Goudsche Courant, zaterdag 7 april 1894

op het hoofd van den jongen sittan waar zij natnurlgk spoedig gevolg werd door daizande bgen Da vader wist terstond wat hg doen moest Hg riep den knaan die dikwgis had toegekeken bg het behandelen van de bijen Verroer je niet Hans en boud je mond en je oogen dicht Ik zal de zwerm doopen en opvangen Hans gehoorzaamde De vader goot water over het hoofd van den jongen en streek den geheelen zwerm daarvan af in een gereedgehouden mand De knaap had geen enkelen steek gekregen Athene is Zondagavond een paar uren in duisternis gehuld geweest Het gemeentbestuur had een verschil met zgn gasleverancier een Fransche maatsehappg Het weigerde de 500 000 francs te betalen welke de stad nog schuldig was en eisohte iran degasmaatschappg een som van 600 000 francs c voor boete enz De gasmaatschappg volvoerde nn een sinds lang geuite bedreiging en sneed den gasaanvoer af Door tnschenkomst van den Minister van Binnelandscbe Zaken kwamen de beide partyen tot een schikking zoodat spoedig weder het licht straalde in de Griekaohe hoofstad Een afschowelgke met recht middeleeuwsche toepassing van de lynchwet wordt uit de Vereenigde Staten bericht Te Ec hio in Texas heeft een woedende volksmeuigtd een negerin die door eengernobt beschaldige werd van moord op een klein meisje uit hare woning gehaald en in een met spgkers beslagen vat dat voor haar oogen gereed gemaakt werd van een helling afgerold Toen de arme vrouw met wonden overdekt stervend uit het vat gebaald was werd zg door bare beulen nog als mikpunt voor hunne geweren gebruikt Een stedelgken amtenaar te Freibnrg Zwitserland die belast was met de administratie der loten van die stad wist behendig de nummers van in zgn bezit zgnde loten te doen trekken waardoor hg een antal prgzen won Het spelletje duurde verscheidene jaren eer men het ondekte Om de groote uitgaven die hg deed te verklaren vertelde hg dat zgne vrouw eeu ontwettige afstammelinge was vau koning Lodewgk van Beiereo en als zoodanig een aanzienlgk jaargeld trok Per slot van rekening bleef deze industrieel die nn voortvluchtig is nog 150 000 francs schuldig aan zgne veranciers VERGADERINGVAfiDENGEHEENTERAlD VRIJDAG 6 APRIL Voorzitter Mr A A van Bergen IJzeudoorn Tegenwoordig zgn de bh Koning Prince Hoogenboom Hoefhamer Straver van der Garden van Iterson Noothoven van Goor Fortugn Droogleever Jager Steens Zgnen van Veen van Vreamiugen en van der Post Afwezig de heer Dercksen De Voorzitter verwelkomde de heer Steens Zgnen die na eene ernstige ongesteldheid weder ter vergadering aanwezig was dit werd met applaus begroet De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd Ingekomen waren Eene mededeeling dat bg kon besluitvan 19 Maart is goedgekeurd de hefiSng eenerplaatselgke belasting op het inkomen Verschillende verslagen van de Instellingen dezer gemeente over 1893 Deze zullen bg de raadsleden ciEOnleeren nadat B en W voor de samenstelling van het gemeente verslag hebben gebruik gemaakt 3 Een voorstel tot wgziging der begrootiog van het Burgerigk Armbestuur Ter visie Directe SpoorwegverbtDdlng met GOUÜA WiDterdieost 1893 94 AanRcvapgeo I October Tyd vao Greenwich 10 49 ii oa IJJ 11 88 ff 1 06 ff 1 U ff l U S8 1 88 HOTTIRDAM 61 10 17 ff 10 87 ff 10 84 10 41 10 47 11 08 ll M ll 8 10 86 a 4 80 ff ff 8J0 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 10 sHlg 8 48 7 907 48 8 4810 1411 8819 18 1 88 9 18 9 46 8 48 4 16 4 49 6 91 7 8 06 9 81 7 08 7 11 7 90 7 9 7 81 I ff 41 64 Omidi oiaO 7 60 8 l8 9 68 lO u lo 69 19 0819 46 9 90 9 46 8 l8 4 18 4 48 8 90 6 61 7 49 8 86 10 0 8 88 7 60 9 68 11 84 19 0 l8 60 TlO 8 68 4 48 8 7 48 f 09 8 60 10 07 10 t 9 04 ff 1010 99 ff 19 ff ff 8 41 9 19 10 40 11 M 9 47 10 08 iije 10 7 91 4 88 T 40 1 11 81 De tegenwoordige gezant van Haïti aan het Engelscbe Hof is Dr Janvier de la Motte zelf evenals zgne laodgenooten een kleurling doch een zeer ontwikkelde kleurling Visrmaal verwierf hg den doctoralen titel aan de Pargsche Universiteit en wel als Dr inde letteren in de geneeskunda en de politieli e wetenschappen section administratieve en in de politieke wetenschappen section diplomaiiqae Van 1881 tot 1890 publiceerde hg een twintigtal werken op geneeskundig letterkundig en staatknndig gebied Toen werd hg eerste legatie secretaris te Londen waar hg thans sinds ruim een jaar als gezant van zgn land optreedt Deze geleerde is de aanstaande echtgenoot van onze landgenoote de bekende scbrgfiiter Mej Gatharina Alberdingk Thgm Het itoffelgk orenchot tao den Termoorden slachter Schat ii gisteren onder toeloop van eene mauA rolks ter aarde besteld op het Oosterkerkbof te Amsterdam Aan het graf spraken de predikant Van Veen de roogd van Schat s rerloofde en de broeder van den verslagene Den geheelen weg langs en op het kerkhof zag het 2wart ran de menschen De politie beeft met bezadigdheid eene uitstekende orde weten Ie bandharen Zg ondervond daarbg tronwens ook weinig tegenstand Een tiental kninsen dekten de kist waaronder Tan Schat vroegeren patroon ran zgne bedienden en van zgne bloedrerwanten en Trienden Een baldadige jongen te Leeuwarden wierp met een stuk kalk naar een 15 jarig meisje dat op een stoep stond Hg trof het kind daarmede in het linkeroog dat zij volgens den geneesheer zal moeten verliezen De werkstaking op de sigarenfabriek der firma Otto Boelofii te Amsterdam is bjj minuelgke schikking oi eheren Naar men Terneemt zal de Sonde Herberg te Oosterbeek de aan rele zoo welbekende De Doitsche keizer heeft Bismarck schrifteIgk gelukgewenscht met zjjn verjaardag en hem een prachtig met atlas gevoerd kuras van veruikkeld staal met epauletten en bandelier geschonken Bismarck deed bet kuras dadelgk aan en gaf aan s keizers adjudant graaf Von Mottka zgne voldoening te kennen dat het zoo goed paste In antwoord op den gelukwensch van den keizer schreef hg De nieuwe wapenrusting zal ik aantrekken als zinnebeeld van s keizers nieuwe gunst en aan mgne kinderen vermaken als langdurig aandenken daaraan E teisterplaats t noT r den toegangsweg Tanet fraai gelden landgoed cDen Oorsprong en sedert onheiigiykë jaren bewoond door deftimilie Berghege tegen Norember aan zijnetegenwoordige bestemming worden onttrokken Pe bnnr is aan de familie Berghege opgezegden het g bonw zal zeker tot Teler leedwezenworden afgebroken i In de Belgische academie Toor geneeskunde en in den geneeskundigen raad ran Luxemburg wordt ernstig gewezen op de gevaren der ontwonding TOor de openbare gezondheid Niettegenstaande het protest ran hygiënische agdn gaan de gemeentebestoren en eigenaren steeds voort de Ardennen te kap n Blijkens het jaarverslag van de Gewestelijke Vereeniging Zuid Holland c van het Nederlands OnderwijzersGenootschap bedroeg het aantal leden op 1 Januari j 1067 tegen OïTl een jaar te voren Het aanto afdeeliogen steeg van 28 tot 23t Toch zgn er nog kringen in Zuid Hullaad waar geeue Afdeelmg van het Genootschap gevestigd is Maassluis Den Briel Capelle a d IJsel en omstreken De financieele toestand der vereeniging is gunstig de ontvangsten bedroegen 286 15 en de uitgaven 201 29 batig slot alzoo f 84 86 Vooral wordt gewezen op beCgioot nut der bosschen tot zuivering der lucht enufgiftevan TOor de ademhaling zoo noodige en nuttige gassen en op de opznigende kracht Tan het voor mensch dier en plant zoo noodzakelüke water op den invloed op den stand van het drinkwater in de potten en reservoirs dien Tan het grondwater enz Ook op den algemeenen r aleerenden invloed op regen sneeuw en rivieren wordt gewezen en op het gevaar TOor orerstroomingen raak door koortsen of door epidemiëu gevolgd Het Handelsblad na de briefwisseling tusschen Dr Koyper en Mr Lohman met zgne woorden te hebben vertolkt zegt Welk een Nemesis rgst op tusschen die beide mannen Was het niet de Heer Lohman die weleer aan den Heer Beelaerts schreefi Ik ben nu eenmaal geplaatst onder dien Euyper en bg het minne volk van Knyper En nu stapt hg juist naast den Heer Beelaerts in het schuitje dat hem van dat minne volkc verwgderd moet bonden En er is nog iets anders Welk een allerzotst flgunr slaan de vrge en onafhankelijke kiezers van Goes terwijl over bun hoofden heen de heeren K en de 8 L das loven en bieden wie van de twee hen zal vertegenwoordigen Dr K als gij belooft in de T E op uw poit te blijven laat ik Goes aan n over Beste vriend en collega Leen mg Goeseven Na gemaakt gebruik krggt ge het weer eerlijk t g Niet de kiezers beslissen wie zitten zal De oandidaten beslissen het onderling Goes is als een van de geribde gele palmhonten oilinderdoonjes uit een kindergoocheldoos Naarmate men drukt of schuift komt er een zwart of een rood sohg e voor den dag Niet het dooije maar de goochelaar beslist Ten einde de voor de openbare gezondheid welTaart en vruchtbaarheid zoo schadelgke ontwonding paal en perk te stellen worden door de hygiënisten wettetgke bepalingen rerlangd Ook in Znid Daitschland doet zich bij de hygiënisten eene zelfde strooming voor Op voorstel Tan den heer Van Frankenhagzen werd ie Montfoort in eene gehouden raadsvergadering met 5 tegen 2 stemmen besloten bet kohier Tan den hoofdelgken omslag voortaan niet meer in geheime maar in openbare raadsvergadering te bebaodeleu en werd het kohier voor 1B94 rastgesteld tot een gezamenlijk bedrag Tan f 1781 75 Eene commissie bestaande uit de heeren A H Qerbard en H W J A Schook hoofden Tan openbare lagere scholen te Ain8terdnm en P de Oens onderwgzer aan genoemde scholen aldaar is door de vereenigingen afd Amsterdam 1 van het Ned onderwyzersgenootschap den Bond voor Nederl onderwijzers en De Dageraad belast met het instellen van een onderzoek usar de inrichting en werking van het opvoedingi wtioht Prevostc te Cempuis Een omnibua conducteartte Parga vond dezer d en in een der rgtaigen een som van tweeen vgftigdaizend gulden verpakt in eei klein reistaschje De eigenaar van het geld kwam bij de directie der omnibus maatschappg vroeg zijn eigendom terug en bood aan om den eerlykan conducteur een beloooioR te gpven van 11 08 18 18 10 88 11 01 11 0 11 18 11 86 10 iiiU lloordraelit Hinmrknk OiiwUa Bottardui ottofdui Oi m1I Kimmrkurk UoordtwU Ootidli 11 88 ï 7 18 7 47 De directeur der weesinriehting te Neerboseh ontving over het laatste kwartaal van het vorige jaar met inbegrip van eene gift groot i 1000 en een legaat van f IdOO benevens honderden kledingstukken de zeer aanzienlijke om van f 38 387 54 vQor genoemd gesticht Bovendien werd over dat tgdvak aan druk en bindwerk nog ontvangen f 12 546 111 7 S 8 86 01 t 4 7 8 8 4S f 7 S 8 40 r f 7 4 8 58 ff 7 88 06 iO 10 8 e oi 1 10 8 18 j B l e ii i sa S i S Si 8 85 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 Qoud 7 0 9 40 9 04 Z M 7 t il BLKr 7 47 Z fag 7 tS 01 r dL d S Oi Voorb 1 07 a lS iHige 8 11 1811 9410 87 10 49 19 11 1 91 1 0lT 7 8 66 4 46 6 97 6 69 7 18 8 96 87 10 46 11 1111 80 ff 11 01 ff ff 1 18 ff ff 4 67 ff UI ff ff 9 4 ff ff ff I ff ff ff 1 18 ff ff 11 10 ff ff 1 84 ff ff 6 08 ff 99 9 68 ff ff 188 ff ff ff ff 1 ff 11 19 ff 1 88 ff ff 6 80 ff 8 8 10 11 07 11 97 19 41 19 81 1 48 1 67 4 96 8 98 8 66 41 7 48 8 6810 1611 16 11 4019 OOl DADTBICRT Ooadi 6 86 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 68 Oiidew 6 80 84 ff ff 11 09 WMrdoi 6 67 7 018 11 8 40 11 18 Hirnulra 04 7 08 8 4 11 98 UtraobI 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 48 IS 48 8 98 8 18 4 18 4 47 8 98 01 7 48 8 8810 08 9 87 ff ff 6 87 ff 7 6 ff 10 99 9 44 ff ff 6 04 6 44 8 17 8 08 10 98 9 81 r ff 6 19 6 60 8 18 ff 10 84 1 90 8 08 8 80 4 48 6 99 8 91 86 8 98 9 10 10 69 4 47 6 98 7 46 10 08 8 41 81 7 11 10 60 9 87 11 98 Oimda 40 AimUrdam Wp 7 69 A int OA 8 14 a O U U A A MSTIRDAH 8 91 10 08 10 66 19 11 9 61 9 M 10 66 19 19 1 8 40 J6 lU 11 1 U tien gnlden Zegge tien galden De directie vond die belooning al te schriel Zg koos partjj voor haren ondergeschikte weigerde de temg gave van het geld en zond het naar het hoofdbureau van politie De wakkere conduotenr zal thans door tusschenkomst van de autoriteit eene belooning van tweehonderd rij f tig gulden ontvangen Te Onrceygle bg Clermot Ferrand werd de familie Verdier bestaande nit zes personen te 2 oren s nachts door brand in hare woning verrast en kou de vlocht niet meer nemen Alten zgn vreeselijk verbrand Er zgn reeds drie kinderen overleden en man en vrouw worden ook als verloren beschouwd Men verhaalt dat de vader misschien zgne familie had kunnen redden maar hg heeft eerst zgn vee in veiligheid gebracht De gendarmerie heeft de echtgenooteo Ronelle welke 70 jaar oud zgn aangehouden als vermoedelgke stichters van den brand Omtrent de aanhooding van den dader van den manslag gepield op deu persoon R Zaterdag voor Paaschen in het Aiexanderreld ts sOravenhage stervende gevonden verneemt mea nader de volgende bijzonderheden De verslagene ontmoette Woensdag 21 Maart jl des avonds een veldartillerist den 17 jarigen E Met dezen ging hij dien avond uit en maakte met hem t en Vrgdag daaraanvolgende afspraak Dien Vrgdag kwam de artillerist een zguer kameraden t en zekeren V d Goorberg aan den aschstaal Tt gen dezen een jongeling van 17 jaar vertelde bg van zyn afspraak V d G twgfelde aan de goede bedoelingen van R ging met zgn vriend mede naar de plaats van afspraak een bierhais aan het Wijd Achterom Vandaar gingen R en de artillerist nog eenige bierhuizen dien avond bezoeken steeds op de hielen gevolgd door V d Goosberg Omstreeks 9 nur gingen beide eerstgenoemden en ook v d G in het Maastrichtsch bierhuis aan den Dennenweg en na eenigen tgd aldaar te hebben vertoefd ging bet drietal op voorgeven van den soldaat dat hg om 10 uur thuis moest zgn op weg naar de kazerne Volgeus verklaring van v d G en H moet de verslagene den artillerist toen achter de woningen van het Nanssauplein hebben gelokt en hem handelingen strafbaar gesteld bg art 246 van het Wetb van Strafrecht hebben voorgesteld V d G ontstak bierdoor zoodanig in woede dat hg den persoon R eenige vuistslagen tegen de rechterslaap toegebracht en em daarna op d n borst trapte Na bet plegen van die daad gingen beiden nog naar een koffiehais zich niet bekommerende om den toestand Tan den mishandelde De dader is in arrest de veldartillerist is na gehoord te zgn op vrije voeten gesteld Op de vergadering van Nederlandsche ateenfabrikanten gehouden te Arnhem en te Nijmegen op 30 Maart en beden waartoe ook de nietleden van de vereeniging waren uitgenoodigd is door al de daar tegenwoordig zgnde fabrikanten besloten om de steen fabricage over het jaar 1894 niet eerder te doen aanvangen dan den 1 Mei a s onder bhete van een doizend gulden voor lederen overtreder ten behoeve van de kas der Vereeniging van Nederlandsche steenfabrieken en verder in beginsel besloten om niet langer te werken dan 15 Augustus a s d a v en daartoe in de maand Juli a s eene nieawe algemeene vergadering bgeen te roepen waarin daaromtrent een difinitief besluit zal worden genomen Hoe goed koelbloedigheid te pas komt bg de bijenteelt daarvan werd dezer dagen in vergadering van gmkers te Rudoktadt een voorbeeld verhaald 7 10 8 99 8 48 9 40 47 9 64 10 1 10 10 6 99 6 66 08 8 10 8 17 8 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 l i4 8 68 7 80 1 44 4 10 a O n D A 11 60 18 90 9 60 4 46 4 86 8 09 8 0 6 18 1 46 1 66 9 09 9 0 9 16 6 66 4 40 4 08 18 40 9 48 4 48 10 90 Voorb 6 64J N dL d8 6 Z Zegir 08 Bl Kr 14 1 44 1 49 1 68 9 04 9 0 10 89 10 41 Het tienjarig zoontje van een gmker stond bg de bijenkorven toen er een zwerm uitvloog Na wat heen en weer vliegen ginir de koningin Ulreoht 8 94 4 08 4 6 4 19 4 84 Birmeleii 8 47 8 08 10 09 19 1 Woordan 8 68 8 10 10 16 19 S 0 d w l r 7 07 8 19 10 94 18 49 ff ff E Goud 7 90 8 89 9 84 10 87 19 08 19 86 1 99 8 60 4 87 6 90 7 08 8 90 f AHSTaHDA U e O V D A AmstCTdm C 8 7 66 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 Amilwdui Wp 8 60 8 10 9 68 11 16 11 4 8 4 96 IJ M 10 44 19 1 1 10 M l MO 4 Een Toontel tot wgtiging der begrooting TU het St Cathuina Gasthou Ter viiie Een Toonitel tot wjiiging der begrooting nn bet Beitedehngenbnia Ter isie Een Tooratel tot wflsiging der begrooting n de Volkegaarkenken Ter yisie Een Tooretel tot wjiiging der bogrooting T n bet Hoffmane gestiobt Ter visie Eene minive Tan de Commissie anAdminiatratie der Bank ran Leening verzoekende een gedeelte ran het Bankkapitaal terugte gOTen en dit te bepalen op f 40000 ende jaarlgkscbe rentebetaling te stellen opf 1600 Ter visie Eene aanbereling voor lid van de Oom mixie van Toezicht op bet Lager Onderwijs waarop geplaatst zgn de heeren Dr H IJSSEL d SCHEPPER en G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Ter visie en benoeming in een volgende vergadering lOï Eene aanbeveling voor lid van de Commiasie van Toezicht op de Muziekschool waarop geplaatst zyn de heeren Dr B J H OVLNK en J J A MONTIJN Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 11 Het Kohier der plaatselgke directebelaating op het inkomen Ieder lid ontvangt een gedrnkt exemplaar wordt ter visie gelegd 12 Een rapport van B en W op hetadres van W Kore en 7 andere tuinders teWaddinxveen waarby zij verzoeken bet sloisgeldaan het Moordrechtsche Verlaat te verminderenen hen eene betere plaats te beschikken opde Groentemarkt Volgens dit rapport wordtaan adressanten te kennen gegeven dat bjhet einde van dit jaar de rechten op het bevaren van de wateren dezer gemeente aauzienlykzullen verminderen en dat de plaatsing dergroenteschuiten beter zal worden geregeld Ter visie 13 Een verzoek van W C Verschut verzoekende ontslag als brugwachter aan deophaalbrug op de Turfmarkt Wordt eervol verleend 14 Adresjen van N Kansel G Slootjesen A van Veen verzoekecde tot brugwachterte worden benoemd Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 15 Een adree van H F SouSré verzoekende benoemd te worden tot stads omroeper Ter visie en benoemmg in eene volgende vergadering 16 Een adres van de afd Gouda van hetAlg Ned Werkl Verbond verzoekende hettoezicht op vleesch en viscb te verscherpen Wordt besloten dit in be I spreking te nemen bg het aan de orde zijnde voorstel 17 Eene mededeeling van B en W datmet 1 Mei als lid voor de Baak van Leaning moet aftreden de heer H W G Koning enah lid der Gaacommissie de beer 0 J SteensZijnen Benoeming aan de orde gesteld in de volgeode vergadering Aan de orde De rekening der Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1893 Wordt goedgekeurd Hit voorstel tot wijziging der begrooting van het Vereenigd Wees en lemoeseniershnia dienst 1893 Wordt goedgekeurd Het voorstel tot wgziging der begrootiag van het Isra ietisch Armbestuur dienst 1893 Wordt goedgekeurd Het voorstel tot wgziging der Verordening op het rerkoopen van viech Wordt goedgekeurd Het adres van de Bestnren der Afdeeliogen cGonda van bet Alg Ned Werklieden Verbond het Werklieden verbond cPatrimonium en den B K Volksbond betreffende de keuring Tan het vleeecb en de viscb en het onderzoek van levensmiddelen enz Wordt overeenkomstig het rapport van B en W afwgzend beschikt Hat adres van T N Joosten lietreffende Tergoeding van schade door hem geleden bg het snoeien der boomen op de Algemeene Begraafplaats Wordt overeenkomstig bet rapport van B en W deze schadevergoeding bepaald op f 3 De benoeming van eenen Lgkdrager Benoemd wordt J M de Weger met 8 stemmen terwgl C Verschut 7 st verkreeg De benoeming van eenen Voorzitter en vier Leden en hnnne plaatevervangers in de Stembnreanx voor de verkiezing van een Lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal Benoemd worden tot Eerste lid Hoofdbnrean de heer Hoefhamer met 14 stemmen Tweede lid Hoofdbureau de heer Prince met 14 stemmen Eerste plaatsvervangend lid de heer H Jagermet 14 stemmen Tweede plaatavervangend lid de beer t d Gudan met 14 itemmen Voorzitter Onderbureau da heer J M Noothoven van Goor met 14 stemmen Plaatsvervanger de heer G Straver met 13 stemmen Eerste lid de heer van Veen met 14 st Tweede lid de heer v d Post met 14 st Eerste plaatavervangend lid de heer Hoogenboom met 14 st Tweede plaatsvervangend lid de heer van Vreumingen met 14 stemmen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Bnttenlandscb Overzicht Te Pargs is al weer een bom ontploft ten gevolge waarvan 3 personen ernstig en eeoig licht gewond werden Het café Foyot waar de bom die eigenigk voor het Senantsgebonw bestemd scheen zeker te vro ontplofte is erg beschadigd De drie gewonden zgn naar het ziekenhuis vervoerd en daar kermende van de pgn over hnnne anarchistische overtuigingen geraadpleegd maar de dader was hedenochtend nog niet bekend Wel heeft de politie te Londen een belangrgke vangst gedaan Meunier die twee iaar geleden den aanslag in het café Very te Pargs pleegde bad vermoedelgk weder een volgende bom gereed Üg stond op het plint naar Antwerpen te vertrekken toen de politie hem ondanks wanhopigen tegenstnnd met een metgezel in bewaring nam De uitslag van een paar verkiezingen in Engeland en de berichten van heropende parlementen voltooien de Igst van nieuws van vandaag Te Romford werdconservatieve oapdidaat gekozen met een meerderheid van 683 stemmen waaruit bleek dat de conservatieven in dit district sinds 1886 weder achteruitgaan daar zg in 1886 een meerderheid van 2478 en in 1892 van 1182 stemmen hadden Vroeger behoorde dit district aan de liberalen maar ging voor hen verloren toen hun candidaat zich tegen cHome Bale verklaarde Ta Wisbeck werd de candidaat der liberalen gekozen met eene meerderheid van 136 stemmen In Duitachland komt de Rgksdag weder bgeen en algemeen is het nn de vraag hoe het zal gaan met de belasttngontfverpen Terwgl de nationaal liberalen zich steeds hebben begverd om eone verwerping der tabaks en der wgnbelasting te voorkomen verklaart thans het orgaan hunner partg de National Liberale Oorresp te weten dat er bg de regeering gewgzigde voorstellen onder handen zgn Dit luidt zegt een Berlgnsch correspondent der Frankfurter Zeitung niet zoo geheel onwaarschgnlgfi nu do regDerïng lich van de behandeling harer plannen in den Rgksdag niet veel goeds kan voorstellen Intusschen zal men moeten afwachten wat er van is Want wanneer er inmiddels sprake is geweest van wgziging werd dit meest in verbaml gebracht met eene wgziging der belasting op het ge distilleerd en in de laatste dagen werd zelfa verkondigd dat men die na te gemoet kon zien De National Zeit ung kan echter thans de verzekering geven dat daaromtrent noofa bij het rgksdepartement van financiën noch bg het Pruisisch ministerie van financiën eenig voornemen bestaat Wel zou het misschien de vraag kunnen zgn of er thans moest worden overgegaan tot de ten vorigen jare bedoelde beperking van het contingent cijfer doch nu het verbruik van gedistilleerd eeoigermate is toegenomen laat het zich niet aanzien dat er noodzakelijkheid tot zoodanige beperking bestaat En van andere pnnten ter zake dezer belasting is er bg de regeering geene sprake geweest De Spaansche premier Sagasta heeft de bgeenkomst der Cortez geopend met de verklaring dat het nieuwe ministerie het program van het vorige kabinet zal volgen Dat program waarmede de minister Gamazo en nog enkele zgner collega s zich niet konden vereenigen beoogt bet herstel van het financieel evenwicht zonder dat de bevolking in verzet behoeft te komen tegen een verhooging der belastingen Tegelijk heeft Sagasta bg den Senaat de ontwerpen ingediend betreffende de bekrachtigiug der met Oostenrgk en Duitschland ge sloten handelsverdragen én dat tot opneming van BelgiS onder de staten aan welke het conventioneel handelstarief wordt to estaan Maarschalk Martinez Campos is nit Melilla te Mal a aangekomen en zal ongetwgfeld met eerbewgzen in de hoofdstad ontvangen worden Hg heeft voor een hoogen adellgken titel hem tot loon voor zgn welgeslaagde Marokkaansche onderhandelingen aangeboden bedankt Misschien zal nu spoedig blgken of Spanje ook voldoende waarborgen ontvangen heeit dat Marokko aan de verplichtingen die het heeft aanvaard zal voldoen Een tweede poging van Bland c s om den zilver voorraad in de Amerikaansche schatkist vlot te krijgen is mislukt Twee derden der der stemmen die noodig waren om president Cleveland s veto ongeldig te maken zgn niet verkregen INGBZONDEN Mijnheer de BedaeUurI Ontvang vooreerst mgn dank voor Uw welwillend aanbod waarmede Gg Uwe courant beschikbaar stelt ter beantwoording vso stukken omtrent de vrai stukken van den dag Om met het tweede stok te beginnen geteekend fEen ouderwet ch Kiezer kan ik u verzekeren dat een soortgelgk stuk niets bevattende dan persoonlgke hatelgkheden die in het oog van ieder beschaafd mensch al woont hg ook in een ellendig krotc den sohrgver den ouderwetscben Kiezer meer compromitteeren dan den aangevallene Zulk een 8ohry er zal wel bg ieder fatsoenigk mensch lager staan dan de vischvrouw die zich zonder gtacéhandschoeoen van dezelfde middelen bedient waarvan deze londerwetsche Kiezer c gebraik maakt In ieder geval staat hg voor mg te laagc om ook maar op een enkele van zijne aantijgingen te antwoorden Voor het eerste stuk dat van den heer Bonte maak ik gaarne van uw aanbod gebruik Dit stuk spreekt van eeu innige overtuiging stelt beginael tegenover beginsel en verdient een woord vau waardeering van ieder die met mg er prgs op stelt ook de overtuiging van een tegenstander te hooren uitspreken Met mjjn collega en vriend den heer Boute ben ik het eens dat verkiezinspolemiek op dit oogenblik niet veel invloed meer uitoefent Ik wil dan ook slechts op een paar zinsneden nit het bedoelde artikel wgzen Ie z t de heer Bonte dat hg in 1893 verwacht had den minister bereid te vinden rekening te houden met do bezwaren van de gematigde leden zgner eigen partg Die goede verwachting ia beschaamd onder medewerking ook van den heer Valette Tot mgn spgt duidt de heer Bonte de bezwaren der gematigde liberalen niet nader aan Bedoelt hg de grondwettige bezwaren En zoo ja welke En hoe moesten die worden opgelost Heeft de heer Bonte voorzien dat bier de warmste plek der gematigde liberalen zit en dat hg die plek maar liefst niet moest aanraken Een feit is het en dat weet de heer Bonte die de handelingen der II Kamer opk leert dat de gematigden van geenerlei partg bet onderling eens waren omtrent de oplossing hunner bezwaren dit is gebleken gedurende al de discussies omtrent het kieswetontwerp gehouden en niet het minst gedurende de behandeling van bet amendement de Megier In dit amendement toch was als beginsel de eiscfh gesteld dat de woning van den kiezer moet zgn aangeslagen iu de Rgks Personeele belasting 1 En waar bleef dit beginsel der gematigden nadat l k voor de zooveelate maal gezegd had geen census te aanvaardee Ik zou eerbied gehad hebben ja wellicht bewondering voor de partg die veel gedaan had bg dit beginsel en een gedeelte was hiertoe bereid maar het aodere gedeelte liet flnks den eisch der Personeele Belasting staande de vergadering vallen als of het de meeste onbeduidende zaak ter weceld geweest was En t en kort daarna de verandering kwam met het ongelukkige cachterhuis in haren naHleep toen kou er geen sprake meer zgn van gemeen overleg Wat had de heer Tak verder van de gematigden moeten overnemen Den woningoeusus Het spaarbankboekje Eene inschrgving op het Grootboek Een abonnement op de Handelingen Neen waarde collega en vriend ik ben er trotsch op niet te hebben medegewerkt aan soortgelgk gepeuter al spgt het mg dat uwe goede verwachting is beschaamd zonder medewerking ook van mg 2o Verklaart de heer Bonte Uit niets is gebleken dat de meerderheid der ontbonden Kamer geen zeer ruime uitbreiding der kiesbevoegdheid wilde alleen springt het in het oog dat de tegenwoordige Min van bin zaken niet de gewenschte leider is vour de liberale partg Dit laatste wordt ook beweerd door Prof Sprujjt nit Amsterdam dien men uirgenoodigd heeft om aan de Goudscfae Kiezers mede te deelen welke de bezwareu der gematigden zgn Ik zal wellicht mondeling gelegenheid vinden hierop èn den heer Bonte èn den heerSprugt te antwoorden Maar tegenover zgn eerste stelling ben ik zoo vrg de mgne te plaatsen cUit niets is gebleken dat de meerderheid der ontbonden Kamer w e 1 eene zeer ruime uitbreiding der klesbevoegdheid wilde Wel is mg gebleken dat alle gematigden van iedere partg hun uitersten best deden om die zeer raime uitbreiding tegen te werken gebonden de talrgke amendementen met den eisch van hoogeren leef tgd van census van inschrgving in het Groothoek of belegging in eene spaarbank van het bezit van een diploma het bezit van een woning of vertrek niet voorzien van schoorsteen of hittegeleider van een vertrek met achterhuis enz enz En toch wisten al deze gematigden dat met soortgelijke amendementen geeoe ruime uitbreiding te verkrggen was neen wy weten nn zelfs dat sommige i inkrimping van kiesbevoegdheid zonden hebben bewerkt En toch ware al die gematigden in 1891 gekozen onder de lenze niet van inkrimping maar van zeer mime uitbreiding ran kiasbevoegdheid t Een ieder oordeele nn of de sohald aan Tak moet geweten worden zooals mgn collega en vriend de heer Bonte beweert en ook Pro £ Sproijt in de N R C van 5 April beweerd heeft I U dankzeggende voor de verleende plutsruimte Achtend Uw dw dienaar T G G VALETTE Gouda 6 April 1894 Een woord aan dr A Kuyper Met de Standaard in de band kan ik niet nalaten eenige woorden te richten tot dr Knyper Boe herhaaldelgk hoe onophoudelgk toch lees ik in bovengenoemd blad een zeker niet misplaatst waarschuwend woord van den beer Kuyper om toch vooral de kieawetuitbreiding in den geest van het ontwerp Tak niet tegen te werken Hg vermaant zelfs de ant rev kiezers om in een kiesdistrict waar een liberaal voo stander van het ingetrokken ontwerp Tak zitting heeft gehad en meer kans van herbenoeming heeft dan een nieuw te stellen ant rev candidaat toch vooral niet de onvoorzichtigheid te begaan om die ant rev werkelijk candidaat te stellen doch mee te werken voor de candidatuur van den afgetreden liberaal die ook de belangen der ant rev partij inzake de kieswet voorstaat Niemand zal dat kunnen tegenspreken Het is ook een prijzenswaardige houding die dr Knyper daar inneemt hg bewijst zaken van personen te kunnen scheiden Doch hoe moet ik nu zgne houding tegenover Gouda begrgpen Ik durf toch niet aannemen dat hg niet genoegzaam met den toestan dvan Gouda op de hoogte is om niet met één blik te kunnen overzien dat ook hier zgn candidatuur weinig kans van slagen heeft Hier is door de centrale lib kies vereeniging van het district een man gesteld die toch zeker ook in Kuyper s geest denkt over de kiesrechtuitbreidiug De heer Valette ia dan ook tien maanden geleden door de ant rev partg gesteund Heeft hg zgn plicht niet gedaan Ik geloof gerost te kunnen zeggen dat noch de lib noch de ant rev party er aan twijfelt En wat nn Nn hebben wg een man als dr Kuyper die steeds een ander waarschuwde en zeer terecht zelf tegenover deu heer Valette Dat wordt gevaarlgk voor beide partgen Denk aan de twee honden met het been en aan de derde En al ia die derde hond dan een grafelgke hond en al blaft hg niet veel we moeten toch voorzichtig zgn Dat hg zich niet laat hooren is zeer verstandig Een ouderwetsch kiezer een vriend van hem verklaart n l dat je toch niets wgzer van hem wordt Nu laat hg dan zgn mond maar houden maar laten wg hem buiten de kamer trachten te honden Toch vrees ik maar ten deele Zelft heeft dr Kuyper immers gezegd in de Standaard dat al heeft de ant rev partij reeds een candidaat gesteld in een district waar dat minder gewensoht is de candidaat nog de goede zaak kon redden door te bedanken Ik twgfel dan ook niet of de leider der ant rev partg zal dat inzien Dan kan bg zich op die plaat sen doen kiezen waar werkelgk een stem voor uitgebreid kiesrecht als boven beschreven gewonnen zal zgn en waar tevens een conservatief geweerd wordt In Gouda is van de candidatuur van Knyper weinig nut doch veel kwaad te wachten M ds R U dankzeggend voor de opname teeken ik Uw dw dn 8 Toen ik mgn ingezonden artikeltje van 4 April schreef kon ik niet vermoeden de gal van een onderwetsch kiezer zoo te doen overlonpen dat hg zgn vengn moest uitspuwen over penoneo die niets met de door mg besproken zaak te maken hebben Ik van miJn kant en vele kiezers met mij beginnen genoeg te krggen van Baronnen Graven en andere Hooggeplaatste personen die zich nooit voor de kiezers vertoonen al worden zii ook aanbevolen door geachte burgers dezer stad Indien een ouderwetsch Kiezer bet voor geheel overbodig houdt dat den heer Van Bylandt hier optreedt dan vraag ik waarom hg en de zgnen dan zooveel moeite gedaan hebben een spreker te krggen die voor de party van den heer Van Bylandt moet optreden De party weet immers voldoende hoe dien heer over het Kiesrecht denkt noch voornoch tegenstanders zouden iets wyzer zgn als zy hem gehoord hadden Ik weet niet of een onderwetsch Kiezer het ook in 1892 afkeurde dat er menschen nit Gonda de dorpen nit dit district afreisden om zich in al hun grootheid te laten bewonderen door de verbaasde boeren ten einde te zorgen dat Gonda een 2e lid in de Provinciale Staten en een zesde helper iu de gewichtige zaken der Gonwekwestie kreeg Dat het den candidaat van Bofgerplicht alleen te doen is om lid der Kamer te sga