Goudsche Courant, maandag 16 april 1894

Directe SiMwrwegverbinding met GOUÜA WlDterdieost 1893 94 AaDgevangeo 1 October Tyd van Greenwlcb 1S 08 i 18 12 58 ÏM S ii M 1 08 t I IS 6 04 1 1 f 8 11 18 18 l 38 1 18 1 44 4 10 5 80 KOTTIRDI M 8 O ü D i 8 10 DENHÜQ GOBDi Hage 5 487 807 48 88 9 4810 1411 8318 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 15 4 48 6 81 7 8 0 Voorb 6 54 i 10 80 1 44 M J N d L d6 69 1 49 Z Z gw 08 10 8 1 68 7 80 9 41 Bl Kr 14 8 04 Zov lt 6 19 10 41 8 09 i 6 09 7 81 9 64 Gnuda 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 68 18 0818 45 8 80 8 45 8 15 4 18 4 48 6 80 8 61 7 48 8 86 10 01 UTRECH T G O U D A Utrecht 6 88 7 50 9 9 68 11 84 18 08 18 50 8 10 8 58 4 43 6 36 7 48 Barmelen 47 8 0 10 09 18 19 8 84 4 06 4 6 Woerden 58 8 10 10 15 18 86 4 18 t Oudewster 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 38 9 84 10 87 18 06 18 56 1 88 8 50 4 87 6 80 7 08 8 80 IMSTBEDAM OOUDi Amsterdam O S 7 65 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 58 ll t8 11 4 8 88 4 86 Oouda 7J0 8 8 V M 1 U l Ook werd reeds in Joai l I orer een nüraw type beraadfilaagd tusscben den DirecteurGeneraal en deu Administrateur der Postergen eenerzgda Dit type moet zgn aangenomen en zal denkelgk het volgende jaar in omloop k meo Van het bekrnde werkje Tan den heer J A Bientjes getiteld Eene Grootmoeder 4 inhoudende de lérensbeschrgving ran mevr dewed Bnikley en waarvan roor eenige weken een tweede druk verscheen heeft thans bg Scheibenhnber te Haubui eene Dnitsche Tertaling het licht gezien Termeerderd met eenige hoofdstukken omtrent de persoonlgke ondervindingen van den rertaler den Heer G Höft die gedurende anderhalf jaar in het hoisgezin Tan den Heer Hoek vertoefde Vermoedelp zal de prgs van zetmeel rijiten aardappelen meel binnenkort zeer dalen wanneer het in Fraokryk aangewende nieuwe procédé om zetmeel langs electriechen weg te te bleeken algemeen ingang rindt Volgens deze bereidingswgze moet het mogelijk zgn zetmeel ran twende en nog geringere quatiteit door electrisch bleeken in znlk een staat van zaiTerheid en zoo blank te verkregen dat het nog beter Bchünt te zgn dan wat tot uu toe TOor prima qualiteït doorging Wy hftbhen hier weder te doen met een niet Toorziene practische toepassing der electriciteit en men kan wel aannemen dat eerlang de electriciteit hg de meeste takken van ngTerheid niet meer gemist zal kunnen worden Maandbl tegen VerTalschingen v Een b m iia r Tta Nottingham Uit zieli Toor de Atlantische OceuD desen zomer orer te iteken in een ijzeren bootje lang 10 roet 6 dnim EngOf i P breed 3 Toet Toorxien van een z g wAlviiohdek De kajait heeft aan beide zgdén glazen wanden en is waterdicht Het bootje wordt toortbewogen door een handschroef bovendien wordt een mast en een zeil medegenomen De on dernemtr denkt aen maand noodig te hebben TOOT zgn tocht De kameel op oogenblik in het wild voor in Arizona V S De wilde soort tttmt af tan een kleine troep indertgd te Virgania aan land gezet om gebruikt te worden TOor het TerToer Tan zont naar de mynen Tan Comstocv Toen zg niet meer noodig waren werden I zij aan Mexicanen verkocht die de dieien mishandelden zoo dat een medelijdende Frantchman die in Algerie was geweest en Teel Tan kameelen hield de dieren kocht en ze loB liet in de prairieSn Toen de kudde tot 36 rerraeerderd was Terkocht hg de dieren weder in Arizona waar zg weer losgelaten werden De kameelen mogen een Arabier Toldoen maar zgn veel te langzaem Toor een Amerikaan Zg rerkeerden nu freer in den natunrstaat en komen in grooten troepen TOor in de woestgnen bg de In een dorpje nabg Groningen bestaat nog eene eigenaardigheid wat betreft de bezoldiging van jvoorzanger in de kerk aldaar Voor hot vervullen van die betrekking n m geniet bet hoofd der school behalve de opbrengst van eenig land ook jnks of jakkies ïldc ten bedrage van ongeveer f 50 Dit is eene soort van belastïg welke op de bebouwde en onbeboQwde heemeteden ligt en dateeren moet uit een tgd toun de bezoldiging van onderwgzer en voorzanger de landflrijea brtichten weinig of niets op niet voldoende ia geafcht om dezen des Zondes in een net pak voor de gemeente te doen optredenËn inderdaad was die tegemoetkoming in eene zoo noodzakelgke uitgave als die voor een paar schoenen eec zwart pak en een dito hooge cylinder niet geheel onnoodigj voor een 3j0 ïi 40 jaar genootc het hoofd der school in dat dorp e eene jaarwedde Tan slechts i 180 En tegenwoordig het bedrag dier jaarwedde is bgna rerviervoudigd Niet ten onrechte heeft minister Heemskerk in de Tweede Kamer de onderwgzers heele hecrenc genoemd Als een direct gevolg van dezen rooskleorigeo toestand mag dan ook de weigering beschouwd worden Tan enkele eigenaars der heemsteden om hunne verplichtingen na te komen Niet onwaarschgnlgk evenwel zal eerlang een proces worden aangevangen om de nalatigeu te dwingen hun deel bg te di agen t Zou dan wel eens kunnen gebeuren dat ook bü dezen t berouw te laat kwam N Gr Ct € In de Warmoezierstraat te Eotterdam viel gisteravond te halfnegen een vrouw van de trap barer woning en brak den rechterenkel Kertot een paar roorbggangers haar bemerkten en naar boren droegen waarna geneeskundige hulp werd ingeroepen Vitriool Een Trouw te Rgsel goot ZondagaTond haren slapenden echtgenoot een hoeveelheid Titriool in het gelaat Toen de Trouw gerangen genomen werd nam zg ene OAToreohiltige houding aan de beweegreden tot haar daad is niet bekend Men wanhoopt Mb het leven Tan haren deerlijk Termiokten echtgenoot Te Pargs trouwde verleden week de 30jarige doofstomme redacteur ran het blad voor doofstommen met een 25 jarige lotgeuQote Dinsdag 24 April zal voor de Arrondiiisement Reobtbank te Middelburg behandeld worden de zaak tegen Leonie Notelaar oud 19 jaar geboren te Koewaoht wonende te Groede gedetineerd te Middelborg ter zake van de bereids door ons gemelde heling ran goederen der vermoorde slachtoffers en tevens wegens overtreding van art 136 van het Wetboek van Strafrecht bet kenois dragen van een voornemen tot het plegen van een strafbaar misdrgf en bet daarvan niet tgdïg voldoende kennisgeven aan justitie ot politie hetzg aan de bedreigde zelve Vanwege het Openbaar Ministerie zullen 9 getuigen waaronder 1 terensdeskundige worden gedagvaard Voor postzegelTerzamelaare Bg de internationale tentoonstelling ran papierindustrie en boekdrukkunst welke Tan Juli tot December in het Paleis van Industrie te Pargs zal worden gehouden zal ook eene bgzondere afdeeling worden gereserTeerd voor inzendingen betrekking hebbende op de postzegftlkunde als werken dagbladen enz inzendingen tsd postzegels briefkaarten en oouTerts zullen eTeneens tentoongesteld worden met dien vw stande dat telkens in bet tentoongestelde afwisseling zal gebracht worden Verder zal er een zaal zgn waar postzegels te koop worden aangeboden en een derde vertrek TOor de retroapectieve tentoonstelling ook uen leesstial met werken enz van timbrologischen aard In het hoofdkiesdistrict Bakhuizen was eén der slembrieQes ingevuld sis Tolgt Ik kies mr Th Heemskerk t zg jonker ot niet Want Zgp stnnrt sga boeren met een kluitje in t riet Donderdag zgn roor de Rechtbank te Zutphen de pleidooien gevoerd in de zaak van Mevr Bulkley contra de directrice en bestuurders ran het kinderziekenhuis Mary te Apeldoorn Mr Caroli te Amsterdam sprak voor de lO BS 11 01 11 09 u n ll JB 10 4t ouda 10 IM i i5 Ueonlrwilit f 7 8 4S ITuuwerkerk f 7 S 4 Oapella r 7 4 8 7 7 B Ot n oB 0 10 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 lotterdam 5 8 01 7 9t 7 47 Ospells t lO 8 19 KisDwerksrk 5 19 8 81 Moordrecht 1 88 8 8 oada 5 89 8 85 7 46 Het NederJandBch Tgd chrift voor Postzegelknndet weet uit officieele bron dat de kleuren Tan de koerseerende zegels in Nederland zullen Teranderd worden en de tinten door schoonheid zullen nitmiinten 8 07 8 18 10 08 10 11 Ooud 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 f sï M 1 87 8 66V4 6 87 5 69 7 18 8 86 9 87 10 45 11 11 11 80 11 6 18 8 88 81 8 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 ll l8 2ev U 7 49 8 68 Bl Kr 7 47 E Ze W 7 58 9 01 N dL d 8 08 ATooA 8 07 9 18 6 80 10 11 Hage 8 18 9 18 9 S4 10 07 11 87 18 41 18 81 1 48 1 67 4 86 6 96 6 66 8 41 7 48 8 85 10 15 11 16 11 40 U eOI Di DTSXCRT Soada 5 86 8 40 7 56 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 8 18 4 1 4 47 6 88 01 7 46 8 8810 08 Oudew 5 60 8 64 ll O 9 87 5 87 7 69 10 88 Woerdei 6 57 7 01 8 11 8 40 11 18 8 44 6 04 6 44 8 17 8 06 10 88 Haraelen 6 04 7 08 8 48 11 98 8 61 6 19 6 60 8 18 10 84 Ulreokt 8 18 7 88 8 98 8 419 10 51 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 5 89 8 816 86 8 88 9 1010 68 G O V U k k USTXRDIH Oouda 8 40 8 81 10 06 10 58 18 11 8 61 4 47 5 88 7 45 10 08 Amitefdan Wp 7 5 9 10 18 88 19 19 1 8 40 8 48 8 86 9 87 11 10 Awinbw Oi 8 14 tM II t 11 8 1 18 t 68 8 8 80 M 11 88 eisolien Merr Bulkley en nog betwiste nieuwe bestuurders Mr l o Meyier te Arnhem roor de directrice Mej Riegen en dein rrywaring geroepen oud bestuurders die aanroeren niet ontslagen te zgn Aan Mevr Bnikley werd de eed opgedragen en voorts de niet ontvankelgkheid der rorderiog betoogd De uitspraak is bepaald op 17 Mei a s Bg een goudsmid in de Kalrerstraat te Amsterdam kwam Zaterdiag een heer om eenige inkoopen t doen Hg liet zich eerst een aantal kostbaarheden roorleggen en deed toen zgn keus een gouden broche en een gouden zegelring sameh fer waarde van ongeveer rgfen zcventig gulden Mgofaeer Het deze twae kleinoodien inpakken en nam ze vast maar mee de betaling zou wel in orde komen Op t oogenblik had meneer bet geld niet bg zich maar den volgenden dag zon het wel zenden uit gu woonp aats Leiden Eerst twgfelde de winkelier een oogenblik maar mijnheer gaf zg kaartje Jan Oudshoorn en zgn adres en dat alles leek den winkelier zoo secuor dat hg toestemde Tot nog toe wacht hg qchter te vergeefs op zgn geld reden waarom Jig het zaakje maar bg de politie h eft aan geven Uit eene inlichting door bft postkantoor te Amsterdam qau dc i Amst Ct c gegc tto blgkt nu dat inderdaad p x r den j trecteta Terlangd wordt dat het po tqagel zal aanget cht worden aan den linkerkant dus aan mn tegenovergestelden ran dien waar hé li ielmiUïerde postzegel op de briefkaarten staat W De redfen hie ran schgnt Tolg na dSi inlichting te zgn A dat dan het koj gefrendis naar het adres l W Het kopje kalB er niets ran zfen en hetadres is er ongevoelig foor Daari is betons niet dni4elgk waarom men van de algemeen gevcflg Ie gewoonte in overat stemmingmet een v4 egei verzoek nu zal etep afwgken i fS 4 Dertien Jj r geleden werd ie Dnrtöiund eene moord begaan op eén dienét eiaje Alle nasmringen n J den veriapedeipen dader bleven ïi chteloo Men wa dè geheele geschiedenis n al lang Tergeten Dezer dagen eohter werd d herinnering daaraan weer wakker geschud t n sich bfl de politie een persoon aanmel dde Oir Overmann genaamd die beweerde de nuiordenaar van het meisje te z a Zy was ll ne Terloofde geweest en hj bad hsar eorat naar buiten tielokt en toen gedood Thans ecblier wilde hij het geheim niet langer bewaren en gaf zich Trijwillig aan de justitie orer £ en ukere meTrou Charbonnier te Pargs leed sedert eenige jaren aan eene ziekte die welken dokter zij ook te butp riep niet genezon wilde Op raad eener vriendin wendde ze zich ten slotte tot een kwakzalver een zekere meneer Theodore P oud 59 jaar die in de buurt bekend stond als de kruidendokter Deze dokter die zyne patiënten zeer eenroudig behandelde kreeg weldra een groot overwicht over de dame die zich geheel naar zijn voorschriften schikte Hg overreedde hanr ten slotte dat zg niet kon genezen voor hj eene plaut voor haar had gekookt die alleen op sommige plaatsen in de Pyreneeën was te vinden en die hy slechts tegen groote opofferingeu zou kunnen krggen Mevrouw Charbonnier gaf hem 1000 francs h j ging op reis en keerde zes dagen later terug met de plant De dame gebruikte een afkooksel er van maar overleed nog denzelfden avond De kwakzalver zit thans gevangen beschuldigd van vergiftiging en bovendien met een proces der erfgenamen in de maag die meenen dat hü de oude dame geld heeft afgetroggeld 7 10 5 58 8 08 8 10 8 17 18 7 a S tO M8 H 50 18 80 1 46 1 65 8 08 8 09 8 15 18 08 18 40 8 48 Op een verzoek van de Vereeniging tot bevordering vsn het vreeradelingenTerkeer te Wageningen aan de Holl Ut Sjraormg maatschappg om betere regeling nndtntnineuloop in re biuding met Amsterdun Rotterdam enz is door genoemde Mauachappy geantwoord dat wgiigiag in den loop der treinen tnss hen Amersfoort en Kesterensteeds zeer moeieljik zoo niet onmogelgk Hïyn m t het oog op de aansluitingen dierepinen te Kleef N megen Arnhem Aitersf rt Hilveianm en Amsterdam De Haatsahcppg is eehter mei de Oosteratoomtrammaatsflhiqipy in overleg getreden Velke zich bereid lierit Terklaard eveatueele moeielgkheden diang hg bet opmaken barer q er lisostregel il met het oog op het verzoek der rereenigi E ontmoet nader met de HolIJ IJz § p te bereken Het examen tot verkrgging Tan h van den schoolraad en van de aautea Tor r chr nat en geref schoolonder i teehening 6 en C zal plaats h Dinsdag 8 Woensdag 9 en Donif Mei in het gebouw voor kunsten schappen te Utrecht I In het geheel hebben zich 59 aangemeld aidaten Van goederband Teraeemt nwb di Tan ds B waarsohgnlgk nog in del en wel in opene zitting voor de rec f Leeuwarden za worden behandeld r van Ingen nit Ai m on lezaldi deeding pp h er 8taal4 iterl vroeg Baar e wden i Igen blk ld fjribldw fiter zj pioce TBrb4al 8j alwa l sr Teel l phosphas cal Een eigenaardige bekenring beeft Haarlem plaiilsi ehad De algem ena dep Ned Drogistenbond de sterdam kwam yer rgksTeldwacb er kantoor lan de Mjlji en im de Haarl jhwaalf fleséhen Ven en dotr deu hmi i fd ropjaakte dej i ajwthekér verofl da chemische Btaalwater 0 041 torwgl de fvelj f 4 ialiteit bekend en i gr p ldiinl2r ifüier ibioretènii amn I ziiildan de veti lüoft af te Ip leren I lysojVnl TtiTat e Vgr4 c Jttr wf in minimumflvan Spwa voorschryft aab Woapbas cilf Cus iK rUffiescb O OOtö gbm terwyf het ftnilivolgens de wet is 100 gram i In het bgzgn van getaigeif werden d arorlde flesschen verzegfsld en met het procesTerbadlingeleTerd aan het kantongerecht Bg de behandeling eener voéige overtreding van dezenaard heeft de ambt aar Tan het openbaaVministerie bg het kantongerecht eene TerTolgingtoegezegd wanneer ten opzichte van staalwaterhem eene wetsovertreding werd aangebracht Het is Toor ieder duidelgk dat bet doelTan den Drogistenbond niets anders is dan aante toonen dat de wet die het hun zoo moeilgkmaakt een onding is dat zoo spoedig mogelijk moet worden afgeschaft of minstens gv vrgzigd Hblad Te St Anna Parochie is een Tierjarig knaapje dat bij afwezigheid der moeder aan de zorgen van een zevenjarig zusje was toerartronwd in het water geraakt eu verdronken Door de Vereeniging Tan handelann ia Groningen is besloten zich tot da directie dsr Nederlandscbe Bank te wenden met het va zoek de tegenwoordige bankbiljettan Tan f iOO t 200 en f 300 zoo spoedig mogeiyk in te trekken en te Terrangen door biljetten die in vorm en kleur van de bestaande verschillen Het wantrouwen dat in den handel bestaat bg het ontrangen en inwisselen van die biU jetten maakt meent zg dit noodzakelgk Een dertienjarig meisje dat aan Tallenje ziekte Igdende was is te Opbeusden ondeï het bloemenplnkken te waVir geraakt en levenloos op het droge gebracht 1D 4I 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 8 40 11 08 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 11 88 11 4 8 1 5 85 4 46 4 66 6 08 6 09 5 16 9 88 9 44 9 80 4 40 8 09 8 60 10 07 10 M 9 04 9 1010 88 t 9 19 8 41 9 88 10 40 11 H 4 10 7 88 tM 4 6 7 40 10 08 8 11 M lUO 8 80 10 r Men schrijft aan de PtOT Ngm Ot Het bealnit door het meerendeel der Ned steenfabrikanten genomen om met de fabricage van steen niet vóór Mei a s te begmnen doet zgne gunstige werking iToi da ov uiging dat meer dan 7 10 der prodactie eene maand later in den handel wordt g br iht dat de voorraad inforieu steen sterk ST gedund en dat de prg der Belgische steen door uitgebreide bouwwerken in België dage Igk styit heeft stabiliteit aan de markt gepven en doet n steanfabnkant de taken lilt kaknar inzien Sa de flrma Wed G Dorens en Zoon ie Amsterdam is fHir bezichtiging gesteld een teoeltableao oatwprpea door den architect H PTBerlage Nzn n uitgeToerd doordeHaaguhe Plateelbakkorg Rozenburg Het is bestemd om den opgang Tan dehoofdtrap t Tersieren van het gebouvv datonder leiding van genoemden architect is gemaakt Toor rekening Van de Algemeene Maatscbappy van LcTensverzekering en Lgfrentatelisterdam Dbl t Ned De DBi emeeBt ran Lonneker deeft vergnnning verleend j aan de afde ling Enschede Tan den spciaal democratischeiv bond en van de sociaaldemocratische joogelingsvereeniging Ontwikkel ng te Enschede om op Zondag 29 April optocht met muziek en ontplooide Tij ndels door yne gemeente naar Heogeloo lif igaan onder roorwaarde dat in den optocht 1 geen banieren mag worden gebruik gemaakt dat de terngtooht door de gemeente niet 8 uur des aronda mag geschied n ISen I viilzer uit eene gebeente in een disMet Waar de tiitslag der rerkieziog tvlgfel tig was moest Verleden Dinsdag roor zakbn Anèterdam zgnj eu kon met den gewoon an ttiet vroeg genoeg thuis zgn om Van stemrecht gdbruik te maken Qg nnm oml plaats ü den speltrein die aan het onltan zgne gemeeDt B niet ophield Daar bracht g e noodrem in werking 1 daarvoor gestrift m t een rerbodom ïnflQe te reizen Hg had daftrdoor zgn bl lineikt v t nog bgtgds kwam hg aan I 9tel bfu oïft zp biljet iij te lereren Ëenigen tp geleden kWam de ISrjarige Mwstbode rail den heer JiÜlink te Doesburg op den zolder waar zakken te drogen bingen ea beroad dat die gedeeltelijk in brand stonden Spmdig wird de braad geblasoht en men TCrdieptè zich in gissingen naar de oorzaak Verleden Zondagarond werd men opnieuw rerontrust door een vreemdsoortig geklop soms gtrolgdl door een gestommel alsof er rreffimde lieden in huis waren Sen onderzoek bracht geen opheldering Den volgenden ochtend overhandigde de dienstbode aan de rrouw dtfS Imizes een briefje gerenden naar zg eide onder de wasobknip en de grofste bedreigingen berattende om Trouw en kindaren te vermo rden en het huis in brand te steken Toen des avonds het leren opnieuw begon waarschuwde men de poHtie die erenwel na een naawkenrig onderzoek niets Tcrdachta ontdekte De brigadier ran de rgkn veld wacht rerborg zich nu Dinsdagnacht eu betrapte de dienstbode die weldm door de mand viel en bekende dat zg door het gesohrgf on geklop de huisvrouw had willea Twontrusten omdat deze eene vroegere belofte niet had vervuld Zij werd aangehouden eu zat zïfih IVI voof de justitie te verantwoorden h bhen f In etB HtaaKiAHriek te Pomeroj Ohio zgn GOO Eng ponden wit gloeiend metaal gevallen Vier arbeiders zgn verbrand 6 anderen bekwamen emst e brandwonden Te Didam woedde een hevige brand waardoor de hofitdde bewoond door den landbouwer 3 Verwaaide met den geheele inboedel in vtamiMn opging Acht koeien en een paard gingen mede rerlorea Oorzaak niet bekend Alles was reraekerd Gistarttabht ontstond in een houten loods aan den Lagendgk te Kralingen brand die zoo in hevigheid toenam dat de bewoners bgna geen tijd hadden zich te redden 5 chor n en 2 woonhaizen werden eene prooi der rlammen Drie personen die hg de brand schade bekvameUf waren rerzekerd doch ran twee geiinnen was de inboedel niet rerzekerd Do renameling poppen in Indische kleederdraohten van de Batariaasche tentoonstelling door het dames comité aan Koningin Wilhelmina aangeboden is bestemd ter plaatsing in het ethn ransch museum te Leiden Vooraf zal zg worden tentoongesteld in de Gothische zaal tb VQrarenhage onder toezicht ran Dr Sermrier De Torzameling zal door de Soninginnen bezichtigd worden en daarna roor het publiek opengesteld worden tegen enirée prgs De opbrenst zal strekken ten voordeele ran den Nederlansche wetenschappelgke etbeditie naar CtontraalBorneo De impreaarie Abbey en Gran die in den afgeloopen winter met hun opera gezelschap te NewYork roorstel tingen hebben gegeven en nu te Chicago het seizoen sluiten 28 dezer hebben eer ran hun streven Zg wilden den Amerikanen iets heel extra s geven nooit vertoond in Europa en dat is hun rolkomen gelukt Het orkest telt honderd musici het koor is even sterk dan is er nog een ballet en tal Tan technici rerleenen hun medewerking De solistan eischenzooreel dat elke voorstelling 12000 galden kost Mevrouw Melba heeft 2500 gulden per voorstelling evenals Sigrid Arnoldson mejuffrouw Galré Reské 3000 Lassalle Eduard de Reské en Planpon elk 1250 gulden alles per arond En toch moeten Abbey en Gran een half millioen gulden netto wioat bebben gemaakt alleen te NewYork Philadelphia Brooklin en Boston Carmen c was het grootste financieele succes het werk werd dertig maal opgeroerd en bracht gemiddeld per roorstelling 25 000 30 000 gulden op Van een artistiek etandpunt wonnen Die Hocb zeit des Figaro t Don Jaan Lohengrinc TannhSu8er en Die Meistersinger het Een recette ran 12 000 gulden werd heel slecht genoemd Tegen zulk een onderneming kan geen theater in Europa op Hedenmorgen ontstond tn een pand aan de Fegenoord straat te Rotterdam een begin Tan brand door bet vlamratten ran ften pan met vet De bewoqers bluachten met eigen middelen het rnur zoodat de uitgerukte brandweer geen diensten behoefde te rorleenen j i AGisterarond is in het ziekenhuis te Rotterctllim opgenomen een 8 jarige jongen die op de Oostvest ran een wagen waarop het bad medegereden wilde springen en daarbg met den pols iii een haak was terechkekomen j TBardoor het zich ernstig had rerwo nd Het liep zonder kleerscheiiren af Een jeugdig rechter in een Duitsch stadje aan den Rgn achtte zich beleedigd door een grondeigenaar van gelgken leeftgd én daar d heeren Vroeger officieren waren moest een tweegevecht tasschen hen beiden beslissen Een officier uit een naburige stad kreeg opdracht den grondeigenaar te gaan uitdagen Daar echter den naam van den beleediger in de plaats waar hij woonde haast even sterk vertegenwoordigd was als in een groote stad de namen Meger en Muller kwam onze officier aan een onjuist adres te land en vertelde aan een daar wonend reeds bejaard heer wat het doel van zgn komst was De oude heer was in het begin heel verbaasd over het unrerwachte bezoek en merkte ten slotte droogjes op dat de afgezant zeker bg iemand andera moest zgn die gelgken naam droeg Den rolgeiiden dag kwam de officier aan het juiate daar de vijandige heeren inmiddels in de gelegenheid waren gekomen om elkander zonder dat bloed vergoten werd de hand ter verzoening te reiken Uit Zoid Afrika vertrok oen gezelschap criccetera naar Engeland om met de beste Èngelscfae spelers den strgd aan te binden De politie hield gisterarond op de Coolreat te Rotterdam twee jongens aan die daar een paar straatlantarens hadden uitgedraaid De knapen werden naar het politiebureau iu de Pauwensteeg bracht waartegen hen proceererbaal is opgemaakt Een arontnrier van twaalf jaar Te Perpiguan kwam zich op het bureau van politie een Jongen van twaalf jaar aanmelden met verzoek om reisgeld De beambten onderrroehen hem waarop de jonge reiziger zgn zwerftochten verhaalde Hg is geboren in de Vogezen zgn rader en moeder waren met hem te Havre scheep gegaan op reis naar Buenos Ayrea in de Argentgnsche republiek waar zg als zoorele anderen fortuin hoopten te maken No en dan sloeg de rader zgn zoon die dit moede het plan opratte naar Frankrgk naar de Vogezen waar zgn grootvadei woont die hem zeer genegen ia lerng te keeren Hg rerborg zich op een Italiaansch stoomschip deaAndreaDoria dat zich naar Barcelona begaf met 300 landverhuizers Eerst in volle zee kwam de jongen te roorsohgn en bekende hg zgn list Men kon niet terugkeeren om hem aan wal te zetten noch hem in zee werpen Men liet hem dus waar hg was Te Barcelona aangekomen begaf de jonge Vogezier zich naar het Fransche consultaat dat hem rerder hielp tot Perpignan waar men hem in staat stelde zgn reis naar de Vogezen voort te zetten BDltenlandsch Overzicht In het Engelsche Lagerhuis kondigde sir William Harconrt aan dat de Begeering besloten heeft in Oeganda een geregeld bestuur te vestigen en bet land onder Britsch protectoraat te Terklaran Deze kennisgeriog werd met warme toejuichingen begroet BIgkens het laatst Torschenen rapport der Koninklgke commissie tot onderzoek Tan de toestanden der arbeiders in Engeland is de toesbind der arbeidende Trouwen over t geheel zeer gunstig De loouen van vrouwen zgn in het tgdsTcrloop Tan 1830 tot 1886 of onreranderd gebleven óf niei noemenswaard gestegen i Taak zelfs gedaald Do beroemde statisticus Giffen heeft Terklaard dat de loouen TOor Tolwaasen arbeidsters niet Teel meer dan de helft der loonen TOor volwassen mannen bedragen in den regel krggen ook knapen en jonge arbeiders loonen die een weinig hooger zijn dan de loonen Tan meisjes Dit Terschil wordt Terklaard nit de omstandigheden dat de gemiddelde loonen voor mannen nit een groot aantai beroepen zgn opgemaakt waarbij bgna uiUluitend mannen worden gebruikt daarentegen in fabrieken met arbeiders van beiderlei kunne de mannen het zwaarste en dus best betjalde werk verrichten en Trouwen slechts bg werk gebruikt worden dat weinig voorbereidende oefening vereischt Slechts in betrekkelgk weinig industrieën gn vrouwen in groot aantal werkzaam Waar vrouwen de manueu komen Tcrdriugen zooals b T in de wolwerergen in Yorkshire openbaart zich groot Terzet ran de zgde der mannelgke arbeiders Herhaaldelgk kwamen dientengevolge botsingen roor ook daar waar het werk meer Tnor vrouwen dan mannen was gestemd maar vroeger door arbeiders werd verricht In hot verslag wordt verklaard dat de beschermende wetten roor arbeiders een bevredigend resultaat opleveren dat echter de toestemming bij de wet tot het doen van overwerk tot het allernoodzakelgkste beperkt moet worden De commissie komt tot de oonclnsie dat bepaliifcen als die van de Duitsche wet op den afbeid van 1 Juni 1891 gewenscbt zgn Kg is eenstemmig Tan meening dat de jopge Trouwen Tooral niet TOldoende worden be sohermd eu verlangt daarom dat de leeftgd waarop zg nog die bescherming zullen genieten evenals in Frankrgk zal worden Terhoogd Tan 18 tot 21 jaar De nieuwe en meer vrjjziunige handelspolitiek der Duitsche regeering heelt rerdeeldheid doen ontstaan in het kamp dar clericalen Eerst scheen het dat ondanks verschil van meening de breuk geheeld zou worden althans voor het oog der wereld Maar dr Lieber een der bekwaamste leiders beeft zich met hart en ziet voor do bandelastaatkunde jVan graaf Capriri Terklaard en zich daarmede de ongenade op den bals gehaald van de jmeerderheid der clericalen Zoo hevig werd hg aangevallen dat dr Lieber besloot als lid rvan den Rgksdag en den Landdag te bedanken een plan waarover hg echter nog wel een nachtje zal slapen vdór hg het uitvoert Volgens do Frankf heeft hg het alweer opgegeven Merkwaardig was dr Lieber s antwoord aan zgne aanvallers in de i Niederrh Volkszeitung Serst had bg een zachten politieken dood willen sterren maar de aanvallen hadden hem dit belet Alle schuld ligt aan de tegenstander Hg betoogt dat het de plicht der clerieale partg was aan Fulda en Rome nog meer dan aan de viereldiykemacht luDuitscblaud te toonen dat zg niet de democratische party van het barre en onvruchtbare verzet wasc Maar dekken wg oos thans ik mij ieder van ons zoo goed bg kan wan bet zal harde slagen regenen Vous l avez voulu c 1 Met de meeste hoogachting uw dienstvaardige dr Lieber Hieruit blijkt niet alleen de rerdeeldheid maar tevens dat Fulda en Home de Duitsche geestelgkheid en het vaticaau begonnen zgn de clerieale partij iu Duitscbland nis de partg Tan den blinden tegenstand te beschouwen en dien invloed tegen te gaan De houding van het Centrum bij de behandeling der legerwet zgn verzet tegen de financieele hervormingen waardoor bet aan de zgde der uiterste linkerzijde kwam te staan gaven biertoe reden Uit Lieber s schrgven wordt ook opgemaakt dat hg die vroeger voor de Tcrtegenwoordiger van het democratische deel der party gold nu schgnt over te gaan naar de zgde van baron Von ScborlemorAlst graaf Ballestrem baron Von HUne en andere conservatieven In dat geval zullen waarschgnlgk de meer democratische afgevaardigden uit Eguland Westfalen en Dnitschland zich togou hem verklaren De partijverhoudingen zulten naar men verwacht door deze splitsing gezonder worden SBBBg = I VisBohorü Berlclit Ammerstol 13 April Van Zaterdag 7 tot en met Vrgdag 13 April zgn alhier ter markt aangevoerd 154 zalmen prge per kilo van 1 00 tot ƒ 1 10 Kralingen 13 April Deze week werden ter markt aangevoerd 1489 winterzalmen en 5821 elften prgs der zalm ƒ 1 00 a 1 20 por 5 ons elft 1 00 a ƒ 2 00 per stuk BurgerlUke Btand GEBOREN 10 ApriL Cornelia ouders P J van Wgk en 0 Melkert IS JohanBe Hendrikus ouders H Stnver en E Ballering Catharina Anna Helen ouder E Wilbrinken A Teubeo 14 Annigje Cornelia ouders N J Both en A Voordonw Adrianu Antoniiis ouders Q J Boelofa en A Bruns OVERLEDEN 11 April J H Tan den Bo8ch 64 j 12 C Timbergea 10 d ONDERTROUWD 15 April J C Tan Ascb te Beusichem 31 j en M Snel 34 j 6 van der Wal 35 j on M Koppandragor 34 j W Steegman 25 j én H M Hensbroek 24 j A Tan Hartum 39 j eu i H Bakker 44 j B Snel 36 j en J E de Jong 25 j H C Booustra 23 j enL Trommel 20 j D de Jong 40 j enJ k Schoonderwoerd 30 j Uaastreoht GEBOREN Aafle ouders H N van Griethuizen en A Boer GETROUWD M den Ouden eo J 0 Slingerland ONDERTROUWD N Mulder en Bïatfc Rost f VUrt i GEBOREN Teunljo ouders G Boer eaC Zoidbroek OVERLEDEN T Boer 5 weken ONDERTROUWD T de Hoop en E C Hoogendoom LINNENGOED A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 18 AÏEIL Vor krs 8 100 10 71 78 79 SlU l Blotkoera 88y 108U 7 ssy Vs m m M s 104 61 Vs ay 61 88 100 lOO loov 6S1 6S9 lOl i 86V 10IV S18V l li lOüV 187 loo 178 189 108 4B M Vl 187 140 64 IM lOS i 111 74 94V 103 189 184V ll l 99 86 18 103 80 110 io 8 88 18 190 iÖb 107 101 1017 11 ii7 u 851 109 sVi Kiniaiuro Cert Ned W 8 S i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HosoAE Obl Goudl 1881 88 4 iTilll iMohrijving 1862 81 5 OoSTBHï Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoaTCOAl Oblig met ticket 8 dito dilo 8 Rusland Obl Oost 2e Serie 6 dito QeooDS 1880 4 dito bij Botha 18 89 4 dltobüHopea88 0 4 dito ia oud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SlANJi Ferpet lobuld 1881 4 TlJïMll Oepr Oonv leen 1880 4 Geo leeiiiiig serie D Geo leeaioK serie C ZolDAra Bsp Rto v obl 18M 6 Mexico Obl Buit Soh 1880 VuNlZüïtA Obl 4 oubep 1881 AHSIianAH Obligatiea L861 SV EOTTIBDAK Staii leen 188 8l i KlD N Afr Haudolsv aand Arondsb Tab Mij Oortifioalen DtfiiMaatflobappg dito Amh Hjrpotheekb pandbr 4 Oalt Mü der Vontenl aand s Gr Hypolhoekb pandbr 4 NedéHandsobe bank aand Ned HandolmaatBoh difo N W Il Pao Hyp b pandbr 1 Bott Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotbookb dito 4 OosTlKE Ooit Hong bank aand Rust Hypotiieekbank oandb t Vl AMEaiKA Equit hypoth pandb 6 Mai L G Pr Lien oerl 8 Nkd Holl U Spoorw Mq aand Mij tot Bipl T St Spw aand N d lad Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dilo dito 1891 dito 5 lTALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl 8i 1 2 Zuid Ital Spivmij A H obl Pole Warschau Weanen aand 4 EcsL Gr Buil Spir Mij aand BBallisoho dito aand 111 ♦ 9 V Tastow dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kunk Cb AzoW Sp kap aaad 8 LoBOWo Sewast Sp Ui oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 11 104 lclEIEA Cent Pao 8p Mij obl 6 Ohio t Norttl W pr C i aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver h Blo Gr Spm eert v a Illinois Oootral obl in goud 4 Louisv Na hvilleCert v aand Moiioo N 8pw Mij lohyp o Mis Ksnsas v 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 5 Canada Can South Cert v aand Vb 0 Ballw Nar lo h d 0 Oj Amsterd Omnibus Mg aand Botterd Tramweg Maata aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BiLOIE 8tadAntwerpenl887 2 i Stad Brussel 1886 8 i Hoso Tbeiss Begullr Oeaellsch 4 OosTENR Staatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Sfanji Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Ba Hyp Bpobl oert 8