Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1894

dSste Jaargang Vrijdag 6 April 1894 No 6320 ttOIMlË lÖIIMIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN inllen wg tooli nog de gelegenheid krggen den heer Graaf Tan Belandt Toor de Kiezers te sien optreden W zoUen afwachten Intasschen T dankende voor de Terleende plaatsinimte Hoogachtend EEN KIEZER SPECIALITEIT in BASSEN A van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam a AFBIL Vor krs 88 lOOT 108 5 l 4 n 78 82 il l Vl 94 96Vi slotkoor 887 100 102V 05V 72 79 7 4 82V 1087 108V 61V 84 i8 j lOB 6oy 8 V 100 loov 98V 680 625 lOlV s Vs 102 217V 149V 8 101 loiv 180 99 BOV 81 W8V 102 171 189V 108V 46 4 187 189 i 4V H l 104 188Vs 108 lU s 74V 94V IO2V9 188 184 nV I l 87 V 18V 108V 81Vs lUV 104 B8V B2V 12V 200 108 lUV 101 100 11 117 88V 108 28V I 627 NmiwjLKD Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNOAa Obl aoudl 1881 88 iTAUm Insolirijnag 1862 81 5 OoMTlNa Obl ID papier 1868 S dito in zitrer 1866 6 Vovtvati Oblig met ticket 8 dito dito i Bdsuhs übl Ooft e Serie 6 dito Oeooni 1880 4 ditabüBatlii 188114 dito by Hope ie8ll 90 4 ditoinioud Isei 1888 6 dito dito dito 1884 6 u Ferpet lehuld 1881 4 Tnuu Oepr Conr laen 1890 4 Ö60 leeoing lerie D Qeo leeoiag Hrie O ZmnAn Bip Beo T obl 1892 t Uniao Obl Buit Bob 1890 6 TlHiiniu Obl 4 onbep 1881 AurnDAH Obligstiea 1861 8i i Bonnnm Sted leen 1886 8i i NlD N Afr Hacdelsr saad Arendib Tab Mij Certificaten DeU MaatichappiJ dito Arab Hypotbeekb pandbr 4 CaltMij der Vorsteal aaod s dr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandiohe baak asiid Ned Handelmsatiob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 1 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoiTlxl Oost Heng bank sand Bdsl HypotbeekbsDk paadb 4 AMSaiKi Bquit bypoth pandb 8 4BV BO HO 41 7ÏV Maxw L Q Pr Lien oert O Nio Zaid Iul Spwmij A H obl 8 FoLiM Warsobau Weenen asDd 4 Bnsi Qr Buu 8pw Uij aand 6 Baltiacbe dito aand 103V 7 V Sastowa dito aand E Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Ch AsoW Sp kap BBnd 8 Losowo Sewait 8p Uij oblig 8Orel Vitebsk dito oblig 8 ZaidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 IIV BIV 2By 17Vb 8Öy 104 18 AHnuu Cent Pao Sp Iti obl 6 Obio k North W pr O T sand dito dito Win Bt Peter obl 7 Bearer fc Bio Qr Spm cert T a Illinois Central obl in goud 4 Louiar NashTilleCert T aand Melioo N 8pw Mij lohjp o 8 Uiss KsQsas T 4 pot pref aand N York Ontario k Weit aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn It Manii obl 7 Un Fso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liao Col le hyp 0 i CkKLBjL Can Soutb Cerl T aand Tin C Kallw k Nar le h d o 0 Amtterd Omnibus Mij aand Botterd Tramng Haats asnd Kin Btsd Amsterdam aand 8 Stad Bollerdam asnd 8 Biun SladAntworpenl887 i l Stad Brussel 1886 i l HoKS Theist Begullr Qesellaeh 4 OosTiNR Staatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Spixn Stad Madrid 8 1868 Nan Vor Boa Hyp Spobl oerl 6 KaDtoDgerecbt te Gouda Zitting ran Woensdag 4 April 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Bgden met e n hondenhar zonder zich als houder van een houdenkar te hebben doen inschröveu C van den B te Qouda Bleeheruingel tot f 3 of 3 dagen hechtenis Als geleider van een ingeschreven hondeukar de honden niet van muilkorven te hebbon voorzien J van W te Moeroapslle tot f 3 of 1 dag hechtenis J de 0 te Moordrecht tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Als hoofd van een werkplaats niet in het hciit zgn van een werkkaart A O A te Gouda ilnweelen Singel tot f 3 of 2 dagen hechtenis Spelen met geld op de openbare straat J van dar M te Oonda ifaagpad tot f 0 50 i 1 dag hechtenis Onbeheerd laten staan van een trekdier J van O te Reonwijk tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap bg 6e herhaling D van O te Gonda tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap by 3e herhaling A van H te Gonda Hontensteeg tot 2 weken hechtenis L H te Gonda Soozendaal tot 1 week hechtenis Openbare dronkenschap iy Se herhaling B S te Gouda Peperstraat tot 2 wekenhechtenis en tot plaatsing in eene Ejjkswerkinrichting gedurende 6 maanden Openbare dronkenschap P K Lombardsteeg en P M Genzenstraat te Gouda A B U Gouderak K A te Gonda Jaagpad W de W te Moordrecht en C O te Oonderak ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij Iijtudwnnff van 1 daj ADVERTENTIÊN BUBGEMEEHTBR en WETHOUDERS van Oouda zullen WOENSDAG den 18n APRIL 1894 des namiddags ten een ure in het Raadhnia aldaar bij iósclirij7ing Aanbesteden le Het uitvoeren van versohlllende herstelllngsiverkea aan bet Moordreohtsohe Verlaat bVj de Tur ingelgracht 2 Het onderhoud gedurende IS94 derKaaimuren langs de rivieren de IJsel en Oouwe en die der wateren en grachten met de vleugelmuren van de bruggen en sluizen bi de Gemeente Gouda in onderhoud De Bestekken tegen 0 75 voor elk perceel te verkrggen liggen dagelijks Zondagen uitgezonderd ter lezing op de GemeenteSecretarie en de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester 11 w i li m Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CON80LTEEREN Woensdags Donderdags en Vrijdags Markt 134 Gouda Onfeilbaar Middel TBOBN InflueDza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Hooig Exlriel Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille B0L3WARD 1898 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s H gienic Exposition Clikago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Qeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hniagezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H ni vanSchaih Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMf Snmatra straat 267 Dm Haag Verkrëgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Qmda VAN BlOMMESTEIN S ilMKT is proofondei indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND aottda Baelpersdnik van A BaraiiUH k Zoon Levensverzekering Maatschappij GEVES TIGD TE LEEÏÏWA EDEl COMMISSARISSEN sn DIRECTEOREN can gtnotmde MaaUdmppij voldoende au da bepaling vervat in art 61 van het Reglement brengen hg d ze ter kennis van de Deelhebhen 1 Dat de Rekening en Verantwoording over het administratiejaar 1893 door de hg art 59 des Reglements voorgeschreven Vergadering heden is opgenomen goekgekenrd en vastgesteld slnitende met een voordeelig saldo van 147 530 481 zoodat met de saldo s vanvorige jaren het te verantwoorden fonds nit December 1 1 bedroeg de som van 3 006 153 161 welk bedrag op soliede wjjie is belegd WerkeUfke waarde van de bexUUngen op 31 December 1893 tonder inbegrip van de op dien datum verschenen retUen f 3 lSl 41ll 8ll ff Dat de toestand der Maatschappg steeds bloeiende blgft tellende zg nit December 1 L 165 793 Deelhebbers derhalve 3685 meer dan op nit December 1892 terwgl het fondsmet bovengenoemd saldo ad 147 530 487 vermeerderd is niettegenstaande wegens 276üoverledenen 231 574 207 is uitgekeerd ouder welk bedrag is begrepen eene som van 44 612 50 wegens 25 pet verhooging op de nitkeeringssommen Dat de Rekening en Verantwoording van heden gedurende vier weken uitgezonderdZonen Feestdagen van s morgens 10 tot s namiddags 1 nnr ter inzage ligt voor deDeelhebbers ten kantore vlin Directeuren alsmede dat een extract nit genoemde Bekening gedurende dien tgd bg de Agenten der Maatschappg tot gelgk einde berustende ia Dat de aftredende Commissaris de Heer Jhr Mr C va EUSINOA herkozen ia Leeuwarden 28 Maart 1894 CommüsartMsn H BEEKKERK H W HÜBER Mr J L van SLOTEBDUC Jhr Mr C vab EIJSINGA j Mt ft W N SERVATIÜS Directeuren W J 008TERB0FP Jz H BEÜCKER ANDBE E Verzekering van kapitalen bU overlijden van f 50 totflOOU Tengevolge den gunstig flnantieelen toestand wordt bij overUjden SB pet bouen de vernekerde som uitgekeerd SV Op plaatsen waar deze Maatschappg nog niet vertegenwoordigd is worden AGENTEN en BODEN gevraagd STOOMBIERBROÜWERIJ m 11 mMm De Firma der bovenstaande Brouwerij maaklharen gpeachlen begfunstigfers bekend dat bet LAGER BIER gebotteld op Va Ftesschen vorenssysteem Dr PaWevb aDeeo bij 11 H Kasteleinsen Slijters is verUrijgfbaar g esteld terwijl LAGERen GERSTEBIEREK op fust aan de Brouwerijte bekomen zijn Aanbevelend Firma A KOCK Voor belangstellenden is de INBICHTINQ dagelgka te bezichtigen Jlederlandsche Stoombootjllaatsehappij De Stoomschepen BOZLAND kapt J 8MIDT en BATA riEB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich hg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqua de markt van Boter en Kaai te Londen De Priia HEDIGINALE LEVERTRAAH ▼ AH J TEN DOESSCHATE te Zwolle oo nutia bniMnld In la Same k Oost kM rli ria W skbUldoorJmt B Wiriiia Brm ii li Dtneht untVTOln iaat V U DMÜnii k la nu lioadeaas llsssoUsu vukrijsbuc 14 flrma DE LAAT VA SON Markt Gouda tctoriawater ui f de VictoriajBron f e Oberla jnsfein byEma Tafeldrank Van h£f oninklykef uis derjfederlanden Uaatseliappjj tot Ezploitatis der Victoria Bron te Oberlalusteiii Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 5 April 1894 Wie1ernienw8 van gisteren meldt t toIgsnde De besprekiDgen welke te HilTerBomc gehoadea zgn tot oprichting eener wielerbaan hebben geen resattaten opgele erd zoodat t plan is afgesprongen Mei toog op de plannen die hier ter stede bestaan achten wy bovenstaande berichtje meldensvaard Gisteravond gaf Haastrecht s Mannenkoor onder leidicg van den heer F J Muntendam nit Oudewater in het gebouw van den Ned Prot Bond een uitroeriug die zeer goed geala d m heeten Het Tocale gedeelte kwam uitstekend tot zgn recht en de familie Muntendam zorgde TOor het instrumentale gedeelte op een w ze die ieders goedkeuring wegdroeg Hftastreoht s Mannenkoor geeft blpen van erDBt4 e todie waarvan aan den directeur zeker niflt de minste lof toekomt r dttg j 1 Tierde de rederykerskamer te Ammerstol met genoodigden het feest van haar tienjarig bestaan De zaal was voor die gel nheid keurig versierd en er heerschte eene recht feestetyke stemming Zaterdag gaf K een TolksroorstelUng waarbg de werkende leden zich nitmuntend van h nne taak kwetenl De teenschiltgd te Berg Ambacht zal welhaast aanbreken De hoeveelheid te water staande teen is ditmaal zeer groot In de Zaterdagavond te Schoonhoven gehouden vergadering der Liberale Kiesrereeniging deed het b stunr mededeeling van een ingekomen schryven van den heer A Knyfif Hz waarin ZËd verklaart zich met den geest en de strekking van het ontwerp kieswet te kunnen vereenigen Daarna overgaande tot stemming werd de heer A EnyfF Hk met nagenoeg algemeene stemmen van wege de Liberale Kies vereen iging aldaar candidaet gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Vrgdag jl had in de zaal Tan het HeerenLogement te SchoonUoren voor geïntroduceerden eene tooneeluitroering plaats der onder officiersvereen iging Onderling Genoegen c Kiet minder verdienstelgk dan de vorige maal werd ook thans het programma nitgevoerd FEVIILJËTOK 1 Toea Elizabeth Simms met kapitein Jupsr CoIHub trouwde zrido iedereen ea iedereea meent sick bij inlke gelegenheden een oordeel te mogen aanmatigen dat s zich wegwierp Kapitoio Collins was een vroolqk gelukkig goedhartig menub die geen enkele v and had maar hg was zaeman en had terwille van Liuy afttand gedaan van het aemaaslsTeti maar ieder weet dat een zeeman aaa wal een doeniet wordt en kapitein Jaok zooals hg gewoonlijk genoemd werd sou geen uitzondering op den regel s to Hg zoo bepaalt een atakkert worden niet in staat om ia het onderhoud van een hniigetin te voonieo en ofschoon liJ elkander eriutig UefliaddeD van liefde Blleen konden zij niet leven ea Liuy waa dus zeker veroordeeld tot een leUsn vol ontberingen Kg urn beter gedaan hebben meende iedereen DU zg er tooh opstond hem te trouwen met hem sgna roeping te laten volgen maar Lizzy had zoo beslist ffDeea gezegd en er bij gevoegd dat hij met hare toestemming nooit nooit weer aan boord soa gaan dat kapitein Jaok verliefder dan ooit gelachen en haar in igne sterke armea gesloten had haar vrees we eaoherat en beloofd bad alle gedaohten aan het zeeleven op te geven om harMiwil Het eerste nommer t Lied ran Moedere tooneelspel in drie bedrgTen en een voorspel gaf blgk Tan grondige stndie en ontlokte aan menigeen door het gevoelvol spel een traan Het bedrogen Drietal biyspel met zang in één bedryf na de pauze ten tooneele gevoerd wist de aanwezigen weer in eene trooiyke stemming te brengen Nadat de heer Mr A D H Kolft burgemeester in schoone bewoordingen daak had gebracht voor den genotvollen avond die op alle aanwezigen zeker wel een aangenamen indruk zal hebben achtergelaten werd ook deze uitvoering weder met een zeer geanimeerd bal besloten Door de R K centrale kiesvereeniging in het district Bodegraven is tot definitief candidaat voor de Tweede Kamer gesteld mr J Duynatee te s Gravenhage met 17 stemmen tegen den heer A J F Hofman te Woerden die 16 stemmen had In het laatst der vorige week deed zich aan de Westzyde te Rysoord een nieuw geval van pokken roor De lyder ia gisteren aan de ziekte bezweken Tot dusver werden geconstateerd 4 gevallen waarvan 2 met doodeiyken afloop Maandagavond vergaderde de Liberale KiesTweeuigiuf BargerpUchtj vQor ï impep i d Lek en omstreken De voorzitter de heer P v d Hoog deelt mede dat eene tweede vergadering noodig is om volg het regl der O V tot eene definitieve keuze te komen In Goada Boskoop en Krimpen a d Lek ia voorloopig tot candidaat gesteld de heer Th G G Valette en te Waddingsveen de heer 0 J Graaf Van Bylandt zoodat het bestnnr dua eene nieuwe vergadering moest nitschryven De heer De Jong van Lekkerkerk vraagt aan den voorzitter of hem iets bekend is van de wyze waarop in Waddingaveen de heer Bjlandt candidaat is gesteld De voorzitter deelt mede dat te Wadding veen op de vergadering slechts 8 leden tegenwoordig waren en dat de heer Bylandt daar met 6 stemmen tot voorloopig candidaat gesteld was De heer De Jong meent dat er dan weinig gewicht aan deze candidaatatelling moet gehecht worden De voorzitter beveelt op nien met warmte de candidatuur van den heer Valette aan Tot stemming overgaande wordt de heer Valette met algemeene stemmen op éen na tot definitief candidaat gekozen De heer M Boogaerdt Bz wgst er op dat Maar hfllaas I Het jonge vrouwtje had geen begrjp van de grootte der opolfering dio zg van hem vergde want het water waa zijn element en hg had het hef gehad van zgce vroegste jeugd af aan toen hij zijns vaders beroep koos eo z ne loopbaan voor den mast begon en zich opwerkte tot kapitein en het nu op te geven terwille eener vrouw hoe lief hij haar ook mocht hebben waa eene saak die wel diende rjjpelyk overwogen te worden Maar kapi tein Jaok was voortvarend en beloften z n gemakketgk te geven en Lizzy was zoo gelukkig dat het jammer was haar te bedroeven Drie jaren lang werkte de kapitein dan hier dan daar zijn bost doende in het onderbond te voorzien van zgne vrouw en doohtertje dat ia het eerste jaar van hun howei k eene plaats aan hun haard kwam vragen maar ondanks al zgne icspaoning slaagde hg slecht Hg had lust en ijver genoeg maar zgn leven was vol tegenspoed en teleurstellingen op de golven waa hg thuis aan land lukto hem niets Ug wist dat hg een ervaren zeeman was on als hg het weBschte dadelgk bet bevel over een aohip kon krijgen maar zoodra hg dat onderwerp togon Lizzy aanroerde begon zg bitter te wsanen en zioh over gebrek aan liefde te beklagen Jack had een gevoelig hart en een afschaw van vrouwentranen dus troostte hg baar en liefkoosde baar en werd stil en gemelgk Somtijds kon hij uren achtereen de kamer op en neder loopen als een gerangsn leeuw die tracht zijn kerlcer te verhr n op andere tgden sloot hg zich op een iuddstkamertje op waar hij zich onledig hield net het poetsen en wrijven en roeatvrij houden van ssevaartkundige instnmttiien nn de volg het regl der C V morgen in Gronda uit de processen verbaal van de gehouden stemmingen te Gouda Boskoop Waddingaveen en Krimpen a d Lek blyken zal wie de definitieve candidaat der C V zal zyn Hg spreekt de mogetykheid uit dat uit die stemming blgken kan dat de heer Van Bylandt gekozen ia De vorige maal kwamen te Gouda slechts een 50 tal leden ter vergadering maar Burgerplicht van Gonda telt circa 300 leden bet is dan ook niet zekei wat Gouda hedenavond doen zal Wat moeten wg doen in geval de heer Van Bylandt mocht gesteld Kgn Wg kunnen onmogelgk mede gaan Hg acht de tegencandidatuar van den heer v Bylandt door een doel der liberalen gesteld eene zeer ernstige Hg meent dat de houding Tan de Nieuwe Rotterdamache Courant ook in het district Goada ernstig afbreuk zal doen aan de candidatoar van een voorstonder van het Toorstel Tak Hg kan zich niet begrgpen hoe de N R 0 ich op dat atandpunt kan plaatsen Hg stelt daarom voor dat ingeval het mocht blgken dat de heer Van Bylandt de candidaat der C V is de vereeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lek zich afachoide van de C V en de candidatuur van den heer Valette blgve handhaven De heer De Bruine kan zich met dit voorstel Tereenigen en verzoekt den verslaggever het Bprokene door den heer Bongaerdt ten opzichte Tan de N R C vooral int zjjn verslag op te nemen fig zelf heeft eefl sfuk ingezonden in de Amsterdammer waarin hg o a ook vraagt aan wien men zioh bg het lezen der N R C te houden heeft aan Zaager I of aan Zaagerll De heer Hage kan wel met het voorstel medegaan om desnoods zich af te scheideu aar wil de beslissing omtrent dit punt liever genomen zien in eene volgende vergadering opdat alle leden met dit voorstel in kennis gesteld kunnen worden Het beataur meent aan dit laatste niet te kunnen voldoen met het oog op het spoedeiachende der zaak Hei voorstel ran den heer Boogaerdt wordt met algemeene stemmen aangenomen Met een opwekkend woord aan de leden om het hynne te doen ten einde de candidatuur van den heer Valette dïe in alle opzichten een waardig vertegenwoordiger ia te doen vegevieren sluit de voorzitter de vergadering er nogmaals op wgzende dat uitbreiding van kiesrecht een eiach des tgda is en tevens een stroom die niet te keeren is Schoonh Ct De liberale kiesvereeniging te Kapelle aan den IJsel bfdkdr Rotterdam heeft met groote Op oen morgou werd hg verrast door zgne vrouw loen hg bezig was een barometer en een kompas te bekijken en ze met een diepen zuoht weder weglegde tfO Jasper I riep zij uit ik zie bet wel gg sgt ongelukkig gg verlangt weder naar zee te gaan Nu en wat zou dat Ik mag tooh wel ergens naar verlangen 1 was zgn antwoord Gg zegt dat ik met uwe toestemming nooU zal gaan yUoe kan ik nu toestemmen in iets dat mg dood ongelukkig zal maken Ik zou sterren als gg mg Terliet Nu liefste droog uwe tranen bewaar die liever voor later Ik ben nog niet weg Ik heb mgue oude iostrnmonien lief en schep er vermaak in ze nu eo dan eens in handen te nemen Qiaar ik zal ze voorgoed opbergen en er niet meer aaa denken als het u zooveel lerdriet veroorzaakt Maar niettegenstaande zgne geruststellende woorden overviel Lizzy een onbestemde angst als zg zsg hoe rusteloos en bezorgd hg werd lederen dag besteedde hg uren aan het in orde brengen van zijn huisje voor den winter en hg zorgde voor brandstof en levensmiddelen Daarna sloot hg zich ïn zgne kamer op en schreef lange brieven in antwoord op andere welke hg ontvangen had en oog dagelgks ontving en wier inhoud Lizzy niet bij maohte was te weten te komen Op een somberen Novembermorgen opende zg de oogen en zag zg de sneeuw in groote vlokken tegen de ruiten vliegeu en Jaok reeds op en geheel gekleed om nit te gaan ir Wat scheelt er aan F vraagde zg angstig dadeIjjk klaar wakker fWaar gut ge heen meerderheid besloten geen candidaten ie stellen Dr Kuyper heeft bedankt toot de cftndidatuur in Ijèenwarden en Amsterdam en aangenomen de oandidatnren voor Ooudai Bei m en Sliedrecht Naar de Asser Ct c Terneemb heeft het onderzoek der deskundigen van het Igkje Tan het pasgeboren kind door de ongehuwde moe der te Roden in het privaat verstopt en om het leven gebraoht aangetoond dat het kind heeft geleefd Te Almkerk is eene vronw Tan den zolder gevallen met het gevolg dat üg met hoofd op den grond terechtkwam en bgn onioidde lyk dood waa Op 1 April j 1 waren op het rgkaopvoe dingsgestioht de Krnisbei nabg Dentiohem 236 mannelgke veroordeelen gehuiavest Uit Tolen vordt gemeld In den laatsten tgd kwam het meermalen Toor dat gegoede personen in deze gemeente een soort bedelbrieven ontvingen waarin de anonieme sohrgver verschillende bedreigingen deed wanneer een genoemde som geld niet op eene aangewezen plaats werd gelegd Door de wed V G was ook zoo n brief ontvangen z gaf echter terstond kennis van het geval aan de politie ïlen brief werd op de aangewezen plaats gelegd terwgl de politie zich in de nabgheid dier plaats verdekt opstelde Werkelyk liep de schuldige of een onschuldige in den val en wel een oud kweekeling der rgksnormaalschool aldaar die eehter voorgaf volstrekt Tan het geheele geval niets te weten en slechts als daar toevallig voorbykomende nit pure nieuwsgierigheid het stuk papier te hebben opgeraapt p Het onlangs te Leeuwarden door een milicien in een schoenzalrie gevonden bankbiljet van 100 is gemerkt D J 1838 en is gedateerd 29 December 1888 In verband naar men zegt met den gepleegden moord op de drie vrouwen te Marolfepui is in hechtenis genomen en heden gevankelgk naar Middelburg geroerd eene vronwelgke dienstbode van den landbouwer De Milliano bg wien ook de rerdochte Lampier ia dienst was nik moot vandaag voor zaken ergons zijn en hoopte weg te kunnen sluipen zonder u te wekken maar mgn vrouwtje heeft scherpe ooren antwoordde b j baar naderende om afscheid te nemen Lizzy sloeg de armen om z n hals en trok zgn hoofd naast haar op bet kussen Wat zün dat voor raken Jack en waar gaat gij naar toe F Naar Binholme gaf hg los weg ten antwoord de naaitbggelegene stad tien mi ien verwgderd noemende Maar waarom neemt gg dan uw reistasch mede denkt gg een nacht weg te bigven Het is mogelijk dat ik er blijven moet maar houd moed kind Geloof m ik zal zoo spoedig ik kan terug komen l ag lievelinge fluisterde hg on maakte zich uit hare armen los en boog zioh over het kind Jack Jaok I gg aohreit I riep Lizzy en sprong uit bed en riep hem na terwgl hij haastig de daar nitging maar de wind verdoofde hare stem en er bleef haat niets over dan hem dpor bet venster na te staren totdat de dichter vallende sneeuw hem aan haar oog onttrok De korte Novemberdag duurde haar lang zg speelde met do kinderen en hoopte en wachtte op kapitein Jack s terugkeer Hg zou tooh voor den avond wel thuis zijn Maar de schemering viel het werd duister de avond brak aan en de nacht daalde neder en vond haar nog alleen Drie dagen gingen er zoo voorbg en toen werden er vreemde verhalen gefluisterd die eindelgk Lizzy s oor bereikten