Goudsche Courant, woensdag 11 april 1894

18 11 58 1 84 8 58 4 50 88 5 6a l Ot s s 4 S7 ff a o8 1 18 t 5 04 ff a io 1 U 5 11 ff a i7 1 88 i aa 1 44 4 10 5 80 1 s 4a a aa HOTTIRDaM OODSA O tl 10 17 11 80 18 80 1 45 8 80 i 10 87 s 1 55 ff I 10 84 f ff 8 08 ff 10 41 v f 8 08 ff 10 11 10 47 18 08 18 4C 1 8 16 8 48 3 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA AanRevangen 1 October TUd van Greeswlcb Winterdlenst 1893 94 OODDi aOTTIKDlM 0 10 01 a ii a ii e ao a ss 8 80 19 sHsgs 487 807 488 88 4610 1411 8818 15 I S8 8 15 8 4 1 48 4 1 4 48 81 7 8 05 tM J IO 4 08 DEK Haai gODDA DEM BllO OoMia 7 80 a 40 8 04 8710 48 18 1118 811 011 87 8 56 4 45 5 87 5 58 7 18 8 86 8 87 10 46 11 11 11 30 Toorb 5 64 ff ff ff ff 10 80 1 44 N dL d6 58 ff ff ff 1 4 Z Zeg a 08 ff ff ff ff 10 88 1 8 BI Kr 14 ff ff ff ff ff ff 8 04 Zav I a l ff ff ff ff 10 41 8 0a ff ff ff ff v I Hl ffennds 6 80 7 60 8 18 66 10 1610 68 11 0818 418 80 9 46 3 15 4 18 4 48 6 80 5 1 7 48 iM 10 08 ÜTÏECHTGOUD Vtieekt 8 33 7 50 311 84 ll OS 18 10 8 10 8 68 4 48 8 88 7 48 Hsnaelen 6 47 8 03 ff 10 08 18 1 8 84 4 00 4 6 Woerden 0 53 8 10 10 15 18 86 4 18 Oadewster 7 07 8 18 10 84 18 48 4 84 ff ff Bonds 7 80 8 88 8 84 10 87 18 06 18 65 1 88 8 60 4 871 80 7 08 8 80 AH8T8KDAM80VD1 km taitaOa IM 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AsstedaHWp 8 80 8 10 66 ll a U 4 B 4 88 7J0 8 8 10 44 ia ia IMI IM M Wf a la 8 18 I4 10 07 11 87 18 4118 81 1 48 1 57 4 86 6 85 5 66 6 41 7 48 8 510 16 11 16 11 4018 OI DA VTBIOHT Ooida 86 40 7 66 8 08 8 81 10 18 10 55 18 48 8 88 8 18 4 1 4 47 5 88 6 01 7 46 8 8810 08 Oudsw 6 0 8 54 ff ff ff ff 11 0 ff 8 87 87 ff 7 5 ff 10 88 WonrdsB 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 8 04 6 44 17 8 0a 10 88 Homelsa 04 7 08 8 46 11 88 8 51 1 6 50 8 18 10 84 Vtiaokt 8 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 48 1 80 8 08 8 0 4 48 88 6 81 8 a 88 8 10 10 58 GOUD a a MSTIKDlII Ooala 8 40 8 81 10 08 10 88 18 11 8 1 4 47 88 7 48 10 08 7 8 8 10 10 8 18 18 1 8 40 6 48 a a6 847 11 10 8 14 M 11 1 IM UB 80 8 1 lUa o Koningin BegentM heeft thuu bepuld dat in Terb nd met de roor den snetunden lOmer geouulite pUonen eo met bet oog op het gerorderde Miioen bet gewone Voorjaarf bezoek aan Amatenlam dit jaar door de Koningiooen niet zal worden gebracht Dmmt dagen ia te WarntTeld in den onderdam Tan bijna 84 jaar oTerleden de beer L Doedee Dzn emeritm predikant der berrormde gemeente U Kappelle aan den IJmI Hy waa een der zeer weinigen ran da nog in leren zgnde leden der compagnie rrijwillige jegen die in 1830 ter rerdediging Tan bel raderland zgn uitgetrokken en ia 1831 deelnamen aan den tiendaagiehen teldtocbt Doedee wh niet alleen een trouw en braaf krggakameraad maar ook een der meeat bekwame en werkzame itadenten op welke in dien tijd de boogMcbool zich mocht beroemen Twee prgirragen door hem beantwoord znn bekroond Ala predikant waa hg Tan 18381892 nnttig werkzaam eent te Moerkappele daarna te Kappelle a d IJiel terwgl bg jarenlang lid en Toorzitter watran bat prorinciaal kerkbeetunr ran Zaid Bolland Het geeobenk ran Z H den Pane roor do loterg ia Hilreranm georganiieerd ten Toordeele der nienwe B Kath Ziekenrerpleging aldaar ia door aana der damei raadavrouwen die bet beetuur dier inrichting ter zgdeataan Merronw Ueckman Grere bg den Apoatoliacben Internantine Lorenzelli la e OraTenbage in ontTangit genomen Het beataat uit een zeer fraaie eamée gezet in goud en Tooratellecde a Paueen portret De loterg zal in de Pinkaterweek gehouden wonlan Te Heenen L zal met t Mei a a een blad Teraehgnen onder den titel t Politiek Bonrkaa tPoliUek Boertje Dit blad zal geaobreven worden in de veracbillende Limbnrgache dialecten en gawyd zgn aan de belangen van boer en burger en Tooral ran den werkman Te Bakkereen Fr ia brand outataan in een boach toebeboorende aan den Heer Jhr van der Uoea te a Oratenbage Ongereer 5 H A dennenboach ia daardoor reruield De naaitgelegen boaacben zgn door vereende krachten roor het Tuur bewaard gebleren Hoe de brand ii ondataan ia onbekend Te Arnhem ia Zaterdagmiddag door een paar arbeidere op een terrein tuaaohen den Apeldoorneebe weg en de Zgp in een aigarenkia e het Igkje gevonden Tan een paegeboren kind Het werd door hen aan het politiebureau gedeponeerd Ta Leeuwarden zgn Trgdag oager 5200 kievietaeieren anngeroetd De handel waa levendig de prgzen wiaaelde al van 18 tot 22 cent per atnk Voor het baiteulaod inzonderheid naar Frankryk varen onderacheidene belangrgka beatellingen Te Rotterdam ia giatareunacht op da CoolTeat een man door eenige personen aangevallen Met een stuk hout werd hg op het hoofd geslagen waarna bg van 20 en zgn horloge beroofd werd De ongelnkige werd door de politie gevonTonden en naar het aiekenbnia gebracht Zgn toealand ia boogtt gevaarlgk Pouwela mialukte djuamiet aanslag op de Madeleine kerk te Parga zal weanobgnlijk nog een ander alacbtoffer hebben gemaakt dan Pouwela salven 01 7 ti 7 M 7 1 7 7 6 a 4i a D Oi Maofdnekt Klaawarkark Oapalla Bottardam 7 i i IO t io i a i Oapalle bawarkerk Haordnskt 11 01 ll lO 1 18 1 18 1 84 i aa 1 88 Zev M 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 ff Z Ze W 7 5a 0l N d I d a 08 ff Toorb 8 07 8 18 11 18 a De pastoor dier kerk de abt Le Reboura is door dien aanalag zoozeer geschokt dat hg ziek werd en bjj ligt nu op sterven Ongeveer 1000 werklieden ran de Irma Scholten te Oroningen tullen met eenen extratrein die ran Zuidbroek zal loopen naar Qroningen kostelons warden vervoerd om alle brieken in miniatuur van die firma welke op de wereldtentoonstelling te Antwerpen worden geSipoteerd te zien Ieder mau ontrangt f 1 iedere Trouw jongen en meisje f 0 50 voor verteringakotten De onderwijzer H W te Veendam beeft zich den 28sten Maart via Bottcrdam naar Amerika begeven zooder orde op zaken te stellen Het bigkt dat hg om in bet bezit van geldsommen te komen driemaal eene valiche bandteekening heeft gepleegd Gisteren is in bet vendabais der notarissen te sGravenhage bet gebouw van Seinpost c te Scbereningen in veiling gebracht voor f 48 400 Proritioneel kooper is J de Boer De gunning zsl SO April a s plaats hebben Het paard is een hoogst belangrijk landboowdier Om dit goed te begrgpen moeten we ons maar eens eren voorstellen dat het als met een tooverslag van de aarde verdween Wat te beginnen We weten het niet maar ditataat vast dat er een groote ommekeer in boerderg en landbouw zou plaats hebben De diensten die ons bet paard bewgst tgo vele zgn krachtige spieren en goed ontwikkelde beenderen benevens de wgze hunner verbinding stellen het tot krachtsontwikkeling en snelloopen in staat De korte rug maakt het alleszins tot lastdier geschikt Geen wonder derhalve dat paard en mensch sinds onheugelgke tgden immer bg elkaar wnrden gevonden en dat deze edele viervoeter dikwgis als een lid van het gezin werd behandeld Zgn goedige volgzame aard deed daar ook veel aan toe üji sommige volken wss het paard zelfs zoo gezien zoo in eere dat men bet vergoodde Tn de Grieksche en Germaausche mythologie peelt bet een hoofdrol Vooral in Arabil bekend sis het land dat veel edele paarden heeft voortgebracht maar toch er was een tijd waarin genoemd land geen paarden rgk was terwgl deze dieren wel eldeiv werden zaogetroffen Bg Herodotus lezen we dat de Arabieren het eenige Tolk waren dat in bat leger Tan Xeries op kameelen reed Toen hadden de Perzen en de Mediërs reeds paarden Tan naam Darios werd door het hinneken van zgn paard koning en Xerxes bezat een beduidende ruiterg Bg de Romeinen stond gelgk bekend is bet paard in hoog aanzien Tarquinios Prisons Rome s rgfde koning bouwde reeds een circus 600 jaar Toor Christus In den oorlog erenwel maakten de Romeinen Tan het paard geen ander gebruik dan als werkkracht voor het vervoer der transportmiddelen De cavalerie is pas door den groeten Julius Oesar ingevoerd geworden Bgna alle Romeiosche keizera baddeu voor het paard oen groote voorliefde die bg Cslignla zelfs zoo groot was dat bg zgn rgpaard tot consul benoemde Oniin natuurlijk I Gelgk elke groote wereldgebeortenis haar stempel drakt op de maatschappelijke saraenlering zoo ook kan de richting waarin defokkerg van landbouwdieren plaats heeft verlegd worden door eene of andere beUngrgke omstandigheid die nauw samenhangt met bet leren en sterven der menschen Ten opzichte der pasrdenfokkerg wgzen we op de volgende zaken die baar invloed op deze iu den loop der eeuwen hebben doen gelden lO tt 11 01 11 00 11 1 11 It M ll Oi t u 7 a 7 47 IM 8 07 a ia lo oa 4 67 6 08 4 11 a i6 a 88 a 81 a aa 10 11 5 80 1 De volksverhuizingen Het was vooral de inval der Mooren iu Europa en hun langdurig Terbigf aldaar die hier in aanmerking komen De medefrebiachle Ooatersche pasrdon wnren fijnrr van vorm en vlilKtfer vnn hPWP gieg dan de Eoropeesche paarden met name die van Spanje eo Fraukrgk en het kon dos wel niet anders ol het edeler bloed der eerste mucst een belangrgke verbetering bg de laatste veroorzaken Hierdoor ontatoud een middenTorm die belangrgk meer diensten kon rerrichten dan bet bestaande zware eu langzame paard Ook den inral der Hunnen en Araren bracht uit bet Oosten paarden naar bet Wfsten die als Terbetariogsmateriaal belangrgke diensten bebbea gedaan Tgd Tan Karel den Groote Een machtigen inrloed op de paardenfokkerg in Doitschland oefende Karel de Groote uit daar bij sichzoo zeer aan baar liet gelegen liggen dat menhem wel den grondlegger eener ratiooeele verbetering van bet paardenras in Duitschlsnd noemen kan Met groote en Teel omzichtigheid Terd het reredelingswerk geleid en bierdoor mocht bet den Torst gelukken paardente fokken van wie zekere roep uitging £ o dat de beesten goed waren bewgst el de omstandigheid dat Karel er eenige cadeau deed als bewgs van hoogachting aan Paos Hsdriantfs die in zijn schriftelijke dankbetuigingmelding maakte van cschoone dieren Het ridderwezen De ridders beschermers der onschuld waren onafscheidelgk van hunpaard Geen dag dat ze niet reden In oorlogstgd vormden ze de strijdkracht Tan han Heer in dagen van Trede uitte hun moed hnn beleid zich in de ridderspeleu die door duizenden van heinde en ver werden bezocht Zg waren geharnast en legden niet zelden een gewicht van 250 kilo in den sadel Toen echter de wopenen voor aanval eo verdediging hoe langs boe grooter en das zwaarder werden en ook het paardzelf meer aao den aanval bloot stond werddit mede geharnast waardoor het een zeerzwaar gewicht had te torscbèn Was het wonder dat men zich toelegde op de teelt vanzware paarden De uitvinding van het buskruit Bghet ia onbruik raken der rid lerspelen werd ook hetzware paard op stal gezet D ior t gebruik van boskrnit onderging de wijze van oorlogvoeren een belangrgke veraodering Vlugheid van rerplaatsiog en snelheid ran beweging waren inden oorlog zaken van gewicht Niet meer persoonlgke dapperheid en absolute kracht maar OTcrleg snelheid wgze van opereeren etc kwameu nitiluitend iu aanmerking en eischten daarroor een licht vlug paard dat zijn berijder gezwind van her naar der bracht De oorlogen der middeleeuwen zijn over t algemeen wel verderfelgk geweest voor de paardenfokkerg maar toch leidden ze deze iu een bepaalderichting saelbeid zat voor en kracht speeldeeen ondergeschikte rol Edoch er kwam weer een andere tgd en wel toen men de gemakken van de rgtuigen koetsen kan en etc als middelen van transport leerde kennen Toen 1600 zoo wat waren er geen grintwegen of goedonderhouden banen Het kostte kracht om een wel beladen wagen door een klei of zandweg te trekken en niet zelden bleel het voertuig onwrikbaar vast zitten Weer ontstond toen de behoefte asn een sterk paard en weer onderging dus de fokkerij een wgziging Eu nu De landbouw vraagt alleen sterke paarden de cavalerie let op snelheid en kracht samen de renbaan op ademt en de stalhouder opkracht en vorm Uit Smallingerland Friesland vertrok vooreenige weken de ITjarige B de J naar Amsterdam waar zg dienstbode zoo worden Sederthaar rertrek is niets meer ran haar vernomenen de ongeruste ouders poogden haar adreste vinden maar dit gelakte niet 7 10 7 80 Roet kan men met succes iu den tuin gebrniken Het bevat stikstof en kan dus als mest m aanmerking komen Zooals men weet l deu jonge uienplanijes raak van wurmpjes die ze geheel vernielen Welnu een overstrooiing van het uienbed met roet tjjdens den zaai zat deze gevreesde kleine vijanden een goed heenkomen doen zoeksn Ziakali k en doar roest aangetaste planten benleUan zieh niet zelden weer geheel als zg met een maogial van water en roet begoten worden Brieven uit Twenthe Do ToorbereidtDg voor de balsDgrijka rerkiesbgea op 10 dezer sijn bier TenmU inde aodere deelen tu het land ia Tollen gang Wat betreft het district Almeloo zal d kense vel Tallen op Dr Schaepman die ia de afgeloopen week bier ala spreker is Of etreden en Terklaard heeft dat hy is een TOorstander Tan bet uitgebreid kiesrecht zoorer de grondwet maar eeDigsuns toelaat De intrekking der kieswet bad hem varraft bet amendtiment De Megier waarTÓÓr ook Dr Scbaepmaa gestemd scheen bem onrolledig bekend te zgn geweest Kn€n zalig aga de bekeerden In bet district Enschedé cgn hare candidaten Mr de Beaufort an Mr üattink de laatste schgnt de meeata kans tehebben te worden gekozen zgndet wel gezindhet Tak s ontwerp te helpen tot stand brengen Gisteren te Enschedé zgnde Ternam ïk Tan goede zgde dat de arbeidende klasse aldaar algemeen ferlangt tot de stembus te worden toegelaten en hier te Almeloo ia zulks niet minder het gcTal De strgd zal overal warm zgn tn de uitkomst moge strekken ten bate Tan het liara Vaderlsnd Wg b innen nn eindelgk eens recht in ta zien dat we in eenen constiftutionaeleo ataat leTen Men begint meer en meer ts beseffen het groote belang dat reden heeft bg de verkiezing Tan senen Tertegenwoordiger en I doet iemand goed te ontwaren dat zjj die tot hiertoe Tan het kiesrecht uitgesloten zgn gebleren zoo kalm en naarstig de diogen die komen afwachten De kalmte dreigt te worden verstoord indien zg ditmaal teleurgestelJ wordeo ea het it met het oog daarop dat men mag hopen het kiearecht ont werp in hoofdzaak spoedig tot wet worde Terheren en dat de nieuw gekozen leden van de Tweede Kamer oiet reet zoIlbD pogen al te din n op het kiesrecht Zg mogen wel bedenken dat wg in de kleioa halve eeuw die wg sinds 184Ö hebben doorloopen een gansch ander volk zgn geronden Vele kleine lokale dag eo weokbladdn hebben sinds eenige jaren sommigen met groot talent het volk Toorgelïcht en op zgne rechten opmerkzaam gemaakt Ër is onder hen die nu nog achter de kiezers staan een vrgheidstemende geest gebo ren die wg vroeger niet kenden er is leven in de geesten van ons volk gevaren dat leven behoort door de Hooge Hegeering dw lands ta worden geleid ia veilige haven en dat is da onmiskenbare verdienste van t ontwerp Tak dat het dit is van wat het kiesrecht betreft bg uitstek doet Wg zien den nieuwen strgd die er tegen gevoerd wordt met leedeoogeu Niet omdat wg ons gouden bergen voorstelten van de gevolgen die het nieuwe kiesrecht zal doen geboren worden maar omdat zoo t ontwerp achipbreok lijdt de leidende kracht orer t volk zal verloren gaan en de eischen veel ho ar en veel fermogender sullen worden want dan zullen de teleurgestelden op minder kalme wgze Toor hunne rechten optreden Die dat niet weet die dat niet kent heeft geene voeling gehad met het volk dat heden nog van kiesrecht verstoken is Bedeneeriugen als deze doen de rondte Wg mogen wel soldaatje spelen wel schutter en brandweerman zgn wel werken voor een dsgelyksch broodje maar kiezer zooden we niet mogen zgn c £ n voorts nog dit 10 48 11 08 IIM 40 8 47 64 10 1 10 10 11 08 7 07 7 17 7 84 741 7 87 11 4 M 0 4 45 4 55 6 08 5 0 5 16 4 40 5 6 eOD DA 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 5 ff 5 09 8 45 ff 8 4 8 08 8 010 0710 4 ff 04 ff 8 1010 88 ff ff 8 18 ff ff 8 41 8 88 10 40 llja 4 10 7 88 8 47 1 4 18 08 t 1 11 IIJ Als we eeamaal ktesreobt hebben zal er wel Teel verbeteren als we maar van onze lotgenooteu eenige meer naar de Kamer afvaardigen dan zullen we eens orer deongarechtvaardi a jachtacte gaan praten accgns van rnndvleesch trachten wegtecgferen de wsgens 3e kln i e znllen dnn 8 winters wel beter verwarmd da turiaraa op da spoormgaa lagw moeten worden gestald plagergen van onhansohe ambtenaren ophouden de rgksTeldwachttfs op t platte tand beter surreilleeren en niet dienen TOor boodsefaapjes en brieven van de post halen en daarheen brengen kortom Tan de Terschillende gesprekken kan men genosgzaam een gerolg trekken De rolkaoiich is in t algemeen om bg het kiezerskorpste worden ingelgfd Die daartoe medewerkt en niet zoekt daarmede strgdige spitsTondighaden met art 80 onzer grondwet brengt ooten dienst aan t Vaderland en aan betTorstelgke buis niet minder 1 De keer Ir Gowan Borgesins in Konstmu Die bekendmaking alleen was reeds soldoende om Toel zeer Teel publiek te verwachten maar een bezoek als gisteravond neen eerlgk gezegd daarop hadden we niet gerekend De zoal was zoo gevuld dat zelfs eenige personen het te benauwd kregen en wa ngen of weggedragen moesten worden Nn de br Borgesius heeft hier een renommée dia prof Spruijt met zgn beleedigeudo woordpn niet kon wegnemen Hg heeft zeer groote nven als spreker maar wat hy zegt is zoo Mvattalgk dat het publiek hem nog liever h rt dan een professor in de wgabegeerte D t zgn rede telkens ten zeerste werd toegejaicht is te begrijpen en al zgn we nn niet TDomemens die rede in zgn geheel weer te gaven omdat het aan de beslissing nieto meer kan afof toedoen de aanteekeniugen zullen we getrouw bewaren wellicht komen zijne ideefin nog te pas bg een mogelgke herstemming Laat ons echter nog even conetsteeren dat we zoo terzijde hoorde Ik wou dat er elk jssr een kamerontbinding of anders msar ean verkiezing plaats had Op de natunrlp gedane vraag waarom werd eejTOudig geantwoord wel dan was wellicht de br Goeman Borgesius nog wel eens bereid weer eens hier op te treden Als we dan ook dit korte verslag lereren een woord ran hnlde dat is in dezen strgd zoo dikwijls gebracht aan B M maar wg wenschen het ookte brengen aan den man die op zulk een ferme wgze e i met zooreel sentiment dat woord wordt tegenwoordig ook al zoo dikngls gebruikt strgdt TOor de belangen Tan de gansche natie De heer Goeman Borgesius heeft zich in Qonda warme Trienden rerworreo en zitten we later weer eens voor een moeilgk rraogstuk we hopen dat hg ook dan bereid zal zgn ons met raad en daad te dienen De ontvangst op gisteren moge hem tot bewgs strekken dat de inwoners dezer gemeente hem gaarne hooren Er was natuurlijk gelegeubeid tot debat en daarvoor gaTSn zich eerst op rgf personen terwijl er later nog een zesde bgkwam De eerste debatter was de heer B W F Bonte secretaris van het Comité in zake de oandidstuor Bylandt De beer Bonte niet gewoon iu Tergsderingen het woord t roeren was niettemin de aangewezen persoon om het comité te ver 1 dadigan Bj somde eenige bezwaren op strgdig met da grondwet bgv was Tak s ontwerp een onvoldaanheid over de houding van Min Tak We willen ook alweer omdat nn de stembus gesloten ia niet in bgzonderbedeu afdalen maar alleen dit opmerken wat ons opviel eu dat alle bezoekers zullen moeten toestemmen de br Bonta werd door den spr zoo ran repliek gediend dat er weinig of niets na zgne beweringen ovarbleei Een volgende spr Ds ten Bosch had het met eokele stukjes uit ons verkiezingenummer te kwaad Eerstens over het overnemen nitde Standaard t dat Graaf van Bjlandt geen lid was van da Herv Kerk De heer Borgesius antwoordde daarop dat er wel twee van Bjlandt s waren een in Amsterdam die niet tot de Herv Kerk behoorde ensaeli aan politiek deed en een in den Haag die wel tot die Kerk behoorde en sniett asn politiek deed De laatste was de candidaat van het comité Dan was de heer teu B er erg boos over dat in bet bewuste nummer dominees tot kiesaganten worden gepromoveerd en daarbg woaa i er op dat ean collega de candidatanrValetla steunde Is de hr ten B die onverkwikkelgke geschiedsnis van ün collega Wartona dan rergaten f dachten wa aoo De heeren 0 i C Hoogendgk Grootendaast IL nn Dantzig en later nog de beer H de Hoog waren het in hoofdzaak met den heer O B eens De hear Boogendjjk3 sjmpathiaeerde met het Tolk en zoo hun gaarne zoo Ter mogelgk het stemracht sefaeBken De heer Grootendorit parsoonlgk geen rriend ran den heer Yalette zou hem toch stemmen om het beginsel dat bg Toorstond roor welke verklaring de heer O B bem haast aan zijn hart had willen drukken hg dacht er echter een bee te laat aan Eu die leege kassen in Gouda en Schiedam lei de hr G en in Ouderkerk dan Bg de werklieden Tereenigingen was dat anders Een der bezoekers boorden we debitaerw on du bj sProridentiac mau daar van weten wg niets het kwam immen niet ter sprake De beer san Dantzig sprak nit ervaring en trachtte te bewgzen dat het amend de Megier een ongeluksding was Ten slotte de beer H de Hoog dis geen kiezer was en het toch zoo graag zou zgn Wordt die kieswet niet gauw veranderd dan hopen we toch dat een der bezoekers een handje zal helpen om hem het gauw te maken Nq reeds verschaft hjj volgens zgn zeggen inlichtingen aan kiezers daarvoor alleen had hg het kiesrecht reeds ten roUe verdiend t Is waar hg kon een ordelgke zuinige huisvrouw nemen dan was alles van zelf klaar maar valt zoo iets nu niet in zijn geest dan staan we voor de vraag 6f finale kiesrechtuitbreiding öf personen die het zich waardig maken op de eene of andere wgze daarbg te helpen De heer Goeman Borgesius wees ten slottenog op het gewicht van den dog van morgen Als deze Courant uitkomt bebbea de meestekiezers aan die wenk gevolg gegeven en wezullen dos luaar kalm afwachten wat het gevolg dezer verkiezing zal zijo zoowel hier als elders Dat onze ood afgevaardigde in den strgd het onderspit zou moeten delven dat kunnen we niet gelooven Voor Gouda zou zoo iets een schande zgu daar de heer Yalette steeds en te immer zich getrouw gebleven is Baltenlandsch Overzicht Of het tegenwoordige Engelsche ministerie het tot Juli zal kunnen ontbonden is in de laatste dagen n twgfelachtiger geworden dan reeds hg zgu eerste optreden üe leren zgn zoo niet ontstemd onTerschillig geworden Nu Home Rule voor Ierland voorloopig verdaagd is bigven zg weg bg stemmingen en zoo komt het dat bgr het voorstel tot het geven van zelfbestuur aao Schotland dat door een der ministers gesteund werd slechts eene meerderheid ran 10 stem i en behaalde Daar de radicale volgers van den beer Labouohere stellig geen gelegenheid zullen laten voorbijgaan om der regeering een nederlaag te bezorgen blgft de toestand zeer hachelgk Zonder een geheele verandering van de partgverhoudingen die alleen eene ontbinding kan brengen is de kans van het heterogene ministerie niet veel waard In de jongste zitting van den ministerraad is da toestand besproken die critiek zon kunnen worden bg de handeling in het Lagerhuis van sir William Harcoart s voorstel om voor de Dinadagszittiugen aan regeeringsroorstellen te besteden De radicalen verzett eo zich omdat zg vreesden dat dientengevolge de motieDalziel tegen bet Hoogerfanis op Dinsdag 17 April niet in behandeling zal kannen komen Misschien zgn zg Intusschen tevreden gesteld Maar t z t reeds geno dat zg dergelgke voorstellen kunnen doen Afschaffing van het HoogerhuÏB lustelling van eenSchotsch Parlement zgn zoo oopractisoh dat zg wel opzettelgk bedacht achgoeo om de regeering iu verlegenheid te brengen Gelokt die toeleg dan staat sir William Harcourt met de banden in bet haar daar lord Rosebery hem niet kan helpen Zgn eenige redding ia het aansturen op parlemeotsontbinding In het lagerhuis stalde gisteren sir William Harconrt roor dat gedurende de rest vsn de zitting de regeeriogsvoorstellen op Dinsdag de voorkeur zollen hebben en om des Vrgdags ook morgenzittingen te houden De conservatieTe afgevaardigde markies Carmarthen wilde dat dit voorstel alteen zou gelden voor den tgd tot Pinksteren Dit amendement werd met 268 tegen 244 stemmen verworp Ëen ander aiAndement door den conservatieven afgevaardigde Hanbory voorgesteld werd met 247 tegen 219 stemmen verworpen Het voorstel Harconrt werd daarop met 249 tegen 223 stemmen aangenomen Het wetsontwerp betreffende de scheidsrechterlgke uitspraak in zake de Behringzeequaestie is bg derde lezing aangenomen Scharen nieuwsgierige Pargzenaars trekken oog altgd naar den restaurant Foyot om te zien hoe een hnia er uitziet dat met de anarchisten beeft kennis gemaakt De schade blgkt niet zoo groot te zgn als men eerst had gedacht Voor het gebonw rekent men die op 1500 fr voor de restanratie op 5 ïi 6 duizend fr Het grootste gedeelte van deze schade wordt den eigenaar vergoed aangezien hg tegen ontplofbare stoffen verzekerd was De indirecte schade is grooter Aan de restauratie was verbonden het hotel en de gasten ten getale van 36 zgn op twee na den volgenden dag oumiddellgk vertrokken Buitendien staan de zaken stil sooUng de restanratie niet is opgeknapt De politie zegt dat zg al het mogelgke doet om den dader te vinden en dat kan ook wel maar zg is nog niemand op t spoor Te Saint Denis en Ijevallois zgn op groote schaal hniszoekingen gedaan maar tonder eanig naultaat Allen die man voor dan aanslag met een bloempot heeft gezien wofden verhoord maar het geeft allemaal niets De Ministers van Jnstitie en Tan Binnenlaadsohe Zaken hebben in den Ministerraad nitvoerige bgzonderheden meegedeeld van den aanslag eu van de pogingen om den booswicht ta vinden maar dat helpt ook niet Het blgkt nu nog lang ta kunnen duren eer de tabaks en de wjinbetasting bg tweede lezing in dan Duitsohen Rgkadag in behandeling kunnen komen Dit hangt af van den loop der werkzaamheden in de commissie van rapporteurs wier conclusiëa den Rgksdag moeten zgn medegedeeld alvorens deze de ontwerpen verder kan behandelen De commis ie die een langen tgd de handen rol heeft gehad met het ontwerp der zegel belasting had uu heden willen beginnen met bet ontwerp der tabaksbelasting Dit kon zg niet doen zonder deelneming van een vertegenwoordiger der rgksregeering met wien zg moet trachten zich omtrent Telerlei wgzigingen te verstaan De daaitoe aangewezen persoon kou niemand beter zgn dan de secretaris van het depart ment van financiën graaf Posadowski Deze is echter bezet met werkzaamheden ten behoeve van de derde lezing der zegelwet in den Rgksdag en tegelgkertgd met de commissie Toor het zilvervraagstuk wier zittingen hg oiet kon uitstellen omdat er in haar midden professoren zgn die zich niet op andere tgden beschikbaar kunnen stellen Wegens dit een en ander ii da zitting der commissie Tan rapporteurs uitgesteld tot 16 dezer Daar men nu wel kan nagaan dat hare beraadslagingen alles behalve spoedig kunnen afloopen wordt het algemeen er voor gehouden dat er bg den Rgksdag in zgne tegenwoordige zitting geen sprake van verdere behandeling zal kunnen zgn Wegens de groote en krachtige oppositie tegen de beide belastingplannen gelooft men dat de regeering met een uitstel ook zeer ingenomen zat zgn daar het althans onder de gegeven omstandigheden in haar voordeel is wanneer zg tgd kan winnen tot de ni aarszitting van den Égksdi De Kampr van Afgevaardigden in Noorwegen heeft de betaling van het jaargeld van den Kroonprins geschorst omdat bij gezegd zon hebben dat het voor het Zweedsche leger slechts een militaire wnndeling zou zgu om in Noorwegen orde te brengen De Noorsche Regeering heeft zooals nit het telegrnphiscb bericht bleek geëisoht dat de Kroonprins deze woorden zal terugnemen Benige Zweedsche bladen en ook de Minister Stang begveren zich nu de verklaring minder kwetsend te doen schgnen Herroept echter de Kroonprins zgn worden niet dan is dït koorn op den molen der radioalen in Noorwegen Het opperste gereehtfaof van Zuid Carolina heeft bepaald dat de wet op den verkoop van sterken drank die de ongeregeldheden te Darlington uitgelokt heeft onwettig ia De quaestie zal nu voor de opperste rechtbank Vereenigde Staten behandeld worden No bet land weer tot rost is gekomen heeft de Gouverneur bg proclamatie afgekondigd dat de staat van beleg in de graafschappen Darlington en Florence opgeheven Is en de troepen weer zullen Tertrekiien Ook in de kfilendiatricten van PennsyWaoie is de orde hersteld de door de werkstakers op touw gezette beweging is geheel mislukt De Maatschappgen hebben bekend gemaakt dat zg voortaan slechts Engelsch sprekende werklieden in dienst willen nemen De Hongaarsche werkstakera zgn nu zeer verbitterd tegen de Engelschen wien zg verwgten de beweging te hebben opgestookt om de Hongaren weg te krggen 345 Staats loterij 88 Klaue Trekking van Dinidsg 10 April 1894 No 7598 3000 No 7899 1800 No 8186 200 15467 18310 18481 18 1 1BB17 18881 16608 18448 18461 1686L 18616 1687 18806 16916 18867 16981 1866013073 1876016086 18780 1604S 18608 16169 18B36 1618 18864 16i4ft 1901818861 1911916386 1918016891 1980616448 m971646T 1981016699 19410 1941616866 19441 U8B7 1946616746 19602 16810 19B86 16817 1960118893 19664 ie l 1 704 No 11040 1M3B 18B7 7 4 eo lOTSS 100 Frijsen van 46 88 2864 4946 7640 10367 12983 80 1269 4976 7886 10908 129S8 101 8299 6000 7769 10442 12976 180 2649 6063 7763 1046J 18011 177 8666 6061 7802 10477 18060 888 3669 6019 7807 10664 18148 996 2798 101 7813 10716 13204 306 2809 SI 91 7888 0719 13806 411 2836 6198 7867 10777 19240 444 2862 6206 7869 10851 13316 486 2871 6210 7877 10888 19366 472 8977 6317 7991 10890 18389 687 301 6866 7946 10927 1342Z 644 8060 6388 7964 10986 13458 696 8078 6394 7959 10999 19468 617 3094 5468 7990 11057 19517 668 3114 6494 800 1113 18627 676 SISO 6499 8185 11146 18607 748 3180 658S 8197 1117 18779 766 8289 6580 8816 11918 1 8800 788 8 78 6657 8 0 U2 S 1 848 794 SÜOé 5668 8 68 11864 18 926 88J 8360 6772 8906 11186 1I934 838 3467 5821 8812 11387 IS 949 886 3630 6863 8468 1184ÏU027 858 9672 5888 8492 11964 ItdSS 861 3780 6899 8645 uses 14 149 896 878S 6974 8660 11 75 14t 69 901 1791 6084 8610 UU U 177 lasii i97as 16958 19749 16989 19809 17038 1 885 17066 19949 17123 1 70 17184 19 74 17348 1 990 1785 1999 17S7 20056 17427 007S 17463 SOU 174 8 aou7 17606 20275 17616 20410 17681 20460 177SO 20508 17747 2055S 17848 80661 17961 20588 17087 20622 18008 8066 18064 206B0 18071 20706 18107 80710 18187 20749 19181 20774 18208 20782 18204 80810 18298 20877 18267 20909 18369 200S8 946 SOU 978 8970 981 4010 997 4018 1004 4036 1046 4049 1182 4187 1918 41S3 4188 1347 43891611 4S93 1686 49161638 4827 1669 48441697 49811781 43961736 441 1796 4468 45831831 4690 1849 4665 1871 4571 1880 4646 1889 4664 1968 46672067 47072084 47128156 47972167 488 1189 4845 2818 48718264 48778861 4946 8107 888S 8856 8671 6375 8748 6380 8826 6882 8829 6416 8981 6589 9009 6800 9069 6616 9072 6 65 9291 6716 0848 748 t85S 6746 9S86 6869 9389 6908 9415 6947 9428 7102 9711 7188 9761 7171 9770 7210 9890 7318 9987 7236 9928 7866 9964 7811 10066 7839 10069 7380 10136 7400 10159 10181 10198 7668 103637681 109107686 10816 7600 10966 11484 U086 11680 14116 11690 14180 117 5 14836 11816 14250 11835 14290 11843 14909 11851 14379 1191 14424 11949 14440 11974 14468 18041 14526 12065 14601 12108 14678 12141 1474 19148 14778 12196 14811 19204 14864 13315 14868 18339 14937 13894 14986 13414 15100 18490 16184 13631 15288 12604 16384 12643 16289 11671 15198 11800 16313 12888 16389 19893 16944 12897 169SS 19910 15464 30079 ONTVANGEN eene DASSEN A van OS A £ Nf73 Beurs van Amsterdam Vor krs Mlotko s 9 AFBIL loov 102V 5 Vi lS 967 1081 100 lOO s 99 6291 625 101 Va 101 118V 1497 10 V 81 101 100 172 180 108 139 Via 104 18S 1081 lUV 4 109 50 86 61 17V lOSV 80 llOVa ir 1 0 102 717 78 7 I y 1087 NsnsaUKB Gert Nsd W 8 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8 i lloi au 0bl 0oudl 188188 4 ITALIS IniehriJTiDg 1862 81 6 UOSTSNI Obl inpspiorl868 6 dito in lilrer 1868 6 PoBTUoiL Oblig met ticIcBt S dito dito S aususo Ubl Oost 2a Seris 6 dito OseoDS 1180 4 ditobglloths 1689 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 ariNJl Perpel mhuld 1881 4 TvuiU Oepr Gonr Isen 1890 4 Oeo leeningierieD Oac leenisff aerio C ZoiDArs BiP Beo r obl 1809 5 Miuoo Obl Buit Seh 1890 6 ViNBiuiti Olil 4 onbep 1881 AnsUïDill Obllgatien 1861 8 BoTTisDAK Sled leen 1886 8i NlD N Afr Hscdelar sanJ Arsnd b Tsb Mij Cerliïoeten Dou Uaalaabappu dito Arnh H potheekl pandbr 4 Cult Mi dar Voratenl aand a Qr Hjrpotlieekb psudbr 4 Nederlandsehs bank ssnd Ned HandelnuaUoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTBKS Öoat Hong bank asnd Rusl Hypotboekbank nandb 4Vi Amuika Equit hypoth pandb 6 Huw 1 O Fr tien eert 6 Nso Holl IJ 8poorir Mij aand l Hij tot Elpl 1 8t Spir aand Ned Ind Spoorwagm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 46 40 140 iTiLIl Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zoid Ital Spwmij A H obl 8 PoLSM Warsohau Wsensn aaDd 4 EnsL ör Euss 8pw Mi ssnd I Bsltisehs dito ssnd lOSV Paatows dito aand 6 Ivsng Dombr dito ssnd 6 Kursk Ch Aso 8p kap aaod 5 Losowo Seirssl Bp Mj oblig 5 Orsl Vitsbak dito oblig 6 ZnidWsat dito aand 6 dito dito oblig 4 llVr 2 s IT i Au n Cent P l 8p Mü obl 6 Obie fc North W pr C t aand dito dito Win SI Poter obl 7 Denror k Eio Gr Spm oett t s IllinoiaConlrsl obl in goud 4 Louia k Ns kvilleCert r aand Mexico N Spir Mij lehyp o Hias Ksn r 4 pot pref ssnd N Tork OnUrio k West aand dito Ponna Obio oblig 6 Oregon Csllf Ie hyp in goud8l 8t Paul Minn kManit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col lo hyp O 6 Casaoi Can Soutb Cert r aand Vsx C Ball kNsT leh d o O Amaterd Omnibua Mij aand Bolterd Tramweg Mssta asnd lojv Nso Stad Amaterdam asnd 9 Stad Bollsrdsm ssnd S 71 BlLOU Stad Ant rerpenl887 8Vi Stad Brussel 1886 2 i HoHO Tksisa Begullr Oeaellaeh 4 117 si s 10 OosTINR StssUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SruHS Stad Madrid 8 1888 Nin Ter Bst Uyp Bpobl oerL 6