Goudsche Courant, zaterdag 7 april 1894

Zaterdag 7 April 1804 32ste Jaargang No 6331 mimm tmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco peipost ƒ 1 70 A onderiijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters WQïden berekend naar plaatsruimte t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd SPECIALITEIT in BASSEN A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam ror kri ilotkoart 100 88 108 10ÏV 9BV 78 V 7 8 n h 88 66 4V 108 5i 18V J8V iy IDS 88 88 u 100 lOO e 96 S9 087 101 87 101 18V 149 z 101 101 189 99 w 60 81 MV 108 101 171 180 108 48 V 46 is 140 uoVi 64 841 7 104 188 108V 111 74 94 108 W a 188 184 n 11 A 99V 1 87 SB 86 17 IS s 108 80V 111 104 6 V B3 68 18 900 108 luy 101 101 114 116 117 86 38 108 1 4 AFStL HisiuutD Cart Ned W 8 i dito dito dito 8 dito diM dito S i HoHou Obl Ooudl 1881 88 4 Italic InBchry ing 1862 81 B Donmi Obl iu pipior 1888 i dito in lilTer 1888 PoxTuaiL Oblig met ticket 8 dito dito KmuKD Übl Ooit ie Serie 6 dito Oeooni 1880 4 ditobgBallii lB89 4 ditobJjHopel89ll S0 4 ditoinroud leen 1888 6 dito dito dito 1884 I Smh Perpet ichnld 1881 4 TvMMMU Gepr Coar leen 1890 4 Oeo teeoiog lerie D Oeo leeDiDif serie C Zun An £ r Bce r obl 1801 Unico Obl Buit 8eb 1800 6 TaxuriLA Obl 4 onbep 1881 AlnlltDlX Obligltien 1881 S i BoTTllDiLll Sted leen 1888 i f NlD N Afr Uscdetsv aend Arendfb Tib Mjj Certificaten DeuMulioluppg dito Arob Urpotheekb paodbr 4 Cult My der Yorateal aind a Or Hypotheekb paudbr 4 Nederlaojeche bank aand Nad Handelmaalaeh dito N W Il Pac Hjrp b pandbr 6 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoeTlKE Ooat Hong bank aand Bdu Hfpotbeekbank pandb 4 Akiuu Squit hypolb pandb I Huw L O Pr tien eert i N HoU U flpoorir Mij aand H j tot Eipl T 8t 8pw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Znid Afrik Spm aaod 8 dito dito dito 1801 dito 5 IliLll 8poorwl 1887 8 A Kobl S Zuid ftal Spirmij A H obl PoLiM Wanohau Weenen aaDd 4 Suil Or Bun 8p M j aand SBaltiicbe dito aand ïaitowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knnk Ch Aioir Bp kap aand 8 IxMowo Sewaat Bp Hij oblig B Orel Vilebak dilo oblig 8 ZlidWeet dito aand 8 dito dito oblig 4 AiinuiA Cent Pae 8p Mjj obl 8 Ohie fc North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer fc Bio Qr 8pm eert T a Illinoia Oeotral obl in goud 4 Louiir fc NaahvilleCort T aand Meiioo N Sper Mij lekyp o 8 Ifiia Kanaaa T 4 pot pref aand N York Ontario fc Weat aand dito Fenni Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in oud 6 81 Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito Line Col le hyp 0 6 CiHAOx Can 8outh Gert T aand Tin 0 Ballw fc Nar le b d c O Amaterd Omnibus U j aand Bottord Tramweg Maatfl aand Nib Stad AmBterdam aand 8 Btad Botterdam aand 8 BlLsn Stad Antwerpenl887 S i 8uul Brueiel 1886 S l Hoxs Tbeiu Begullr Oeaellich 4 OoeTINK StaaUleening 1860 t K K Ooit B Cr 1880 8 Buiul 8lad Madrid 8 1888 NlD Ver Bei Hyp SpobI cert KABKTBKBIOHTEH Oonda April 1894 Granen in flauwe Umming hoewel met lager Tarwe Zeeuwwhe 6 8S i 6 90 Mindere ito 8 B0 i 6 76 Afwijkende 4 75 8 older 6 8B I J B 90 Boode Miner 4 76 1 B 10 dito Polder Zeeuwwbe dito winter B 86 i 6 B0 Bogge 4 60 4 90 Polder ƒ 4 10 i f 4 40 Buitenland ha per 70 k 4 4 10 Gent Winter 4 10 i ƒ 4 60 Zomer O V OhaTallier 6 86 i 6 Harer per beet 8 60i t 8 80 per 100 kilo 7 9B a 7 7B Henneptaad InlandMb 10 96 J 10 60 Buitonlandwhe ƒ 6 86 i 8 60 Kanarie ad 7 86 i 8 60 Koolaaad f i f E ƒ 6 60 i 6 90 niet kokende a Boonen Bruineboonen 7 4 ƒ 8 60 Wilt booneu Duiienboonen 6 10 I S6 Paardenboonen B i 6 60 Mai per 100kilo Bonl Amerikaanwbe 6 60 I 6 85 Donan 6 60 I ƒ B 76 J 1 VlMlMT Melkree goede aanroer Handel enprijnn matig Vette rarken mlel aanroer handel auw 80 i 8 et per half KG Biggen Toor Engeland weinig aanroer handel Bauw u a 18 et per half KO Magore Biggen goede aanroer hVndol Tlng 0 80 4 1 80 per week Weiwhapon red aanroer handel rlugger ale geweert ƒ U 4 0 Noohten kaWeren goede aanroer bandal flauw 8 60 4 fi ïokkalroren 7 Jt 18 Aangeroerd 80 partijon kaae Handel auw la ÏTal ƒ 90 4 T J 1 ƒ JO Noord HollandKihe 84 4 6 Botor grooto aanroer handel matig Goeboter 1 4 1 10 Weiboter 0 80 4 ƒ 0 90 p imo ADVERTENTXfiN Getrouwd COBNELIS BODM NS Wedawnur Tan CiTHauüi Dioiiiu n CATHAEINA MARIA MBLKEET die ook namena wadengdache Familie hnn harieljjken daok betatgen Toor de Tele twwgien Tan belangstelling bg hnn Hawelgk onderTonden Qcuda 4 April 189 Verkiezing voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal Opeulsare Bijeenkomst p ZATERDAG 7 APRIL 1894 des aTond te 7 nor in het lokaal KossTMUie Soc ONS GENOEGEN Spreker De Heer V C B SPBVIJT Hoogleeraar te Amit€rdam Namens het Comité H W G KONING Vocrzüter H W F BÓNT B SecretarU In de STOOMWA88CHBRIJ Tan hel Wilhelmtna OaHKuU te Anuttrdam wordt geTraagd een bekwaam Meesterknecht salaris SOO Sollicitanten kannen zich schriflelgk aanmelden met OTorlegging Tan afschriften Tan getnigachriften DE DIRECTIE FEAUSCHE STOOMVEEYEEU Chemische WassoheriJ TAM H OPPË HEIMER 19 kruUkaOe Botterdam GebreT teerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het stoomen en TftTen Tan alle Heeronen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het stoomen Tan plache niantelB leeren bont enz Oordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode gererfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onschadelgk Toor de gezondheid on Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ign de prnzen 25 gedaald PikRua Te stoomen goederen als nienw afleTerbaar i S dagen te Terren goederen in eene week p g OHAKD Pmtemps TE PARIJ S Zenden gratis 80 franco het prachttff freiUustreerd UK ILIII met nederlandschen of ansohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst ultgekomoM modellen voor het Zom i lxoen Tan kleederen hoeden enz voor beeren damef en kinderen op geflankeerde aanvraaf aan I am JiLuzoT A c I PARIJS StAten ran zUden vollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toeRezonden doch men gelleTe daar Toor de Hoorten op te geven en ongeveer d rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voorde ffoedeenpromi te uitvoeringen der bestellingen benoodigdzjjn Beitellingen van SS francs en hoogtr worv den met eene verhoofrinfr van 5 0 0 ftvAM oncM ênofil oan inkom$nd § rte itta in att $ plaauen van Nederland aan hul bnorglt De klanten hebben geene form alfteiten voor de inklaring of andersints te vervallen daar ons rétxpéittUthuis t Baimdaal Noord Bfhbnnt daarraode belast is Aan de E E Kiezers in liet Eoofdidesdisirici Qo a te Gouda Boskoop Moerkapelle Waddingrsveen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Gouderak en Lekkerkerk Door de onderstaande Kiesvereenigfingren in het District is tot Gandidaat voor de Tweede Kamer gfesteld de Heer T 6 6 TiLETTB Zij bevelen dézen Candidaat met warmte aan voor de verkiezing welke op DIi SDAG 10 APRIL 1894 van s morgrens 9 tot s namiddags 4 uur zal gehouden worden Genoemde Heer heeft de candidatuur aanvaard en zal gekozen zijnde ons Districtop waardige wijze vertegenwoordigen Voor de Kimeremiging tBurgerplidUt Voor de Liberale Küntreeniging t BttrgerpUckt te Gouda Dr W JULIUS toco VooraUer O PRINCE Secrelarie F HERMAN Fz Penningmeeeter J L TA EIJK L D KEUS A SCHILT Voor de Vrijzinnige Kiettereeniging te Boekoop ü B TA NES Voorzitter J W oa RUITER Secretarie P A OTTOLANDER Penningmeeeter Dr 0 W CORTS Penningmeeeter P M TAN HEININGEN C OUDUK J HOOFTMAN Tz A W ta LA JGE te Krimpen aid Lek en Omttnien P TAM HOOG VoorzitUr Krimpen a d Lek K TAX DM BEBG Pmfiinym J HOBFLAKB Secretarie Krimpen a d UmL Ds A TAN OOSTEN Lekkerkerk B BLOK Lekkerkerk M BOGAËRDT Bz Krimpen a d Lek Dr C J OORTBB Onderketk a d Usel Voor de Vrijtinnige Kiteveretniging te Waddingnten J C TAN DEI TORBBN Ka tnurn Voori en Seeretaritt Hftftfi Et eiitslil tt SNiiift In eene bijeenkomst van Kiezers uit het Hoofd Kiesdistrict Gouda welke eene zeer ruime uitbreiding der kiesbevoegdheid wenschen maar tevens overtuigd zijn dat de Grondwet eene uitbreiding als door de Uegeering werd voorgesteld verbiedt is als Lid der Tweede Kamer bij de verkiezing op 10 APRIL a s als CAKDIDAAT gesteld de Heer Mr C j E graaf van Bylandt Lid der Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te s öravenhage die met aandrang den Kiezers wordt aanbevolen Het Comité K TAN DBB TORREN Jzs lf KW MOTm H W G KONING Gouda Voorïitter L EXALTO Moordrecht A MIJNLIEFF L Fz Oud aid IJeel Vice V L TOL Nieuwerkerk aid IJeel H W F BONTE Gouda Secretaris A SMIT AiN ieHerieri Mr D N BROUWER Go A STRBEFLAND AiN Lekkerkerk O B LDLIÜS tan GOOR F MUNLIEFF Ouderkerk a d IJeel A ROOZEBOOM A C TA HOÜWENINGB Gouderak Dr H IJ88BL Dl SCHEPPER E J VELDHÜUZEN Boekoop Men lette Tooral op den naam Mr C J X graaf van Bylandt te e Oravenliage mm nmmam m imm Geabonneerden worden herinnerd dat de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 9 APRIL De DireoHvr D C W VAN DEB LAAR SOLIDE PERSONEIV die hunne inkomsten vergroot wenschen te zien wordenGEVRAAGD als AGENTEN voor een artikel van doffelijksch ffebrutfc Zich schriftelijk aan te melden met opgave van beroep onder letters NS A Algem A rtenrie B lreau NIJOH van Ditmab Motterdam Qoodi Bnelperrfruk tu A BannacA fc 800 De GOUD8CHE OÜRANT beveelt als Candidaat bij de verkiezing voor de Tweede Kamer op DINSDAG 10 APRIL ten sterkste aan den Heer T S 7ALETTE BINNENLAiro GOUDA 6 April 1894 Uitslag van de orergang en eindexsmens aau de gemeentelgke Burgerarondachool Het eicdexamen werd met gunstig gevolg afgelegd en bet diploma mitsdien nitgereikt aan M Boogaerdt W Verschot A A van der Vooren E A M Wölcken J de Koning A I de Mink H Tan Harten en J J Maree Bevorderd werden van de le tot de 2e klasse C Droog S Brenkel L H Cats W de Marree J N Kriek B W Punselie H Lugthart A de Weger D Woerlee Ph J van Vliet A B van der Kleijn W P Bértels G B de Knwe J van Straaten H Hennatr de Groot Th Vlas 0 W Sï o W Begeer J P Dessing en A Jansen van de 2e tot de 3e klasse J J Ta neDburg Mays M J Binnendp J H C Spruit A Lafeber J A T ö Elk W P van der Hoeve D L Wagenaar J J Maree J Pnnselie en H F Nieveld Voorts werden prezen toegekend wegens getrouw BchooH ezoek aan J de Koning A A Tan der Vooren E A M Wölcken M J de Jong J Banders G Speksnyder J C Leyerweert Ht van Harten H Lagthart J Th Wagner A I de Mink W Verachnt M Boogaerdt J Pnnselie J P Nlenwveld T J Swanenburg G H Groenendal J F Clemens W P van der Hoeven B Broer H Knlik B A Beebeen J J Taijnenburj MoBs H F Nieveld J A van Elk D L Wagenaar C Nieveld J J Maree J J A Steenland C J Leyerweert C de Haan C Droog S Breukel A de Weger W deMarreu L H Cats J J Hornea H J A van Sark Th J van Vliet J Punselie W Begeer Th Vlas J P Dessing G B de Ra we A B van der Kleyn W P Bertels C W Soos A W J Steenland J van Straaten K Noorlander E do Man A Jansen en E F Leöerweert FEVILLETOX Mill i ïliïï De kapitein bad rroniv eo kindereo verlatea en was naar see ROgaaa Die vreeselijke tyding wierp haar gekeel ter nedor en eea tijd lang zat zjj sprakelooa tegenoTer den brsDger die nieuwegierig waa blijveo staan om te zien hoe zij het opnam toen hij heengegaan waa besloot zij te onderzoeken of het waarheid kon zgo Zij opende Jack s kaaten en laden en ondeizooht den inhoud N Q het VBB scbandelglce laster want daar waren sgne kleederen alle netjes opgevouwen geen stuk ontbrak er aan Geen enkel P Ach ja twee voorwerpen waren verdwenen haar hart stond bijna stil by die ontdekking Het oene was een zakb be het geschenk tyntr overledene moeder bet andere een étuï met haar portret en dat der kinderen Half bewostfllooa zonk z in een stoel neder wNeen neen kermde sjj het kan niet waar zyn hg eou my zoo nooit verlaten hebben I Op eens vloog een nienw denkbeeld haar door den geest Zj snelde tiftar boren trok de kast waar hg zijne instnimSDten bewaarde open en overzag den inhoud Het kompas en de barometer waren weg Had zg nog gropter bewgs noodig irGoede Hemel I kreet zg op den vloer nederankende dat cal ik nooit kunnen dragen KiaderitemmeD beneden riepbo haar tot de wer Eiudelyk werden nog aanmoedigingspryzen uiif ereikt aan de leerlingen der 2e klasse J H C Spruit voor Meetkunde M J Binnendp voor Stelkunde M J Binnendyk voor Rekenkunde J H C Spruit voor Taal J J Tugnenbui Moys voor Natuurkunde J H C Spruyt voor Handtoekenen J H C Spruit voor Lynteeken aan de leerlingen der le kl le afd C Droog voor Meetkunde J Punselie voor Stelkunde C Droog en A de Weger voor Rekenkunde C Droog voor Taal S Breukel voor Scboonechryven D Woerlee voor Haadteekenen Th J van Vliet voor Lynteekenea aan de leerlingen der le kl 26 afdA B Tan der Kleyn voor Meetkunde A Bvan der Kleyu en G B de Ruwe voor Stelkunde A B van der Kleyn voor Rekenkunde W P Bertels voor Taal W P Bertels voor Sehoonachryven A B van der Kleyn voor Handteekenen en J P Dessing voor Lynteekenen Maandagavond te 7 uur Ral de heer Valetto in bet Bonte Paard te Lekkerkerk eene politieke rede houden Er is gelegenheid tot debat Men verzoekt ons er de asndactit op te vestigen dat bij de voordracht van Prof Spruyt Zaterdag half 8 gelegenheid zal zyn tot debat Zondag 8 April iS ÏT es namiÜtfags té ïi uren buitengewone algemeene vergadering der E K Centr Kiesvereeniging Recht voor Allen c Hoofdkiesdistnct Gouda in het lokaal der R E Leesvereeniging alhier Spreker de WelEd Gestr Heer M de Ras oudlid der Tweede Kamer voor Maastricht Tot deze Vergadering hebben alle te goeder naam en faam bekend staande Kath Kiezers vau ons district vryen toegang Na afloop dezer byeenkomat zal de Katholieke Kiesvereeniging te Gouda vergaderen ten einde een Candidaat te stellen voor den Gemeenteraad Verkiezing Dinsdag 17 April a s Gisterenavond circa half zeven geraakten twee jongen uit de Lange Dwarsstraat iq het water van de Turfmarkt Een verkeerde reeds in benarden toestand toen gelukkig de heer J van Zutphen het ongeluk bemerkte gekleed te water sprong en het geluk had beiden te redden De Gemeenteraad van Kondekerk ZH heeft aan dr 0 Grebe de Haan op zyn verzoek eervol ontslag verleend als Gemeentegeneeskundige met ingang van 1 April j l kelijkheid terug en doodsbleek versuft door den si Si Sii S zij hare plichten vervullen ffWaarom ziet mama zoo bleekF vraagde de kleioe Alice en streelde mot haar handje over Lizzy s wang toen deze haar werktaigelijk op den schoot nam ffO kind kind hg is weg voor altijd weg I riep zg zich over het krulkopje van haar kind buigende en in tranen losbarstende De post braoht eindelgk een brief die baar ergste vrees bevestigde De kapitein had het commando aangenomen over een driemaster de Heron varende tussohen Melbourne en Hongkong en als zg den brief zou onivangen zou hg reods onder zeil zgn Wat het hem kostte van haar en de kinderen te scheiden was niet te zeggen maar voor bua bestwil had bij er toe besloten Ëons zou hij rgk terugkomen eo dan zouden zg allen gelukkig zijn Hg sloot or een wissel op de bank bij in voor baar onderhoud Met oogeo verduisterd door tranen had Lizzy den brief geleden maar als een enhte vrouw nam zg haar kruis op en trachtte het zoo goed mogelijk te dragen Twee jaar lang ontving zg met ongeregelde tusBobenpoozen brieven en wissels toen hoorde zy niets meer en bet einde van het derde jaar vond haar niet alleen verlaten maar ook zonder geld Nog een jaar ging onder hoop en vrees voorbg maar zonder een enkel bericht van haar echtgenoot Lizzy las gatrouw alle zeetijdingen in de couranten na id de hoop er iets omtrent d Heron in te lezen maar te vergeefs zy kende de maatsohapp of reederg niet en kon dus nergens navraag doen Somtgds verbeeldde zy zich dat de baren er op zia In het Groot Waterschap van Woerden 3o district hoofdplaats Waarder ia tot Hoofdingeland gekozen de heer B IJ£f Czn te Waarder Voor plaatsvervanger moet herstemd worden tussohen de h h J Oskam en H van Ingen respeotievelyk te Lange Ruige Weide en Waarder Te Harmeien is herkozen als hoofdingelan d in het 4e distnot van het Grootwaterschap Woerden de heer C K Peek te Utrecht en als faoofdingelandplaatavervanger de heer Jac Boer te Snelrewaard Gisteravond is uit Woerden een poklyder alhier aangekomen deze is op last van Dr de Voogt naar de barak overgebracht Ook te Delfzgl is na afloop eeoer vergadering in welke de heer Van Deth als spreker optrad eene motie aangenomen waarby de Begeering veracht wordt eene commissie te benoemen tot onderzoek van den toestand ia de Weesinriehting te Neerbosch Een neger te Havana had eene gerecbtelyke vervolging ingesteld tegen een kofflehuishou der die hem den toegang tot zyu café ge De rechtbank stelde den koffiehuis bon der in het gelyk Maar het hooggerochtiBboi te Madrid heeft dat vonnis rernietigd en beslist dat negers en mulatten dezelfde rechten hebben als andere meubchen en dat het ali een beleediging voor hen beschouwd moet worden wanneer men hen in byzondere lokalen van de blanken wil afzonderen Te Groningen heeft het kiesrecht vraagstuk ook onder de antirevolutiounairen verdeeldheid veroorzaakt In de vergadering der kiesvereeniging Nederland n Oranje werden de oud ieden Van Alphen en Mackay tot candidateu gesteld In de daarep gevolgde centrale antir vergadering wilde de party deze candidaten niet overnemen en stelde de beeren A Brummelkamp en J Haspers Dientengevolge hebben de beeren Jhr Mr W H de Savornin Lohman en Mr J G van der Hoop als bestuursleden van de Centrale Antir Kiesvereeniging bedankt en zullen thans eigen candidaten stellen namelyk Maokay en Van Alphen Door de antirevol kiesvereeniging Nederland speelden dat haar zeeman een ander Hufja zou gevonden hebben dan weder was hg het slaobtotfer geworden van mniterg aan boord en door geweld gedood Al deze geruobten vergrootten natuurlijk de angst en zarg waaronder zg toch reeds gebukt ging Zij was er in geslaagd een karig stulcje brood voor baar en de kinderen te verdienen als naatster in een magazijn voor dameskleederen De kleine Alice was haar vaak tot troost als de herinneringen uaar te machtig weiden het kleine blondlokkige ding eren vroolgk en vlug als hare moeder geweest was waa steeds gereed de tranen uit haam moeders oogen weg te kussen als zy over den afwezigen echtgenoot en vader spraken Eens toen Lizzy uit de kerk kwam ontroerde ag hevig bij het zien van een man die bg de deur stond en die voor haar opende ïiijn blik herinnerde haar een ander bekend gezicht zoo levendig dat zg zich omkeerde en naar hem onder de menigte zag maar hg was reeds verdwenen wHot waren precies Jack s oogeo fluisterde zij met een zucht en spoedde zioh huiswaarts De kinderen stonden baar aan de daar op te waehten om haar zoo spoedig mogolgk te kunnen vertellen wat er in bare afwezigheid gebeurd was 1 0 mama gij waart nauwelyks weg of er werd op de deur geklopt zoo bard dat wij er van varlobrokken en Alice dacht dat bet een bedelaar was maar ik zeide neen mama heeft gezegd dat wg nergens bang voor behoeven te zijn want dat God ons voor kwaad zal bewaren Ik deed de kamerdeur open en daar stond een man in d n gnng naar het Bobeepje dat papa gemaakt heeft te kijken Toen by mg zag vraagde hg of mr Smith hier woonde en Oranje te Delft is met algemeene stemmen tot candidaat gesteld de heer Mr A H van de Velde oud afgevaardigde van dat district De drie partyen aldaar hebben dua ieder een eigen candidaat en wel de liberalen den Heer A N de Lint de Roomsch Katholieken Mr W H de Beaufort en de antirevolution nairen Mr A H van de Velde Te Zwolle vergaderden Donderdagavond een veertigtal personen uit alle standen richtingen en gezindten die verklaarden in de t uwoordige tydsotnstaudigheden in s land belang de candidatuur van Baron A van Dedem te zullen steunen Diezelfde candidaat is ook gesteld door de R C kiesvereeniging Recht voor Allen c zoomede door de antirev kiesvereenigingen Nederland en Oranje te Zwolle en te Zwollerkerspel De heer A Brummelkamp te Groningen ia candidaat gesteld door een tiental kies en vak vereenigingen zoomede door de centrale antirev kiesvereeniging Nederland en Oranje voor het district Zwolle De afd Zwolle van den Bond ran Alg Kies en Stemrecht heeft besloten geen van de beide genoemde candidatep openlijk aan te bevelen daar de bedoelde heeren niet instemmen met de statuten ran den bond Het Nbl V Ned cvermeent dat het zoontje van een der verdachten in den op Schat gepleegden moord een zeer bezwarende verklaring root lyn vader moet hebben afgelegd De jongen deelde namelyk mede dat zyn vader s morgens vroeg was uitgegaan en thuis komende een stuk vleesch en geld meedegebracfat had Gisterenavond heeft te Parys eene ontploffing plaats gehad in den aanzienlyken en deftigen restaurant Tryot juist tegenover de hoofdpoort van het senaatsgebouw gelegen Sr ontstond natuurlyk een groote ontsteltenis en herrie Vele personen zyn licht gewond drie ernstig Onder deze laatsten is de bekende letterkundige Taillade die socialist is en zelfs herhaaldeiyk voor de anarchie in de bres sprong De ontploffing is teweeg gebracht met een blik voor verduurzaamde levensmiddelea dat gevuld was met dynamiet en met spykers welke van grooter formaat waren dan die by de vorige aanslagen gebruikt De schade in den restaurant is vry aanzienlijk Alle spiegels zyn gebroken tafels zyn vernietigd het plafond is gebarsten Een pand aan de overzyde der straat gelegen heeft eveneens schade bekomen Er zyn spoedig twee personen in hechtenis genomen Ik zeide neen maar mrs Collins woont bier £ a toen vraagde hg of mr Collins thuis was Ik antwoordde dat er geen mr Collins was en toen riep hg ioddank I maar dat myn papa kapitein Jaok was die een beele boel jarei geleden naar zee waa gegaan en niet terug kwam en dat mama zoo veel geschreid had toen hg was weggegaan Hij vraagde wie er voor mama zorgde en ik zeide dat wg zoo arm waren dat zij ia eon magacgn moest gaan naaien En toen nam de man mg op zjjn schoot en kaate mij en schreide heutob mama hg schreide en zoide dat bg u jaren geleden gekend bad en dat het eohaude was Toen vraagde hij weder of gij dat waart die bg juist had zien uitgaan en ik vertelde dat gg naar de kerk waart om God te bidden voor mgue papa te zorgen en bem als hg nog leefde veilig bg ons terug te brengen maar dat gij vreesdet dat by verdronken was Toen ging de man weg en zeide dat hg terug zon komen en daar daar komt bij 1 ffLizzy r flJasper I Het behoefde niet met woorden gezegd te worden dat die beiden ondanka hunne lange scheiding elkander nog even lief hadden en toen kapitem Jaok alles vertelde wat h j te land en ter zee had moeten doorstaan vergat Lizzy al hare eigene beproevingen Hg bad z ne belofte vervuld en was tijk terug gekomen en wilde vermoeid door bet woelige zeemansleven zyue verdere levensjaren san wal doorbrengen