Goudsche Courant, maandag 9 april 1894

P Ia 328te Jaargang Dinsdag 1 1 pril 1804 D Samsorn No 6323 mjsmm mmkm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfeonderUjke Nommers VU F CENTEN Alle Nouveautés Hf i f WUÜHJlllIikJf ZyieD JapoDsloffen GEKLEURDE KATOENEN en verdere Uonveautés zijn in de nümste keuze en de 1 illijkste tot de fijnste soorten ontvangen Aanbevelend Uw Dw Dienaar I MMmm De Lilserale Hiesvereeniging BUEGEEFLICHT te Krimpen a d Lek enoaistreken heeft in bar rergadering ran den 2 April 1894 geateld tot Oandidaat Toor het UDUAATSCHAP der TWEEDE KAMEB der Stabm Oeneraal roor het DISTKIOT SODDA den Ueei T G G VALETTE AFGETREDEN LID die den Kieien dringend wordt aanberolen Het Beetaart P T D HOOG Voora iK T D BEBO Penningm 1 te Krimpm aid Lek M BOOQAEBDT Bi B BLOK T tl i L A Ti OOSTEN i Or O J OOBTER te Ouderktrk aid IJuU J HOEFLAKE Beer te Krimftn a d IJul Hftftli El citoM tt Umie In eene bijeenkomst van Kiezers uit tiet Hoofd Kiesdistrict Gocda welke eene zeer ruime uitbreiding der kiesbevoegdheid wenschen maar tevens overtuig d zijl dat de Grondwet eene uitbreiding als door de Regpeeringf werd voorg esteld verbiedt is als Lid der Tweede Kamer bij de verkiezingr op 10 APRIL a s als GANDID AT g esteld de Heer Mr C J E graaf van Bylandt Lid der Gedeputeerde Staten vu Zuid Holland te s Gravenhage die met aandrang den Kiezers wordt aanbevolen Het Comit E TAHonTOBRENJ t Ifiiddüw2 n H W O EONINQ Oouda Voonitter L EXALTO Moordrtcht A MUNLIBFF L Fi Oud aid IJêtl Vioe Vn L TOL Nitumrktrk aid IJuL H W F BONTE Gouda Seontarii A SMIT Am Ltkiirktrk Mr D N BRODWEB Oouda A 8TBKKFLAND Air IMurktri O B LDUOS viit QOOR F MIJNUKPF Oudirktrk a d IJul A ROOZBBOOM A 0 Til BOUWENINOE Qoudtrak Dr H IJBSBL ra SCHEPPER E J VELDHUUZEN Botkoop Hen lett Tooral op den naam Ur C J B graaf wm Bylandt U 6r mnA f t Aaa de EE Kiezers ia het EoofiUdesdistriet Gouda te Gouda Boskoop Moerkapelle Waddingfsveen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Gouderak en Lekkerkerk Door de onderstaande Kiesvereenig in en in het District is tot Gandidaat voor de Tweede Kamer gesteld de Heer T 6 6 TALIiTT L Zij bevelen dezen Gandidaat met warmte aan voor de verkiezing welke op DIl SDAG 10 APRIL 1894 van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur zal gehouden worden Genoemde Heer beeft de candidatuur aanvaard en zal gekozen zijnde ons District op waardige wijze vertegen woordigen Voor d4 KUneremiging Burgerplida Voor de LibtraU Kumeremigtng BurgtrpUeht U Gouda U Krimpen a d Lek en Ometreken Dr W JDUU8 loeo VoorzÜUr P TAX DIE HOOG VoorziUer Krimpen a d Uk 0 PRINCE auretaru K TA DM BERG JPnmui m F HEBMAN Pu PemingvMUUT J HOEFLAKE Seeretarie Krimpen a d Ueel J L TM EIJK Dl A TA OOSTEN Lekkerkerk L D KEUS B BLOK Lekkerkerk A J SCHILT M BÜOAERDT Bz Krimpen a d Lek Dr C J GORTER Ouderkerk a d Ueel Voor dt Vrijtinnige Kitmnmiging U Botkoop te Waddingeveen C B TA NES VoortiUer S 0 TA Dii TORREN Ka 3 W 01 BOITEB Seeretaru waarn Voort en Secretarie P A OTTOLANDEB Pmmngmeater Dr C W CORTS Penningmeetler P M TA HEININGEN C OÜDUK J HOOFTMAN Tz A W TA t LANGE Centraal Verkiezingscomité in het Hoofddistrict Gouda Het CENTRAAL VERKIEZINGSCOMITÉ heeit in zgne Vergadering d d 4 APRIL j l zioh geiteld op het standpant Tan hen welke eene r ruime oitbreiding der kieebeToegdheid wenachen maar terens orertoigd ign dat de Grondwet eene nitbreiding all door de Regeering weid Toorgeateld verbiedt en daarom ali Gandidaat gekoien den heer M C J E SEAAF VAH BYLAOTT Lid der Gedeputeerde Staten van Zuid Holland die met den meeeten aandrang den Kiezen wordt aanberolen K TA WALSÜM A Voonitter P W KAMPHUIZEN Secretaria P SADERBIER Penningmeeater Sowfa Krimpen afd ZJW D BBRKELBACH t d SPRENKEL S BOER BOSCH J BDUS WARTENA A TA DEI 6IBZEN Seoiot J D RUK Ans HOOGBNDUK Na Botkoop S SLAPPBNDBL Senior A VÜUK JoM SLINGERLAND J TA KLEEF Wi Akt TEEDWBN D GDLDKMOND A A TA WALSUH K VERKADBN Ka Da P TA WILLEHüWAABa J C TA TOL A TA TOL Krimpen a d Lek Mieuieerkerk a d Ueel L TA DEE WEIDEN D J Ph HATTINK P BOON A Via Alb Di JONG Ca E HOOOBNDUK Aa M HAK Gouderak UoereapeUt 6 F F J TA DaPLA880HE Da W TAN DIE WAAL Jl K VERDOOLD ra WINTER Wegens Opheffing der ZAAK fliAle Hf fllKKIF VAN ALLE voorhanden zijnde Goederen tot baitengewooD Lage PrUzeo h Contant I F F Knalmnan Ooadi Baalpendnk Tia A BanEiui k Xoo De GOUDSCHE COURANT beveelt als Gandidaat bij de verkiezing voor de Tweede Kamer op DINSDAG 10 APRIL ten sterkste aan den Heer T Q B VALETTE BINNENLAND GODDA 9 April 1894 Zondagarond trad in het lokaal der E K LewTereeniging toor de Katholieke kieienp op de heer Ras De spreker begon met te eggen met gedacht te hebben loo poedig reeds elkander te lullen wederzien en nu nog wel op een tijdstip dat er ooreel belaDgrgk op het spel staat En tooh hoopte hg op snooes maar acces of niet een dnre Terplichting was het te doen wat men kon om op Dinsdag 10 April aan de stembus de OTerwiuning te behalen Hg was niet gekomen om het iroeger gesprokene te herhalen maar waar een minister geaegd had dat de tegBïwoordige TOllsTettegenwoordiging niet meer de yolks ertegenwoordiging waa waardoor hg zich zelf berispingen Tan ond liberale kamerleden op den hals had gehaald waa een tioister na tal Tan malen iqn wet reraiWerd te hebben deze eentoodig neerlegde met de schijnbare bedoeling Hier sta ik neem a n of Terwerp zulke handelingen raakten kant noch wal en gaf alleen Wgk Tan de eigenaardige opTatting die too n minister Tan onze wetten had Maar wg wettige lertegenwoordigeis hebbenook onae opfatting en zoo de minister zegeTiert zal hg de regeering laten doen wat hgwil en zal deze hem voortaan moeten volgendoor dik en dun De TeiBobillende wetsontwerpen Tan miuuter Tak worden gewoonlgk betiteld met I II en ni maar moest preker ze noemen in t Toorgitzicht nog eens een Noord te krggen in Terband met de noordelgke provincies Verder weea hg op bladen en geschriften waarin de wet Tak misschien soms wel op wat oTerdreTen wgze maar toch aardig gekarakteriseerd was De heer Van Houten heeft er den miniater op gewezen dat hg bgna zooreel kiezera had maar van een ander gehalte de heer Stork FEUILLETOX Uit de Soldaten wereld Durfoor eehter had bij zyne grondige reden gelijk ik spoedig bemerkte Uy wenl namelyk door de gehftle eomMgnie aU t were zU aiaobepoeiter bsM oawd eo dieode ïyaen kuner deD tegeo wie kg riek niet verweren kon den geheelen dag ats mikpant m koane dikwgU seer rave aardigheden en plagerijoi OaartMien na tnd ïk roor alls dingen beslist op Verder infomeerde ik nur iqne nmilieTerhoudii D Zijne moeder leefde io dt bitterste armoede in een oabarig dorp Zy was na den dood van EJJDeD vader die leer vroeg geatorrea was voor de tweede maal getrouwd en was daardoor aan de ellende prijs gegeven Haar mau had eerst baar klein vormogen TsntronkeD in plaats van Ie werken en nadat ook de laatste teat door de keel gegaan was t on hij haar te slaan Onder znike omstandigheden was mgn an jdertje opgegroeid Op eenen Maao voor het exeroeereo werd hij door den sergeant majoor voor mg gefaraobt Op agn voorhoofd sag ik een groote buil bet reohter oog was gezwolleti Kapitein zoo toegetakeld kwam nuakeUer Muller giiteravond in besohonkea toestand u de kazerne terug Hg heeft in elk geval eene nahtputy gthad naar ontkt t hardnekkig allea had gexegd dat het niet aanging alle arbeiders op één l n te stellei Met dr Kayper meeg an was niet mogelak wgl deie nu zvrart noemde wat hg vroeger wit genoemd had vroeger was deze tegen uitbreiding terwijl hy er no met hart en ziel voor ijverde men kan van opinie veranderen maar deze verandering was te groot vooral ala men ontkende wai volgens de notulen eener vergadering vroeger gesproken was Verder werd besproken art 4 in verband met art 3 en vooral er op gewezen dat het drie maanden wonen in hetiaelfde buis geen criterium van maatschappelyke welstand was Ahoo ia de oppjsifcie niet ongerechtvaardigd en zou het zeer te betreoren zyn als een volgende kamer goedkeurde wat de vorige afgekeurd had Denk er wel aan Bg elke wet of koninklijk besluit kan men terug als bet blgkt niet te deugen bg de kieawet kan men nooit terug Wg vragen een scherpe grenslya Niet bet oog op Doitschland met een keizer aan t hoofd jeugdig en vol vuur en achter hem een ontzaglyk leger In geen geval kan het mandaat van den rgksd vergeleken worden met dat van de TweedeKamer daarc niemendal te z gen hier veel Ook waa de wet Tak misschien wel in overeenstemming te brengen van de letter maar zeker niet met den geeat q art 80 dèr grondwet Daarom waa ook t slot zyner rede de opwekking aanstaanden Dinsdagachouderaan schouder ter handhaving der grondwet Gedurende de maand Maart werd in de Nutsspaarbank ingelegd f 14095 324 terugbetaald f 8609 95 Naar wy vernemen heeft de R C Kiesveieeniging alhier tot oandidaat voor den gemeenteraad gesteld den heer C P W Üesaing Gisterenmiddag werd by Byleveld in de Lazaruskade een begin van brand ontdekt in de hooibei Spoedig waa hnlp der buren aanwezig en de brand spoedig gebluacht Zaterdag werd door de Rechtbank ie Rotterdam het failliasement uitgesproken van A G Oostrnm broodbakkeren winkelier te Gouda rechtercommissaris mr J F van der Lek de Clercq curator mr Schim van der Loeff advocaat en procnreor te Gouda xelfs de dronkenschap Huiler zelf ug weerspannig naar den grond en awaeg lg beweert niet dronken geweest te sgn maar wat is er dan gebeurd vroeg ik den misdadiger fik wu opgewonden aeide de aangesprokene en vrierp mg eenen vijaodigen blik toe ik heb den gauscben dag geen druppel gedronken Waar waart gij giitoren dan f ging ik voort Tobuis bg mgae moeder Ba hoe komt gg aan die buil Geen antwoord Kapitein sluit mg maar op ik kan het niet zeggen maar ik bad gelgk en bei ging niet anders Be sergeant majoor deinsde van ontzetting ovrr dit ongehoorde antwoord terug en staarde mij verbaasd aan toen ik tot bet sngdertje zeide Og siet er niet naar uit dat gij liegt Ik geloof u en straf n niet Blijf vandaag van bet exeroeeren w en maak u konde kompressea Muller zelf staarde mg onzeker aan alsof hg mg niet recht verstaan had en toen hij zich naar de compagniezalen begaf bleef h nog een paar keer stoao en keek nu en dan om alsof hg nog vragen wilde of het dan werkelgk waar was dat hij er zonder straf afkwam Toen het bataljon uitrukte stond de sergeant majoor nog altyd op deselfde C laats Ik lag hoe hg het hoofd schudde Wat g toen wel van mg gedanht heeft I Voor t overige bleef het sngdertje niettegenstaande mijn bewgs van vertrouwen de oude Ongeveer drie weken later meldde bg mg op z ne sombere konds wgte dot igne moeder gestorven waa Ug vroeg verlof oin da b prafenis ta konsfs bywenea De Koninginnen hebbeu een bl k gegeven van Hare belangstelling in de wielersport door twee groote bronzen medailles beschikbaar te stellen voor den door den Raad van Beheer van Amsterdams Wielryders Bondlokaal uitgeschreven afstandsrid Amsterdam Arnhem en terug Deze medailles één met de beeltenis van H M Koningin Wilhelmina en één met die van H M de Kooingin Uegentes zullen nataarlijk de houfdpryzen zyn by dezen wedstrijd Te Steenwyk stond Vrydagmorgen de atembaa reeds voor de hoofddeur van het raadhuis geplaatst De eene of andere grappenmaker had er een gipsen tuinbeeld neergezet dat op zyn hoofd een oude blikken bus droeg beplakt met een stuk papier waarop nog de beide volgende laatste regels van een zearegelig veraje te lezen waren aStemtr wie stemmen kan 0p Jan Meesters dan I Kene dienstbode uit Zuiddorpe ia onder bewaking dor rykapolitie geateld om zoo noodig naar de gevangenis te Middelburg te worden overgebracht als zynde de vermoedelyke moeder van een op den openbaren weg gevonden lykje van eeu pasgeboren kind De torfgravera van Oude en Nieuwe Fekela worden door de verveners in de Provinciën Groningen en Drente niet aangenomen omdat zy geneigd zyn tot nerkataking indien hanne eischen niet worden ingewilligd De arbeiders van de spoorwegwerkplaatsen te Verona staakten onlangs het werk om bons verhooging te verkrygen Na over en weerpraten beloofde de directeur de heer Agnzzi vermeerdering van de loonen De arbeidere gingen daarop weder aan het werk Maar nu blyken al de loonen verhoogd te zgn met cent per dag Het is te begrypen dat zulk eene onvaardige foppery nu nog grootere verbittering onder de werklieden wekte dan te voren Uit Zandvoort wordt thans gemeld dat het badhuia volgens Eneipp dat aldaar zou worden geopend niet te Zandvoort zal komen doch gevestigd worden op den huize Bosch en Landzicht c aan den straatweg van Haarlem naar Zandvoort onder de gemeente Bloemendaal Ik woonde baar ook bij Acbtar don jgkwagon ging alleen bet sngdertje Dan volgden de predikant en ik Dat was de geheete lijkstoet De stiefvader was niet tegenwoordig hg aliep in een kroeg zgnen roes uit De predikant deelde mg onderweg nog verschillende diagen over de familie mede De verhoudingen waren verschrikkelgk Wat de vrouw verdiende had de man weggenomen en aan jenever verbrast Zij zelve was letterlijk verhongerd Ku en dan evenwel was mgn sngdertje tbnis gekomen en had daar een kommiesbrood dikwgisook vat geld gsbroobt maar dat bad natuurlgk ook niets gebaat maar zelfs tot veobtpartgeu tnsschen den stiefvader ea den soldaat geleid want zelfs deze üDdersteuniiig bad de man de arme vrouw niet gegund Nu was het mij duidel k vanwaar m n sngdertje destijds da buil op zgn voorhoofd bad en ik verbeu de mg in stilte dat ik hem niet daarvoor gestraft bod Dat hij zelfs zijn geringe soldy en z n karig brood met zijne moeder gedeeld bad aam mij oog meer voor hem in Ik zeide dit ook den predikant Dese antwoordde Dit is inderdaad te waardeeren maar over t algemeen is hij hier niet bemind om zgnen trots en zijne ingetogenheid Mg gaat hg altgd uit den weg eene kerk heeft bij sedert zgn ontslag uit de school niet meer bezocht Daaraan herinnerde ik hem van morgen toen ik hem troostte doob bjj gaf mij geen antwoord maar keerde mij den rug toe latusaohen waren w op het kerkhof aangekomen Twee arbeiders tieten de kist in de groeve neer en de predikant sprak met droge stem een kort gebed oit Ik sloeg mgnen musketier gade Van ontroering of droefheid geen spoor Koad eo strak kaak h Omtrent het beioek van HH MM aan Haarlem vinden de volgende mededeelingen o a een plaatsje Het programma werd stipt gevolgd op ééae uitzondering na daar de Vorstinnen bebalvtt aan de reeds genoemde plaatsen ook een bezoek brachten aan de ralne van Brederode Zeer trok de aandacht de naald aan het Manpad aan den Haagschen straatweg of richt ter eeuwige herinnering aan het feit dat Witte van Haematede daar de Vlamingen veraloeg Te Zomerzorg werden bonqnetten aangeboden door de jonge dames Therèse Bredemeyer en Frieda Ueyboom het laatste oen vierjarig dochtertje van den heer marine m azynmeeater te Soerabaye dat zich alleraardigst van hare taak kweet De duinen werden beklommen onder leiding van den heer Immink burgemeester van Blofrmendaal Zoowel de beide Vorstinnen ala het gevolg deden hieraan mede Alleen de jeugdige Koningin en eeoige damea en hoeren van het gevolg bestegen de ruïne van Brederode By Meerenbergc atondeu de bewoners eerst voor aan het gebouw later aan het hek te Velaerend geschaard Zy zongen het Wilhelmaa en het Volkslied wat blykhaar op de aanwezigen grooteu indruk maakte Aan het station te Haarlem waren tot uitgeleide de bttrgemeeater jhr Boreel ia officieel gewaad en de gamiioenacommandttnt overste Hofstede By den heer Krelage had allea piaata naar het vooraf geateld programma H M de Konin ginRegentes doopte een conqneafc der firma n 10 vatt den zegelbak met den naam St Bavoc en de Koningin dïe oit den zelfden bak n 62 met dien van t Loo Vanwege H H M M werd den beer Krelage een belaogryke gift nvergereikt door jhr De Ranitz om te worden verdeeld onder het personeel der firma H M de Koniugin regente informeerde zich zeer belangstellend naar den staat van den handel in bloembollen Op de wegen te Haarlem verdrong zich een dichte menigte die de Vorstinnen luide toej aiohte Het trok zeer de aandacht dat H M de Koningin er zoo gezond uitzag Dat zy onvermoeibaar is bleek wel oit het eerst beklimmen van de duinen en daarna van demoeielyke trappen van de ruïnd van Brederode Hét bezoek heeft een ieder zeer voldaan Men hoeft nog weder eens van aangezicht tot aangezicht met de Vorstinnen kennia gemaakt en dit stemt een ieder vreugdevoL recht voor zicb uit Slechts nu en dan vertoonde zijn gezicht de sporen van ongeduld Blikbaar duurde het gebed hem veel te lang Ku riohtte de predikant tioh tot hem oot hem met eeuige woordan troost toe te spreken Maar aauwslgka waa h be f onnen of het sn jdertje slaakte eenen heeaohen reet wierp hem eenen vgsndigen blik toe en waa weldra over den kerkhofmuur in het aangrenzende boscb verdwenen Ten slotte meende de predikant t wDaar siet gg een waar gevoelloos karakter Vsn bet graf zijner eigene moeder loopt hg weg zonder er ook maar een blik op te werpen Ik antwoordde niets Het snijdertje boezemde mg ondanks alles eene eigenaardige belangstelling in en ik bad innig medelijden met hem Daar de predikant nog andere bezigheden en ik mgn rgtuig aan het kerkhof besteld had nam ik op het laatste hier en daar een kgkje Veel balangwekkends vond ik r niet Het was aU alle dorpskerkhoven Vier of vgf grafsteenen anders niets dan eeavoadiga bouten kruisen nieuwe en oude gesohondene en ongeschondene op menig graf ook niets meer Ik stond juist achter een wilden rozenstruik om het half uitgevisohte opschrift van een ouden steen te ontogfercn toen ik bij den kerkbofamuur een goritsel hoorde Het hoofd van mgn sngdertje gluurde voorzichtig over den muur heen De arbeiders badden onmiddelgk na ons het graf zgner moeder ver laten woarschijol k namen zij eene hartversterkingr eer zij het graf dichimaakten Wat ging de oaJe vrouv ben aan jfFordi mn lg i