Goudsche Courant, maandag 9 april 1894

De C A K ÏTEDEItLAirD en OEAISTJE in bet Hoofdkiesdistrict Gouda heeft tot CANDIDAAT oor de Tteeede Kamer der Staten Oeneraal geproclameerd Oad Lid van de Tweede Kamer voor dit district KIEZERS Borengenoemde Eiesrereeniging waa bg hare candidaatetelling ran meening dat de leider der Antirerolntionaire party in de gegeren omstandigheden in de Kamer niet mocht ontbreken Met den meesten aandrang bereelt zg hem D aan Bet Bettuur der C A JC N O C RDPKE Nieuuerterk a dIJeel VoonMM C LIII ITBN Krimpen a d Lei Joh TAN Dsa LAAN Qouda L T DOIJMAKB tik TWIST Gouda A VINGBBUNG Gouda L 7AH OEE WOLF Gouda A HOOGBNDUK Boekoop A HOOGENDUK Jr Ouderkerk a d IJeel In de giiteran gahoadan raadaTeigaderiig te Zoetermeer it tot gemaeBte otTaDgn benoemd d hMi M Flohil Bet natal roorataodera Tao doodeorerbnudiag oam ia Fnmkrgk uer toe ia den Uattlen tgd Van bet crematorium f op bet kerkhof Père Laebaiae wordt u drok gebraik gemaakt dat er tprake raa ii ferbrandingiorena te doea boaweo op al da Pargicha b giufpUataen De geraaf ene Wagenaar die kort geleden te Saeek tga cel in brand atak ea daarmee de gebeela geraageoia ia thana OTersebracbt naar bet krankunnigengMtieht te Medemblik Het proTinciaal comité ran antirar kinrereeaigingea ia Zoid Hollaad rergadeide gitterea te BoUardam onder Toonitterichtp raa dea beer C M £ ran Ubea Sela Ia plaata ran den beer mr H A r d Velde die ala loodanig bedankt bad werd tot aecretarit ran hat P C benoenmd de beer Job Krap te t Orarenbage De facatarea in de rertegenwoordigera ran de diatricten werdea ala rolgt aangerold Toor Orarenbage da beer Job Krap Delft de beer mr P A Tukker Schiedam da heeren da Ootlioga ea F J Dua Alfen a d Bijn de beer N D Kemiak Ooriachem de heeren A Biaoo en P Kloek Sliedrecht de beer A Pgl Brielle de heeren da Mol en L de Hoog llaa Nadat eene rooigeatelde regeling roor bet ttorten rao ga den in de krügitaa wia aangeaomen werd orergegaaa tot de bebaudeliag der Tencbillende dietrictabelangen Wy weaichen liberalea af te raardigen die hat miniatarieTak Piertou in staat nillen ttellen een ontwerp ia te dienen dat in d naelfdea geest alt bet rorige ia maar beter geformnleerd Ieder liberaal dia rerklaart dat bji voor het amendement Farncombe Sanders gestemd zou bobben ktn daartoe medewerken W j wensoben dit opdat liberalen die bet miniateria ttennen door ban invloed mogen belettea dat bet oatwerp verder ga daa het TOriga wy wenschea dit omdat er ala dit miniaterie valt en een minitterie optreedt dat geslennd wordt door cotfaervatieve liberalea katholiekea ea aatiravolotiooaraa een regeeriogspartg optreedt die naar onae meening weinig leveuskracbt lal hebben De opwinding in bet land uU dan vreeien wg stggen en we kragen jarenlang een kie wet gitttie welke allee tegenhoudt en veel verbittering wekken zal Wg wenschen bet ministerie te steunen omdat wg overtuigd agn dat eeu conservatief minitterie betrekkelgk spoedig vallen zon ia dat geval bijna leker vervangen zou wofdan door een radicaal minitterie dat ona aa a kieawet zoa beaoigon die veel verder S ng dan eenige welke bet ministerieTak enon ooit zal vooratellen Wa durven geraat voortpellen dat elk uitital de eiaeben reracberpen tal en algemeea itamrecht zal brasgan Wg wenicbea door het miaiataria ta staunaD om woord te houden aan de niet kieaers en tronw te zgn aan de belofte bg de stemhoa van 1891 gedaan wy wensoben het ministerie te steunen omdat nu er zoo vele ontbindende en revolotionnaire krachten aan bet weik zgn in de naatscbappg een staatkunde van uitstel of noetie de gavaarlijktte Tan alle ia Wg wenschen bet ministerie te steunen omdat wg vertrouwen stellen in de ministers Wg hebben nooit onze meening verbloemd dat da heer Tak een ernitige font beging welke wg zeer afkeuren maar ook de op titie draagt haar deel aan de verantwoordelgkbeid voor demialukkiogderkieeitfet Bovendieaimaakt een fout of verginiog niet bet werkran a geheel leveu oagedaau Het karaktervan den heer Tak itaat er ons borg voor dat by zich niet aal laten gebruiken al eeninitrument van radioalen n KuyBerianen audelabl De Opera Comiqua ta Parya zal da duitendtta vooratalling van Migoon die spoedig gageven zal worden van een groote feeatelgkheul vergezeld doen gaan De rol van Mignon tal vervnld worden door mile Caloé die op dit oogenblik te Chicago it en op de telegrapbiiehe vraag van den directeur of ay op den bedoelden avond wilde tingen per draad gaantwoord heeft dat tg gaarne ton optreden Te Leanwarden ia thans eene hoogst belangwekkende teatoonttelling geopend Zg bettaat nit de modellen van bont raa de fabrieken 10 in de provincie Qroningen en 4 in Proisen van de firm W A olten ta Qroningen op h van da ware grootte vervaardigd door dan near A Tekatra beeldhouwer ta bont te Leeuwarden en beatemd voor de internationale tentoonstelling te Antwerpen De heer Tekttra had al die fabrieken opgenomen en ze in v l bgionderheden met de terreinen waarop ataan in het klein bewerkt Te zamen bwjlaan de modellen eeno oppatvhkta van 72 vierk meter Een 20 j rig jonkman nit Nanrenbarg ia dezer dègeo geatorvaa door overmatige iaspaaning bg het wielrgden op een tochtje mei eenige vrienden ondernomen Hg viel plotaeling door een beroerte gelroffeo dood ran zgn rgwiel Wie zich san een ander apiegelt apiegelt lieh zacht De heer Valette te W tdiiigsfea Het Khijot in Waddingireea met de Vrg unuige KieafereeQigingc aldaar niet pluia te zgn De waarn Toorz en penningmeester ontbrmken aan de beitoantafel de welbekende jorisle hr C Ondyk nam nu de honnean waar Voor hem seker een taak die bg toIgaaroe aan een ander orerliet maar all die ander zich tcbynbaar ran de taak nieti aantrok rond de hr O het nïet kwaad het pretidium waar te nemen Na h deed bet op zgn manier kort maar krachtig De hr Valette het woord nemende maakte de toehoorden opmerkzaam op het feit waarom we nn weer roor een rerkteziog sionden Na balde gebracht te hebben aan H M de Ko ninginRegentes wees hg er op dal bet rolk nn uit te maken zal hebben of we den oaden weg znllen blijren behandelen een middenweg kiezen of met voorstellen zooati die Tan Tak znllen meegaan Dat H M de beslissing aan het Tolk overliet Tond pr echt conititntioneel Men behoefde geen Trees te hebben dat de Kroon daarhg in den strgd zoa worden gewikkeld dat waarborgt ons geno de liefde Tan het rolk roor het huis ran Oranje Het Nederlandsche rolk staat nu roor een gewichtig beilnit Spr wil dezen aros geen bvetrgding en ook geen aanbereling ran eenig candidaat geren maar alleen wyzen waarom het te doen was Art 78 der grondwet spreekt er ran dat de Kamer vertegenwoordigt het geheele Nederlandsche rolk en zie dat is een doode letter £ en klein gedeelte alleen heeft recht mede te kiöxen maar een groot aantal dat ook rermeent en zeker niet ten oorechte een stem in het kapittel te hebben laat men aan zgn lut over Men spreekt ran een open oor hebben roor de nooden ran het Tolk doch hoe geheel anders zou het zgn als mannen uit dat rolk ook eens een woordje konden meeaprekeu Men spreekt orer de democratische richting die er op het oogenblik heerscht nu ja men liet die loi lierer ten eeuwige dage petitioneeren om er toch maar geen notitie ran te nemen Spr haalde nog even het bewuste hoofdértikel van het Uitblad ran Qoudai aan t zoo gelukkig den toestand schetst en een gedeelte ran een hoofdartikel uit het Vaderland t Zgn geen socialistische of democratische beginselen die wg voorstaan Met het Vaderland willen we steunen op den krachtigen arm der gemeenschap We willen wel bezuinigingen maar dan lierer op de begrooting Tan oorlog daar waren wet eenige duizenden hi beter millioenen te sparen In eens willen we zoorer gaan als een eerIgke oitl giog Tan art 80 der grondwet maar gedoogt Ook de tegenstanders ran den hr Tak bgr den hr Beaufort oud afger ran Amsterdam stemmlén in reel punten met het gerallen kleswetontwerp Tak in alleen ze willen niet zoo rer gaan se hadden echter grondwettige bezwaren Spr wil niemand rerketteren maar dat geleuter orer bezwaren als het niet anders zgn dan pernooulgke antipathiSn daar is hg niet van thois AU men eeriyk met zgn opinie voor den dog komt zooals een grai d Ansembonrg iu het Zuiden die het manifest der Katholieken niet wilde teekeneu omdat het geen rekening hield met bet al of niet aangeslagen zgn in de belastingen too iets moest spr respecteeren De Goudsche Courante had in haar laatste hoofdartikel den toestand zoo joist gesobetst en om dit te bewyzen haalde spr er een klein gedeelte van aan Óok enkele pasaagM uit een hoofdartikel van de Standaarde werden aangehaald tevens all bewgs fut zonderlinge politiek V M r bet overige debuteerde de heer V argumenten die we reeds vroeger hebben weergegeven Voor het debat deed zich niemand op niemand had iets te vragen aan den spr Wat drommels dachten we maken die Waddingsreenders tieh tegenwoordig nergens meer dik over of on de heer Valette gelgk hebben die daamit afleidde dat men het volkomen met hem eeni was Nn het laatste is niet zoo onmogelgk vooral toen we in de pauze en na den afloop hoorden dat de heer V zeer voldaan had Ze waren dankbaar voor de licbipaaten die hun iraren aangewezen en niet meer zoo bang roor het roode spook wat ze wellicht vroeger in een too ruime kieereobtuitbreidiog zagen De heer Valette wees nogmaals op den gewiehtigen dag van 10 Apr Hod men reeds tyn kene bepaald wie te stemmen wellicht dat tgn voorden uitwerkten er nog eens rgpelgk bver na te denken Ug wenschta dat er nn mot zoa komen en ol dat gehoipel eeni Toor een gedaan waa Moge de uitslag strekken tot not van het geliefde Vaderland en onze eveneens zoo geliefde Koningin Bpr wei vencheideiH malen flink geapplaudisseerd nu we hopen ran harte en we rekenen er half op dat Waddingsreen een flink contingent van stemmen zal leveren roor een zeer ruime kiesrechtnitbieiding Ieder doe zgn beat al is hg roor zich zelf klaar ook anderen op het gewicht te wgzen BDltenlaodsch Overzicht De bladen zgn wel gernld met tal ran bgionderheden omtrent den aansisg op bet caféFoyot maar zg bevatten niets waaruit eenig licht te putten ïs en de politie is ocdnnks alle naaporingen den dader niet op het spoor £ r werd gisteren aan de prefectuur wel raad gebonden maar niemand werd gearresteerd Het onbreekt haar aan alle gegevens die haar vat op iemand zonden kunnen geven De dader lueft zich tijdig uit de voeten weten te maken en r is geen aanwgzing De telegraaf berichtte nit Londen de aanhonding van den anarchist Meunier Deze was de medeplichtige van Bavachol bg den aaasl in het café Very in 1892 Dd Franscbe Begeering had de uitlevering van Meunier gevraagd wegens moord Mennier kwam eenigen tgd geleden nit Boenos Ajrea naar Londen terug en werd steeds door de politie in het oog gebonden Men wist dat Meunier naar bet vasteland wilde ontkomen en om die reden werd aan alle havens wacht gehouden Daarom wat ook de inspecteur van politie Melville aan bet Victoriastation waar de trein afgaat voorde boot naar Vtissingen Mannier werd terstond berkend maar bad geen lust mee te gaan hg en zgn vriend Rieken een Ëngelsch anarchist werden echter overmand en moesten naar het politiebureau waar beiden zich beklaagden over de ruwe bejegening door ben ondervonden een dotgn mannen was op hen aangevallen en had hen op den grond geworpen Over de uitlevering van Mennier zal over acht dagen oitepraak worden gedaan Zgn vriend Rieken werd onder borgtocht vrggelaten De titels 1 en IU der nieuwe kieswet zgn door de Belgische Kamer aangenomen terwgl het amendement van den Senaat volgens hetwelk de kosten van processen die nit de toepassing de r wet mochten voortvloeien op rekening der gemeenten zonden worden gebraohti verworpen werd De gansobe linker sgde stemde t n de kirawet in haar geheel de gansohe recbterzgde behalve twee onthoudingen voor De wet die de provinciale en gemeentelgke verkiezingen uitstelt werd vervolgens aangenomen De ronwfeesten voor Kossuth te Buda Pest agn besloten met een reqniem in de Evangelisobe kerk Thans scbgnt Hougarge tot de normale stemming te zullen terugkeeren Het tactvol optreden der zonen van Kossnth heeft er veel toe bijdragen om aan de plechtigheid een kalm verloop te geven Fran Kossuth heeft tot een dupatatie uit het district waarvoor de miniaterpresident Wekerlé afgevaardigde ia gezegd dat bet district zich gelukkig mocht rakenen zulk een liberaal patriot als Wekerlé naar het parlement te mogen zenden een man op het heele land trotsoh mag zgn Men verwacht dat in den Rgksdi nog wel wat over de begrafenis van Kossuthzal gezegd worden £ en groot deel ran de woede der oppositie zal tegen den voorzitter baron Baufff losbreken die beschuldigd wordt den Rgksdag niet behoorlgk vertegenwoordigd ie hebben bg de begrafenis De Spaanscbe regeering heeft eindelgk gelgk men weet besloten in de noodlgdende tnidetgke provincie openbare werken te laten nitvoeren Te Oadix zulten een schouwburg overdekte markten en een spoorw atation worden gebouwd te Jerez een amphitheater voor stierengerechten elders tocaalspoorwegen skaten enz Wat echter zoo vra zeker politiek blad tgn deze maatrf len anders dan palliatieven tegen een kwaad dat diep geworteld zit Ook in Spanje vooral ïn JVndalnsië is evenals in IlaliS de oorsprong ven den t nwoordigen jammerlgken toestand te zoeken in de slechte regehng van het grondbezit en den daaruit roortrloeienden abnormalen lerenvtandaard der arbeiden Volgens berichten nit New York raardigde de GouTenenr ran Znid Garolina een proclamatie uit waarin hg unkondigde dat bg de leiding der politie ten behoere ran de oitroering der drankwet aanraardt De politie zal de macht hebben daartoe oreral huiszoekingen in te stellen behalre in woningen van particulieren De militie werd weder huiswaarts geaonden behalve de bezetting van het oproer diskict Darlington In het Huis der Volksvertegenwoordigers te Woshingtoft beeft een a evaardigde van Ohio de beer Groavenor een motie voorgeateld ten gunste van een onderzoek naar de handelwgse van Goavemenr TillmaOf betraffond iga inmenging in Ób telagraphiache gemaeoaehop n da toefening van de perscensnnr Burserltlko Btftnd GEBOREN 4 April Antonia Miutina ouders A Baars en J Sprokkelen boiv Joseph Peter ouders C Degrou e Ë H Sinbans 5 Maria Willemino oadaTi A van Reeden en M M Knateleio Jolianna Cornelia oodere J Viseer ea C M Lismdorp OVERLEDEN 5 April W W Zoqc Om 6 K W Lafeber 8 m H M Dercksen 5 m J Hoogenboom 45 j 7 8 M Doornbos wed A Jansen 79 j 8 m F P G M de Gouw 5 m ONDERTROUWD 6 April A Sebriek 25 j en A Verhoef 23 j J ran der Kemp 23 en B van Vliet te Reenwijk 20j H G Raagmakeri te Boskoop 28 j enB Snel 18 j C B van der Eee 37 j en M Hofstede 20 j Haastrecht GEBOREN Tea nis ouders J M Aobtorburg en J Janssen Adriana ouden C Qioen en L Sterk GETROUWD A J Berkelaar van Zevenhuizen en M Kompier J ïitTeld Qn J M Blanken Vllit OVERLEDEN A C van der Hee 4 m ONTVANGEN eeae lASm A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam AFBIL Tor krs 881 looV As Vs 1 Vis slotkoen 881 100s IMl WJ 7 is 4 y lOSu 8 V ♦ 81 106 8t 88 s 100 lOO s 90 889 8lt 108 IT 101 J18V 1491 95 M s 98 I 1081 101 189 80 81 101 lOlV 170 180 108 lS 187 140 841 104 7 188 s 1081 1111 I Vs ls 108 1881 4 1841 ll s 99 O l 87 8Vs 17 108 79V lloVs 1041 8 1 s 1 800 108 lO l s 101 lOl j 1171 NanaauiiD Gert Ked W S dito dito dito I dito dito dito 8 Hoxau Obl Ooudl lS81sa i iTAua InsohiiJTing ISfiS Sl S OoeralfB Obl in papier 1868 8 dito g zilver 1868 8 Poanaii Oblig met boket t dito dito 8 KosUKn UU Oost ia Serie 5 dito OeeoDS 1880 4 dito bij Bolhs l 889 4 dilo bü Hope 18911 90 4 dito in goud leea 1888 0 dito dito dilo 1884 8 8ri i iB Ferpel sehuld 1881 4 Toauu Gepr Conr leen 1890 4 Qeo losDing serie D Qec leeoio lerie C ZtnnArE BlP Beo r obl 1898 5 Muico Obl Buit 8oh 1890 t Vehrzcbu Obl 4 onbep 1881 AuvTEaDAH Obligstiee 1801 SVt ÏOTTtasAK 3t8d leen 1888 8 s ÜBD N Afr Hscdelsr aand Arendsb Tsb Mn Certiloalea DeiiMastschappiJ dito Arab Hrpotheekb pandbr 4 CaU M der Toratsnl eend s Qr Hypotheekb ptudbr 4 Nederlandiohe bank sand Ned Handelmaatsofa dito N W h Fao Hfp b pandbr 6 Botl HjpoUieekb pandbr 4 Ulr Hjrpotbaekb dilo 4 OosTlKa Ooat Hong bank aand BcsL Hypotheekbank pandb 4 § Amemxa Squit hypoth pandb 8 171 48 1881 140Vu M ls Maxir L G Pr Lien eert 6 NlD Holl IJ Spoorir Mq aand Mij tol Eipl T SI Spir aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 8 lTiUE 8poorwl 1887 89 A Bobl S Znid IUI Spwmij A H oU 3 Polen Warschau Waenen aand 4 RosL Gr BuiB Spw Mij aaad 8 Ballisohe dilo aand Va Futova dite aand 8 Iiraag Doiilir dito aand 6 Enrak ll 881 lIVs 801 i 1181 AHEaiu Oent Fao 8p ICü obl 8 Chio k North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Dearer k Bio Gr Spa eert r a Illinois Ceotrsl obl in gond 4 LonisT k NsshTiUsCert aand Uexioo N Spv Ujj lehyp o 8 Miss Kanssa r 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Minn k Manil obl 7 Uo Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col le hyp O 5 Cisui Can Sonth Cert T aand Veh C Ballv k Nar le h d e O Amaterd Omnibus H aaad Bollard Traiamg Haats uad Nao Stad Amslaidam eaad t glad Bolterdam aand I BauiB Stad AntararpealMT § Blad Bnssel 1U i i Horn Theiss Begnllt Geeetlseh i OosTDia Staalsleeniag 1180 I IM K K OosLB Cr 18801 Brum Siad Madrid 8 1888 Nan Tar Bea Hyp apoU eari 8 ADVBRTENTICN Den 14deB April hopen onie i geliefde Ondera DISK van den BBBO en aVZASSA TOU hnnne 25 JABIGE BCHTVBBEENIOINQ ta herdenken Hnnna dankbare Kinderen en Bahnvddochter Qouda 7 April 1891 ♦ Heden orerleed in den ouderdom ran mim 81 jaren onze innig geheide Vader en Behnwdradar do WelEd Gestrenge Heer WILLEM PREDEHIK LAMORAAL WICHBR8 Ood Controlenr en gepenaionaerd Ontruger Tan a Bjjka Belastingen Vtlp 5 April 189 Dit aller naam a J LAMORAAL WICHERS V Heden ontvingen wj uit Iniiè het t ericht dat onie geliefde Vader de Heer D BROUWER den S Maart j l te Ueutn Comilü ia orerieden D N BROUWER L BROÜWEB TAN OlDENBOROH Gouda 6 April 1894 COMMISSARISSEN roor de bereiding en uitdeeling ran SOMP te Gouda lokaal Proreniershuis hebben de eer aan do deelnemers kennis te geren dat de Rekening van ontvangst en uitgaaf gedurende dan winter 1893 94 aoht dagen ter risio ligt ton huize ran don Penningmeester den Heer H GBOENENDAAL des middags ran 12 tot 1 nnr Ut A A Ti BERGEN IJZENDOORN Voorxitter H G HOEFHAMER Secretaris Gttitda 7 April 1894 LEYENSVERZEKERIN A gf en ten raa den beschaafden st nd GEVRAAGD voor eene solide binnenlandsohe MaateohappS tegen profiaie en inoaaaoloon Bg gebleken geschiktheid raat salaris Brieren onder lett 8 T O aan het Alg Adrert Bureau NU8H VAN DITMAB AmiUrdam Een Qeldeisch Bak eisknecbt P o 4 jaren bjj het rak aag zich met MEI gaarne eploatet te Utrecht of Qouda Het liefst bg een Banketbakker Beste getuigen Toorbanden Adrea franco Letter B Bulppostkantoor Yomt tahdahtsem I Ml El ii m Nlwneidijk 24i E t liois v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEBEN Woeuidag Xtonnderdag en Vrijdetgê Markt 154 Gouda EERSTE HYPOTHEEK g e vxasbgrcSL op een pand ƒ 6500 Zaak tegem 4 pot reiOe Brieren fr onder No 2319 aan het Bnnan TtB dit Blad Openbare Vrijwillige Verkooping De NotariBsen tan WIJNGAAKDEN NOLEN resideerende te Hotterdam BXB lasthebbende van haane principalen en krachtens berel van de ArrondissemeDta RecfatbaDk te JioUerdam zyn van meening om op DONDERDAG 12 APRIL 1894 des middi a ten 12 ure in het Hotel Di Zai u op de Markt te Qouda in ééne zitting in het openbaar te verkoopen IE BOÜWMSW0NIN NOOIT GEDACHT bestaande in HOIS SCHDÜB drie vgfroeden HOOIBERGEN verdere GETIMMERTEN en ERVEN TUIN BOOMGAARD BOUW en WEILANDEN staande en gelegen in den ZUIDPLASPOLDËR m den Hiddelweg onder de gemeente ZevenhuixeUf kad Sectie B Wb no8 89 90 93 94 96 97 950 en 954 samen groot 9 hectaren 5 aren 8 centiaren Belend de Heeren G de long te Rotterdam J Troost en G P ran der Meer te Zevenhuiten K ran der Torreu Kz te Waddingtveen en de 4e tocht Ia haar het Bouwland tot het ontblooten der Hchoof in 1895 het Wei of Hooiland tot Kerstmis 1895 en de Gebouwen tot 1 Mei 1896 by den HeerArydeVry Toor 405 sjaars Grondbelasting OTur 1894 40 64 Aansl over 1893 in de Polderlasten voor 9 en in Schielands Penninggeld 1 60 beide per hectare De kooper geniet de huur verschynende 1 Mei 1895 en 1 Mei 1896 Betaling der kooppenningen 1 Juni 1894 Nadere informatica zgn te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen aan de Znidblaak no 24 te Rotterdam Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 10 APRIL 1894 des morgens te 9 area ten sterfhaize van Mej H W M SMITS ia de Grabethstraat wgk Q No 243 vaa een netten goed onderhoodea waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags ta voren vaa 9 tot 12 en van 2 tot 5 urea te zien Nadere ioUchtlDgeo geeft Notaria G G FORTUUN DROOQLBEVER te Qouda OPENBARE VRUWILLIGE VERKOOPIING De Notaria J P MAHLSTEDB S L te Bergambacht ia ToomemeAs op VRUDAG 13 APRIL 1894 des Toonniddaga ten 0 ore aan de hofstede ren C STRENG in Randenbnrg onder REEUWIJK in het openbaar te verkoopen LEVENDE HAVE Bouw en Melkerijgereedêchappen en andere roerende GOEDEREN T ri OÜIJ VEN DIJK Lekktrkmk D TOM Gouderak A DEK OUDEM MoercappeUe W TOM MoordredU H JONGÊNBDRGER Waddinmen H M DEUCESEN Gouda Secretaria OPENBARE VRIJWILLIGE VEKKOOPIINGe De Notaria J P MAHLSTEDE K C te Bergamb cht is roornemens op VRIJDAG den 20 APRIL 1894 des voormiddaga ten 9 ure ten verzoeke en ten huize ran C na JONG Hz in Oppertnit onder LEKKERKERK in het openbaar te verkoopen II Kalf koeien 2 PINKEN 1 drachtige ZEDG eene lage Wagen twee nagenoeg nieuwe yzeren Schouwen volledige Bouw en Uelkgereedeehappen MEUBELEN en hetgeen verder te roorschgn zal worden gebracht Vóör den verkoop te bezichtigen iiPiiiE mm te tSrimpen aan de Lek op VRIJDAG 13 APRIL 1894 voorm 9 unr aan het huis D 71 bewoond door Z BfiNacHOP van LEVENDE HAVE au 20 Koeien die gekalfd hebben of op het kalven staan 8 Koeien die in den zomer moeten kalven G Vaarkoeion 3 gniste Vaarzen 2 Pinken een tweejarige Stier eea tweejarig bruin Merriepaard 8 Varkens overloopers twee Boerevwagens een Varkenswagen op veeren een Ijzerei Schouw Bouw en Melkgereedsi happen INBOEDEL EITZ en op VRIJDAG 27 APRIL 1894 voorm 9 uur ian het huis A 155 bewoond door K RoftsT van eenen ICofflelinis I Yeiitans EN INBOEDEL a o a twee goedloopende Biljards met 011 toebehooren Tafelger Stoelen GlastthBl werk Bofiettea Kachels enz Tea overstaan van den Notaris A J db MOOIJ te Lekkerkerk BIËRBOTTELARIJ feorte Tiendeweg D 93 De ondeigeteekende beveelt zich bg voort during heleefdelgk aan voor de LEVERING der Bérste Soort BIMBES uit de Bronwerg DI QaxaooMDa ViiKc Van VolleDboven s Extra Stoot roor Bloedatmen Maagigders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door oig ste s belegen afgeleverd Vraagt a r p PRIJSCOURANT i E 7M WUN AASBEir HT 2ict8 HANDSIGAAR Benig adres voor Oouda Louis EiSSCllOp Oabbcle Buurt ONTVANGEN bij R L van Veen BLAOWSTRAAT iiifliliii Eenigste en goedkoopste ADRES voor GEBREIDE GOEDEREN 19 BOGEN 0 133 Bestellingen worden spoedig en net afgeleverd GROOTE SORTBBBING JOKGEI S PARKEN in alle groeten voor den apotprgs van 2 50 in de WINALB VITVEBKOOP W I S REISER Korte Tideweg Firma J Weller Wijdstraat A No 42 UITZETTEN voor de LUIERMAN KOUSEN HANDSCHOENEN van af de minste prijiien Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adrea van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS 7E0EFL0EAAL VEERSTAL wordt heden Avond EcM Dortmunder Bier NUTTE BEDIENING tfOFjk FDIKB OUDE t SCHIEDAMMER mn iM Merkt NiaHTOAP M PEETERS Jz N B AU bew s van eohthaid is CHohet en kurk steeds voorsien ran den naam der Finns P HOPFB GEÏÏEVEE BURGEMEESTER en WETBOUDERS van Gouda zullen WOENSDAG den I8n APRIL 1804 des namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bij insclirijving Aanbesteden 1 Het uitvoeren van TeraohiUende beratelUnnwerken aan bet MoordreoEtBobe Verlaat b j de Turlkingelgritoht 2 Het onderhoud gedurende 1894 der Kaaimuren langs de rivieren de Usel en Ooawe en die der wateren en grachten met de vleugelmuren van de bruggen en ilulsen blJ de Qemeente Qouda in onderhoud Ue Bestekken te n ƒ 0 75 voor elk perceel te verkrijgen liggen dagelïks ondegen uitgezonderd t r lezing op de GemeenteSecretarie en de Btadstimmerwerf Inlichtingen warden gegeven door den Qameante Bpnwmeeater