Goudsche Courant, woensdag 4 april 1894

Wlüterdienst 1893 94 ROTTIKDAM Aangevangen 1 October TlJd van Gfreenwlcb Uirccle Spoorwegverbinding met GOUDA 18 68 1 24 1 06 8 88 1 88 1 44 4 10 KOTTÏKDAM OODDA 61 10 17 11 60 li 10 87 10 84 10 41 10 47 10 8 08 8 18 6 81 8 88 6 86 DEN n t A s Hlge 6 48 7 80 7 48 8 88 8 4610 1411 3818 16 1 OODSA DEN BAAO Gouda 7 80 8 40 8 04 8 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 8 86 8 37 10 46 11 11 11 80 Voorb 6 64 10 80 1 44 N d L d6 69 1 49 r 5 i s 04 Zor M 6 19 10 41 8 09 6 09 Goud 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 68 18 0318 46 8 80 8 46 3 18 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 86 10 01 TT u BTKBCHT GOBDA Utrecht 6 33 7 60 8 9 63 11 84 18 03 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Harmelen 6 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 Woerd 1 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 Oudewaler 7 07 8 18 10 84 18 48 4 84 Gonda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 0618 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AMSTKEDAM aoBDA Amsterdam CS 7 66 8 40 11 10 11 87 8 40 4 10 All t RlaillWp 60 8 10 8 66 U 86 11 4 8 66 4 Ooad MO 8 69 10 M 18 11 IMI 8 60 i M H ge 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 4 18 61 1 48 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4013 SOl SA UTBICHT Ooud 6 86 6 40 7 6 8 08 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 88 8 01 7 46 8 8810 08 Oudew 6 60 8 64 w t 11 08 8 87 6 87 7 60 10 88 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hartnelen 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6J 6 60 8 18 10 34 Utrecht 6 18 7 88 8 88 6 41 0 10 61 11 46 l iO 3 08 3 60 4 48 6 89 6 81 6 36 8 88 9 1010 68 O O D U A A JISTKKDAM Qouda 8 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 Amtterdun Wp 7 68 8 10 10 66 18 18 1 8 40 t 46 8 86 8 87 11 10 Aaulardua OS 8 14 9JI 11 10 Il l U8 8 61 8 10 8 67 11 86 Omtrent hel jabilé van deu hr A P Zaalberg te Aaranderreen meWt men vaa daar nog Reeds vroeg in den morgen wapperde van byna iedere woning de Nederlandtche driekleur Des morgens werd door eene commiaaie bestaande uit de beeren Beek Heogereld en Niekerk namens aile in de gemeente wonende ambtenaren hunnen beminden burgemeester een prachtig cadeau aangeboden vervaardigd op de sülverfabriek der heeren Van Kempen bestaande uit een zilveren vrouwebeeld in hare rechterhand houdende een lauwerkrans in hsre linker een schild waarop het wapen van Aarlanderveen gegraveerd rustende op een marmeren voetstuk waarop in zilver passende inacriptiën Daarna werd door de gezamenljjke politiebeambten een prachtig zilveren geschenk aangeboden en later door de oad leerlingen van den heer Zaalberg een levensgroote ets van Hare Majesteit Koningin Wühelmina sMiddags werd den jabilarii doorzyneondleerlingen in het Hotel St Joria een diner aangeboden Tot deskundigen bjj de akte examens voor onderwijzer en onderw zeres In Zuid Holland zgn benoemd voor Ned taal en lezen de heeren J D de Visser Smits en P J Teebaai te s Gravenhage voor rekenen de heeren O van Swieten te s Gravenhage en R van Groenenbergh te Kralingen voor natuurkennes de heeren C Kamerbeek en G van Ninl wegen te Rotterdam voor geschiedenis de heeren H Ëerdbeek en D Kanon te sGra veuh e voor aardrijkskunde de beerfin J Schmal te s Gravenhage en B P vanCittert te Gouda voor paedagogiek en achraTen de heeren J C Sander te Schiedam en J Th Schiphorftt te Delft voor eang de heeren J Rovers te Delft en J Gouda te Gouda voor teekenen de haeron Ë van der Wonde te VGraveuhage en G M Kosters te loeiden voor gymnastiek de heeren J H Reija en W H Hengevelt te s Gravenhnge en voor de nuttige handwerken mej 0 J van den £ ude en mevr J 6 Gravelotte Pontier te s Grareuhage j Te Opheuaden i de 75 jarig6 P die bij een brand op 8 Maart j l met veel moeite uit een brandend huis werd gered aan de gevolgen van de daarbg beltomén brandwonden orerieden Sen jong meisje te Zutfen giuf op Paasch maandag vroeg uit en kwam eeret den volgenden morgen by haar moeder terug Zy vertelde een alschawel k verbaal van t geen twee mannen met haar gedaan hadden Later bekende het kind bet geheele verhaal te hebben verzonnen om haar nitblijveu te verontschuldigen zg was naar de Paascbweide te Deventer geweest Het kind dat echter veel by een 50 jarig manspersoon die by hnar in de buurt woont tehuis kwam heeft daarna verklaringen afgelegd omtrent het tusschen haar en deze persoon te zynen huize voorgevallene die de haren te berge doen ryzen Sfn onderzoek in deze zal wel niet uitbijjven zegt de Zutph Crt f 8 86 8 48 8 4 8 68 8 06 Qoud 6 80 Moordrecht Niauwerkerk Cpnlle Ec ltord n 7 7 86 7 88 7 89 7 46 7 86 Sotterduii 6 Oapelle 6 10 ieuirerk rk 6 1 Moordrecht 6 88 Goud 6 88 11 01 U lO 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Zer U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 68 8 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 18 1 April 1595 Cornells Hootmftn loopt by Teasel uit om Oost Indië op te zoeken Langen tyd badden de Hollandsche kooplieden hun Oost Indische waren gehaald nit Lissabon Maar toen in 1584 de vaart hierop verboden werd door Spanje moest men op andere wyze die waren zich verschaffen Men beproefde een weg naar de Oost te vinden langs het Noorden doch tevergeefs Ondertusschen waren Conelifl en Frederik Houtman jaren lang in Lissabon geweest Zy wagen het er op om met de weinige kennis die zy daar opgedaan badden met 4 schepen uit te zeilen die hun door Amsterdamsche kooplieden verstrekt waren en Gornelis vond de Oost In 1598 en 1600 volgden de 2e en 3e tocht waarop de O L Compagnie gesticht werd Te Senmm zal op Zondag 8 dezer eene meeting in de open lucht worden gehooden belegd door de afdeeling Noord en Zuidhorn van den sociaal democratiscben bond Als sprekers zullen optreden F Uomela Nienwenhuis B Veltman en mej E van Dgk Op Zondag 29 dezer is er eene meeting op een stuk groenland by Groningen Op den Isten Mei wordt aldaar gebonden des morgens eene matinee musicals des middags eene meeting in het gebouw De Toekomstc en een kinderfeest en des avonds eene gezellige bijeenkomst Uit Gent by Nflmegen wordt van 31 Maart gemeld Hedenochtend is schipper J Gilot varende op een yzeren schip bestemd voor Luik en genaamd Alice vermoedelyk overboord gevallen en verdronken Niettegenstaande beide knechts aan boord waren en eene sleepboot nasst het schip voor anker lag had niemand iets van het ongeval bemerkt Sen onderzoek door de politie aldaar onmiddelyk ingesteld bracht aan bet licht dat G kort geleden eene aaozienlyke som gelds van den eigenaar van het schip zonde l ebben ontvangen waarvan by liet openmaken der kasten en kisten aan boord niets werd gevonden De vermiste was gekleed in blaowduffelscb buia zwart fiuweelen broek met gryze streepen en rood flanellen hemd Hoed en schoenen waren nog aan boord Het volgende vermakelijke geval moet zichonlangs te s Bosch hebben voorgedaan Ëenschildwacht op post staande voor de woningvan een ambtenaar ziet dat iemand die woningwilde binnengaan Hy getrouw aan zynplicht vraagt hem het woord ducfa dezeweet het niet en of de bedoelde persoonnu ook ai beweerde do ambtenaar in eigenpersoon te zyn het hielp hem niemendal enhy mocht er buiten blyven i Men schryfl nit Weert aan de N R Ct Door de liedertafel St Cecile werd voor 29 Maart een concert aangekondigd Op last van den deken de kapelaans en kerkbestuur mochten de dames die uitvoering niet by wonen Een 30taI leden namen daarop ontslag nit de vereeniging Brutale dieven hebben te Molenbeek St Jan Brnssol twee leegstaande huizen gestolen Zy sloopten die huizen steen voor steen en brachten af en toe de ufbriak weg De diefstal werd eerst ontdekt toen er niets meer over was dan de grondslagen De politie zoekt yverig naar de schuldigen In den nacht van Zondag op Maandag 18 en 19 Maart is er diefstal door middel van braak gepleegd in bet Broeder klooster te Drnuen Voor zoover men kan nagaan werd er ongeveer f 30 aan geld en eenige sigaren ontvreemd Woensdag j l is door de marechaussee aldaar zekere Cornelifl V een schoenmaker van ruim 17 jaren in verhoor genomen en alhoewel deze zyne schuld aan het misdryf bleef ontkennen schynen er toch termen voor zijne voorloopige aanhouding te bestaan en is hy thans naar Den Bosch gebracht Te Meppel hebben de marechaussees eene dievenbende opgespoord welker leden te Hoogeveen en te Meppel reeds sinds langen tyd op de markt of in de winkels allerlei diefstallen pleegden Een van die bende werd te Meppel gesnapt eene vrouw uit Ruinen en deze heeft voldoende inlichtingen verschaft om het complot te ontmaskeren 18 08 18 18 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 6 11 8 16 6 88 6 81 8 88 8 68 10 11 6 80 Verschillende goederen als schotels kioderhoeden kleederen enz zyn in beslag genomen zy waren te Ruinen in holen in den grond verborgen De daders hebben alles bekend De onlanga te Amersfoort gevonden munten zulten door den heer J Schulman numismaat aldaar worden gecatalogiseerd en iu veiling gebracht Te Langezwaag Fr werd eenigen tijd geleden door de opmerkzaamheid en flinkheid van den tramconducteur P Smit de heer H de Jong schoolopziener te Heerenveen voor een ernstig ongeluk bewaard Hy stapte namelyk nit aan den verkeerden kant van de tram alwaar zware boomen staan en was In gevaar tusschen de tram en éen daarvan plat te worden gedrukt doch werd nog intyds door den conducteur op het balkon getrokken Uit waardeering van deze kloeke daad heeft de heer de Joug dezer dagen genoemden conducteur iu de directeurskamer der Tramwegmaatechappy een fraaie gouden borlogeketting vereerd Door de Haagsche politie is eene zwendelfirma man vrouw en kind die op naam van dr Merteos bestellingen in het buitenland deed als vreemdelingen zonder bestaansmiddelen over de grenzen gezet Gisterenmiddag hield te Alkmaar da heer van der Kaay eene rede daartoe uitgenoodigd door de kies vereeniging Eensgezindheid Hy legde zyn standpunt aangaande de kieswet bloot beval de grootst mogelyke uitbreiding van het kiezerstal aan mits binnen de perken der grondwet maar weigerde te beloven in elk geval mede te gaan met den minister Tak Wie dat wil kieze mr Van Gilse niettegenstaande deze over het eerste ontwerp Tsk in de sterkste bewoordingen afkeurend sprak Zaterdag had er te Utrecht eene algemeene vergadering plaats van de R K Kiesvereeniging Recht voor Allen in het hoofd kiesdistrict Wyk bij Duurstede tot het stellen van een candidaat voor de Tweede Kamer Gesteld werd de heer S M van W jck steenfabrikant te Reakam Uit Hilversum wordt aan het H blad gemeld Omtrent de candidatnur Waller verneemt men dat deze door dr A Kuyper aan de geref kerken A en B als candidaat was aanbevolen In de vergadering was het afgetreden Kamerlid mr T F baron Mackay daartoe uitgenoodigd aanwezig en aprak naar aanleiding van de behandelde kieswet Alvorens tot stemmen over te gaan hadden de leden der genoemde kerken A en B den heer Waller reeds als candidaat gesteld zoodat den heer Mackay nu alleen overbleef voor de aanwezige leden der Ned Herr Kerk De uitslag waa 25 steramen voor Waller de heer Mackay kreeg er 9 Dit gaf aanleiding tot eene scheuring en by de leden der Ned Herv kerk bestaat bet voornemen eene byêenkomst te houden tot het bespreken van de oprichting eener nieowe antir kiesvereeniging De predikanten S Dykstra te Hilversum De Bel Bussum en van Heyningen te Huizen verontwaardigd over de wy e waarop de ceu trale antirevolutionaire kiesvereeniging in het district Hilversum deu sedert jaren zitting hebbenden T P baron Mackay beeft laten vallen zullen diens candidatuur bevorderen De FrieBche Conrant is verschenen in haar nieuw gewaad en onder de nieuwe redactie Zy brengt hulde aan den heer J Troelstra die tot 1894 de leiding had 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 6 08 6 10 6 17 8 86 7 80 8 80 8 60 8 48 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 18 08 18 40 4 08 Op staatkundig terrein zal de Frie9che Courante zich bewegen in de vooruitstrevend liberale ricbtiug die in de ontbonden Kamer hare vertegenwoordigers vond in de fractie Borgesiua Kerdyk Eenige Kamerleden tot die fractie behooreude hebben haar krachtdadige medewerking toegezegd Zaterdag werd erida het dochtertje van Emin Pacha eene kleine kleurlinge in de Evangelische kerk te Berlyn gedoopt Onder da feestgeschenken bevond zich een taich van boomwol die Emin penoonlgk vervaardigd had en zyn laatste brief aan zynen reisgenoot Stoblman roerende groeten aan zyn dochtertje bevattende Aan het ministerie van buitenlandsche zaken ontving men dezer dagen een koffer met de zes behouden dagboeken en weten Bchappelyke aan teeken Ingeu van Ëmiu Pacha die van 15 October 1874 tot 2 December 1889 liepen Zyn in Zanzibar achterg bleven testament bevindt zich onderweg De oud KathoHeken honden om de twee jaar een internationaal congres in 1890 is dit gehouden te Kenlen in 1892 te Luzern en voor dit jaar is Rotterdam de aangewezen plaats Van 28 tot 30 Angustus zal het congres samenzyn men verwacht oudEatho lieken uit Duitschland Oostearyk Zwitserland Frankryk Italië Spanje Portugal Amerika en vrienden der evangelische kerk als leden der Engelsche kerk der Russisch Griekscbe kerk enz Door den minister van Financiën is aan elk der leden van de ontbonden Tweede Kamer een mandaat op de Schatkist gezonden van f 109 59 als tractement van 1 tot en met 20 Maart Te Maastriolit werden Vrydagavond by verschillende inwoner briefes in de bus gevonden van den navolgende inhoud vRavachol protege mon bras Vive Tanarchisme t Mort aux capitalistes I Daar zyn we alweer goed doorgekomen De weer voorspet Ier van the New York Herald c kondigde in t eind der vorige week tgevaarlyke itormen tegen Zaterdag en Zondag aan op de Engelsche en Fransche kusten Deze schynen echter op hun tocht over den oceaan weer te zyn verdwenen want by bestendig mooi weer ia de barometer hier te lande zelfs niet belangryk gedaald Een vreeseljjke storm trok in de vorige waek over de Atlantische kust Het stoomschip iTeutonic heeft tusschen 25 en 26 Maart zwaar weder gehad met de kracht van een orkaan vergezeld van zware hagelbuien Door een stortzee dia overkwam werd een der passagiers tegen het dek geslagen waardoor hy een been brak De Teutonic passeerde zes groote ysbergen waarvan de laatste werd aangetroffen op 420 30 NBr en 49 14 WL Een nieuwe bedriegery Een boerin ta s Hertogenbosch verkocht het loof vanradga voor spinazie Blykens eene bekendmaking der Haagsche politie is de verleden week in het Alexandersveld stervende gevonden persoon de 52 jarige J J P Rotteveel vroeger in dienst van den voormaligen Engelschen Legatiesecretaris Fentou door uitwendig geweld gestorven zoodat moord of doodslag op hem moet gepleegd zyn 10 48 8 40 8 47 8 64 10 1 10 10 Zaterdagmorgen ia in de nabybeid van de gasfabriek tusschen Amsterdam en Sloterdyk gevonden het lyk van een 16 jarigea jongen die den vorigen avond door den trein van 11 40 was overreden het hoofd waa byna geheel van de romp gescheiden Men trof by hem uan een bri e houdende verzoek zyn lyk bij Tiuding te willen brengen aan de onderlyke woning De Wittekade te Amsterdam Overgebracht naar het lykenhnis te Sloterdyk werd het door de ter plaatse ontboden familie herkend Het jongmensch genoot eene opleiding tot onderwyzer aan eene der inrichtingen te Amsterdam 8 40 8 08 n 4 6 86 8 10 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 0 81 9 44 8 60 BOK ü k 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 81 4 48 7 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 8 41 9 64 8 09 8 60 10 07 10 4 8 04 9 1010 88 8 19 8 41 9 88 10 40 11J8 4 10 7 18 8 47 4 16 7 40 11 06 Ml 1 11 IIJO 8 80 10 8 06 9 8 Te Looadamen ign reedg de eerat komkommer gesneden In het Weatland atun reede geheele bedden talpen in Tollen bloei en de natnardrnif breekt reeds nit den knop en vertoont blad De heer J Q Hilo Jr die stdert 18 jaar elk leiioen te ScbeTeniugen de gelegenheid opende zich onder zgn behandeling te stellen voor ma ge en heilgymuaitiek ia thans met de directie der Sdaatsebappy Zeebad Scheveniogen oTereengekomen zich in vereeniging met den lieer J Veenman in het Kurhana te vestigen Daartoe worden den heer Milo een zestal vertrekken beschikbaar gesteld aan de zeezyde by de binnenbaden waarvan er vier zgn ingericht voor de behandeling der hnlpzoekeoden Door deze vaste aanstelling zgn de badgasten beter dan tot nog toe in de gelegenheid zich onder de dikvyisnoodzakelgkebehandeling van eon weteoschappeiyk en practisch ontwikkeld maasenr en beilgymnast te stellen en wordt de goede behandeling van verschillende ziekteverschijnselen die een Incht en leebndkuur tevene vereischen in hooge mate bevorderd Natnurlgk is een medisch advies vereischto doch waar dit mocht ontbreken daar zal de badarts dr Francken den heer Milo al medisch conmlent ter zgde staan De mededeeling van de vestiging van den lieer Milo in het Knrhana zal zeker met genoegen worden vernomen door de velen in den lande en daarbniten die den invoerder der Zweedsche methode die daarvoor nn 83 jaren Inng door woord geschrift en daad heeft geyverd in zgn werkzaamheid hebben leeren wasrdeeren De heer Milo biyfb bereid inmiddels de behandeling zgner patiënten elders op dezelfde wyze voort te zetten Zondagmiddag heeft Dr J A Lamping de vroegere hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterd Courant eene afscheidsreceptie gehouden Het geheele personeel der redactie benevens vele medewerkers en vrienden van het blad brachten den hooggeachten leider hnnue holde Te Peperga Fr is de smid Veldhuis gevangen genomen wegens fraudnleus bankroet £ ene wagenvracht verduisterde meubilaire goederen zijn door den officier van justitie te Oudeschoot in beslag genomen De politie te s Oravenhage heeft de volgende bekendmaking doen uitgaan Op Zaterdag vóór Paschen den 24 Maart U ia zooals reeds werd gemeld in den vroegen morgen omstreeks 5 nur op het Alexanderveld voor de sociëteit Concordia en ter hoogte van de Borneostraat door de politie een man gevonden die stervende was en die kort daarop den geest gegeven heeft Het is gebleken dat hij was Johannes Jacobns Petrus Rotteveel geboren aldaar den ITen Mei 1841 en alzoo oud 52 jaar Hg woonde in Den Haag ten huize van den ketelmaker P van Velthoven in de Koningstraat 525 De overledene moet vroeger huisknecht zyn geweest in dienst van den heer H P Fenton voormalig eerste secretaris der legatie van Groot Brittaunië wonende Praktizgnshoek no 8 Hg moet bg een diplomaat in Engeland verblgf gebonden hebben en van daar alhier teruggekeerd zijn voor omstreeks 6 maanden De overledene was ziekeiyk kortademig en liep moeielgk Hg was gekleed met overjaa van zwart kamgaren grgze broek met zwarte strepen Bwarte ouderjas en vest wit overhemd met staande boord en omgeslagen punten lage rggschoenen lagen zwarten vilten hoed en blauwe geatrikte das met witte figuurtjes er op Hg was lang 1 76 meter van schraal portuur met blauwe oogen dun donker baar fijn kneveltje met enkele grgze haren er in en gebogen neus Z in Igk ia in het akademiach ziekenhuis te Leiden geschouwd en daarby is gebleken dat de man moet gestorven zgn door nitwendig geweld uitgeoefend tegen de rechter voorigde van ign hoofa Moord of doodslag moet alzoo op deien overledene zgn gepleegd Ieder die inlichtingen omtrent de laatste verblgfplaats het gezelschap enz enz ter ontdekking van den schnldige aan dit misdrgf ten behoave van de jnstitie kan geven wordt verzocht daarvan onverwgld mededeeling te doen tan kantore van den commissaris van politie der centrale afdeeling aan het Alexanderplein De Londenache correapondent der cAmh Ct maakte op een der Paaschdagen een nitBtapjo naar buiten door de schoonste dreven naar het Wemblej park ver buiten Londen gelegen waar men druk bezig is den reuzentoren den Londonschen Bifeltoton op te bonwon die het gevaarte te Pargs 50 M in hoogte zal overtreffen Een groot gedeelte van den toren van het moderne Babel staat reeds op zgne plaats nl de e rste verdieping 50 M boven den bega nen grond een vierkant van 3600 vierk metera bealaande Men hoopt reeds deze verdieping a 8 Mei voor het publiek te openen met eene restauratie een schouwburgzaal een cafóohantant enz Middelerwgl gaan de 80 arbeiders waarvan de meesten de beroimde Porth brng gebouwd hebben voort met den toren op te bonwen dien men tegen Keratmia hoopt te voltooien Het behoeft nanweiyka vermeld te worden dat men van den top een schoon panorama over Londen en omstreken zal verkrggen De toren wordt echter in niterlgk eenvoudiger dan het gevaarte van Eifel omdat er zeer weinig bogen zullen worden aangebracht De lifts zullen de bezoekers brengen tot op een hoogte van 250 M de overige 100 M Zal men met trappen moeten beklimmen De toren kost ongeveer 150 000 pd st 1 800 000 en ille gereedBcbappen zgn van de nieuwste conatrnctie waard or tot dusver nog geene ongelukken zgn voorgekomen Eene electriache kraan brengt de holle pilaren naar boven die evenals de andere deolen van den toren te Manchestor vervaardigd worden Doch behalve den toren zal men veelmeer aantrekkelgkheden voor de bezoekers bezorgen Het gevaarte verryst te midden van een heeriyk landschap met een prachtig bosch dat door de vennootschap aangekocht is en in een Eden zal herschapen worden Door het landgoed stroomt de rivier de Brent die men voor het maken van een meer zal bestemmen waarop watertocbjes enz georganiseerd worden die men s avonds a giorno zal verlichten Een man met 2 stembriefjes I Een inwoner van Deventer heeft twee stembriefjes roor de verkiezing op 10 April ontvangen een nit zgn vorige woonplaats welke hg op 27 Februari 1893 verliet en een van het gemeentehuis te Devent r Hg kan dus tweemaal zgn stem uitbrengen Kan dit ook in verband staan met de ongelgktydige sluiting van de kiezeraiysten En indien deze kiezer eens in beide gemeenten ging stemmen zou daardoor dan niet de geldigheid der verkiezing kunnen worden betwgfeld Brieven uil Twenthe Niettegenstaande er bgzonder veel natuurschoon in deze streek gevonden wordt treft men ook helaas nog overvloed van heide hier aan in welk opzicht we er niet beter aan toe zijn dan onze andere landelgke provinciën Zelfs het z g iMaodersche Steen onder de gemeente Tnbbergeo dat te ontginnen is zonder dat men noemenswaard mest daartoe zon behoeven blgft woest liggen Een ondernemend landbouwer heeft den moed en de lust gehad een klein gedeelte in cultuur te brengen hg heeft het met groot voordeel en goed succes bekroond gezien maar zgn goed voorbeeld vindt geen navolging en zoo blgft dat vruchtbare dal woest liggen evenals zooveel tot cultuur geschikte heide Kapitalisten zgn er maar scbaarsch die zich de zorgende moeite geven om eens iets te doen tot ontginning van onze vele woeste gronden en de landbouwers ontbreekt daartoe of het noodige kapitaal ot de noodige lust Thans nn de Nederlandsche Heidomaatschappg op zoo billgke voorwaarden en met zoo goed beleid en doorzicht onder haren onvermoeiden en wakkeren Directeur den heer Lovink zich met de ontginning der heidevelden bolast moesten heeren kapitalisten zich begverenom ieder iets te willen bijdragen om onzeheidegronden tot vnichtbare velden en vonrdeelige bosschen to helpen vervormen Iets anders ter bevordering door ontginning zon ook kans van slagen hebben ja t misschien wel t meeste kunnen bgdragen ter opruiming onzer woeste gronden Ik bedoel dit Eene gzeren verplaatabore gevangenis waarin de meest geschikte gevangenen moestenworden gehuisvest teneinde op eene uitgestrekte heide met de werkzaamheden ter ontginning onder goed toezicht te worden beziggehouden Eene verplaatsbare gzeren kazerne temaken geschikt voor minstens een batailjoninfanterie in te hnisvesten ter bewakingder gevangenen welk batailjon om de driemaanden zon kunnen worden vervangen dooreen ander enz De gevangenen aldus de beide ontginnende vonden daarin eene gezonde beweging gewennen aan en leeren den veldarbeid doen deindustrie geene concurrentie aan en de troepenter bewaking vinden schooue gelegenheid totbeoefening der velddienst Eene groote vlakte geind zgnde zon men eene tweede moeten onder handen nemen en zoo zouden na eenige jaren bonderden ja I duizenden hectaren woeste gronden op voordeelige en nuttige wyze in cnltunr worden gebracht De Nederlandsche Heidemaatachappg met bet werk belast wordende zon dan een zoo veelomvattend werk tot baar recht komen en juist worden wat wyien haren hoogen Beschermer had bedoeld Eeeds meermalen heb ik het hier korlelgk omschreven denkbeeld aan onszelven in overweging gegeven Ik heb er aangetroffen die mg ten antwoord hebben gegeven ik ga in deze met u mede maar t blgft bg praten en schrgven De meeste kana om by de regeering dit denklieeld ingang te doen vinden zou zgn dat als de Nederlandsche Heidemaatscbappg zelve zich tot de Hooge regeering wendde met een voorstel iu dien geest Mocht het kunnen zijn dat eenmaal op die wijze eens krachtig werdo doorgetast ik Hondo mg overtuigd dat het een ware zegen voor ons Vaderland zou zgn Almeloo 1 April 1894 B Baltenlandsch Overzicht Sir Georgö TreTulyan minister voor Schottand stelde in het Engelsche Lagerhuis eene motie Tooi om een groot comité te benoemen tot het onderzoeken van alle wetsontwerpen die uitsluitend Schotiand betreffen Scotch Standing Committee Dit comité zon bestaan nit alle Schotsche afgevaardigden en nog 15 andere leden De oonservaiieve leider Balfonr bestreed de motie en stelde daarop en amendement voor waarin geweigerd wordt oene aanvrage in te willigen die slechts een deel van het Yereenigd Koniukryk betreft alvorens het Huis gelegenheid heeft gehad een algemeen voorstel dat betrekking heeft op alle deeleu van het koninkr k te onderzoeken De beraadalaging werd verdaagd De Duitsche bladen bevatten velerlei Rrtikeleu naaraauleiding van vorst Bismarck s verjaardag Men vindt daarin weinig nieuws alleen wordt algemeen met eene zekere voldoening gesproken over de stappen tot toenadering door den keizer gedaan en over de daarop gevolgde verzoening die intusschen van de zijde van vorst Bismarck meer formeel dan hartelyk gemeend scbynt te zyn De eigenaardigste hulde was die der dames nit ZnidDuitschlnnd namens de vrouwen en meisjes uit Baden de Paltz en Hessen Meer dan honderdduizend vrouwen hadden bijgedragen tot het geschenk dat bestond uit een prachtige cassette voor de huldigingaoorkonde en vierhonderd flesschen van den fijnsten w n Ëen der dames droeg een gedicht voor toen zy den vorst een grooten gouden beker met dezen wyo gevuld overreikte De veertien dames van het comité werden in den familiekring aan het ontbijt van den ex kanselier ontvangen Er werden verscheidene toosten ingesteld Bismarck verwelkomde bezoeksters uit Zuid Duitschland als het levend en hem onder dubbel opzicht zoo aangenaam bawijs van het bestaan van een vereenigd Duitschland Dat de Dnitsche vrouwen nn zulk eene levendige belangstelling in de politiek en in politieke mannen aan den dag leggen achtte Bismarck een feit van groote beteekenis Toen de toespraak geëindigd was wilden de dames Bismarck de hand kussen De prins wilde dat echter niet toelaten en eindigde met alle dames van het comité recht hartelyk te omhelzen tot groot genoegen van prinses Bismarck die by de begroeting tegenwoordig was Na tafel wietec de dames van haar vorstelijken gaètheer gedaan te krygen dat hy het zich met zyn groote historische pyp gemakkelyk maakte Zy hielpen hem by het aansteken van de pyp en toen begon er een opgewekt zeer familiaar gesprek Bismarck kwam voor den dag met een stapel portrettea en gaf er een behoorlijk van opdracht en handteekening voorzien aan elke bezoekster Kossnth s overschot werd te Pest aan het Nationaal Mueeuia ontvangen door den Gemeenteraad Daar lag het Zaterdag en Zondag op een praalbed waarvoor de geheele stad defileerde Zeö dnizend studenten on bnrgers bewaakten de orde maar hun taak was zeer makkelyk waut orde en rost werden geen oogenblik verstoort De Begeering had den militairen verboden de manifestaties in uniform bg te wonen Latere berichten melden dat het gedrang voor fcat Nat Mnseum gisteren zoo groot was dat vele menschen onder de voeten geraakten en verscheidene ernstig werden gewond Op 4 Maart 1885 verwierp de Deensche Folkething met 65 tegen 19 stemmen de regeeringsvoorstellen betreffende de verdediging en voornamelijk de versterking van Kopenhagen welke door de Laudstbing de eerste Kamer waren aangenomen De meerderheid in de Folkething wilde niet toegeven dat deze uitgaven overeenkwamen met een politiek van strenge neutraliteit Van dien tijd dsgteekent het conflict tusschen de volksvertegenwoordiging en het conservatieve chauviniatische ministerie Ëatrup De koning kon niet dnlden dat de Kamer het ontalag van dit ministerie als voorwaarde stelde voor bet aannemen der begrooting en deed op 1 April een voorloopige financieele wet afkondigen hetgeen daarna van jaar tot jaar herhaald werd De oppositie is intusschen verminderd Na den dood van Berg den voortrarenden eniui vloedryken leider der radicale boeronparty die herhaaldelijk president der Kamer was en het krachtigst hét verzet tegen het mlnisterieËstrnp steunde werden pogingen tot verzoening gedaan Uit naam van 11 leden werd in de Eerste Kamer een ontwerp legerwet vooi esteld volgens hetwelk de restingartillerie en de genie versterkt de infanterie daarentegen verminderd zou worden De slotsom was eene besparing van 250 000 kronen op de gewone uitgaven en eene vermindering van den diensttyd Dit achynt deu doorslag te hebben gegeven tot het besluit der Kamer waarby ten laatste het financieel ontwerp der regeering werd goedgekeurd Eindelijk heeft Denemarken dus weder een regelmatige staatsbegrooting De minister president Estrup had nn gelegenheid toe te geven aan den drang van de meerderheid des volks die blykbaar niet van hem gediend is Hy kon nu aftreden zander dat het scheen dat de koning gedwongen werd hem op te geven De districten Darlington en Florence in Zuid Carolina verkeeren in volslagen oproer De oorzaak ligt in het volgende Volgens een wet die twee jaar geleden in Zuid Carolina werd aangenomen mocht alleen sterke drank verkocht worden doot personen die de Staat had aangesteld De staat nam op zich allen sterkeu drank te fabriceereu die binnen de grenzen van Zuid Carolina gebruikt werd Doch er kwamen weldra personen die zonder verlof sterke dranken maakten en verkocbten en den laatsten tyd ontdekte men zelfs dat de wet in verschillende plaatsen werd ontdoken Vandaai dat de politie fltreng toezicht hield maar daardoor kwam zii in botsing met de bevolking die haar bedryf niet wilde opgeven Te Florence en te Timmensville werden de staats diatilleerdery en door een oproerige volksmenigte vernield zelfs werden de politieagenten teruggedreven wat met veel bloedvergieten gepaard ging De gouveneor Tillman riep daarop de militie onder de wapenen maar deze schaarde zich aan de zyde der weerspannigen Uit Washington zal nu een detachement Unietroepen ter beschikking van den gouverneur worden gesteld Denkelyk zal Tillman wel worden teruggeslagen want hij heeft zich door z n strengemaatregelen zeer gebaat gemaakt Toen by het opsporen der clandestiene drankinriohtingen o a een vrouw werd mishandeld heeft by den dader gratie geschonken wat het volk zeer verbitterde GEVONDEN VOOaWERPEN In de maand Maart 1894 zgn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 gouden ring 1 leerboek der Vad Geschiedenis 1 beurs inh f 2 614 en 1 apoorkaartje 1 parapluie 1 oorbel 1 hamer 1 oorbel 1 parapluie 1 zwarte doek 1 portemonnaie inh f 0 48 1 brfl 1 schaar 1 portemonnaie inh f 0 25 1 portemonnaie inh f 0 16 1 zweep 1 portemonnaie inh f 0 23 1 speelborloge 1 gutto porcha band 1 rood katoenen koua 1 bloedkoralen halsketting met gouden slot Alsnog is aangegeve 1 een flacon met gouden dop gevonden in deu avond van 31 December 1893 Oe gevonden voorwerpen in de maand October 1893 en niet door de verliezers afgehaald zgn ter dispositie van de respectioveiyko vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorworpen geopend van 11 1 uur s morgens Gouda 1 April 1894 De Commissaris van politie W N VAN GAllDEBBN Do VOORZITTER van don BAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zgn toegezonden do Oproepiogabrieven on Stembiljetten tot het benoemen van een lid van de Tweede Kamer der Statsn Oeneraal en dat wanneer enig Kiezer zgn atembriejo verloren heeft of er geon mocht hebben ontvangen hg zich tot bekoming daarvan ter Plaataelijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der StembrieQes zal aanvangen op den lOn April aanataande des morgeua ten negen en eindigen daa namiddags ten vier ure dat het Stembriefje achriftelgt ingevuld door den Kiezer in persoon in de Stembua moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Hooidplaataen van het Hoofden van het Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje iu te vnllen persoon doidelgk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet onderteekend mag zgn en geene andere brieves omvatten ot daaraan opzettelgk zgn vastgehecht Gonda den 2 April 1894 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN