Goudsche Courant, woensdag 11 april 1894

No 03 4 Woensdag 11 April 1804 32ste Jaargang m mm mmm I JSieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De CJiteave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met ïdtïondering van Zon en Feestdagen De pry 9 per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afironderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 April 1894 By do hedön plaats gebad hebbende rerkieidug werden ingeleverd in de beide Btembnreanx te urnen 95 itembiljetten Da oefBoin en der Bchntterg alhier zullen voortaan das oemdagB plaats hebben Da Kamer Tan koophandel en fabrieken alhier vestigt i in den aanhef van haar verslag over 1893 de aandacht op de omstandigheid dat er bg de in de laatste jaren bestaande algemeene oorzaken van den drnk voor Gouda s handel en rarerbeid in dat jaar nog eene uien we ooraiak is gekomen die den bloei daarvan zeerl ernstig bedreigt deee n l dat sedert het kanaal van Amsterdam naar den Ryn het Merwede kanaal ia geopend Goada voor een groot gedeelte is afgesneden van bet verkeer te water tostóhen het noorden en zniden van ons land en dat daarmede aan Gooda a handel en nnverheid de natnoriykste weg is ontnomen om hnnne producten naar elders in binnenen buitenland te vervoeren Aan de markt werden aangevoerd 852 338 K 6 kaas De prgzen voot beste kaas waren fart geheale jiwr door vrg wel gelijk aan die van 1892 aiettegenstaande de handel zeer gedrnkt was Bg het einde des jaa waren nog groote voorraden aanwezig die zoo er geen verandering komt zeker veel verlies zullen geven Opk voor de groothandelaren was het a loopenl jaar ongnnltig daar vooral de export handel veel te wenschen overliet De pypenfabriekan werkten steeds geregeld door niettegenstaande bet debiet minder groot wai dan in 18 2 De coneorrentie van Doitschland Engeland en Schotland blgft steeds zeer groot uAAX zgn fabrieken die de markten met mindere InaUteiten overvoeren zoodat de Goudsche pgpen worden verdrongen en dan ook veel minder baitenland cfae orders zgn ontvangen Ue vraag naar lange pgpen de meest gezonde soort blgft toenemen De pottenbakkergen of aardewerkfabrieken werkten geregeld door De tOestan l der garenfabrieken was verre van bevredigeid waartoe de allerongnnstigste toestand der Zniderzee visscherij het meest bgdroeg ook de machinale bind en pakgarens verdringen meer en meer het bandgespin De zeepzied rg meent wel dat het verbruik van zachte sbep na de afschaffing van den accgns is to enomen maar tot groot nadeel van de verbruikers is de qoaliteit na die afschaffing verminderd De bierbrouwerijen konden zich in toenemend debiet verheugen In de BtoomoUeBl ergen was het zeer stil De houtzagergen hadden geregeld werk voor eigen behoefte De aanvragen naar loodwit op de OudHollandscbe wijze bereid namen bg de loodwitfabtieken steeds toe Daaronder waren vele uit het buitenland Men schrgft oit Utrecht aan de R Ot c Uit Bod rave het laud van belofte van landloopers die door de politie opgenomen begeeren te wordea stond heden weder een jonge man van 29 jaar bakkersknecht van beroep voor de arrondisaemeots recbtbank terecht Hg had aan een getuige een werkman van 65 jaren om een paar centen gevraagd en was dit doende door een veldwachter iu de nabgheid betrapt JSene vraag door den voorzitter aan dezen getuige ge u scheen bestemd om een eigenaardig licht te werpen op de omstandigheid dat men juist in Bodegxave zoo gemakkelyk tot opneming van bedelaars overgaat zoodat de streek zulk een goeden naam onder de heeren van bet beroep gekregen heeft dat zg er van heinde en ver heengaan om betrapt te worden De voorzitter vroeg in den getuige een ouden bekende tiende Zgt ge soms een vaste getuige £ n toen de mao hierop ontkennend antwoordde liet de voorzitter er op volgen Omdat ge zoo dikwgls bier komt in den laatsten tyd zoeken de bedelaars juist u dan altgd op Van andere zaken die ook bga geregeld in elke zitting voorkomen namelgk het weghalen van dorre bladeren of gras nit de bosschen in den omtrek en die ook steeds den veldwachter noodzaken een reisje naar de stad te maken en het rgk ban daarvoor K tuigepgeld te vergoeden was er heden slechts e Mpf van iemand uit Nieuw Loosdrecht een maD volgens verklaring van den veldwachter van onbesproken gedrag en die zgne bekeuring eigenlgk dan ook alleen daaraan te danken bad dat hg niet dadelgk de waarheid aan den veldwachter had gezegd maar op diens vraag waar hij de bladeren vandaan had niet had willen bekennen dat hg ze een voet of tien verder nit het bosch had gehaald dan waarvoor hg van den eigenaar vergonning had Zulk een gebrek aan waarheidsliefde verdiende naar des veldwacbtera oordeel bestraffing Het Openbaar Ministerie eischte slechts eene boete van f 2 tegen den man en de voorzitter die hem naar zgne verdiensten vroeg en vernam 1 I dat deze slechts voor vya gezin van vrouw en visr kinderen 5 i f 6 per week bedroeg deed hem de vraag of hij die twee gulden zou kunnen betalen £ n toen de man daarop met een verlegen hoofdschudden antwoordde herhaalde de voorzitter de helft dan En toen zet de beklaagde alsof hg in een bakkersvrinke was Ja een gulden dat zou missehien wel gaan maar ik heb hem op het ot enblik niet in mgn zak c De behandeliDg van de zaak t en P Y te Ood Loosdrecht beklaagd van op 23 Maart jl Jaa Vonk aldaar te hebben mishandeld wei acht dagen geschorst omdat de eerste en derde getuigen niet waren verschenen De officier vao justitie eischte veroordeeling dezer niet verschenen getuigen tot betaling der noodelooa veroorzaakte kosten terwgl bg het verder onderzoek tevens twee getuigen door den beklaagde déchaige opgegeven zullen worden gehoord Sen gevaarlijke knaap scheen te zgn zekereJ 0 die in den nacht van 17 op 18 Febroari 1 1 door twee rgksveidwachters was betraptterwgl hg met een geweer in het jachtveldwas Op de vraag om het geweer af te gevenbad hg geantwoord met eene bedreiging enherhealdelgk het geweer op de beide veldwachters aangelegd met de woorden als je menadert schiet ik j kapot I beklaagde ontkent echter hen bedreigd te hebben Alleen stond hg toe in hebben geweigerd zgn geweer af te geven maar dat komt omdat bg in dienst geweest is en daar beeft zgn kapitein hem altjjd geleerd £ en flinke kerel geeft nooit zgn geweer afl Zgn geweer was ook niet geladen geweest want ofschoon het een voorlader was en hg toegaf dat hg wel een minuut of rgf noodig had om het te laden hield hg vol dat hg er nooit kruit in deed alvorens bg een stuk wild zag naderen Hg vertelde met een grooten woordenrloed verder nog zulke alleronmogeIgkste dingen en poogde ook het geloof nog ingang te doen vinden dat men hem zocht dat toen een der veldwachters verklaarde dat hg hem vroeger ook reeds met een mes bedreigd had het openbaar ministerie hem als een allergevaarlgkst man qualiflceerende eene gevangenisstraf van een jaar tegen hem eiichte Omtrent de geweldpleging tegen den persnon die in het Alexandersreld ia Den Haag stervende is gevonden verneemt men nog dat de dader v d G die aanvankelgk alle schuld op zi fa nam thans verklaart dat zgn vriend de artillerist K den verslagenen eveneens heeft mishandeld Ben rgke Amerikaansche dame Cornelia Coster onlangs te New York overleden heeft in haar uitersten wil bepaald dat haar geheele vermogen dat f 2 500 000 bedraagt besteed moet worden tot het bouwen vim een praalgraf voor haar op het kerkhof van Woodlawn I Aan den Teteringiohen dgk te Breda waren in den tuin van de familie M eenige knapen waaronder de zoon van het genoemde lin in het bezit vftn een geladen fiobertgeweer De knaap die niet wist dat het geweer geladeii waa richtte uit apeelschhoid het wapen op z ne tante het schot ging af en de ongelukkige vrouw viel doodelgk aan het hoofd getroffsn neder e overleed hort daarna De dame was eenige dagen aldaar gelogeerd en herkomstig nit Den Haag Da kort geleden in gebruik gestelde bftr monicatreinen c of liever de verandering van gewone sneltreinen in zoogenaamde D treinen ook wel Dorcbgaof züge genoemd maken in Duitsohland zeer veel opgang Daarom hebben de spoorwegdïreotiea aanleiding gevonden om ook op andere lynen deze Durchgangazüge met den aanstaanden zomerdienst in te voeren Ook voor ons land heeft deze regeling invloed op het verkeer daar ook van Amsterdam tierdam en Den Haag uit met den a l zomerdienst harmonicatreinen loopen m reohtstreeksch verkeer met Keulen en Frankfort a M via Emmerik en dns ook de Staatsapoorweg Maatschappg niets onbeproefd laat om hare reizigers zooveel mogelgk te gerieven In verband hiermede laten wg onderstaand een korte opgaaf volgen van Durchgangszügec op de Ignen Keulen Hamburg en Kenlen Frankfort a M daar deze met het spoorwegverkeer hier te lande in nauwe betrekking staan Deze dienstr eling treedt in werking met 1 Mei a s Van Kenlen naar Hamburg zullen DurohgangszQgec vertrekken te 10 55 u en 12 20 n aankomst te Hamburg resp 5 46 a 8 20 n In omgekeerde richting vertrekken deze treinen te 2 53 u en 11 08 n uit Hamburg aankomst te Keulen resp 10 n 7 20 u Van Keulen naar Frankfort a M vertrekt een harmonicatrein c te 3 10 o aankomst aldaar 7 39 u terwijl in omgekeerde riohtïng een harmonicatrein te 11 25 u nit Frankfort a M vertrekt om te 4 10 n in Keulen te arriveeren Om van deze harmonicatreinen gebruik te maken wordt een extra bedrag geheven van 2 Mark voor de Ie en 2e khuise en 1 Mark voor de 3e klaase FEVILLETOM Uit de Soldaten wereld Zij kwam n vroeg genoc onder de modder on bü de betalibg die ijj te waahteo hadden wat een b sondere ijver wker aiet noodig Languam sloop hrt su jdertje naar bet graf Wat lag de arme teret er uit I Het gezicht eeel en vaal de oogen diep in de kusen en door donkere Uanwe ringen omgeTcn bevende over het geheele Hehaam Bn de kleediog 1 Ju en broek wit rsn da kalk van deo mnur en de helm wboef op bet hooM Als nn de sergeant mi oor in myn sohuilhoak gsatMUi had I H j zou den jongen van verootwasürdi ng opgevreten hebben Het was eohter ook oDgehoord zoo nng een wldaat van de vjjfdecom pagnie saet snn ndagstenae om I Sea oogeoblik staarde het luijdertje stom in het graf Baoiklapi viel hg als door eane beroerte getraffen neer sjjni handen woetdea in de op de kist gewtHpeo sarde een gesteun eoo amart lijk als ik nooit meer geboord hst dronfc tot my door en ging mjj door merg en been Hoedertja moedertje kom terogl nep hg waarom hebt ge mij verlaten nu heb ik memaadt niemand meer 1 Langzamerhand ging het krampsohtige steunen in zacht snikken over ten slotte lag hg daar als een doode niets varroarde sieh meer Wie had gedacht dat deze stUU joDgeliag 100 hartstoohtalijk kon woiden I Nu boorde ik mgneo wagen aankomen Langtaam ging ik naar den ongolukkigen soldaat Hg beapearde nuts MuUert riep ik xaobt Toen sprong bij wild op en weer zag hg mij met dien vgandigen blik aan Hg scheen mg toe te roepen rWaarom vervolg jg mg ook jou heb ik toob nooit iets misdaaii I ffHoller zeids ik aogmaala ik sta bier niet all uw kapitein maar als uw vriend Ik weet wat gü aan nwe moeder verloren hebt Maar rie eens omhoog naar den warmen blauwen hemel Ziet gg hoe vrieudelgk de zon straalt Gelooft gij niet dat de ziel uwer moeder daar boron gelukkiger is dan bier op aarde ia twist en ellende £ d sie om a bier in draen atillen Treedzamen tuinl Hoezaebt moet baar lichaam bier rusten na den barden moeiIgken atrgd daarbnitea I Ik had zijne hand gevat Zg trilde zenuwachtig en was gloeiend beet Eensklaps beapeorde ik hoe hjj de mijne vast omklemde Ug scbflen te willen preken Ooob bet kwam er niet toe Alleen zgn blik trof mg weer even twgfeleod en onzeker als vroeger toen ik hem zoo onvoorwasrdelyk geloofde Wat moest de arms kerel al niet doorgeataan bobben dat bjj geen menaob meer vertrouwde Ten slotte rolden langsaam twee tranen over zgne wangen Ik oam hem mede naar den wi en niet bg dea kootaior op den bok maar ia bat rgluig bg mg Onderweg aprakeu wg goen woord Van tgd tot tijd slaakte hg eene suoht Te huia gekomen stond het sngdar a militair stil en verdween ronder een woord van dank Deo volgenden morgeo sag hy er al weer als vroegar uit iJleea bemerkte ik vaa dien tgd af dat hg zioli beijverde wat netter op tgae kleeren te ign en dat hg ook zgn dienst met maer nauwgesetbaid verrichtte Zgn somber terughoadeod gedrag bleef als vroeger Zoo ging het voort totdat einde Juli de mobilisatie kwam Allea was vol agitatie eo geestdrift alleen het aogdertje vertrok geen spier van zgn ge siflht Weldra waren wg over de grenzen en spoedig ook voor den vijand Op zekeren avond ut ik met miJne officieren bjj hst wachtvuur I en gebeelen dag had het bg de buitenposten ökaoh geknald du waa het stille Het ngdertje was vandaag weer eena hrt voorwerp van alterlei grappen Hij was met eene patrouille uit gewoeat Nu apotten tijne kameraden dat bü zich voor twee vijandelg ke lanoiora aobter eena sobuttiog verilopt had Ik sprak juist met de ofGcieren over bem on vertelde van z ne treurige verhoudingen hoe hij van kinds af niets dan slaag en harde woorden gekregen bad en door iedereen verstooten wat en hoe groot zijne liefde geweest waa voor het eenige wezen dat goed voor hem waa voor zijne moeder Daar boorde ik eenaklsps een onderdrukten kreet die nli de struiken voor oni scheea te komen Ik soelde er heen Daar stood het snijderre op waoht Hg was doodsbleek missohien van het chgnsftl van het vour of had hg allea gehoord f Nu ging ik nog eenmaal langs de posten Niets verroerde zich Van tijd tot tijd een Halt werda aohtsr eenen boom weg of uit eene sloot dsarbg het kletteren van een geweer het zwakke blinkeD van een helm De posten waakten Toen ik bij het vuur tenigkwam hadden mijne officieren sioh reeds In hnnne mantels gehold ea gliepen Of zg droomden van wat zoo apoedig reeds komen zou F Ook ik wu doodmoe en viel spoedig in eeuen onruati en slaap Nu en dan wekte mij een sohot Ik wierp em stuk hout op het glimmends vuur en sloot de oogen weer Bensktapa prong ik ais geélectriseerd op Dat was geen op zich zslf ataand sohot dat wa een sal rol Krrraobl Nog een I Ik zag op njjo horloge Drie uur Beeda brulde de achildwaobl lyln t geweer Ëer ik nog een bevel gaf stoud de oompagnie het geweer in de baud gereed Met aeotiea rechts zwenken marsoh V ên het ging voorwaarta over de atraat Krrrach een derde vierde vijfde salvo Donkere gestalten komen dreigend naar ens toe Halt wardar vWij zijn teruggeworpen de vgand tast ons over de geheele linie aan Niet terug aansluiten voorwaarts jongens I Huub pats aha daar shwt al de eerste Kogel in den populier ginds Niet gebukt tamboer men gewent er spoedig aan yAab em diepe zucht Ik kgk im en zie twee rechtuit stareade oogen Stgf en zwaar alt de reohtervleugel ondttofficier voorover op het gdsioht Sergeant Lorenz op zijna plaatal Voorwaartal Met bet doffe atampen der voei n vermengt ziek het itiikelen der akers op ds ranaelf n het hggen en blazen dor nauaobappen Holla l Maar du wordt het ernst De Jtlefne hoekte Toor ons staat formeel in lichte laaie ia anelvuur t Zij hebbeu ons ontdekt De kogel sttisen ons om de ooren t jSHot 9$i0t