Goudsche Courant, maandag 16 april 1894

Dinsdag 17 A Hl 1894 No 6329 T4fïiT f4IÏIIi Groote Sorteering mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters borden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 4 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per 1 post ƒ 1 70 Afzonderlpe Nommers VU F CENTEN Alles tegen uiterst concurreerende Prijzen BABLMA1 1 en Co l opiilaire Uil ave Van de bijna ontelbare reekw historische romans door ALEXANDRE DUMAS geschreven in zijn Meesterwerk ü © IDxi © lv£ a slc©ti©rs wereldberoemd De worsteling TftQ tiefde en wraak vao daivelacbtige Terrolginswoede en edele zelfopoffering vormt den inhoad van dien aangrgpendeu boeienden ja wegalependeu roman Korten tgd geleden veracheen van dit werk te Parys nog een nieuwe rgk geïtlnstreerde uitgave voor den prgs van ongeveer 27 Wy hebbeu evenwel gemeend eene rgk geïUuatreerde uitgave van Duraas Meesterwerk üe Drie Muslietiers versierd met 137 platen onzen landgenooten te kunnen aanbieden voor slechts 2 20 Om de aanschaffing Tan dit populaire en altyd boeiende boek voor iedereen gemakkelyk te maken zal het boTendien Tersch nen bg inteekening in 22 Afleveringen ad slechts TIEN CENT per Aflevering In eiken Boekwinkel kan men thans de eerste aflevering met prospectus Gratis ter inzage bekomen en ia de iïteekening opengesteld Uitgave van C MISS ET Doednchem BAHLMANN CO C2 o TJ ID GROOTE KEUZE I ANTELS VOOR DAMES EN KINDEREN Zwarte en dekleurde Japonstoffeo met Qameeringen HAiNDSCHOENEN HERCULES KOllSEX voor Dames en Kinderen KATOENEN en WOLLEN Verder alle Artikelen tot het vak behoorende AHVfiRTENTieN De SEBSTE VEROADBRINO tot reriflcatie T n êehuldvorderingen zal krachten belohikking Tan den Edel Achtbaren HeerRech terCommimrii worden gebonden op M AAVDAQ 30 APBIL l 94 do Toormiddag te lOVi oor in een der lokalen vu het rechtagaboDW te Rotterdam De Curator Mr Mr M SCUIM tan die LOEFF Advocaat en Procnrear te Gouda lilËfJiiJm ter OPLEIDING in eane MODEZAAK te Gouda Adrea Bnrean dezer Oonrant Dienstbode Door hnwelgk der tegenwoordige met MEI een R C Dienstmeisje Kevraagd Adrw MARKT No 103 X n beiaard HEER wenschte te hnren een IET met Ke Inumntng en Bewassehing Paji Tan 25 amaandi niet te bovengaande Adiu onder No 2821 aan het ünnan deur Conrant TANDAHTSKni f I W i Li Wl NieuwoidUk 241 Eerste buis v d Dain AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN W eatdag Donderdags en Vrijdag Markt 154 Gouda Firma J Weller WgdstTaat A No 42 ifl m o UITZETTEN Toor de LUlEltMAi O KOUSEN HANDSCHOENEN van at de tntnate pHJicen OPENBARE VRUWILUOE VERKOOPING Jb I Ou Notaria J P MAHL8TEDE E te Bergambacht ii Toornemena op WOENSDAG den ISden APRIL 18S4 dea morgana ten O nre aan de Hofstede gatnekend B No 19 in Bovenkerk te S t O l w y k bewoond door U VERHOOG in het openbaar Twkoopen i U Kalf koeien 3 VARE KOEIEN 3 PINKEN enige KALVEREN 2 ZEÜGFN met BIGGEN 1 nitattkend aftands bruin MERRIBPAARD Toorta Blokwagen Speelwagen Tilbnrrie Stortkar 2 Arrealeden met Bellentnigen Beriinereilver au andere Tuigen Bouw en Melligereedscliappen 2 Wringtobben mettoebehooren Staren Kuipen Emmers Kaaapera 2 Karna met toebehooren Pekelbak Kaaaplankan Kaaavateu en Volgara Kaaaalandera Schalen en Gewicht Eoekenmo leaa Brnggen en Vlondera 2 Schouwen BmdgereedMhap Slieten Brandhouten Takken Verrilgens Kabinet Secretaire Tafels Stnlen Kkkkei Porceleinkaat GUs en Andewerk en vele aadns Goederen meer Axminsler Wilton Brussels Balmoral Tapistry Koehaartapijt Cocos en Manilla Koehaar Velvet en GOUDA Tapistry Karpetten Versche Zending VAN mimi iiPi ii 10 ct per Glas Veerstal Ho 137 BIËKBOTTËLAIUJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voort during beleefdeiyk aan voor de LEVERING der E r te Soort BIEBBJS uit de Brouwer Di Gbkroondr Valkc Van Vollenlioven s Kxfra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meeat Veraterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg ateeda belegen afgeleverd Vraagt a v p PRIJSCOURANT E VAN WUU AAEDEU Loopers Linoleums j Vloerzeil Tafelkleeden Gordijnstoffen Afg epaste Gordijnen Vitragfes Passementeries Houtgrarnitures f GROOTE SORTEERING JO GEI S PAKKEi in alle groeten voor den apotprgs van ƒ 2 50 de FISALB tlIVBBKOOP bij 1 S REISER Korle Tiedeweg MUZIEK Musiekl Muziehl Muziekl 10 16 en 20 ets per nummer De Catalogus van eene groote collectie Pianomuziek tegen bovengemelden prys ia gratis te bekomen aan onderataand adrea Konians 3ü ets per deci Gravjires 25 cis per stuk Photograph ie n Geïllustreerde Werkeo allea tegen spotprgzen Vraagt de CATALOGUS De verkoop dnnrt slechts 14 DAGEN Harkt m GOUDA lukt m Hantes noTiveautés IN f Üj m Parasols Groote Keuze Bekend Lage Pryzen SQ @S1 S I 2 sets HANDSIGAAR Benig adrea voor Gouda Louis Bisschop i i i i B rt Wed M MOL Korte Tiendeweg I 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparaMi Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS Eenigste en goedkoopste ADRES voor 6B BREIDE GOEDEREN l BOGEN 0 133 Bestellingen worden spoedig en net afgeleveid PARAPLUIES EN EN TOUTCAS voor Heereu Dames en Kinderen Met Zgde Sanelle ep Qloriaatof Zie da prgua in da Ditatalkas Bepareeren en Overtrekken J GILEIN Lange Tiendeweg D SI Café Centraals Echt HtLncliner Eidr 10 VA per Glas Tiendeweg IMo O Hoest Heeschheid haU borêt en longkwalen kaUuntih ktnkhoegt kinderhoeat etto Ontelbare attesten BIJULANDSCUB DRUIVEN B0RST H0NI9 onderzocht en goedgekeurd door Dr Freytax Koninkl k Professor te Bonn Dr Bischoffte Berluo Dr Birnbanm hofraad en Professor te Eariarnhe Dr Schulte te Bochum Dr Graeie te Chemnitz en a Volgens oordeel van Dr Rnat Grooth m dicinaalraad te Gi boW verdient dit middel bjj hoest verslgmidg kuchboost der kinderen de voorkeur tegen de meeste andere middelen in Flesachen k 65 centa fl 1 en 1 2 verkrngbaar Te Goud bB F H A Wolff r Boskoop b j J tan Bergen Haastrecht by J D den Hertog Ondewater bij F Jonker ldenburg Bodegtaven bïjP Versloot en 6 HJBekaliip Stolwgk by G O v d Berg Bergambacht bg J d Dool öoedi Snelpandrak van A Bhotkaii k Zod BINNENLAND GOUDA 16 April 1894 Ten fi aadhuize der Gemeente werden gisteren acoineord of gerevacoineerd 7G3 peraonen en heden S Q personen Dq Centrale Anti Rer Eiesvereeniging in het faoofdkiesdietnct Gonda heeft tot candidaat geproclameerd de heer T G G Yalette Do heer P M Both alhier behaalde Zaterdag te s Hage een aanteekening voor de vrgee ordeoefeningen der gymnastiek Tot onderwgsters aan dechr school te Oudei fti r tën benoemd de heeren P Koosendaal idarwijiel aan de chr sohool te WaddtogsTaeh en do heer P M Both alhier De hew 0 J van de Putte alhier ia aangoiteld ala onderwijzer aan de chr school te WaddingBveen pe welbekende gedachtenlezer en hypnotiaeor Siegfried Wallner die reeds ïo enkele groote plaatsen van ons land verrassende proeven van agn talent gaf wl e k Dinsdagavond in hel hotel Konings te Oudevater eene soiree gevenTe beginnen met Vr dag 27 April e k za te Oodewater eene wekel ksche vr e kaasmarkt gebonden worden waarby de volgende premier K n uitgeloofd 5 premiën tot een gezamenIgk bedrag van 600 voor kooplieden die gednrende het eerste halfjaar de meeste parigen Gondaohe kaas gekocht hebben en 3 premiën tot een gezamenlgk bedrag van 150 Toor hen die in dat tgdvak de meeste partyen hebben aangevoerd Gisterenavond omstreeks 10 nar is te Raamaborg brand uitgebroken bg de Wed Berg De Hofstedfl is in den ascfa gelegd terwyl eveneens 7 konen zgn verbrand Den len dezer overleed te Hilversom een jongmensch aan de pokken Na de teraarde bestelling is het hnis ontsmet geworden en werden al de overige hnii enooten bestaande uit negen personen gesond verklaard iu Maandag 1 1 beeft bet hoofd van het gezin i ne TleeschhoQwery weder heropend doch thans reeds li en zei van de negen huis e nooten ziek aan de pokken zoodat de winkel iopniaow it gesloten FEVILLETOIM De luitenant Fodjefsky ward den IBden Jan 1893 én morgens ten 10 uur bjj Eqnen garnizoenskom maadsat geroepeo en ontriog van hem het vol gesde bevel Laiteuant vao avond ten 7 aur mareheert ge met 30 man naar Sinskow Wanneer ge daar gekomen zijt zult ge uwa mansohftppen OBder dak brfiogen en den nacht aldaar verblijvos B beho dt alle mansckappen by elkaar en hezorKt S0 zoo aogelijk een oDtlerkomen in do scbuar van n kwarÜer V at ge verder te doen hebt kunt ga ïn dezen brief vinden dien ge thuis lezen en daarna onmiddelQk verbranden moet Ge zult de man ohappen heden avond ten 1 nar in de kazerne aangetreden vinden Bonjour ik dank u I Ni het militair saluut te hebben gebracht verdwaalt de luitenant spoedde zich naar z ne kamer deed zorgvuldig de deur dicht gelastte den meniohan bij wien bij inwoonde niemand toe te laten a bnk met kloppend hart den brief open Wat las bij daar I De geheola tocht naar Sinskovr was slWhta eene tohiJDvertooning want ten 2 uur in den naoht moest hij het detaohemeot wokken n nwe naar de hoeve Irma marcbearea en alle toegangen beletten totdat nadere bevelen gegeven zouden worden Ten eiade te Toorkomen dat iemand iets van de Den 12n deaer zgn te Rotterdam weder 10 nieuwe gevallen van pokken voocgekomen Op de den 29 April te Leeuwarden te hoijden meeting teïi gunste van den achtan arbeidadag en ter voorbereiding van het 1 Meifeest zullen als sprekers optreden Cornelissen en Hermans van Amsterdam Vao Helsdingen van Rotterdam Van Kol van Brussel en Spiekman van Sappemeer Bg de meeting zal zich een muziekkorps en de snciaal democratiache zaugvereenigiag Uet Vryheitiskuor te Leeuwarden doen hooren De heer mr H A valt de Velde ondafgevaardigde voor Delft die in Delft en in Loosduinen in herstemming komt zal de volgende week te Zegwaart Voorburg Bonthuizen en Maassluis ala spreker iu openbare vergaderingen optreden j I i James Bymer barbier te Londen gevoelt zich zeer groot met den trotschen titel van Kampioen Snelscheerder der Wereld Hoe heeft de wakkere James de held van scheerzeep en bekken zich dien titel verworven I 18S7 ging hg eeue wdddenschap aan dat hg het record van den toemmaligen kampioen Teddy Wicks die 79 man in 59 mtn 53 sec zonder ongelukken geschoren bad zou slaan Hg won glansrgk en volbracht het eenige feiti met gulden letters geboekstaafd in de annalen der scheeisport van 100 man in 48 min 40 sec glad als een aal te baardaebrappen zonder een enkelen droppel bloed te vergieten Sioda dien tgd heeft niemand het gewaagd zich met James te meten en smacht hg tevergeefo naar een match De Athl Dezer dagön kwam met den nachttrein te Bamberg en koopman aan die te vergeefs naar een wegwgzer uitzag en niemand koa vinden om zgn bagage te dragen Ëiodelgk vond hg even buiten het station en ouden bleeken man zeer armoedig gekleed die den koopman zgn diensten aanbood De man scheen uitstekend in de stad bekend te zgn en droeg de zware bagage met een zekere gemakketgkbeid Toen zg eindelgk aan het hotel kwamen gaf de koopman hem een goede fooi doch was niet weinig verbaasd toen de pakjeadrager die weigerde en bovendjen den koopman nog een mark aanbood om zgn logies te betalen De verbazing steeg ten top toen de eigenaar van plannen gewasr werd mooht geen sterveling eenige mededeeling gedaan worden De luitenant moeat persoonlijk lyne mansnhappen wekken en langs eenen omweg naar de hoeve Irma maroheeren De brief werd verbrand en allea kalm en bedaard Toor den toohi in orde gebraobt maar toch met dat eigenahrdige stokkende gevoel dat ieder bezielt die met eene geheimEinnigfl zaak in betrekking staat Om allea schijn van zich af te wenden alsof iets bijsonders op til wai rerriohtte hij 2 jne gewone dagel kscba bezigheden kleedde zioh voor de sociëteit en nam daar gekomen zijne gewone courant ter hand Onwillekeurig ontsnapte hem een A Ah zoo 1 toen bij het volgende bericht las aEf loopt een gerucht aU souden in dezen omtrek geheime samenkomsten van Bnarohisten plaats hebben Verder stond er niets en de luitenant las de courant kalm uit speelde eene party biljart at aan de officierstafel en stond ton 7 uur geheel voorden afmarsch in de kazerne gereed Na zijn troepje vluchtig te hebben geïnspecteerd vertrok hij naar Sinskow de pau e door de stad vermgdend waar hij ten tien uur aankwam Het booTd dier gemeente was spoedig van zijne aankomst verwittigd en bracht hem naar een groot huis door stallen en sobureu omringd Stil trokken de manscbappea naar de ruimste sohuor en vladen zioh gekleed op t stroo ter ruste terwq de bewoners van bet huis zooveel dekens aanbrachten als zij missen konden en de burgemeester voor de overige zorgde Pe luiteoaat zelfkraeg voor liob een kamer dicht hit hotel er hg kwam en den pakjeadrager mat eerbied begroette Ëindelgk vernam de vfipbaaade koopman at de pakjeadrager een nullionair was en veel van igenaardïgheden hield Een ondankbare neger Een Franach dokter di twee jaar geleden een jongen neger uit Amerika had medegebracht het hem in alles onderwgzeo en mocht de voldoening smaken b m goede vordering te len makenl Het ge4ki van zgnsn beschermeling begon hem 4bhter te verontrnstea daar hg in allerlei danshuizen met dametjes aan den arm den vond doorbracht te meer daar de dokter ftiet begreep waar hg het geld voor deze koatbare genoegena vandaan haalde De zwarte antwoordde hem echter dat hg door een vronw van de wereld bemind werd Wat moest echter blgkoo I Door des dokters hasdteekenmg na te maken was bg er in geslaagd bg allerlei meoschen geld meester te worden met rekeningen voor hetgeen ze zgnau beachermheer schuldig waren Het veelbelovende negertje is gevangen genomen Biouenkort zullen de nieuwe wëlrkplaatsen van den bovenbouw der exploit tie maatechappg te Utrecht van electrische drgfkracht vooralle werktuigen wordeo voorzien te gelgkmetden aanleg van eene electrische verlichting van die Werkplaatsen met aangrenzende terreinen De voor die doeleinden benoodigde electrische stroom wordt door middel van eene kabeloverbrenging over een afstand van 1400 meter ontleend aan het op het station Utrecht bestaande eleotrisch licht station De aansluiting van de werkplaatsen aan het centraalstation m a w de electriciteit voor beweegkraoht te benutten levert boven het ter plaatse aanwenden van atoom of gas mechaniache be weegkracht bet voordeel dat l e de rentabliteit van dé inrichtingen in het ceo traslatation waar die behalve voor de avonden nacht verlichting over dag voor het leveren van drgfkracht worden gebruikt belangrgk vergroot wordt 2e door de aanwezigheid van el ctrieche beweegkracht eene arbeidsbesparing van 50 pGt verkregen wordt Waar namelgk bg mecbaniFohe beweegkracht ongeveer 25 p k gedurende 12 arboids nren noodig zgn wordt dit bg electrische beweegkracht gereduceerd tot een gemiddelde van 127 p k over hetzelfde tgdsverloop Bovendien worden voor de verlichting die met 18 booglampen en 36 gloeilampen zal geschieden door BauKlniting aan het ceutraal atatiou niet onbelangrgke voordeden verkregen in de be by de schuur ha door eene afïondorlyke deur dadelyit met de buitenlucht m verbmding stond De bewoners verzorgden hem uitstekend zoodat hij op de aangenaamste wij e den tyd kon doorbreogen Cn hem dit gelukken zou daaraan twijfelde by zelf want nauw had hy zijn kamer betreden of dat bonzend beklemmend gevoel maakte zioh weder van hem meester en liet hem niet los Of hij de kamer ui op en neer stapte of hij door een glas wyn al trachtte zijn kalmte terug te krijgen of hy al tuurde ia een korsversoh opengesneden galant fransoh romannetje niets hielp Maar wat was het dau toch F Hy andera zoq kalm zoo badaard zoo juist geschikt voor de moeilijke militaire betrekking gevoelde zicb obrustig benauwd 1 Werd daar niet getikt op de kamerdeur P Verbeelding immers alles bleef bniten sfil en bet kloppen werd niet herhaald Tooh zi bij buiten de dear maar geen levend wezen in de duisternis te bekeuren Luisterend zette hij zioh in den gemakkelyken stoel en bleef til naar de deur staren Hoe lang bij gestaard en geluisterd bsd wist hy niet doch daar werd weder op de deur geklopt doch nu giug zij tegelijk open iod in den hemel wie zag hij daar Was het niet zijn zuster Tbecla Stil nadert zij hem en knielt voor hem neer e spreekt hem toe tfFeodor waarom zijt gij hier P Is bet waar dat gij straks mat uwe mannen naar Irma zult trekken O doe het niet ge weet niet wat een ontzettend verdriet ge my daardoor zoudt aandoen ge zoudt we luster nooit tengslen Sdste Jaargang wm sparing van steenkolen alleen 50 pCt Mdar afgescheiden van deze voordeelen moet worden gewezen op het feit van gelgktgdige toepassing van den electriachen stroom voor licht en kraobt een der eerste toepaaaing van dien aard in ona land De firma Siemens Halake te Berl levert da voor de krachtaoverbrenging benoodigde inrichtingen Een Bismarck linde Eenige jaren geleden wer d in een dorp bg Coburg ter gel enheid van een feest des Rgkskanseliers een lindeboom geplant De droogte van den vorigen zomer deed den boom verdorren en met leedwezen zag men bij den aanvang van t voorjaar dat de linde de trots van heel de bevolking niet herbloeide De Gemeenteraad bealo t in t geheim den boom dea nachts als verrassing voor de goede inwoners te vervangen Zoo gezegd zoo gedaan en inderdaad zag men dezer dagen den boom met rgken bloesem prgkeu Maar men had zich vergist bet bleken perebloesems te zgn De atad Pl asanton in Kansas beeft thans eene vrouw aan het hoofd van haar bestuur Onlangs is mevroow Austin na een faevigen stnjd met eene meerderheid van zesentwintig stemmen als burgemeesteres gekozen Tegenover haar stond een koopman in galanteriën die door den ganschen baudelsstand en mede door den echtgenoot van mevronw Austin werd gesteund In onze stad aldne liet de laatste zich in een interview uit zgn weinig mannen dio hare echtgeuooteu mededeelen op wie zg bg de gemeenteraadaverkiezingen znllen stemmen Mgn man huldigt andere staatkundige denkbeelden dan ik maar dat onderwerp maakt nooit deel van onze hniselgke zaken uit c De gekozene telt vierenveertig jaar is zwaar gebouwd en tevena kloek van geest In den gemeenteraad die alleen nit mannen bestaat heeft zg den oorlog verklaard aan de kofQe en apeelhuizen en het vorig beatoar hevig aangevallen op grond dat het door het opleggen van boeten de stadamiddelen voor een deel Qp deze instellingen deed steunen Zg heeft bet geheele peraoneel der politie vernieuwd waar aan in de eerste plaats het toezicht op de naleving van bet verbod van verkoop van sterken drank en van het spel is opgedragen De verkoop van sigaretten aan minderjaren ia verboden De jongelieden van beiderlei konne beneden zestien jaar die a avonda na n en uur op da straat worden aangetrofifen worden aangehouden Alle magazgnen en restaurants moeten s avonds tien uur gesloten zgn ï eodor niemand zal weten dat ge niet gegaan lijt Gaat pas morgen met het aanbreken van den dag terwille uwer arme ongelukkige zuster En hij voelde een kua op zijn hand drukken Thecla riep hy nu Thecla wat wilt ga van me f Maar nauwelyks had hQ die woq d gHproken of hy zag geen knielende vrouw meer voor ztoh ï nsklaps vtoog hij op en liep near buiten om schuur en stal maar geen spoor van eenig wezen te herkennen Hij keerde naar zijne kamer terug zag op hel horloge en bemerkte dat het pat 12 uur w u Nog twee uur mompelde hg hoe zal ik die 8 uur omkrijgen Wat een etlendigen droom heb Ik dasr gehad kom ik zal nog eene frissche sigaar en een glas wijn nemen misschien gaat do tijd dan vlugger om ëq werkelyk gelukte het hens zich tot half twee bezig te houden waarop hij uoh geheel kleedde en naar buiten trad Nauwelijks was de deur gaApeod of hy zou achterover geslagen zyu want daar toot deit drempel lag zijne zustor bloedend bleek op den groifd Toen hy baar wilde opnemen tastte hg in de ledige ruimte en wederom was geen spoor méér te bemerken van haar die hij tooh zoo leker oroeade gezien te hebben Huiverig riep hij zyne menschen gelastte hen zioh stil naar builen te begeven en ging op riiaieoh Ku werd laiigs eenen omweg naar de hoeve Irma gemarcheerd en deze ongemerkt geheel omsingeld Door niets werd de stilte gestoord langzanm kroop de tyd voorbij