Goudsche Courant, dinsdag 17 april 1894

De heer Zglstra vroeger hoofd der christelijke school te Beetgumermolen Friesland vertrok iu Oct 1892 me i vele emigranten naarde San Louis Vallei ia Oolorade Na aldaar eentgd vol tegenspoed en rampen te hebben doorleefd is hg nn weer in Friesland teruggekeerden benoemd tot onderwgzer aan de chrlstelgkeschool te Leeuwarden Eleermnker die fraai opgedirkt eto wan deling maakt in het Park Het leven is toch rgk aan afwisseling door de week maakt de man de kleeren en des Zondags ipaken de kleeren den man Voor de Rotterdamscbe rechtbank stond terecht L Weibel oud 30 j geboren te L5rrach in Baden ingenieur cbemist wonende te Wheeling in WeH Virginië bekl van als zonde hg in den nacht van 6 op 7 Maart 1894 te Rotterdam zich bevindende in bet bierhuis gehouden door Matthias ScbHcker Hoofdsteeg No 33 met bet oogmerk om dezen van het leren te beroeren uit een met zes scherpe patronen geladen revolrer na de met die rerolver gewapende hand lo de richting waarin Schlicker zich bevond te hebben uitgestrekt n schot op hem hebben gelost zgnde de uitvoering van des daders voornemen alleen niet voltooid tengevolge van de van diens wil onafhankelgke omstandigheid dat de afgeschoten kogel t zg door dat beklaagde slecht had aangelegd t zg door dat Schlicker met een afwerende beweging tegen het wapen of den arm van beklaagde daaraan een afwgkende richting gaf den bierbaisbouder rakelings langs het hoofd ging Acht getuigen werden in deze zaak gehoord waaro nder twee deskundigen De beklaagde gaf op de hem door tusachenkomat van den tolk Romen gedane vraf en ten antwoord dat hy voornemens zgnde op 7 Maart met een der booten van de Ned Amerikaansche Stoomvaart Maatschappg weder naar Amerika terug te gaan in den avond van 6 Maart ten ongeveer half elf de Hoofdsteeg te Rotterdam doorging en toen wegens de regen en ook om een glas bier te drinken het bierhuis van Schlicker binnentrad Van bierdrinken kwam het spoedig tot wgndrinken en ten slotte werd I hem voor vier flesschen wgn een flesch mineraalwater en twee glazen bier ƒ 16 60 in rekening gebracht Beklaagde weigerde dit te betalen zeggende dat hg bg de politie afrekenen wilde U waarop hem ten antwoord gegeven werd dat zg zelven van de politie waren f Beklaagde beeft zich toen een oogenblik in het kabinet afgezonderd en ia nadat hg teroggekomen was en weigerend geantwoord had op de vraag om het geld door Schlicker bg de keel gegrepen Om afarm te maken beeft hg toen de geladen revolver uit de zak van zgn overjas voor den d gehaald on drie schoten in de hoogte gelost Een vierde schot waarbg de bierh uiahouder verwoud werd volgde doordien de bierhuishonder hem de revolver ontnemen wilde en bg deze worsteling het schot afging Beklaagde ontkent pertiment tegenover de verklaringen van drie getuigen dat hg van bet cabinet afkomende dadelgk geschoten heeft Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA WlDterdleDSt f893 94 AangevaogeD 1 October Tijd vao Greeowicb eoDDi ROTTBSDAM U OB 18 18 11 68 1 84 8 68 1 06 1 1 I l 18 18 i 8 1 88 1 44 4 10 ttOTTIBDl U BOHSl 0 45 61 10 17 11 60 18 80 f 10 87 f 10 84 10 41 I 10 47 18 08 18 40 SOCDA DEN HllO Oouil 7 80 8 40 8 04 9 87 10 4 19 11 18 91 1 01 1 87 8 65 4 46 6 87 6 59 7 18 8 95 9 S7 10 45 11 11 11 80 rifage 8 19 9 18 9 84 10 07 11 97 19 41 19 Ï1 1 48 1 67 4 96 6 95 6 55 8 41 7 48 8 55 10 1511 15 11 4019 OOI DI CTIIOHT Ond 5 85 e 40 7 55 8 09 8 91 10 19 10 65 19 48 9 88 8 18 4 18 4 47 5 98 6 017 45 8 8810 08 Oudew 6 50 8 64 11 00 9 87 f 5 87 7 69 10 89 Wowdn 6 57 7 01 8 11 8 40 11 18 9 44 6 04 5 44 8 17 8 08 10 98 Huntln 8 04 7 08 8 48 11 98 9 61 8 18 6 60 8 13 10 84 UUMkl 8 18 7 98 8 98 8 41 O 10 51 11 45 1 90 8 08 8 60 4 48 5 99 8 916 8 8 98 9 1010 69 O O D U A A M8TIEDAH Oowit 8 40 8 91 10 08 10 5 19 11 9 51 4 47 5 98 7 4 10 08 AmitardaB Wf 7 8 9 10 10 19 19 1 1 40 45 8 8 9 87 11 10 Aaitndui OA 8 14 tM 11 i 19 1 U t 8 50 9 7 11J De oud bargeme ter van Badapest Franz Hftzman ia in den ouderdom fan 84 jaren orerledeo Hazman heeft een groote rol gespeeld in de geschiedenis ran s n land Hij nam deel aan den Trgheidsoorlog ran 1848 49 Toen de rerolaiie iMdwongen wai werd hjj ter dood veroordeeld en opgehangen in effigie went met EoBsnth Andrasey Szemere en vele anderen gelukte het hem te ontkomen over de Tnrksche grenzen en ria Konstantinopel Amerika te bereiken Vooraf bad hg met gri metgezellen de Hongaarscbe Koningskroon by Orsowa begraven waar zg later toevallig werd teruggevonden In Amerika richtte hg een wgnen tabakzaak op om zgn brood te verdienetti Na de amnestie van 1860 keerde hg in zgn land terug en in 1867 koos zgn vaderstad hem tot haar burgemeester welke kenze de koninklgke bekrachtiging verwierf Ook in den Bgksdag kreeg de beproefde patriot eea zetel die hg tot het jaar 1878 bekleedde en toen nederlegde om verder den ouden dag in welverdiende rust door te breogen tDe Pester Lloyd € wgdt een eerbiedige halde aan den onkreakbaren man die de wisselingen van t lot in zoo hooge mate ondervonden heeft en die tot hooge waardigheid opgeklommen vrg van hoogmoed bleef en troQW aan de zaak die hg in de dagen zguer jengd met kloeke volharding gediend had £ eo natunrvriend meldt aan de Haaxl Ort het volgende Als een staaltje van de inderdaad bnitengewoon vroege en snelle ontwikkeling in het plantenr k in dit voorjaar moge hier worden vermeld dat niet alleen de pereboomeo reed den 8n dezer maand in vollen bloei Btonoen hetgeen anders gemiddeld eerst in de eerste dagen van Moï plaats beeit maar dat zelfs de eiken reeda den lOn dezer maand het blad ontplooiden hetgeen met het volste recht een ongekend verschijnsel mag h eten In de lente van het voorgaande jaar welke eveneens zeldzaam was had de bladontplooing den 17n plaats doe dtf jaar nog een week vroeger 1 De Fransche componist Maaaenet ontving deter dagen een lauwerkrans nit Italië met het opschrift geneeskrachtige kruiden Dat zonderlinge opschrift was een beleefdheid van de douane Voor lauwerkranseu moet eigentgk invoerrecht betaald worden maar uit achtiDg voor den toondichter had de douane den krans ali laurierbladen beichouwd en hem vrij van rechten doorgelaten Zonder er zich van bewust te zgn schreven deze ambtenaren intnsschen een waarheid Bet is bekend dat men aan de veeren van kanarievogejs een kleur kan geren van donkergeel tot oranje rood wanneer men gedurende eenigen tjjd onder het voeder voor die vogeln cayeooe peper mengt en het schgnt dat door die toevoeging de gezondheid der diereu niet verstoord wordt Op geiyke wg e beweert men verstaan de Indianen van het Amazon ebied de kantt de veeren der papagaaien van groen in geel te veranderen door hen te roeren met een zekere tnu nsoort Ook wordt gez d dat de verschoten kleur der veeren van sommige rogeN uit de tropen weder hare rorige pracht verkrggt door aan de dieren kleine kreeften te geren Verder heeft men waargenomen dat het eten van een nittreksel uit de Braziliaansche yaborandibladeren zWMte kleur ran het menscbelgke haar teireeg brengt 7 15 7 M 7 aa 7 4S 7 68 oid 10 Kcoidiwlit fNloanrkwk a H U Bottnlui 7 l iB 8 4S 8 4 M M IsHwdu VUomrkwk MoonlnaU eowU 5 5 10 s ia 5 18 5 SI 8 0S 8 1 S e si 6 11 8 86 11 01 n io ZaT M 7 49 8 58 Bl Ki 7 47 Z Zegir 7 58 0 01 N dIi 4 8 09 Toorb 8 07 9 18 1 18 1 18 1 94 1 88 1 88 11 18 Ia verband met borenvermelde waarnemingen houdt dr Prentesz te Waabiugton zich thans bezig met het onderzoek in hoe verre de bg sommige volksstammen meest Toorkomende kleur van het haar zooala b v het lichtblond der Noord Germanen toe te Bcbrgren sehrgren is aan de lerenawgze en voeding Welk een rerandering reap verbetering voor heu die niet met hun haarkleur tevreden zijn en nu door ijUerlei lood en andere vergift hondende haarwateren hanne gezondheid benadeelen Door de politie is te Bhedeo aangetroffen en weder naar de weesinrichting teNeerbosch teruggebracht de 15 jarige J D die met twee andere jongens op Zondag 8 April heimelgk de weesinrichting had verlaten Ten einde aan eene mogelgke vervolging te ontkomen waren zg via Ngmegen Kranenburg Kleef Emmerik weder ia Nederland teruggekeerd Het is sinds lang bekend dat wglen de maarschalk Mac Mahon gedenkschriften heeft vervaardigd die bestemd zgn om zekeren tyd na zgn overlgden het licht te zien Van deze edeukschriften het eeu in het berit van zgn echtgenoote en een in dat van elk zgner 3 kiftderen De Ganlois weet thans iets daaruit mede te deelen Op zekeren dag aldus het blad begaf de maarschalk om zich te onttrekken aan de raadgevingen van Thiers die zich in het hoofdkwartier bevond het was ten tgde der commone naar eeu herberg om eene order aan de militairen te schrgven Terwgl aldaar zgne pen over het papier ging kwam het hem voor dat iemand achter hem stond om te ginreu Hg keerde zich om en het was zoo het was Thiers die stond te lezen wat hg geschreven had De maarschalk stond op en vroeg eenvoudig het hoofd des staats zgn ontalag Doch Thiers had de goede ingeving van het niet aan te nemen Verder meldt de cGaulois dat de maarBcbalk zich bewust was dat ague houding na den 248ten Mei en ook later streng werd afgekeurd door sommigen zguer royaliatische vrienden en die afkeuring viel hem hard Doch hg zag zgne recbtraardiging in bet bewuatzgn dat hg de gekozene als president der replubliek na Thiers van alle conservatieven was en dat hg das niet het recht had de èène groep te begunstigen boven de andere Maar het viel hem zwaar te handelen zooals hj gehandeld heeft daar hg te allen tgde een royalist was geweest Deze verklaring van den maarschalk geeftvooral bgzondere beteekenis aan hetgeen hgverhaalt omtrent den stap die later bg hemgedaan was om den graaf van Cbambord teontvangen die heimelgk naar Versailles wasgekomen om hem orer zgne belangen te spreken De maarschalk gaf echter aan den ge machtigde van den kroonpret udent te kennen dat hg zich verplicht rekende hem niet te ontvangen De weigering die ik bg deze gellegsaheid den graaf van Cbambord heb moeten I doen toekomen schrgft Mac Mahon yisde treurigste heriunering uit mgn staatkundig leven I Opeensmillionair In het dorpje Vaknorky woonde zeven jaar geleden een arme Israëliet genaamd Sadorski die daar bg in het vaderland geen goed bestaan kon vinden naar Amerika verhuisde Vóór hg zulke deed scheidde hg Tsn zgn vrouw opdat zg vrgelgk een ander zou kunnen huwen en liet haar daarop met haar tienjarig zoontje achter De vrouw huwde spoedig daarna met een timmerman die alles behalve een goed stiefvader voor den jongen was Onlangs werd de 17 jarige jongen op het politiebureau ontboden en hem een stuk van den Russischen consul generaal in de Vereenigde Staten getoond dat aan hem geadresseerd was Daar niemand echter Engelsoh kende werd de jongeling met den brief naar een naburige stad geüonden waar een ambtenaar aan een bank hem voorlas dat zgn vadfr hem een millioea tweehonderd duizend roebels had nagelaten 10 5 11 0 ll Ot 11 18 11 95 ll Oi 7 S5 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 lO U 8 11 8 18 8 99 8 81 8 88 4 67 0 68 10 11 6 80 In Friesland waar gewoonigk het groeien en bloeien van planten en hoornen drie weken achtel Holland en Gelderiand aankomt ziet men thans het zeldzame verschgnsel dat morellen rellenen abri kozen boomen in de tainen reeds in bloei ataatt De volgende fin de sièoIe advertentie leest men in de Limhurgache bladen Heeren photograpben en amateurs welke er belang bg hebben op teutoonstelKngen van photographies zich bekroond te zien leveren fig tegen nader overeen te komen conditiën portretten in alle genres onder de stipate geheimhouding met garantie voor bekrooning E 8 AieUer voor photographic en speciaal atelier voor photograpben Maastricht en niet eerst nadat hg augsgrepea was en ook dat hg op Schlicker gemikt heeft De President Mr Bouvin maakt beklaa e opmerkzaam d t het niet waar kan zgn dat hg de echoten zoo in de hoogte loste want een kogel is gevonden op een hoogte van 1 88 M van af de grond in het behangsel en ook was een flesch stakgeachoten welke op het buffet stond Beklaagde zegt dat hg hoog genoeg aangelegd heeft maar men zgne armen vastgegrepen heeft Mr Joa van Kaalte was gekozen verdediger van beklasigde Het is in België het gebruik dat jonggetrouwden op het atadhois hun huwelgkabewgs ontvangen in den vorm van een ingenaaid boekje Nu heeft de bnrgemeester van Brussel onlangs besloten dat boekje een mooier uiterIgk te geven deiu inhoud te verrgken met eenig mengelwerk mn practische nuttigheid waardoor het dan ma meer wordt dan bewgastnk Tegenwoorjjlg worden de boekjes in Marokgn gebonden en op snede verguld De inhoud bestaat uit een kort uittreksel uit de Belgische buwelgkswetten ten dienste van de jonge paren en men vindt er onder een aantal verschillende wenken en raadgevingen omtrent het bawelgkaleven ook een opstel orer kinderrerptegiug JË r is in het boekje zoo reel blanco ruimte gelaten dat de voornaamste familievoor ra Hen daarin nog later kunnen worden opgeteekend kOnze oproerige meisjes c Over dat onderwerp de vronwenemaneipatio in een nieowen vorm zooals die thans in Engeland weer eens san de orde is schrgft de Londensche oorrespondent der Arnh Ct € De vooruitatrevende jongedames hebban aan de iu den laataten tigd zoo veel besproken Revolt of the daughters c een weinigje klenr gegeven door zich tot een korps vrgwilligers te rereenigen om in tgd van oorlog het vaderland te verdedigen Schieten met heasche geweren zal spoedig een aanvang nemen misschien binnen de muren van de Ideal club eeu toepasaelgke naam nietwaar misschien daar buiten Onze krggalieden hebben zich tot dusver nog niet over de krggaplannen van onze up to date c amazonen oogerast gemaakt doch verzuimen niet om evenals onze café chantant zangers allerlei liefelgke toespelingen op die schietoefeningen te maken it wil help tbem shooting the moon zingt Gas Ellen en bet publiek schenkt zgne goedkeuring hieraan door den rgevierden TivoliPairlion Oiford Stare door een luid applaus voor het voetlicht te roepen Voor de meesten uwer lezers zal de uitdrukkiug 8hooti g the moon t schieten op de maan wel een geheim zgn Er wordt niets anders mede bedoeld dan vertrekken zonder huur te betalen In elk geval toont het hoe het moderne En and den opstand der dochteren beichouwt Maar thans heeft zich eeu moeilgker vraagstnk opgedaan en wel waaruit zal de uniform der amazonen bestaan Uniformen hebbenop jongedames altgd een zekeren betooverenden invloed uitgeoefend van den jongen officier af dien onze oproerige meisjes tegenwoordig heel dapper pbotografeeren tot don conducteur van de tram of den portier van een modemagazgn Maar niet hun uniform doch die der oproerigen staat hier op het spel liange japonnen zouden slechts de jalouzie van onze Schotsche Hooglanders opwekken wier bonte uniform alleen uit een rokje bestakt en cUe aan het gebruik van kousen niet al te hooge eischen stellen En een Schotsche uniform Great Caesar Missus Grundy zoo reeds bg het hooren ervan tot over de ooren blozen Er moest dus eene vergadering onder de leden der Ideal cluh belegd worden waar het punt onze uniforme ter sprake zou worden gebracht Veertig leden van den staf der vroowelgke vrgwilligers kwamen bgeen en bespraken allea zoo kalm mogelgk tort op een gegeven oogenblik een majoor die ook onder de aanwezigen was de pappen aan bet dansen bracht De zoon van Mars achtte bet zgn plicht om de dochteren van dien krggsRod op het dwaze harer toekomstige 4 60 5 4 87 5 04 6 11m 6 90 5 1 46 1 66 9 09 9 09 9 16 6 68 8 08 8 10 8 17 S 98 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 10 49 ÏIM 11 08 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 7 80 U M 8 18 IU 9 85 9 44 9 0 9 08 4 90 4 45 4 55 5 09 09 AM 1 lGOÜDA 9 90 10 8 48 3 10 4 08 DEH H AA H ge 6 48 7 80 7 48 9 8 9 4610 1411 8819 16 1 88 9 16 9 46 8 43 4 16 4 49 5 91 7 8 05 0 96 10 80 4 48 7 08 7 11 7 90 7 96 5 00 7 31 1 44 1 49 1 18 lii 9 41 9 64 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegir6 08 BJ Kr 6 14 ZaT H 6 19 10 41 Onnd 8 80 7 50 8 13 9 6810 1810 5819 0819 45 9 9b 9 46 3 16 4 18 4 48 6 90 5 51 7 49 8 85 lO Oi B T K E O H T G O O D 4 09 8 6010 0710 1 9 04 9 1010 99 t 419 910 4011 1 Utnokt 8 83 7 60 9 9 68 11 84 19 08 19 60 8 10 8 59 4 48 6 88 7 48 S HarnuleD 8 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 WoMden 6 68 8 10 10 16 18 96 4 19 üudmter 7 07 8 19 10 84 li 49 4 94 Ooud 7 90 8 39 8 84 10 87 19 08 18 1 9 3 50 4 37 6 90 7 08 8 90 AMSTEXOA H e O U D A AliulorduiC 8 7 55 0 40 11 10 11 97 9 40 4 10 4 10 7 98 t 4T AiutardunWp 50 10 11 1 11 4 9 4 4 l 7 40 10 05 a ud 7J0 10 44 l lt 19 8 9 0 JM 11 tl 11J pluin n opmerkiiam ta makm ha r Ujimi den nad gerande om lich bg het Roode Kinist te doen inlflren wtnneer het haar ernstig gemeend was Do scène die toen Tolgde lal ilt maar lieter niet trachten te bMchrflTen omdat ieder die mU wel oena met eene oproerige dochter in een twistgesprek gewikkeld waa ie lieh lelren het beate kan Toorstallen Tot eene oplossing is het dien middag niet gekomen en nog steeds loopen onie Engelflche amasonen zonder uniform rond Intnaachon wekt het onderwerp de Betolt of the dangklerat in niet geringe mate den lachlnst op Schoawbnrgdirectenren trachten er geld nit te slaan en zoo zien we reeds in de xAlhambrac een ballet onder hovengenoemden naam opgevoerd Zooals alt d bakt dit sohoone lullet weder een aantal bezoekera naar het grootsche in Moorsohen Btgl opgetrokken café chantant dat ereoals de lEmpire en het Pa ace Theatre het karakter Tan tjingeltjangel begint te Terlielao en zich bgna geheel aan betooverende balletten en tableaui vivanta overgeeft Wat het ballet De oproerige dochters betreft de inhond er van kan hier in t kort worden medegedeeld Een vader van zeven dochters allen lid van de Ideal clnbc ontmoet een verwyfd jongmensch dien h aan zyne zeven oljftakjes cul voorstellen De meisjes lachen hem nit te stellen hem voor een fermen man van hem te maken s Avonds vinden wg hem in haar gezelschap in de Orfeo dub ergens in de bunrt van Leicester Square hier loeren de Revolting daughters hem boksen en worstelen en vechten dat het een aard heeft Het ballet vindt grooten b val en men moet van plan tgn eenige groepen in te voeren van dames journalisten vrouweljjke klerken vronweljke stenografen en vrouwehjke damescondncteors allen typen van de zooveel besproken Oproerige meisjes Een klein wfingnardenier in le bean pays de la Tourainethad jaren lang allerlei ongelak gehad Telkens was zgn oogst bedorven was het niet door hagel of vorst dan door dmifluis Haar de jongste oogst was boven verwachting overvloedig Hg kreeg 5 vaten Tan 250 liter krachtigen witten wijn Dat ia nn alles voor mg alleen zei de boer en sinds September dronk hg aanhoudend van zgn Wgn Do voorraad verminderde snel bij zooveel gver Op den len Paaschdag dronk de man zgn laatste glas van het galden vocht en den 2en Paaschdag vond men hem dood in züu kelder opgehangen boven zijn ledige fieasehan Geen wgsgeeil Te Dieose is een geboow dat vroeger een meisjes koatschool was en nn als kazerne gebmikt wordt Het opschrift dat zgn vroegere bestemming aandnidde ia met een laag witkalk overdekt Maar bg vochtig weer komen de dikke zwarte letters weder te voorschgn en het maakt dan een kluchtigen indruk te lezen dat daar een pensionnat dedemoispUes is terwgl uit al de ramen hoofden van militairen kgken In een spoortrein tusscben St Pancras en Derby is een jonge man dienzelfden dag getrouwd en met sgn vrouw op de huwelgksreis jplotseling krankzinnig geworden Hij kreeg in den eetwaggon plotseling een aanval van razerng en slechts met groote krachteinspanning en hnlp van verscheidene passagiers kon men den ongelukkigen man in verzekerde bewaring brengen In een Londensche verzameling van onriositeiten welke eens het eigendom waren van I Jenner den uitvinder van de koepokinenting ia ook een bosje haar uit den staart Tan de eerate koe van welke Jeflner pokstof heeft genomen Draag niet meer dan één leed te gelgk Sommige menflehen dragen drie verschillende Bsexten van leed nameiyk al at zg gehad hebben al wat zg nn hebbenen al wat zgve wacfaten te znllen krggen Ned Roomsch Kath Volkschbood Afd GOUDA In de Mal Kunstmin der Sociëteit cOns Genoegen werd gisterenavond bet eerste jaarf eat gevierd van bovengenoemden Bond Doordien het ledental zeer groot is werd slechts de helft der leden met hunne dames toegeUten de volgende week worden zg toegelaten dien deze keer uitgesloten waren Deze bgeenkomat werd bggewoond door de geestelgk adviseur den Wel Eerwaarden Heer Piebot kapelaan te dezer stede De zangafdeeling St Gregorius onderafdeeling van den Volksbond luisterde het feest op benevens de nit 24 personen bestaande Letterlievende Vereeniging t0om8 nit Rotterdam eveneens eene onderafdeefing van den R K Volksbond afdeeling Rotterdam De Heer J N Kriek Voorzitter opende da n feeBtavond eo ide ongeveer het volgende 22 Maari 1893 waa een dag van geluk voor 6oiida s Katholieken en waarom zult gij zeggen ik zal bet u verklaren Op den 22 Maart 1893 kwamen 9 katholieken uit Gouda bgeen en besloten een afd vau dun Ned R K Volksbond op te richten overtuigd als zg wareu dat er katholieken in Gouda waren die door het zoet gefluit der sociaal democratische vogelaars in bon netten waren gelokt legen hunne voortdurende propaganda moest een dam worden opgeworpen en de eenige weg daartoe was een afd van den R K Volksbond op te richten men had de menschen wgs gemaakt dat zg van hun vereeniging wel lid konden zgn en toch katholiek de verderzienden lieten zich door die praatjes niet om den tuin leiden en bestreden dit Op 22 Maart werden de eerste pogingen daartoe gedaan en met goed succes zoodat op l Mei de heer Pastoors een afdeeling consti tueerde In een paar weken tgds badden wg een aantal leden daar wg trotsch op konden zijn en gingen steeds vooruit Bg bet vieren van een feest de verjaardag ran onze Koningin op 31 Augastus toonde de afdeeling wat zg vermocht en nam hieraan deel aiettegenstaande ieder der leden een offertje moest bgdragen op bet altaar der vaderlandsliefde wg verkregen daardoor een banier om ons zichtbaar te toonen wat de Volksbond voor ons is Die banier toch voert ten top het kruis dat symbool van ons Heilig geloof door onze Goddelgde Zaligmaker Zelf geheiligd op den berg van Calvarië wg toonden tevens Nederlander te zgn en hulde te brengen aan de laatste telg van het Doorluchtig huis van Oranje Ziedaar mgne broeders eenige ponten die ons duidelgk aangeven welken geest er in onzen bond heerscht Gehoorzaam aan onze Moeder de Kerken onderdanig aan onze Regeerders enz laten wg dus steeds getrouw zgn aan alles wat ouze godsdienst aangaat en ook wat wg als burgers verplicht zgn want God alleen weet hoelang het nog zal duren dat de mannen van de daad zooals zij zich noemen zullen wachten om hunne achennende band aan altaar en troon te slaan laten wg dan mijne broeders als ware leden zg aan zg staan en hun bestrgden mochten wg vallen dan voorzeker zullen wg sterven voor Goden Kerk Vorstin en Land zooals het lied van Hille terecht zegt Den In Januari 1894 op de Westhaven met eenige bestuursleden passeorende werd ons een courant genaamd de Jonge Socialist c in de band geduwd ec op pag 1 stond een gravure en wat stelde nu die gravure voor een Koning vermoord voor zijn troon ten tweede een priester eveneens om hals gebracht voor het altaar waar hg waarBcbijnigk pas het H Misoffer had opgedragen de Kerk was een raïne en wat verder zagen wg een brandstapel waarop de goddelgke deugden geloof hoop en liefde en om de kroon er op te plaatsen de kelk met de H Hostie en nu vraag ik zou ieder die Katholiek is nu niet van verontwaardiging gloeien indien hg zulke verregaande goddelooshedeu te aanschouwen kreeg En nu ten slotte laten wg evenals Petros en Paulos die naar Rome vertrokken om het Chnetendom te prediken laten wg voortgaan met onze leozo dat het geloof ons gelukkig zal maken en dan voorzeker zullen wg overwinnen en het loon ontvangen wat ous allen is toegezegd Daarop ging men over tot uitvoering van het programma De twee eerste nummers Tevredenheid en voor God en Kerk Vorstin en Land werden door de zaugvereeniging onder directie van den heer Willers verdienstelgk uitgevoerd No 3 Tevredenheid coupletten werden door den heer P G Kleesen uit Rotterdam zeer uitstekend voorgedragen No 4 Jan van Vliet Humoristische Scène werd door den heer W H J Nicols Regisseur van Ooms op amusante en tevens verdienstelgka wgze vertolkt Geen wonder dat de zaal na dit nummer daverde van het applandissement No 5 Het Keizerrgk op de flewh of Napoleon op een hooizolder kluchtspel in twee bedrgven en eene apotheose werd door de vertolkers opgevoerd ten genoege van het aanwezige publieK vooral de apotheose viel uitermate in den smaak urn wien der medespelers de eerepalm uit te reiken zou zgn is door ons moeilgk te bepalen ieder der spelers wedgverde om het geheel op uitstekende wgze te doen slagen Vooral de pas met het lint en de bengaalsohe verlichting deden het effect volkomen zgu Het stormachtig applaus bewees genoeg dat ieder niet alleen voldaan maar ook dankbaar was voor hetgeen door de vereeniging Ooms geschonken werd De woorden van dank door den geestelgkadviseur tot genoemde vereeniging waren niet alleen verdiend maar gemeend en werden doorbet aanwezige pnbliek met uitbundig applaus beantwoord i Nog werden wij venast door het uitvoeren van twee zangnummers door den bariton zanger van Groningen eveneens uit Rotterdam die j niets dan lof verdiende voor zgne vertolking j Tot slot werden nog een drietal liederendoor St Gregorinsc uitgevoerd De heer Kriek dankte allen die medegewerkt hadden tot dezen feestavond en hoopte dat de afdeeling Gouda van den R C Volksbond in bloei moge toenemen Ons rest nog de verplichting onzen dank te betuigen aan het Bestuur die ons tot dezen avond uitnoodigde en wg voegen den wensch er bg dat genoemde Afdeeling Gouda van den R K Volksbond steeds op den ingeslagen weg moge voortgaan dan zal bg het vieren van een tweede jaarfeest niet twee maar waarschgnlgk meerdere avonden noodig zgn om de leden te ontvangen en feest te vieren BOEKBEOORDEELING De Koode Molen naar het Fransoh van Xavier de Montépin is een werk dat van het begin tot het einde boeit Het verplaatst ons naar het Frankrgk onder Lodewgk XV en sobildert met helle kleuren den toestand van gisting waardoor de latere revolutie werd voorbereid De sohrgver weet aan de handelingen een gloed en leven bg te zetten die het verhaal als het ware doet verslinden Het is daarom een gelukkig idee van de Uitgevers dezer Courant om dit boek in ieders handen te willen brengen door het voor een spotprijs van de hand te zetten Zie udver tentie Bij den uitgever C Misset te Doetincbem ziet een vertaling van Les trois Mousquetairesi van Alex Dumus het licht en weliu afleveringen net geillustreerd en tegen geringen prgs Dit meesterwerk van den schrgver beleefde tal van herdrukken en werd in alle talen bgna overgezet Deze nieuwe Nederlandsche uitgave munt uit door helderheid van druk niet onverdienstelgke illustratiën en uitmuntende vertaling Bultenlandscb Overzicht Geldt ten onzent en in Oostenrgk de politieke strgd in de eerste en voornaamste plaats de kiesuitbraiding in Engeland is het niet zoozeer een uitbreiding als wei een noodzakelgke hervorming van het kiesrecht die thans door de regeering aan de orde is gesteld Het stelsel van Gladstone éen man éeo stem zal de regcering thans in practgk brengen Er is geen enkel motief voor om een grondeigenaar die op twee drie plaatben een bepaald gedrag in belasting betaalt even zoovele stemmen te laten uitbrengen wat in Engeland kan omdat de verkiezingen niet op éen en denzelfdeu dag gehouden worden Het gouvernement stelt na echter voor dat overal m het heele land op Zaterdag gestemd moet worden volgens het stelsel van one mau one vote c Toch zal het kiesrecht ook nog worden uitgebreid Dpor bet thans ingediende ontwerp wordt de tgd gedurende welken e n burger om het kiesrecht te veikrggen in éen district moet hebben gewoond verkort tot 3 maanden terwgl tevens de bepaling wordt afgeschaft die het kiesrecht onthoudt aan nietbelasting plichtigen en aan hen die de verschuldigde belastiug niet hebbeu betaald Bg de voortzetting der behandeling van het ontwerp Kanitz in den Duitschen Rgksdag brandmerkte Von Bennigsen de socialistische strekking van het voorstel dat hg gevaarlijk voor het algemeen noemde Richter waa van oordeel dat het nu tgd werd een socialistenwet tegen de conservatie reu uit te vaardigen Caprivi verklaarde dat de aanneming van het voorstel de regeeriog tegenover de staten met welke een handelsverdrag is gesloten in de verdenking van kwade trouw zou brengen De regeering zon daardoor het vertrouwen dat het buitenland tot nu toe steeds meer en meer iu haar itelt verspelen Ik zou verklaarde de rgkskauttelier niet langer de leiding der zaken op mg kannen nemen De voorstellers van bet ontwerp bederven hun eigen zaak zg scheiden 4ch van Hes wat kan strekken om den staat in aanzien te houden Deze verklaring vond levendigen bgval Bij hoofdelijke stemming werd het voorstelKanitz met 159 tegen 46 stemmen verworpen Het ministerie Werkerie heeft in den Hongaarschen Rgksdag bg de tweede lezing der wet op het burgerlgk huwelgk de schitterende meerderheid behaald van 175 stemmen op de 387 In plaats dat het ministerie door zgn weigering om in de Kossuth zoak de soheeuwers te bevredigen ten val zon komen heeft het door zgn waardige en correte houding dïe zelfs f osButh s zonen moesten goedkeuren zgne positie blgkbaar verstrekt De poging van een troepje clericalen om door opstootjes in de week van Kossuth s begrafenis de regeering in da war te brengen liep uit iu haar voordeel De raddraaiers der beweging werden ontmaskerd Toen kwam het bericht dat de koning zgu jaarlijksch bezoek aan Hongarge wegens de betoogingen niet zou brengen Maar een paar dagen later werd gemeld dat de koning en de koningin toch zullen komen en langer blgven dan gewoonigk Trouwens het is alleen de clepoale Hongaarsohe adel die verzet biedt aan het protestantscbe bonrgeois ministerie dat aoo zeggen zg gedeeltelgk uit de cCalvinistisohe kliek van Tisza is voortgekomen Einde April zal het ontwerp op het burgerlgk huwelgk bg bet Huis der Magnaten worden ingediend De kans dat het wordt aangenomen is m den laatsten tgd ongetwfeld verbeterd De regeeriugsgezinde pers noemt den I2en April waarop het ministerie deze zelfe door de oppositie ata belangrgk erkende overwinnig behaalde den grootsten dag in het constitutioneele leven van Hongarge De RiformB het bekende orgaan van den miuisterpresident Grispi sprekende van hetgeen Calmette in den iFigaro openbaar heeft gemaakt omtrent een onderhond dat hg met konfng Umberio heeft gehad geeft te kennon dat de koning niet gesproken heeft in den zin als Calmette het doet voorkomen De Riforma verklaart dat een ieder weet dat de koning uit stelsel de constitutioneele terughouding zelfs in de eenvoudigste zaken nooit verlaat en het is niet waarachgolgk dat hg thans eene uitzondering op dien regel welken bg zich tot plicht heeft gesteld heeft gemaakt en te minder uu het eene bij uitstek zoo teedere zaak gold waarbg hem zgn gedrag dni delgfc was voorgeschreven Verder sprekende over hetgeen de Pargso e bladen in het midden hebben gebracht omtrent hetgeen Calmette ifi dier zake openbaar heeft gemaakt zegt de cRiforma Gelukkiglgk dat de opmerkingen der Pargsohe bladen den koning van Italiji niet kunnen treffen want hg is te terughoudend om zich bloot te geven aan manifestaties over de politiek die hij overlaat aan zgne ministers lutuBschen vindt Jules Delafosse in het artikel van Calmette aanleiding om thans in den Figaro Italië kort en goed nit te noodigen uit het drievoudig verbond te treden en zich te vereenigen met Frankrgk en Rusland Dat zegt hg is de beste manier van Italië om zgn goeden wil te toonen Zeker de heer Crispi die nieuwe kredieten vraagt voor militaire oogmerken np het elfde oogenblik dat de koning de staatkunde van vrede verheft zal zeggen dat Italië nog voor eonigen tgd gebonden is en dat men niet oneerlgk genoeg kan zgn om met de bondgenooten van gisteren te breken Maar voor een genie zoo vindiogrgk als het zgne zgn er duizenderlei manieren om aan te toonen dat er een nieuwe geest over Italië blaast en in Frankrgk zou men hiermede tevreden zgn KEXXtSGEyiiXG De VOOBZITTEB van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zgn toegezonden de Oproepingsbrieren en Stembiljetten tot hot benoemen van een Lid van de Tweede Kamer der Btaten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hg zich tot bekoming daarvan ter Flaatselgke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aan vangen op den 24 April aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten fvier ure dat het Stembriefje schriftelgk ingevuld door den Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Hoofdplaatsen van het Hoofden van het Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Brieve in te vullen persoon duidelgk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het BrieQe niet onderteekend mag zgn en geene andere briefes omvatten of daaraan opzettelgk zgn vastgehecht Gouda den 16 April 1894 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WBTHOCDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad € No 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbg Vergunning wordt gevraagd om in de bgnaam vel melde localiteit sterken drank in hetklein te mogen verkoopen als Naam v d Verzoeker Aanduiding der local C A J de Qoeg Jüeiweg E 64 Gouda den 16 April 1893 Burgemeestar en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER