Goudsche Courant, dinsdag 17 april 1894

loiv I LINNENGOED A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam alotkoers 14 AFSIL ion 108 eoy 84 t 831 NrniuiW Ctrt Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 3 Hoiiau Obl aoudl 18SI 88 t luui InMhriJTing 186S 81 5 Ooaim Obl inptpiorl868 i dito in lilnr 1888 6 FoHBSiL Obli met tioket 8 dito dito 8 BniLUis Ubl Ooit ia 8eri B dito atoou 1880 4 ditobjjBotbl 1889 4 ditobyUop 188 90 4 dito In goud Imb 1888 8 dito dito dito 1884 8 SliXlt Fgrpgt uhuld 1881 4 Tdbkiij Oepr Conr Iteo 1890 4 Om leeuing lerie D Geo leeninK Mrie C ZtolDAn BlF Rto v obl I8ti B Uuioo Obl Buit Sob 1890 8 Vnuumu Obl 4 onbop 1881 AmnEDiM Obllg tien 1861 S BonncxM 9twl lean 1888 87 1 Nw N Afr Hsndel i and Arendib Tab M CertiAoBten DeiiMaatnbappij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij dtr Vontenl land t Or Hypotbeukb paudbr 4 Kedetlandiohe bank aand Nad Handelmaatush dito N W k Pao Hyp b pandbr I Bott Ujrpotbeekb pandbr 4 Utr Hmtbeekb dito 4 OoaTIKl Oott Hong bank and Eual Hypotheekbank paodb 4 l Ahimu KquiI bypotb pandb Bi 49V lïÖ s Uaiir L 6 Fr Uun eert NlD Holl IJ 8poor M j ar d Mi tot Eipl T 8t 8pw and Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1801 dito B iTUlLSpoorirl 1887 89 A £ obl S Zuid lul 8p ing A H obl 8 FouN Warschau Wennen aaud 4Eoal Gr Euai 8pw Mlj aand B Baltisobe d to aand Faaloua dito aand 6 Itrang Dombr dito and B Kurak Cb AM 8p kap aanil B Loeowo Sewaat 8p Aiij oblig B Orel Vitebik dilo oblig B ZuidWett dito aanil B dito dito oblig 4 86 51 IIBV AiuuKji Oeot Pae 8p Mij obl 8 Cbio Il North W pr 0 aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Dearer Bio Qr 8pm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louin Il Naahvill Cert r aand Mexioo N 8pir M lehjp o 6 Hiu KaOHS t 4 pot pref aand N ïork Ontario Ie West aand dito Penui Obio oblig 6 Oiregon Calif Ie hrp in goud 8t Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Oailau Can 8outh Cert T aand Tni O B llw kNa leb d e 0 Amiterd Omnibus Mg aand Botterd Tramireg Maata and NlD Stad Amsterdam aand 8 8tad Bolterdam aand 8 BlUU Stad Anttrerpenl887 S i Siad Brussel 1886 iVil HoNS TheissBegullr Oesellsoh 4 OaaTIHK StaaUleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 8P1NJI 9tad Madrid 8 1868 N D Vw Bes Hyp 8pobl eert S ADVERTENTl N MOIES EN CONFECTIE Gez Van Dantzig HOOGSTRAAT A 127 h lib Q de eer de üntTangst te berichten der SteuwUe ModeUen DameS en Kindsrhooden n beTelen cich beleefd aan tot het MAKEN en LEVEREN Tan COSTUMES Dames welke geene ciroulaire ontvangen hebben YTorden beleefd Terzocht boTeostaande als zoodanig te beschouwen Diteluitend Toor Oeabonneerden op de GOODSCHE COURANT naar het Fransoh Tan Xavier de Montépin 541 pag dmk is aan het Bureau dezer Courant te Terkrggen tegen den spotprgs Tan 4M eemtê De Toorraad is niet groot men profiteers das Tan de gelegenheid Tegen MEI biedt zich aan een FATSOENLIJK MËISJB tbu 16 jarigen leeftyd R O ala UIENSTIMEISJIE Adres onder No 2322 itaa het Bareaa deler Courant MUZIEK Musiekl Musiekl Uuziekl 10 Is en 20 ets per nummer De Catalogus Tan eene groote eoUeotie PiBDomnziek tegen borengemelden prys is jigratis te bekomen aan onderstaand adr s Romans 30 ets per dek Graywes 25 ct per stuk P h o t o g r p h i 8 o fieillustreerde i erkeo alles tegeijjlpotprüzen j Vraag t de G4 tAL0GUSI De Tifr pop dunrt Blel itB 14 DA N DAGEN AbQun rt V op hit KATHOLIEKE tUltERSMAGAZIJ onder Redactie del bestii KathLetterkundigen ti ttTO xfnaa rlEt SS groot fottoaot over 2 kolbmmen prachtige lectuor jals SomtiHè novellen HimorUohêfaA halen Poüfli Allerlei kaafl aelii Lofjogrief Mebug en en Tooi j den zeer ü en prgs Tan 65 CES X pet mfiai den fretaco per post 80 cent GÓedkooiislef inaandsclirirt van NederlaDil P STOKVIS WATERREUS f ÜITGETBR S B080H fi m Eén ware Schat Toor de oogolakkige slnchtoffers der ZelfbeTlekking Onaoie en geheime oitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBËW KIAG HoUandsche nitgare met 27 afb Pt s 2 golden Ieder die aan de verBcbrikket ke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl jka dnizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Üolliuid Vraagt een proef Tan de echte T0EA7EII WIJir aanbeTolen door de grootste geneesheeren Tan het hnis Sm Stein Erdo Béaje nab j Tokay Bongarye Te bekomen bg C van VLIKT MARKT 156 De NIEUWE LONDON doethet ze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt k t glansryk en Eaoht is onschadelyk voor de huid en verft niet Prya 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar by J A CATS in den Papiermolen Oouda Naar bniten franco per post 15 ot per flacon hooger van Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden den 12 APRIL 1894 in de Sociëteit Ons Genoegen Tot CANDIDAAT voor de Verkiezing op a s DINSDAGden 17 APRIL is gesteld de Heer J C P W DESSING Pz die alzoo met den meesten aandrang wordt aanbevolen j Nai ens het Comité I t POST Voondtter T GREBA8 Secretaris P B Het Stembaieau is geopend a s Dinsdag Tan des morgens 9 tot des naoiddags 4 otir I I I Dnitsche 6eIl Loterij liHiliiH H inurtini Oir U liBtinkinlilwirli iiti itutmiiiriii 82 600 Piifieo i Blke twetiK lot aioe 4 irilet een prija nltkoAeii f Alle 82 600 prijien worden in 6 Bnoedigit op elkander volgende KUnen uitgeloot en dadelijk m contant iiitbetwld Deie Du tache Geld Uterü ii bakens joiat sooi georganiBeeitl ala de Hamtsrur lllais Mi erii lenf Bohilfende voordeden meer da laataloomdé alleen re iü daardoor dat dese aleohta uif 65 000 1 de BadibuiiKer 000 loten omvat priji te winnen dat viiniger lotea i i ekiciiiis g oooOiiÉeelBlilti ii I Plu aUer 32 600 pryien 00 000 t U 8 HMM 0 = SOOOOO 1 JL 2000004 S0000 = 1 40000 = irigineeld jloten ii bedjnagt toot aehtel eriiiasslf lotsi XJcl 0 05 I i c 80 sta f t VM9 trekUngalijat en porto aOete u loetending van het IMrig kan in HoUandaoh Benlpapier pIjltMgela of per poetwiiMil geschieden f IMeiqk na ontvangat van het bedrag aend tk de ori eele loten aan de opdraohtgevera Aan elke aendinp wordt bet officieele trekkingaptau bijgevoegd en na elke trekking ontvangt ieder beaitter van een lot de omcieele trekkingalijat en wanneer hy gewonnen heeft da op de treklqngBlÜBt aangegevene aom lsoooo = itSOOO itSOCW i i 0000 = 4OOO0 10000 = 70000 5000 0000 4000 litOOO 6000 m 1000 = 818000 57 i 000 == 388000 9 1 k lOO lOitSOO S08S0 prijiiQ klL MO U 15Jl 1 X 100 eu in het geheel 8 600 prijzem T D Lewin imst Berlin C SiaMaoerliracte is Rijk worden door de 1001 Nacht i Bericht aan het publiek Gabr E It M COHEN maken bekend dat door ben van de oo fraaie uitgave De volledige Vertellingen dór lOOl Nacht mol olroa SOOO illualratién tekst van OBRABD KELLBR eene nieuwe uitgave versehgnt in 100 APLEVEEINQBN s 86 OENT per aflevering Op de e nieuwe uitgave worden aan duixend inteehenaren cadeau gegeven honderd ortgineele Premieloten waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot f 300 Dom loten geven door hun menigte van 100 jituka K0L09SAL VEEL KANa dal daarop pr j a vallen van 200 000 100 000 60 000 36 000 10 000 enz mi Elk inteokenaar ontvangt onmiddellijk eene uolo op formaat aegel getoekend door do Uilgevors en door den te Kgmegen rosidearenden Notaris W E UIJlNt waarin de 100 premieloten met nummer on serie vermeld staan zoodat men elke in de oonranten voörlcoraende uitlotiog eelf kan èfeotroleerSn Om elk idéé van eigenbelang weg te nemen verklaren de Uitgevers dal de genoemde premieloten in vollen eigendom ook met do daarop intussohon gevallen prgson aan de lOCO mteokenaren worden afgestaan Zj behouden das noch do loten nooh do daarop allende aommen elf m tr geren dele aan het genoemde getal inteekenaren hij loting cadeau Alle in den tusschentijd daarop gevallen praten blijven tot het einde der inleetening bewaard Alsdan heeft de verloting der premieloten onderde inteekenaron plaats mooals die in het oertiflcaal mot Wol nummer en serie worden aangegeven ten overstaan van den te Nijmegen resideeraaden Nolana W E HIJINK in wiens handen wg bovengenoemde loten alelden en welke loten gedeponeerd l jn in den brandvrijen kelder der Nijinoegscho Bsnkvereeiiigiog Van Engelenburg en Schippers te Nijmegen De 1001 Nacht is het meest interessante werk over de geheelo wereld De rijkdom weelde en pracht die in de verhelen der lllOl naohl op snik eene eigpenaardige en bekoorlijke wgse beschreion wordt deden ons het besluit nemen om aan ds intaekonaren op dit loo aantrekkelijke werk eene aohilteronde en aanlokkende kans to geven en do gelegenheid te opeoen om on gemakkelijke en minst kostbare wjjje rijk Ie worden legon eeno baUling van sleohU 26 cent weklijks waarvoor men in i jaar tijds een hoogst interessant en fraai werk bekomt en levens eea kepitaal van 800 000 100 000 60 000 86 000 enz enz kan machtig worden Kansrijker lolieder en billijker aanbieding is wel nooit bü eenig boekwerk gedaan I HflUeie loten bevinden er zich toch die onmiddellijk verhandelbaar lijn voor eene waarde van f 100 800 800 en meer en de inleakenaren alleen moeien daarvan in het beail konen mi Het moge misaohicn bevreemden dat wij tegen betaling van lechU M oont pet week eene zoo in hel oog vallende kans geven on bg sluiting van het w rk zulle koatbate premies De rede daarvan is eenvoudig dal hel ons slechts te doen is hel fraaie boek dal de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en wü niet too ls de kantoren die daarvan uitBluilend werk maken door combinaiio der loten eene winst trachten te behalen Deze loten als premiSn te geven heeft leohlB ten doel de eiploltatie van een mooi werk Ie bovorderen Uitgebreid prospectus met duide lijke omschrijving in eiken flinlon Boekhandel verkrügbaar en bij de uitgevers Gebr E k M COHEN te Nijmegen en Ie Arnhem Oouda BiMipersdrak Tia A Buxuuii k iaiir