Goudsche Courant, dinsdag 17 april 1894

Nb 6330 Woensdag 18 April 18ft4 32ste JnargÊkg Nieuws en Advertentieblad mor De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen 0e pr js per dne maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN mÊÊ BmÊSBgmmmÊÊÊmÊÊmiÊÊÊÊÊmÊmmBmmmmmm Ook onder de Landbonwera in d B tv neemt de zin voor aaneensluiting krachtig toeKeeds sinds eenige jaren bestaat in de OverBetuwe eene vereeniging tot onderlingen aankoop van veevoeder en dezen winter vQn op verscbillendd plaatsen veefondaen opgericht o a te Driel en te Ochten In laatatgenoetod dwrpi waar het fonds nog slechts 3 k 4 maanden oud is zyn op een paar uitzonderingen na alle veehouders toegetreden Thans worden ook pogingen aangewend te Randwyk Ook over het oprichten van eene coöpentieve Buiker briek wordt meermalen gesproken doch de gvoote boeren die het kapitaal zondenmoeten aanbrengen hebben te weinig belangdaarby omdat zy in den re el slechti wain beetwortelen verbouwen i Woensdagavond zal ror Trenb vlin Imsterdam te Dordrecht optreden in het belang der candidatuur van dr A Kugper aaa 681 Jia A Tl DMia ia qo g £ èbiBüwno nfiV naniinaiB 86S a n9ra i9 8 ööS si oMiggaci w ï nararaai 5 l ï j nasoia g ooslii if BINNENLAND GODDA 17 April 1894 By de heden gehoadea stemmiug voor eeu lid Tan den gemeeateraad werden uitgebracht 5Sfi atemmen In de vergadering ran het beetuur rao oomniisaarissen der zeilTereeniging cLekkerkerk 15 deter gehoDdan is besloten op 14 Mei tweeden Pinksterdag eenon zeilwedstrfld op de Lek te doen plaata hebben waarren het programma zooveel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen vervat in het reglement van da leilvereeni ngea in Nederland en België aal worden opgesteld Behalve flinke prgzen voor de winnende vaar toïgen nllen bovendien twee eitra pröpen worden toegekend 66u aan het grootste pleizier iljacht dat zich t r oplnistering gednrende den wedatr d vertoont en èèn voor het van first komende race Vaartnig dat aan den wedftrgd deel neemt In de rtJoheoohOTenaoha Courante van Zaterdag 14 dezer leaen wy Naar aanleiding van de verschillende beOardeshngea van den heer A £ ngffHi eandidaat voer het lidmaatschap dar Tweede Kamer heeft een onzer stadgenooten zich om verdere inlichtingen tot ZEd gewend Met toeetemming van den heer Knyff citeeren vg hier de volgende woorden nit zgn in het laatst der vorige week ontvangen antwoord Ik verklaar alleen met geest en strekking van het kieswetontwerp Tuk mede te gaan zonder meer omdat ik er prijs op stel vry man te blyren in het beoordeelen van alle onderdeelen Bij de Zaterdag door de genie gehonden aanbesteding van het éénjarig onderhond van de werken en kazernegebonwen te Woerden en aan de Wieriokeiscbans raming f 8850 was van 8 inschryvers het laagst ingeschreven door dan heer A Eoteres aldaar voor f 3950 De verwarming van rgtnigen door middel T n briqnetten op het gevaarlyke waarvan reeds dikwyia is gewezen blijft nog steeds nn en dan slschtoSers maken De omstandigheden waaronder die ongelukken plaata hebben doen eien hoe ernstig en spoedig het bg de vergiftiging door kool oxyde dat bij de ver brandiDg van briquettoQ govormd wordt toegaai No eeua verneeoit men vau een koetsier die binnen bet halve uur omkomt in sjjn r tmg waarin hy was gaan zitten om zich wat te warmen dan weder ia het en dokter die na een verblgf van tien minuten in een op die wyse verwarmd rytaig reeda zóo bedwelmd raakt dat hg nog nauwelijks de kracht bezit om de portieren te laten aakkeu en nog veertien dagen daarna ernstig ongesteld biyft Het dient hierb herinnerd te worden dat men zich vergist wanneer men meent dat men alleen daft door de inademing van kooloxyde gaa kan stikken wanneer men zich in een goed luchtdicht gesloten vertrek bevindt zelfs met open tenstera kan men nog ysg erg bedwelmd geraken want eene bymengiSg van weinige tiendaiKendste deeten van dit gas onder gewone dampkringslucht kan reeds den dood veroorzaken wanneer men zich te lang ophoudt nabg de plaats waar dit vergiftige gaa oitBtroomt Gisterenmiddag vifil op de Sofaeepmakenhaven te Rotterdam een man die met een ladder op den rug over de loopplank van een aldaar liggend schip liep te water Door spoedig toegeschoten hulp werd hy nog be houden op het droge gebraoht Te Lent werd dezer dagen naby het lort sSprokkelenburgc opgegraven een fraaie en gned geconserveerde helm dateerende uit het RomeinBche tydperk Vroeger werden daar drie dei elgke helman gevondan Waarscbynlyk zijn ze afkomstig van eene Komeinsche nederzetting in die streek De boschbaas van Middachten heeft zich reeds sedert jaren tot taak gesteld om den eersten groenen tak uit de Middacht ra lée aan gravin Bentinck aan te bieden Dit jaar kon hy dit reeds den 2den April doen iets wat hem gedurende 30 jaren nimmer zoo vroeg mocht ten deel vallen Naar wg vernemen ia door de ataatacommissie voor de droogmaking van de Zuiderzee in hare Zaterdag gehouden vergadering het eindrapport vastgesteld en geteekend Een der grootste werken op het nieuwe Ryn Dortmnnd Smskanaal nadert thans zyn voltooiing Dit is de overvoering van bet kanaal dwars over de rivier de Lippe heen Nadat het kanaal zal geopend zgn en ook de geprojecteerde kanaliseering van de Lippe zal Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vaat 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meetj j 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i M Inzending van Advertentien tot 1 ww des inidd O uitgevoerd worden zullen hier dus twee waterwegen de een boven deö ander loopen In het diepe dal stroomt de rivier de Lippe en van het booge oeverland vlooit het kanaal over een brug dwars er ovei been op een hoogte van 27 M boven den waterspiegel der Lippe AIb men te Ruhrort ia kan men in 1 nar Heme bereiken en het werk bezichtigen dat een kykje overwaard is Wegens den lagen waterstand op den Ryn kan de pasaagiersboot de Batauwer varende tasachen Arnhem en Wageuingen aan onderscheidene veerhoofden niet meer aanleggen en heefl dit thans o a te Beteren aan eene Inrib plaats Op verscheidene plaatsen schuurt j9 boot hy het varen ree48 over het zand Uit Haarlem meldt men het overlyden van den heer A 0 Kruseman die in 75 jarigen ouderdom na een langdurige ziekte gisteraiiddi ia bezweken Gisteren werd te Vlitsingen aangebrae t d Belgische zeelooda V die terwyi bij in lee van eene stoomboot was afgehaald met ds roeiboot vau den Belgischen loodsachoenar n 7 tengevolge van ene aanvaring met genoemdrai loodsachoener zoo ernstig gekwetst werd dat hy per brancard naar zyne woning moest vervoerd worden Zyn toestand is b d k liök By de aanvaring moet volgens gefucbt ook een matroos verdronken zyn M 0 Als uitgever zal zgn naam in den Nederlandechen boekhandel steeds met eere herdacht worden Ëen aantal nitgaven en ondernemingen van groot weten schappeiyk of letterktfbdig belang werden door hem met groote geestkracht op toaw gezet en met kenrigeu smaak volvoerd Door het gemeentebestuur te Henge oo 0 ia aan de afd van den Soc Dem Bond en aan de Soc Dem Jongelings Vereeniging aldaar vergnnniug verleend tot het houden van een optocht met ontplooide banieren muziek enz op Zondag 29 April Op dien datum zallen in het gebouw Verlichting80ord verschillende personen als sprekers optreden en het is te verwachten dat velen uit omliggende plaatsen Enschede Almeloo enz aan de meeting zullen deelnemen Na zyne opleiding te hebben ontvangen by de Brren F Bohn vestigde hij zich in 1S40 zelf als uitgever en bleef als zoodanig werkzaam tot in 1878 toen hy zyne zaken overdroeg aan den heer H D Tjeenk Willink tuet wien hy zich in 1874 had geassocieerd In den nacht van Zaterdag op Zondag zgn een vyftal goederen wagens die op het stationsterrein in Heyenoord Arnhem stonden opengemaakt waartoe van een drietal het Ryksz l moeat verbroken worden Hoewel voor zoo ver te constateeren viel niet veel verniiat wordt zyn door baldadige handen een groot aantal colli s door messneden vernield uoot de politie wordt oen streng onderzoek ingesteld A 0 Onder zgne meestbekende uitgaven mogen genoemd worden Bilderdyk s dichtwerken door Da Costa Da Coeta s dichtwerken door Hasabroek De voornaamste Godsdiensten door Kueoen Dozy Tiele Kern Pierson Rauwenhoff e a Ons Voorgeslacht an Hofdyk Natuorlijke Historie van Nederland door Oudemans Scblegel Snellen van Vollenboven Herklots e a als t d8chriften De arde en haar Volken Album der Natuur iWetenscbappeiyke Bladen en laatstelyk Ëigen Haard Na zyn terugtreden uit den boekhandel hield Kruseman zich vooral bezig met het opsporen en beschryven van de geschiedenis van z n vak zyn nitgebreid en zeer belangryk werk Bouwstoffen voor eene geschiedenis van den Nederlaudschen Boekhandel gedurende de laatste halve eenw 1830 1880 bevat de uitkomsten dier studie De heer Kruseman was ridder van den Nederlaudschen Leeuw en van de Ëikenkroon ¥ FEVILLETOM Dur kiosk heel in d verte het rollen vim eenen wagen Duidelijker klonk het ger tel en ja een r tnig hield op de hoeve aao en stond voor den ingang btU Nauwelüks ras de geleider afgeategen 60 wilde hij door fluiten zgne komst te keuoea geveOi of liq werd aterig vastgepakt de mond dichtgehouden en gebonden ia het leegs ijjtnig gezet Niemand kwam naar buiten Tegen 8 nar in den morgen versoheen da garnizOHMkoanandant met het hoofd der politie by de hoeve en gaf den luitenant last binnen te gaan Dmt lag n op een bed in e n boek der kamer m Bun en eeoe vroaw beiden dood De nouw was ThoQla do zuster van Tbeodor eo die man Ü oo zeide de kolopel die Djakof heeft ons en eieh zelf heel wat laat bespaard Liitnant laat ze beiden in het rijtuig leggen zet den koeteier weer op den bok plaats er een uwer soldaten met geladen geweer naast en zeg uw sergeant allen naar het politie bureaa te geleiden wy uiten eerst het gebouw eens ondertoeken Nista w id ar gevonden dan een simpel bricQe waarin stotd Djakof zwaar ziek Tegen 5 nur zai eoa rijivAg ona afhalen en naar Wamehau brengen Wy moeten S dagen ons verborgen houden bij Tofke m dan vevtiekken wy oatr LondM Welk md huweiyksreis 1 Öod helps unr zoo juist gehuwde Theola Djakof Frederofsk Twee dagen later kou men iti de meeste Ruaaisohe bladen lezon ffDjakof doctor in de aoheikande heeft sioh irheden naoht met zya vrouw Theola Fedorofska irop de hoeve Irma door een revolverschot van het leven beroofd Een geraarlijk persoon anarchist en bommeumaker ie voor goed onschadelijk gesmaakt vDe luitenant belast met de arrestetie is kort ffdaarop naar hel hospitaal vervoerd en ongeneeslijk krankzinnig geworden 1 1 Wel we Klaartje van harte geluk j H is een best meniob je boft hoor I Xldns werd Klaartje Peters aaDgesproken door een vriendin Da oorzaak daarvan was dat Klaartje aan Dolf Stadig het jawoord had gegeven Zij had geheel naar de ingeving van haar hart gehandeld loader byoogmerkeo evenals hij Geld vau zich self bezaten ze niet Hun rgkdom bestond uit goeden wil om te arbeiden en by hem vooral uit een helderea kop Klaarde had eenige jaren onder de vgrooteri gewooad als keukenmeid doch daar haar moeder ziekelqk waa en niemand dan baar bezat was ij weer thuis moeten komen om moeder te versorgen en haar met naai en stopwerk te belpen Door onvermoeiden ijver en zuinigheid hadden zy een tedelgk bestaan Het kamertje beneden aan de straat zag er met gyn vele bloemea voor de glazen zo kweelitea ook voor de bloemententooastelling vFioralia erg gazellig uit Groot was het vertrek niet en hoogst eenvoudijg geiteubeld Door de reinheid die er haerBohte blonk alles den binnentredenden tegen lokte tot zitten en een gezellig praatje Als ge ei eenmaal zat was het moeilijk om weg te komen want de innige ware fatsoenlijkheid van moeder en dochter die zoowel in al haar handelingen als in haar gesprekken doorstraalde deed met genoegen met haar praten Klaartje was attyd vroolyk maar toch ingetogen met de jongens geweest die ze kende daarom had zy aen onbewuste aantrakkingskraobt te meer en versobeideno hadden haar tot vrouw willen hebben doch de ware Jozef was eindelyk Dolf geweest Moeder had er boel lang over gepraat en gezegd dat Klaartje zich minstens een paar maanden moest bedeolcen doch daarna toen moeder eens goed onderzoek had gedaan dat er wezenlijk op Dolf niets te zeggen viel en hy een braaf eerlyk werkman was toen bad z Woensdag gezegd dat bij Zaterdagavond na achten eens moest komen Het petroteumlampje was opgestoken moeder Peters zat voor de tatel met naaiwerk en Klaartje eveneens met arbeid voor haar Beiden reinaden te werken doch dat ging zoo niet Uit moeders oog rolde een traan op baar naaiwerk Klaartje had boog gekleurde wangen a aomi ontglipte de naald aan haar handen Daar werd geklopt nnen klonk moeders stem tnllead Klaarde boog oh dieper over haar naaiwerk om den vuurrooden blos te verbergen Dolf trad binnen eveneens met een kleur van verlegenheid rGoeden avond flZott ja Ddf ook een stoel gevSn I 0 ja moeder Klaartje was hoelemaal in de war Ëen oogenblik zwegen alle drie Dolf sobraapte zyn keel wat draaide eens op iiji steel totdat moedw die er alles van begreep maar eens b os ff Wel Dolf je hebt daar wat gezegd voor eaa paar maanden en ifËn viel Dolt in f na zou ik graag weten hoe of ja er over dacht ik zou allemacblig veel sohUt hebben in zoo n vrouw ala Klaartje I r Ja zei moeder beveud j ik heb er eens nut haar over gesproken en ze is oud en wgs genoeg in vredesnaam xe moet het zflf weten To a stond ze op om naar de kast te kyken Het was een turfkast ze telde er zoogenaamd de turven van Dolf lag toen z jn hand op Klaartje s schouder keek haar aan en eindelyk zei z ifJa Zoo werden ze een paar Vroolgk wandelden zy Zondags door ds Kalverstraat en Keguliersbreastraat En toen Klaartje ze was bang in de volte z jo arm vaater greep voeldezij zich o zoo gerust met culk een steun Hoe meer moeder Peters ham leerde kennen des te meer begon zij hem niet alleen een flink en braaf man te vinden doch boogat fatsoenlyk tevens Nooit overschreed hy da grenzen die de achting stolt welke men voor baar heeft die weldra de metge Uin deslevens sal worden Fentt iwrwM lü n I