Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1894

Door de Arnbemsche Bakkersgezellenvereenigingf zgn in de laatste dagen pogingen aangewend om een nationalen Eükker ezellenbondc np te richten Zg ondervindt veel medewerking oit andere plaatsen Men is al zoo ver gevorderd dat op Zondag 8 April te Arnhem de eerste vergadering wordtgehoaden Als sprekers znllen optreden twee afgeraardigF den uit Amsterdam twee uit Rotterdam eem oit den Haag een uit Leeuwarden twee uit Nymegen en een nit Kampen en voorts verwacht men nog vertegenwoordigers oit Haarlem Alkmaar Middelburg den Bosch en Hoogereen Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Winterdienst 1893 94 Aangevangen 1 Oetober TUd van Greenwlcb GODDA KOTT KOTTIBDAM 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 SEKHAA6 60DUA H M 6 48 7 80 7 48 9 18 9 4610 1411 8811 161 88 1 15 1 46 8 48 4 16 4 41 6 H 7 8 06 9 86 ni A Aa 1 Ml GOUDA DEM HAAG Goud 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 11 11 18 11 1 011 17 8 55 4 46 5 97 5 69 7 18 8 15 9 87 10 45 11 1111 80 1 44 1 49 1 68 8 04 1 09 ff 10 41 ff GiHid 6 8Ö 7 60 8 i8 9 58 10 1610 6111 0811 451 10 1 46 8 l6 4 18 4 48 6 8 6 51 7 41 8 85 10 08 D T I E C B T G O U D t Utrecht 6 88 7 60 9 9 6811 84 11 08 11 50 8 10 8 68 4 48 6 88 7 48 g Humden 6 47 8 08 10 09 18 19 ff 8 94 4 06 4 56 ff g Wotrden 6 58 8 10 10 16 11 16 4 11 ff ff a üudewtter 7 07 8 19 10 84 ff 11 48 ff 4 14 ff ff k Goud 7 10 8 819 8410 87 11 0011 55 1 118 60 4 87 6 10 7 08 8 10 AHSTEIOAllGOIIDA Anutcrdim C 8 7 66 9 40 11 10 11 17 1 40 4 10 AutwduiWp 6 50 8 10 9 65 11 15 11 4 1 55 4J hmds 7J 0 8 9 10 44 11 16 U i MO M Gisteren staakten de steenhouwers 3 in getal aan het station te Groningen het werk ze wilden hooger loon hebben Heden morgen riep de aannemer allen samen rekende met ben af en gaf hun gedaan werk Door het b itnar der Ver tot bestryding TAn kaoeiergen in de boterhandet ii het toIgende adres aan de Minister tbq Justitie en Tan Waterstaat gezonden Dinsdag ochtend ten 8 unr ongeveer werd een woonhuis bewoond door twee gezinnen staande in den Lotkemeerpoldcr gem Sloten in de asch gel d Aan redding van goed viel niet te denken te minder daar men er op bedacht moest zyn eene kraamvronw in veiligheid te brengen wat dan ook gelokte Hnis en menbeleo waren verzekerd Het bestnar ran de Vereeoiging tot bestriding ran knoeieryen in den boterbandel neemt de Tr heid uw aandacht er op te vesstigen dat het in den aanvang van 1892 zich beeft gewend tot den Minister Tan Waterstaat met het verzoek om te bevorderen dat het toezicht op de naleving der zoogenaamde boterwet zou wordoc opgedragen aan een klein getal speciaal daarvoor aangestelde inspecteurs aan welk verzoek tot dusver niet werd voldaan dat ieder sedert dien tgd het ondniken dier wet met name bet rorkoopnn van margarina of andere surrogaten onder den naam van boter belangrijk is to eoomen en zoo de wet niet spoedig en doortastend wordt gehandhaafd oorzaak xal zyn dat de Ned bote rnyverheid en handel zich geheel wijzigt in een nyverheid die zich toelegt op het samenstellen van goedkoope vetmengsels en ineen handel wiens streven het is die vetmengsels onder iraaie namen aan den man te brengen Een 2000 jarige Apollo hymne is onlangs te Delphi ontdekt op marmeren tafels gegrift Zg is thans in de Fransje Oudheidkundige School te Athene uitgevoerd in t enwoordigheid van den koning ven Griekenland en zgne familie De oude muziek door Beinach te Pargs op nieuwe tonen gezet werd donr een mannenquartet gezongen Zg maakte volgens een berichtgever van ithe Times een vreemden maar aangenamen indrnk Zg deed nn en dan aan de schoonste Duitsche koralen denken De Apollo bymue woorden en muziek zal weldra te Pargs in drok verschijnen dat deze toestand een zeer ingrüpende schade veroorzaakt aan de eerljjke boterngverheid en boterbandel een schade die voornameiyk gedragen moet worden door den reeds zoo zwaar gedrnkten landbouw dat bet bestuut met ingenomenheid beeft gezien dat het Ned Landbouwcomité aan de Regeenog heeft verzocht de toepassing der boterwet op te dragen aan een tweetal inspecteurs Van doorgaaas zeer goed ingelichte zijde vernemen we schryft ide Bode orgaan van den Bond van Ned onderwüzers dat aan het ministerie met gver gewerkt wordt aan de pensioenregeling voor onderwgiierswedaweo en weezen Het plan moet zyn in 1897 reeds deze reeling in werking te doen treden Een fonds van eenige millioenen is noodig doch reeds meer dan de helft daarvoor is gevonden Men zoekt nog naar middelen om de rest te dekken dat het zich volkomen by dat verzoek aansluit en aan nw Excellenties met den moesten aandrang verzoekt zoo spoedig mogeIgk aan den wensob van het Ned Landbouwcomité te voldoen De Westlandsche Stoomfabriek van verduurzaamde levensmiddelen c te Looedoinen kan door hare gnnstige living te midden van het vruchtbare Westland stellig voldoen aan de tegenwoordig op het gebied van conserveeren gestelde eischen voorzien ala zg is van de nieuwste machinerieën van eigen waterleiding en elektrisch licht Het gerechtshof te Arnhem behandelde gisteren in appèl de strafvervolging tegen C de B onderwgzer aan de Weesiurichtïug te Neerboscfa die door de arrondisBements rechtbank widens misbandehng tot 14 dagen gevangenisstraf was veroordeeld De advocaat generaal jhr mr bandberg eischte bevestiging van het vonnis Mr Korthals Altes ven Amsterdam trftd all verdediger van beklaagde op Opgericht in 1892 overtroffen de resultaten van het eerste boekjaar reeds d verwachtingen Het bestuur vindt hierin aanleiding het bedryfakapitaal op voldoende hoogte te brengen ten einde steeds gereedelgk nlle orders te kunnen uitvoeren waarmede een vergroofing f der magazgnen gepaard gaat De inspecteur der recherche Batelt en de bregadier m joor der ryksveldwacht ht hben gisteren te Amsterdam in de buurt van Hilversum een nader onderzoek ingesteld in zake het verdwenen van Ijnffrouw Smith en wel naar aanleiding eener mededeeting van een heer en dame die meenen omstreeks den tgd der verdwyDing daar in de buurt gillen gehoord te hebben Ook dit onderzoek heeft weder tot niets geleid Eenige dagen geleden kwam iemand uit Ymuiden mededeelen dat daar in de duinen vron wenk teederen waren gevonden Bg onderzoek bleek echter dat men te doen bail met oude kleedingstukken welke voor vogelverschrikkers waren gebruikt In verband biermede is blgkens advertenties ten kantore van den heer A Oppenheim de inschrgving opengesteld op eene eerstehy potheekleening van f 60 000 rentende 4 pet en afl wbaar door uitloting in 30 jaren De leeoing is bovendien tot meerderen waarborg gedurende tien jaren voor rente en aflossing door commissarissen gegarandeerd Te Amsterdam is het eerste nummer verschenen van een nieuw weekblad De Amsterdamsohe Volksbode voor de Protestanten in Nederland onder hoofdredactie van dr G J Vos Az ds A Voorhoeve ds L C Scbnller tot Peursura en dr J Th de Visser De redactie zegt dat het blad is eene met het oog op de behoeften van het protestantisme in ons vaderland geheel gewgzigde voortzetting van het tPredikbenrtenblad dat te Amsterdam op Dinsdagavond verscheen De retourbiljetten der staatsspoorwegen afgegeven naar Antwerpen hg gelegenheid der a s wereldtentoonstelling aldaar zulten langer geldig zgn dan gewoonigk denkelgk voor een tgdvak van acht dagen terwjjt dan ook reeds in werking zouden treden de vrachtprgzen bepaald in het nog in bewerking zgnde tarief voor het Nederlandtoh Belgiioh reizigersverkeer In zgn overzicht der week trekt het blad in zyn eerste nommer partg tegen Tak 11 08 10 48 10 8 il Oi 11 0 11 18 11 18 18 88 1 08 I IS 1 19 1 18 8 95 SAi 8 49 8 6 08 T M T a 7 M 7 48 7 Ooiidi o koordreoht Kisuwerkerk 0 p Ua KotUnUH t ll iB 11 88 11 08 0 10 9 81 7 ï 7 47 Solterdim O Cpells lO l linwnkerk 6 19 6 81 Uoordrecht 8 6 89 Goud 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 9 49 De stad Antwerpen richf ter gelegenheid der Wereldtentoonstelling van 1894 haar 10e Bestendig Festival in Hetzelve wordt aangeboden aan al de zang fanfaren harmonieen sjmphoniemaatschappgen van bet land en den vreemde en zal plaats hebben op da Zon 4 67 11 01 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 11 8 16 6 11 8 81 6 88 Z T M 7 48 8 61 9 68 Bl Kr 7 47 6 08 11 10 Z Z gir 7 58 9 01 N d L d 8 08 10 11 6 10 11 11 Voorb 8 07 9 18 Hm 8 11 9 18 9 84 10 07 11 17 11 41 11 611 48 1 67 4 15 5 15 5 66 6 41 7 48 8 56 10 1611 15 11 4018 OOI DAOTBICHT Oond 5 86 6 40 7 65 8 09 8 11 10 19 10 66 11 48 1 18 8 18 4 16 4 47 6 18 6 01 7 45 8 8810 08 11 09 11 16 11 18 11 46 Oudaw 6 60 6 54 i Wondn 5 57 7 01 8 11 8 40 UumaltD 8 04 7 08 8 48 UtlMbt 6 18 7 18 8 88 8 41 9 1 87 f 6 87 7 59 10 81 1 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 98 1 61 6 10 5 50 8 18 10 84 1 10 8 08 8 50 4 48 5 19 6 11 6 85 8 88 9 10 10 61 10 61 GOUD A A U 10 06 10 66 10 66 11 19 lU U TKIDAH 10 08 11 10 11 18 5 18 6 86 1 0 7 45 9 87 9 7 4 47 45 8 11 9 10 Ooid 6 40 jkmit dui Wp 7 59 I ai 14 11 11 1 61 1 1 40 U 8 18 dagen der maanden Mei Juni Jnli Augustus en September Elke maatechappy mag voor hare deelneming den dag kiezen die haar bet best bevalt De waarde der premiën en medailjes bedraagt meer dan 8000 frank De eerste premie IS 1000 frank voor de maatschappgen en 200 frank voor de bestuurders Groote feesten zullen te Antwerpen plaats hebben tgdens heel den duur der Wereldtentoonstelling De maatschappgen die het prospectus niet zouden ontvangen hebben gelieven hetzelve per postkaart te vragen aan den Boi emeester der stad Antwerpen De Koninginnen komen Zaterdag te half drie te Vogelenzang Daar staan rijtuigen gereed en vervolgens gaat t over Beiioebroek Ha chen Straatweg Zandvoortschelaan Elswond Overveen Bloemeodaalscbepark naar de duinen van Baron Van Heemstra Vandaar langs Meerenberg naar Sandpoort Terug langs de Bloemendaalsche Kerk Straatweg Overveen naar den Zglweg tot het terrein van den heer Kretage om de pronkbakken te zien dan langs Zglveg ZgUtraat Barteljorisatraat en Kruisstraat naar de woning van den Commissaris der Koningin waar de koninginnen even vertoeven ïien extratrein voert hen naar Den Haag terng Een Belgische milicien werd dezer dagen voor een jaar naar huis gezonden om mager te worden De ruim 19 jarige knaap die de respectabele lengte van 2 meters heeft woog 147 kilo Het zal zoo langzamerhand aan de kiezers wel boe langer onduidelgker worden wat op 10 April de quaestie is als er nog meer geschreven wordt Thans komt dr Spruijt in een vlugschrift verzekeren dat het de vraag is voor of tegen Knijper De boogleeraar stelt deze quaestie aldus Wilt gg ook voortaan de leiding der liberale party toevertrouwen aan den heer Tak die daartoe te eenenmale onbekwaam bleek en de speelbal moet w rden van dr A Knyper Of btgft gij van meeniog dat gg nog altgd principieel staat tegenover dezen talentvollen volkstribunn en vindt gg het das hoc noodig dat de leiding der liberale party zoo spoedig oveiga in andore meer betrouwbare bauden Men bedenke het wel Kiesrechthervormiog komt in elk geval tot stand tzg nu de Min Tak ovarwinne of verslagen woide De vra ia maar of da liberale part ter wille van dt hervorming al dan niet te gronde zal gaan En de schrgver adviseert nu voor en tegenstanders van Tak to kiezen alleen maar niet hen die bg de verdediging van Tak meer toegevendheid aan radicalenen antirevolutionairen getoond hebben dan in een liberaal mag gestold worden De directeur der weesinrichting te Neerbosch meldt dat op Woensdag 28 Maart eene bnitoogewone algemeene vergadering der Vereeoiging heeft plaats gehad ter behandeling der wijziging van statutenen reglemenUn watfraan voorafging de bespreking van het verslag der Commissie van onderzoek Aan het bestuur is opgedragen om door haar tor tafel gebracbto concepten in verband to brengen met de gevoerde diecussiën en daarna nieuwe concepton voor te stollen op eene nadere to houden tweede buitengewone vergadering tot eindafdoening Door ds Van Hoogenhaijze werd namens hem zelf en enkelen andere leden der Vereenigiog de volgende motie voorgestold KDA U S 8S 7 10 l 4 4 80 4 57 8 04 8 11 8 80 5 68 6 08 8 10 8 17 8 16 7 80 44 4 10 G O D D A 11 80 11 80 1 80 1 48 1 65 1 01 1 09 1 16 8 10 19 08 10 10 10 81 Voorb 5 64 N d L d6 69 Z Z gw6 08 Bl Kr 6 14 Z H 6 19 De Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen gevestigd to Ngmegen vergaderd op de weesmrichting heeft na breedvoerige discussiën over bet verslag uitgebracht door de oommiasie van onderzoek behoefto nit to spreken dat zg het oitgebrttde werk dier oommitaia zeer op prys stolt dat zg dankbaar aanvaardt zoovele verschillende wenken in het verslag neergelegd waaromtrent zij met genoden van het bestour heeft vnnomen dat de ditrectie van sommige dier wanken reeds beeft gebruik gemaakt o a door uitbreiding der admnistratie voorstollen van wgziging der stataton en r lementon en mededeeling van plannen tot verbetering op bygieoiscfa gebied dat zg bovengenoemden commissie haren oprechten dank betuigt voor de ernstige wyze waarop zg hara taak heeft begonnen en gebied Intussohen schenkt de vereeniging voornoemd haar volkomen adhaesie aan het optreden van de directrice omdat zg vast en stellig gelooft dat onder Gods zegen het daaraan te danken is dat de reinheid van zeden onder verpleegden is bewaard gebleven Deze motie werd roet algemeene stemmen aangenomen met bepaling dat zg zal worden opgenomen in Het Oosten van 4 April De beer J Van t Lindenhout te Neerbosch meldt In de afgeloopen week hebben wy de vrienden te Rotterdam een bezoek gebracht Httis de eerste plaate die we na da dagen van strgd bezocht hebben We waren tegenwoordig bg de 23e jaarveigadering der Martha Krans Da collecte voor de Weesinrichting ter vei dering gebonden bedroeg met de giften f 963 50 Den volgenden dag werd den heer Van t L nog 1000 ter hand gesteld voor de voltooiing van het Ziekenhuis Een colporteur van de Voorwaartecnit dmBosch die reeds een paar malen te Os metzgn blad had gevent wat een minder gunstigen invloed op het publiek bad uitgeoefend zoodat hy den tweeden keer de nadelige gevolgen daarvan onderv d werd Maandag bgzgn komst door een g ote menigte begeleiden door de marechaussees weder uitgeleide gedaan naar het station Bg het komen en gaanhad een trompetter uit het publiek tich does hooren Het jaarverslag der SopbiMtiehtings te Hoheveningen begint met eene hulde aan twee overledenen de heeren van Reenen en dr van Dooremaal aan wie de vereeniging vtfbl te danken had In de plaats vau laatetgenoemt heeft dr Bouvin nu welwillend de oogheelkundige behandeling op zich genomen Er werden in 1893 slechts 118 kinderen in de stichting opgenomen togen 130 ïn 1892r daarvan 4o van hier 29 uit Rotterdam 10 uit Delft 9 uit Utrecht 7 uit Amsterdam 3 uit Dordrecht uit Arnhem Vlaardingen en Voorschoten 2 en nit Bergen op Zoom Maassluis Leiden Ondewater Voorbui en Zutphen 1 Het verslag bevat een zeer waarderend woord voor dr van der Slugs den geneesheer der inrichting even als voor het personeel Het ledentel verminderde van 215 tot 209 Gemiddeld werd elk kind 54 dagen in de stichting verple d Er werden 2909 zeebaden genomen waarvan 448 verwarmd in het gebouw De resultaten waren weder verblgdend van de 188 verpleegden toch bleken 40 genezen 72 aanzienlgk verbeterd en slechte 6 niet verbeterd to zgn en van deze laatste 6 vertoefden 2 zeer kort in de stichting omdat zg in het laatete stedinm van longtering verkeerden en waren 2 een paar ondeugende meisjes die nüt aan regelmaat en orde gewoon zgnde zich zoodanig gedroegen dat men bigde was toeq zg weer aan de hoede barer ouders waren toevertrouwd De heer Va lette te OaMerk a i Usd 11 68 1 98 8 48 9 40 9 47 9 84 10 1 10 10 é 11 16 8 i 9 ak 9 44 9 80 f 8 80 10 4 10 4 46 4 65 6 01 6 09 5 15 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 7 06 7 11 7 80 7 16 7 81 9 46 5 6 09 9 54 8 09 8 0 10 07 10 14 ff 9 04 ff ff 9 1010 88 ff ff 9 18 ff ff 8 419 88 10 4011 J6 4 10 7 18 9 47 4 8 7 40 10 0 I Il IIJO Gisteravond trad de beer Valette als spr op in het Café Van Leeuwen te Ouderkerk a d IJsel D heer P wn der Hoog to Biimpen d Lek opende met een kort woord de Torgadering Hfl ug in het groot untal aanwezigen een hewgs van ympathie voor s lande nken en gaf daarop het woord aan den heer Valette Spr nam daarop het woord en betoogde in hoofdiaak wat wj oter de rergadering van Burgerplicht te Oonda hebben geiegd Alleen drukte spr er nog meer op dat kiesrechtnitbtciding in den geest tan Min Tak ilecbte een qnaestie ran tjjd is Aan het debat werd deelgenomen door de heeren A Mynlieff L Fz te Ouderkerk a d V B M Deroksen uit Gouda L Tol te Nieuwerkerk a d IJ en M Boogaerdt Bz te Krimpen a d Lek De heer Mynlieff eonatateerde dat het hem Toorkwam als on de hr Valette en zijn partg te Teel worden geleid door bet idee billijkheid maar de vraag was of men niet meer 8 lande belang in de toekomst op het oog moest hebben Al stond hg op een geheel ander standpunt dan de heer V hg betwgfelde het of aan diens psrtg het monopolie van rechtraardigheid en billykheid toekwam Voor algemeen stemrecht zoo spr nog ooren hebben maar niet met een nitgebr kiesrecht in den geest Tan Tak Die schrgfproef en het al ofoiet bédeeld zgn dat zon aan dnizenden iets ontnemen wat een ander werd toegestaan Een gepensioneerde uit de Oost met het kruis Tan Terdienste op de borst aan die militair zon het kiesrecht a orden onthouden Tak zelf was zich bewust dat de grenzen niet nauwkeurig af te bakenen waren en met de om chr ing welke bgr De Nederlander Tsn in eigen onderbood roorzienc gaf begreep spr er nog minder Tan Het was of men den inhoud Tan een rierkant moest berekenen zonder gebruik te mogen maken Tan de lengte der zgden Deze Kamer toch bad een open oog Toor de belangen en nooden van het volk De wet op Trouwenen kinderarbeid en de wetten Tan den heer Piersoo daarvoor mocht men den hoed wel afnemen Gebrek aan tgd was oorzaak dat er niet meer was verricht maar daarin zou algemeen stemrecht geene verandering brengen Hoe ver de uitbr van het kiesrecht moest gaan dat bleef de vraag Ten slotte wensehte hg nog aan den heer V te Tingen of het waar was dat bg de intrekking Tan het ontwerp door Min Tak de geheele groep daarorer in onzekerheid rerifeeide Dq heer Derckaen zeide spr dank Toor het warme pleidooi door hem tn zake eener finale kiesrecbinitbreiding gelererd Waar Ouderkerk een Beo echt ralTioistische gemeente Is TSrbaasde het hem toch dat men zich daar nog zoo Terzette teg n Taks Toorstelleu De geschiedenis is daarom te bewgzen hoe de calTiniston steeds roor recht en rrgheid streden 1b een strooibiljet bg een vorige rerkiezing had man het willen doen Voorkomen of kiesrechtuitbreiding geraar zou oplereren voor onze jeugdige Koningin Dat had hem gegriefd men moest den strgd eerlyk voeren niet door schrik en Trees aan te jagen Hg ook bracht hulde aan H M de KoninginRegentes voor haar beroep op het volk Van anti rev zgde wordt finale kiesrechtuitbreiding niet in strgd geacht met art 80 Ze zonden ditmaal met een eigen csndidaat optreden dat was zoo usance maar volstrekt niet om den heer Valette tegen te werken De sehrg roef moest vervallen het couloirstolsel van den Min was ontegenzeggelgk beter Als bij een hentemming de heer V verzekerde tegen de schr proef te zgn zooden zg hem steunen Toen Fihps en Alva ons verdrukten sloegen roomsch en onroomsch de banden ineen om de vrgheid t erlangen De heer Tol nit Nieuwerkerk meende dat waar de heer V gesproken had over een 4n tand en daarb den werkman op het Dog had er nog een 5de stand was nl die der proletariêrs Eerlijke uitlegging Tan art 8U de ne puntjes van welstand en geschiktheid ja om een breede sohaar dier proletariers te verkregen Een bedelaar vraagt om eennalmoes komt Toorbg het gemeentehuis en gaat stemmenj om Terrolgens maar weer te gsau bedelen Zoons Tan bódeeldao leren mede ran den onderstand en zgn Ictezer lamand is aangeslagen in de beUating en is geen kiezer het Tolgende jaaf niet aangeslagen en wel kiezer De heer Boogaerdt zegt dat bg nog een enkel woord wil spreken ter aanbeveling van de oandidatuur Valette Er zgn in ons district twee aiteraten da rerst Touruitstrereude elk met een oandidaat In 91 beloofden een Gleichman een Beairfort e a mede te werken en nn zal men degenen die zich correct hebben gedragen willen balasteren De heer Münlie£f BTe k voor graaf ran Bylandt die met trapjes het kiesrecht wil uitbreiden De Toornitstr lib Tragen ia het rolk capable om bet kiesrecht te hebben En dan zon ik het met Dr Kugper zeggen ja op nog breeder schaal zelfs t Volk is wakker geschud Krggen ze nn niet wat wat ze ïrerlangen geen nood t ia alleen maar nitetel van executie Het Ned Tolk is bedaard de proletariers zullen zooveel kwaad niet doen De drie werklieden Terbonden znllen de eminentste mannen I onder hen afvaardigen Laten we toch rekening houden met den stroom des tgds Wanneer we doen wat we knnnen steunen we de Regeeriug De houding van de N R Crt wordt door spr zeer gelaakt Hoe gverde het blad TOor Valette en nu een Zaager bedient zich van leugen en verdachtmaking De heer MgnlieS heeft bg rroegere gelegenheid eerst Tak nit Schiedam en later Tan Hattem gesteund hoe is hg ook reranderd De St Gen moeten het gebeele Ned rolk Tertegenwoordigén dat moet onze leus zgn De heer Mgnlieff lerert nog eren repliek hg had die candidaten wel op de groslgst helpen plaatsen maar zich tot niets Terbonden De bbr Van Hattum en Valette waren wel correct gebleren maar door Min Tak zgn we Tan zienswgze reranderd De heer Valette dankt de rersch spr Toór de welwillende wgze waarop het woord werd geroerd en in het bgzonder de hhr Boogaerdt en Dercksen Toor de waardeerende woorden ten zgnen opzichte De heer Tol kwam er met een langen neus af want rolgens spr heeft hg art i niet goed gelezen of niet goed begrepen en is alleen afgegaan op wat andere bladen zeggen De heer Mgnlieff was niet billgk voor algem stemrecht en toch beperking er van De schrgtproef vond geen genade bj deu hr V Kenteekenen van welstand en geschiktheid konden volgens prof Bugs wet tot eenkenteeken worden herleid en toen verloor de schrgfproef zgn waarde Dat ik een wet Tak niet zou laten Tallen is te begrgpen daar ik het betere neem waar het beste nog nog niet te verkrijgen ia Spr las nog even het programma van den heer Bylandt uit de Goodsche Courante voor en ontzenuwde het geheel De volkanooden daarvoor bad deze Kamer een open oog maar dat was zoo erg niet Eenvondig om een verwarming der 3de klas waggons te verkrijgen moest eerst een Heldt een man uit het volk er op wgzen en ja toen begrepen de overige 99 het ls de party vau den heer Mjjnlieff het er door baalt dan is de beweging buiten zoowel als in de Kamer nog niet bezworen Of de Kamerleden onwetend waren van bet feit ik voor mij geloof van ja maar de Telegraaf wees er toch op dat de Wet van Tak met bet amendement de Megier aagevuld TOor de Reg on danneeinbaar was Een gewetonsTraaag bigft het hoe we a s Dinsdag onze stem zullen uitbrengen moge het zgn ten nutte vau bet Vaderland en onze jeugdige Koningin BuiteolaDdsch Overzicht Gisterenavond vijf minuten over half oegen heeft er te Parjjs eene outpJoffiog plaats gehad in den aanzieniyken en deftigen resteurant Foyot juist tegenover de hoofdpoort van het SeoaatsgeboQw gelegen Alle vensterruiten braken £ r ontstond natuurlyk groote ontateltenie en herrie Velen personfen z u licht gewond drie ernstig Ër zyn spoedig twee personen gevangen genomen By de ontploffing ia de bekende letterkundige Taillade die socialist ia en ie h herhaaldelijk voor de anarchie in de bres sprong gewond 0e ontploffing ia teweeg gebracht met een blik voor verduurzaamde levensmiddelen dat gevuld was met dynamiet en met spykers welke van grooter formaat waren dan die by de vorige aanslagen gebrnikt De schade in den restauraut is vry aanzieniyk Alle spiegels zgu gebroken tafels zyn vernietigd het plafond ia gebarsten Een pand aan de overzyde der straat gelegen heeft eveneens schade bekomen De reactionairen in België knnnen tevreden zyn met den uitslag der besprekingen tusBchen den minister president De Burlet en de leden der Katholieke recbterzyde van Kamer en Senaat De kort medegedeelde ministerieele verklaring die Donderdag in de Kamer werd voorgelezen was het product van de volgende besluiten De evenredige vertegenwoordiging en een hervorming der kiesdistricten worden opgegeven en aan de toekomstige Kamer wordt overgelaten het kiesstelsel verder te regelen De verkiezingen voor Kamer en Senaat in Oetober zullen dus plaats hebben op den grondslag van algemeen en meervoudig stemrecht in de onveranderde kiesdistricten terwyl zooals tot dusver de meerderheid blijft beslissen De nieuwe Senaatsleden zullen door de oade provinciale staten benoemd worden men zal niet wachten tot dese zoodanig hervormd zyn dat zg volgens de nieuwe bepalingen 26 Senaataleden kiezen zonder inachtüemiog van den cenCns Daar van de 9 provinciale raden zes eene clericale meerderheid bezitten is dus vooruit zeker dat van deze 26 SenaatsFedeu 15 dericaal en 11 liberaal zullen zyn De Parlementszitting zal bg den afloop van bet tegenwoordig mandaat in Juni eindi n Voor de op te heffen baken en havengelden te Antwerpen zal de schatkist schadeloos gesteld worden door beschermende rechten voor enkele oote takken van ngverheid textiel industrie en voor den noodlgdenden landbouw fvoorloopig alleen op niet voedingsmiddel en Volgens Irathoheke bladen zullen echter ook haver en boter met een invoerrecht belast women £ lt is een zonderlinge uitvinding in een tyd dat door de grootste staten dei wereld het pronectionisme wordt opgegeven en terwyl de nmtister van landbouw in Engeland Gardner weigert gisteren tegenover eene depotatie nit de kamer van landbouw zelfa het verkadte beschermende stelsel van zyu voorganger Chaplin te volgen om onder voorwendsel van bescherming tegen ziekte den invoer van bni tenlandsch vee opzettelijk Ie betemmeren Men weet dat de flnancieele commissie in de ïtaliaansohe Kamer t volstrekt niat eens is met de Regeering over de groote voorstellen Toch acht met t te Rome volstrekt niet onmogelyk dat het in de Kamer toch nog tot een verjelyk komt en de voorstellen der Regeering in hoofdzaak worden aangenomen In het Italiaanscbe Parlement gebenrt er nog meer achter dan voor de schermen en in den angst voor een ontbinding zouden vele Kamerleden bereid zyn een akkoord aan te nemen Met name zou de fractie Zanardelli Giolitti teekenen hebben gegeven van verzoeningsgezindheid De zaak van den Afgevaardigde De Felice en acht andere socialisten beschuldigd van samenspanning tegen den Staat en aanhitsing tot burgeroorlog zal 7 dezer voor den krygs raad te Palbrmo komen lu de Kamer ia ingediend een wetsontwerp tot wyziging der kieswet voor Ryk en gemeente en een over de bereiding en het gebruik van ontplofbare stofien De correspondent van de Times t te Weenen meldt dat de kansen voor het totstandkomen vBtthet Oosten ryksch Uussiache handel atractaat zeer verbeterd zyn door de persoonlyke tusschenkomat van den Gzaar als gevolg waarvan Rusland de handhaving toestaat van het Oostenrykache invoerrecht op Russische rogge op auderhalren fioryu per centenaar Men zon groote politieke beteekeuis aan deze tussohenkomat jvan den Czaar hechten omdat mun baar beschouwt als een teeken van nieuwe toenadering tuaschen Oostenryk en Rusland het sluiten der handelstractaten van Rusland met Duitschland en Oostenrijk zou de inleiding zyn tot een inniger samengaan der drie Ryken op politiek gebied hetgeen den vrede in hooge mate zou bevorderen en leiden zou tot een belaagryke inkrimping der militaire uitgaven waardoor de hulpmiddelen der groote Staten meer ten goede zouden komen aan de ver betering van de toestand der bevolking en aan Werken van algemeen nut Dat is reeds meer gedroomd De telegrammen uit Zuid Carolina in de Vereenigde Staten luiden meer geruststellend de Gouverneur laat de spoorwegen bezet en op de telagraaflyneu toezicht houden de Regeering der Unie heeft 60U0 man troepen gereed maar vooreerst zyn dia onnoodig daar de troepen van den Staat Zuid Caroiina gedeeltelyk den Gonveneur gehoorzamen Te Pest blijft na Kossuth s uitvaart alles rustig in afwachting van de byeenkomst der Kamer wanneer de oppositie weer een aanval tegen het kabinet Weckerlé zal beproeven Met eene hnlde aan Kossuth werd ook de Itali aansche Kamer geopend De Kamer besloot op voorntel van den voorzitter Biancheri aan Kossuth s zonen een schryveu te zenden waartin de Italiaanscbe afgevaardigden hun deelne ming over bet overlyden van den Hongaarschen patfiot betuigden ING EZ OND E W Qeaehie Redacteur Schoon ik overtuigd bec dat verkie ings polemiek op dit eogeublik niet veel invloed meer uitoefent omdat ieder uwer lezers zyn gevestigde meeniog heeft doe ik toch een beroep op uwe gastvrijheid voor enkele opmerkingen In den regel ben ik het met de in de iGoudscbe Cooraut voorkomende politieke beschouwingen geheel eens Ik stel er prys op hier thans te verklaren dat zulks niet het geval is met het hoofdartikel in het nummer van heden Van dezelfde praemiasen uitgaande ben ik tot de tegenovergestelde conclusie gekomen Ik heb grondwettige bezwaren tegen het voorstel Tak ik keur zyn politiek beleid af daarom stem ik niet den candidaat die zich homogeen met hem verklaart Ik dorf het niet meer probeeren c met dezen minister omdat hy m i gebleken ia ongeschikt te zyn voor de hem opgedr en taak Hy trad op als leider der liberale party en hield slechts rekening met ééne fractie daarvan Hy wees de verzoenende hand van geestverwanten af om zyn doel te bereiken door steun van democratische antirevolntiooairen en radicalen zonder te letten op de gevaren die van de zyde der uiterste partyen dreigen en offert zoodoende de eenheid en het bestaan der liberale party op aan de verwezenlijking van zyn eigen denkbeelden Ik acht het thans plicht met myn stem te proteflteeren t n deze avontnurlgke politiek Ik heb dat niet gedaan dan na lange aarzeling en door de logica der feiten gedwongen Met innig leedwezen scheid ik my tydelyk of van politieke geestverwaateUt met wie ik gaanie samenwerkte en zal myn stem onthouden aan een collega eu vriend dien ik met genoegen in de Kamer zien zon als het kiesreohtvraagstuk ons niet scheidde By de vorige verkiezing heb ik ook reeds geaarzeld doch bracht ten slotte myn stem uit op dan heer Valette omdat ik nog de stille hoop koesterde dat de minister by nader overweging bereid zou worden bevonden rekening te houden met de bezwaren van de gematigde leden zijner eigen partij Die goede verwachting is brachaamd onder medewerking ook van den heer Valette Ik ou het thans betreuren indien zooveel beproefde oprecht liberale mannen moesten vallen ter wille van de dictatoriale neigingen van een minister in wiens staatsmansbeteid de liberale partij te kwader uur vertrouwen gesteld heeft Uit niets is gebleken dat de meerderheid der ontboiden Kamer geen zeer mime uitbreiding der kiesbevoegdheid wilde alleen springt het in het oog dat de t nwoordige min v bin zaken niet de gewensohte leider is voor de liberale party Ik ben dos in stryd met uw adviesi van meeniug dat het meer in het belang is van de kiesbervorming en vau de toekomst des lands dat de nieuwe kieswet tot stand komt door samenwerkiug der gematigden uit alle partyen dan door het hartstochtelyke dryvea der heethoofden van de rechter en linkerzyde Als steedi t t H W P BONTE Gouda 5 April 93 Mijnheer de Redacteur l In een ingezonden artikeltje in uw Conrant van heden geeft een kiezer zyn bevreemding te kennen dat de heer Van Bylandt hier niet optreedt Ik ben van oordeel dat zulks geheel overbodig il daar wy oit de verklaring van dien heer weten hoe hy over het kiesreoht denkt Meer is niet noodig voor hen die tegen de ingetrokken kieswet hun stem willen verheffen Zyn naam en qualiteit benevens de namen der geachte burgers dezer stad die hem aanbevelen waarborgen ons dat wy te doeoyKebben met een degelijk vaderlander als De Beaufort Roëll Gleiohman e a Wy beginnen genoeg te kriigen van al dat geredevoer vooral van candidaten die zich zelf komen aanpryzen Ik weet wel er zyu tegenwoordig candidaten die alle dorpen van hun diatrict afreizen om zich in al hun grootheid te laten bewonderen door de verbaasde boeren die een benydenswaardig flux de bonche c tea toon spreiden als commis voyageurs voor het huiil Tak Co en hun artiJcel 4 er zyn er zelfs die als bestuur der of adviseur zitting hebben in de vereeniging die hun candidatunr stelt en bevordert misschien zyn er wel ook buiten Limburg die artikelen of biljetten sohry ven om zich zelf aan heeren kiezers aan te bevelen Maar dat zyn mannen die gaarne lid der Kamer zyn en dit nietonder stoelen of banken steken Zulk een man is de heer Van Bylandt niet Hy behoort tot die vaderlandera die alleen zich bereid verklaren een zetel te aanvaarden omdat in de ernstige omstandigheden waarin ons volk en ons vorstenhuis verkeeren de weigering van een caodidatnur die eenige kans van slagen heeft gelykstaat met plichtverzaking Noch voor noch tegenstanders zouden iets wijzer zyn als zy hem gehoord hadden Ik die nog ouder wetsch genoeg ben om te heobten aan kiese hheid in een candidaat ben volstrekt niet gesteld op de overkomst van graaf van Bylandt Elke stem die op een candidaat wordt uitgebracht na een schriftelyke rondborstige verklaring van beginselen is van grooter waarde dan tien die worden verkregen door handjes geven aan kiezers en het afsteken van eenig moodvunr werk waarby de vriendjes als claqueurs dienifc doen EKN OUDERWETSCH KIEZER Afloop van Openbare Verkooplzigen van Onroerende Goederen VEILING 4 Apnl 1894 gehouden door Notaris J P Mahlstede te Bergambacht Bouwmanswoniog met Wei en Hooiland te Bergambacht 33220 k J C van Vliet te Gouderak BurgerlUke Stand GEBOREN 2 April Catharina ouders S Timbergen en M van Mispel Cornelis Wilhelmus ouders W B Streefland en G H M van Lierop 3 Adrian a ouders L M Kaptyn en N M van Stigt OVERLEDEN 2 April O Stichter 83 j GEHUWD 4 April A de Weeger en K van Klaren B Kalmeijer en H T van der Eng P Zwambach en A M van Veen J H Rotscheid en J C M J Mul C Bonmans en C M Uelkert