Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1894

SSste Jaargang Vrijdag 13 April J894 No 6326 mmm mmmi ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Cfmstreken ADVERTENTIÊN worded geplaatat van 1 5 fegels 4 SO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Jnaar plaatsruimte Inzending Tan Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitsondering van Zon en Feestdagen De i y per dne maanden u ƒ 1 26 franeo per post ƒ 1 70 A onderMjke Nommers VUF CENTEN LUMOi Levensverzekering KlaatscbappU opgericht In 1S 9 Verzekeringen in geval van ovérlyden gemengde op een bepaalden dag engecombineerde Uitzetverzekeringen Lgf renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en rospectnsseu bg den Hoofd Agent te Oouda den Heer W C WBBSINK Bleekersingel R 201 SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD Ueuila Soelperadruk van A fiamKiux fc Zooif HenimnmiBg tondien H Potlsin ft M met 1008 en Mr H Ooeman Borgeaiaa t M met 690 Het aftredend lid Mr briatwii van de Zdp verkreeg 057 stemmen Appingedam Uitgebracht 1095 itemmen Gekozen i tichepel t U met lOOOatemmen Dtlll tJitgebracbt 2100 itemmen Heritemming tanohen Mr W H de Beaufurt met 029 en Mr M A van de Velde It M met 68 A N deLi t verkreeg 488 Ummen WaalUiijk Oako en W P A Mateaer v M met 1415 atemmeo Uitgebracht waren 1507 itemmen Herlogenlioich Uitgebracht 894 geldige iemmen Öekonen P J O v d Hchriek v M met 809 stemmen ZwolU Uitgebracht 2320 geldige stemmeD Oekozen A baron van Dedem v M met 1433 De heer A Brummelkamp verkreeg 885 stemmen Maaitrieht Uitgebracht 090 stemmen Ue kozen M ds Kas v H met 020 stemmen lüudtn Uitgebracht 1321 Itemmen Uekoien Mr H J C M Kolkman v U met 1058 tt mmW WolMga Uitgebracht 030 geljige stemmen Gekotan W M Honwing t M met 094 temmen lloUtrdam Uitgebracht 5007 stemmen vanonwaarde 18 Volitrekte meerderheid 2496 OekoMn O ü Hintien met 3435 W A Viroly Verbrngge met MX Dr tt P MeesB Ai met 8472 A Plate met 3428 en Mr J Q Qleichman met 3441 Voorti verkregen P B Mees 1074 Van Haalte 830 Mr H Ooemani Borgeiini 887 Mr J A van Oilse 9ij2 j M Pijnakor llordyk 916 A Brummelkamp 543 Mr Ph Heemskerk 503 Van Alphen 619 S M Voorhoeve 678 Mr M baron Mackag 513 en Th de Rot 60 stemmen VailoQ Uitgebracht 808 geldige stemmen üekozen Mr 1 H X Hafimans t M met 752 stemmen lioêrmond Oekoien Dr W Everti v M met 900 stemmen Tul Uitgebracht 1252 geldige stemmen Gekozen Mr M Tydeman Jr t M met 1054 stemmen Zuidhfrn Uitgebracht 1047 geldige stemmen Geknaenl O Zgima t M met 1015 steramen Ommtn Uitgebracht 1205 itemmen geldig 1106 Üekozen J van Alphen v M met 604 steramen Sülarit llitgebraoht 1082 stemmen öekolen Mr J Umbrechts v M met 903 st Ameri oort Uitgebracht 2167 stemmen üukoMn J K N baron Bchimraolpenninck van der üye v M met 1379 stemmen ftoUr and Uitgebracht 933 geldige stemmen Gekozen H Pnttersen Tz t M met m stemmen Veendam Uitgebracht 958 stemmen Gekozen Mr K A Bmidt t M met 870 st Dntnltr Gekozen Mr A van Delden v M met not 1 l toSel had 751 stemmen Edt Herstemming tnsaohen 0 M B van Wben 8el8 t M met 725 en Jhr A W Borsele met 528 stemmen Van Ëeghen verkreeg 331 stemmen IftarUmmfrtneer Uitgebracht 2512 geldige temmen Herstemming tusschen Mr F J M A Ueekers v M mat 1232 en G B t Uooft met 715 stemmen IJnittn Uitgebracht 1330 geldige stemmen Gekozen Mr J A N Travaglino v M met 934 stammen BtMTwijk Uitgebracht 2007 geldige stemmen Herstemming tuiicben Mr Th U M H Borret v M met 1201 en i van Loenen Martinet met 1043 stemmen Britlli Uitgebracht 2245 stemmen Herstemming tnssch u Mr Q J Goeknop met 1040 en H Heret met 877 stemmen Uiriim op Zoom Uitgebracht 939 stemmen Gekozen h D J L de Ham v M met 758 stemmen SUêdredd Uitgebracht 2200 stemmen Heratiimming tuaacben Dr A Kuijper met 1071 en J A van Haatten met 554 stemmen Kampm Gekozen Mr M baron Mackay v M met 1095 stemmen Oorinclirm Geldig 2122 stemmen Gekozen H Heret t M met 1206 J F W Conrad verkreeg 11 3 stemmen Anhem Uitgebracht 2387 geldige stemmen Gekozen Mr P Itink t M 1 mot 1330 J F Byieveld verkreeg 1051 stemmen Hoorn Gekozen P B J Fer t M met 1231 van de 1334 stemmen Sinnicijk Uitgebracht 2194 geldige stemmen Herstemming tusschen Jhr Mr O J Th BeelaerU van llluklaud t M met 334 en J Maeaters J Pa met 727 A Wienaiuga verkreeg 630 stemmen Alkmaar Uitgebracht 3134 geldige stemmen Herslemming tusschen Mr W van der Kauy V M met 1427 eu Mr W F R Treub met 1205 Mr J A van Oilse verkreeg 483 at Uromtigtn Uitgebracht 8569 stemmen Gekozen Mr 1 ü Veegena t M met 2103 en Brof mr H L Druoker t M met 1797 stemmen Mr S van Houten verkreeg 1102 steniinen Hiddtrierk Herstemming toaschen A Smit en Mr Th Heemskerk Bodegnmn I itgebracht 2652 stemmen Herstemming tusschen Van Löben 8ela met 776 stemmen en A KnjjB Hz met 599 st Beelaerts verkreeg 594 stemmen en Duynstee 591 stemmen Brtakelen Uitgebracht 2979 geldige stemmen Herstemming tusschen Mr W J Bogaard van der Ham v M met 1345 en Dr Schaepman met 856 et H vao Waaat verkreeg 728 stemmen Ueuwarden Gekozen i V 0 rritsen i M met 1136 stemmen C B Kielitra verkreeg 535 st Harlingen Uitgebracht 2499 Herstemming tnsacben A Bonman met 925 en Mr Th Heemskerk Az v H met 004 st Mr U H Hnber verkreeg 022 stemmen Zaandam Gekozen K de Boer Cl met 1533 De Megier verkroeg 1105 stemmen Katwijk Gekozen Mr graaf van Limburg Stirnm met 1857 stemmen Btrmm Uitgebracht 2199 stemmen Gekozen Mr H Pb de Kanter t M l met 1123 stemmen Voorts verkregen Dr Kugper 811 eu Mr Hnber 2 7 stemmen Wijk hij DuuréUdt Uitgebracht 2898 st Herstemming tusschen Jhr Mr W H de Beenfort v M met 1058 en a M vanWjjck roet 692 stemmen Voorts verkre g de heer U Waller 346 stemmen Doetidum Uitgebracht 2833 stemmen Gekozen Mr H P Heswlin van Suchtele t MJ met 1833 st Het aftredend lid Mr i G 8 Bevers verkreeg 938 stemmen llKverium Uitgebracht 2726 geldige stemmen Herstemming tosachen Mr Th Pb baron Mackay i M met 1120 en Dr Schaepman met 804 st Lootduinm Uitgebracht 2788 stemmen Herstemming tuaichen Mr A H M van Berkel met 1298 en Mr H A van de Velde met 945 De heer J H Pgnacker Hordjjk verkreeg 527 Itemmen ADVERTENTIÊN Tot diepe droefheid Tan niy nii ue kinderen en van haar met wie by eenmaal hoopte rereeoigd te worden overleed te HoiUrdam onze geliefde eenig oTergebleven Zoon en Broeder de Heer PIETER DIEDKUIK ta KLUIJVE in den ouderdom van 28 jaar Vit aller naam Wed A W Vin KLUÏJVEBbbbkla b Gouda 10 April 1804 iï li i De rekening en verantwoording in genoemd faillisHementf waartoe alle crediteuren wor den opgeroepen al plaats hebben op WOENSDAG 25 APRIL des voormiddags te 10 unr in een der lokalen van hetGerechtflgeboaw aan bet Haagsche Veer te Hoiterdam De Curator voornoemd Mr M M SCBiM van dbr LOKPF Advocaat en Procureur te Oouda mmmm Qeheel of gedeelteiyk ter overname een eerste hypothecaire vordering groot 7700 op een perceel BOUWLAND met Huismans woning in de onmiddelyke nabgheid van Gouda Inlichtingen te bekomen onder No 2320 aan het Bureau van dit blad OSTa O ifeil Middel TZHBN influenza Hoest Borsl en KeeLiandneniiigen MELIANTHE Superior llorst ilonig Ëxtract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GKNT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Ëere Diploma en Gouden Medaille 1893 World a Hygienic Exposition Ciicago Samengesteld uit de meest heiltame bestandileelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneeat onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MKLIANTHËis bet beste middel der wereld ll vanNchaik Co Machinale Fabriek iDE HONIOBLÓEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Kiezers voor den Gemeenteraad worden uitg pnoiKlig d tot het bijwonen der welke gehouden zal worden oj DONDERDAG den 12 APRIL a s deg avondfi ten 8 ure in de 8 cie eit Oss Genoeoes tot het stellen van eenen Candidaat voor de a s Gemeenteraadsverkieziiig P 8 VulKena art 4 ras bet Regtenent orilsn alleen Kiezers tot dfze bijeenkomflt toegelaten N I Namens het Comité O G vm DU POST VoarzUttr T CRBBAS Seeretarie Gouda 9 April 1894 STOOinBlERBROVWERMJ m Oe Firma der bovenstaande Itrouwerij maakl haren reachlen bcg unsliijrers bekend dat hel LAliKIlltlËlt rebotteld op Va Flesschen volg ens systeem Dr Pasteur alleeo bij IIII Kasteleins en Slijters is verkrijgcbaar fcsleld terwijl L AGËK en tiFltKTI Uli Uii op fust aan de Brouwerij Ie bekomen zijn Aanbevelend Firma A KOCK Voor belangaiellenden is de INBICHTING dagelgka te bezichtigen lederlandscbc Stoomboot Uaatschappij Do Stnomschepen HOLLAND kapt J 8MIDT en BATAFIEUViptl SAVEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoora der Maataohappy Boompjes 72 te itotlerdam De Stcomschepen lossen te Brewersqaay de markt van Boter en KaMte LoDden TAIHUAHTSKIf 11 llïï 11 Li llïï Nieiinendljk 241 Eerste bals v d Dam AMSTERDAM Een ware Schat voor de oogelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFUEWABL G Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEBE V Woenmlagf Donderdag en Vrijdags Markt 154 4rOuda GEBR TERWINDT Waalsteenrabrikantcn tel ft 11 1 Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegils en in eiken bodchandel in Holland f£OI Jk FDIKE ODDB ♦ a SCHIEDAMMER JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van 26 MiUioen Steenen Fraaie Kleur Sehei gevormd Uitmuntende Kwaliteit Concurr erende Pr sen Grootste Stoom waalftieeufübriek in Nederland Vrmigt Prijxen en Monsters GENEVEB Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz AU bewya ran eobtheid ii cachet en kurk steeda roorzien raa dan naam der Firma P HOPPE BIKKBOTTELAKiJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich by voort during beleefdelyk aan voor de LKVliiUING der Eerste Soort BIEHES uit de Brouweró oi GatEOOüD Vai Van Volirnhoven s llxtra 8tout voor Bloedarmen Maagiyders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank dooi H H Doctoren aanbevolen wordt door mjj steeds belegen atgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H 7M WUNGAARDEN BINNENLAND GOITDA 12 April 1894 Ds i talig ia verkienngen is tbaaa als volgt gtkmm zijn 29 voorstanders van de kienwUhervorming Tak en 37 tegenstanders Er aeetmi 27 herstemmingen plaats hebben waarii 31 vooiftanders en 23 tegenstandera in herstemming konen In vier districten staan voorstemmers tegwover elkander De atembrieflös der zeven eilandendiatrieten worden heden geopend Van de leden der ontbondan Kamer z n rewla 11 gevallen nl van de tegenstanders van het refeeringsontmrp de heertn Van Houten D Meyier n KUIstra onder de voorstmdert de heeren Van Beoningen Farncombe Sandera en Pynaeker Hordgk allen libwaal éa antirev heer Donner voor mr W O baton Btantaea van d Zgp 8nwk tegen en Bevwa kath tegen Als enianwe Mw zgn reeds gekozen de voorstwdma mr J 3 Willing lib voor Aaien prof Drncker lib voor Groningen C de Boer lib voor Zaandam en mr H F Havdiak van Bnchtelen lib voor Deotichem i lda t natMi4na mr F a gnaf Sehimma niiiiink lib te Amersfoort en Mr O J R graaf v Limburg Stirnm te Katwijk en Jan TrsTen kath voor Weert in plaats van wqlen mr Clerex De heer Gleichman is gekozen voorBotter m en Dw Haag de ar Roell voor Utrecht barkozen en voor Haarlem A n het dagelökscb beatonr van den Algem Xad Wielr dersBond ia overgelaten waar de nationale en internationale kampioenschappen dit jaar znllen vnredan worden £ r zullen behalve te Arnhem Utrecht Venloo en Sittard hoogstwaarschgolgk banen komen te Amsterdam Gouda en Soheveoingen Hat a1g neen bMtuur besloot in het vervolg maw Ma xampioen te erkennen die twee van de drie te rjjden afstanden moet winnen om Um üti te verwarven Yoor de Vacatnre in den Oemeentemad te Bergambacht ontstaande door het vertrek van den heer J van der Leeden werden 178 stemmen nitgebracht aantal kiezen 248 Er moet herstemming plaats hebben tnsschen de heeren B Langenüc 89 stemman an C Oskam Az 87 stemmen FEVILLETOX DU il rimdUve BcheUm uil M roUtlBm D Maar Soakart wu al laaf weduwe Hsar zoon Fhilip aaa flinke borst die op zae roer en Mibb Ui aea nsaiater in de leer waren de vraoad van Hr n a k d had kaar maa den timmerasn bartaijjk lieffiikad ea de belofte aan hem op sue sterfbed gedaaa om de kinderen goed op te roedan waa wal verveld geworden t Waa lang niet altijd gsmakkelüt geweest die kanktcra ta leiden vooral daar bat gald krap wss al had liasitje wollenasuter en storeaaetater ia da Weaterkerk een aardige verdieoate PUUp ea Uiaa kaddsn goads hsiaenen warsn bargrsaj en visten aooil gsaoeg esar hoe lin lieedv bad er wel seaa er gazuolit oiet meer geU Ie vanlienea om de kiaderm veel te Utea leerao maar aadera wu zu tevradso en noemde baar tat plakkig Hare Uaiao woaieg op de derde verdieping zag AUm bink tod aqlffiue lie ilênk en gboi a de grootite orde mu er B t Ma umgeboraa tekot tm Um mb 0 g rm tl ki v ra dku klnnt a WÏi Te Schoonhoven is de nitslag der verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad dat herstemd moet worden tnsschen de heeren A i J Overdjjkink en J W Valk Het maken van de gebouwen voor da te Kortenoord op te richten zuivelfabriek is opgedragen aan de heeren C van Leeuwen en H de Wit te Nieowsrkerk a d IJsel Bg pnbUeken verkoop heeft het graagewaa late snede van een gedeelte Ruigekade gelegen in den polder de Broekvelden en Vettenbroek te Reeuwgk ufd Slnipwgk opgebracht de som van 63 tegen 64 in het vorige jaar Bij de op gisteren plaats gebadlbabbende verkiezing te Haastrecht werden ingelevMd 125 stembiljetten van de 179 Idem te Vliet 35 van da 54 De redergkerskamer Borgera te Ondewatar herdacht 1 1 Woensdag haar 40 jarig bestaan Nadat de avond met eene toepasselijken rede van den voorzitter afgewisseld door gemengd koor onder leiding van den heer J Postbumos waa geopend werd eerst ten toonwle gevoerd De Ooocbelaar drama in 4 bedrgven naar t ïransch van X9 ITSanerf er ifttta StAif Hierop volgde De misvattingen van Lambinet blijspel in één bedrgf naar t Fransch van Henri Meilbac en Lodovie Walévry Dank ij de gewaardeerde medewerking van eenige dames mocht ook deze hiatste vooratelling van t seizoen uitnemend slagen De firma Blok en Oo van a Bage door geheel Nederland bekend wegens het leveren van goedkoope boeken muziek platen enz zal alhier gedurende 14 dagen een uitverkoop bonden van muziek boeken enz tot ongekende lage prgzen te beginnen Zaterdagavond Daar de catalogus gratis te verkrggen is zal zeker door lederen muziekbeoefenaar bier wel gebruik van worden gemaakt Te Maasslnis wordt sedert jl Zondag vermist de 30 jarige boekvM kooper P A K H j ia een groote Hinke man als heer gekleed Man vreest dat hem een ongeluk is overkomen Gisterochtend kwam te Hoek van Holland met de Harwichboot aan H K H de Prina en de Prinses van Battenberg die onmiddellijk met den aanaluitenden train naar Darmstadt ago doorgereisd Temeringen aan te brengen Haar getond reratand en de flinke oproeding der moeder beletten haar mee te doen en de tnobt Daar opao iik der vale vriendinneD die Hefat allea ran de damea viterlijk aaftapteo in pUata tib t traehten door een innerl ke beachtTing neb mei hare neer deren gel k te itellen Mina tacbte raak wat om al die malle pretentie gel k tg het noemde tooala ran Jane de kraidaDiersrroov die oh op een nilatapje naar Haarlem eens merroQir liet Doemen Toen Jana man daar in Kraantje Uk een kop ohooolade bad beateld roor menouir had de meid rondgekeken en tot Jana gezeid Waar is mevronwP meenende dat het eene andere penoon gold Bood van boosheid waa het antwoord geveest yWet joD stommerd ïk beD de ffmerrouw j de meid lutd haar ungeaioD en toen gelachen I Marie Beers de dochter ran een kuiper ait Leiden xoD troaweu Met Mina on een paar andere meiqei groote rriendaohap gesloten hebbende tgden haar leertijd bj dezelfde aasister in Amsterdam had aQ baar op de bruiloft getraagd Na beraad met moeder nam Uina de uitnoodigiDfC aui Handig als z was biaoht tij aan eén eenjoudigeZondageche Japon TerbeteriogeB lan daar aü vond dat bet niet paste zioh loo op te sehikkn en qdDoodig gi d uit te ge D De reie op sieh idf vaa toeh al dnnr geooeg Ue twee andere rneadinDtn TODden niet goed I Renoeg en dirkten aioh looreel mogelük opi kan 1 L ar bq doe ket n b9 l Men meldt uit Maassluis Giatarenmiddag arden door de politie 3 hariogtonnen gevuld t jdjnamiet in bealag genomen die sedert enigen tgd waren opgeborgen in de amedery van de Bergiagmaatschappy aldaar Da boe elheid zal ongeveer MO kilogram bedragen 9ok te Rotterdam ia op aanwgzing van onze politie eene dergelgke hoeveelheid dynamiet in hesl g genomen Het was bealemd voor de opruiming van het wrak Lining Zooala kend worden hoog ontplofbare etoffen slechts ader bewaking van rgksambtenaren vervoerd w in bijzonder ingerichte magazijnen opge borgen In de Drentsche veenkoloniën nam de uitvoer van turf in de laatste weken overal toe j Terwgl vele verveners bg den aanvang van bet b tnrfgraven voor dit jaar nog al hunne brsndI stof in voorraad hadden die in het vorige jaar gegraven was heeft er sedert hot begin van i Maart eene zoo groote opruiming plaats gehad f dat vele potten nog uitgegravan knnnen worI den De vastgesteMe werkloonen a n over het algameeo beneden die van de beide laatste jaren Te Haarlem is Dinsdagavond bg het albre ken van het soeiBteitagebouw Vereeniging Votaeliag het plafead van d lmiiiistrati kamer ingestort De werlheden hebben zich allen weten te redden doch de opperman P v Staveren ge makte er onder en kreeg den scherpen kant van het plafond op de keel Toen men den ongelukkige met groote moefte en levensgevaar van oader het pnin te voorschgn had gebracht waa hj reeds dood Hg laat een huisgezin met acht kinderen na Zola a niewe roman Lonrdea begint ded 15en April te verschijnen als feuilleton in het dagblad Gil Blas t Indien men een kan melk naaat een ópen llesch terpentijn plaatst neemt de melk weldra de lucht van de terpentijn aan Hetzelfde heeft plaats bü aanwezigheid van tabak parafine en vele andere sterkriekende stotfen Men boude derhalve de melk op een afstand van alle vluchtige stofien en hoede zich ooit melk te drinken die in een ziekenkamer gestaan heeft Gisteren vervoegde zich bg de heer J Boone te Krniniogen een laudlooper uit Goes die na herhaalde pogingen om iets te verkoopen niet Ho ezear ze ook orortuigd waren dnt ij rr daardoor als dames uUcsgen haddori ty inwendig een aoort ei erma dat Minn iets veel aan trek kelijkers lobeen te hebben dan sjj Zij koaden maar niet begrijpen dirt eenvoBd vaak de boogats aiar Terleaot By Beera woonden drie studeotm op gemeabeide kamers waarren da ottdate jookheèr Vergoee wel dra zon promoTee jsa Hij had met de anderen r xg er lang gewoond hadden aan de brmd een geiohenk voor bet haiahouden gegeven Vad r Beors had gezegd ala de heeren er aardigheid ia hebben moesten ze maar mee op de bruiloft konuD yJongens dat s wat daar kunnen we den boel eena opscheppen en de knappe meiden e ns ferm pakken dachten de drie studenten S j waren dus van de party Het bracbt eene niet gfringe opschndding onder de dtie Araeterdamsehe vriendinnen te weeg toen zij hoorden dat or heeren bij aouden weten en nog wet studenten I Dan moesten er natuurlek bloeman in het haar ffWat een malle kunsten 1 was Mina uitgevaren als we zoo niet goed genoeg voor d kMién zijn moeten ze maar niet tegen ona pnitM t Fecat begon De met bloemen gekapte Amsterdamsche ffdames werden bepaald verl n toea de studenten die met ééft odgopalag sagen dat zq meer wilden achijnen dan te waren bael diepe bnigingen voor baar maakten D jttfiouwen trekken onmogtljjkt wilde heengaan Genoemde heer vroeg tenein4 van hem verlost te worden zgne vrouw om eenen stok In plaats van haan te gaan pakte de laudlooper nu den heer Boon baat en wierp den 8Ujarigen man op den steenen vloer dei gang waarop bg zich op hem wierp Op het hulpgeroep schoten twa werklieden toa die da heer Boone uit zgn henarde positie verlosten en den laudlooper na havigen tegenstand voor den burgemeester brachten De eene werkman werd zoo hevig aan de wang gekrabdt dat het bloed stroomde Aan den burgemeester verklaarde de aangehoudene zekere L Korner 20 jaar oud te zgn en bgna zgn geheele leven in de gevangenis doorgebracht te hebben Door 250 dames ta s Gravenhage waarondw velen nit de voornaamste kringen der raaidentie is het volgende adrea verzonden aan winkeliers en magaajjuboudars Wederom ia van bevoegde zgde door dr Aletta Jacobs de aandacht gevestigd geworden op de nadeelig g volgen van het gedurende langen tjjd staan der w iukeljuörouwan Hat verbod om te gaan zitten wanneer gean kooperz aanwezig zijn wordt toegeschreven aao het vwlangen dier koopara dat de wiolmlijuffronwan hen staande anllan ontvangen De oiidergeteekenden nemen naar aanleiding daarvan de vrghetd te uwer kennis te brengen dat ö een dergelijk vatlangan ni t koesteren en dat zjj integtiidsal het ten aMratf op prgs zullen stellen indien n in navolging van eukele winkeliers hier ter stade en van Boovele boitenlandsche winkeliers en magazijnhouders b V door bet plaatsen senw tabouret achter de toonbank met bat verlol aan uw penoneel om daarvan gebruik t maken wanneer de werkzaamheden het toelaten wilt medewerken om de aao dat langdurig staan verhondao noodlottige gwolgtt Booveel mogelijk te helpen TooikoaMa fi Door de Exploitatie maatschappij is het volgende bepaald overeenkomstig de bevoegdheid verleend hg art 79b van het algemeen reglement voor het vervoer op de apoorwsjjen lo Beatelgoederen en daarmede gelgkatalda goederen worden voor zooverre het artikelen zjjo onderhevig aan spoedig bederf zooals melk boter vleesch visch wild verscbe f nit en gist slechts aan de volgende stations der maataohappü op Zon en algemeen erkend cbristelgke fwstdagen gedurende op en daarby vermelde uren aangenomen en wel te Amsterdam van 8 tot 12 uur voormiddaga en t Arnhem Assen Dedemsvaart Dordrecht Otoningen Gouda Den Haag Harlingen Hooge en tioten een soort schaapachtig goblaat liooren Met een spotaofatigen glimlach zeiden de studanten opnieuw voor haar buigend snel in het yranfni tot elkander Net opgedirkte paafohlamm etjes Toaa a tot Mina k amen atak deze de band uit en z i eenvoudig Dag heeren I Ken k ar van verlegmheid atond faa IMt t Drommels dat een aardige meid daobt Vergocs Die zal ik eena opkikkeren aan tateL HJy zorgde er voor naast haar te zijtm en baektte op allerlei wyze een gesprek te beginnen dat niei Ug vlotte totdat Vergoea over reizen begon Mina die eerst gezegd had dat het mynhear wd vreemd ton wezen niet naaat een dame te zitten met wie hg zoo over allee praten kon want wt maar de doohtec van eene stovenzetater werd em klap opgewonden O ze bad eeoveel over DnUaehtaod gelezen of mgnheer daar geweest waa eo ook over Keulen met den Dom Hare belaugstaUing a deed hem veel vertellen en onder t n varhalen merkte hd meer en meer de mooie ooges en de Cslsoenlijke maniemn op Toen hy by bet klinken op liet bruidspaar hear hand eens trachtte te grijpen en te drukken trok zij die terug op zulke een ondubbeltinoig teretfhtiettende wize die toonde dat xfj van zulke gemeenzaamheden niet thnia was dat Verggll verlegen raakte en iets van bij ongeluk mom Mido Zijne vrienden badden in dat opzicht meer goluk want toen de vrooljjkheid algemeen werd sloeg die bq de dames tot uitgelatenheid over die yioh door de heeren liatec knypen eu zoenen dal Ut een aard was 1 t