Goudsche Courant, zaterdag 7 april 1894

Maandag O April 1804 l o 03S3 3Sste Jaargang mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN i eene iDBiunatie waBrroor ieder fatsoenlijk man zich gchamen moest omdat hetalgemeen bekend Ïb dat die candidaat ia 1893 by du mioate tegenwerkiog oamiddolük meende voor zija candidatuur te moeten bedanken hetgeen zeker niemand zou doen die zoo een ouderwetach kiezer meent voor zyu eigen jerioon werkt Wat het bandjes geren en de dienst der Triendjefl al claqueurs betreft zou ik de otiderwetscLen kiezer wel willen vragen of bet handjes geren en de rriendendieoit van eenvoudige burgere dikwijls niet met meer oprechtheid en eerlijkheid geschiedt dan het handjes geven en de vrieudendienst onder Baronnen Graven en de hen steaneude gezaghebbende politieke mannen EEN KIEZER fiurgerl ke Btand Moordrecht GEBOREN 81 Maart Jacob ouders A van Kranenburg en A W van der Kuij 5 April Gerrit ouders G van Kranenborg en A van Leeuwen SPECIALITEIT in II BASSEN A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam B APBIL Vor krs slotkoor 88 100 88 1027 102 B l 9BVi l 78 78 791 791 221 21 l 221 Vs 94 96 9BV lOSl i 611 sa i 241 lOB 631 88l 38V8 100 loov 9B 629f 62B 101 87 10IV 2181 149 149 967 1 V 96 ion 139 99 601 81 1031 1011 171 130 103 B s 4B 491 1379 1401 140 V lOlVl 188 108 111 78Vs 94 ls 102 94 138 eid 184 11 11 99 87 61 171 4 17 103 8O1A iioy 79V 1041 62 B21 13 200 108 z 108 I01 I loi y IIBI 101 UB 3 BV 38 108 KlDl Ll Ii Oerl Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito S iHoNOU OU Qoudl 18SI88 4 Italix InsohrgtiDg 1862 61 6 OoniH OU inpapioil8e8 B dito in zilver 1808 6 PoBTUOiL Oblig met tioket S dito dito 8 Rdilind übl OoBt 2e Serie 5 dito Geoon 1880 4 dito bij Eolhi 1889 4 dito bg Hope 18811 90 4 diloinRoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SrxNJi Ferpet loliuld 1881 4 ToEMi Bepr Ooni leen 1890 4 Oeo leeeing serie D Gec leenintf lerie C ZtHDAril EKP Ree obl 1892 B Mkioo OU Buit Soh 1890 VlNlziiJU OU 4 oubep 1881 AunilDU OUigltieo 1881 8V BorriilD Mi Stad leen 1886 S i NlD N Mr iUcdeliv eand Arendib Teb Mn CertUioalen DoiiMaatMbeppy dito Arab Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Tonlenl aand t Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaatioh dito N W Il Pao Hjp b pandbr I Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaTBNB Oost Hong bank aand Bdbi Uypotbeekbank pandb 4 l AHsaiKA Equit hypotb pandb 5 Muv h O Fr Liao eert 8 Nis Holl IJ Spoornr Mij aand l Mq tot Kipl T 8t Bptr aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B lTiU 3poorwl 1887 89 A BoU S Zuid Ital Spwmfl A H oU 3 Foil Wanobau Weonen aand 4 Busi Gr Bum Spw Mij aand B Bsltiioha dito aand Faatowa dito aand B Iwang Dombr dito aand B KnnkCb Aiow Sp kap aand B Loeoiro Sewsat 8p Mg obliü B Ore Vitebsk dito oblig B ZgidWeat dito aand B dito dito oUig 4 AKl ntA Cent Pao Sp Mg oW 8 OUo kNortb W pr O ï aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denïor k Bio Gr Spm oert T a Illinoij Central obl in goud 4 Louiir NaihïiUeCert v aand Meiioo N Spw Mg lohyp o Mm Kansas r 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud B 8t Paul Mmn Il Meoit oU 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino üol Ie byp O B CiNADA Can Sontb Cert T aand V C Ballw ltNav loh d e O Amsteid Omnibus Mg aand Botterd Tramoeg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltardam aaud 8 BdXlli Stad Anlmrpenl687 l l Stad Bruiiel 1888 t i HOKO Tbeias Begullr Geeollsoh 4 OoaTINR Staatileening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 STLun Stad Madrid 8 1888 If ID Ver BeL Uyp SpoU eert S ADVERTENTXCN 1 V Heden oyerleed te Vtlp in den f onderdom Tan 81 jaren onze geliefde Vader de Heer W T LAMORAAL WICHEK8 in leven Oad RykeontTanger B J L0T8IJ LlHOBaAL WiCHEEB W LOTSIJ Eeniga en alf emeene kennisgeving Gouda 5 April 1894 BOËRItINDËRS kunnen geplaatst Worden Vooral zij die goed met Vitgaafu erk en met de Stempelpers kannen omgaan hebben de voorkeur Brieven fr letl R Adv Barean Gebr NOBELS Haarlem jmii p ii Dordrecht STEEDH VOOltRADIG Coperw Bulken bez en beh Pitcb Pïno Balken en j rima Delen Oregon Pine Balken en Delen geich en gopl Delen Plaathout EÜBua Juffers Koldera Sparren enz enz i ZAG E PRIJZEN wmm Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtofiera der Zelfberiekking Onanie en geheime aitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKL G Hollandeche uitgave met 27 nfb Pr s 2 gulden leder die aan de verschrifckel ke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het gi ft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bjj hetVerIngs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het be lrag ook in poBtzegols en in eiken boekhandel in Holland Levensverzekering MaatschappU Opgericht in t8 9 Verzekeringen in geval van overljjden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Ljt renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en roipeotuBseu by den Hoofd Agent te ffoudo den Heer W C WEBNIVK Bleekersingel R 20L SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD FEANSCHE STOOMVEEYEEU aN Gheoilsche WasscheriJ V4N II OPPË IIKIUF U 19 KruUkade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantela veeren bont enz Oordjjneii tafelkleeden eni vrorden naar de nieufvBte en laatste methode geverid Alle goederen hetzji gestoomd of severfd worden onschadeljjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fitbriekea gn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Oouda 3nelpor lrak ran A BaiNilMili k Zooy Aan de H E Kiezers in het Eoofdkiesdistrict Qouda te Gouda Boskoop Moerkapelle Waddingrsveen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Gouderak en Lekkerkerk Door de onderstaande Kiesvereenig ing en in het District is tot Candidaat voor de Tweede Kamer jesteld de Heer T 6 6 riLETTE Zij bevelen dezen Candidaat met warmte aan voor de verkiezing welke op DlL SD tG 10 APRIL 1894 van s morg ens 9 tot s namiddaf s 4 uur zal g ehouden worden Genoemde Heer heeft de candidatuur aanvaard en zal gekozen zijnde ons District op waardige wijze vertegenwoordig en Voor de Kiesvereeniging Burgerplichtt ie Gouda Dr W JULIUS loeo Voorzitter G PRINCE Secretarie F HERMAN Fz Penningmetitér J L V4I1 EIJK L D KEUS A J SCHILT Voor de Vrijzinnige Kiesvereeniging te Boskoop C B VAN NES MoomUer J W DB RUITER Semtaris Voor de Liberale Kiesvereeniging Burgerplieht te Krimpen aid Lek en Omstreken F yu Dia HOOG Voorzitter Krimpen a d Lek K VA DKN BERG Penningm J HOEFLAKE Secretaris Krimpen a d IJmI Ds A VA OOSTEN Lekkerkerk R BLOK Lekkerkerk M BOOAERDT Bz Krimpen a d Lek Dr C J GORTER Ouderkerk a d IJsel Voor de Vrijzinnige Kiesvereeniging te Waddingsveen J C VAK D E TORREN Kz waarn Voorz en Secretaris P A OTTOLANDER Fenningmeester Dr C W C0ET8 Pmningmeesler P M VAN HEININGEN C OUDIJK J HOOFTMAN Tz A W vA f LANGE SÖLÏÏÏËPËRSÖ M die hunne inkomsten vergroot wenschen te zien worden GEVRAAGD als AlGENTKN vooreen artikel van daffelyk ich ffebruik Zich schrittelgk aan te melden met opgave van beroep onder letters N 8 A Algem Ad vertentie BureauNuoH van Ditmab Rotterdam Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dmimatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie on uitsluitend gebruik van fijno en fijnste grondstoffen garandeeroi ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etikotten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflevernHcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend Ti fabrikaat Beeds 18ït schreef de Acoademie national do Paris Noua TouB déoemons une Hedallle d or pFcmtère elaMe en oonsldératioD de votr xoellent tebrloation de Chocolat bonbons voriés eto eta Stollwerck s fabrikaat is verbyghaar bg H H Confisenra BanketboJtkers mt enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius JJatteuUodt Amsterdam Kalverstraat 103 riS ffSS S De Prüu fflEDIGINALE LETERTRAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle roo cuuUc beoordeeld In de CfoBeesk OoarRBt bet Fbarnas Wa kbU door Prof H Wetkm BrrrmK te Utreeli MObCToleB door wl DMtim ta mM loudendê flflHohw TerkrygbUi bfj flrnia ÜE LAAT VA $ 0 Alarkl Gouda Kraepelien en Holm s jQiiina LarocheQ r i lfARtcHE Is d meest Krachtige en Versterkende KI A W1JIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandache geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons i 90 en J Depot te ffoudo bjj den Heer A H TEEFE Apotheker voorlieen C THIU Kraepeiien Holm Hofleveranciers Zeist È i De GOUDSCHE COURANT beveelt als Candidaat by de verkiezing voor de Tweede Kamer op DINSDAG 10 APRIL ten sterkste aan den Heer T G S 7ALETTE TERSTÜMBllSI Aanstaanden Din4cl g worden de kiezers opgeroepen om gevolg to geren aan den weaach van H M de Koningin Regentes om a l uit te spreken hoe men over een finale kiesreobtuitbreiding denkt Yinaste ons indertijd bet feit der ontbinding bjj kalm nadenken kwamen we tot de conolusie Mini Tak kon niet andera handelen Ons blad heeft het liberale beginsel steeds voorgestaan en er steeds voor gegverd eenafgevaardigde ter Tweede Kamer te zenden die er eveneens over dacht We hebben gejuicht toen ons district voor dat beginsel was gewonnen De beer Valette beelt het vertrouwen in hem gesteld in geene deele beschaamd Eerlijk en oprecht heeft hij zijn mandaat vervuld Het kieswetontwerp Tak zou hij aanvaarden desnoods ongewijzigd bet hoofdbeginsel droeg zyn volle sympathie Toen het noodlottige amendement de Hegier de wet in gevaar bracht was onze aijgevaardigde op zijn post Hij is er niet ingeloopen zooals men voorgeeft dat bij enkele kamerleden het geval was Dat filleen ware voldoende om de verkiezing van den heer Valette te helpen bevotderen We staan nu voor dezelfde vraag als 10 maanden geleden Toen heeft het meerendeel der kiezers door den hr V aftevaardigen het bewjja geleverd voor een ter ruime kiesrechtuitbreiding in den geest van Min Tak te zijn Als eerlijke mannen moeten we ons allerminst iaten leiden door persoonlyke sympatbiën en antipatbiSn maar conseqtfeqt onze eenmaal gevestigde opinie vasthouden Politieke draaiborden zijn onge FEVILLETOX TTit de Soldaten wereld B it8D gienlt de vin4 en in dipbto vlokken Tïel de ipaeitv neder Binnen wu bet des te behegeljjker in het E vertivk tm het elegante restaurant Om de stevige eiiunhoutsn tafel uien een aantal officieren in nniform en e nige oude heeren in borgerUeed ng Ue gr u dapper opgestreken snorren en de IkH kemacbtige stemmen deden ook ben on middelyk la ond militairen herkennen Jniat keek een jon e luitenant op lyn horloge en nuende tnchtMid dat bet voor hem lyd was om op te stappen moi en vas het eer recmten dril1 Dat gaf stof voor een nienw onderwerp de r ing der reomten Weldra stonden twee pai tegenover elkaar die elkaar warm bestookten beette bet langzame paa en parademarsoh daar geTeabtaopleiding alleen dood aan den parademarsob Ook de gepensionneerde heeren namen aan den strijd deel Slechts een luisterde atom naar het geqirek j die in den hoek met bet fijn besneden gttdobt Hü was seer geiien de overste Vod Betken Per oout jk beminnel k en bekend als een letr bakwaam officier boeiemde hg den jongen InitaBuUs bovendun nog bgzondere aohting in door dijn Ilieren Kntis eerste klas Ten slotte wendden aUan Aoh tot kern en vroegen hem naar li nt lukkige wezens onze candidaat beeft getoond te beseffen wat dat oude spreekwoord wil zeggen Een man een man eén woord een woord Met de band op bet hart hebben we te vragen wat s lands belang eischt Allen zullen het met ons eens zijn dat een sterke uitbreiding moet komen Waarom dan met de eene hand iets te willen geven om het terstond met de andere terug te nemen Yan zulk een politiek zijn wij en ongetwijfeld bet gros der kiezers in dit district niet gediend De tijden zijn ernstig de werkman is dank het betere onderwijs niet meer zoo onverschillig omtrent s lands belangen als weleer en toont dat duidelijk in zijn belangstelling voor de vragen van den dag Het volk is overtuigd dat kiesrecht niet bet uitsluitend eigendom moet zijn van hen die door wat meer dubbeltjes toch reeds zoo bevoorrecht zijn Bedaard wordt er gevraagd laten we bedenken dat een herhaalde weigering of een langdurig uitstel verbittering wekt Vrijwillig zouden we het wenschen te geven aan alleu die met een zoo ruim mogelijke uitlegging der grondwet in de termen êï van vielen opdat het geen Bolle phrase meer zon zijn dat de Kamer vertegenwoordigt het geheele Nederlandsche Volk De tegencandidaat moge een even bekwaam man zijn wat we volstrekt niet betwijfelen maar onze man is het niet We wenschen die vragers niet langer te tergen met hen ai door voor onmondig te verklaren zonder één steekhoudende reden daarvoor te kunnen opgeven We vreezen het Vaderland juist in gevaar te zullen brengen door het tegenhouden dier schare waaronder juist niet de slechtste vaderlanders schuilen Daarom allen toegelaten zoover als mogelijk is het vertrouwen dat H M in de kiezers gesteld heeft niet beschaamd Laten we een Regeering die getoond heeft het volk tegemoet te willen komen steunen en dat kunnen we niet beter doen dan onzen eerlijken oprechten oudafjgevaardigde andermaal een mandaat toe te vertrouwen Kiezers toont dat ge mannen zijt uit Mjjne meening sprak de overste ia dat alles eerst in de tweede plaats komt Ik hechtte by mÜne reeruten altyd de grootste waarde aan de ontwikkeling der oogen Van de oogenf riepen allen en zagen hem eoo verwonderd en onbegrijpelijk aan dat by hartelgk begon te laohen Zeker mijne heeren aan de ontwikkeling hunner oogen Als ik voor myne afgeéioroaerde reomten stond en zeide Jongens ik weet het zeker van daag moet ik trotsob op jullie zyn en ben daarby in de oogen keek had ik ook telkens de voldoening met hen zoo ver te zyn ali ik weoscbte Want dan zagen myne reomten mg beet anders aan dan op den dag waarop ze als tjoerenjongens voor de eerste maal in bun leven den voet in de kazerne gezet hadden niet sobuw en angstig of weerspannig meer neen hunne oogen hadden een geheel anderen lans ik kon er als t ware in lezen Ja maar jy zult ook trotsob op ons zijn voor jou zou niets ons ta zwaar wezen voor jon zouden wjj zelfs den duivel uit de hel halen Deze blik was bet waarnaar ik streefde en die mfj alle moeite ryketyk beloonde Dat b daarby geensziDs een beletsel voor een goeden parademarscb waa bewezen de kritieken der soperieuren Nu gonsden alle stemmen door elkander Ja de manschappen moeten natunrlyk van je houden maar te groote goedheid gevaar voor de discipline enz Doch onmiddelyk hernam de overste Pardon myoe heeren gy moogt m niet verkeerd begrypen Zoo beb ik het niet gemeend Het best liobt ik n tnyne meening toe met de voorbeelden zooals ik ze eeni aan mijne onderoffloieren Tot de n zeide één stuk en vult daarom uw biljet in met den naam T G G 7ALETTE BINNENLAND GOUDA 7 April 189i Tot Machinist 3de klasae by de Kon Ned Marine ia bevorderd de Machinist Leerling Iste klasse de heer J IJpelaar Jr tfaana op nonactief alhier Gisteren hield het comité voor gemeenteraadsverkiezingen in het Schaakbord een vergadering waarin tot Voorzitter werd gekozen de heer G G van der Post Besloten werd om tegen Donderdag a a eene meeting uit te sohigveo tot het stellen an een candidaat voor den gemeenteraad Van den bond voor Israël godsdienst onderwijzers in Nederland is eene afdeeling ZuidHolland opgericht Het voorloopig bestnur bestaat nit de heeren B Hildesheim te Rotterdam B de Jong te l Grtvenhage en Ketellapper te Qonda De eerste vergadering zal gehouden worden op 19 April a s te Rotterdam De centrale liberale kiesvereeniging Burgerplicht in het district Bodegraven hoeft den heer A Knflff Hz candidaat gesteld met 67 stemmen tegen 39 op den heer Martens burgemeester van Bodegraven De candidatuur is door hem aangenomen Op de aanvrage om ontslag van den gouverneur van Suriname is door de KoninginRegentes afw zend beschikt Stil De eisch van het openbaar ministerie bjj de rechtbank te Middelburg tegen Lampier Is levenslange gevangenisstraf De heer L J Lefèbre zal een zjiner thans te Scheveuingen tentoongestelde boeien de z g Limite of grijpreddingsboei ten geschenke aanbieden aan de maatschappij Zeebad Scheveniogen Deze boei speciaal ten dienste der baders ingericht kan in de branding liggende bjj eb en vloed door één badknecht verplaatst worden en 200 noodig vier man dragen ik namelyk eer zg hunne secties kr en Als gy by de manoeuvres met uwen hospes die in de meeste gevallen eveneens soldaat was over tgnen diensttijd spreekt en hij zegt O mynonderofficier was een doodgoede kerel dan hebt gjj daar het voorbeeld van een onderoffloier zooals by niet moet z jo Evenmin mag bot boeten Onze onderofficier heeft ons afgebeuld Maar als de ond soldoat ziob met jmigdig vuur opricht op de tafel slaat ni met fonkelende oogen uitroept Onse onderoffloier dat was een satansche kerel maar wy zouden ons levend voor hem hebben laten verbranden zoo gaarne mooh ten wg hem lijden met hem zou ik nog in t veld trekken dan hebt gij daar een dien gi u tot voorbeeld stellen moet Op die wijze drilde ik myoe onderofficieren en soldaten en kreeg dasrdoor bgna nooit zulke exemplaren in de compagnie die zioh uit de voeten maken waar zij kunnen of bet halve jaar in arrest doorbrengen Ik beb al van menig vestingvruohtje een twtrouwbaar soldaat gemaakt maar het interessantste voorbeeld wil ik u nog vertellen eer wy naar huis gaan Nieuwsgierig schoven de heeren naderby en de overste begon nadat hy eene nieuwe sigaar aangestoken had als volgt In Februari 1870 werd ik tot kapitein by het tiende regiment benoemd Ik kreeg de vyfde compagnie Allemaal flinke soldaten de knapste was de sergeant majoor een type van een soldaat reusachtig groot sterk met een kolossale blonde snor Hg bekleedde deze functie al tien jaar en was daarom zoo balf en half een kleine tyran voor zyaen kapitein geworden In den inwendigen dienst die Te Wageningen is gisterenavond met de tram ven den S S die te 1055 aankomt naby de stad overreden een jongmensch dat op de rails lag te slapen De tram ging hem over de borst Het deerlp verminkte Iflk werd naar het ziekenhuis overgebracht Dronkenschap scbgnt ook hier wedar de oorzaak te zijn Tweelingen nit eene gemeente nab Haarlem die dit jaar aan de loting voor de militie deelnamen wenschten hun lotingsnnmmer onderling te ruilen doch miste de middelen om de vrij hooge kosten van een notarieel contract vad nnmmerverwisseling te betalen Zy wendden zich daarop tot ae Regeering om op grond van onvermogen in elk geval van de kosten van registratie bedragende 30 te worden ontheven By gunstige uitzondering is hun verzoek toegestaan door den minister van financiën Aan hei hek rondom hot welbekende Willebrordospntje te Heilo hangt eene bus waarin vooral door vreemdelingen en roomsche ingezetenen nog al wat geofferd wordt dat bestemd is voor de Algemeene armen Deze bns heeft men op handige wgze weten te openen en het grootste gedeelte van het geld medegenomen De justitie heeft reeds een onderzoek ingeateld en enkele personen verhoord Te Amsterdam is eene vereeniging opgericht die zich ten doel stelt het bevorderen van wielryden door dames en heeren De vereeniging wordt op het oogenbhk gevormd door 5 dames en 7 heeren Als enkele bijzonderheden nit het voorloopig reglement deelt men mede lo dat de ballotage van dames uitsluitend plaats vindt door de damesleden 2o dat de heeren die den leeft d van 25 jaar moeten bereikt hebben geballoteerd worden door alle leden 3o dat het bestuur gevormd wordt door twee dames en evenveel heeren Ds eerste clubtooht liep Zondag II flink van stapel er werd deel genomen door twee dames en vgf heeren en gereden over Sloten Haarlem Orerveen Bloemandaal de mine van Brederode Velsen en terng over Bloemendaal Kleverlaan Halfweg Ouddorp en Sloten 65 K M Het plan bestaat den leden zooveel mogelgk eiken Zondag gelegenheid te geven aan clubtooht mede te maken inderdaad onder zyne leiding voorbeeldig was duldde faij niet gaarne de bemoeiingen van anderen Tegen zijne ondergeschikten was hy ongelooflgk grof Als hy als een bmllende leeuw door de oompagniezalen ging ging ieder bem gaarne uit den weg Dat was nu alles heel goed maar ik docht by m zelven dat bet met wat minder grofheid ook wel kon en ik teide bem dat onder vier oogen H stond als een mnnr toen ik met hem sprak Haar toen ik hem ten slotte vroeg of bij niet ook van meaning was dat men de lieden zoo moest behandelen dat zy niet uit vrees voor straf maar uit pliohtgevoel en belangstoVling in de zaak zelve hun plicbt deden toen barstte hy los Zeker kapitein by gewillige soldatoD zeer zeker Maar in onze compagnie komen telkens de slechtste en wearspannigste sujetten met wie men haast niet klaar komt Als de kapitein maar eens aan ons anydertje wil denken Het sngdertje gelyk de musketier Muller door de geheole compagnie genoemd werd wu inderdaad nu juist niet de tyjie van oen Duitschen soldaat Digenlyk veel te klein voor do vijfde compagnie was hy alleen ov aijn ambacht by die compagnie ingedeeld h waa versteller van beroep vandaar ook zyn scheldnaam Het gezio it was bleek on met zomersproeten bedekt zijn lichaam zenr zwak Daarbg bad by vuurrood haar Voor t overige was bg somber en temgboudend tegonover iedereen nalatig in den dienst en zoo onverschillig voor allen dat zooals de sergeantmajoor mij zeide zelfs de scherpste berisping en do zwaarste straffen niets baatten ook bad hg met geen igner kameraden omgang maar was altgd alleen