Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1894

OTÏTVANGEN eene BASSEN A van OS At £ 73 73 Beurs vao Amsterdam 11 A FBIL NmnuiiD Gert Ned W B l i dito dito dito dito dito dito SVi Uoxou OU Ooadl 1881 88 4 iTun InselirijviDg 188 8l i Ooenin Obl iopspiorisei 5 dito in silver 1888 6 PoaniaiL Oblig aet tiokst 8 dito dito 8 BoauXD Ubl Oost Is Serie 5 dito Oecou 1880 4 dito bg Hollis 18 8B 4 dito bij Hope 188U 90 4 ditoingoud ieea 188S 8 dito dito dito 1884 5 Spakjb Perpet sohuld 1881 4 Tsiuu Oepr Conv leen 1890 4 Gee leesiog torie 0 Geo leeoiiiK Mrie C ZlIlllilra BaF Beo r obl 18III 5 UKUOo Obl Buit Sob 1890 8 VlMBEURLA Obl 4 OQbep 1881 VRStiuil Ubliüstieu 1881 S i BorrniiAK Sted leen 1888 S t NlD N Afr llscdeUT ssnd Araadib Tsb Mli CertiAoaten DttnMsstschsppil dito Amh Hypothoekb psodbr 4 GulLHij der Vontsol ssod s Gr Uypotbeekb psudbr 4 NedarUndHhe bsnk ssad Ked Hsndelmastsoh dito N W Il Pao Ufp b psndbr 5 Botl Hypotheekb psndbr 4 Ulr Hypotbeekb dito 4 OosTBKB Oost HoDg bsak sand Bval Hypotbeekbsak paodb 4Vi Ambeika Equit bypotii paodb 5 Msxw L O Pr lisD eert S Sao HoU IJ poorw Mij sand Mij tot Eipl V at Sfw sand Ned Ind Spoorvegm sand Ned Zuid Afrik Spm saed 8 dito dito dito 18 1 dito 5 lTALls 3poorwl 1887 8 A Eobl 8 Zaid Ital 9pwmii A H obl 8 PoLlH Wsrscbati Weenen asnd 4 Bdbl Gr Buss Spw Mg asAd 6 BsltiBohe dito ssad Fsstowa dito sand 5 IwEDK Dombr dito saod 6 Kursk Ch Azow Sp kap ssad ft LoBoiro Bewast 3p Mij oblig 5 Orel Vitebsk ililo oblig 5 ZnidWeat dito ssnd i dito dito oblig 4 AHiBiiA Cent Fso Sp Wj obl 8 Obie k Nortb W pr 0 v saod jÉtdito Win St Pater oU 7 Denver k Bio Gr Spm eert r a Illinois Csntral obl in goud t Louisr k NBakvilleCert r sand Mexico N Spw Mg lebyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West saod dito Penas Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Fsul Minn k Usnil obL 7 Uu Pao Hoofdliln oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 5 CiN pi Oan South Cert r aand Vbn C Ballv k Nar Ie k d o O Amsterd Omnibua Mi sand Botterd Tramweg Msati ssnd Nao Stad AmHterdam aand 8 Stsd Botlerdsm asod 8 Beuii StsdAnt erpenl887 i l Stad Bruaael 1888 i s HoNO Theis gullr Oesellaob 4 OosTBKR Staataleeniog 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 SrujI Slsd Msdnd 8 1888 Nan Ver Bes Uyp SpobI oert 5 Tor krs 7 t M ia Vis 4 s s Vis 104 l s 84 IS s yi 81 88 lOOVa lliV 5 101 87 1011 18V 14 io V 101 187 50 81 101 100 Vs mv 180 lOS i I 1S8V 140 a ♦ u 104 189 108 111 78 4 103 189 184 ll s 51 88 16 17 108 80 uo a 104 58 190 108 107 101 lOl a Ui 117 107 101 36V KOEPOKL ENT I Ge De BURGEMEESTER van GOU DA Brengt ter algemeene kennis dat unstaaudeo Zondag den 15 Apnl 1894 daa nflddaga 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid aal bestaan om sicb geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Oonda den 12 April 1894 De Burgemeester voornoemd VAN I EH iE N I IZENDOOKN 85 109 Directe SDOirwecverbtMtlBg net GOUDA WiDlerdienst 1893 94 AsDKevaogeDi 1 October lyd vao Greenwich la i l OB 1 1 f 1 1 40 T IO 1 40 4 1 1 1 44 4 10 OTTIIDA M e O D D 1 4I l il 10 17 11 0 11 10 lO iT 10 94 10 4110 47 j 10 U 0 4 M 4 4 t 0 t o 4J 3 10 4 0 4 40 i li l ii 7 7 M 10 BINRSAO OODDA 1 sHtga I 4S 7 07 4 l 4 10 14 U al li l 8 i U 4i 4 4 1 4 4 i l 7 O tMf f Toorb 1 54 fiM 1 44 4 4 7 0 t t N d Ud5 5 1 4t I 7 11 f Z Za w OI 0 l l 5 V 7J0 1 4 BI ICr l 1 04 7 s r ijrröv u r n u i o i io u ev M i r s 10 41 o 7 m u a ia a ia g U 10 17 11 J7 lt 411 11 1 4 l ü 4 11 i i 41 7 4 lO li M li 11 401 t Gnada 0 7 iO lS tl 10 1110 51 ll OS l 4il 0 I U li 4 1 4 4 5 i il 7 4 IJ 10 0 llateB lia iaa aaiu vi 1 j g j j j oH T DT I OH T SO D D 4 a j lasaanvzian t l 10 1 pSSL i B iV H O V W HalBslea 47 8 0 10 0 11 1 t i4 4 0 4 i 04 V l 7 7 01 ïl li ll l 44 4 i 44 17 0 lO H Woerden 8 58 8 10 lO U U lt 4 1 10 lOJ n ZbL iolVoi 4 10 üudewster 7 07 1 10 14 li 4 4 4 l nüü a ia 1 na a i 41 10 11 11 4 l tO 8 0 8 4 4 i i 1 l ti 8 8 10 Vmekt U 7 41 Og j i sTl D ll I AM8TilB M 0tD4 u iti 10 0 1 l ll U ♦ 10 0 Amsterdam 0 8 7 il 0 11 10 UJ7 9 4 4 1 4 10 IJU tM üt ri l l 1 i 9 M 1 4 M 7 11 10 Aiutanlaai Wp 5 50 i IO it U t 11 4 9 1 4JI 4 7 4 10 aSmSi Cüt M4 Ml tU M U v M M 11 J Oaada 7J 1 M tta IMI U J tJ M IU O 1 t ll Supple toire Patenten REXmSGEFmG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Goada brengen ter kennis van alle Fatentphchtige iogezeteiien wier namen voorkomen op de snppletoire registers voor bet imostjaar 1893 94 dat ign ü die na Mei 1893 aioh in deie Gemeente hebben gevestigd of na dien tijd sich voor liet Patentrecht hebben aangegeven dat de Patentbladeo in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkt baar igo voor hen die lieh daartoe SOUDA DEK RllS OewU 790 4i 4 7 10 4 l ll U l 1011 97 9 ii 4 4i 5 17 5 l l 7 10 45 11 1111 90 ev t T U t U fll s f 1 1 y ♦ W V Vil I 1 1 r I t ££ tM i uio u t STf J IM Ê 9 t 1 M f 1 9 9 9 9 9 Ngnagsn Houméii RottadM ntMtt taü P Dtrecht VMa roiid n Vmloo VliwiagxD haTto Wiardea WniKbot in Zaidbiadc m Zatbn rto 8 tot 10 mr dM roormiddigt 2o bat aSatenn so beitalgoadtno K cbi lt op Zon D aIg iBMo grkekdaebriatelijke ftMtdaotn ebta n 8 tot 10 aar Toormiddig 8o bMt lgo d r D die op Zon n algeuwen arkaoda ohriatalgka fantdagao tan TerToarigo unianciinan woidan alachta dan op dia dagao bfttald of buiten da biarboteo gasnda aren sigelaTard Vtnnaer ij ah apoadbaataUiiig iar rerroar ego Mngebodao 4o beatalgoadereo dia op dandag aenZonof ulaamaan arkeodan ebrintalgken eaatd TOOfklgModa tan rerroar zga aangeDom4ii BOatan door da atationa waar da Maataehapnf tiob met de beatelling ran baatelgoederen belaat beateld worden roor xooTarra zg met da aantaankomende treinen tar baatemmingaplaata worden aangeroard o baatalgoadaren worden op Zon of algamaan arkanda ebriatelijka feeatdagan niet afgabaald 6o yigoaderan babaWa dia welke aan baatelgoederen agn gelgk gealald wordea op H dagen niet i n rertoer aaogenodiao oiet ifaelererd niet atgabaald en niet beitald 7o rraehtgoederen warden op dia dagen Ritt ten rerroar aangenomen niet afgelererd iriat afgehaald en niet beeteld 8o da baatal en balpkantoren en da beatalbniaan in de itadan ign op dia dagan ga loten 9o ala algemeen erkende ohriatelgke feeitdagao moeten worden heechouwd Ie 2e Paaicli dag de Uamelaraartadagiida 2e Pinkaterdag da Ie an Sa Kanidag Door Oad Staten ran Friealand ia eene briangrgka haaliaaing genomen naar aanleiding ran een adrea door den gemeenteraad Tan Sohoterland ingediend Zooali indertgil door one ia medegedeeld had bet raadalid O J Potbaar handelaar in ateenkolen 1000 HL laaeokea ran da gemeente gekocht om de gaatbhriek ran den orertolligen roorraad la ontlutan Deie aaak werd in den raad ter prake gebracht Knkala raadileden waren ran oordeel dat daardoor art 24 ran de gemaantawet aa orertredan een geroalan dat door B en W werd baatredan Da raad baaloot daarop de bealiseing ie ie roepen ran Qad Htaten n een teer uitvoerig aohrgrao Mm daaa hunne iniiohten mede Oed Btaten uieenen dat er geen aprake ia tan overtreding ran art 24 ran de gemeantawet dua ook gren de miaate grond tot aohor ing of ontalag ran het betrokken raadalid De eanige rraag ia of de heer Pothaar walItobt aioh aobnldig beeft gemaaU aan orertreding ran art 1506 ran het B W Aliorene die rraag te kunnen beantwoorden aoa moetea wordenuil maakt of aan raadalid r ght moet worden bewindvoerder teign ran eigtndommen dar gemeente dan wel of de lorg en het beheer daarvan beruat bg B en W Die Traag nu moet naar de lianawgae Tan Oad Staten door dan rechter worden nitgamaafct Daarom achten zg het niet zonder baaenking orer deie juridiacbe quaeatie een op iwhtakundiga gronden ateunend adriea te geren en dat te meer daar op dat puut geenv baaliaaingen ran den Nederlandichen rechter bekend ijjn Ofechoon erkennende dat de b koordingan waarin art 1506 ran bet Daigerljjk Wetboek Torrat ia roor twarSrlai uitlegging vatbaar ijjn afin Oad Staten geneigd tot het gevoelen dat het da al3kacb beheer van de gemeentaehnndoramen Mraal bg B en W doch het iMrbeheer bg dan gemeenteraad Tot ataving van dit gevoelen wj n ijj op eene beaUaaing van don miniater van biinenlandiche taken genomen in 1857 naar aanleiding van eene vraag van Oed Staten van Zeeland n M 4I e I U 1M 1 4 T i WaawaikaA t 1 10 1 1 I aawaakadk Ia daaa opvatting juiat dan moet de koop beeahoawd worden ale nietig en kan de haar Pothaar op vordering van de gemeente ver oordeeld worden tot vargoeding dar aehade indien ar aehade uit den verkoop ia voortgevloeid Doch daar Oed Staten vrronderatellen dat de volle waarde ii betaald en r du geen aehade au de gomernle berokkend ii meenen ig dat de gebeale raektaquaaetie door den Baad builen rekening kan worden gelatee Derhalre geven zg dan raad in overweging te verklaren dat de gedane klacht ban geen aanleiding beeft gegeven handelend op t treden e 1 galgkertgd echter geven g B en W iu bedenking zich voortaan te onthouden van ooderhaodaclien verkoop aan een raadalid Ged Staten toch meenen dat het aanDemelgk ia dat de wetgever in het anngebaalde artikel van bet B W de bedoeling heeft gehad dargelgken rerkoop te verbieden De voorzitter verklaart dat B en W zich met deze opratllng van Oed Staten niet kunnen vereenigeo ook daarom niet omdat bet B W van veel ouderen datom ia dan de Gemeentewet Ook de meeoiog van Gedap Staten dat het dageigkach beheer bgB en W bet opperfaeheer bg den gemeenteraad beruat deelen B en W niet daar er noch in de Gemeentewet noch in het B Vf van een opperbebeer aprake ia Met da oonclnaia van Oad Stalen vereenigeo B en W zich ten volle Ten alotla itellen zg voor over deze zaak in de vol gadering een bealuit te nemen Dienovereeakomatig wordt beeloten De invloed der weeragaateldheid op den menachelgken geeat ia het onderwerp geweeai van eive uitvoerige atudie door dr Crothan in Couoaotirnt Vaiachilleude voorbeelden worden door dr Crothera aangehaald om aan te toonen boe aterk dia invloed zgn kan alfa acht hg die van meer belang dan onze voeding Zoo heeft hg lelf ondervonden eu trouwene velen met hem dat in vochtig miatig waar of vóór een hevig onweer zgn werk en denkkracht veel minder werd Hj maakte dao zonder het te weten aoma geheel verkeerde berekeningen en bemerkte die dwaze fouten aertt later alt de onguotige weeragealeldfaeid had opgehouden Peraonen die in brandverzekering werken hebbeu dr C verklaard dat by atmoapberiacha depresaie de zorgelooaheid en daardoor ook het cgfer dar branden grooter wordt Zelfa achgut bet weer van invloed te zgn op werktuigen ea er ia eeoe fabriek in Connecticut waar men opgemerkt heeft dat hg atmoapheriache depreaaie 10 k 20 pCt minder wordt geproduceerd en die dan ook in baar oontraoten met afnamerv rekening houdt met het weer Vooral de wind acbgut van veel invloed te agn Zoo ia er een Spaauach ipreekwoord dat zegt Vraag geen go nat tgdena den Solamo iarwgl een oud Engelacb gezegde aanraadt te wachten tot den zuid woaten wmil alvorena een koop te aluiten Ia Zuid Afnkii ia men van lietaelfde gevoelen wanneer de beett wind o er de Karroo blaaat Iu ISgJpte la het aantal miadaden altgd het grootste tgdeni dr Khamaum en toen de Franache regeering nog te ttrgdan had tegen de Algerguen merkk tg op dat de meeaté opstanden plaata hadden wanneer de Sirocco yoei Reeda dr LefflUgTall heeft er op gewezen dat de belaogrgkate gebeurtenissen meestal in het voorjaar en in den zomer plaats grype terwijl in Chicago de politie eea onmiBkenbaar varband haeit gevonden toasohen de at iging van het aantal miadadin en de atëging der temperatuur Te Apeldoorn ia Dinadagmiddag door kolonel Otipbant in tegenwoordigeheid van vele staf en veldofficieren een gedenk steen gelegd voor het in aanbouw sgode gebouw van het Leger des Heilv Op desen steen staat Gedenksteen gelegd ter eer van God en het heil der mensobheid door kolonel W £ OUphant 10 April 1894 11 0 lOJlt 11 e 11 0 11 1 11 f 7 7 47 7 4t 1 07 LI 10 0 10 11 De sBodet deelt mede dat een onderwgterdii nit Banggloo O verlnk Tan dan garaaent ontvanger over da maand Februari niet Vu vanzgn trakiemeat ton krg so maar alei bb i De burgeniee ter gaf den ontvaager gelgk Nuheeft de betrokken oadarwgaar lieh tot daagemeenteraad gewand m In Nieow ZeeUad baiitlen sinda korten tgd tooala men weet ook de vrouwen bet kiesrecht Onlanga werden zg voor de eerste maal opgeroepen tot aitoefening van dit recht en het blgkt uit de zoo paa aan dan dag gekomen cpere dat ag op ruitne aehaal er gebruik van hebben gemaakt Het aantal stemgerechtigden on NieawZeeland bedraagt 302 997 en wel 193 526 manuelgke en 109 461 vroowelgke Van deze laatsten na zgn er 90 262 aan de atambua verachenen tegen elechte 129 790 mannelgke Met andere woorden onder de vrouwen waren veel minder nalatigen dan onderde mannen tot beschaming dergenen die beweerd hadden dst de vrouwen van NieuwZeeland het kieerecht niet verlangdeu Tronweus deaa eerste maa bewgat niet veel en bet staat te bezien of rranneer het nieuwe van de taak zal agn afgaaleten de politieke grer der achoooa sekse op die gelukkige eilanden onzer tegenvoetara niet aanmerkelgk zal blijken te zgn afgekoeld Stippen wg nog aan dat de golden atelregel kieerecht ia kieaplicbtt daarginds eene atrenge toepaaaing vindt De Nieuw Zeelaudacbe burger of bargeree die zonder geldige redenen zgu of baar kiesrecht ongebruikt laat wordt zonder genade van de lijst geschrapt Aldus gestrait werden hg den bovenbedoelden verkiezingastrgd 27 5 pet der manuelgke en slechts 17 5 pet der vroowelgke tot de stembus geroepenen Gaat bei op deze wgze voort dao behoeft bet antwoord op de rraag aan wie de toekomst behoort niet langer twgielacbtig te luiden De beer Dowe de oitrinder van de kogelvrije kleeding beeft tot nu toe de Barlgnsobe politie tavergeefs verzocht iu het pnbliek proefnemingen te mogen doen Hg heeft nu echter verleden Zondag een aantal personen bg zich nitgeooodigd om bun de resultaten zgner uitvinding proetonderrindelgk te bewyzen Met een geweer als nu bg bat Duitache leger in gebruik is werd eerst op een blok eikenhout geachoten hetwelk doorboord werd Daarna hulde de beer Dowe zich in sgne kogelvrge jaa en werd het wapen op hem afgevuurd De kogel bleef iu het paniaer ateken Een ooggetuige noemt het moment waarop vuur gegeven werd een angstig oogenblik de toeschouwers sloten banne oogen maar het slachtoffer knikte ben vrieodelgk toe en zeids sik voel er nieta van Èr werd nog eens op agn hart aangelegd met Wtzelfde ooscbadelgk gevolg Ten slotte werd eel snelvuur op een paard in de kogelvrge stof gehuld geopend Het dier ging kalm vooru roet eten en schrikte alken nu en dan op bg h et hoQren van den knal jjB Dit He Ooeteu blgkt dat de beer Van t Lindenhout aiet genegen is om bet getal weesen te beperken oolEf niet zoolang de verbeteringen en veranderingen aan de gebouwen der weesinriohling niet zgu totatandgekomen Hg Wil te o aAér de opneming van nieuwe weetou weii iOo nu sedert de loatate opneming 98 wei e vertrokken en het getal nu beneden de lOOv IS gedaald Hg schrgft verder 1 14 4 t0 4 17 1 04 1 11 0 7 10 e it o i IO 17 M 1 40 l tO 1 4i l Bt t O 1 0 I U ll Ot 1 40 De reraaderiugen zullen aoo spoedig mogelgk worden aangebracht doch daar alle veranderingen dikwerf in de practgk blgken nog geen verbeteringen te zgu hopen wg op Neerbosch met kalmte en vaste hand de bedoelde sskeu te regelen Wg kunnen echter nog geen groote verbeteringen aanbrengen indien er voor dit doel geen meerdere gelden komeo daar deze thans nog geen 1000 bedragen We zgn bezig met allerlei plannen Vooral ook wat de ventilatie betreft Het personeel dat met het toezicht op de weez n is wordt mat drit i dard Wy achryven dit voor die Tviaiidea die miseehien ongerust zgn dat we nieta zulten doen Ik zou echter meenaB dat zg dardoor wel het bewga area ona peraoanlgk einig te kaanen Mat bat iekanhnia waaraaa de gnotata bahoafle ia koflian wa teer goed TOorniL Doch wanneer man bevraatd ia dat hat aiat anel genoap in ign werk gHl kan daaa vraae verdrgven door one gelden roor het bonwfonda Ie teodao daa tuUan we geen enkel oogenblik wachten met meer werklieden aan te stellen Niemand zal toch van mg willen eiacben dat ik bg at de offara die ik mg roor dit werk heb gatrooat aa het geloof dat ik raag oefenen op den lerenden God door zonder kapitaal of vele vaata bgdrtgen voor dit groote haiageziu te zorgen nu ooknogdaarbg zonder geld te heblien allee laat maken en breken wat van buiten af noodzakelijk wordt genoemd Ik herbaal nog eena ik ben volkon en bereid om too apoedig mogeti k da verbeteringen aan te brengen die het meeat noodig zgn maar dan moet ook uwe hulp hiervoor nial ontbreken leta rat Edison a entbonaiaame I Oepbenograaf ae a ewerkt asaarkoo da a titt uitspreken In plaata van aspecials kwam arsteeds specials uit £ n het kostte Sdiaonzeven maanden arbeida van 18 k 20 urenper dag voor dat hg dit gebrek verholpenhad Da atof dia hg oorapronkalyk voor decjliodera gebruikt had bleek onvoldoende Hg moest iela fjjnera hebben Men verzekerdehem dat zoo ieta niet beetond sDan moetanwe het maken waa zgn autwoord £ n wederomtrachtte men hem te bewgzen dat dit nietkon Doch Ëditon verkhurde dat het gedaankon worden omdat het gedaan moest woi n Kn hg deed het Op weg van Aaeen naar Meppel werd giateren een ontalagen verpleegde nit 8rgka warinriehting Veenbniia volgeua igna aangifte door twee deaerteura aangevallen en van zjjneuitgaanskas en gereedscbi pen beroofd zoomade Tan igna bavolkingakaart Een sluwe Amerikaan die goed en goedkoop wilde rocken kocht twee jaar gleden 3U00 sigaren van i dollar per stuk en liet ze hg eene aaaaorantie Maattchappg verzekeren Nu zgn de aigaren opgerookt eu de Yankee vordert 750 dolhirs omdat de sigarïu Soót brand vernietigd waren De rechtbank nam eene Iwatissing die gunstig was voor den verzekerde De assurantiemaatachappg beeft daarop eene vervolging ingesteld tegen den rooker omdat hg bet verzekerde met opzet in brand gestoken heeft en de rechtbank beeft nu volgens de Duitsche Tabak Z met den zelfden ernst onze Yankee veroordeeld tot 30 dagen gevangenistraf wegens brandstichting BnUeolaodsch Overzicht Men Terzekert te Pargs dat io den Miniiterud zeer ernstig OTerir eo k itrongor maatregelen te nemeo tegen de BDftrcbüteut opdat er aan het woeste drogen dier li d n een einde kan werden gemaakt Vooral de Minister van Juititie Dabwt soo daarop hebben aangedrongen t Kan z n maar heet waarscbgnl k Ijjkt ons het ber t toch niet De wet is aa den aanslag ran Yailtant streng genoeg dé moeilijkheid Jicht meer ia het ratten der daders om hen de ntraf der wet te laten ondergaan In dat opzicht is da juitvtia niet niet gelukkig ma men doat verkeerd de schuld daarrao alleen op haw t4l werpen de aard ran het misdrgf brengt mee dat men moeïlyk bet spoor kan vinden De Kamer son Mker gaen beswaar maken een nog strenger wet goed te keareo indien er maar eenig voornitzïcht was dat bet heipe zon Emile Henry sal 28 dezer Toor het hof ran mr 4 10 4 47 f 54 10 1 10 10 11 0 6 7 07 7 17 7 4 7J1 t ii 7 7 11 11 0 IIJI Oi io N 44 M 11 IU 1892 geplaagd in de Kue dea Bons Enfants en terana wegens den aanaiag in bet c Dü toaataud Tan den anarchist dichter Tailhada biaft gunstig men hondt t er Toor dat er nergaof meer glaawjherren sitton die un leren in gevaar knnnan brtngen H9 mag Het gartboia achter nog niet wjaton djar de wonden nog niet genesen sfln Ook de kellner Thomaio gaat goed vooruit Op da rwïrganisatie tan de Duitecha wnbacbtafweenigingen die door den Pmiaiechen minvtar Von Berlep b is voorgesteld heeft het te BerlflQ vergaderde congres waarvan wfl gisteren melding maakten één voorname aanmerking Het wil dat die herrorming gehael zal plaats hebben op grondslagen van de verplichte meesterpr f Dit ia de alpha en omega der redevoeringen en beelniten AiUfBnomen werden de door den miuiatar voorgestelde oprichting van ambachten en kamars voor het kletD bednJf de bepaling dat in het ambacht sullen worden opgenomen allen die leerlingen mogan vormen enz De bep liog betreffende den meeatertitel in het ministerieel otttwuv dat aan dien Ütet veel minder gesi verleenoe werd gewjjxigd m dezen zin dat iiader die een selfstandig ambacht begint den meestartitel sal kannen voeren als hg een gazellen en eea meesterproef heeit af legd voor een ambachtsbestnnr of voor een door de overheid benoemde commissie Decandidaat moet bewgien tin staat te sgn tot bet zelfstandig aitToaran van da gewoonlyk voorkomende werksaamheden van het bedrgf en de daartoe noodige kennis boekhouden te bezitten Het onbevoegd dragen van den meeatertitel ia strafbaar en de overheid is verplicht tegen dit vergi p op te treden Alvorens de beraadslagingen overde b rooting van Uwdboow enz voort te zetten ontr ving de Belgische Kamer mededeeling van den minister van binnenlandscbe zaken den heer de Bnriet dat op het bnreao der Kamer opnieuw de iaatnte zeven titels der kieswet door de n eering zyn nedergel d welke geheel overeenstemmen met bet vroegere ontwerp behalve alleen de titel waarin en evenredig kieaatelsel werd voorgesteld De minister verzocht ter bespoediging van den arbeid versoiding aanstonds naar de reeda vroeger gekozen centrale sectie derhalve geen nienwe behandeling in de afdeelingen De beer Féron afgevaardigde voor Brnsael verklaarde ook namens eenige vrienden bet oorspronkelijk voorstel der regeering betreffende de toepassing van he evenredig kiesstelsel in hoofdzaak over te nemen en by stelde voor om na de reeda gekosen centrale aeotie mat een partipris tegen de evenredige vertegenwoordiging gekant i de kieareobtvoorstellen en van de rageering en van zgne staatkundige vrienden opnieuw naar de afdeelingen te verzenden of in handen te stellen van eene speciale commlasie Dit voorstel werd bestreden door den minister van binnenlandache zaken den voorzitter der Kamer en den heer Woeste waarna de heerFéron faoofdeiyke stemming verlangde over zgn voorste maar daartoe was het voldoende aantal afgevaardigden weder eens niet aanwezig De voorzitter steldedaarom op het verzoek van den heer Féron de stemming nit tot de na de panse en toen werd het voorstel verworpen met 56 t n 22 stemmen De Spaanache Benaat heeft voor het ondersoek ém handelstractaten met Duitschland Ooatonrgk Italië en Engeland en de voorfoopige K Akingen met België en Rusland op den voet tan meestbeganstiging een commissie gakoaen welke sew beslist vyandig gezind is ten opzichte van al die handelsovereenkomsten sootbt het ministerie Sagafta allicht de Cortes lal voeten sluiten en de ratificatie der tractatn verdagen Uommi n meenen dat Sagoeta de kabinetsqiiaeatie had moeten stellen wgl dan de Senaat wel een meer haQdell are cornmini zon gekozen hebben Nu datzelfde kan hg ook thans n doen want de Senaat is niet verplicht zich aan het advies der commiaiie te honden Ia het zuiden van BraiiliS zetten de opatawklingen den strgd t en de regeering van Pelwto voort De stad Porto Alegro die bet ttoaremement tronw ia gebleven wordt door ie iehepfn van De Mello elegerd terwgl de laaibiackt der opstandelingen met geforceerde maaohen aanrukt om de stad van de land sgil aan te vallen Da commandant van Porto Al d beeft aanPoixoto geseind dat fay zich wel in siaat achtaaa dr opatudelingen het hoofd te bieden Toch vreest men dat als het eskader van denpraaféent niet spoedig toot haven komt de stad in de handen der opstandelingen zalTallen ZNQSZOHDBN Nn de verkiezing is afgeloopen en da gemoederen weer eenigsinta tot rust zgn gekomen zoadat men dy xaken weer kalm kan beoordeeliii varaoek ik u beleefd eenige plaatt taiarta aaar aanlaadiBg na kat rtnkaDabtar Yalette te Waddingsveen c en het manifest Aatt de kiezers van H H 0 Ondljk en A W mn Lange b de voorkomende iu uw nummer van Maandag 9 April De reden waarom ik bg de lezing vnn den heer Yalette niet t enwoordig was is dat ik voorzag k aldaar eene dubbelzinnige houding sou moeten aannemen Als waarnemend voorzitter van de Vrgsinnige kieavereenigiog c zou ik verplicht geweest zgn de vei adering te openen de heer Yalette uit te noodigen zyne rede te bannen eu mede te deelen er gelegenheid tot debat zon zgn Tot zooverre zon alles goed gegaan zgn en zon ik er niets t n gehad hebben tegenwoordig te zgn Maar dan Mgnheer de Redacteur I Dan was ik die tegen de kieswet Tak ben en voorstander van de oaodidatuor Yan Uylandt q q verplicht geweest te zwggen ik had niet mogen debatteeren ik bad in dit geval zalfa moeten aanhooren hoe de beer Yalette oit het stilEwggen der veigadering concludeert dat allwi het met hem eens zgn en moeten zwggen Ziet mgnheer de Redacteur dat was my te machtig en daarom ben ik te bnis gebleven en nu het manifeste Aan de kiezen van de E H G Oudgk en A W van Langa Mgnheer van Lange weet u wel dat gg het wurt dia op 28 Maart jl den heer van Bylandt voorateldet als onsen voorloopigen candidaat Weet u wel dat gg toen verklaardet niet voor de kieswet Tak te zgn dat gg liever bet kiesrecht zoudt willen inkrimpen dan uitbreiden Weet u wel dat gg in de vergadering van 2 April de maatschappg vergeleekt bg uw eigen zaak eu u nooit zondt dulden dat uwe arbeiders zich zooden bemoeien met het bestuur van uwe zaak en dat n concludeerde zg ook geen kiezer moesten zgn Weet u wel dat n bet al mooi geoot vondt dat de armen gratis werden geboren gratis werden begraven gratis school konden gaan gratis werden gemedicineerd dat zg daarom redenen genoeg hadden terivden te zgn en hét kiesrecht niet hadden te verlangen Heeft de heer Yalette U in één uur tgds totaal bekeerd van voorstander van kiesrechiinkrimping tot voorstander van soo uitgebreid mogelgk kiesrecht Yoorwaar een schitterend voorbeeld van beginsel vastheid in een bestuurslid eener kieavereenigiog en voorsteller van de candidatuur van Bjlaodt 1 Hadt n het hierbg nog maar gelaten maar neen n gaat verder n laat n verlokken om met den heer Oudgk die van begin af niet vot van Bylandt was een votom van wantronwea uit te vaardigen tegen ave medebestnur leden zonder N B n overtuigd te hebben wat de reden van ons wegblgven was Maar u gaat met den heer Oudgk nog verder n toch schrgft Ware toch de gedachtengang over de kieswet bekend geweest zoo die werkeigk is hetwelk door het heldere betoog vsn den beer Yalette zoo klaar gebleken is zgo wg overtuigd de Kievereeniging te Waddingsveen den heer T O G Yallette met meerderheid van stemmen had Gnndidaat gesteld Mgnheer ran Lange heb ik u boven reeds algescbilderd als een politieken weerhaan wiena politieke overtuiging al bitter min ia uwe overtuiging dat de kieavereenigiog te Waddingsveen den heer Yalette met meerderheid van stemmen had Gandidaat gesteld mist ook iederen redelgken grond Want de heer V Bjlandt werd met 9 stemmen t en 3 in de vergadering op 2 April definitief candidaat geateld van de 9 voorstemmers waart u alleen iegenwoordig hg de lezing van den heer Yalette en nu gaat het toch wftarlgk niet aan om ronder verdere gegevens de overige 8 voorstemmers als even groote politieke wesrhaneu te beschonwen als u zelf zgt Bet geheele manifest beschouw ik als nietaanders dan eene lage verkiezingsraanoeuvreten gunste van de candidatuur Yatette bestuursleden van eene vrgzinn e kiearereenigingonwaardig Ten slotte nt dit Dadelgk na ontvangst van het manifest heb ik den beer G Oudgk doen weten ik bedank èn als bestuurslid ëo als gewoon lid onser vrgzinnige kiesvereenigiag en den heer Prince secretaris der centrale liberale kies vereen iging te Gouda dat ik bg eene eventueele herstemming mgn naam niet meer onder de strooibilletten geplaatst wenaohte te zien daar ik nn ik vrg man ben nooit den heer Yalette kan stemmen veel nj nder dien heer aanbevelen J C VAK Dua TORREN Afloop ran Openbare Verkooplngen van Onroerende Qoederen VEILING 12 iUril 1894 Oehonden door de Notariaaen van Wgogaardeo eo Nolan in het Hotel ide Zalm 4 De BoawmanawoDiDg Nooit Oadacht met Erven Bonw en Weilanden in den Znidplaspolder onder Zeveobnizen 7000 kooper C da Jong Jr te Boltardam slotkoers ssv 10 i Vi persoonigk aanmelden van den ISden April tot en met den 19den April daaraanrolgaBdedes voormiddags van 10 tot des namiddags 1 are de Zoadag nitgetonderd lullende overeenkomatig Z U bealnitvao 170 lobar 1830 de binnen dien tgd door de belanghebbendenniet afgehaalde Pateaten door den Denrwaarder der Direete Belastingen aan hunne hniientegen betaling van tien oante worden aitgereikt terwgl de nalatigen Tarvallen in eene boatavan vijftien gulden loo ag hen Patent of eenafaohrift daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit vertangd wordLGouda dan 12 April 1894 Buigemeeatar en Wethondera vooraoamd VAN BURGEN IJZKNDOOEM i Oe Secretaris BROUWKE B t a a L BnrKerlUke 6FB0REN 6 April Gerrit oudere G Caatelgn en M de Wilde 7 Gysbertna oudere 8 P de Jong en W A Kanne 8 Maria Aartje oodera O J Lngthart en A Bel 9 Chriatina oodera J U Gonka en M J da Jong 0 Heindrica Johanna ondera A Rietveld en T Pape Wilhelmina Jaooha oudera C van der Groef en U M de Ronde U Jaeob ondera K van Vliet a Ii iim Beeten OVBRtSDEN 7 M F Bmijatena 13 m M Sanders wed H Alleraans 63 j E M O Boelen 19 j J T Neorscholten 2 m 9 A A Moons 5 w 11 T J E van Maanen huiavr van A Brngatana 54 j 10 m A Dercksen 2 j 9 m 14 98 GEHtWD 11 April A G van Wiltigao en J Egkhoff C Tan Veldhoven en h M Herngveen A Ameaa en G Oomaan fieenwijk GEBOREN Gerrit Pieter MJan Gk Hoog en P Alblas OVERLEDEN Anna Je Wit 4 m Cornells Stolwyk 84 j Janna van daa Herik 82 j Adriana den Ouden 1 j GBHtlWD Heerenmana en M Boere 45 49 188 7 Va ZevenbnlMD GEBOREN Gerrit Z V E de Vrg enP C Dullaag Krgntja D V J eiMÜc ai A van Krimpaü r OVERLEDEN Q de Koning 78 J ONDEETHOÜWD O Jongauel an A Karreman 1 MARJlTBKBIOHIIiiH 4 ii f OOadS 11 April 1894 i Ê Uosarsl het Bnllenland de Isststa dagen uiam t € kalgk hooger waa bleef dit op de btauienlandaat markten nog sonder invloed Tarwe Zoeuwsebe 5 88 t S iO Mindere dito 6 i0 II ƒ 6 75 Afwgkende 4 75 i 5 5 Polder 5 95 i 6 90 Boods Mmer 4 75 i 6 10 dito winter 5 86 1 5 60 Bogga Zesuwaebe 4 SO 4 4 0 Polder 4 10 S 4 40 Bui laalandaobe per 70 k 4 4 4 10 Gerat i Wlolsr 4 10 i 4 80 Zomer 8 90 i 4 5 Chov lller i isl Hsver per heet l iO i 80 aer 100 kilo 7 5 i 7 80 Uenoapaaad lulsndaob 10 15 1 10 60 BuilaoUndaefae 6 85 4 6 50 Kanarislaad 7 15 i 8 60 ICooUssd Krwieo Maating 6 60 i 6 7 niet kokende i ƒ Boooan Bnicaboonea 7 i B SO Witteboonen 4 Duinnboonen 8 10 i 8 i5 Psardenboooen 6 4 ƒ 6 60 Mals per 100 Kilo BonU Amerikaanaohe 6 40 k f 6 80 Donaa 6 50 i 6 76 VaiHiRKT Halkres goede sanroer Handel an prijien rrg wel Vette varkens rsdsl sanvoer haadal rrg wal 19 il 81 ot par balf KG Biggen roor Engeland red aantoer handel llsuw 17 k 18 ot per half Kü Magere Biggen grootte aanroer handel vrijwel 0 80 i 1 80 per week Weiachapen red aanvoer handel vrij el 14 b 10 Nuobtere kalrerso goede aanroer handel rrj wel 8 ir 6 Fokkalvena J l f 15 Aangevoerd SO partijen kaaa Handel vrf wal Ie i usl 10 il Ie ooal 17 i 1 Noord Holfandaebe 4 ƒ Boter groote aanvoer handel vrij el Ooeboter ƒ 1 4 ƒ i io Woibolar 0 86 4 ƒ 1 00 p Kllo 345 Staat8 lotdriJ Früzen van 46 4437 7710 96110 058 4688 8730 9816 12867 4773 8767 9980 12902 4986 mn 10000 12 06 6416 9100 10061 1830 5 65 9162 10123 13366 56 4 li3 10486 134885681 924 10846 14062 317 9373 11179 14108 860 9451 11618 14864 8382 t6S4 11781 14377 857 9604 11797 14890 66 1 88 1 S 621 123 2978 11 3216 601 3117 781 8219 940 8248 1676 3444 I69 8722 1820 8752 1077 4004 lil 4146 3a Klssss Trekking vsn Donderdag 1 April 1S 4 No 1J880 16000 No 1898 1000 No 80J6 ƒ 100 No 7444 100 14419 16808 H U49a 17416 t 14649 17822 V 14648 18487 14774 1878 b 14979 18831 16413 19152 16577 19428 16840 1970S 15968 19744 16674 1998 16783 20390 arawsiWM