls te doen is bet fraaie boek dal do waarde goed vertegenwoordigt Ie verkoopen en wij niet zooala de kantoren die daarvan uilsluitend werk maken door oombiaalio der loten eene winst troohton Ie behalen Deze loten als premien te geven heeft aleohta ten dool de exploitatie van een mooi werk te bovorderen Uitgebreid prospectus mot duidelgko omschrijving in eiken Hinken Boekhandel verkrijgbaar en bg de uitgevers Gobr E M COHEN Ie Nijmegen en te Arnhem T H El El ST € 4®14t By 1 ons Kop Sc Sohotel Lopal Vork Broche 25 Oriften ene H Vi P Beelden Schsar Lampenkap Metkpnn 6 Zakdoe doekea eai a 6 ons Bontsohort Pantaton nikkel Ëisnrnei Pudding Saus Trekpot Suikerpot ene Bij meerdere hoereelheid in eens of bij gedeelten Horloges Lampen Tafels Stoelen Naaimachine enz ens Keuze uit meer dan 1000 Artikelen Drink BOl US THEE Ewaliteit is puik CADEAUS nuttig en fraai Vraag de roltediga lijst met afbeeldingen der Gsdeaux by M J KAMP HUUZEK die gaarne iatichtlngen ui verstrekken Q Kehlen rink Jr Co Eotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet seldea dat genoEing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden dis in de handen van een bekwaam geneesheer eeo goed aucoes hebben Was niet Priesnitz de geloerde vestiger eer walerknur methode wiens wooDplasts een bedevaartsoord voor do lydende mentchheid geworden is den eenvoudige boorP Henft niet een Zweedsoh m oor Thare Brand genaamd een middel tegen vrouweusiekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder ooodsakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geueeshesren begint te worden P Ook op het gebied ter beperking van lenuwBtekten begint er lioht te komen en ook hier is een weg geopend gewarden die op de eenvoudigste en natuurlijkste maaier reaaltaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaron onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium ïzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ër zijn vele measohun die noch ziek nooh gezond zijn en tooh klagen dat zy zich in liohaam en sialallesbebatve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordelo en COC tioh zelvon en anderen tot last zjjn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseyke angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zgn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Ëindelgk Ijjden de ergaten onder hen aat verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deza OQgelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk geslacht en eiken stand vindt zya zeauwziek en min of meer de Blaehtoffers der leefwgse van onzen tijd Wie tot rene dezer oatogorien v n lyders behoort en iagslioht vensoht te vorden over de wer king eeosr nieuwe methode adresseere zich nan Amsterdam H GLEBAN k Co Heiligeweg 48 Rotterdam F E van SANTÉ KOIiFF Korte Hoofdsteeg 1 l trectat IiOBRV PORTON Oudegraoht bij de Oaardbrug F 89 door wian een onderriohtend gesohriftje over ZenuVziakten ea Beroerte Voorkoming en Oeneung gntii M fmaoo verkrijgbaar gesteld vordt Vraagt een proef van de eehta T0EA7ER WIJN a nbeTolea door de grootste geneesheeren van h huis Mm Stein Brdo Béaye nabg Tokay Hongarye Te bekomen by C van VLIET MARKT 156 1 Dordrecht s Axa a STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en rima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Flaathout Ellens Jufiers Kolders Sparren enz enz i ZAOB PBIJZBS Zenden gratlsmfranco het prachtig geïllustreerd lODE lLIBI mei nederlandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomaa modellen Toor het Zomarsalzoen ran kteedteren hoeden enz voor heeren damai n kinderen op geflankeerde aanvraag au 1 JULES JALÜZOT k C PARIJS Stalen van zijden woUen en katoenan Btoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da r zen te bepalen Dit album bevat tevens de inllchtingea welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdujn Beslellxngen van 35 francs en hooger worden meteene verhooping van 5 0 O hiiie oncht ênorij oan Inkomenda recMan n ath ptaatien van Nederland aan huls b8Zor De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ona riaxpédltlahuls te foztndaat Noord Brabant daarmede belast is t OF PUIKE OUDE ▼ SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bjj PEETER8 Jz Als bew s van echtheid is oaohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE LT J IOI Levensverzekering Maatscbappd Opgericht tn tS Verzekeringen in geral yan overlgden gemengde op een oepaalden dag en gecombineerde Uiteetrerzekeringen Lgf renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen ea rospectnaseu bg den Hoofd Agent te Oouda den Beer W C WMBlflNK Bleekersingel R 201 80LIEDE AGENTEN GEVRAAGD Zeer ITette Gesteendrukte mumsTJES worden GELEVERD door A BRI RMA en Zn Qeoda Snelperadnik ru A Baniuui fc Za nr BINNENLAND GOUDA 3 April 1894 In de Oentrnle Liberale Eieavereeniging hedenmorgen is tot definitief Caodidaat gesteld de heer T Q G Valette met 15 van de 18 stemmen Gooda brengt 8 Krimpen a d Lek 4 Boakoop 3 en WaddiogtfToen 3 stemmen uit Naar wg vernemen heeft de antirevolntio ntire Kieevereeniging alhier tot Candidaat voor de a 8 verkiezing gesteld den heer Dr A Knyper Naar wfl vernemen zal de heer T G G Valette waarschynlgk Vrijdagavond ten T nur ia het lokaal van den heer J M de Ruiter te Waddinxveen eene lezing bonden De leEtng van den heer Valette te OuderkeilE a d IJsel zal morgen ten zeven nor plaats hebben De commies der posterijen J Woltersom wordt 1 Mei verplaatst van het postkantoor te Middelburg naar hier In eene gisterenavond gebonden vergadering van de Ambaohtstand vereeoiging is tot bestonrilid gekozen de heer A Dam Tot penningmeester der Ned Hervormde Kerk is benoemd de heer S F Teeling ter vervanging van den heer D Ruyter die zyo ontslag genomen heeft Een onafzienbare menigte was heden op bet Kerkhof bgeengekomeu om de laatste eer te bewgKen aan het dierbaar overschot van Dr M A G Vorstman Hcijsren oaderliogen en diakenen der herv gemeente vergezelden de stoet van af het sterfhois Toen de kist in de groeve gedaald was nam Da H C N van Ameron het woord en herdacht Dr Vorstman in gevoelvolle woorden en vooral deed by uitkomen wat de overledene die 32 jaar als predikant alhier was geweest voor de Herv Eerk bad gedaan Daarop nam de beer L Binnend k bet woord en dankte den overledene voor al het goede dat h steeds van den overledene bad genoten De heer Ds Schim van der Loeff herdacht eveneens den overledene als een werkzaam en FEVMLLETOai PEI SES VERA tl Zei je neer beste man als ge je dochter een pak hebt gegeven en de vrienden eeo haod dan kunnen we ie gauw uit den droom helpen Hdmath vertelde daarop kort ea goed dat dank de ijverige zorgen an Natalie de vriend in zooverre hersteld was dat hy Helgoland had kannen verlaten Helmuth had tya tijd goed besteed hij had gereisd en onderzocht en na de Amerikaan beter was had deu hem getrouw geholpen U stelde daarop don Amerikaan voor niet moer als Katira maar als graaf Oliniky Dat ge iets meer waart dan eou gewone banneliag dat begreep ik terstond zei Uelmuth on bet verfiétgt mij tevens dat dia bedrieger lyn gerechte straf heeft opgeloopen op die klip Ik hoop dat het leven voor u nog eens weer wat zonniger mag worden Daarvoor lieve papa zijn we juist hier viel zyn dochter hierop io irik heb ali ziekenverpleegster mjjn best gedaan het lichaam is gered maar de liel is nog krank Na wil onee vriend met alle l wéld hebben dat ik agenezing sal voltooien en eerlQk gesegd ik hel B w ren nasr Daarvoor is noodig jBP MQn eohtgeDoote wordt en nadragen we je lieve beste pa om uw toeitemming Heer myne goedheid risp d bankier uit man koBt bg al die overrompeling haast niet tot geleerd man die voor allen steeda een vraagbaak was en welke met liefde steeds werd verstrekt Daarop nam de heer Ds Garlier uit Spankere het woord en dankte namens de familie voor de eer aan de overledene bewezen Verschillende predikanten benevens het kerkbestuur der Herv Gemeente en andere autoriteiten waren op de b raafplaats aanwezig Gisteravond hield de Eiesvereeniging Bargerplichtf in de zaal Eun8tmin eene vergadering Nadat de Voorzitter de heer Julias de vergadering had geopend werden de notulen gelezen en goedgekeurd Vijf nienwe leden hadden zich aangemeld en zes badden voor bun lidmaatschap bedankt De Voorzitter herinnerde er aan dat Burgerplicht deel uitmaakt van de Centrale Eieavereeniging in dit district en dat art 8 voorschrgit om zoo spoedig mogel k uit de groBIgat een difioiti candidaat te verkiezen De heeren E S Cats en HuUeman werden verzocht het stembureau te formeeren De uitslag dier stemming was dat de heer Valette 77 en de heer Graaf van Bylandt 7 stemmen op zich vereenigden De Voorzitter deelde verder mede dat beden de besturen der verschillende Eiesvereenigingen zonden aamenkomen en uitgemaakt zou wor n wie de candidaat der Centr Eiesvereeniging zon zgn Tevens dealde de Voorzitter mede en die kenniageviug werd met applaus begroet dat de heer Goeman Borgesius aan den vooravond der verkiezing in deze zaal voor de kiezers zou optreden Naar wg vernemen beeft de heer Mr C E J graaf van Bylandt de hem door een comitté van kiezers in dit district aangeboden candidatuur aanvaard Omtrent zgne richting deelt men ons het volgende mede Hg heeft verklaard voorstander te zgn van eene zeer ruime uitbreiding van het kiesrecht waardoor het ook voor de groote meerderheid der werklieden verkrggbaar zooden worden maar tevens overtuigd te zgn dat de Grondwet eene uitbreiding zooals door de Begeering werd voorgesteld verbiedt Hg vindt geen vr heid met de Regeering te erkennen dat het gedurende de laatstverloopen drie maanden gehuisvest zgn in een zelfde woning hoe ellendig die woning ook moge geweest zgn in verband met de overige bepalingen van art 4 zooala zg luidden op goede gronden kan adem I Ik ken de omBtandigbedea veel te weinig en word door de geschiedenis met onzen Felix tot voorzichtigheid gemaand nu nu stil mgn dochtertje I het eenige dat my good bevalt is de oprechtheid van den balling welke ik met dezelfde openhartigheid besDtwoorden wil Ik kan mijne dochter alleen eenen vrijen man tot vrouw geren Zoodra gij my dus het bewijs uwer vryheid toont mijnbeer de graaf zal ik uw geluk niet langer in den weg itaan yDie voorwaarde vereert u als vader mynheer Gotthardt sprak Oliosky Eeeds was ik besloten niet eerder haar lot aan het myne te verbinden voor ik haar als vry man een veilige toekomst kon bieden Mijn eerste weg zalnaarBt Petersburg zijn ffJa papa riep Natalie ie vervoering uil zie ons niet zoo ongeloovig en verbaasd aan ik gevoelde my niet voor niets bij den eersten aanblik tot Vera aangetrokken voer zg met verheffing van stem Iriomfeerend voort ik heb niet voor niets baron geest en haar hart geleid want weet zy is eene gravendoohter hare grootmoeder was van vorstelijk blood hier staat Vera vader 1 Groote God t riep de bankier verstorod nit Ja ja lachte Felii en ik ik word de schoonzoon van uw doohtertje en gy gy wordt mijn grootvader r Wel wel wel I die wonderbare zaken moeten mij eens daidulijker verklaard worden onder een glas wyn I Laten we drinken op op Op ons alter geluk papa I Bfj de oudjes MóUer zat Natalie in ernstig onderhoud met Vera s pleegouders die stil en versohrikt worden aangemerkt als een bewgs dat de bewoner voorziet in eigen onderhond en in dat TUI zgn eigen huisgezin en bggevolg moet geacht worden eên kenteeken te bezitten van geechiktheid en van mnatschappeigken welstand Prof C B Spraijt van Amsterdam zal a m Zaterdagavond alhier eene voordracht houden Offer den politieken toestand waarbg gelegenhfeid zal gegeven worden tot debat Het zat niet noodig zgn onze stadgenooten op te wekken tot bgwoning van die bgeenkomstj waar een bekend spreker het vraagstuk van den dag zal behandelen van een ander standpunt dan de voorstanders der kieswet Tak innemen Het hoor en wederhoor 1 is hier zeker van toepassing De 2de lait J G Haas van het 5e reg ii f te Utrecht ia te Woerden gedetacheerd tw vervanging van den 2e luit H G Post Tfn het 8e reg inf die naar zijn garnizoen te Utrecht is teruggekeerd Daar in de vergadering alhier van de centrale kiesvereeniging Burgerplicht c ie Bodegraven de definitieve candidaatstelling voor de aanat verkiezing werd uitgesteld heeft de aideeling Bodegraven 1 1 Zaterdag eene bgeenkomst gehouden waarin de heeren K L Martens burgemeester der gemeente Bodegraven mot 29 stemmen en de beer Gleichman met ééa stem tot voorloopige candidaten werden gesteld Door de liberale kies vereen iging Schoonhoven en Omstreken f is met bgna algemeene stemmen tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Earner gesteld de heer A EngfCHz burgemeester van Hietveld en Bar woutawaarder Door de liberale kiesvereeni iing Stolwgk te Stolwgk is in hare vergadering van Zater dagavond met bgna algemeene stemmen tot candidaat voor do Tweede Earner in het kiesdistrict Bodegraven gekozen de beer A Kngff Hz lid der Pr St van Zuid Holland Algemeen wenschte men eene zeer ruime uitbreiding van het kiesrecht doch tevens verlangde men art 80 der Grondwet niet uitgelegd in den geest van den minister Tak Van de scheepsbouwwerf van den heer A Vayk te Capelle a d Usel is mot goed gevolg te water gelaten het gzeren Rgnscbip Raab naar haro woorden luisterden Lieve hemel 1 riop juffrouw MBIler uit dat is voor onze Vera voorzeker een groot geluk maar wat wij nu op onzen ouden dag zullen aanvangen weet ik waarachtig ftiet juffrouw Gotthardt I Watsegt gy er van man F Hy sohudde slechts het hoofd en deed alsof hem iets in de keel lat Gy mit immers niets verliezon troostte Natalie hen Vera zal hier te Homburg blijven wonen en haro goede plesgouders na als voor haar huwelijk beminnen en eeren Ja dat zegt u wel msar als ty gravin ia Zy zal met een koopman trouwen Felix Rodenburg is de beste man dien ik voor haar zon kunnen bedenken En graaf Oünsky Vete s vader is a buitengewoon dankbaar voor alles wat gij voor zijn dierbaar kind deedt hy zal u hoogachton en ik ik m1 uwe matelooze goedheid jegens de arme Vera nimmer vorgoten Laat my nu uwe pleegdoohtor voorbereiden op de komst van haren vader ik heb haar sedert het uitstapje naar Flonsburgnog niet terug gezien Toon Vers ahes wiat toen zij eiodelyk het volle geluk van het wsdervinden baars vaders ïn al zijn omvang begreep vergat zy al bet andere hier op de wereld zelfs den beminden msn Steohts woinige oogenblikken nog en zy stond voor de hooge edelo gestalte welke zij eerst diep bewogen maar mot eehuohteren eerbied aanblikte Dan strekte zy zwygend hem de armon tegemoet als hem uitnoodigend om zyn kind aan het vaderhart te drukken Earcher en Co No 11 groot ongeveer 850 last gebouwd voor rekening der uma Raab Earcher en Co te Dnisburg D 0 42 jaar koopman te Gonda iemand die graag een glaasje onvervalsohten Schiedammer mag zat Zaterdag voor de Botterdamsche Rechtbank op de bank der beschnldigden Hg was In December door het kantongerecht Il aldaar veroordeeld tot 3 heobteuissen van 8 dagen en 3 maanden plaatsing in een werkinrichting ter zake van openbare dronkenaobap hg 6e herhaling Van dat vonnis kwam hg bg de rechtbank in appèl bg kris en kras bewerende dat hg maar eenmaal dronken was geweest en dat hg voor de rest toevallen had gehad De ambtenaar van het O M bg het kantongerecht heeft das naar bekl meent een abuis begaan door te spreken van 6e herhaling Het O M vorderde bevestiging van het vonnis van den kantonrechter Door eenige ingezetenen van Nieawveen b Alphen a d Rgn is besloten een boter en kaasfabrielE op te richten P 0 te Zevenhuizen kwam giatermoi en tot de vreesel ke ontdekking dat zijn echtgenoole levenloos aan z jn zgde lag De trouwlnstigen verkeeren in Stolwgk bepaald in de meening dat bet trouwen hg de aanneming der nieuwe kieswet verboden zal worden Ten minste nu reeds heeft Stolwgk s bargemeester dit jaar al meer paren gloeiend aaneengesmeed dan in het geheele jaar 1893 K N Op de werf Ngverheidc te Krimpen a d IJsel van de faeeren Van der Giessen en Zonen heeft de werkman Jan Bruinstroop het oügelnk gehad van de kielplank te vallen Hg 4 rak een arm en bekwam een schedelbreuk Daar hebben de boeren gelijk in 1 De maatregel dat paarden ter keuring moeten worden aangegeven voor welke keuring bepaalde plaatsen zyn aangenezen ontmoo bg de boeren een bezwaar en wel in de tollen die zg te paaseeren hebben en tolgeld betalen moeten Zg achten het al erg genoeg dat zg de paarden ter keuring moeten brengen maar nu die moeite hun ook nog geld kost achten zg dit een nieuwe belasting ƒ 0 mijae Vera evenhoeld mynor arme Hedwigl Ach dat gij gelukkiger moogt wordon dan zy gelukkig aan de zydo van een geliefden man I Spreek mijn kindi mag ïk dezen man voor u kiezen Vera kleurdo en verbleekte Nauwelijks gevonden en reeds weer tot tost De vader nam lachend den arm zyner dochter en geleidde haar naar de groote zaal waar zoovolen heider komst verbeidden Heinrioh en juffrouw Móllar de bankier Gotthardt en syne dochter Natalie Felix Kodenburg Felix I sprak graaf OUnsky ik verzoek u aan myne lieve Vera te verklaren waarom ik haar nauwelyks gevonden reeds weer wil weg geven G staat verlegen en zwygt myn vriend F Vera dierboar kind ia bij niet do ware JozafP Het meisje bleef stom en zag verlegen in het rond terwyl baar gelaat de hoogst mogolijko kleur aannam tot zy eindelyk het smeekend oog op Natalie bleef vestigen Ueze trad nsar voren omarmde haar teeder als eene moeder fn fluisterde Gij bemint Felix tochF Hy is immers met u verloofd F stotterde Vera O gy booze meid I lachte Natalie vroolyk yg kleine huichclares dis den verrader trots zyn verraad toch bemint I Tot straf zult gy zjjne vroaw en wil ik uwe moeder worden 1 Vera hief een kreet van verrassing aan zag tot haren vader op dan naar Natalie heen en stamelde Mag ik dat hopen gij en myn vaderF Ja kind t Zoo God wil zullen wij allen gelukkig worden I Slot voigt