Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1894

32ste Jaargang Zaterdag 14 April 1894 No 327 GOCMHE KHlllVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken v i ADVERTENTIËN worden geplaatst vaB iedere reffel meer De üiigtLve deter Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommer VUF CENTEN regel worden berekend 1 5 regels è öO Centen 10 Centen Groote letters naar plaatsruimte t Inzending ran Advertentiën tot 1 uur dfes nridêij 3 Qouderak 64 Lekkerkerk 55 pGt Nieuwerkerk spant dus de kroon 1 ablentie op 156 maar Oouda heeit lioh ook g ed gehouden all ik goen hoerenbexoek kaa aanoemon eu m n doohter nog veel minder Uw familie ii een der voornaamita uit de stad en deie omgeving past niet voor U Vergoee werd bleek ongelijk had de stovansetater niet waarom had dia Mina ook wo ilU dat hem aantrok P Hoeder de vrouw ug bg 8iok in de oogea en reikte baar de hand die beefde Mina kreeg tranen in de oogea weg waa Vergoes De vrouw Hg haar dochter hoofdschaddeod aan en berispte haar Streng dat zg hem op straat ge aproken nad t Was maar een paar maal en heel eveD Even of niet soo iets past niet aan een htsoonIgk meiije Hij beeft je toch niet naar buis gebracht P Nooit moeder bg won wel maar dat wou ik i iet Dat beleefde sij opntei w Bedert dien dag bad lij hem niet weer gezten toeh was sijn beeld in haar hart gebleven al trachtte Kg het er uit te rukkea Moeder had gelijk Toch dat oogenblik loen hg heengegaan was wu bet haar ans duidelifl De vronw waa driftig op bare doohter gawprdes aê vnrt n wal iii vnftr liAni vocltle daftT cT MKBr ïfita was tutseben baar en Tanroea Uitslag der Verldezi gen TOor Leden der Tweede Kamer MP aTAIES OBlfaSAAZ f beteekent fin le aitbreiding AmiUvdam Oitffebruht 9390 Umswn Volstrekte meerderheid 4666 Oekozen de hearen B U Beidt t met 0147 Ut A F K flutogh if met 784 Mr A Kerdgk F net 674B Mr Tik tu PoortTliet g met 5606 en J T Cremer F met 5266itemman Herstemming tusschen de baeren W K B Vrolik F met 4201 Hr M W E Trenb F net 4139 Mr J O Oleichmu met3 l8 Jbr mr Batgera tu Roser barg met 3456 Mr W U de Basnfort met 3421 llr J A LeTy F Ht 2883 Mr M J Punaopel met 2841 en Mi Vf TSB dar Kaag mat 2ü71 stemmen man Qekoien Dr P B Itoeasingh F met 492 tui de U7 stemmen Zutphn Uitgebracht 2671 geldige atemmen OakoHD Mr H Qoeman Borgesios F met 1848 De heeren Oleichman Terkreeg 898 en Haemskark 387 stemman Btldêr Uitgebrseht 1198 geldige stemmen Oakoian de heer 8 T Land F met 1021 Dt J Timmen Terkreeg 77 stammen OoU Herstemming tasschen de heeren Jhr Mr A T de UaTomin Lohman met 1224 en D Stigter F met 699 De heer O J HnTers F Terkreeg 486 stemmen ZmHiêt tlitgabracht246S geldig atammen Oakoian de heer J J tbd Kerkirgk F met nat 16S7 atammen Oe heer Heamakerk Terkreeg 630 en de heer Oleiohman 168 stemmen VMlbwg Uitgebracht 2137 geldige stemmen Uekoien Mr P 0 i UefijiMuiii F met 1586 atemmen Dé teii N ffinderman Terkreeg 533 stemmen £ nMiiu ii Uitgebracht 3022 st Oekoien de heer Zijp Ki F met 1842 Dr Scbaep uan Terkreeg 023 en Mr Heemskerk 188 st Dotlatm Uitgebracht 2422 geldige stemmen Bentamming tasschen Bchasfsma F met 1027 an P J Tan Vliet met 1008 Mr U H Hnbar Terkreeg 881 at Bontmm Uitgabtaoht 2467 geldige Stemmen Herstemming tasschen Mr F J F M Walter met 1196 en Mr J O TanDeinse F net 053 st De heer UuTers Terkreeg 609 st AOVERTENTXCN Heden oTeileed te in den onderdom Tan hgna 88 jaren na eene koltatoodige liekte one beminde Vader BehnwdTader OrootTader en Sehoonbioedar da Haar O P N VALETTB in taras Ond RyksontTanger Dit aller naam T O G VALBTTE 0 wia 11 April 18 VaUtnlit émigt kmaêgning Kiitlat haum nu uordm afgivaehi Ban bejaard HEER wensohta te hnrsn een lEKfflUtSUmiililS et Ko l Itneoning en Bmeoêaehing Prgs Tan 25 smaands niet te boTeng and Adrea onder No 2821 aan het Unnaa daier Coarant MUZIEK Muziehl Muziek Muziek 10 15 en 20 ets per nummer Da Oatalogas Tan aane groote collectie Pianomnatek tegen boTangemeldan pr a is gratis ta bekomen aan onderstaand adrea lliHBaDS 30 cis per deel Gravures 23 ets per stuk rifttgraphieo Geïllustreerde Werken alles tegen spotprgun Vraagt de CATALOGUS I Da Tarkoop dnnrt slechte 14 DAGEN Zeer Uette Gesteendrukte HAMAABTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN en Zn Ken biede bet Qeluk de lia i 500 000 Mark sli bgofdpriis in hst l tkkii st gsrsl biedt de eieairsie Kroole OeldTerlotiag 4u door de Hoo a BataeriDg ru Hamburg lONlgikuinl eo gsvsarboritd i De Toordeeligt inrichting Tsn h t oirawe plso basust ilurin dat in dm loop tan alwhu weinife muutsa ie 7 rerlotirgee an 110 0 10 Islea 15 400 prijnn bedrsfende 10 452 426 Mark ter rollfldige bMliMiog lullen kontw dHrooder xgo kapiule pri iMD ran rratuoel 69$J 99 Muk bq uiUieinflBdhaid eclter SprijunitH 15000 SSprguoiH lOOOO 56 prijzen iM 6000 lOflpr uniM 3000 nSpr imiU 2000 6pi £ iiM tSOO 75 tpryMDiiM 1000 lt87prt MaiM 100 88960 pryzen il U 148 18t 91 prfjHosMSOO SOü 180 lf7 100 8M7 40 tO 1 pni hM 800 000 1 pr s M 200 000 l priit i M 100 000 SprJMDftU 7fi 000 1 pr t lU 70 000 1 prtjf ï M 06 000 1 pnjt k M 60 000 1 prill iM 65 000 S prdcoakM 50 000 pnji i M 40 000 ipri teniU 20 000 De prQitrokkiDfton i d voigini plan na ftmbtiwefffl TMtffiMteld Voor dt UDituoda eentfl prjjitrflkking iaur grooto door dco Blut gewaarborgde ücldrerlo ting koat 1 Kebeel orig lot aleebU H ot S 8ü 1 balf S 1 80 l kwart IVi 90 tegen ioxaiidlDg vao het bedrag ia baokpapier of per poatwiaael Alle ootniDiBtiea worden onmiddeliyk met de groouu Korgvulitigbeld uitgavoerd en teder peter oolvaagt van ona do met bet wapao fan den Staat voorziene Orlgineele Loten zelf in handen By ledere beatelliog wordt het vereiachte ofBoieele plan waaruit de verdeelicg der pnjun op de verachilleiide ktaiaen ati ook de betreffende ialeggelden ta Terneroen ia gratia bg efoegd en wnden wij aan onzo BegunatiKera onaaogeTraagd oa elke trekking de offioiselelgaten De uitbeUüiDg der prjjzen geaohiedt atewla prompt onder waarborg Tan den Staat en kan itoor direota toezending of ook naar verkiezing der Betanghebbanden in alle grootere plastaeo ran Koderland bewerkatalUgd worden Ona debiet ia ateeda door bat geluk begun ligd en onder vele andere sanzienlijke prijzen hebban wj meermalen Tolgana offioteete bew un da eente Hoofdtreifen rerkregen rn onze Begunatigara lelf uitbetaald o a Mark 150 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te Toorzien dat bjj deze op den beohtaten groodalag geveatigde oodenieming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden garekeDd en Terzoekon derhalve om alle ooi miHioa te kunnen uitroeren de beatelhngen zoo spoedig mngeluk in elk geral voor den 30 APMlL k te doen toekomeo KAUFMANN SIMON Baakifira on ietdwiaielaan In IIAMBUBO P SItienoeile danken wij voor bet Tenrauven ODB tot biertoe geaobonken en daar w b het begin der nieuwe verlotingter deelneming inviteeren zullen wg ook voor bet vervolg bemoeid zgn door een atipte ente ele bediening da tevredenheid tbd onze geëerde Be guiiitigera ta TarwerveQ I ZAK WOORDENBOIRJES boTattende de geshobten der lelfst naamwoorden be neTens eene korte rerklaring Tan de moeilgksts daarin Toorkomende woorden Tolgena de nieuw Spelling Tan Dr M 01 VRIES en Dr L A ti WINKEL bq Opnimi g i 10 Cent Terkrggbaar bg A BRINKMAN ZN TleiMleire Abonneert V op het S KATHOLIEKE TIIVEBSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maaodelgks Tarachnnan 48 pag grout formaat orer 2 kotommen prachtige lectuur als üomnns Novellen Hliitorieehe Verhaten Pof ie Allerlei Baad U iiogogrief Rebue enM eno Toor den n r lagen prys ran 05 CBST per 3 maanden in o per post IM cent Goedkoopsle undsehrlft fan Nederlaad p STOKVIS wMh KDB Orrairlai a BoaoH Oends Saelpersdnk Tsa A tfa uux k loon Populaire Uitgave Van de bijna ontelbare reek historische romans door ALEXAIÏORE DUMAS geschreven in zgn Meesterwerk vereldberoemd De worateling Tan liefde en irraak lan duiTelachtige TerTolginawoede an edele celfopoftsring Tormt den inbond Tan dien aangrüpenden boeiettden ja iregalapMden roman Korten t d geleden reracbeen Tan dit werk te Parga nog een nieowe rfk gaDlnatreerde nilgare Toor den prgs Tan ongereer ƒ 27 Wg hebben erenwel gemeend eana rgk geïlinstreerde nitgsTe Tan Dumas Meesterwerk De Drie Masketlers Tersierd met 137 platen onien landgenoolan te kunnen aanbieden Toor slechts 2 20 Om de aanaebaffing ran dit populaire en altgd boeiende boek Toor iedereen gemakkelijk te maken tal het boTendien Tcrsehgnen bg inteekening in 22 Aflereringen ad slechte TIKM CENT per ASerering In eiken Boekwinkel kan men thans de eerste aflerering met pnapectna Oratie ter intage bekomen en is de jnteekening opengesteld Litgave van C MISS ET DoeÜQcheqp Rijk worden door de 1001 IVaeht i Bericht aan het publiek Gsbr E k M COUEK mskaa bekend dst door hen tsq de xoo fraaie uitgaTa De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mat cirea SOOO illuatratieD tekat van QËUA BD KELLEE eene cieuwe uitgave reraohiiBt in 100 AFLEVERINÖKN a S5 CENT par aflevcnng Op deite niet w uUgave worden cutn duittend inteekenaren cadeau gegeven honderd origineele Premieloten waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 One loten geven door hun menigte van 100 atuka K 0U SSAL VEËL KAK9 dat daarop orAun valleo van 800 000 100 000 60 000 f 85 000 10 000 enz enz Elk iateekenaar ontvangt omaiddeltgk eone aote op formaat iegel getgekend door de Uilgevera en door den te N uegeo reaideerenden Notaris W Ë lilJINIC waarin de 100 premietoton met namoer en aerie vermeld ataan xoodat men elke in de oouranten vooH iaand mtlottng zalf kan coatroteeren Om elk idéé van eigenbelang weg ta nemen verklaren d ÜUgevera dat de genoemde premieloten ia vollen eigendom ook met de daarop intaaacheo gevaU prycen aan de 1000 ioteokenareii word n afgaataan Z beboodeo dua noch de loten Qooh de Ourop alleade aommen aelf maar geven dMe aan het genoemde g tal tnteekenarea by loting oadeau AUe m deo tuaacbeatyd daarop gevallen prijzen blgveo tot het einde dar iatee ening bewaani Alfldao heeft da verloting dar pmmieloten onder de inteekeDaren plaata zoooala die io het certificaat met titel nummer en aerte worden aaug veo teu ovdrstaan van den ta Nijmegen reaideerenden Notarla W E HUINK in wtena handen wij boveagenoeade loten stelden en wolke loten gedeponeerd i n IQ den brandvryen kelder der Nijmeegiche Bankvereeeiging Van Engelenburg en Sohippera te Ngwege De 1001 Naefat ie het meerit interesaante werk over de geheels wereld De rgkdom woelde en praebt die in de verhalen dor loOl naoht op zulk eene eigenaardige en bekoorlijke wgae beachraren wordt daden ons het besluit oemeu om aan da intaekeoarea op dit loo aantrekkelgke werk eene aobitterande en aanlokkende kani te geven en io gelegenheid te openen om op gemakkelijke on miost koaibara wyte rgk te worden tegen eene betaling van alecbta 8S oent wekl jka waarvoor men io 8 jaar tijds een hoogM interesaant en fraai werk bekomt ea tevens om kepitaat van SOO OOO 100 000 50 000 86 000 enz enz kan machtig worden Kaaargker aolieder en billijker aaabiading ia wel nooit bij eenig boekwerk gedaan Bg dtfM loten bevinden er zieb toob die onmiddellijk verhan telbaar ztjn voor eene waarde vaa 100 800 SOO en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het beait konen nil Het moge miwchien bevreemden dal wg tegen betaling van alachta Sfi oeot wr week eane zoo in het oog vallende kana geven oo bj sluiting van bet wark zulke kostbare preatiea De rede daarvan ia eenvoudig dat het ons steohts te doen is het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wg niet zooala de kantoren die daarvan uitsluitend werk maken door oombiaaiia der loten eene winst traohten te behalen Deze loten als premién te geven heeft sleohia ten doel de exploitatie van een mooi werk te btivorderen Uitgebreid prospectus met duidelijka omaohrgvlag in eiken flinken Boekhudel rerkrjjgbttr W bij de uititevera Gebr £ b M COUEN te Ngmegen en te Arnhem GebrS StoUwerck s tketmatlf door de niouwnte uitvindingoa op machinaal jn bied TAriMtard fhbrieatie ea uitaloitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandoerei den Torbroiker Taa StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTOlenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dar reap Etiketten De Rrma behaalde 27 Brerets als Hofleveraacler 44 Eere DIploma B gooden enz Medaillea een bewijs Ttn uitmuntend n Eibrikait Beads 187i schrei de Axsoademie national de Paris Mona Toua ddaamou ona telUe d ar vreaaUrc claaac i ooiuddératlon dia Totr xoallaota tfcbrioatlon da Obooolat bonbona varlaa eto eto SttUwtrtk l hbrikaat ia Terkr jgbaar b j H E Cunfiseuts Banketbakkers enz enz QannaalTertegenwoordiger Toor Nederland Juliiu KatteaUodt Amsterdam Kalverstraat 103 4 Wc or aJBron te Ober ahnsfein fy£iii Tafeldrank Vanh£f oninklykef uis derjvederlanden Chocolade en Cacao De voorloopi e uitslag Yoorloopig inderdaad is de afloop der verkiezingen zoowel in ona district als in ket geheele land Wjj hebben echter alle nden ran tevredenheid Wat Qoada betreft het was te voorzien dat er hentemming volgen moest na de Uti revolationairen bij eerste stemming een eigen candidaat stelden Wij kunnen dMraan geen andere bedoeling toekennen dM eene monstering van de krachten waarover de partij vnn Dr Kuyperaade eheuring beschikt Het komt ons voor dat het resultaat niet lal zijn meegevallen Matoorlijk gaan deze stemmen nu met ons mede want zg behaoren tot de keurende waarvan de Standaard van heden Verwacht dat zij zonder zweem van aarzeling bij de herstemming aan haar parool getrouw zal blijven Niet of de panoon van den candidaat u aantrekt noch ook of op andere punten zijn beginsel tegen het uwe overstaat maar eeniglijk en uitsluitend of hij in de kiesTMblquaestie de drager van uw overtuigilM is mag voor wie ook bij de stembus met zijn conscientie rekent thans den dofMac firm Aldus betaanU bet den man van ernst Voor wie anders oordeelt wordt bet kiezen een Zoo luidt het dTÏes van Dr Kujper Daardoor aehten wij de verkiezing van den heer Valette verzekerd indien namelgk onze liberale vrienden hun plicht doen Het is wel jammer dat door verkeerde tactiek der antirevolutionairen het werk nog eens over gedaan moet worden dit is nu eenmaal niet anders De opkomst in ons district steekt bij ndere plaatsen vrij gunstig af Raadpleegt en het lijstje dat wij in ons nummer vu Donderdag gaven dan ziet men dat fO pCt der kiezers opkwamen aldus Verdeeld over de verschillende gemeenten Qouda 83 pOt Boskoop 75 Moerkappelle 08 Waddingsveen 6S Moordrecht 72 Fieuwerkerk 99 Ouderkerk 70 Krimv d IJael 64 Krimpen a d Lek Ts ¥ El lLLETO Sl OU ü rineUige aOetm iiU M FMêlnm n sM A Sann n K friooCdea alle leie eo en werden tot groote pret der etodeoten rerbasend voor den gek ge hovdea fW l M n il joQ m ir een dominé wtt sit 1 iül te keikm en te laitterea Komaan roeid tlnka een aèbouolie drie van heb ik jou daar 1 Ook de twee atadenteo koipooKdon temi Vei oes dit tol h B nrbeiiog deod of hijl dat ntetYpmerkte Mina moeat den volgenden morgen vveg weg dur ijj moeder moeet helpen aan naaien I Tot haar niet geringe rerbaEiag trof xy Vergoes Bim ket etatioo die tooati hij xeide naar xijn oudere tt Anaterdam noest en ook derde klaaie rtiide Hg praatte loo dat het baar speet toen ig tan tdwddoel der apoorreia kwasaeD Ta EDea wist alles van baar baar adres eat eat n dadit bg tiohulf tli jammer dat t ioo d biugaiafü e ia Tan haar kant meende dat kq lekar wel ganw een meisje zon hebben es dat ene VRMw galvkkig met hem moeat ujo HWaa tol ia da Nienwe Kerk San bruidapaar nit dan aanilenlijkM etaod wafd 1 Dit komt voor eeu groot deel doordien het een stadgenoot gold dien wij kennen en waardeeren de kiesrechtvraag op zich zelf laat bier ook de massa der kiezers kond Over het geheel genomen is er in het geheele land slecht gestemd en merkwaardig is het groote aantal herstemmingen In Amsterdam heeft men ondanks alle meetings en kiesbijeenkomsten de kiezers niet worm kunnen maken voor het groote volksbelang waarover de strijd liep en zoo is het op vele andere plaatsen Een beslissing is dan ook niet verkregen daar alles afhangt van de tweede stemming die nog over 80 zetels moet gehouden worden AU voorstanders der wet Tak zijn verkozen Veegens Drucker Zijlma Schepel Tydens Smidt Willinge Roeasingh Oerrilsen Lieftinck Pyttersen de Kantor Houwing Smeenge v Alphen Sohaepman Borgesius Hesselink van Suchtelen Rink Tydeman Ferf Zijp Land Cremer Hartogh Heldt Kerdijk Tak van PoortvUet De Boer Seret Lnoane Qennequin van Kerkwgk totaal 33 Tegenstanders A van Dedem M Maotw xas Deldeo Kalkman i bb tmann Travaglino Schimmelpenninck Roëll utrecht De Beaufort Roëll Haarlem Bool V Limburg Stirum Mees Viruly Verbrugge Plate Hintzen Qleichman Rotterdam Conrad Quyot Qleichman Haag De Ram MiohiSl v Verduijnen v d Berch v d Kun Mutsaers Bahlmanu Smits v Oyon Vermeulen De Ras d Anaemboarg Lambrecbta Everts Haffmons van Trugen Harte van der Schriek van Vlijmen totaal 37 Resten 30 herstemmingen waarvan 1 Amsterdam zeker een tegenstander en 7 Harlingen Sncek Dokkum Lochem Bodegrave Ridderkerk en Sliedrecht zeker een voorstander in de Kamer brengen Op het oogenblik kan men dus vast rekenen op 40 stemmen voor en 38 tegen Zich te wagen aan eene voorspelling van den einduitslag is hachelijk daar alles afhangt van de opkomst der kiezers on enkele stemmen den doorslag kunnen geven Daarbij komt dat vele kiezers den ernst van het vraagstuk niet doorgronden Verscheidene naaioteisjes waren ga ii kijken want de Japon was nit het magasijn waar zij voor naaiden Zy hielden niet op van al dts pracht ran t geluk rijk te zijA en merronw te worden Wat een heerl kheid dan niata behoeven uit la nierco en naar allee te kannen doen en laten wat je wilde M oo ui Hina die in den liataten tgd erg stil wai heel droogjes op die verhalen Hare gedachten warun bg heel wat anders Zg herzag weer dien Zoodagnamiddag toen er oavorwaobt geklopt werd Moeder en dochter latea bg elkander t Was zoo wat vgf uren Daar was Vei oei dï n zij nog eens een paar keer op straat gezien had gekomen Eenigszins verlegen zeide hg dat hg eens kwam hoeren of Mïoa i hoofdpijn beter was Mina herinnerde zich uiet ooit hoofdpgo te hebben gehad ea kreeg een kleur tot achter de oorea Moeder zag haar gestreng aan Nadat hg een tijdje had zitten praten wat eiet altgd even gemakkelgk ging daar moeder nog nooit zoo woordkarig geweest wae begon de oade vrouw opeena Hoor es meheeri U moest nu maa iet weder hier konea U behoort niet bg ons eo wg niet bg n Da buren brengen ona dadelgk in opspraak en men doohter la een fatsoenlgk meisje Hoe minder over aen fetaoeniyk mei a geaprokea wordt dee te beter Ziet n ik heb ook ne ponteDenr an zoo n neïd aet lieh allioht dingen in haar hoofd die tocb niet Htbawtn ja b gr fpt nai nebaar dat M timw ea sich laten leiden door persoonlijke Toorkeur of relatiën die onberekenbaar 8 Oppervlakkig zouden wij zeggen 3at de Tooratanders eener fiaiJe uitbreii ng goede kansen hebben te Steenwijk ïllde Apeldoorn Breukelen Ililvereum Ikinaar Amaterdam 3 zetels Beverwijk Gouda Schiedam waardoor hun getal zou tijgen tot 52 Dit cijfer ia echter een louter vermoeden maar als niet alle voorteekenen bedriegen mag men veilig aannemen dat de partijen in de nieuwe Kamer nagenoeg tegen elkander zullen op wegen Uit de Kamer verdwenen zijn behalve ée heeren van der Feltz GeertBema Bohimmelpenninok van der Oije en van Velsen die bedankten en Clercx die ia overleden de heeren van Karnebeek Pijnacker Hordijk Kielstra de Meijier van Houten Beverp Huber Brantsen G van Dedom Donner van der Borch van Beuningen en Sanders Nienwe leden zijn de heeren mr Tak van PoortvWet prof Drucker mr J J Willinge mr Hewelink van Suchtelen de Boer mr O J H graat tan Limburg Stirum mr F D graaf Schimmelpenninck en J Truijen H t eindresultaat ia volgens het Vaderland als volgt gekozen zg 33 voorstanders der finale kiesrechtuitbreiding en 37 tegenstanders Er moeten 30 heratemnlingen plaats hebben tusschen 35 voor en 25 tegenstanders In 7 plaatsen zyn voorstanders met elkander in herstemming In t allergunstigste geval dat alle herstemmingen meeloopen zal de Kamer 57 voorstanders hebben de eenigszins twijfelachtige meegerekend BINNENLAND GOUDA 13 April 1894 Giiteravond hield het Comité voor gemoentenudirerkietiDgeD een openbare meetiog in KuDBtmia We waren in de katate dagen rerMheidene keeren daar tf genwoordi g maar bet trof on na dat Tikkianen en tegenatanders zoo broederlijk samen waren Van trüd of hartetocht ge n iponr jaielb gewordoa wat cy voor bem foelil Dikke ItMOn liepen oter hui waogen WeiDi Termoedda ijj hoe ook Veigoei aan hur daebt ea hf na eeo langen itnjd tauelfea tiJD reoklmattgen troU ea liefd de laauta de overhand kreeg VHt Iteilolen ging hü naar t n Boeder dia ia la nt i U van kawaiyk taiaiikaB haaruinea iU i 1 i i om bet verwenachte jalouiie de métier t niet gaande te maken werd er geen ander bouwkundig candidaat genoemd dan de heer Deating We waren namelijk saamgekomen om een boQwknndig oandidut te atellw ia pl t T n dan heer Oudgk an algemeen vond mwi in den heer Oeeaing de moest geaohikt parNO daartoe Dat was dan ook de eenige oa didut die voorgesteld door den heer Van Vreumingui door twee andere heerea werd onderattuad en wel door de hhr Sreebaut en O Hoogenboom Hen der aanwecigan de beer Waganaar noemde nog da naam vnn den hr Orootoudorat met het oog op de i i ferme woorden Maandag j l door hem gedebuteerd maar we moestan Mn bouwkundige hebban en duirom werd 4 oandidatuur niet ondersteund Da heeran Van Vrenmiugen an dwru 0 heer lireebaart verdedigde dia candidatnor zoo opperbest en wiattn hun candidaat soo aan te bevelen dat de heer D Hoogenboom er niets meer wist bg te roegen en dat later by stemming van de lOS stemmen dt hmr C F W Deasing er 97 op iioh vereenigde Zoo iets is leker in de annalen tui bet Oomité nooit voorgekomen het is eentretbnd bewgs hoe gaarne men een zoo kundig man de plaata ziet vervullen van den beer Oudgk De heer Deeaing zal hopen wij ket in hem gestelde vertrouwen niet besobamen Da avMd Tan gi at we a kaaft basraaao d t bü aooala da geachte voorzitter opmerkte de gewenachte candidaat is Aan de nagedachtenis van den bear Ond k werden door Voorzitter nog eanige hoogst waardeerend woorden gewjid Dat de strgd op a s Dinsdag niat herig zal zgo en dat de hr Deaaing met een orergroote meerderheid verpletterend zei de voorzitter maar dat ia zoo n naar woord aal worden gekozen staat vaat Het comité heelt naar ons inzien avond hoewel weinig te doen gehad hebbende toch eer van zgn optreden daar nu ten duidelgkste bigkt dat sgn streven uitaluitend ia degelijke personen naar den gemeenteraad af te vaardigen en bet de eandidaten niet nit een bepaalde categorie zoekt Voor jongelieden en mannen tnaachen 16 an 24 jaar die eene verbintonis bg het resarv kader wenaoben aan te gaan bestaat geleganbeid om zich gednrende da maanden April Mei en Joni a a koatelooa ta bakwanun in de behandeling van bet geweAr Zg die het bedoelde onderricht wenaohen de dochter van de stoventetster wilde wetan Willem bleef onveruttelgk ao merronw b t karakter baars xooua kennende wist tot haar groote verdriet dat al hare tegenwerpingen nieu nadenbaten Niat aUaea wae ar ottdenabaid aa ataad maar natattrlgk van onvoediag van kasih ea aU de eente roea der Herae voorbij aoa a k aou h dan otet de groote klove bemerken dia tossoben beiden bestond Zooder opxien Ie bana bad i na OTei g ifeat da Wmilie oerichtea naar de stovenseUter ft baar dochter ingewjonnun De hand bad wel wat gebeefd toen fij i Wesierkerk aan viouw Boebart baar plaatageld bad gegeven en daarbg t was een drukke beurt haar helpster de docbter gnd bad opgenomen Zg kon niet ontkennen dat het mebje r MtS n fataoenltjk niiaag Bg moeder Boebart heersohta groote naenlaobtïgbeld Zg had een briefje ontvangen dat mevroojtf ergoes des middles haar sprelïen wilde maar alleen eo dat zg mevrouw Vergoes bij baar In de Anj lierstraat zou komen èf daar er er ieta was tusschen haar en Vergoes of Uina na al onder Wanes i tagaaddel banroer t werd niet geloofd Maak nu aiaar dat je laarrotiw ntat o lar d oogen komt Bleek vertrok daa ing em vri difl bjj wie tQ haar bari attstottte