Goudsche Courant, maandag 16 april 1894

4 33ste Jaargang Maandag 16 April 1894 No 6328 ftOUBmiE KOHifE iVieuws en Advertentieblad voor Gouda en mstrehen ADVERTENTIËN worden geplaatst vtaKJi 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meeb 10 Centen Groote letters worden berekend naar p tsruimtè De Jitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 25 franco perpost ƒ 1 70 i Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN J i i 1 fü Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei mitldl BÜEGEMEESTBR en WETHOUÜEKS tan 60UDA brengen ter openbari kennis dat ter Toldoening aan art 69 de Wet van den 4 Jnli 1850 Staateblad No 37 nf cbrirten TU d Prooekien verbaal betreffende du benoeming van een lid fan de Twwde Kamer der StatenGeneraal bedoeld bg de artikelen 52 en 67 dier Wet ign aangepakt in de de Stoofsteeg b de Markt alsmede dat geJüka afichriften op de cSecretarie der Gemeente zyn nedergelegd alwaar daarvan inlage Tun irorden genomen op iederen werkdag van dm morgens tien tot des namiddags een aonda den 13 April 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOEN De Secretaris BROUWER BurierlUke Stand Koordreoht GEBOREN 8 April Jan ouders A Hit ld en M Schlingmann Johan ouders 8 Server en M R van Hertum OVERLEDEN G Kol 8 mnandcn ADVSRTUNTIÊN Ken bejaard HEER venschte te hnren een MET mei K o t iHumnitigm Beumasehing P ï van 25 smauds niet te bovengwude Adres onder No 23Ü1 aan het BaKM dezer Connnt MUZIEK MuziekhMusiek Muziek 10 lö en 20 ets per nummer De Cit ogua van eene groote collectie PiuomasMc tegen boTengemelden prys ia gratis te bekomen un onderstaand adrea R HDans 30 cis per deel Gravures 25 ets per stuk Pbotographien GelllDstreerde Werkeo alles tegen spotpr zen Vraagt de CATALOGUS De verkoop duurt slechts U DAGEN irmüiLöyyiz Nieuwemlljk 241 Eerste ifiiis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB OONBUIiTEEREN ffo n dag Xkmderdag en Vrijdag Markt 154 Gouda Êen ware Schat Toor de ongelukkig slachtoffers der Zelfhevlekking Onanie en geheime nitspattingen is set beroemde werk f rr Dr Retau s ËLFBEWAKIi G HoUandsohe nitgare met 27 afb Pr s W2 gaUen Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen Tan dexe ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een sekeren dood Te verkrygen by hetVerhaga Mftgasin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegols en in eiken boekhandel in Holland DAMES Attentie Hst bMti oniciMdelykile en mskkelykiK poeUmlddel voor Hnren en vooral damei en Klnderachoenwerk p la de Appreniur van C M Maller fc Cs Jf srlli B th 8lr 14 Men le a oed k op naam en fabriekamerk fMmtearl tMa WUManl iekeaa art iala lariu WreaNMKtaaraal llaHt inW aar aaHBa Anliaa van Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden den 12 APRIL 1894 in de Sociëteit Ons Genoegek Tot CANDIDAAT voor de Verkiezipg op a 8 DINSDAG den 17 APRIL is gesteld de Heer C P W DESSING Pz die alzoo met den meesten aandrang woVdt aanbevolen Namens het Comité C G VAN DEB POST Voorzitter T CREBA8 Sêcretarü P H Het Stembureau is geopend a s Dinsdag van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur Populaire Uitgave l Van de bijna ontelbare reeks historische romans doOjT ALEXANDRE DUMAS geschreven in zijn Meesterwerk ID © IDri © v a sls ©ti©rs wereldberoemd De worsteling van liefde eo wraak ao duivelachtige vervolginawoede en edele zelfopoffering vormt den inhoud van dien aangrypendeu boeienden ja wegalependen roman Korten tyd geleden verscheen van dit werk te Parya nog een nieuwe ryk geïUuatreerde uitgare voor deg prya van ongeveer 27 Wy hebben evenwel gemeend eene ryk geïllustreerde uitgave van Üumas leesterwerk De Drie lusketlers versierd met 137 platen onzen landgenooten te knnnen aanhieden voor slechts 2 20 Om de aanschafBng van dit populaire en altyd boeiende boek voor iedereen gemakkeiyk te ma ken lal hst bovendien verschenen b inteekeniog in 22 ASeveringen ad slechts TIEN CENT per Aflevering In eiken Boekwinkel kan men thans de eerste aflevering met prospectus Oratie ter inzage bekomen en is de inteekening opengesteld Litgave van C MISSET Doetiiichem Hederlandsche StoombootMaatsctiappij De Sloomschepen BOLLAJSD kapt J 8MIDT en BAT A riBB kapt J SAÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bj de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Kotterdam De StooAischepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren oor ProfesBoren pniatlieerende Qeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen ab goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk Genees en HuisnÜddel BeproeM door Pril Dr R Virohow b iiiii Pnl r v Frerlehs HUn m V Oletl tmiom lÊlÊHl T Seanzonl wiir i rg SeClam talpijg tl ES liJlSSvIk C Wltt Ko nh g V Nusstiaum mmim MSS mM i Zdekaner et f unburg Hertz AK t rd m kS I mS Soederstadt Kum V Kopczynskl nrrtsu mM HB tamW w rwtau Srandt Kluunbuni H 4 E ForSter Slrmlnghani bij storingen in de ra JjQw On derbuiks organen kwalen der lever last van a JÊ aambeUen tragen stoel gang voortdurende var mSSMiPV stopping en den daaruit voortkomende ongesteld MjiSiU heden zooaU hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust ena Die Zwitseraohe Pillen van den Apotheker Eichatd Brandt worden om i achte werking door vrouwen gaarne ingenomen en njn te verkiezen boven de ich werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz IW Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen 1 wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitseraohe Pillen in den handel ijn gebracht die op bedriegelijke wiize er bijna evenzoo uitzien ei verpakt zijn als de eehte Diatom moet men bij den aankoop ich orertmgen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kmis in een rood veld en de hanilteekening Kohd Brandt draagt Men moot daartoe do om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Uok wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersclie Pillou van den Apotheker Eich Brandt die bil de Apothekers Terkpltgbaar zijn alleen in doozen 70 Cents geen kleinere doosjes verkocht worden Hoofddepot F E Van Santonkolef te Ro tterilam Kraepelien en Holm s QiiinaLarocbeQ u ififABocHE Is df meest Rrachllgp en Versterkende RIIVA WUIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsobe geneesheeren Bekroond met EEKËN DIPLOMA en GQODSN MEDAILLES Verkrëgbaar in flacons f 1 90 w t 1 Depot te ffoutio bfl den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THUI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Uen biede het Qehk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs ia liet gelukkigst geval biedt de nieuvste g oota OeldrerlotiDg dia door de ilooge Kefteeriog vau Hftmburggoedgrkeard n gewearbofgd is De voordeelige innohtiDg vaa hrt nieuwe ptao betUat daarin dat in den loop rad sledits veinitre maanden m 7 verlotirgeo van 110 000 lo teo 6 400 pr zea bedragende 10 452 425 Mark ter Tolledige beslissing uilen komen daaronder zgn kapitale prgwn van erentuoel 600 000 Hark bij uitaemeDdheid eobter S prüzen a M 15000 S6pryuniM 10000 58 prijzen a M 5000 lOS prijzen il M SOOO 258 prijzen iK SOOO fiprgun M l OO 766pru2eo lM 1000 lSS7pruEenaU 500 33950 prqzen LM 148 18991 prgzen MSOO SOO 160 117 100 94 67 40 80 1 prüs a M 300 000 l prijs a M 200 Ü00 l prijs Èi M 100 000 ZprqBenaM 76 000 I prijs a III 70 000 Ipr s ikM 66 000 1 prijs a M 60 000 1 prijs üM 66 000 Spryeen U 50 000 1 prys aSt 40 000 6 prijzen a M 20 000 Pe pryatrokkingen xyn Tolgens plan van ambtswege rastgeiteld Toor de aanstnande eerste prgstrekking dexer groote door den Staat gewaarborgde Getdrerloting kost giheel orig lot sleohU M A af 8 60 1 half t 8 y UO l kwart I M K iVi 90 tegen inzending van het bedrag iu bankpapier of per postwiBsel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen r n ilen Staat voorziene Origiueele Ixiteü lelf in huden Bij iedere bestelling wordt het vereiscbt officieele plan waaruit de verdeelicg der prezen op de versehiHende klassen als ook de betreft fende inlvggolden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden w aan onzo Begunstigers od aangevraagd na elke trekking de offloieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeils prompt onder waarborg van den Staat d kau door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Oiia debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele audore aansienlijke pryzoti hebben wij meermalen volgeus offloieele bewezen de eerste Hoofdtreffers verkregen fn onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ÊL Het is te voorzien dat bg deze A heohtflten grondslag gevestigde ondernemjng van alle kanten op eena zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommiaiios te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig nt lyk in elk gev l voor den 30 APBIL e k te doen toekomen KAUFMANN 8IM0N Bankiers en Geld wis lelaara ia HAMBURa P S Hiermede danken wy voor het veniouwen ons tot Mertoe gesohonken en daar wg bij het begin der uieuwe verloting ter deelneming inviieeren rullen wy ook voor hei vervolg bemoeid zijo door een stipte en reeele bediening do tevredenheid van onïe geëerde Begunstigers te verwerven GEBR TERWINdT Waalsteenfabrlkanten JAARLIJK8CHE PEUDUCTIE van 26 Millioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd Vilmuntmch Kwaliteit Concurreerende Prijzea Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt Prijxen en Moniters BIËKBOTTËLARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt lich by voort during beleefdelijk aan voor de LEVEBINQ der Eerste Soort BIBBBS nit de BtouvrerS d Gmroomd Vaiks Van Vollenhoven s Extra Stoat voor Bloedarmen Maaglpera Zwakken en Kraamvr fjS en als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen OTdt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PIUJSCOUBANT E VAU WUüTGAABJElir Qonda SnelperHlrak van A Busouii k Zoon DE VERKIEZING VOOB D S GEMEEITTEHAAD De GoudBche kiezers hebben het dezer gen druk Dinsdag wordt ten atadhuize trader de gelegenheid gegeven om een lid m den gemeenteraad te brengen in de riljUti tan wijlen den beer Oudijk Wij Ü m dat de aandacht niet geheel zal wden afgeleid door de algemeene poliMe oDze stadgenooten zallen begrijpen ho gewichtig ook deze stemming is Wel Iaat zich ditmaal een rustig verloop vertraohten toch is het zaak dat men zich daarop niet te veel verlate Het belang 3er atiid is wel een gang naar de stembus waard De door het Comité uitgeschreven meeting heeft met bijna algemeene stemmen 4ea heer Dessing tot candidaat geproclameerd Wij kunnen ons met die candidatunr geheel vereenigen Het lag voorde hand dat men in de eerste plaats zocht naar een bouwkundige ten einde de door het overlijden van don heer Oudijk ontstane leemte aan te vullen Ëen deskundige nin het bouwvak i iü den mad volstrekt IModig ter voorlichting en controle onafiMDkelijk van de adviezen van B en W 4b Tan den gemeente architect bij de vele j Imrken die door de gemeente worden tudemomen en onderhouden De heer l essing heeft in zijn vak een goede reputatie gedurende vele jaren was hij hier wertuaapi en is daardoor vertrouwd geraakt met de toestanden in onze gemeente Door zijn flinke bouwwerken heeft hij zich het vertrouwen waardig gemaakt dat de ilüemn thans in hem stellen blijkens den algemecnea bijval die deze candidatuur dadelgk vond Indien de heer Dessing zich IWuze laat welgevallen zal hij der ge4MMiie een dienst bewijzen waarvoor de biezen hem erkentelp zullen zijn Terecht is door den heer De Schepper fa de meeting opgemerkt dat deze candidatuur Ook nog uit een ander oogpunt aanbeveling verdient Wij kunnen thans toonra dat wij gaarne een katholiek stadgenoot in den raad brengen wanneer een bekwaam en geschikt man zich disponibel Itelt Meermalen is er op gewezen dat het FEVILLETOX Uit de Flucttife achetim uit tel roUaleimt WH A Beioek è Daar desd het rolieu van een r tuig Kioh hooKD t De eqQl je van tnevroav Vngoes hield itU De palfrenier hielp de oude dsme wïsr knieën iral eenigtcins kalkten uit bet r tuig f t Gold zeker t bezoek bü een zieke bescherme liag dfcht de koetsier htMÏwel mevrouw in die bnurten gewoosljjk looder haar coupé ging oax geen opzien te bsren Zenuwachtig streek mosdar Boshart met baar boezelaar over dit tafel Merroa hggeDde van de hooge trap stond een oogenblik ètil om te bedaren en ca eeniga zelfovehriDDin klopte z j eo trad binnen Da twee vrouven zagen elkaar aan en zwegen Mevrouw vatte apoedig bet woord op en seide tik kom van wege mija zoon Hg heeft kenois gemaakt met je dochter Vrouw Boshaxt viel haar in de rede 0m godawil wat is er gebeurd hy was maar éém hier n toen verbood ik hem meer Ie komen Hggend HM iq op aagiüg mevrouw in de oogen liende Mevrouw begnep iaeens haar angti yNeeo irroaw Boihart het is iotageodeel iets goeds van je het heU ik bffdofl Pt viang kon onbillijk was dat geen katholiek in den raad zitting had Tegen deze stelling hebben wij ons steeds verzet omdat wij in beginsel bij dergelijke verkiezing de geloofsquaeatie buiten reken g willen laten Wij wensohten geen kJholiek alleen omdat hij katholiek was u e eenige vraag behoort te zijn is hij een geschikt lid van den raad Daarom verheugt het ons dat thans de katholieke kiesvereeniging ons een man heeft aangewezen dien wjj kunnen overnemen omdat hij als specialiteit in het algemeen belang alle aanbeveling verdient Metterdaad toonen de Goudsche kiezers nu dat de geloofsbelijdenis niet een reden tot uitsluiting was Met beide handen grijpen wij deze gelegenheid aan om aan den wensch van onze katholieke medeburgers te voldoen en te gelijk het welbegrepen belang der stad te behartigen Om deze redenen verzoeken wij de kiezers aanstaanden Dinsdag eenparig hun stem uit te brengen op den beer C P W ORSS1l G den candidatuur der katholieke kiesvereeniging en der meeting Al is er weinig uitzicht op str ai£ten wij het tocb gewenscht dat men door trouwe opkomst een bewijs geve van belangstelling in de publieke zaak en van waardeering aan een geacht en kundig medchurger binnenlandT GOUDA 14 April 1894 Naai wö Ternemen jih Woensdagavond Dr A Kamper in de Sooiteit Ods Genoegen alhier optreden tot aanbereling van de candidatuur Tan den heer Valette Gisteren slaagden te s Grarenhage b het examen aU onderiryzer de hhr 0 J ran de Pntte en P M Both alhier De kr gsraad te s Grarenhage reroordeelde J V H en A J v B H miliciens bg het 4e reg infanterie in garoiaoen alhier ieder tot 2 maanden gerangenisstraf wegens wederspannigheid tegen en mishandeling van ambtenaren gedurende de rechtmatige uitoefening hunner bediening met over haar lippen Zij overwon haar aarzeling en vervolgde Mi JQ xooq houdt zooveel van je dochter dat hg haar tot vrouw wil Tot vrouw Tot vrouw herhaalde de moeder verbaasd fManr mevrouw dat is onmogeljjlc Hee kan hij nu gelukkig worden met eoo d eenvoadig meisje I Stand behoort toch by atandP Daai ia voor beiden geen geluk neen mevcouw 1 dat kan niet Maar o u maakt mij zoo gelukkig nu ie ik teo minate dat mijo dochter braaf is Dat kan niet Mevrouw Yergoea kon bare oorea niet gelooven Keen uw zoon bel ort niet bij ons m n dochter niet Hj n De twee moeders spraken ieder op hare wyze lang en breed Mevrouw kon vrouw Boshart geen ongelijk geven maar ze wiat ook dat haar zoon het door zou drijven ffHoor eens zei de atovenzetstor eindelijk ik wil dat uw zoon zich nog een halfjaar bedenkt In dien tqd ia het misschien vergeten Ziet u we lijn beiden moeder daann is geen ondertoheid taasohen arm en r k en we willen toflh niet dat onze kinderen op den duur ongelukkig worden fin ik moet er nu dub bel voor zorgen dat myn dochter niet bepraat wordt Mevrouw vertrok vol achting voor de eenvoudige vrouw Met knikkende kïieén betrad Mina de wonipg harer moeder J Zy vond haar schreiende en bleek Moe wat is er f Och kind wat sal ik je zeggen oi ttk maar die mehear het gaheele onderhoud Heden is van de werf Kromhout vau H Tan Vlaardingen alhier met goed gevolg te water gelaten het gzeren Rynklipperschip Broedertrouw groot pi m 125 last gebouwd voor rekening van den heer G de Weerd te Rotterdam en hierna is de kiel gelegd voor eea dergeiyk schip genaamd Ryn Bil Zeevaart voor rekening Tan den hete J Pot Lzn te Zwartsluis Door de politie te Gouda is aangehouden i eene dienstbode die ten nadeale van haar meeater een groot aantal stoks goederen heeit ontvreemd ter waarde van pi m 50 Zg wordt heden gevankelgk naar Rotterdam orergebracht Heden is met goed gevolg van dö werf Tan do Gebr Yan Dyk te Kapelle a d IJsel te water geloopen een sleepkaan groot 500 last geboQwd voor rekening van den heer Joh Smidt ft Oomp te Mulheim a d Rurh en daarna de kiel gelegd voor een klippersehip groot 105 last voor rekening van den beer P Ratten te Wamel Voorts is de kiel gel d voor een sleepkaan groot 325 last voor rekening van den schipper F Bnchlok te Mulheim a d Rurh De 2da O L sohool te Berg Ambaohi ii tydelyk gesloten omdat de mazelen uitgebroken zyn ia het gezin van het hoofd der school Bovendien z a er reeds meerdere gevallen uit e omatnkeu te coustateeren De uitilag der verkieziog te Boskoop op 10 April jl van twee beemraden voor den vereenigden polder was dat uitgebracht werden 300 stemmen waarvan op den heer J W vil Groos 273 en op den heer C van Kleef inmen zoodat beide laatste heereu gezflo de heer W Blok te Reenwyk 115 stemmen Gisteren liepen twee kinderen van J V te Bonrepas in de VUat op den weg te spelen toeu een van hen een by na 2 Jarig meisje m de Vlist raakte De moeder opmerkzaam geworden door het angsf eschrei van het andere kind snelde toe toen de kleine drenkehng reeds een heel eind van den kant gedreven was Onmiddeliyk begaf ze zich te water en had het geluk haar Heveling vry spoedig up het droge te brengen Tot hoofdiugelanden van de Krimpenerwaard zga herkozen in het Ie district de heer C volgde en besloot de vrouw Kind word niet hoovaardig in zes maanden kan zoo veel Veranderen Vergoea ging op reu Mina Jeerde vlijtig s avonds als zg vry waa hg een meester De tyd verstreek Het jonge meisje zag bleek en ontdaan Stil deed zg haar plicht eo sprak nooit over hem die haar ziel geheel had ingenomen Wel stelde zij zich de nieuwe toekomst zwaar voor wol zag zij tegen die andere omgeving op maar als hg toch na dat half jaar zou willen dan kon zij toch geen oeen zeggen Moeder was juist uit de kerk terug toeu nieuw het rgtmg van mevrouw Vergoas door de AnjeliorsBtraat reed en btilbield voor het buia waar zij woonde Mevrottw kwam met hetzelfde doel nu vergezeld van haar zoon i ln Godsnaam dan zei vrouw Boshart weenend Maar mijnbeer mag nooit s avonds aankomen alleen over dag Zoo werden Willem eu Mina een paar fHei je t gehoord en al de buren ataken de hoofden bg elkaar t Ging als een vuurtje door de geheele stad Mina doorleefde moeielgke oogenblikken toen zg in die voorname familie kwam en niet wiet wat te zeggen De blikken der dieaslboden waren bet ergste en den eersten middag dat zg hg merrouw Yergoes at zou zg nooit vergeten Zij had veel liever den hniaknecbt zelf bediend Zoo kwam de hrouwdag Oskam Az te Berg Ambacht in het 2e district de heer L de Jong te Gonderak Tot hoofdingelanden plaatsTervangers werden herkozen in het Ie district de heer J Karsborgen te Ylisfc in het 2e district d heer T yan Schieveen te Gouderak In het 3e district waren ditmaal geene vacatoren H H M M de Koningin en de KoninginRegentes hebben ieder eene gouden eene groote zilveren en eene groote bronaen medaille do n toekomen aan het comité der internationale bakkerg tentoonstelling dezen zomer te Amsterdam te honden om te dienen als eereprgzai De Nederland8che Bond van OudOnder officieren z l dit jaar zyne algemeene ve dering houden op Zaterdag 4 Augustus a s te Utrecht terwyl op Zondag 5 Aug d a v door dien Bond een schietwedstrpd zal worden gehouden op het fort De Bilt lu de onmiddellyke nabyheid der stad Dese bond bestaande uit 35 afdeelingen telt 3000 leden en donateurs en gewoonlyk worden deze jaarvergaderingen ook bygewoond door depniatiën van de afdeelingen van den Belgischen Bond Voor den Bchietwedatrgd werden door den commissaris der Koningin te Utrecht het gemeeutebesiuuT de Yereeuiging tot bevordering van het vreemdelingenterkeer en terschiUendö afdeelingen medailles of pryzen to ezegd hetb geen natunrlyk voor eene drukke deelneming aan dien wedatrp zeer bevorderiyU zal zyn Ten einde tevens het nuttige aan het aangename te verbinden zal by die algemeene vergadering eene lotery worden gehouden ten bate van het ondersteun ingsfonds van genoemden boud De toestemming tot het houden van deze lotery werd door H M de KoninginRegentes by besluit vac 31 Maart 11 verleend Atogezien de Jury voor de beooïdeeling Ier ingekomen antwoorden op de in 1892 door het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging tot bescherming der dieren uitgeschreven pryBvraag aan geen dier antwoorden een prya heeft toegekend is die prgsvraag opnieuw uitgeschreven Het hoofdbestuur verlangt een werkje in den geest van Edelzwart doch waarin niet het paard maar de hond het hoofdonderwerp zal uitmaken en diens deugden en trouw ten aanzien van mensohen in onderhoudenden vorm worden gesohetst Het looft twee pryzen uit één van tweehonderd en ééa van vyftig gulden De straat waa zwart van de menachen om het paar te zien instappen Aan op en aanmerkingen geen gebrek In de kerk was het stampvol alle mogelgke bekenden varen r jonge naHmatqea barstané fan j oezie dat Mina na mevrouw werd Wat zou ze prachtig in hst zij zijit 1 De bruid hep bleek en bevend aan den arm van den man horer keuze in een eenvoudig witte netèldoeksohe japoq hier en daar met oranjebloesem getooid Hé niet eena zijl klonk het zacht van mCild tot mond Neen toen Vergoea haar een wit zgden bruidagawaad wilde geven zei Mina ffNeen ala Je vrouw neem ik een zijden kleed aan mijn bruidsja n maak ik zelf Van hare spaarpenningen was het ueteldoek efcooht zelf had ze de trouwjapon vervaardigd 6n het hoogste sieraad ervan was de eenvoud iezelfde eenvoud bad haai man zoo aangetrokken Langzaam wendde de jonge mevrouw aan uieuwe omgeving Het huwelijk U tegen alle waarsokynlgUuid gelukkig Mpeder bluef dezelfde dia z wu In de aieawe familie werd Mini de plUjjlK liefde ea eeoroud de in in 7 l 1 1