Goudsche Courant, dinsdag 10 april 1894

ADVERTENTISN Heden oTerleed in den onderdom TUI rnim 81 jaren onze iunig geliefde V der en Behnwdvider de WelEd Ge trenge Heer WILLEM FREDEBIK LAMORAAL WICBERS Oad Controlenr en gepenrioneerd Ontranger ran a Rgka Belaitingen Vtlp 5 April 1894 Uit aller naam a J LAMORAAL WICHER8 De Beer en Merroaw GEITEL SoHDamLD rix di Gton betnigen hnnnan hartelgken dank Toor de bewgien van belangstelling by de geboorte ran bannen Zoon onderronden Vititef worden hij voorkeur afgeaachi J on derdag 12 April a e Qouda 9 April 1894 LIEEHALE KIEZEES I Laat U iocb niet reraohalkenl Volgena de Candidatenigit in tN t d D beboort de Heer rm BTLANDT tot de ant rer Stemt dm op den Tolbloedliberaal T G G VALETTE Eenige Kiezers Vraagl een proet ran de ecbte TOmES WIJN aanberolea door de grootite geneeabeeren ran het bnia Mm StMn Erdo Béa3re nabg Tokay Bongarlje Te bekomen bg C van VLIKT MARKT 156 Een ware Schat TOor de ongelakkiffe alaebtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime nitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING fioUandache nitgare met 27 afb Prga 2 solden Ieder die aan de reraohrikkelgke gerolgen ran deie ondeugd Igdt moet het le n de oprechte leenng die bet geeft redt jaarlgka dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegala en in eiken boekhandel in Bolluid jlbonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVËKSMAGAZIJN onder Bedactie der beate Kath Letterkundigen Maandelijks reracbgnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectnar ala Botnan yovellen JlistoHsehe Verhalen Poi ie Anerlei Baadêele Zogogrtef iteftiu etui en roor den teer lagen prga van OS CBST per 3 maanden franco per poai 80 cent Goedkoopste msaodsohrift van Nederland P arOKVIS WATERREDS 4 BiTOIr S BOBGH Gopae fin Boil 1 1 40 da Liter J ê OOQKAO FtN BOU TU de Soemi Jttmu nu loor h t Mlueld lud m iuAcotd hOMUlfhvdei fSMttig Mead wordt jelmrud Üt ftnenlAl benuoda floMohwi vaa 5 Lltar nwiwaiw H L W uu wi ran a nnm Inhoud Tonnlui vna hntnttcnt nnDr P f AliHAiniI ItOOa DiUlalInnil nrkitlal bU P H J v WANKÜM J MBLKEBT Oosthaven flrmft Wed P B 14 Qouda Zeer ITette Gesteendrukte mUSAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Aan de EE Kiezers in het Eoofdldesdistriet Gouda te Gouda Boskoop Moerkapelle Waddingsveen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpen a d LJsel Krimpen a d Lek Gouderak en Lekkerkerk Door de onderstaande Riesvereenig ingpen in het District is tot Candidaat voor de Tweede Kamer g e$teld de Heer T G 6 VALETTE Zij bevelen dezen Candidaat met warmte aan voor de verkiezing welke op D1I ISDA 10 APBIL 1894 van s morg ens 9 tot s namiddag s 4 uur zal gpehouden worden Genoemde Heer heeft de candidatuur aanvaard en zal g ekozen zijnde ons District op waardigfe wijze vertegenwoordigden Voor de Kieevereeniging BurgerpUeïUe te Qouda Dr W JUUÜS heo Vooreitter PRINCE Secretarie F BERMAN Fa Penningmeeeter L VAH EIJK L D KEUS A J SCaiLT Voor de Liberale Kientrteniging Burgerplichtt Voor de Vrijzinnige Kieevereeniging te Boekoop U B rAK NES Voorzitter J W DB RUITER Secretarie te Krimpen a d Lek en Ometreken P VAK Dl BOOG Vooriitter Krimpen a d Lek K vm out BERQ Fenningm J BOEFLAKE Secretarie Krimpen a d IJael Da A TA OOSTEN Lekkerkerk R BLOK Lekkerkerk M BÜOAERDT Bz Krimpen a d Lek Dr C J ÜOBTEB Ouderkerk a d IJael Voor de Vrijzinnige Kieevereeniging te Waddingeveen C VAK o a TORREN Ka waarn Voorz en Secretarie P A OTTOLANDEB Penningmeeeter Dr C W C0RT8 Penningmeeeter P M rAir BEININGEN C OÜDUK J HOOFTMAN Ta A W vas LANGE Kiezers voor den Gemeenteraad m worden uitgenoodigd tot het bijwonen der welke gehouden zal worden op DONDERDAG den 12 APRIL a s des avonds ten 8 ure in de Sociëteit Ons Genoegen tot het stellen van eenen Candidaat voor de a s Gemeenteraadsverkiezing F S Volgens art 14 van het Reglement tronleo alleon Kiezers tot deze b eenkomst toegelaten Namena het Comité C G TAS DIE POST Voorzitter I jj T CBBBA8 Secretarie Oouda 9 April 1894 De Liberale Kiesvereeniging BUEaEHFLICHT e krimpen a d Lek en omstreken heeft in hare rergadering ran den 2 April 1894 geateld tot Candidaat roor het LIDMAATSCflAP der TWEEDE KAMER der StatenGeneraal roor het DISTRICT 0OUDA den Ueer T G G VALETTE AFGETREDEN LID die dan Kieiera dringend wordt aanberolen Het Beatunr P r HOOG Voor K T D BERG Fenningm j te Krimpen ajd Lek U BOOGAËRDT Bz R BLOK j Lekkerkerk A rA OOSTEN Dr C J GORTER te Ouderkerk aid IJeeL 1 BOEFLAKE Secr te Krimpen a d IJeel ui f de Vïcfor aSron f e OberlahnsfeinbyEms r Tafeldrank Vanhé ninklyAeffuis der federlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlah steia Gevestigd te Botlerdam Zuidblaak 8 Ooada Snelperadrak vaa A Bawuuii k Zoox Hen biede het Qeluk de liani 500 000 Mark all hoofdprgi iii bet gelnkkifttt g al biedt de DÏeuwtte groote G verlotinf dis door de Hooge Keftwriog nu Hambui goedgekeurd d gewaarborgd ia De roonieelige inrichjting raa brt nleowe pbia bestaat daarin dat io dea loop vaa ijecliti veimge maaaden io 7 rerloticgeD vao 110 000 lotoa 5ft 400 pr seo bedragende 10 452 4a5 Mark ter volledige beslissing zuilen komea dsaroader ign kspitsie prqun vaa eventueel iM MW Jhrk by uitoemendlieid eobter 1 pnis 1 M 300 000 l pnjs a H 300 000 prijs i M 100 000 prijzen a M 7 000 1 prijs aM 70 0001 prijs iH 66 000 I prijs i M eo ooo 1 prijs èM tS OOO prijzoD M 60 000 1 pr s s M 40 000 prijzen il H iO OOO 5 prijzen i M 16000 SS prijzen iM 10000 66 prijzen it M 6000 106 prijzen iM 9000 S68prgzeniM 000 6 prijzen i U 1600 766prgzeniU 1000 1S37 prijzen iH 600 33960 prijzen il M US 18 lprqzeniH300 00 160 1 7 100 II4 67 40 0 De prijstrelikingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor da asnatAanda eerste prijstrekking dezer groote door den Stut geiraarborgde Qeldverlotlng kost l geheel orig lot sleebta U O al f 3 60 l 1 80 l kwart l i 80 tegen inzending van het bedreg in bsnkpspier of per postwissel Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met bet wspen van don StBAt voorziene Origineele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereisehte o9 cieele plan waorutt de verdeelicg der prezen op de versebillende klassen ala ook de betreffande inleggolden te vernemen is grntis bggevoflgd en zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officleele lijsten De uitbetaling der prijzen geachiadt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belangliebbenden io alle grootera plaataea van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour bet geluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prijzen hebben wij meermfhn volgens offioieete bewijzen de eerste Hoofdtrelfers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 160 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz Het is te voorzien dal bij deze op den beebt teu grondslag geveatigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kon worden gerekend en veraoekeii derhalve om alle oommissioa te kunnen uitroeren de bestolliDgen zoo spoedig mogelgk in elk geval voor Oen 30 APBIL e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON BaakiPFB en Geldwiaielaan io HAMBURG PJBUiermeda dankea w Toor het vamouwen OQS tot hiertoe geaohoDken en daitr wg bg het begin der oieuwe verloting ter deelneming ioTiteeren tullen wg ook roor hel vervolg bemoeid zgn door een atipte en reeele bediening de tevredenheid vaa ooxe geëerde Begutiitigers te vertrerreo FEMSCHE STOOMVEEVEEU IH Chemische WasseherfJ VA H OPPE MHEIiUEB 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Ktining der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stöomen en rerren tmi alle Heeren en Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het itoomen Tan plache man tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enx worden naar da nieuwste en laatste methode geverfda Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fobrieken zqu de prnzen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nïeaw afleverbaar in 3 di pn te Terren goederen in eene week Dordrecht STEKDS VOORRADIG Coperir Btlkea bec en beh Pitch Km Balken en prima Delen Oregon Pine Balken Delen geech en gepl Delen Plaathout Ellena Jnffen Koldera Sparren mz eni M zAan PBU zxs mmm 1 lIL iTÏ DER GOnDSCHE GODBANT TOor Leden van de Tweede Kamer der Staten Qeneraal op DINSDAG 10 APKIL 1894 Breda Enschede Eindhocen Atten Middelburg Doriredd Ulredit Weert Leiden Baarlem Schiedam Uitgebracht 658 geldige stemmen Gekozen Mr L M P H baron Michiela ran Verduijne v M met 549 Gomperta had 51 stemmen lUtBehracht 1934 geldige stemmen Daarvan verkngen Mr A F Vos de We l 781 V M Mr R K Hattink 722 tM Mr W H de Beenfort tM 432 stemmen Herstemming tusschen Vos do Wael en Hattink Uitgebracht 1079 geldige stemmen Gekozen J Th M Smita ran Ojjen r M met 1047 st Uitgebracht 1378 geldige stemmen Gekozen Mr J J Willige t M met 711 at Mr M H F Treab verkreeg 486 st Uitgebracht 1733 geldige stemmen Gekozen Mr C Lnoaese t M met 1626 stemmen lliteebracht 2280 geldige stemmen Herstemming tusschen S M Hugo van Gsn v M met 1136 en Dr A Kniipnr met 609 stemmen Mr F N Sickenga verkieeg 529 stemmen Gekozen Mr W H de Beaufort r M met 1867 en Jhr mr J Roëll r M met 1064 stemmen Uitgebracht 9 6 stemmen Van onwaarde 42 Gekozen 1 Trojjen r M met 851 stemmen Uitgebracht 1723 stemnftn Gekozen H J Bool r M met 1023 st Prof mr H L Drocker 352 en Seret 335 stemmen üitizebracht 1450 geldige stemmen Gekozen Jhr mr J Roëll met 793 stemmen Mr Famcombe Sanders t M verkreeg 652 stemmen Herstemming luaschen S A Maas t JS n r H n r van Limburg Stirani met 919 stemmen Mr A P R C van de Borch Verwolde verkreeg 322 stemmen t k Tegenstemmers amendement Maai V M Voorstemmers Gouda Snelpersdrnk van A BniUKMaN Si Zoon mmÊÊm DER 60DDSCHE GODBANT TOOI Leden van de Tweede KMSc der Staten Qeneraal op DINSDAG 10 APKIL 1894 2223 Stemmen 24 2199 Stemmen Gouda Uitgebracht Van onwaarde Geldig e Volstrekte meerderheid 1100 Stemmen Hiervan verkregen de Heeren Mr C J E GRAAF van BYLANDT 972 Stemmeir T G G VALETTE 776 Dr A KÜYPER 449 Zoodat herstemn ing moet plaats hebben tusschen de Heeren Mr C J E GRAAF van BYLANDT en T G G VALETTE IWmrg WkedMen HeppeL Almelo VieM Frander Nymegen OoettrkMt Gekoxen Mr B M Bahlman t M mat 729 temmen uitgebracht waran 788 geldige atemmen Uitgebracht 1115 geldige stemmen Gekozen B L Tjdeni 1 M met 995 temmen Masaholt uad 33 atammen Gekosen Mr H Smeenge t M met 705 atammen Uitgebracht 1364 geldige aiemman Gekoien Dr B J A M Sehaapmu r M met 1228 atemmen Ditgebnuht 1276 geldige atemmen Oekoaaa B R F van Vlgmen r M met 1244 atemmen Uiteebracht 2188 stemman meerderheid 1076 Qakoien de heer F Lieftiiiek t M met 1515 at De hear A Bmmmelkamp verkreeg 806 atemmen Citgebracht 884 atemmen Gekoi n F T J H Dobbelmann r M mat 781 atemmen Tak rerkreeg 57 stemmen Ditgabracht 1382 atemmen Oekoun Jhr I B D r d Beroh ran Haam tada r M met 1256 atemmen fniergtn Dilsabraeht 14S1 geldige atemmen Oekoien E A M ran dar Knu t U mat 1007 atemmek Brninama rerkreeg 382 atemmen Good Snalperadmk Tan A Buvuiii t Zoon