Goudsche Courant, dinsdag 10 april 1894

Directe Spoorwegverbinding met GüUüA Wlnterdlenst 1893 94 Aangevaogeo 1 October Tüd van Greeowlct KOTTIR DlM 0 0 DSl 8 80 I BO 8 48 4 80 4 45 4 55 5 08 1 0 8 48 8 10 4 08 4 40 5 15 DEI H 11 S GODDl iHage 5 487 107 480 88 0 4810 1411 8811 16 1 88 8 15 1 45 8 48 4 16 4 48 5 11 7 S 05 8 1 44 1 49 1 68 2 04 e o f 10 41 Gnudl 8 80 7 50 8 18 6S 10 1810 58 18 0818 45 l 80 8 45 8 15 4 18 4 48 5 10 6 51 7 41 8 85 10 01 ÜTIECHTGOO DA Ulnobt 88 7 50 t BSlI M 11 08 18 50 S 10 3 58 4 48 8 88 7 48 S Humden 47 8 08 10 0 ll l 14 4 08 4 58 i gWoarden 58 8 10 10 15 11 8 4 11 f Uudiw lar 7 07 8 1 10 14 11 48 4 14 sOoaül 7 10 1 31 1 84 10 87 11 08 18 56 1 8 S 50 4 87 5 10 7 08 B 0 f AMSTEIOi U a OUD AluinduiCJ 7 55 1 40 11 10 11 87 1 40 4 10 iutordniWs 5 10 1 10 Il 11 11 11 4 I U 4 11 IJO 8 8 10 44 18 18 11 11 M M en werd door hem met een tweedot slsg nedergeveld Hg heeft toen nit den zak van eene der versli ene den sleutel van de kist waarin de goedereu hewaard werden genomen en uit de kilt 50 franken ontvreemd benevens eenige kleeren en goud en zilverwerk dat laatste had hg gegeven aan Leonie Notelaar het geld verborg hg in den stal van den landbouwer De Milliano Waarom hebt gg de moorden begaan vroeg de president en het antWoord luidde om voor mgn meisje te zorgen Bekl wilde met haar weggaan Waarom de drie moorden gepleegd z o helderde bekl op door te zeggen dat toen de eene moord gepleegd was de andere noodzakelgk volgen moesten omdat de twee vrouwen hem herkend hadden en hem zouden verraden Bekl verklaarde verder dat bg s avond in zijn bed de daad overdacht bod en wel wist dat hg eene erge misdaad voor bad maar zeide hg wat most ik er aan doen ik moest toch het een of het ander doen Hg verklaarde verder nog dat zgn meisje zwanger was waarvan echter zooals de voorzitter opmerkte niets was gebleken De beklaagde deed al die meededeelingen zonder eenig berouw te toonen hg deelde alles kalm mede alsof het eene zeer gewone zaak gold D haar RStfing lefarijft in het N r d D Ruim Tter mMnd o wm de heer Bigot oiei op de plenkeo geweett toen hg Dinedagnvond te Amsterdam Toor bet eent weer als Oom Br sig optrad Men mag niet zeggen naxgn herstel Want barsteld is fag niet het spelen heeft hem inspanning gekost en pyn gedaan De dokter di hem zoo tronw rerzorgt was in de taal aanwec en bad alle rooriorgen f snomen om hem ter zyde te staan als onder et spelen zgne krachten hem mochten begeven Als Bigot af kwam en in de rastigste kleedkamer achter het tooneel zat zgne vrouw en kinderen bg zich kon men hem aanzien welk een mde métier hg dien arond nitoefende Geen bigde lach meer op zgn gelaat geen aardigheid of prikkelend gezegde meer ten beste Hg rastte uit TOor het Tolgend tooneel B t heeft zjji rol ondanks de groote iaspanning tot den einde toe gespeeld Maar toen was hg ook op In zeker plaaoje van ons land mogen de boeren krachtens oude privilegiën hun vee gedurende een bepaalden tgd in het voorjaar kosteloos op de uiterwaarden laten weiden met dien verstande echter dat zg geen stieren noder de andere runderen brengen Dezer dogen liep bet gerucht dat men de laatste bepaling overtreden had De handhavers der wet waren spoedig bg de hand en het duurde niet lang of zg hadden den delinquent gevonden De bewoners van het plaatsje begrepen er echter niets van toen zg het ruod geëscorteerd door drie dienaren van den H Hermandad zagen opbrengen Wat heeft dst beest toch gedaan hoorde men vragen 3et is beoarlerd c zei de oetl Neen het heeft eene of andere ziekte antwoorde een ander Wel neenc riep een derde het is een stier O zor l sprak men en ging lachend zgos weegs Middelerwgl was het rund geschut en men maakte zich gereed proces verbaal van hft voorgevallene op te maken Doch daar kwam de gewaarschuwde eigenaar san die den politiebeambten beleefdelgk vroeg wat zgn beest misdreven had tHet is een stier luidde het antwoord en dien moo t ge niet in de weilanden laten loopen fa hei anders niet hernam de eigenaar fuagik dan de beeren verzoeken mgu beest weer naar de wei te brengen want het is een or Tableau Bet Terlangen nog eens weer op de planken te komen zichzelf het bewustxgn te geven dat hg nog de onde Bigot was die het publiek jarenlang heeft doen lachen dat hg nog was dezelide krachtige Bigot dis dag aan dag en zoo meuigen nacht bard zeer hard heeft toewerkt ala acteur regisseur auteur en fertaler om ann ign gezin aan zgne rele kindereu elk bet zgoe liefst nog iets meer te garen zichzelf alles besparende Du kunstenaar is Bigot nog Ocdanks de pgnen beeft hg het vrg talrgke publiek weder hartelgk doen lachen om den Dumoristiscbeu Oom Brasig maar de terke krachtige Bigot is hg niet meer De 101 Toor zgn gezin heeft hem Toornamelgk weder naar de planken gedrernn Sa krggt hg een mimen t jd van rust De aanwezigen de flrmi Van Lier de kuostbroederi on kunstiniters altgd zoo Toorbeeldig hartelgk en hnlpvaardig als zg maar vermoeden dst het er op aankomt hebben Bigot kransen aangeboden en toegejuicht De fanfares hebben geklonken Dat al heeft Bigot goed gedaan in zekeren zin opgewekt Maar er is meer te doen om iemand die Jarenlang met grer en toowgdlng de kunst naar zgne beste krachten gediend beeft te ifaoldigen een bowgt te ge en van de erkenning sgner verdiensten Wie zich geroepen mocht gevoelen den heer Bigot oog op andere wgze in de dagen van zgn gedwojuen rust dank te betuigen hg zou zich ni vergeels hebben te wenden tot een der gebroeders Van Lier om te vernemen hoe hg dit voor den knostenaar op de meest kiesche wgze aou onqen doen Giiterenmorgen ternam ik dat de heer Bigot zich vrg wel bevindt vol hoop maar taiet gaarne gisterenavond weer zon spelen Het Duitsohe Keichsgericbt heeft een merkwaardige beslissing genomen Een overtreder die door een veldwachter betrapt werd vroeg hem van het feit geen melding te maken en bood hem te gelgk een tienmarkstuk aan De veldwachter nam hst geldstuk io de hand bekeek het en legde het toen in de portemonnaie van den betrapte Nu bepaalt de Duitsche strafwet dat bet goed bg omkooping door ambtenaren onlvaogeo aan de Staatskas komt Had de veldwachter het geld ontvangen Neen eide de rechtbank ja zegt bet Heicfaagericht de veldwachter beeft werkelgk een oogenblik de beschikking over het geld gehad ook al had hij de bedoeling het dadetgk weer terug te geven De Duitsche rgkskas is dus met bet goodstukje verrgkt Lampier tegen wien gelgk wg mededeelden Wegens den drievoudigen moord op 30 Au Uftus 1893 door hem in de baart de Marolleput bg Oostburg gepleegd door den officier Tan justitie bg de rechtbank te Middeibifrg levenslange ge vangen iistraf werd geëiwht bekende voor de rechtbank zgne vrouw scboonj oeder en schoonzuster op den avond van 30 ugastos van het leven beroofd te hebben Woensdagavond was hg gegaan naar zgn meiaje t Leonie Maria Notelaar eene 19 jarige dienitbode bg De MiPiano en daar had bg gea dat bg de boel thuis in de war zoo gooien Om half tien is bekl opg taan en gegaan naar zgne woning Die was met een grendel gesloten op het geioep vso bekl dat bg nieuws had weM de deur door eene vronw geopend wie het was wist by niet Toen de Vronw de deur opende sloeg hg haar met een eegdetand dien hg daarvoor opzettelgk had med euomen zoodat zg neerviel Naar het Centrum verneemt heeftmr E du Marbhie van Voorthujzen onlangs ie Utrecht overleden vermaakt een perceel in de Trans met een kapitaal van l 80 000 om op te richten en in stand te houden eene Stichting voor halve wezpn en mei jps zonder tnpkomnt Daarna heeft hg eene tweede vrouw in Ifuis doodgeslagen de oude vrouw liep den dgk Op hg ging haar achterna en iloeg haar neder Bekl ging toen weder naar zgn huis Hg vond Melanie in het gangetje bezgden de woning en gaf haar weder een sl zgne T uw die in de kamer was leefde ook nng 11 01 li 68 l Oi 1 11 1 1 l il lO ti U OI 11 00 U 1 01 8 95 l 4 I M l tt 0t 7 7 M 7 8 7 M 7 ti tM M IlMidneht MUmrkvk ii ia 11 01 10 10 BMtanba 7 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 IS 7 i7 01 I IS i ll i a 8t 1 10 I l t t B M Bottndwi Vinwwkuk Magniniikt 7 4B 8 07 IN B 11 e 8 18 10 08 10 11 OOCDl D 4 57 5 08 0 H d 7 80 8 40 0 04 87 10 4 18 11 18 81 1 01 l 7 8 BB 4 4B 5 87 B B 7 18 8 85 87 10 45 11 1111 80 8 U 8 18 8 8 8 81 8 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 0 58 11 10 Ztr U 7 48 8 51 BI Kt 7 47 Z Zttw 7 5S 01 K d L d 8 01 Toorb 8 07 U 8 80 Hua e il 18 4 10 07 11 17 11 4118 51 1 4 1 57 4 85 5 15 5 6B 8 41 7 48 8 5B 10 15 ll lB 11 4018 OOrDl DTRlOHT 18 4 18 4 47 5 18 8 01 7 45 8 8810 O8 5 87 7 6 10 18 6 04 6 U 17 8 08 10 88 6 1 6 50 8 18 10 84 OnU 5 85 8 40 7 61 8 0 8 81 10 1 10 66 11 48 8 18 8 Oudaw 8 50 8 54 U O I7 WMtdn 6 67 7 018 11 8 40 11 18 1 44 Himaln 8 04 7 06 8 48 11 18 1 51 Vinckl 18 7 18 8 88 8 41 10 61 11 45 1 80 8 08 8 60 4 48 6 1 8 81 8 86 8 88 I0 10 61a O U U A 1 MaTIEDAH Oood 40 8 11 10 08 10 65 18 11 1 51 4 47 1 18 7 41 10 0 St AmtwdM Ws 7 8 10 10 15 11 1 1 8 40 M M S7 11 10 8 14 Ji U 10 11 U8 8 11 IIJB iT om haar voor te bereiden tot eei maateehappelgken werkkring Te Hilversum he zich een geval van pokziekte bg een jongeling van bgna 19 jaar roorgadaan beden nacht is hg overleden Te Li e Vnnrsche beeft Vrijdag de jachtopziener A de Waal bg den Heer Inmnger op het laodgoed Pgnenbnrg een groote otter leveud bemachtigd wel een bgzonderheid wgl deze dieren zeer kwaadaardig zgn wanneer zg in t nauw gebracht worden Waarscbgnlgk zsl het dier aan de Dierentuin te VGraveohage worden afgestaan Het Cüiiiité aau t wuord De heer Koning voorzitter van het Comité opende met een woord de vergadering Hg deelde mede dat aan ieder die bg het debat bet woord verlangde 10 minuten tgd zou worden gegeven en gaf daarop het woord aan prof Sprugt Spr begon te zeggen dat het hem verwonderde hier als spr op te treden daar hg zich voorgenomen had niet bniten Amsterdam het woord te voeren Bg had er echter toe besloten en Ie uit groote sympathie voor die candidaai en vooral omdat die candidaat geen Inst had zelf voor de kiezers op te treden Spr vond dat zondigen tegen de nsance verb8z nd mooi en daarom wou hg dat postje graag overnemen Van Hyla dt is een bekend mauio dit district Ten 2e om de boerenbedriegerg die er bg deze verkiezing in bet spel is Hg ging de geschiedenis der Kieswet Tak na om te komen tot de conclusie dat die Tak eigenlgk de luiste en miserabelste persoon was die er op bet Binnenhof liep Hg was totaal ongeschikt voor zgn baande en vooral van wettenmakerg had hg geen flauw begrip Hevig voer hg uit tegenover de juristen Hg liet zoo doorschemeren dat de vroegere leden die nu op nonactiviteit staan het boeltje wel zonden kunnen opknappen Finale kiesrechtnitbreiding moest er komen maar vooral geen candidaten stemmen die met Tak door dik en dun gaan Hg wenschte positieve kenteekenen van wel stand betalen van belasting aard en bigvend karakter der woning inschr Grootboek of Spaarbankboekje of afgel examen Volgens het amendement v d Kaag zouden we een uitbreiding krggen van 750 duizend kiezers de Min rekende op een 800 duizend maar dat cgfor was te hoog eu hei zou dus wellicht veel minder worden De gematigd liberalen hebben een groote fout begaan te hadden stelsel tegen stelsel moeten zetten maai als men n aat hoe moeilgk het is gegevens te verzamelen als men geen leger ambtenaren ter zguer dispositie heeft dan kan men begrypen dat die kamerleden het o aar liever aan zoo n luien minister overlieten Dat er velen door een misversiand zgn ingeloopen is zeker maar dat de Min daarbg een zeer slimme tactiek beeft gevolgd mi men haast niet veronderstellen Spr gaf nog e n kleine veeg aan Amsterdam s Burgerplicht en haar voorzitter maar de Grond wet met haar all aartje vergat hg te noemen Als Minister van Waterstaat was Tak op zgn plaats maar voor Binnenl Zaken deugde hg volstrekt niet De liberalen zullen bg deze gelegenheid ala Tak het wint verspelen en de antirevolutionairen een bnitenkansje hebben Dat dr Eoilper zich in deze gemeente candidaat liet stellen tegenover de hr Valette die beiden hetzelfde beoogde vond hg vreemd Hg waarschuwde met klem tegen een te groote macht die dr Kugper zou kunnen krggen als men blindelings met hem meeging Spr vreesde dat al behaalde de partg van Tak de overwinning de Eerste Kamer toch een Wet als Tak ons wilde opdringen zon verwerpen De heer Bylandt was lid van Gedeputeerde Staten had er voor gezorgd dat de vaart tusscheo Amsterdam en Rotterdam in provinciaal beheer kwam en de gemeente er nog een aardig sommetje bg opstak H S Bi 7 10 5 58 8 08 8 10 8 17 8 i 4 B0 4 57 B 04 B ll B iO 7 80 4 10 5 40 11 80 11 10 1 4B 1 85 1 08 i O S 15 11 08 18 40 10 80 Voorb 6 54 N dL dB 5 Z Zqpi8 08 Bl Kr 8 14 Itt tLi lt 10 88 Voorts betoogde spr hoe knap Graaf van Bylandt was en vooral wees hg er op dat gen candidaat onlangs waa bcooend tot voorzitter bg het congres voor binnensobeepvaartea en daardoor nog meer dan zgu moedertod sprak t Was waar hg waa een gnud en er waren lui tenminste volgens een stukje in de Gondsche Courant du van al He adelgke hoeren niets wilden weten Maar die grafelgke titel KOU hem toch niet minder geschikt maken De heer Valette was de eerste debatter die zich verwonderde dat een man die steeds ga g verd had voor vrgheid des geestes nadevrgeid op maatschappelgk gebieid wensehte aa banden te lemen Met zoo n hoof eacht p rsoon wilde hg niet in het strgdperk treden alleen wenschte hg een en ander een beetje aan te vullen Spr wees er op dat Min Tak voor de verkiezingen van den gemeenteraad van plan was een andere wet in te voeren Dat de gegoeden zouden w fgaan bg een mogelgke overwinning van Taks partg zag spr niet in In Pargs bgv waar ook het burgerclement vertegenwoordigd is merkte men daar van niets op Prof Spragt wilde die niksnutters nit de lagere standen niet toelaten hg wilde nog verder gaan eu die categorie van lui uit de hoogere standen eveneens weren De conservatieven rekenden meer nieuwe kiezers te verkrggen dan de voornitstrevenden nu dan waren de rollen eenvoudig omgekeerd Door dik en dun zouden ze met Tak meegaan dat verwgt gold de tegenpartg diezoo saampjes dat mooie amendement De Megier hadden klaar gemaakt Er wordt een ware klopjacht gehouden ja dat zag men hier waar hg 10 maanden geleden voor dezelfde zaken srde Gebazel over maatscbappelgken welstand Het Centrum zegt er in zgn nummer van 6 April het volgende van Wat is de juiste beteekenis van dit woord Welke de endere welke de uitgebreidste zin Een premie aan den taalkundige die in deze heete dagen een grondige oplossing van deze vraag geeft Zeker is het dat in den mond des volks nu dit dan dat idee aan het woord verbonden IS Of liever de term is zeer elastisch en dient voor toepassing bg den een waar de ander hem niet gebruikt Als ik honderd gulden in de week te verteren heb en ik daal in eens tot twintig zal ik meenen heel mgn welstand verloren te hebben Heb ik er daarentegen vgf maar klim ik in eens op tot tien dan ben ik deu koning te rgk en voel mg in eens in goeden doen iu welstand Zoo ook is de beoordeeling van anderen Daar vindt men zelfs de grootste tegenspraak naar gelang van de hoedanigheid waarin men optreedt Prof Buys een man zoo geacht heeft tochmdertgd in de Gids verzekerd dat een opvatting van art 80 in deu geest van Tak welmogelgk was De beer Valette moest menigmaal ophouden door stormachtige toejuichingen De heer Tbiereua nam daarop het woord om aan te toone hoewel hg geen jurist was dat een wei zooals Tak die wilde niet in strgd was met de grondwet Bedillen is gemakkelgk doch de kunst is moeilgk Een wolk van getnigen zgu er om te bewgzen dit met een finale kieerechtuitbreiding art 80 niet in tegenspraak is Tak is dit geweest en dat geweest nu dat zgn voorstellen volmaakt aren zal vel niemand beweren maar dat kao evenmin van de door prof Spr genoemde belastingwetten worden gezegd De heer van der Laan is verheugd dat de Spr van dezen avond zoo bang was voor dr Kugpers invloed Is Spr daarbg een boezemvriend der atheisten daar bg hun partg zoo opneemt dan ziet het er aan de hoogescbolen toch doevig uit Als er zooveel bedelaara en landloopers zgn dan zal dat toch zeker wel grooieodeels te wgten zgn aan de kleine kroeghoudera en die zgn toch kiezers onder de vigeerende wet Hg meende dat men een Min niet zoo mocht aanvallen g 40 47 0 54 10 1 10 10 11 08 11 81 8 40 0I 4 10 11 01 11 88 lU 5 86 8 10 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 8 85 44 80 5 65 4 48 7 0 7 11 7 80 7 88 7 l 6 5 0 8 41 14 8 0 8 50 10 07 10 64 04 1010 18 l 1 41 Il 10 40 UJ8 4 10 7 18 1 M T 40 10 H 1 11 Ml lUO De heer Dercksen zegt dat het alleen de vrees is dat de gemeenteraden zullen worden omgezet Hg wgat op het feit zguer verkieaing en wat hg gedaan heeft alleen als bewgs dat een i enstander van het brave liberale rwime toch ook wel wat kan uitrichten Dat de neer Van Bylandt onze belangen nu zoo opperbest heeft vooi estaau ziet spr niet in PnC Bpngt bwDiwoordd dunadereneh pr m nurkt durbg op dst hg de gemeeiitorudfferkiraingBn niet op een Ign gezet heeft met die toot de T K en Prof 8t hg hoodi Tol dat de hr Tu Bybndt de grooiate ooruek il T n het groote roordeel dat onze gemeente nog trok nit die aterweg geachiehte dat een rrg Nederlander de daden ran een Hin wel mocht beoordeelen De Min met zgn leger ran ambtenaren had iets beters mo ten geren Ia er geen goede oploasing te riaden met deie grondwet dan moest die veranderd worden Ook hg meende stagnatie te roonien alaTak ign zin kreeg en Na een voord ran dank aan den Spr aan de debattere sloot de heer Koning met een gepaat woord de vergadering De zaal was terdeeg bezet doch grootendeels met Takkianen naar het scheen Op iedere stoel lag hetrlngachriit ran prof Spmgt dat zich nnjnistniet onderscheidt door een gematigden toon BDiteBlandscb Overzicht Dezer dagen hebben de Duitsche keizer en de keizer van Ooetenrgk Hongarge elkaar ontmoet Keizer Wilhelm en koning Humbert van ItaliS hebben te samen in een gondel ntndgevaren door Venetië De toestand van Snropa zal door deze gebeurtenissen niet vergaderen Maar zg bewgzen ten overvloede dat de Drie Statenbond nt aïtgd even welvalend is eu dat er nie waar was van de onlangs verspreide geruchten als zou Italië zich van het drievoudig verbond willen losmaken en hulp zoeken bg Rusland Dat juiit Venetië gekozen werd voor de sameakonut heeft beteekenis De bevrgding van Venetië was het eerste en belaugrgke gevolg van de militaire samenwerking toischen Italië en Pmiaen toen Victor Emanuel voor de eenheid vaa Italië streed Napoleon IU deed een poging om Venetië aan Italië cadeau te doen Hg drong aan dat Oosteorgk het niet aan ItaliS maar aan hem zelven zon overgeven opdat hg het met de vereischte plechtigheid aan Victor Emanuel zon Bonnen overhandigen De Italianen bedanken er voor aldus de rol van den bedreven echtgenoot te vervollen en danken Venetië aan hun eigen iwaard en aan de hulp der noordelgke bondgeuooten Dit was een der historische grondslagen van het verbond In de Ooatenrgkache Kamer werd dt behanlisling der begrooting voortgezet De minister f n financiën constateerde dat de geldelgke toestand gunstig is Hg voorziet een overschot voor het volgeode jaar ondans deu aanwas van zekera gewone uigaven Eene vermeerdering van inkomsten door de mnotherrorming Boodzakelgk gemaakt zal gevonden worden flit eene belasting op den brandewgn Bg de behandeling der begrooting zeide Plener nog dat men met handhaving van de getalsverhouding tusschen vertegenwoordigers niddelklassen en anderen de werküpdenklassen au het klasrecht moet laten deelnemen De I ring is vastbesloten eene herziening van het kiesrecht ter hand te nemen De tegenwoordigheid van socialüten in het parlement sal er toe bgdragen het antagonisme der venwhillende partgen te doen afnemen Daarna werd de b rooting met eene groote meerderheid aangenomen Op eene vra van Pellonz antwoordde Crispi in de Xtaliaanscbe Kamer te midden van groote aandacht dat de regeering in den hoesem der commissie elke aansporing toi bezuiniging op het l er heeft bestreden daar men in dat opzicht reeds genoeg spaarzaamheid betrachtte Het wordt tgd dat men de aanvallen op het leger stake het onderwerp ia te ernstig Italië getroostte zich teveel opofferingen dan dat men thans het bestaan van n l er zou mogen compromitteeren In eene samenkomst met de financieele commissie verwierp Orispi de bezoiDigingen op het leger die de commissie verlangde Italië bekleedt eenen lagen rang wat zgne bewopening betreft en het zoo onvoorzichtig zgn het leger teveel te verzwakken Bfocenna drong aan op de noodzakelgkheid de fortifiicatieo te Maddalena te voltooien een arsenaal te Tarente op te richten en de kampen te Costrc lovanni n te Ozieri te retrancheerea Ook de landgrenzen zgn onvoldoende var terkt Moris verklaarde de bewapening der leeschepen reeds nu onvoldoende Eene vermermiuderiog in hunnen bouw zou eegen aanval van eene buitenlandsche mogendheid ter zee ten gevolge kunnen hebben en hg wilde eene dergeljjke verantwoordelgkheid niet op zieh nemen De Pargsche pers is wat verstoord op de politie die den jongsten anarchisiischen aanslag niet wist te voorkomen niet alleen maar dusver nc vruchteloos naar den dader zoekt Wg twgfslen zegt de Figaro volairekt niet aan den goeden wil der politie maar toch moet ieder erkennrn dat onze geheime politie niet voor haar taak berekend is Een selfde oordeel wordt ook uitgesproken door de andere bladen die er hun spgt over beteigen dat de politie nog geen spoor heeft kunDHi ontdekken van den man die den ia hei mlé Foyot heeft gepleegd Het gerschtelgk onderzoek wordt met gver voortgezet maar het levert niets op Men bad te minder dezen nieuwen aanslag verwacht omdat men in de vaste overtniging verkeerde dat alle anarchisten van wie men zoo iets kon duchten achter slot en grendel zitten Men kan nu van voren af beginnen en de politie is te meer de klats kwgt omdat de laatste ontploffing niet het minste verband aanwgst met de vorige Ook komt het recept van de bom die tegen bet restaurant Fojot ontplofte niet voor in het meervermelde handboek voor anarchisten dat door Vaillant en Henry geraadpleegd was voor de samenstelling hunner helscbe machine De toestand van den social istischen pnblicist en dichter Tailhade die bg de ontploffing in het restaurant zoo ernstig werd gewond is tamelgk gunstig Aanvankelgk bestond er gevaar dat bg het rechteroog zou verliezen maar volgens de verklaring van den geneesheer die hem in het Gharité ziekenhais behandelt zal vermoedelijk deze wond zooder ernstige gevolgen genezen De aau het restaurant veroorzaakte schade wordt op 50 000 fres b root Naar men beweert worden tusschen de Fransche en Engelsche regeeringen onderhau delingen gevoerd betreffende de opsporing en niilevering der anarchisten dïe zich te Londen ophouden De inhechtenisneming van Meunier die de üntplo£5i g in het café Very voor zgn rekeningi beeft aanleiding tot deze besprekingen In verband ïn t deze mededeelingen worden weldra weer eenige inhechtenisnemingen te Londen verwacht IN GEZONDEN Krimpen a d Lek 7 April 1894 Geachte Redactie Heden kwam mg toevallig onder de oogen uw blad van gisteren bevattende het verslag der Vergadering te Ouderkerk a d IJsel waarin de heer Valette optrad In dit verslag komt als door mg uitgesproken de volgende zinsnede voor een Zaager bediende zich van leugen en verdachtmaking Hoewel waar men l improviste spreekt bet moeielgk is zich later woordelgk hei gesprokene te herinneren is het mg toch ten eenenmale ouhegrgpelgk dat ik mg in dien zin zon hebbei nitgelaten Hoe dit zg ik stel er hoogen prgs op te verklaren dat het geenzins mgne bMoeling geweest is de heer Zaager persoonlgk verantvroordelgk te stellen voor de onwaardige houding door de N Rott Conr c in dezen verkiezingstrgd aangenomen Ik heb tot dusverre niet de minste reden de eerlgkheid en goede trouw van den heer Zaager in twgfel te trekken en als ik zgn naam in het debat gemengd heb is dit alleenlgk geschied om mgne groote verwondering er over nit ie drukken dat hg die tot dusverre alom in ons district als voornitstre vend liberaal en boezemvriend van Goeman Borgesins bekend stond thans als Hoofdredacteur van de N Roti Coar zgn blad beschikbaar stelt om hei ministerie Tak te belpen afbrekan en verguizen en de Conservatieve en Ultramoniaansche partgen ter wille te zgn U daukz gend voor d name heb ik deeer te zgn Hoogachtend Uw Dienstwillige M BOOGAfiRDT Bz Door den heer A C Weriheim in de N R C van Dinsdag zoo juist geteekend Ome verêlaggever antwoordt op kei boven ttaande dat indien de heer Boogaerdt pertinentverklaart de gewraakte zinsnede niet gebezigd iehebben hij van zijn kant wil toegeven dateene kleine vergisting nixt onmogelijk is bij eenezoo rad en met zooveel vuur uitgesprokm ver oordeeling der N R CtRm Zeer geachte redactie van dit blad Beleefd verzoek ik u om onderstaande in uw blad te willen opnemen Het is naar aanleiding van een dezer dagen in t advertentieblad door eenige kieurs geplaatste advertentie waarin de heer J Schouten aanbevolen werd als candidaat voor de gemeenteraad dat ik meende met een enkel woord die candidataar te moeten ontraden Niet dat ik iets wenach af te dingen op de geschiktheid of de persoon van de heer J W Schouten Maar t kwam mg voor dat nu het de vervanging betreft van ons eenige bouwkundig raadslid den heer Oudgk het noodzakelgk is een ander boowkundige in zijn plaats te stellen wiens adviezen de overige leden in staat zon stellen vele bouwkundige zaken met een helderder oog te kannen bezien Te meer meen ik op de verkiezing van een bouwkundige te moeten aandringen omdat naar mgne meening nog genoeg bouwkundigen tevens zeer geachte burgers die daar alleszins voor geschikt zgn hier te vinden zgn Ik begin met de aandacht ta vestigen op de heer F van der Straaten op den Ëattensingel alhier een onafbankelgk zeer geacht bouwkundige met scherpzienden blik die doordal hg nog betrekkelgk kort Gouwenaar is misschien nog niet algemeen genoeg bekend is maar die bg elk die het voor recht heeft gehad hem te leeren kennen ho staat aangeschreven om zgn humaniteit enpractische kennis die door dat hg zgn aannemennaak heeft overgedaan ook gelegenheidzou weten te vinden om zich in de verschillende te behandelen vro tnkken in te werken De voorlichting en adviezen van zulk eenpraotisch bouwkundige zgn naar mgn beseheiden meeniog voor onze gemeenteraad onmisbaar Ik wensch naiaurlgk de candidaat dieik nu soo bepaald in de gegeven omstandigheden de rechte man op de rechte plaats zonvinden de kiezers niet op te dringen daar erin Gouda nog meerdere zeer geachte mannengevonden worden waarvan ongeveer t selfdegezegd kan wordeo Denk bijvoorbeeld aande heeren Nederhorst Dessing Hoogendgk deaannemer enz Indien deze realen zullenhebbeu bggdragen om in elk geval een bouwkundig raadslid in onze gemeenteraad zittingte geven is t doel van dit schrgven bereikten breng ik ni Mgnheer de Redacteur mgnoprechten dank R CORRESPONDENTIE J V W Noch iu hei adresboek noch in de bevolkingsregisters komt uw nsam voor iSpgt ons wel een aanbeveling voor onzen candidaat niet te kunnen opoemen maar we vreezen voor oneerlgke tactieken en daarvan zgn we niet gediend ONTVANGEN eene BASSEN A van OS Aa E 73 73 Beurs van Amsterdam 7 APSIL alotkoera 88 y 102V Vor kra 8V UO 10 9 Vl 7 V 781 79 22 H J Via A y 103 28 24 106 61 8 l 100 lOO a 99 620 626 1017 87 101 218 1491 96 101 1011 188 V 8 BOl 81 101 1011 170 180 108 49 188 1407 64 104 i Vi 103 iiiV 78 4 108 1881 1841 11 9 ül a 86 261 171 lOSf 01 110 104 1S 190 10 108 101 m i se 109 78 7 y NiDiauKu Cerl Ned S i l dito dito dito 8 dito dito ilito 3Vi HoHOiK Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUB InsobrljviDg 1862 81 K OosTlNa Obl inpapior 1888 6 dito in silver 1868 KfoaTUOiL Oblig met ticket S dito dito 8 Rusland Ubl Oost 2e Serie 6 dito QecoDi 1880 4 ditobgaotb l88 4 dito bij Hope 16S 0 4 dito ie goud leon 1688 6 dito dito dito 1884 5 9pan Perpet aobuld 1881 4 Tnauu Gepr Coar luo 1890 4 Geo leeeing aerie D 997 967 99V 173 Geo Ie6niii lerie G ZtilDAFB BlP Bid obl I8 2 S Manco Obl Buit 8cb 1890 VINIZDII 4 Obl 4 oubep 1881 AuvrBauAH Obligatieu 1861 3V BoTTIEDill Stoel loon 1886 3Vi NlD N Afr H r deUtr uod Arendib T b M Certiloaten Dijii Maatwhappy dito Arob llypotbookb pandbr 4 üult Mij der Yorstonl aand Or Hypotbeekb paiidbr 4 Nedorlanasohfl bank aand ieil Handelmaatiob dito N W k Pao Hyp b pandbr t Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Uypotbeekb dito 4 OoaTSNE Ooat UoQg bank aand i Ruai Hypotbookbank pandb 4Va Ahe iiu Equit bypotb pandb 6 4 50 140 Maxw L O Pr Lien eert 6 NlD Holl lJ Spoorv HIj aafid Mij tot Elpl V St 8p aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiLItSpoorwl 1887 B A Bobl 8 Zuid Itai Spwmij A H obl 8 PoLBH Waraobau Weeneo aand 4 EuiL Gr Euaa 8p Mij aand 8 BaltiMbe dito aand faatotra dito aand 6 ïirang Uombr dito aand fi Karak Cb Aaov Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat Sp Uij oblig 5Orel Vitebak dito oblig 6 ZaidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 uv 86 801 1011 AMBBlKA Cent Pae Sp Hij obl 6 Cbio k North W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer fc Rio Gr Spm o rt jjt llHnoia Central obl in good 4 Louia k NBahTilleGert T aand Mexico N Sp Mij lehjp o Miaa Kanaaa t 4 pot preif aand N Tork Ontario k Weat aand dito Penna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud S St Paul Minn fc Aanit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oMig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 GiMADA Can 8outb Cert v aand Vbk C Rallw k Na lo b d c O Amaterd Omoibna Hy aand Botterd Tramweg Maata aand Nn Stad Amaterdam aand S Stad Botterdam aand 8 Biun Stad Antwerpenl887 2l i Stad Brnaael 1886 S l HONO Tbcia Begullr Ooaellach 4 Ooannt Staataleeoing 1860 t K K Ooat B Cr 1880 S Srurn Stad MadrU 9 1168 Nbd Ver BeL Hyp SpobI eert t LIJST TU brieven geitdresaeerd aan oubflkenden gedareude de 2e belli der miuuid Maart 1894 en terng te Terknjgen door tn ichenkomst Tan bet postkantoor te Qonda Venonden an OODDA Wed Sebron Amaterdam H C Cool Amsterdam Wed Boaninga Groningen Herr Nederhorst Haarlem J t Uroniogen KraHngen P Deloair Leiden H Verwaal Ouderkerk H J T Lonkhniien Rotterdam L T Bgewyk WaddingsTeen Gonda 9 April 1894 De Directeur van het Postkantoor V0B8TER KleinhaDdel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan Ooada brengen ingerolge art 5 der Wet Tan 28 Aognatus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat by hen zyn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbg Vergunning wordt gevraagd om in de bg ieders naam reimelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam v d Venoekers Aanduiding der local A F C Nolle Kattensingel Q No 95 Vogelenzang M No 124 Waleeteeg F No 62 C de Zwart W Sprogt wed H M de Bmin Botterd dgk F No 1 M A V Bgsdam vr van K van Wgk Gouda den 9 April 1898 Bnrgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZBNDOOBN De Secretaris BBOOWEB 345 Staats loter4 te Klasse Trekking van Maandag 9 April 1M4 No 145S8 BOOO No 8423 en 20046 1000 No 8389 4816 en 12994 400 j No 18 en 14061 200 No 8022 19476 7780 7771 en 1 4S 100 826 2921 228 2931 266 2969 869 8061 877 3133 880 8183 197 3284 848 8847 366 3898 388 8898 486 3308 668 8413 667 3432 677 3468 697 3467 784 374U 766 3769 3825 925 3 3e 938 3979978 4088 4043 1001 40761087 41741199 4186 1249 41931842 4838 1468 48681468 48661658 48761577 42941582 42991642 43641677 41881716 44561744 46091789 45821887 46481901 45751914 46781916 46171926 46531934 47281948 48081973 49142004 49388056 49418106 4956 2114 4971 2214 49912244 50102880 50888376 51888896 51318417 51968477 58868648 52548660 62682666 62742783 5329 810 6 79 15569 19067 15678 19081 15653 19084 15794 19188 16978 19280 16040 19293 16107 mal 16818 19348 16844 19365 16288 19884 16894 19 407 16804 19494 16840 19501 16365 19559 16874 19657 16409 19716 16481 19780 16438 19740 16449 19786 16577 19888 16608 1986 16750 19880 167B4 10904 16903 19944 16956 19977 16903 80006 17009 20066 17036 90086 1706 8010 17870 20107 17846 80188 17877 80156 17445 80188 17688 80191 17685 80198 17644 80800 17687 80889 17701 10886 17811 80348 17886 20849 17 6 80378 17941 80481 11948 80444 18044 80493 18047 80558 18068 80566 18082 20667 18089 20570 18258 80607 18876 80698 18318 80696 18460 80690 18668 80787 18688 80754 18739 80766 18760 20858 18064 20901 19007 888 19087 6480 19083 165 19056 5443 5488 5501 5600 6653 6674 Prijzen van 46 5432 8177 10699 13816 8869 10604 13346 8287 10601 13307 319 10678 18386 8404 10691 13411 8487 10738 18414 8444 10761 19428 6743 8474 10798 18488 6756 584 10868 13489 5766 5788 6818 6880 6889 6846 5858 5870 5878 5919 6984 5948 10970 13697 11047 18643 11098 18716 8686 11188 13789 8649 11877 13730 8668 11381 137768670 11485 13788 11439 137888706 11453 187988749 11686 188848790 11618 138348844 11686 18848 6595 6669 6809 6348 6940 7089 7142 7286 7808 6013 8860 11646 13918 6045 8851 11867 18936 6128 8989 11688 14008 6204 8935 11878 140 4 6822 8940 11987 U099 6286 0087 11968 14168 6341 8099 11981 14163 6378 9176 12046 14178 6458 9190 12064 14174 6600 0340 12089 14880 6504 9878 18161 14244 9487 18870 14871 9448 18897 14874 0468 18807 14882 9468 18848 14894 9474 12847 14446 9487 12868 14528 9544 12889 14581 9581 18440 146 e 0666 12641 14606 7399 9660 19656 14611 7417 9844 18571 14684 7483 9861 18e l 14664 7486 9891 12 88 14669 7687 9948 12788 14797 7557 10055 18758 14748 7686 10080 18781 14770 7649 10104 18796 14778 7654 10188 18880 14796 7784 10157 12828 14S10 7806 10296 18823 14888 7810 10805 18009 14891 7847 10366 18020 14972 7937 10366 13072 16010 7991 10467 18110 15060 8037 10488 13153 16064 8069 10499 13168 16822 8101 10511 13198 15391 106 10584 18201 15480 8146 10677 13207 16463 Advertentiën intlhStnnm mBuUenlandteht Couranten worden dadelgk opgeionden door hei advertantie Bunan v n A BBINKMAN fc ZOON ta OoutUh