Goudsche Courant, woensdag 11 april 1894

No 6325 Donderdag 12 April 1804 32ste Jaargang mmm cohant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 fi anco per post 1 70 AÊwnderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel nt cr 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADV£RTENTICN U G Bg Tonnit dn ArrondiMnntnU Bwhtbuk t Ratttrdam tm 7 April 1S94 ii A U 008TBOU bioodbiklur enwiiilMlUrtatfoiufa ttwt TU fiMlUêement rarklurd met ingfog TU S A p ril lé94 igodt de dngder inlerering tu het Tenoelochrift Tot Reehter Commieurie ie benoemd de KdelAchtbue Heer Mr J F r K du LIK ra CLESQ Bechter in gemelde Bechtbuik eo tot Cantor de osdergeteekende De Cantor Toornoemd Ui U U 80HIH tik on LOEFF Adroeoat ea Ptoearenr te Oouda Steenkolen j Ïe koster Bogen O 117 en 118 Uvert tot txmeurretrende prtj ni Puike Grove KACHELKOLEN MACHINEKOLEN 8MEEK0LÉN mm Eene Ladini In lossing Bene reedi gdntrodaoeerde firm Trugt voor OOUDA een Soliden Vertegenwoordiger Br fr letL V bg den boekhtndeleer Joh O 8T1HLKB Cui Burlemmerttnet 2 AmtUrdom BUBOKMEBBTER en WBTHOaDEES ren fiowla inllen WOENSDAG den 18n APBIL 1894 dee nkniddaga ten ten ure in het KMdliaU eldur bij i sclirjjving Aanbesteden O Ia Hst Qltvoereo van venohlUende hwttelUngswerkaa aan bet Uoordreohtaohe Verlaat bl de TnrlUngelgraoht te Bet ondarboud gedurende 1894 der Kaalmuren lang de rivieren de IJeel en Gouwe en die der wateren en graobten met de ▼ leugelmuren van de bruggen n ilulien bl de Gemeente Gouda In onderboud Beetekken tegen ƒ 0 75 roor elk perceel te Terkrggen liggen digelgke Zaadegen nitgexoaderd ter leiing op de GemeenteSeoreturie en de St idttimmerwerf Inlichtingen worden gegeren door den Oeseentewennn teee B o ZAI WOORDENBOEKJES boTtttende de geeliohten der eelfat numvoorden be nerene eene korte rerkUring ven de modlgkite durin roorkomende woordeni rolgene de nieuiM SpMing nn Dr M 01 rRtKS en Dr L A n WINKEL bij Opruiming i 10 Cent g Terkrggbiar by A BRINKMAN ZN JfreuxxiH Agentnnr bg Firme Wed BOSMAN te Gouda Tt m ew t Rijk worden door de 1001 Nacht ü Bericht aan het publiek Q K fc M COHBM kkan b k nd d l door en tui de loo firuia uitgava De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mat rire S0 0 iUiutrtliia t ktt no OeK RD KKU KR aeae niaawa aitnra vanehBat io 100 APLEVRRINOEN l li CENT par fleferiag Op de e nieuwe uitgave teorden eutn duieend inteekenaren cadeau gegeven honderd origineels Premleloten waarbij véle van eene direeie handelêwaarde van f 100 tot f 3iH Dbm lolan garen door hun raenigte f n 100 ituki ICOU 38AL VEEL KAK9 dit durop prguo TklUa TU 100 000 100 000 60 000 16 000 10 000 eoL u Elk intwkaiUMr ootrangt onmidrlallijk eene acta op fürntaat ugat gatMkmd door d Uiigeren an door dan t Kymegsn rmideereadeo Ko rii W E KlilNE raaria d 100 premiabtan met oammer m 9 na Tarmeld lUao xoodat tottn alka in de aowanten roorkomande uiUottoK self kan coDtroleereo Om alk idéé fan aigeobalanK W9 t neman rarkUreD da Uitvavera dat da geooemds premieloten in Tollan aigeodom ook met ds daarop intuiaehen gevallen preien aan de lOGO iatookenarab wordea sfgaataaa Z behouden dua ttoeh de loten noob da daarop alleade aommtm self maar garan deie MD hat gaooemds geUl iotaekenaren by loting oadaeu Alle in den tuatebentgd daarop gevallen prijieD blyrao tot bet ainde der ioteekening bewaard Atadan beeft de Terioting der prentielMeo onder de ÏDteekeaaruQ plaata eoooaU die in bet eertiScaat m t titel nuoimar en aaria ordan aaugegeTtin tea ofsrstoan raa dea te I ymrgen reiideereuden Kotaria W E HUIMK in wlaoa banden wg borengeaoemde loten aietdeo en welke loten gedeponeerd t n ia dan brandvr en kelder der K RieeK 3l a Uankreraeniging Van EngeleobaigenSoblppan te Nijmegen Da 1001 Naobt t het mee t intereaeaate werk orer de geheete wereld De rykdom weelde en praobt dia ia da verbalen der lOOl nacht op alk eene eigenaardige en bo koorlijka wyte beaohrevaa wordt deden ona bet bealuït nemen om aan da iateakoaaren op dit loo antrekkelüke werk eena ofaitterenda en aanlokkende kans te gerea en do gelaKrol i l te openen om op gemakkel ke an mioit koilbare wiize rgk te worden tegen eene beuling van teobt 16 oent wek l ki vaarroor men In t jaar tijdi een boogit interenant en fraai werk bekomt en terani een kapitaal vno 800 000 100 000 60 000 15 000 enz eox kan machtig worden lUnir ker aolieder an billykar aaebiading ia val nooit bij aenig boekwerk gedaan Bij daie toten bevinden er zicb toob die onmiddeïlyk verhandelbaar iga voor eeoa waarde van 100 200 800 eo meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in bet botit komen Mil Het moge mlnefaieo baTreenidan dat iry tegen betaling van alecbta SS oent per w ek eene too in hei oog vallende kans geren en bg iluiting van bet whrk sulke koatbare premies Pa rade daarran ia eeuvoadig dat het ooi alaobti ia doen U bat fraaie boek dat de waarde goed rarteganwoonligt te verkoopen an w j niet looala da kantoren die daarvan oïtaluitend werk maken door oombinaiie dar loten eene winat Iraobten te babaian Desa loten als pramiöa ta geven beeft alaohta ten doel de exploitatie van aan mooi werk ta bjvorderan Uitgebreid proepeetus met dukteljjke omaobryviag in eiken flinken Boakhaodnl r rkr jgfaur en by da aitgevera Qebr E fc M COHEN te K roegen on te Arnhem T H ES Ei Bjj 1 ont Kop II Sehotel I pel Sc Vork Broebe 96 Griften eu t i t 0 1 pura Bdtldan Sohsar ÏAmpenkap Melkpnn 0 Zakdoe doakan ani f I ODO Boataehort PtnUlon nikkel fliawriea Padding Sana Trekpot Suikerpot ans Bij meerdere boevaelheid in aans of by gedeelten HoHoget Idimpen Tafala Stoelen Naalnaofaine oai eni KaUM uit meer dab 1000 Artikelen Drink ROl US THEE Kwaliteit is puik CABGAUZ nuttig en fraai Vrug dl tonadige l t mat afbiMldingen der Oadeani bjj i II KAMP HUIJZEN dia gaarne isUchtlngan lal TènInkkaD Cf KeMe i1 riiik Jr Co Eo terdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word ik van mijn enuwlijden niét genezen omdat G tot heden het xeohte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat ia eiat uldan dat iii iiiig aanbraiiftalde niddajan toerallig ooldakt wordan dia in da banden Tan aee bakwaanl ganeaahaer ma goed tartM liebban VVu niet PriaaniU da geleerde raatiger eer waterkuur methode wieni oonplaits een bederaarteoord foor do lijdeode menaohbeid gevorden ie da aeDToudiga boor f He ft niet een Zareedaob m oor Thure Brand genaamd e n middel tegeo rronwasiiekten aan da band gedaan dia bet lancet der obirargen reedi minder eoodaakelijk beeft gemaakt en thana gemeengoed an alle goneeabeeren begint U aronlen t Ook dp bat geoird ter beperking aan aannwaiektan begint er liobi te komen en ook bier ia een weg geopend gewerden die op da eanroudlgate eo natttarlijkata manier raauttatan oplevert welke wel in ataat ayn da awiart jaren onveranderd aangewende geneaakundige bulpmiddelen loo ala bijroorb Bromiau Yier Aneoionm enz geheel te rerclrinMR Kr tijn rete menicben die noob aiek noob geaond lijn en toob klagen dat aij liob in liohaam en ilal allee behalre wel gevoeloa bet geriogate niet reien kunnen en lolfa door een rlieg getergd wordeln en ioo liob aeircii an anderen tot laat ayn aonder het ta willen Vele worden geplaagdof door rroeaeijke eacat of door droafgaaatigbeid kunnen niet alapen en wonlen door benauwde druomen gekweld l5an lijn er wadar ande die ta kampen hebben met boofdpun oongeatie avakbeid ran geheugen oorauiien ea toaraltan Eindelijk lijden de ergaten onder hen aan rarlamming vitusdana en vallende eiekta Al daee oe elukkignn dia men op alken leaftijd onder elk gealaoht en eiken atand vindt lijn laoawiiak en ie of maar da elaobloirera der laafwgaa van onien tijd Wie tot eaoa daaar eategorifin van lijdera behoort au ingalioht weeaobt ta worden over da war ïift aoaei eiauwa matboda tdreaaeera lich aan Intlertui H GLEBIN A Co Haaiimae it tMtetUm F E TUI SINTEX MLIT Korte Hootdalaeg 1 Itrecht LOBBr A POKTOM Oudognwht bg da Oaardbrug F M door iaa een oadarriobtand gaaohriflya over Zenuwaiekten an Baroerta Voorkoming en Oanaiing gntia a fnum erkrijgbear gaateld wordt deed g e e l fe n drek raa A Buniun fe Eoeei ICen biede het Qeluk de lund 500 000 Mark nla hoofdprjja in bat gelakkigat geval biedt de nieowate groot GaUverloting dia door de UoogiB Regeeriog van Hamburg goedgckeafd ea gewaarborgd ia De voordeelig inrichting van het aievwe daa baataat daarin dat ia den loop na alaohta watB a maandae in 7 veriirfingaa vaa 110 000 kn taa 66 400 prqiea badngenda 10 452 425 Mark ter vdledigi betlitring lollm koawn daaroadar sgn kapitale prijten van erwtaeel a é W fctrit b j uito nendbeid ïehtar 1 pnis a M 300 000 Ipr MSOO 000 l prqa i M 100 000 Spr nèM 76 000 1 pr a kU 70 000 I pr k U 66 000 1 pr M 80 000 Ipriji aH 66 000 SpqizonkM 60 000 I pnje k U 40 000 Spr senltH 10 000 SpryxaaiMlSOOO SOprijïenaM lOOOO 60 prezen l M 6000 100 prezen a H 8000 168 praten i H SOOO 6 prijzen iH UOO 766prytenèM 1000 1887prüxeniM 600 33860 prijzen a M 148 ISdSl prgzenkHS0O 800 160 lt7 100 84 67 40 IO De prijatrekkingen t n volgena plan van ambtawege vaatgeiteld Voor de aanataande eento pr acrakking deur groota door dra Staat gewaaroorgde Gddvarlotiog kort I geheet orig lot alaehta M 8 of 8 801 half S p 1 80 l kwart IVi f O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per poatwiaael Alte commissie wordea onmiddellijk met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ooa da nut bet wapen van dea Staat voorziene Orïginaete Lotaa i in handen By iedere beatelling wordt bet rereisahta officieele plan waaruit de verdeelicg der prgzen op de versobillende klasien ala ook de oetref feode ialeggelden te vernemen ii gratis bijge voogd en Eenden wg aan onze Ëeganstigars oaBangevraagd na alke trekking de offioieele lysten De uitbetaling der prijzen geaohiedt iteeda prompt onder waarborg vaa den Staat en kaa door directe toezending of ook naai verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Ne lcrl8nd bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour bet geluk begnostigd en onder vele andere aantianljjke pHgun beliben wjj meermalen votgana offioieele bewyzen de eente Koofdtreffera verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Marl 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ena Hat ia te voorzien dnt bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer workzarae deelneming bepaald kan worden gerekend eo verzoeken derhalve om alle oomnisaiea te kanneti nitrocren da bestellingen zoo apoedig mogalgk in elk garnl voor den 30 APBIL k te doen toekomen KAUFMANN 8IM0N Bankiera an Geldwiaielaars in HAMBURG P S Hiermede danken wy roor het verttouvan ons tot hiertoe geaohonken en daar wjj hg bet begin der nieuwe verloting ter deelneming inriteeren tullen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reèale bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunatigera te Terwerven FBANSCHE STOOMYEBVEBU Cbemische Wassoherij Ti H OPPE HEIilER 19 KruUkade IMterdam GehreTeteard door Z M den Koning der Belgen HooMdepOt roor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het atoomen ep Torren T n alle Hoerenen Dameigaideroben alaook alle Kiodergoederen Bpeoiale inrichting roor het etoonten ran placnemantela veeren bont ene Oordgnen tafelkleeden ent vorden naar de nienwite en laatete methode geTerid Alle goederen heteg geatoomd of geTerfd worden oniofaedelgk roor de geaondheid enrolgena jtaal bewerkt Wegene aitbreiding der fabrieken ogn de prgeen 25 gedaald Te fltoomen goederen ala nienw afleTerbaar in 3 degen te verren goederen in eene week Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bei en beh IHtoh Fine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geacb en gepl Delen Flaathont EUene Jnlbrt Kolder Spanen enz enb BINNENLAND GOUDA 11 April 1894 üitalag der Verkieiing voor een lid van do Tweede Kamer der Staten Generaal in het boofdkiasdiitrict Gonda Uitgebracht 2 23 atommen 2199 Van onwaarde 24 Geldige Volstrekte meerderheid 1100 Hiervan verkregen de Heeren Mr C J B Graaf van Bylandt 972 Stemmen T 6 G ValeM T76 Dr A Koyper 449 Zoodat hentemming moet plaats hebben taauhan de Heeren Mr 0 J E GRAAF vak BYLANDT en T O G VALETTE Reeda per bulletin aan onze geabonneerdeii in de stad verspreid Bg de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in ket hoüfdkieadistrict Gouda ia in de tot dit district behooreode gemeenten het Tolgeode aantal stemmen nitgobraeht Getal Dtgebr 1150 955 377 282 t 47 28 312 204 142 102 156 15 5 187 138 IJsel 89 57 Lel 155 113 123 67 296 162 3034 2223 kiezera a mmen Gonda Boskoop Moerkapelle WaddioKveen Moordrecht Nienwerkerk Ooderkerk Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Goaderak Lekkerkerk VERGADERING tm dis GEMEENTERAAD op Vrijdag den 13 April 1894 des namiddags ten ï ore Aan de orde De voorstellen tot wgziging der begrootingeu dienst 1893 van het Burgerlgk Armbestnnr het St Catharina Gaathnis ket Best elingeohnis de Volksgaarkeuken het Hoifmans Oesticht Het kohier der Plaataelgke directe belasting naar het Itikomen dienst 1894 FEViLLETOlX ITit h Soldaten wereld Ik meende te droonïen eo wist toch too nauwkeari wat om mij heen gebeurde Voortraarla jongeni altijd rechtuit gekeken I BJj rijen vallen sij do aobtersten strompelen in de dnistemis over de voorsten myn beido officieren aag ik niet meer BJi lagen ergens op de lraat dood Öe rijen worden verbroken Daar een graawe licbtatieep voor Dosi Hoera daar kntiwu de strstcn elkaar I De tlrsilleursltnie links van de straat mancb Afgesfint wierp de rest mgoer mansohappen zich n eer Nu mtm lij althaos eenigazios beschut oor den kogelbaget Achter ons verhieven zich op de graawe vlakte der straat eoo ver men bg de iluistomis kon zien groote zwarte hoopen meer dan een derde mijner coropagcïe bleef daar achter dootl ea bleek Da v aod bevond zioh op ongeveer tweehonderd meier voor ons te oordeelon naar de l insrfl vnarlinie mioatens drie compagnieën aterk FiUndelyk weerklonk vaa achteren het doffe tempo der toesnetlende halptroepen Ook ty warden door een heisok vuur ontvangen ons Het men na ongemiKiid Seosklaps hoorden wij een verward door elksair roepon bü de ouen hun marscb stokte na echter weer klonk bet holle rollen der icdraf aansuizinde batteryw Ik keek in trond er wasabla tfl lira maar daar achter moest iets ongewoMi Het adres vsn W Kora e a te WaddiuxTeen betreffende het aluisgetd aan het Moordrechtscbe Verlaat enz De benoeming van een Lid in de Commissie an Toezicht op het Lager Onderwjis Idem van een Lid in de Coipimiwie van Toezicht op de Stoda Maziekflchool Idem Van eeuen Voorzitter en rier Leden ea hunne piuatsvervangera in de Stembureanx Toor de verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad De heeren J P C Tichelaar en J P Schooohovea hebben biykeni een ingezonden stuk in de Omme ander Courant eene commisBie gevormd ten einde den heer Vnn Deth te steunen en hem f 2000 te verachaffen die hg ze noodig te hebben om de bewü en voor z ne bescboldigingen byeen te brengen Ëenige £ Scieren Tan het garnizoen te Breda keerden Zaterdagnacht terng van eene uitvoering in het café Flora t t Ginneken gegeven Nabij de stad werden z aangevallen door tenen troep beechonkeu arbeiders waarby de IniUnant der artÜlejfifl Ü eeue ernstige verwonding in bet aangezicht bekwam De juatitie ia de daders op het spoor D moordenaar ran den 14 jarigea P nit Happeneer België is genaamd P oude en slechts 17 jaren oud Maandag werd hy te lïoermond gevankeiyk binnengebracht na te Venraai te zyn gearresteerd Hg verklaart met F by wiena vader fay als schaapherder n dienst was twist te hebben gekregen hem daarop geslagen en gestoken te hebben met een mes en hem toen in eenen beerpnt te hebben geworpen Drie dagen heeft hy met de ouders en buren naar P mede gezocht doch toen de gendarmerie nit Maeseyck het mes vond waarmede hy P vermoord had nam hg de vlucht en werd bg zyne ouders aangehouden Daar Smonds Nederlander is zal hg niet uitgeleverd worden doch voor de rechtbank te lioermoud te recht moeten staan Te s Hage is volgens het Vod c bericht ontvangen dat de voor eenige jaren gefailleerde en gevluchte bankier Felix Polak te Athene is overleden Men heeft al dikwgls verteld dat lord Uosebery weduwnaar van een dochter der Rothschilds zon trauwen met prinses Maud dochter voorgevallen zgn ËensklApa sloeg torDohong eeno heldere vlam op eu verlichtto iethmvertngwtikkendo tooneel Het toesueUeode bataljon in radotooze verwarring en daartuuchen vastgeklemd de paaVden op een hoop de ksnonnen in elkaar geschoven onze batterijen De artillerie had blijkbaar de vooroitmaroheeiende ivfanterie bij de duisternis en het alarm niut opgemerkt en was in vliegende vaart op haar aangereden Om altha s Ueht l maken had iemand in zijne opgewondenheid don in de nabijheid sMiaDden hooiopper in brand gestoken en toen was de groote breode massa helder verlicht voor den vgand het beate doel Doch wat built daar zoo ooheilspellond boven onze hoofden in de lucht P Wat beteekenen dezo dondorsiagen daar vojr ons Mgn God dat zijn k uonoon t De v and schiet met kartotseu op de halpelooze menschenmusa Als wg om niet opoflferea zijn wij verloren Wij moeten het vuur van hen afleiden Dat zeg ik mijne manschappen üeen schot lossed met den bajonet op de vijand los 1 Wij stormen voorwaarts krampachtig et geweer omvat het hoofd naar den grond Wy wisten niets meer wij ilaohten niets meer Uaar de kanonnen hagel is zoo vroeselijk de verliezen worden zoo ontvettend dat uauwelijlts nog 100 meter van den vijand de litiie staan blijft en naar de beschermende sloot wit vluchten iVltes sobeen verloren Ik stond alteen alleen de trouwe sei eant majobr stond naast mij Om ons heen knalden en sutsdeo de kogels Ik riep Jongens wil je je kapitein in den steek laten F Ër blijft een staan en ziet mü aan het ia hei saijdartje Bleek ala ol jd oadanks df inspan n den prins van Wales ï igarOï weetthani M Tertellen dat prinses Maad Iwatemd is voor lord Honghton onderköAhïg tan Ierland eu at Rosebery znl trouweii niet de hertoginweduwe van Albany zaater van onze Koningiu Kegentes Men bedenke by dit bericht dat Figaro owr een ruim fi üé tan fantasie beschikt lo bet bloomboUenland t waa bet Zond weder een ongekende drukte Nog nooit ziJn de dorpen Lisso Hillegom Saasenheim enz KÓo druk bezocht geweest als dit jaar Da tram moest goederen en veewagens in dienst stellen welke alle vol geladen werden om de paswgiers te vervoeren pB bloembollen bloeien dit jaar bijzonder fraai Met de hyacinten is het nu byna gedaan Zy worden afgesneden en vernietigd De tnlpen beginnen te bloeien hetgeen stellig ook nog vele bezoekers zal lokken In Haarlem s omstreken zyu de bloembolienveilingen wederom begonnen Een gerechtelgke vervolging is ingesteld tegen een Brusselseh blad dat naar aanleiding van het bericht dat de Schacht an Perziti weder naar Europa zal komen dien Vont beschuldigd bad van diefstal brandstiobtltig moord en nog erger t T Het groote nummtsr van een weldadigheidsconcert dat eerdaags te Verona wordt gegeven ia een muziekstuk dat op 2t piano s door 48 dameshanden te getgk zal worden gespeeld De bekende Hendrik de Jong die weldra terecht zal staan wegens oplichting heeft tot zgn verdediger gekozen mr L Uurrelbrink Men schryft nit Haarlem tn de infanteriekazerne aldaar heeft een zeer brutale diefstal plaats gehad Tasschen Maandag en Oinsdagniiddag is daar uit de sehryftafel van den directeur der militaire school den kapitein Mensing ontvreemd een bedrag van f 070 gedeoltelgk rgkageld gedeeltelgk deu kapitein toebehoorende Aan de schrgftafel was geen braak te bespeuren waarom men vermoedt dat de dader niet ver is te zoeken De politie meent hem spoedig te zullen vatten Een der oudste firma s te Knscbede de firma Htroink Co stoom katoen ver verg en ning alleen do eoue wang wat zwart gelmt door den ktuitdamp Kd ik zie nog Tyn heeren alsof bet vandaag gebeurd is nu zag hij wij voor de eer inAitl Bftu met den blik waarop ik zoo lang gewacht had Wat ik uu vertel dat alios duurde nstuurlijl nauwelijks eene seconde Itlikieo suel keerde hij zioh om tot de anderen ffKamoradeu 1 riep bij met donderende stom jrmoet het lafliartigü suijdertje alleen onzon kapitein helpen Nu talipen enigen on xie elkaar besluiteloos aan Ik maak vau bet oogenblik gebruik en roep Voorwaarts marscb I Volt geweeri Hoera I Hoera I Als een pijl suist eene nstatta mot fonkelende oogen mij voorl iJ het 11 het soijderlje Hij wil de eerste zijn Het goweld smst zijn geweerkolf neer op de bruine kerala I Den langen kanonier daar heeft hij zijn bajouut in het lijf gestoken I Nu zgn nok wij anderen midden in den slag Als eens raitonde sta ik om mij heen Ik rie een zwart oog en oen zwarte loop strak op my gericht Ik sta als gehypnotiseerd Ëen waas bedekt mijne oogen Ik oen verloren Het sohot kraakt maar ik sta nog ongodeerd ik open de oogen de vga d ligt op den grond Kcoe stem naast mij vraagt Heb ik het goed gedaan t Het is het snijdertje Ik druk hem de jiand en antwoord fik heb nooit aan u getwijfeld Gij lijt t en held Dankbsar ziet hij mij aan en zinkt neer Zgn rok vertoont op do borst een gat Van alle kanten snelt iin ondersteuning toe de vgand trekt zicb terng onze battergen zijn gered Mijne compagnie beeft het volbracht maar zij zelve tiestoat niet moer OnafgebrokeB maroheeTen trespan vooririarls d weverg heeft tegeu 1 Mei a s at haar weilE volk gedaan gegeven Te Hew bij Ngraegen is het 15 jarig dochtertje van den landbouwer A Janssen bg het schommrlen in het tonw verward gerAakt en heeft daardoor op droevige wgze den dood gevonden vóórdat men haar te hulp kon komen Tydens het gebenrde Tvaren do ouders afwezig naar de markt te Ngmcgon alwaar zg bet versehrikkelgk lot van ban kind veirnamea Een kiezer uit Oud Beierland voor zaken in loonden ynde kwam gisteren morgen VMi Harwich te Rotterdam on vertrok direot atm OudBeierland uitsluitend om te stemmen Avonds ging hij weer terug Men schrgft aan do H Crt Zondagmiddag omstreeks 5 nur wnndeldaik in t Bosch Voor mij liep eene Fransolie danW met haar kindje en eene bonne Plotseling loopt het kind naar den waterkant om btoempjett te plukken De bonne dit ziende snelt t meisje achterna en onder het roepen van preucz garde en soyez prndentec trekt zg de klein van den waterkant en begtnt omhetmeisken niet teleur te stellen zelve een p ar bloempjes te plukken Daar komt een politieagent toeschieten die zonder verdero complimenten der bonne de bloempjes uit de hand lnat ond r den uitroep Wil jy g I die bloewen eens weggooien Als ik je weer snap dan ga je g mee na K t bureau versta je g U Het arme menitch verstond bigkhaar geen HoUandsch n dacht gelukk igi dat do agent eou grap met haar wilde uithalen nant ze lachte hartelgk i en liep toen met de klainu voort Een bewoner van de iJlankeustraat te Amsterdam heeft hg de politie aangifte gedaan dat uit zgn woning zijn q tvroemd vgfrgkadaalders geborgen in een lepeldoosje dat op lafel stond De dief ia vermoedel k metbehnlp van een vaUchen sleutel bidnengekomen Een Engelscbe legerafdeeHng beeft in het VoorIndischft district Malabar van een troep van 35 Mohammedanen welke zich niet overgeven wilden maar de Engelsohe aangrepen twee gewond en 83 gediOiHi geiichten bUuwrood van opgewondunbeid bggOQd met wild fonkelende oogen Eindolgk sta ik alleen te midden van do veroverde kanonnen Urn nuj hoen niets dan doodeu Maar neon Daar op den grond zit den sergeantmajoor in zijnen schoot rust oen bleek hoofd Liefkoozeud streelt hij zacht do baren van het voorlioofd des stervenden liet atrijdf ewool verstomde Vurig rood steeg de zon aan den horizon op n do eerste stralen verlichtten bot gezicht van het snijdertje Kalm en zaï t was zijne uitdrukking Ik knielde neer en vatte zijne hand Een leeuwerik teeg uit het veld omhoog en Het jubelend ha e stem weerklinken Nog tienmaal opende hij da oogen Ken gelttkkige glimluch verhelderde zijne trekken Nog eene krampachtige sluiptrekkiog bet liobanm legde zioh op zij hPt snijdertjo was bij zijne moeder De sergeant majoor pinkte zich een tniun uit het oog vDe vervloekte rook bromde hij Htaatr de kapitein had destijds toch gelijk Wü hebben hem allen miskend Het IJiorou Kruis dat het sngdertje toükvam viel mg ton deel