Goudsche Courant, donderdag 5 april 1894

Directe 8poorff verbindlng met GOUDl Wioterdienst 1893 94 AaoRevaogeo 1 October GOUDl aOTTBEDAll 8 40 08 I 3 10 4 08 DENHAAO 60VDA iHage 6 48 7 90 7 48 8 98 46 10 14 U S8 19 16 1 38 8 16 9 46 3 48 4 16 4 49 6 91 7 1 08 S 1 44 1 4 1 1 9 04 9 0 10 81 1 68 ff f K ff 2 f f ff ff 7 ff 10 41 1 09 ff 6 00 7 81 ff 9 54 Gnada 6 80 7 50 8 18 9 6810 1810 68 19 0819 46 9 90 9 46 8 15 4 18 4 48 6 90 5 81 7 49 8 8S 10 08 ÜTRECHTGOÜD Utrecht 6 88 7 60 9 9 63 11 84 19 08 19 50 8 10 8 69 4 48 6 86 7 48 Hsrmelen 6 47 8 08 10 09 19 19 8 94 4 06 4 56 t Woerden 6 58 8 10 10 16 19 96 4 18 r t s i Uudewater 7 07 8 19 10 24 12 49 w S ff i Gouds 7 90 8 89 9 84 10 87 19 0619 55 1 9S 8 60 4 87 5 90 7 08 8 S0 AHSTERDA M O O U D A Amsterdam 0 a 7 66 9 40 11 10 11 97 8 40 4 10 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 66 11 16 11 4 1 66 4 11 Ooada TJO 8 1 10 44 1I 1C lt ll UO 1 10 Dat ie bet 2e ongelak nn dien aard binnen een jaar dat genoemden officier treft die algemeen alli een der bekwaamste en beate ruiters wordt genoemd De oorzaak ran bet ongeluk wordt toegeschrefen aan eenige apelende kinderen die nnfir het paard met steentjea wierpen waardoor het dier schichtig werd en op hol slo Htdtnmiddag werd ten Roadhnize deier Gemeente aanbe ft d het afbreken en weder in orde brengen Tan den houten kogeWanger op het Scbietterein Ingeschreren werd door W Bokhoven Toor 1086 J J Dnim oor f 917 en H J Nednhorat Toor 694 Bet is thans ïeker dat bet stofislgk orer schot van den dacbter Schut te Amsterdam Donderdagmorgen begraven zal worden Gisteren zyn weder vyf getuigen verboord onder wie de moeder broeder en zokter van den versl ene terwfjl in den namidd nog een der getuigen bQ het lyk is gebracht QieterenaTond had in de taal Tan de Sociëteit Bennie de aangekondigde nitroering plaata T Phalange Ijnqa nit Delft eene Tereéniging Tan Delftsche itndenteo die zich ten doel atelt beoefening der maziek en dramatische kanat Te Bleiswgk is gisternaebt de boerderg van den landbonwer F van den Bos gelegen aan den giintweg totaal afgebrand ondanks de pc ingen die tot blusscbing in het werk werden gesteld Een rrg talrgk pnbliek amneeerde zich koetelgk Natnnriyk leent zich eene soiree Tan liefhebbers niet tot critiek maar orer het geheel mag gezegd worden dat er Terdienstelgk gfspeeld en gezongen werd Naar onze meening Terdient de Toordracht ran den heer G H ten volle eene afzonderlyke Termelding Met genoegen zal men hier de üelfteche phalanx terugzien BS eene giataren gehouden aaubeateding door de directie der marine te Amsterdam was o a Toor perc 2 Loodignen atikiynen hni ming en nurlgn minste inschr De Ooodscbe Machinale Garenspinnerg roor 850 20 Onder het opsohriit geen kwajongens achrgft de yH Crt Hoe is t mogeiyk vro men ons dezer dagen naar aanleiding van bet manifest der tien antirevolutionaire heeren dat veratandige menschen volhouden aan Tak s voorstel De kweekeling bg de rgksnormaalleasan alhier J Viaair ia ala zoodanig na gebonden examen geplaatet aan de rgkakweekschool Toor onderwijzen te Haarlem Ons antwoord was hoe ia t mogel k dat Xf OQ andere verstandige menscheo de onhoudbaarheid der oppositie niet inziet Bg kon besl ia aan den hr J Oriffioen eervol ontslagen onderwgzer aiih eene openbare lagere obool alhier een pensioeQ verleend ten bedrage van 152 sjanrs Pat niet enkel zooals men tnainneert dem ogeo eerzuchtigen en oppervlakkigen aan Tak s zyde staan zou men mi bien kunnen afleiden uit het feit dat twee hoogleeraren geen knajoogeus dus zich evenals fco Bnys deed scharen aan de z de van hen die de Kieswet wel degelyk grondwettig en aanbevelenswaardig noemen Hedenmorgen had aan de Qoudache Machin Oarenfabriek weder een droevig ongeluk plaats i Een ruim 70 jarig werkman een hond van den patroon in zgn hok moetende brengen werd door dit dier zoodanig in de volle rechterhand gebeten dat het gebit geheel door de hand heendrong en de getroffene moeite had bet dier te doen verwgderen Hevig bloedende en door een der werklieden ondersteund kon de gewonde zich oog naar de woning van dr Spmgt begeven waar hem het eerste verband aangelegd werd Voor t minat zal de genoemde peraoon waaracfagnigk voor geroimon tgd bet gebruik der hand moeten mia n Zoo schreef prof de Louter te Utrecht in bet V adc aan het slot v n een zeer bezadigd betoog Wie meent dat de voordracht der Kegeering in strgd was met de Qrondnet aarzele niet zich voor hare tegenstanders te verklaren wie in een beperkt kiesrecht een zedetyk of staatkundig beginsel ziet dat zyn geweten hem verbiedt te verzaken doe deageiyks Tot definitive candidaten bg de a s varkiezing zjjn te Bodegraven gesteld door de K G Ktesvereenigihg J J Dugastee lid T n de Prov Staten te s Gravenhage door de AntiRevol Kiesv Van L5ben Sels Kapitein der Artillerie lid van de ontbonden kamer en door de Libr Kiesv A Kngff Hz lid van M Prov Staten Burgemeester van Waarder e te Woerden iDoch wie met mg van oordeel is dat een goede regeling van het kiesrecht nauw samenhangt met de gegeven omstandigheden en dat de Grondwet zich volstrekt niet tegen de bevredigidg van dien eisch des tijds verzet erkenue onbewimpeld dat de tgd voor scherpzinnige onderscheidingen en angstvallige uitzondering voocbü ia en alleen op hoofdzaak moet party gekozen worden Wg vernemen dat de heer mr J M L H Clercx oudlid der Tweede Kamer gisteren overleden ia De heer E genraam hoofdredacteur van sDe Tgd ia benoemd tot geheim kamerheer Tan Z H den paus f HH MM de Koninginnen ign voornemens aanataanden Zaterdag ean rgtoer te maken in de omstreken van Haarlem ten einde de bloembollen te bezichtigen De Torstinnen vertrekken daartoe per Bollandschen apoortrei naar Vogelenzang om van daar den tocht par ifliig naar de bloemvelden 1 ondernemen Het moge hem wellicht zwaar vallen mannen van kunde en kanUcier op te üfTeren wier vurdienaten hy dankbaar erkent en van wier toekomst hy groote verwachtingen koestert plichtbeaef zal hem dwingen aan deze en soortgeiyke overwegingen het zwygen op te legden Immers hy bedenkt dat hy door bun herkiezing de oplossing vertraagt de gisting bestendigt de hartstochten prikkelt zouder eenig ander gevolg dan uitstel van bet onvermijdelyke Het Staatsbelang eiicbt op dit oogenbhk een definitieve oplossing van bet brandend vraagstuk dat alle andere thans in de schaduw stelt en in de toekomst beheerscht Daarom niet teruggedeinsd voor de Terloocheniog van eigen meening in byzaken voor de opoffering van vrienden en geestverwanten voor de verachearing van het bestaande partyverband a De vera ntwoordeiykbeid voor dit alles drukt niet op de kiezers doch op de Wetgevende Macht hfltz y Regeering of Tweede Kamer die niet upgewnsireo bleek tegen de up haar rustende taak Indien de onmacht der Vertegenwoordiging zich opnieaw openbaart by de natie ziet de toekomst er inderdaad donker uit Te Berf en op Zoom is de kapitein der art De V by bet afrgden van een jong paard f siort met bet RPTolg dat bjj een been brak Laat ons daarom niet jergeten dat een publiek recht een pnblieke plicht is en dat het gebruik daarvan niet door ouze neiging a oi e 11 01 11 0 ll U 6 ll S 1 7 8 7 47 11 8 1 08 l ti i ia 1 18 S S5 8 41 S 4f i tl 0i 7 it 7 J 7 1M 7 tt Sooda 1 Meeidreelit r manmrfcark OapeUe s Sotlardam 7 19 18 M 10 l 98 KOTTIRDAU e os g is 6 1 95 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 1 11 11 80 1 10 i lt I M e si Bottardam OapaUe Vimwerkark Uoordreohk Souda 51 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 QODDA DEN Biac Oobda 7 80 8 40 04 7 10 4 U ll U l 1 01 1 87 8 65 4 46 6 87 6 6 7 18 8 16 87 10 46 1 8 11 8 18 8 99 6 81 6 86 I IS 1 18 1 94 1 88 1 88 Zev Il 7 49 8 89 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 68 01 N dL d 8 09 Voorb 8 07 18 10 11 6 80 11 19 1 16 11 4019 sHaae 8 19 18 9 84 10 07 11 97 19 41 19 81 1 48 1 67 4 96 5 96 6 66 6 41 7 48 8 65 10 16 11 OOl D A UTBICHT aoida 8 85 40 7 56 8 0 8 91 10 19 10 55 Oudew 8 50 64 HO Woerdaa 6 67 7 018 11 8 40 11 16 Haraelen 8 04 7 08 8 48 11 98 Uliaekl 8 18 7 88 8 98 8 Ï1 10 51 11 45 19 48 9 98 3 18 4 16 4 47 6 98 8 0 7 46 8 3810 08 9 87 6 37 7 5 10 99 9 44 t 6 04 5 44 0 17 8 06 10 98 O V U A A HSTXIDAH 8 91 10 08 10 56 19 11 9 61 U 10 65 19 1 1 8 40 148 lUO U i U8 88 Oouda 8 40 Amftsidam Wp 7 5 Aauioidaaa OA 8 14 9 61 6 1 6 60 8 13 10 84 1 90 8 08 8 50 4 48 6 9 8 91 8 35 8 98 10 10 69 4 47 6 98 7 46 10 08 8 45 8 86 8 87 11 10 8 80 87 11 95 doch door onze overtuiging moet worden bepaald Kiest dos in elk gevat mannen van een vaaie warme overtniging omtrent de taak waartoe gg hen roept en indien gg bovenstaande beschouwingen deelt kiest dan mannen die openUjk erkennen geen grondwettige en staatkundige bezwaren te hebben t en de door de Regeering aU grondslagen aangewezen bepalingen van het thans door haar ingetrokken ontwerp De tweede hoogleeraar is prof Qoack Deze verklaarde in de Amaterdamsche kiesvereeniging de Groudwetc De linkervleugel der liberale party heeft goed geweten wat hg wilde door een schier onbeperkte uitbreiding voor te staan de recbtorzyde zeker even eerbiedwaardig heeft getornd en getalmd en niet flink uitgesproken wat ze wenscfate Spr herinnerde aan den vroegeren tgd vóór twintig jaren toen Grondwet ook de leiding nam en het gebeele liberale Nederland haar voetspoor volgde Dien tyd had men zich tot voorbeeld te stellen Spr weuBchte dus met een eeresalnnt natauriyk voor bewnzen diensten ditmaal de minder vooruitstrevende niet te candideeren maar steun te schenken aan de mannen der linkerzgde want er moest teven en frischhetd komen in de Tweede Kamer waar de zonnestralen door dufheid en mufbeid eiudeiyk weer eens moesten doorbreken Door den heer J Stam te Amsterdam den bekenden alöjdleeraar wordt voor onderwgzers en onderwgzereasen weder de gelegenheid opengesteld zich in de aanstaande zomervacantie te bekwamen tn den handenarbeid De cursus van den heer Stam zal van 23 Juli tot 11 Augustus duren en het ooderwgs in kartonarbeid en houtslojd omvatten Dat zgn onderricht en methode ook in het buitenend de aandachi trekken mi afgeleid worden uit het feit dat reeds Ëngelsche onderwy er8 zich bg hem hebben aangemeld tot bgwoning ran den zomercursus en wel wgl men hun in Zweden en Denemarken had medegedeeld dat het slöjd ouderwya aan de Amsterdamsche opleidiogschool beter mocht genoemd worden dan dat aan de Leipzignr school Gisteren kwamen de Provinciale Staten van ZaidHolland in bniteiucewone vergadering bgeen ter verkiezing van een lid van de Eersto Kamer der Staten Generaal ter vervanging van wglen den heer J van der Breggea Alvorens tot de werkzaambeden over te gaan herdacht de commissaris der Koningin voorzitter der vergadering het verlies dat de Staten heUièn geleden door den dood van hun medelid den beer L M de Laat de Kanter die in de vefsohillende betrekkingen waarin hy werkzaam was getoond heeft te zgn een man van wils werkkracht die steeds zich wydde aan de belangen die hem waren opgedragen en die zeer zeker bg allen in groote eere zon biyven De geloofsbrieven van zyoen opvolger den heer A Ë van Kempen werden op voorstel eener commissie van onderzoek bestaande uit de heeren Neeb IJzermans en Yap Velzen goedgekeurd waarna de heer Van Kempen werd ibeëodigd en zitting nam Bg de hierop gevolgde verkiezing van een lid der Eerste Kamer werden nitgebraclit 76 stemmen waarvan zich vereeoigdeu op den heer mr G PgnackerHordgk oudgonverneur generoal van Ned Indie 55 stemmen die altoo bg eerste stemming verkozen ie Verder bekwamen mr M baron Mackay minister staat 18 dr A Kuiper 2 stemmen en was blanco biljet ingeleverd De buitengewone vergadering werd hierop gesloten 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 5 66 6 03 10 6 17 8 96 7 80 6 O n D A 11 60 19 90 1 46 1 56 9 09 9 0 9 16 11 40 19 08 Voorb 6 64 N dL d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zer H 6 1 Het Diploma A voor de zuivere toepassing van hetCorrespondentieschriften vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry kon verstrekt worden aan Mej C L Terweo i b s Gravenhage de Hueren F K G de Bont Ie Initenant inf 0 I L Zotpfaen W H Cals onderwgzer Roermond B Hommen gemeente secretaris Oldenzaal F J Peeters boekhouder correspondent Borne Q Tielrooj correspondent Vlissini F Scbrender kantoorbediende Amsterdam H Willemstgn boekhouder Oud Beierlnttd En Diploma B tot het gevw van onderwgs in de stenograpbie volgens het stelael StolzeWérjc aan de Heeren J E van Ormondt kantoorbediende Amsterdam W Vetten grossier Bergenop Zoom en W Walstra hoofd eener school Arnhem De eigenaar eener Amsterdamsohe barbierszaak de heer Sérenauts heeft een nieuw soort scheerstoel uitgevonden waarbg het hoofdgebrek van de tegenwoordige scheerstoelen het onrein worden van het kussen waarop het achterhoofd rust op eenvoudige wyze verholpen is Aan den achterzgde van de stoel is nametyk eene rol papier aangebrracht waarvan telkenmale dat het hoofdkussen op de ver eiscbte boogie wordt gesteld een nieuw schoon gedeelte over de plaats schuift waar het hoofd komt te rusten Het gebruikte onrein geworden papier wordt op eene andere rol opgewonden Eene enkele rol papier van geringe afmO ting blgkt voor 2000 personen dienst te kunnen doen zoodat deze inrichting bg geringe kosten belangrgk voordeel biedt Reeds is den uitvinder door een Nederlander een bod gedaan om waarschgnlgk in Dnitschlaad octrooi op deze nieuwe vinding te nemen Aan den rechteroever van de Oebanghi Afrika hearscfat het gebruik Tan menscheneten nog in volle wreedhmd In een brief van den bisschop van Oebanghi Angouard aan kardinaal Ledochowski wordt daarvan het volgende verhaald De slaven worden op de markt gebracht en wie geen geheelen slaaf kan koopen kiest een of ander deel van zyn lichaam uit een arm of been bv Daar wordt dan een merk op ge flt De kooper wacht tot er ook liefhebbers voor de andere liehaamsdeelen bomen Zoodra die gevonden zgn wordt de sloof onthoofd verdeeld en opg eten Onder de landtoopers die Maondi voorde arrondissements rechtbank te Utrecht terecht stonden was er een een zekere B schrgnwerker die op de vraag van den voorzitter of hg wel eens meer in de strafkolonie geweest was antwoordde ja een keer of tien ik weet het zoo precies niet I Hg verzekerde dat zgoe bgziendheid hem belette om met zgn ambacht in de maatschappg zgn brood te verdienen en verzocht daarom ook nu weder naar eene rgkswerk inrichting te worden opgezonden alwaar hg in de wagenmakerg althans eenigen arbeid zon kunnen verrichten De officier van justitie kwam aan zynen wensch tegemoet door opzending voor den tgd van een jaar te eischen Er is thans een achaakwedatryd begonnen tusachen Pargs en St Petersburg Elke der beide partyen beeftj een directeur benoemd wien een raadgevend comité van drie mannen ter zyde staat De directeur te Parys is de heer Rivière te St Petersburg de heer Tschignrine Als de drie leden van het raadgevend comité het eens zyn over den set die gedaan zal worden dan ehoort de directeur zich daaraan te onderwerpen maèr heeft de directeur een der leden van het comité oon zyue zyde staan dan geldt te zet dien hy tegen dien der beide anderen overstelt De wedstrgd gaat om 1000 fr De baron Albert Rothschild ait Waenen heeft op sieh genomen arbiter te zgn by geschillen T d vao Greenwiclie 8 48 40 MM 11 08 40 47 64 10 1 10 10 IIJM ll M VU t ai 80 4 90 4 45 4 55 5 09 5 0 6 16 7 07 7 17 7 94 7 87 7 08 7 11 7 90 7 98 7 81 Sr 8 09 6 60 10 07 10 54 0 f 0 1010 98 8 41 9 89 10 40 11J6 10 7 tl 0 47 4 81 T 40 10 06 6 B M IIJO 1 10 10 Een eolportenr von de Voorwaartse nit s Bosch die reeds een paar malen te Osch met zgn blad was opgetreden wat een minder goeden indmk had gemaakt op het pnbliek loodat hij den tweede keer de nadeelige gevolgen daarvan ondervond werd gisteren bg zyne komst aldaar door een joelende menigte waaronder een trompetter vergezeld tot het roadfanis van waar hy onder bescherming der maraohoussee onverrichter zake naar het station kon terogkeeren Gisterochtend zgn te Osch in hechtenis genomen en naar s Hertogenbosch overgebracht Jan en Piet de Bie neven van de gebroeders de Bie die onlan iMbr het Hof in de zaak v den wachtiiM Hi G Heekman tot 15 jaren gevangenisBtrSMlB den büchnidigd van valsche getuigenis in deze zaak voor het Hof te hebben afgelegd De een was dezer dogen w n i diefstal veroordeeld Fooala bg het getaigeoverboor door een der raadsheeren en den advocaat generaal was opgemerkt Te Zuidlaren is j l Maandagochtend gevonden in de schuur van eene boowhoeve dicht bg het dorp het Igk van een reizend muzikant genaamd J K H uit Amsterdam Naar men verneemt zon misbruik van sterken drank de 0 naak von dit aterfgevol zgn De R K kieavereenigiog Kerk en Vaderland te Bleiswgk heeft besloten den candidaat van de kiesvereeniging te Delft te steunen mits deze een tegenstander van de wet Tak zg Vermoedeliik zal dit wel zoo zgn omdat uit een conferentie te Delft gehouden met gedelegeerden van andere kiesvereenigingen bleek dat bgna allen tegenstanders waren Bg Krimpen a d IJsel is een schip dat geladen was met dakpannen tn vloertegels in aanvaring geweest met een groot houtvlot Het schip bekwam een lek onder de waterlyn en ging oomideiyk naar de diepte Oft ple t Igkdienst voor Hans von Bnlow met muziek en koorgezang in de Mioh etiskrrk te Hamburg gevierd werd door ruim 4000 personen bggewoond De kist was met bloemen en kransen bedekt De lykrede werd gebonden door den Hauptpastore Berhmann die zich gedrongen voelde te verklaren dat von Bulow niet het ware christendom heeft gehad Op straat liegeleidde eene talrgke eerbiedige menigte het stoffelgk overschot van den beroemden mucicua Op de zuilengalerg van den stadsschouwbargstonden al de daaraan verbonden kunstenaars geschaard om den doode een laatste holde te brengen en de opera kapel speelde den doodenmars van Gbopin Bg het verbrandingsgebouw op het kerkhof van Ohtsdorf 1 uur van de stad werd den overledene een laatste muzikale groet gebracht door het koor van het Stadtheater c dat een lied zong op de melodie van Schuber s Litan Aan den Rgndgk onder de gemeente Roon Z H brak bet vorige jaar den 29 J ni een hevige brand uit in de boumanswoning van J den Hollander Ondanks de naspofiugen der politie gelukte het niet de oorzaak te vernemen De vorige week echter ontving deKgksveldwaofater Roodenborg een ongeteekenden brief waarin hem werd medegedeeld dat C Heessen arbeider te Poortugaal verteld heeft dat hg meer van dien brand weet en dat Den Hollander hem herhaaldelgk i 25 had geboden en toen hy bleef weigeren zelfs f 50 indien hg de arooie haan op het dak wilde zetten en tevens dat Piet Molenaar arbeider bg d H daarbg was geweest Natunrlgk wilde de Rgksveldwachter daar meer van weten Hy zocht Heessen op en deze deelde terstond mede dat alles waarheid was maar dat het zaakje hem te gevaarlgk was Eoodenbni moest naar den Molenaar gaan die zon hem nog wel anders vertellen En l verteUde het ook anders want hg vertelde dat Den Hollander ook hem geld had geboden en dat hg het zaakje voor f 40 had opgeknapt Hij moest toen trouwen en kon het geld goed gebruiken Nu was de beurt aan Den Hollander om ondervraagd te worden en deze bekende ten slotte de beide mannen aangezocht te hebben en dat Molenaar het dak met lucifers in brand had gestoken en voorts dat hy hem naafloop von den brand de f 40 eerigki had betaald Op grond daarvan zgn Den Hollander en Molenaar in hechtenis genomen en naar de gevangenis te Dordrecht overgebracht Op den beschrgvingsbrief voor de algemeens verkering van Volksonderwys 15 Mei te Anuterdom te honden komen voor voorstellen om ook leden op te nemen voor wie 0 35 oon de olgemeens koa wordt afgedrl c en de bgdroge voor ieder lid oon de olgemeene kas voor 1895 te bepolen op 0 65 voor het schoolfonds 500 te storten een krediet vtfta 600 te openen voor een persoonlyk onderzoek in het bnitenland door de commissie tot onderzoek van het vraagstuk van algemeen kosteloos lager onderwga tot opheffing van het Volksblad van de afd Smilde aan bet hoofdbestuur op te dragen de wgziging in de wet op bet L O gewenscht door het N O G en den B v N O ter kennis der afdeelingen te brengen bovendien met aauwgzing der artikelen welke niet naar den wensch van Volksonderwijs zgn en met verzoek aan de afd tot mededeeling van het rusultaat der besprekingen daarvan ten einde in eene volgeode algemeene vergadering over de wgzigingen discussie aan de orde te knnnen stellen de wenschelgkheid uit te spreken dat net onderwgs geheel rgkszaak worde van de afd Assen uit a spreken dat het volksonderwgs niet van het volk mag worden vervreemd door gedwongen Bchoolgeldheffing aan te dringen bg de regeering om voor 1895 geene subsidie te verleenen aan byzondere scholen waar ten opzichte van het getal onderwgzers niet aan de wet wordt voldaan van de afd Assen maatregelen te nemen voor een algemeen petitionnement ten gunste van leerplicht de wensohelgkheid van de uitvoering van leerplicht onder de aandacht der regeering te brengen bg de regeering aan te dringen op de uitvaardiging zoo spoedig mogeiyk van een wet op den leerplicht zish tot de regeering te wenden met het verzoek aan 4 kweekscholen zulk eene uitbreiding te geven dat binnen den kortst mogelgken tgd in de behoefte aan onderwgzers personeel worde voorzien zich tot de r eering te wenden met het verzoek om indien geen ryks kweekscholen voor onderwijzeressen wordeu opgericht althans een begin van uitvoering van het voorschrift der wet te geven door het beschikbaar stellüu van rgkatoelt en voor vrouwelgke kweekehngen aan van rgkswege gesubsidieerde gemeentelgke of bgzondère kweekscholen voor onderw zeresaen hg de regeering aan te dringen dat de onderwyzers worden opgenomen in in het pensioenfonds voor weduwen en weezen van borgerlgke ambtenaren de wenacheiykheid uit te spreken dat op iedere lagere school de ouders geregeld door rapporten op de hoogte worden gehouden ven gedrag vlgt vorderingen en schoolverzuim hunner kinderen de wenachelgkheid uit te spreken dat van overheidswege voedsel schoeisel en kleeding verstrekt worden aan Iwhoeftige achoolkinde reu de vraag te bespreken of aanslnitiug van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs aan de volksachool wenschelgk en mogelgk is en zoo ja langs welken weg De volgende circulaire is verspreid waarop we de bgzondere aandacht vestigen MI Wellicht zal het n bekend zgn dat er in Zuid Holland geen wielerbaan If sinds die te Scheveningen ophield te bestaan Het gemis aan een goed ingerichte baan deed zich dan ook in onze provincie zeer sterk gevoelen zonder dat men er tot nn toe in slaagde in deze leemte te voorzien Trouwens niet elke stad biedt daartoe eene gunstige gelegenheid Nu deze echter in onze atad in alle opzichten zich voordoet meenden wg ze in t belang van Gouda niet te mogen laten voorbggaan Wy hopen dan ook dat de toekomst zal aantoonen dat ons optreden in het belang van Gouda is Nadat onze voorloopige plannen en besprekingen tot een goed einde zgn gebracht komen wg om ondersteuning aankloppen bg ieder die het wel meent met Gouda Indien onze plannen toch werkelgkheid worden zal de Wialerbaan niet weinig bgdragen tot een meerderen bloei der stad Wg hebben ons bg voorbaat van den moreelen steun van den Algemeenen Nederlandachen Wielrgdersbond verzekerd door de eischen te aanvaarden die door het Bestour van dien Bond werden gesteld zoodat bg eene eventueele totstandkoming der bian bier de nationale en internationale kampioenschappen zullen plaats hebben Let men nu op Gonda als vereeningspunt von verschillende spoorlgnen en trams dan zal niemand het overdreven vinden als wy van dnizende vreemden spreken die in een enkelen zomer onze stad zullen bezoeken Het zal ook wel noodig zgn te wgzen op het voordeel dat hierin voor H E Winkeliers Hotelhouders Restanratenrs enz is gelegen Om onze plannen te verwezeniyken wordt een kapitoal vereischt van ongeveer ƒ 6000 Ten einde ieder in de gelegenheid te stellen ons te steunen hebben wg besloten aandeelen van 10 uit te geven rentende 3 s iaars en aflosbaar naar gelang de inkomsten der baan zulks gedongen Wanneer binnenkort een of meer leden van bet Uitvoerend Comité de vrijheid nemen U te bezoeken dan hopen wg dat U door het nemen von een of meer aandeelen de verwachting van dit Comité niet zult beschamen Op veler medewerking stellen wg prgs do r het hier tevens geldt eene bevordering van den bloei onzer stad Ho chtend Het Ëere Comité A A VAN BERGEN IJZENDOORN H W G KONING J M NOOTHOVEN tan GOOR J T C VIRULY O J STEENS ZIJNEN T G G VALETTE J F C V ADELS Het Uitvoerend Comité JOHAN M VAK HOEK D IJSELSTIJN GzN L H FEENDERS Ja AUG VAN OORSCHOT J P HOOFTMAN A C COSTER Voor de toepassing van de bepaling van het Iste lid van art 47 der voorschriften tot uitvoering der postwet No 5 van 1892 behoort het tgdstip van aankomst van bet vervoermiddel tot grondslag genomen te worden en wel naar den tyd van Amsterdam Brieven met aangegeven waarde kunnen thans naar alle kantoren in Spanje verzonden worden Verplaatst 1 Mei De commiezen der Postergen 2e kluEe J J G Blutterheim van Utrecht naar Arnhem K Schraver van Arnhem naar het spoorwegpostkantoor No 4 De commiezen der Pc teryen 3e klaase J Waale Jr van Goes naar Haarlem onder intrekking zijner verplaatsing naar Gouda H H Dnmouhn van hot spoorwegpostkantoor No 4 naar Rotterdam ouder intrekking zgner verplaatsing naar Amersfoort J J van Houweuinge van het spoorwegpostkantoor No 2 naar Gouda Ü Zwaanshals van Haarlem naar Amersfoort 1 Juli De commiezen der Posteryen 2e klasse J Woltersom van Middelburg naar Gouda J Schadee van Gouda naar Arnhem H van der Wiel van Arnhem naar Middelborg Ingetrokken De verplaatsing van den commies der Postergen 2e klasse D J H van Tussohenbroek van Utrecht naar het spoorwegpostkantoor No 4 den commies der posteryen 3e klasse C J Beelenkamp van bet spoorwegpostkantoor No 2 naar Vlaardingen Benoemd 1 April Tot brievengoarder te Schiermon n koog F de Boer tevens tydelgk belast met het Rykstelephoonkantoor aldaar tot brievengaarder te Eatendrecbt H J Korsman Postbn TBLEaaAAFDiKNST De kantoren te Hasselt Monster Moordrecht Vlieland en Werkendam zullen met ingang van 1 Mei a s mede voor den dienst der telegraphische po twissels zgn opengesteld Op 5 April aanstaande wordt te Nunen een telephoonkantoor eener byzondere onderneming van het algemeen verkeer geopend Bulteolaadscb Overzicht In de Belgische Kamer van Vertegenwoordigers las de nieuwe minister president de Burlet de miniaterieele verklaring voor Daarin wordt gezegd dat de regeering met bet oog op de grondwettelyke noodzakelgkheid om nieuwe Karaera tegen November a s bgeen te roepen het wetsontwerp betreffende de proportioneele vertegenwoordiging intrekt De regeering doet een beroep op de toewyding der Kamer tot het afhanbelen der omvangryke agenda want de tegenwoordige zitting moet iu Juni gesloten zyn Het wetsontwerp op de bakengelden wordt ingetrokken daarentegen kondigde de minister een voorstel aan betreffende invoerrerbten op granen voor de bakkery De verklaring eindigt met de verzekering dat voor de belangen van landbouw en nyverheid zal gewaakt worden De motie van den liberalen Schotschen afgevaardigde DSlziel waarin werd voorgesteld een afzonderlyk wetgevend lichaam voor Schotland op te richten is door het Ëngelsche Lagerhuis met 180 tot 170 stemmen aangenomen Sir George Trevelyan ondersteunde persoonlyk deze motie maar niet namens de regeering De Italiaansche Kamer heeft haar werkzaamheden hervat en men is nieuwagierig wat er nu van de gevraagde volmacht voor de administratieve hervorming en van de groote financieele voorstelten zal komen Over deze financieele voorstellen worden de volgende bgzonderheden medegedeeld die in elk geval grootendeels joist schijnen te zyn De Regeering verlangt 101 millioen lira s nieuwe belastingen als 17 millioen aan opcenten der grondWasting 12 millioen aan inkomstenbelasting 37 millioen aan verhoogde rentebelaating 8 millioen verhoogde zoutbelasting 4 millioen aan successierechten 8 millioen aan alcoholbelasting enz De commissie verwerpt de inkomsten en reutebelasting en een deel der opcenten op de grondlasten te zamen sen bedrag van 58 millioen Daarentegen stelt zg een belasting voor op vrggestelden van den krggsdieoat geraamd op 4 millioen inbonding van 7 der bezoldiging van nieuwbenoemde ambtenaren en verhoogingen van bezoldiging millioen Deze maatregelen zooden 50 millioen opbrengen Zij verlangt bovendien nog 14 millioen bezuinigingen aan het Departementvan Oorlog 6 millioen aan dat van Marine millioen aam dat van Openbare Werken ennog 27 millioen aan andere Departementen Vau deze bezuinigingen wil echter de Regeeringniet weten allerminst van die op de begrootingen van Oorlog en Marine Of de commissieop hoor stok zal staan is de vraag En ookde Regeering hseft wellicht haar laatste woordnog niet gezegd Bismarck ontving op zgu 79sten verjaardag een telegraphischeu gelukwenscb van den Keizer met een stalen kuras als nieuwe wapent usting onder zijn gryzed karassiersmantel die hy onlangs van Wilhelm ten geschenke kreeg Het hechte staal schrgft de Keizer dat zich om uw borst zal sluiten moge een zinnebeeld zyn van Duitsche dankbaarheid en trouw waarvan ook ik zoo gaarne een welsprekeade getuigenis wensch af te l gen Bismarck betuigde voor dezen genadigen gelukwenscb zgn eerbiedigsten dank en beloofde de nieuwe wapenrusting te zullen dragen als zinnebeeld der keizerlgke gecode en haar aan zyn kinderen te zullen vermaken als een blgvende gedachtenis c De schilder Lembach heeft nu voorgesteld den oudkonse lier op diens monument voor te stellen in het door den Keizer geschonken koras en den gryzen mantel Bismarck s Hamb Noohr kunnen niet laten zelfs te dezer gelegenheid nog eens met angstige zoi s Prinsen onverminderd recht op critiek van het Caprivitmet te handhaven Op politiek gebied zeggen zg is er door Bismarcks bezoek aan den Keizer hoegenaamd niets veranderd zyn persoonlyke houding moge er door geïnflnenceerd zyn omdat het anders zoo heeteu met dien man is niets te beginnen maar overigens is de nieuwe koers er niet beter op geworden en meer dan ooit Inistert het dankbare Duitsche volk naar de vaderloudlievende wenken van den grgzen schepper des Duitscben Rgka en de vurige hoop die nog lang te mogen vernemen Heel vriendelgk voor den Keizer ia dit niet en nog minder voor Caprivil De poging van de regeering van ZuidCarolina om het volk door een wet tot onthouders te maken is jammerlgk mislukt Bij een nieuwe draukwet die in Juli 11 in werking trad werden alle particuliere drankwinkels gesloten zonder dat de eigenaar schadeloos werden gesteld Drank zou voortaan alleen verstrekt worden in een beperkt aantal door bezoldigde staatsbeambten beheerde apotheken Boeteu werden zelfs gesteld op den invoer van drank voor eigen gebraik nit een uaburigen staat en op bet onwettig vervoer van drank De wet voldeed niemand De vroegere verkoopers en drinkers waren natnurlgk vyandig gezind en de afschaffers riepen schandaal nu de staat tapper waa gewofden De bepalingen werden geregeld ontdoken enderegeeriog besloot eindelgk daaraan een einde te maken Te Darlington deed de politie een inval in een huis waar onwettig drank verkocht werd Twee politieagenten en twee burgers vielen in een gevecht met de woedende menigte die 21 agenten in een moaras dreef en allen doodschoot De burgerwacht weigerde op de oproeping van den gouvernenr de politie te helpen Nu nam de gouverneur de heer Tillman alle spoorwegen en telegraaflijnen in beslag maar inmiddels hadden de opstandelingen te Florence Columbia Lesington en Charleston gelgksoortige bewegingen tegen de draukwet gewekt zoodat weldra de geheele staat in opstand was Er werd hevig gevochten en aan beide zgden werden personen gedood Men verwondert zich dot dergeiyke oproeren niet meer voorkomen De eenige reden daarvoor moet zgn dot in de meeste staten waar de particuliere drankverkoop verboden is de overheid het oog sluit voor de ontduikingen die een noodzakelgk gevolg zgn van het verbod IN G EZ O WD EN Mijnhe de Redadeurt Tot mgn verbazing heb ik in de GondBche Courant van 4 dezer eene verklaring van de beginselen van den heer Graaf van Belandt gelezen Zou bet by dit verklarinkje in de Courant moeten big ven Zonden de volgens t e Nieuwe Rotterdammer Courant genoemde gezaghebbende liberalen van Gouda een man tot candidaat proclameeren die niet eens zyn beginselen aan de belangstellende Kiezers persoonlgk komt meedeelen Dat doen toch alle andere candidaten En dat heeft de candidaat der niet gezaghebbende liberalen van Gonda meer dan eens gedaan hoewel liy Ie geen graaf en 2e geen liberaal van de bovenste plan c is 1 Doch misschien beu ik wat voorbarig en